Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Filadelfia: Een open deur naar het nieuwe Jeruzalem (25 reacties)

Geplaatst op donderdag 15 maart 2012, 9:39 door Dirk A A

De kleine gemeente in Filadelfia ontvangt evenals eerder Smyrna alleen maar lof. De naam Filadelfia betekent ‘broederliefde’. Wat zou de kerk er vandaag anders uitzien wanneer dat het kenmerk van elke gemeente zou zijn!

Het valt op dat de Here Jezus Zich in deze brief (Openbaring 3:7-13) bekendmaakt als de Heilige en de Waarachtige. In het boek Jesaja wordt Hij ook vaak zo aangeduid. Hij is het Die heilig is en heilig maakt. Heilig betekent ook afgezonderd van de wereld. Zo is ook deze gemeente, zo zijn ook wij, als we Hem kennen, heilig in Hem. Afgezonderd van de wereld, afgezonderd voor de dienst van God.

In vers 7 wordt van de Here Jezus gezegd dat Hij de sleutel van David heeft, ‘Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent’. Dit is een verwijzing naar Jesaja 22:22, waar Eljakim de heerschappij krijgt over het huis van David. Zo heeft de opgestane Here Jezus, die ook de ‘wortel van David’ (Openbaring 5:5 en 22:16) wordt genoemd, de heerschappij over het Koninkrijk van God. Alleen Hij beslist wie toegang heeft tot Zijn Koninkrijk. Niet de dominee of voorganger, niet de ouderlingen of oudsten, maar alleen Hij.

De woorden ‘gij hebt kleine kracht’ in vers 8 geven aan dat deze gemeente in aantal maar klein was. Een bemoediging voor alle kleine gemeenten, die misschien wel eens moedeloos worden van alle aandacht die vaak uitgaat naar grote (groei)gemeenten. Het gaat er niet in de eerste plaats om of we groot zijn, maar of we trouw zijn aan de Here Jezus en aan Zijn Woord. Dat wordt beloond!

Er wordt in vers 8 ook gesproken over een geopende deur, die niemand kan sluiten. Deze uitdrukking lezen we eveneens in 1 Korinthe 16:9 en 2 Korinthe 2:12 en geeft de ruimte aan om het Evangelie te verkondigen. Zien wij de open deuren wel in onze eigen omgeving, voor onszelf, voor onze gemeente? Het is God Zelf Die deze deur opent, zoals met nadruk wordt gesteld. Die deur openen we niet door onze eigen kracht, hoe groot die misschien ook is.

Bij deze geopende deur kun je ook denken aan de deur die de Here opent naar het nieuwe Jeruzalem. Hij opent immers en niemand sluit. Wie overwint, krijgt de toegang tot die stad van God, die neer zal dalen uit de hemel (vers 12).

In vers 9 klinkt de belofte dat sommigen uit de synagoge van de satan zich zullen bekeren en zich bij hen zullen voegen. O, wat een bemoediging! Soms kunnen we persoonlijk of als gemeente veel vijandschap ondervinden. Laten we blijven bidden voor onze vijanden, en laten we hun de andere wang toekeren als we worden geslagen. Dat is verschrikkelijk moeilijk, ik weet het, maar de belofte in dit vers klinkt dat God vijanden kan veranderen in vrienden. Sommigen uit de synagoge van de satan zullen zich bekeren. Schrijf niemand af! Bid om de bekering van uw vijanden!

Ook in vers 10 klinkt een belofte. Omdat deze gemeente in Filadelfia het woord (logos) van de Here om te blijven volharden en verwachten, heeft bewaard, zal Hij hen bewaren voor het uur van de beproeving dat over de hele wereld zal komen. De woorden ‘de hele wereld’ geven deze boodschap een eschatologische lading mee. Maar dwars door dat uur, die korte periode heen, zal deze gemeente worden bewaard.

Let eens op het specifieke ‘u’ in vers 10. Speciaal zij zullen worden beschermd, geeft de grondtekst aan. We mogen uit dit vers dus niet de conclusie trekken dat we de garantie hebben dat alle gelovigen wereldwijd bewaard zullen worden voor het uur van beproeving dat komt. Het is opmerkelijk dat er in Filadelfia – nu een islamitische stad – nog steeds een kleine christelijke gemeente is.

De belofte dat degene die overwint een pilaar zal worden in Gods tempel, spreekt van kracht en vastheid. Dat zal de mensen in Filadelfia hebben aangesproken, omdat deze stad al vaker door aardbevingen was getroffen.
De tempel van God duidt hier op het hemelse heiligdom waar de troon van God staat. De overwinnaars van Filadelfia krijgen drie nieuwe namen: de naam van God, de naam van het nieuwe Jeruzalem en de nieuwe naam van de Here Jezus. Ze zijn Zijn eigendom. Ook wij zullen die namen ontvangen wanneer we de Here Jezus mogen kennen en liefhebben.

Jezus’ woorden in vers 11 – ‘Zie, Ik kom spoedig’ – zijn duidelijk bedoeld als een bemoediging. In de Bijbelse profetie wordt de toekomst vaak gezien als iets wat zeer nabij is. Op geen enkele manier wil dat zeggen dat de profetie daarmee onbetrouwbaar of niet accuraat zou zijn. Het is niet voor niets dat de Here Jezus telkens weer oproept om waakzaam te zijn en Zijn komst te verwachten. Want alleen zo kunnen we voortdurend bereid zijn om Hem te ontmoeten wanneer het moment daar is dat Hij komt en we Hem zullen ontmoeten.

De aankondiging van de spoedige komst van de Here Jezus staat ook vaak in het kader van de laatste zware periode van beproeving en verzoeking, die, direct voorafgaande aan Zijn wederkomst over de aarde zal gaan. Het is als een bemoediging. ‘Ik kom om u definitief te verlossen.’

Dirk van Genderen

25 Reacties

 1. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 15 maart 2012 om 12:28

  Beste Dirk

  Toen ik je stukje las, moest ik denken aan de vele broeders en zusters in Noord-Korea, China enzovoorts die zo moeten lijden om Christus wil. Een samenkomst in de buitenlucht bestaat dikwijls uit twee gelovigen die in het geheim Bijbelverzen uitwisselen of in het meest gunstige geval uit een kamer waar enige broeders en zusters samen komen voor een dienst. Voor hen heeft het begrip ‘Kleine kracht’ nog meer betekenis dan voor ons, heb ik zo het gevoel.

  Laten we hen gedenken in onze gebeden.

 2. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 maart 2012 om 10:20

  Beste medemensen,

  21-12-2012 – Op Google vind je dan op heel veel websites MENSELIJKE voorspellingen van het einde der tijden van deze wereld.
  21-12 (“toevallig”? mijn verjaardag) is volgens mijn Ingegeven Boodschap het BEGIN van de grote Geestelijke Verandering en het BEGIN van Gods-vredesrijk in deze wereld. De wederkomst van Jezus weet geen mens en is ook door geen mens te voorspellen.
  Wij leven nu in de grote Verdrukking, welke wereldwijd steeds heftiger wordt. De 7 brieven uit Openbaring die Dirk in zijn commentaren behandelt, zijn in mijn visie: Indringende oproepen aan ons:
  Om ons Christen zijn nu vooral DAADWERKELIJK te laten zien en horen op welke plek en met welke (Hemelse) opdracht dan ook. Vooral in de Christelijke politiek, want hier worden de ethische en moralistische beleid en wetten bepaald.
  Dirk , jouw commentaren over deze 7(?) brieven uit Openbaring, probeer ik weer met eigen woorden samen te vatten met de oproep: Laten wij “levende-stenen” zijn voor Gods-tempel ; de wereldwijde Gemeente van Jezus-Christus en “frontsoldaten” zijn voor Gods-vredesrijk dat weldra komende is. Door te leven en te handelen naar de Geest van de bijbel, zoals Jezus het ons 2000 jaar geleden heeft verkondigd en voorgeleefd!
  Hij heeft ons de wil van Zijn Vader geopenbaard en ons Zijn Geest nagelaten, die ons wil bezielen en ons leiden zal op onze pelgrimstocht door dit aardse leven.
  Dan aanvaard je in vol vertrouwen, iedere dag, de eindtijd-profetieën en beleef je in vrijheid en blijheid de wederkomst van Jezus. Boodschapper: Hub.

 3. A. Klein (vd Eindtijdbode) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 maart 2012 om 18:58

  In Filadelfia aanschouwen wij dan de UITEINDELIJKE Bruidsgemeente. Want tot DEZE Gemeente wordt gezegd, dat zij de Grote Verdrukking niet behoeft mee te maken (zie vers 10). Het is een VOLMAAKTE Gemeente, want geen enkel verwijt horen wij over haar. Het ontvangen van “de Naam van God” (zie vers 12) – zijnde het bekleed worden met de volheid van de Godheid (zie Openbaring 12:1) – is een verwijzing naar het huwelijk van deze “Bruid” (de Bruidsgemeente) met Christus. Bij het huwelijk ontvangt de vrouw namelijk de naam van de man (en dit geldt ook bij het huwelijk tussen Christus en Zijn Bruid).
  Ook de vereenzelviging van Filadelfia met “het nieuwe Jeruzalem” is een aanduiding dat wij hier met de Bruidsgemeente te doen hebben (zie vers 12 – en vergelijk dit met Openbaring 21:2 en 9).
  In de dagen van Filadelfia zullen de geveinsde/schijnheilige en valse christenen niet langer verborgen blijven (zie vers 9). Alle kwaad en ongerechtigheid in de Gemeente zal geopenbaard en uitgedreven worden (vergelijk de geschiedenis van Ananias en Saffira in Handelingen 5).
  Zijn stem te VERSTAAN en te GEHOORZAMEN is dus nodig opdat wij niet misleid zullen worden en “de boot zullen missen” als de Heer Zijn Bruidsgemeente komt halen om hen te BEWAREN voor de Grote Ver-drukking (die nu echter nog NIET is aangebroken zoals sommigen – abusievelijk – denken of schrijven; als dat wel zo was, dan zouden deze christenen, die dan dus niet bij de “bewaarden” blijken te behoren, dat letterlijk aan den lijfe ondervinden, daar aan het eind van de grote verdrukking alle overgebleven christenen door de antichrist gedood/onthoofd zullen zijn – lees Openbaring 20:4 en 7:13-14).
  Alléén van “de Filadelfia Gemeente” staat vermeld: “…zo zal Ik ook u BEWAREN uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal…” (zie Openb. 3:10, SV), namelijk BEWAART UIT de Grote Verdrukking.
  Wie – in geestelijke zin – GEOPENDE OREN heeft, die HOORT wat de Geest tot de Gemeenten zegt!

 4. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 maart 2012 om 19:06

  Ik denk dat de Gemeente opgenomen zal worden vóórdat de oordelen van het Boek Openbaring over deze wereld zullen gaan, immers wij zijn niet gesteld tot toorn. Deze oordelen zullen tijdens de 7 jaar durende Grote Verdrukking gebeuren. Verder sluit ik niet uit dat wij de opkomst van de antichrist en het sluiten van het valse verbond met Israël dat hij gaat sluiten, nog wel zullen meemaken.

 5. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 maart 2012 om 23:33

  Beste Dirk

  In de reactie van Hub Eussen kan ik mij helemaal vinden.
  Vele christenen zijn met de eindtijd van de wereld bezig.
  Ook ik ben er vaak mee bezig, en kijk naar de tekenen en blijf waakzaam.
  Het zou zomaar binnen 10 jaar kunnen gebeuren. En af en toe hoop ik dat het uit komt.
  Het lijkt mij niks anders dan menselijk dat je hoopt, dat je de wederkomst van Christus kunt meemaken.
  Alle tekenen wijzen er toch naar!
  Maar stel dat het niet in deze eeuw gebeurt, of wellicht nog vele generaties later.
  Zullen dan vele christenen teleurgesteld zijn, en het geloof in Jezus naast zich neerleggen?
  Want onder vele christenen is het onderwerp de eindtijd echt een HYPE.
  Ik denk dat de echte beproeving voor ons is: Blijf ik de Here Jezus trouw.
  Kijk naar de tekenen en blijf waakzaam. Hij komt als een dief in de nacht.

  Vr gr Rene Postma.

 6. Kees zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 maart 2012 om 13:24

  Wat geweldig om zo te lezen over het nieuwe Jeruzalem. Christenen zijn nu al inwoners van het nieuwe Jeruzalem: “Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel (Hebr. 12:22-24).” Geweldig om elkaar zo te bemoedigen. Dit betekent vrijheid nu al: “Het (woord) Hagar betekent de berg Sinai in Arabië. Het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in slavernij. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder (Gal. 4:25-26)”. Laten we elkaar zo blijven bemoedigen en dankbaar zijn voor wat Jezus 2000 jaar geleden voor ons heeft verworven.

 7. Mart Prins zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 maart 2012 om 19:09

  Geheel met Kees eens. Wij zijn inwoners van het hemelse Jeruzalem en moeten niet terug gaan naar het aardse Jeruzalem, want dat is en blijft in slavernij.

 8. Gijs van Schaik zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 maart 2012 om 20:24

  Beste Dirk,
  Graag nog een reactie op Filadelfia. Het woord van de volharding slaat, zoals aangegeven, op de toekomstverwachting. Wat vandaag geponeerd wordt (Maya-kalender) is pure onzin. We lezen duidelijk dat het moment van de komst van de Heer aan ons niet meegedeeld wordt. Laten we ons houden aan: Ik kom spoedig. Overigens denk ik dat de komst als een dief in de nacht (reactie Rene Postma) niet voor ons, gelovigen, geldt (1 Thess. 5: 4). De geopende deur wordt vaak als een open deur voor het evangelie beschouwd, en daar kan ik best in meegaan. Een evangelist is veel “vrijer” in de toepassing dan een leraar. Maar m.i. slaat het, op grond van Jes. 22, op de sleutels van de schatkamers van het huis des Heren. Als gelovigen staan ons al die schatten van de Heer ter beschikking en niemand zal ons dat kunnen afnemen.

 9. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 maart 2012 om 20:28

  Beste Dirk,

  Je schrijft dat Filadelfia: “broederliefde” betekent. Volgens de Strong’s Concordance staat
  er letterlijk: “fond of brethren”. Wij hebben de broeders en zusters in de gemeente lief.
  Watchman Nee heeft gezegd dat in de gemeente wij alle gelovigen moeten liefhebben en dat
  er voor persoonlijke banden minder ruimte is. Wij hoeven het niet met iedereen eens te zijn
  om elkaar toch te kunnen liefhebben. Waar er teveel nadruk wordt gelegd op persoonlijke
  voorkeuren, werkt dat verstikkend uit naar de andere medegelovigen. De Here Jezus heeft ook
  iedere broeder of zuster lief en Hij kent daarbij geen persoonlijke voorkeur. Wij kunnen niet
  door ons best te doen Zijn liefde verdienen want Hij is liefde. Daarom dat Hij ieder kind waar-
  achtig liefheeft met zijn Goddelijke liefde. En daar was in de gemeente te Filadelfia sprake
  van. Wat een kracht gaat daarvan uit als medegelovigen elkaar als broeders en zusters kunnen
  liefhebben en als de Here Jezus de gemeente geen verwijten maakt. Waar de liefde heerst in de
  gemeente, zal er een getuigenis naar de omgeving uitgaan hoe klein die kracht ook mag zijn.
  De Here zal een geopende deur geven op zijn tijd om te spreken van het Evangelie. Wat een rijkdom!

 10. Thomas zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 maart 2012 om 22:08

  Shalom lieve broeders&zusters,
  Ik zie dat onze oudere broer (Israel) in het geheel niet voorkomt in de discussie?
  Mijn verlangen is om samen met Jeshua (bruidegom) naar het bruiloftsfeest te gaan, naar de bruid (Israel)
  om voor ze in de bres te staan, deze kleine rest (gideons bende, wijze maagden, Filadfia?) zullen in Sion zijn! En in Sion zal ontkoming zijn samen met het volk Israel.

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 maart 2012 om 22:11

  Wat heel bijzonder is, dat Jezus weerkomt op de Olijfberg en dan plaats zal nemen op “de troon” van David, wat de troon van “de wereld” zal zijn!! “De wet zal van Sion uitgaan”, staat geschreven direct achter de zwaarden, die ploegscharen worden! Wie zal het koninklijke priesterschap ontvangen in het Koninkrijk van Jezus Christus?? Ik denk dat het een (relatief) kleine gemeenschap zal zijn, wel uit alle denominaties, volken en talen. Zij die volharden tot het einde….. (Openbaring 2).
  “8 Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en levend geworden: 9 Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, en de laster van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des satans. 10 Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. 11 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”
  WEES VOORBEREID op wat komt…….. Ik kom ze steeds weer tegen, die denken, dat ze niet door de grote verdrukking heen moeten…… Wees voorbereid, zodat je de kroon van het LEVEN ontvangen zult!!

 12. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 maart 2012 om 23:46

  Beste Dirk,

  Zonder de discussie te willen oprakelen welke visie nu de juiste is (pretribulation, mid-
  tribulation of posttribulation), wil ik wel zeggen dat de idee dat wij door de Verdrukking
  heen moeten, niet zoveel troost biedt aan hen die nu al zeer zwaar moeten lijden en kinderen
  van God zijn. In de verdrukking zullen de gelovigen gedood worden omwille van hun geloof,
  omdat ze het merkteken van het Beest (minichip op het voorhoofd of rechterhand) zullen
  weigeren. Daarom geloof ik al op deze gronden in een pretribulation, namelijk dat wij voor
  de (grote) Verdrukking weggenomen zullen worden. Waarom? Omdat wij nu in de genadebedeling
  leven die ophoudt als “de Dag des Heren” aanbreekt, welke is de (grote) Verdrukking waarbij
  Gods gramschap over de wereld wordt uitgestort (Openb 14:19;19:15). Hij heeft ons niet gesteld
  tot toorn, staat er geschreven. En waarom moeten wij dan blijven verwachten, als Hij niet eerder
  komt dan in de Verdrukking? Neen, Hij kan elk moment komen! Dat is de helm des heils, de zalige
  hoop die wij mogen koesteren. Op zijn tijd is het volmaakt want Gods weg is volmaakt (Ps 18:31).

 13. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 18 maart 2012 om 14:20

  Beste San Tjoa,
  Uw reactie No 12 is voor mij moeilijk te begrijpen. Niet alleen vanwege de moeilijke woorden zoals : Pretribulation. midtribulation of posttribulation. Maar ook over Uw stellige uitspraak: dat in de verdrukking de gelovigen zullen gedood worden omwille van hun geloof omdat ze het merkteken van het Beest ? (minichip op het voorhoofd of rechterhand) zullen weigeren. Hier begrijp ik niets van, want in die tijd kenden ze nog geen Chips. Kunt U mij in eenvoudige en begrijpelijke taal uitleggen wat Uw oproep of waarschuwing inzake dit Dirks-commentaar is ?
  Sorry hoor, maar ik ben niet theologisch en maar op ambachtschoolniveau onderlegd. Hub.

 14. Jean Schoonbroodt zegt:
  Geplaatst op zondag 18 maart 2012 om 14:34

  Weest allen wakker, waakzaam, oplettend en uitziende naar Jezus komst tot opname van de ware geheiligden IN Christus Jezus om met Hem in de lucht verenigd te worden, opdat gij voor altijd met Hem zult zijn. Houdt uw klederen rein en onbevlekt van het kwaad. Wandelt naar de Geest, dan zult gij de begeerten van het vlees niet vervullen. Hebt de Here Jezus van harte lief want HIJ heeft u het eerst lief gehad en Zijn leven tot een zoen-zond-schuldoffer gesteld tot uw aller heil en zaligheid in HEM. Ziet, HIJ komt zeer spoedig. IK YHWH GOD, de HERE, BEN.

 15. dag zegt:
  Geplaatst op zondag 18 maart 2012 om 16:41

  Het is weer een bijzonder boeiende mededeling van God.
  Inspirerend!
  Je zult toch maar mogen staan in de heilige tempel! En daar niet meer uit weg hoeven, dus Eeuwig Levend, dit gaat werkelijk ons beperkte verstand te boven. Als wij nieuwsgierig door de Openbaring heen bladeren, dan zien wij in Openbaring 21 : 2 – (de bevestiging, inderdaad) … … de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.

 16. Aalt Pruis zegt:
  Geplaatst op zondag 18 maart 2012 om 16:51

  Beste Dirk,
  Ben er van overtuigt dat we niet door de Grote Verdrukking gaan, wanneer de toorn van God over deze aarde komt. Openb. 3:10 is al verschillende keren genoemd. Paulus prijst de gelovigen in Tessalonika als hij zegt: 1* Bekeerd van de afgoden 2* het dienen van de levende God 3* Zijn Zoon uit de hemel verwachten, die ons redt van de komende toorn.(1:9,10) Hoe konden zij de Heer Jezus verwachten als eerst nog de Grote Verdrukking moet komen. Paulus zou ze daar zeker op gewezen hebben.
  De sleutel van het profetische boek Openbaring is te vinden in 1:19. namelijk: Hetgeen gij gezien hebt. Hetgeen is. Hetgeen geschieden zal na deze (zie begin hoofdstuk 4.)
  Gods toorn is van mij afgewend, mijn schuld is onder het bloed.

 17. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 18 maart 2012 om 18:38

  Beste Dirk,

  Als ik van jou Hub Eussen mag uitleggen wat ik bedoel?
  Die moeilijke termen slaan op wanneer de Opname plaatsvindt: Voor of midden in of na de
  (grote) Verdrukking. Het Beest uit de zee is de Anti-Christ die komt uit de volkerenzee.
  In Openbaring 13:16 staat: “En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de
  armen, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand
  kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn
  naam heeft.”
  In Openbaring 20:4 staat: “En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven
  en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord
  van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op
  hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als ko-
  ningen met Christus, duizend jaren lang.”
  In die tijd kenden ze de chip inderdaad niet maar sinds de uitvinding van de micro-chip is het
  met de computertechnologie razendsnel gegaan en het is bekend dat een micro-chip kan functio-
  neren op de lichaamswarmte van de mens en de beste plekken zijn hiervoor: de voorhoofd en de
  hand.
  Beste Hub., ik ben ook geen theoloog maar ik dacht dat iedereen van deze kennis op de hoogte
  was. Bovendien leer je deze dingen niet bij seculiere theologie-opleidingen. Ik heb zelf psy-
  chologie gestudeerd (propaedeuse/inleidend jaar afgemaakt).
  Als je nog vragen hebt, wil ik ze graag beantwoorden, indien er daar ruimte voor is. Anders mag je
  aan Dirk mijn e-mailadres opvragen.

 18. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 18 maart 2012 om 22:06

  Ik neem aan, dat iedereen de rede van Jezus kent over de laatste dagen in Matt. 24. Hierin zegt Jezus o.a. het volgende:
  “20 Bidt, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat. 21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. 22 En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.”
  “Omwille van de uitverkorenen staat er, zullen de dagen worden ingekort……” Waar komen die uitverkorenen vandaan, als ze al zijn opgenomen? Of verbeelden wij ons, dat we “beter” zijn dan zij die achterblijven??? Wie acht nog de ander hoger dan zichzelf?? (Rom. 12: 10).

 19. Kees zegt:
  Geplaatst op zondag 18 maart 2012 om 22:07

  Met alle respect en liefde, maar ik heb nog nooit een eerlijk antwoord gekregen op de volgende drie vragen: 1. Er staat nergens dat het bewaren voor de grote verdrukking (Op. 3:10) middels de opname zal zijn. Dit is volgens mij menselijke inlegkunde. 2. De Grieks grondtekst voor de grote verdrukking in Matt. 24:21 is heel anders dan in Op. 3:10. In Matt. staat een mega onderdrukking en in Openbaring iets lijden of een test ondergaan. 3. In Matt. 24:34 staat duidelijk dat de grote verdrukking nog in hun generatie zal plaatsvinden.

 20. Aalt Pruis zegt:
  Geplaatst op maandag 19 maart 2012 om 12:16

  Kees,
  De ure der verzoeking duurt 7 jaar (zie Daniél 9:24-27). De Grote Verdrukking duurt 3,5 jaar, tijd, tijden en een halve tijd of anders gezegd 42 maanden of 1260 dagen.
  De uitverkorenen in Matteus zijn uit de Grote Verdrukking.

 21. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 19 maart 2012 om 16:43

  Ik lees veel menselijke interpretatie en uitleg over deze eindtijd profetieën en hoe lang dat deze zullen duren zoals b.v.: De verzoeking duurt 7 jaar; de grote verdrukking duurt 3,5 jaar etc.
  Mijn visie is: Wij moeten NU ons Christen-zijn laten zien en horen, tegen de verdrukking in, zodat wij “gewapend” als frontsoldaten de toekomstige verdrukkingen en verzoekingen kunnen weerstaan en verslaan. Geen zorgen voor morgen dus. Met andere woorden: Verzamel NU de geestelijke-kracht om de toekomstige valse macht ( satan) te verslaan. Hub.

 22. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op maandag 19 maart 2012 om 17:19

  Laten we bidden voor het Joodse Volk en dat vele Joden de Heere Jezus ook als hun Redder en Zaligmaker aannemen, opdat zij middels de Opname gered mogen worden voor de afschuwelijke vervolging van de antichrist tijdens de Grote Verdrukking!

  Laten we ook blijven bidden voor de CatsHuis-onderhandelingen over de nieuwe bezuinigingsronde tussen premier Rutte, Maxime Verhagen, Geert Wilders en anderen die daarbij betrokken zijn.

  Laten we daarom bidden dat de lasten van deze nieuwe bezuinigingen ook eerlijk en naar draagkracht over de samenleving verdeeld moge worden en dat er geen nare stapeleffecten mogen optreden bij chronisch zieken en gehandicapten die het meeste afhankelijk zijn van de zorg en de sociale zekerheid!

  Gebed om bescherming voor de zwakkeren in de samenleving met al die bezuinigingen zal daarbij een groot verschil maken!

 23. dag zegt:
  Geplaatst op dinsdag 20 maart 2012 om 8:39

  (vervolg 15)

  ” … toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.” Openbaring 21 : 2 – Ha ha, nou, daar wordt op de Wallen en elders in Nederland en in de rest van de wereld, héél anders over gedacht. En dat is al sinds de zondeval zo, in Genesis. Heel normaal, dus, eigenlijk. (?)
  Mensen behoren Satan toe. Hij heeft over de mens het eigendom verworven en iedereen fluistert maar wat graag iets in zijn naam! (…)
  In het komende Koninkrijk wordt dit nog een heel conflict! Want hoe verwerf je samen met Jezus de verlossing? Is er een weg naar bevrijding?
  HOE bereken je het getal van de naam van het beest als verder iedereen denkt dat het seks is en porno? Of vraagstukken als: Betaalpas of ‘chip’?
  De naam zegt: Wie behoor ik toe? Het antwoord op deze vraag ontvangt men in gebed, om verlost te worden van de macht van het beest en te kunnen liefhebben in die Ene Naam van God.
  Openbaring 3 : 12 – … Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam.

 24. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op dinsdag 20 maart 2012 om 9:04

  Beste Hub,

  Wijze raad!

 25. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 maart 2012 om 19:19

  Sjalom beste mensen ,

  Laten we G’ds Woord zelf laten spreken over waar het op aankomt, overtuigd zijn wat de G’d van Israel voor ons in mensgedaante, Yeshua, heeft gedaan en het gehoorzamen van Zijn geboden, de Torah.
  Dan ben je veilig bij Hem , waar dan ook. Bv straks op de nieuwe aarde , met het nieuwe Jeroesjalajiem dat uit de hemel is neergedaald.
  HalleluJah!

  1. Op 12:17
  En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.
  2. Op 14:12
  Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.
  3. Op 22:14
  Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden