Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Sardis: U hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood (10 reacties)

Geplaatst op donderdag 8 maart 2012, 13:54 door Dirk A A

De gemeente van Sardis zal behoorlijk geschrokken zijn van de brief die ze kreeg van ‘Hem, Die de zeven Geesten van God en de zeven sterren heeft’. De boodschap was duidelijk: ‘Sardis, Ik ken uw werken, en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood.’

Deze vijfde brief vinden we in Openbaring 3:1-6. Sardis was rijk. Door handel in wol, textiel en zalven en door het goud dat in de omgeving gedolven werd, was er luxe en welvaart. Twee edelstenen uit de plaatselijke mijnen danken hun naam aan de stad: de sardion en de sardonys.

Wie deze brief goed leest, zal ontdekken dat het woord ‘naam’ vaak wordt gebruikt. Het geeft aan hoe goed de Here Jezus deze gemeente en haar leden kent. Al in het eerste vers wordt opgemerkt dat Sardis de naam heeft dat zij leeft. En vers 4 zegt dat er enkele namen in deze gemeente zijn die hun klederen niet hebben bezoedeld. Ook wordt gesteld dat de naam van de overwinnaar niet zal worden uitgewist uit het boek des levens.

Sardis wordt bestempeld als een geestelijk dode gemeente (vers 1). Dit lijkt een keihard oordeel. Wij zouden zeer aarzelen om zoiets over een gemeente te zeggen. Maar juist zo’n typering kan een schokeffect teweeg brengen. Is het echt zo erg? Jazeker, de Here kent immers de werken van deze gemeente en Hij heeft ze niet vol bevonden voor God.

Leg uw gemeente, uw eigen leven, eens langs deze gemeente. Hebben wij misschien ook de naam dat we leven, terwijl we dood zijn, niet op God gericht zijn, maar op onze eigen dienst aan Hem?
Deze geestelijk dode gemeente wordt nog niet direct afgeschreven. De tijd die ze krijgt om nog terug te keren tot God, is echter wel beperkt. Als ze niet wakker worden en zich bekeren, zal de Here Jezus komen als een dief, waarbij we moeten denken aan een onmiddellijk ingrijpen op een onverwacht moment.

Er zijn nog enkele personen in de gemeente die hun klederen niet hebben bezoedeld. Dat zijn de trouwe gelovigen. Zij hebben hun leven rein gehouden. Denk niet dat dat in die tijd wel meeviel. De stad stond als zeer zondig bekend.
Ook vandaag is het niet eenvoudig om een rein leven te leiden. Voortdurend zullen we ons bewust af moeten wenden van de zonden. Wie bijvoorbeeld enkele seconden naar pornobeelden kijkt, kan al bezoedeld raken door seksuele begeerten. Denk vooral niet dat je er immuun voor bent, maar weet tegelijk dat de Here je bij wil staan en ook vergeving wil geven als je gestruikeld bent en weer naar Hem terugkeert.

Het is mooi om te zien hoe in deze brief wordt ingespeeld op de leefsituatie van toen, om de boodschap goed te laten landen. Omdat ze hun klederen niet bezoedeld hebben, ontvangen ze juist witte klederen, het teken van reinheid en heiligheid. Juist vanwege de textielindustrie in Sardis zal dit beeld zeker hebben aangesproken.

De kleur wit is de kleur van de overwinning (Openbaring 3:5). De naam van deze overwinnaars zal niet worden uitgewist uit het boek des levens, dat alle namen bevat van degenen die behouden worden. Dat sluit nauw aan bij wat gebruikelijk was in Sardis om ter dood veroordeelden te schrappen uit de bevolkingsregisters. De namen van de trouwe gelovigen zullen nooit worden geschrapt uit het boek des levens.

Ze krijgen die witte klederen omdat ze het waardig zijn, zegt vers 4. Deze opmerkelijke zinsnede wordt in Openbaring 4:11 voor God gebruikt (‘Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht’) en in Openbaring 5:12 voor het Lam (‘Het Lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom…’).
Zijn wij het waardig om ook met deze witte klederen bekleed te worden?

Dirk van Genderen

10 Reacties

 1. A. Klein (vd Eindtijdbode) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 maart 2012 om 22:47

  Beste Dirk,

  Als eerste wil ik graag nogmaals zeggen dat ik heel blij ben met deze aandacht van jou over deze 7 Gemeenten. Het Boek Openbaring (leren) te verstaan is, zeker in de eindtijd, belangrijker dan menigeen denkt. En al kennen we allen nog “ten dele”, we kunnen vast van elkaar leren! Zeker als we de dingen biddend lezen/overdenken.

  Sardis toont de groei van de “dwaze maagden Gemeente”: in naam levend, maar in werkelijkheid geestelijk dood (Openb. 3:1). Hier wordt op het vóórkomen van SCHIJNBARE geestelijke oplevingen gewezen (wat dus niet “het vuur van Gods Geest” is, maar “vals vuur”)! Verder worden de werken van deze Gemeente niet “vol” (d.i. onaf of onvolmaakt) gevonden voor God (vers 2) – een treffende parallel met de lege lampen van de dwaze maagden (Matth. 25:drie en acht) – vanwege toenemende lauwheid. Aan deze gelijkenis doet ook de (geestelijke) ‘slaaptoestand’ denken, die hier uitgebeeld wordt (vers 2-3). Opnieuw zien wij echter dat er een kleine groep getrouwen blijft, een “heilig overblijfsel”, waaruit uiteindelijk “de Gemeente van de wijze maagden” zal voortkomen (zie vers 4-5). De “witte/onbevlekte klederen” van vers 5 KUNNEN klederen van martelaarschap zijn (vergelijk Openb. 6:11), maar waarschijnlijker is het dat er de “Bruiloftskleding” mee bedoeld wordt (Matth. 22:11), de kleding der gerechtigheid.

  Openb. 3:5b-6: “…en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het Boek des Levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de Gemeenten zegt.”
  En dit nu IS en BLIJFT het deel van al de getrouwen, hoe bedroevend het leven en het gedrag van de Gemeente in het algemeen ook moge zijn.
  Welk een hoogst ernstige aansporing voor ons, die in deze dagen van genade leven om AF TE WIJKEN VAN AL HET KWAAD, en ons alléén te onderwerpen aan HET GEZAG VAN GODS HEILIG, EN FEILLOOS WOORD!
  Tot zover 2 korte gedeelten uit onze studies “Tot welke Gemeente behoren wij?” en “Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL”.

 2. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 maart 2012 om 14:07

  Ondanks, dat ik geen Oud Testament kenner en minimale lezer hiervan ben, zoals ik al een paar keer in reacties aangegeven heb, probeer ik toch altijd, kort en krachtig met eigen woorden, de boodschap en nadrukkelijke waarschuwing, zoals nu weer van dit Symbolisch verhaal te verwoorden.
  Wij leven in de eindtijd, zelf ben ik hiervan vast overtuigd en ervaar het in eigen naaste omgeving, ook in onze maatschappij en zeker wat nu wereldwijd gaande is. Ook in de Christelijke politiek worden wij zwaar op de proef gesteld of wij voor onze Christelijke idealen durven uit te blijven komen en te vechten. Nu moeten wij volharden en rotsvast blijven vertrouwen op de Heer en zorgen dat onze kleren niet bezoedeld raken. Wij kunnen wel theoretisch blijven “wroeten” in het Oude Testament, maar nu is het noodzaak om DAADWERKELIJK in actie te komen. Laten wij dus nu in deze eindtijd, PRAKTIJK-Christen zijn en frontsoldaten voor Gods-vredesrijk dat weldra komende is.
  Zodat wij kunnen blijven vertrouwen, dat wij ook met “Witte Kleren” getooid zullen worden. Hub.

 3. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 maart 2012 om 14:26

  Beste Dirk,

  Je schrijft: “De stad stond als zeer zondig bekend”. Dat is ook een kenmerk van deze tijd. Vaak
  hebben Christenen ook een verkeerd beeld van wat zonde is. Ze gaan vaak af op wat zichtbaar is
  maar de Heilige Geest wil ons geweten erop attenderen dat God de zonde niet kan aanzien.
  Niet beleden zonden verstoren de relatie met God en vervormen onze kijk op God. Wij gaan dan
  steeds makkelijker denken in ons geloofsleven. Ikzelf denk dat de meeste zonden met de tong
  gebeuren en het meest onderschat worden. Want wie zijn tong kan beheersen, kan ook zijn lichaam
  onder controle houden (Jac 3:2). Maar wij hebben een genadige God die ons niet naar onze
  zonden doet want Hij weet hoe zwak wij zijn. Daardoor leren wij God kennen als een barmhartig
  God en de Here Jezus als een getrouw hogepriester die voor ons bidt en pleit bij God de Vader.
  Psalm 103 is een heel veelzeggende Psalm voor Christenen die op dit vlak bemoediging nodig
  hebben. En dat de Here ons wil herstellen alhoewel zonden wel consequenties hebben, zien we in
  Psalm 51 in het leven van David, omdat het kind dat hij bij Bathseba had verwerkt moest ster-
  ven. Voor ons ook een waarschuwing dat zondigen wel degelijk consequenties heeft. Maar de Here
  doet alle dingen ten goede medewerken (Rom 8:28) en Hij is in staat om de meest gevallen
  gelovige genadig te zijn (zie de gelijkenis van “de verloren zoon”), als wij maar berouw hebben
  en terug willen keren naar de Vader.

 4. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 maart 2012 om 21:31

  Beste Dirk,

  De gemeente te Sardes beantwoordt ook aan mijn indruk dat er maar weinigen behouden worden
  (Openb 3:4). Het is genade van de Here Jezus dat Hij ons oproept onszelf te onderzoeken of
  wij in het geloof zijn. Anders zijn wij verwerpelijk (2 Kor 13:5). Ook door dit commentaar op
  Sardes doet Hij dat weer. Vaak worden de brede en smalle weg (Mat 7:13,14) toegepast als zou de
  brede weg de wereld betreffen en de smalle weg de gemeente. Maar beter is het om die vergelij-
  king op de gemeente toe te passen. Van diegenen die in de gemeente komen, zijn er weinigen die
  behouden worden. Want tot geloof komen is een ding maar volharden is een andere zaak. Het is niet
  zo dat wedergeboren kinderen verloren kunnen gaan. Maar de overwinnaarsloon is alleen voor hen
  die volgens de regels van de wedstrijd hebben gestreden (1 Kor 9:24-27) en Zijn Naam niet
  verloochend hebben (Openb 3:3;12:11). Nu is het nog relatief makkelijk om Zijn Naam te belijden.
  Maar er zal een tijd komen dat ook in Nederland dat niet meer onder het chapiter godsdienst-
  vrijheid zal vallen. En voor de meeste Christenen van de Lijdende Kerk is het reeds een
  realiteit. Dan zal de afval van de gemeente nog meer plaatsvinden dan het nu reeds het geval is.
  Om te kunnen volharden in deze tijd moeten wij op de Here Jezus zien die ons de kracht wil
  geven om niet bang voor mensen te zijn. En met welk doel? Opdat anderen die nog niet die keuze
  hebben gemaakt, ook het Koninkrijk Gods zullen ingaan. Daarom vraagt de Here onbevreesde belijde-
  nis van ons geloof. Dezen zullen overwinnen en zullen bekleed worden met witte klederen (Openb
  3:5). De witte gewaden wijzen op de daden van gerechtigheid (Openb 19:8). Laten wij niet verge-
  ten voor Wie wij nu leven. Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in
  rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de heilige Geest (Rom 14:17).

 5. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 maart 2012 om 21:52

  Deze brief is zeker niet de gemakkelijkste brief!! Ik geloof eigenlijk niet, dat de naam “Sardis” voor één bepaalde kerk of gemeente geldt. Het beschrevene gaat dwars door alle kerken en gemeenten heen. Omdat ik niet “vastzit” aan één bepaalde gemeente of kerk, zie ik en weet ik al heel lang, dat er in elke gemeente of kerk, slechts enkelen zijn waarvan je kan zeggen, dat hun naam niet bezoedeld is. Mensen binnen mijn eigen kerk, waarvan ik het niet verwacht kunnen ineens hun ware gezicht tonen en onverwacht en respectloos alles omvertrappen wat mij heilig is en wat ik over jaren heb opgebouwd. Je noemt ook als ander voorbeeld, porno…… Als je veel op internet zit, dan wordt de porno je bijna opgedrongen en zit je er elke keer nog maar één muisklik vanaf…… Dan trekt de verleiding regelrecht aan je….. Niemand kan mij wijsmaken, dat de beste “christenen” er vrij van zijn!! Ook hier werkt bidden gelukkig verlossend en bevrijdend!! De tekst uit de brief aan Smyrna, vers 10, zegt genoeg, want wie zal het tot het einde toe volhouden? Iemand uit mijn eigen kerk mailde mij gisteren vertwijfeld over de seculariserende toestand binnen onze kerk: “Het wordt alsmaar erger…..” Ook hier zijn het er maar enkelen, wier naam niet bezoedeld is. Het feit, dat het er steeds maar enkelen zijn bedroeft mij. Ik houd af en toe een PowerPoint presentatie over de “Rode Draad” door de hele Bijbel heen….. In twee PKN kerken met 2000 leden kwamen er 10 opdagen. Geen interesse dus. Wat ik hoor is, dat de Bijbel slechts “mensenwerk” is en in een boekje, dat 10 PKN-predikanten gezamenlijk hebben uitgegeven, daar staat het!! DAT wordt geslikt als zoete koek! Weinig mensen die komen, met belangstelling voor de Bijbel, hebben wel het grote voordeel van goede gesprekken na afloop, 10 op 2000 betekent echter wel slechts 0,5%…….

 6. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 maart 2012 om 23:29

  Beste Dirk.

  Wellicht is wat ik nu schrijf niet helemaal als zovele christenen denken over zonden… een zondig leven.
  Maar vele zonden kunnen je leven behoorlijk verzieken… maar is de ene zonde erger als de andere zonde?
  Ik geef hier een paar zonden als voorbeeld.

  U zult niet doden.
  U zult geen kwaadspreken over een ander.
  U zult geen andere vrouw begeren dan uw eigen vrouw.
  U zult geen seksuele handelingen hebben met hetzelfde geslacht.
  U zult een ander liefhebben zoals u zelf.
  U zult niet stelen.
  U zult niet jaloers zijn.
  U mag geen seksuele handelingen hebben met jonge kinderen.
  U mag geen geen porno kijken.
  U mag niet op een nader neer kijken, ook al denkt u het zelf beter te weten.
  U mag een ander niet kleineren.

  Enz.. enz..

  Ik heb wel eens het gevoel dat christenen kijken naar zonden die erg uitvergroot worden. Maar is de ene zonde erger dan de andere zonde?
  Kijken naar porno of kwaadspreken over een ander, zit daar verschil tussen?
  Volgens mij zit de zonde in ons, de ene heeft dit en de ander heeft dat.
  Het lijkt mij verschrikkelijk als je gevoelens hebt voor het zelfde geslacht en je bent een christen en wellicht, dat je heel je leven dat zondige gevoel in je gedachten mee moet dragen.
  Maar vele christenen hebben de ander niet zo lief als zichzelf (of zoals het zou moeten), daar wordt vaak niet moeilijk over gedaan, dat is vaak geen onderwerp van gesprek.
  Wij hebben allemaal onze zonden, lijkt mij, die wij moeten belijden en te verkleinen en wellicht worden wij er van verlost.
  Wellicht is het wel eens goed om te kijken, in het diepste ziel van ons leven: kijk ik over mijn eigen zonden heen?

  Beste Dirk, dit is absoluut geen kritiek op uw schrijven, maar meer een overdenking.
  Vriendelijke groet Rene Postma

 7. Christi zegt:
  Geplaatst op zondag 11 maart 2012 om 22:22

  Ja inderdaad, als de Zonne der Gerechtigheid over je leven gaat schijnen, dan zie je, dat je ‘bezoedeld’ bent met allerlei zonden, hier een smet, daar een donkere streep, en dan nog een veeg, je schrikt ervan.

  Zouden die enkele personen in de Gemeente van Sardes, die hun klederen niet bezoedeld hebben en met witte klederen wandelen…degenen zijn, die in het ‘Bloed van het Lam’, het Kruis van Yeshua, geloven en daardoor elke keer gereinigd worden van elke zonde en smet, zoals in Openbaring 12:11 staat: “en zij hebben hem (zonde of boze) overwonnen door het Bloed van het Lam en het woord van hun getuigenis en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood?

 8. dag zegt:
  Geplaatst op maandag 12 maart 2012 om 16:36

  Het leven van de mensen die hier reageren, is duidelijk gericht op God. (HaShem?). Uit de reacties blijkt hoe veelkleurig de Gemeente straks zal zijn. Door de beperkte ruimte hier komen helaas lang niet alle aspecten van het leven met de Heer uit de verf.
  Is het niet zo dat wij onze tijd van bekering doorbrengen in gebeden waarin schuldbelijdenis centraal staat?
  Vergeving vragen voor alles wat verkeerd is, is noodzakelijk om de bedoeling van God beter te kunnen leren begrijpen en in die kennismakingsperiode van intensief gebed en Bijbelstudie, ontstaat er dan, volgens mij, ook een visie voor een bijzondere, persoonlijke taak in het leven.
  Een opdracht dus, die je alleen maar kunt vervullen door voortdurende heiligmaking, de wandel in het licht met Jezus – en de strijd die nodig is om de opdracht te kunnen vervullen, tegen “de wijze opinies” van tegenstanders in.
  In dit verband wordt er hier weinig gesproken over priesterschap.
  Een priester is iemand die in het belang van een ander mens de Here Jezus dient, de grote Hogepriester, die precies hetzelfde doet in Zijn dienst aan God de Vader.
  Straks zullen wij een koninklijk priesterschap zijn. De werken volgen ons (bekleed met hoogwaardigheid) dan na.

  Die werken moeten er dan dus wel zijn. En ook nog de toets der kritiek kunnen doorstaan!

 9. Ed zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 maart 2012 om 8:59

  Profetisch was Sardis natuurlijk Gods reactie op Thyatira, maar Sardis, het Protestantisme houdt te star vast aan de oude wijnzakken, en daar doe je geen nieuwe wijn in. Het Protstantisme is deels ‘doods’, dode vorm en rituelen, en Gods antwoord daar weer op is Filadelfia.

 10. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 maart 2012 om 18:48

  Sjalom beste mensen,

  Laten we G’ds Woord zelf laten spreken over waar het op aankomt, overtuigd zijn wat de G’d van Israel voor ons in mensgedaante, Yeshua, heeft gedaan en het gehoorzamen van Zijn geboden, de Torah.

  HalleluJah!

  1. Op 12:17
  En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.

  2. Op 14:12
  Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.

  3. Op 22:14
  Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden