Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Laodicea: niet koud, niet heet, maar lauw! (22 reacties)

Geplaatst op donderdag 22 maart 2012, 11:29 door Dirk A A

De brief aan Laodicea is misschien wel de meest aangrijpende van de zeven brieven. In deze laatste brief wordt wel heel treffend de situatie geschetst waarin veel kerken en gemeenten, met name in Europa en Amerika, zich bevinden. Niet koud, niet heet, maar lauw. ‘Daarom zal ik u uit Mijn mond spuwen,’ zegt de Here in Openbaring 3:16.

Lauw water was waardeloos. Dat wisten ze heel goed in Laodicea. Ze hadden geen eigen waterbronnen en het water dat ze aangevoerd kregen, was lauw als het bij hen was aangekomen.
Dit woord ‘lauw’ komt alleen hier in het Nieuwe Testament voor. Het geeft aan dat de situatie in deze gemeente zeer ernstig is. Zoals je lauw water uitspuugt, zo zal de Here hen uit Zijn mond spuwen.

Is dit niet het probleem van veel christenen en gemeenten in onze tijd? Dat ons geestelijk leven gekenschetst moet worden als lauw. Ook al denken we dat het geestelijk wel goed zit met ons. We hebben aan niets gebrek (Openbaring 3:17). Ons kerkelijk leven draait toch goed. De opkomst in de diensten is redelijk, hoewel het hier en daar flink terugloopt. De inkomsten stemmen over het algemeen nog tot tevredenheid. Maar is er leven? Staat de Here Jezus centraal? Zijn we vol van Hem?

Wanneer Hij niet centraal staat, zijn we ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt (vers 17). Er is sprake van een geestelijke noodsituatie. De gemeente krijgt de raad van de Here om goud te kopen dat in het vuur gelouterd is, opdat ze rijk zullen worden. En witte kleren om hun naaktheid te bedekken, evenals ogenzalf opdat ze weer zullen zien.

Het goud van God staat hier tegenover het goud van de Mammon, de reine, witte kleren tegenover de zwarte die in Laodicea in de mode waren en Gods ogenzalf tegenover de geneesmiddelen van de beroemde medische opleiding in de stad. Als Gods oplossing om de geestelijke lauwheid te verdrijven en de gemeente weer in vuur en vlam voor Hem te zetten.

Het is opmerkelijk dat in vers 19 wordt gesproken over Gods liefde. Dat zou je nauwelijks meer verwachten in deze brief. Een liefde trouwens, die wel pijn kan doen. Er wordt hier gesproken over bestraffen en kastijden. Waarbij bestraffen de betekenis van weerleggen, corrigeren in zich heeft en kastijden meer ziet op het opvoeden met strenge hand. Het doel hiervan is bekering. Dat doet Hij niet om ons pijn te doen, maar omdat Hij zo graag wil dat we tot Hem komen en Hem leren kennen.

In het zeer bekende vers 20 (‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop…’) wordt dit verder uitgewerkt. Vaak worden deze woorden gebruikt om mensen uit te nodigen de deur van hun hart te openen en tot de Here Jezus te komen. In deze weg is deze tekst al voor velen tot zegen geworden.
Toch is dit niet de diepste betekenis van dit vers. Hier, in de brief aan de Laodicenzen, geven deze woorden aan dat de Here Jezus buiten staat. Men voelde zich rijk en dacht nergens gebrek aan te hebben. Ze hadden Hem niet (meer) nodig.

Het kan zo zijn dat we denken dat het geestelijk wel goed zit, terwijl de Here buiten staat. Dat kan in ons persoonlijke leven zo zijn, maar ook in onze gemeente. Ga dit eens na bij uzelf, bij uw gemeente. Onderzoek uzelf of gij wel in het geloof zijt, raadt 2 Korinthe 13:5 aan.
Christus dringt Zich niet op. Bekering houdt in dat we, door Gods genade, persoonlijk de deur openen. Dan zal Hij binnenkomen en maaltijd met ons houden. Zijn komst in ons leven zal alle lauwheid verdrijven. Dan mogen we overwinnaar zijn en met Hem zitten op Zijn troon.

Aan het eind van deze serie over de zeven gemeenten nog een laatste vraag. Wat zou de inhoud van de brief zijn wanneer Christus er een aan u en aan uw gemeente zou sturen? Probeer eens zo’n brief op te stellen, misschien samen met anderen in uw gemeente. Wat zou Hij tegen u hebben en waarin zou Hij u prijzen? Zou Hij ook uw gemeente oproepen tot bekering?

Dirk van Genderen

22 Reacties

 1. dag zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 maart 2012 om 14:34

  Hij zou zeggen – De wet des HEEREN is volmaakt
  en: Ga in, in de vreugde uws heeren.
  Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden.

  En ten slotte, Dirk: En laat die tekstverwijzingen maar zitten, want dat zoeken ze toch niet op.

 2. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 maart 2012 om 12:38

  Beste Dirk,
  Wat mij opvalt in de gemeente, is dat er twee groepen Christe-
  nen zijn: Christenen die moeten lijden en Christenen die het
  voor de wind gaat. De Christenen die niet hoeven te lijden,
  kunnen niet begrijpen dat God vaak zijn kinderen door lijden
  heen laat gaan als tuchtiging en kastijding (zie Openb 3:19).
  Zij hebben dan ook een heel andere visie op God wat, als ik
  eerlijk mag zijn, heel oppervlakkig is. Zij zijn ook meer gericht
  op de buitenkant en hechten meer waarde aan uiterlijke zaken.
  Alhoewel ik dat niemand toewens, is lijden een genademiddel
  van God om ons in het rechte spoor te houden. Ik zou adviseren:
  als wij niet met diep lijden te maken hebben, grijp de kans dan
  om zijn woord te bestuderen en Hem ernstig te zoeken. Want
  de valse evangeliepredikers spelen vaak in op de onwetendheid
  van de Christenen en spiegelen ons een evangelie voor waarin
  lijden geen plaats kent. Zie bv Hebr 12:5-7: “Mijn zoon, acht de
  tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door
  Hem bestraft wordt, want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij
  kastijdt IEDERE zoon, die Hij aanneemt. Als tuchtiging hebt gij dit
  te dragen: God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon,
  die door zijn vader niet getuchtigd wordt?”

 3. Mavis zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 maart 2012 om 15:02

  Niets aan toe te voegen, helemaal mee eens met de
  vorige reactie. Laten wij als christenen niet ver-
  slappen in de tijd waarin we nu leven. Er staat
  nergens in de bijbel dat het steeds beter zal worden,
  juist het tegendeel is waar, maar laten we vasthouden
  aan de Heer en Hem zoeken bij dag en bij nacht.
  Gods zegen.

 4. Johan Schep zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 maart 2012 om 16:15

  Ik heb mij altijd al afgevraagd: Wat is toch die eerste liefde?
  Opeens las ik over de eerste werken en toen kwam ik bij Petrus.
  Hij was de prediker van de eerste werken en hem werd opgedragen
  om lammeren en schapen te hoeden. Zijn brieven zijn ook vol van
  het zorgdragen voor anderen zoals ook gebeurde in de eerste Gemeente.
  Ik geloof dat de eerste liefde te maken heeft met de eerste werken
  waarin liefde voor de Here Jezus samen gaat met liefde voor anderen.

 5. Wolter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 maart 2012 om 19:54

  Beste Dirk,
  Als je lauwheid bij jezelf ontdekt, wat moet je dan doen?
  Ik denk in ieder geval op zoek gaan naar de oorzaak.
  De moderne theologie maakt het soms moeilijk de Bijbel goed te verstaan.
  Hebben orthodoxe christenen daar een goed antwoord op?
  Laten we in ieder geval het gebed niet vergeten.

 6. martha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 maart 2012 om 20:11

  Het lijkt me wel goed om het te laten bij je eigen belevingen. Christenen zijn er in veel soorten en maten, de diversiteit die God geeft is hierin zichtbaar. Het lijden van mensen is niet altijd goed te zien aan de buitenkant, wie loopt ermee te koop?
  1 Joh. 3 is een mooi hoofdstuk waarin naar voren komt dat de rechtvaardigheid en liefde belangrijk zijn. Laten we bidden en hopen op de rechtspraak die Jezus binnenkort zal geven. Wij mogen slechts leven in Zijn naam, die wonderlijk groots is.

 7. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 maart 2012 om 20:40

  Eigenlijk word ik er in mijn kerk dagelijks mee geconfronteerd met die lauwheid. Deze maand werd in het kerkblad – onder het mom van “vrije meningsuiting” – God gekleineerd tot een god, die “wij” uitgezocht zouden hebben en nog meer andere leugens…. In mijn hele kerk van 2000 leden ben ik de ENIGE die verontwaardigd reageer…. Degene die het schreef heeft een bepaalde positie in mijn kerk. Iedereen houdt dan zijn mond, want iedereen mag toch een mening hebben?….. Uiteraard zijn er, die het wel met mij eens zijn, maar houden zelf hun mond. Wie “staat” nog waarvoor hij “staat”??? Dat is de lauwheid, waarmee ik steeds weer opnieuw geconfronteerd wordt!! Ik houd mijn mond in elk geval niet. Morgen moet de predikant een preek houden, volgens het rooster, waar hij zelf geen raad mee weet, want het onderwerp is voor hem “toevallig” een persoonlijk “HEET” hangijzer!! Ik bid dat hij er uit komt…… Ik vrees eigenlijk, dat hij van het rooster zal afwijken…… Ook dat zou lauwheid (of eigenlijk lafheid??) zijn……. Zo zitten de meeste christenen helaas wel in elkaar… Men denkt de kool en de geit te moeten sparen, want God is toch liefde? Zo wordt er gereageerd, in plaats van duidelijk aan te geven waar het om gaat, aan te geven wat de “blijde boodschap” in werkelijkheid betekent!! Het heeft alles met die “blindheid” te maken, waar het ook in dit Bijbelgedeelte over gaat. Om op die ogenzalf terug te komen: “Zachte heelmeesters maken stinkende wonden”!!

 8. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 maart 2012 om 22:35

  Mijn antwoord is als volgt:
  “Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging
  zonder welke niemand den Here zal zien.”
  Dit zijn niet mijn woorden maar de woorden van
  Paulus in Hebreeën, hoofdstuk 12 vers 14

 9. A. Klein (vd Eindtijdbode) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 maart 2012 om 22:56

  Laodicea is het beeld van die kinderen Gods die niet “gereed” zullen zijn, wanneer Jezus wederkomt.
  Kenmerken van deze gelovigen zijn:
  • geestelijke lauwheid (vergelijk het “uit Mijn mond spuwen” met het “uitwerpen in de buitenste duisternis” van Matth. 25:30, het zijn verwijzingen naar de Grote Verdrukking),
  • zelfingenomenheid en een “groot” denken van zichzelf (verkapte hoogmoed).
  Het zijn eigenschappen die samengaan met wereldsgezindheid en vleselijkheid. Het is een Gemeente die een ZOGENAAMDE, schijnbare, geestelijke rijkdom kent. Maar zij mist wat de uiteindelijke Bruidsgemeente WEL bezit, namelijk:
  • het “goud” van de Heilige Geest,
  • de “witte klederen” van reinheid en gerechtigheid (nodig om de Bruiloft van het Lam in te kunnen gaan), en
  • de “ogenzalf” van de Heilige Geest (zodat zij met geestelijke blindheid geslagen is).
  Door het missen van deze “ogenzalf” hebben de gelovigen van Laodicea ook geen deel aan de (Goddelijke) openbaringen van het Woord en leggen zij de nadruk op allerlei ijdele dingen. Maar God geeft hun nog een kans om zich te bekeren. Wij mogen aannemen dat een kleine groep Laodicea-gelovigen nog gehoor zal geven aan de roepstem van de Heilige Geest. Deze “overwinnaars” behoren dan toch ook nog tot de –uiteindelijke– Bruidsgemeente (waar Filadelfia een beeld van is). Want het “zitten met Jezus op Zijn Troon” kan alleen maar voor de Bruid/Bruidsgemeente weggelegd zijn. Het veronderstelt namelijk een éénwording met Jezus in een huwelijksvereniging (zie Ef. 5:31-32).

  Wij moeten goed beseffen dat we niet tot de Bruid/Bruidsgemeente zullen gaan behoren, enkel en alleen omdat we trouw een Gemeente bezoeken of omdat we bij de meerderheid in een Gemeente behoren (in de Gemeente te Laodicea zit namelijk het grootste deel –geestelijk gezien– fout!), maar wij zullen PERSOONLIJK de stem van de Here Jezus moeten (gaan) verstaan om te weten hoe het geestelijk met ons en onze Gemeente gesteld is. We moeten dus ook geen “kuddedieren” zijn en “automatisch” achter de voorganger of mensen in de Gemeente aanlopen, maar we moeten PERSOONLIJK de stem van de goede Herder (gaan) VERSTAAN en GEHOORZAMEN (lees Joh. 10:4-5 en 14).

 10. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 25 maart 2012 om 11:20

  Broeder Van Genderen,

  Na uw behandeling van de laatste brief van de zeven in Openbaring 2 en 3, wil ik het volgende opmerken.
  Uit Opb. 1:19 en 20 blijkt dat het om de verborgenheid gaat. Het koninkrijk is wel opgericht maar nog niet openbaar, zie daarvoor de gelijkenis van de ponden.
  Waarom staan die brieven in Openbaring? Het is profetie. Omdat het te maken heeft met die verborgenheid uit Opb. 1:20. In de voorgaande verzen heeft Johannes de Heer gezien tussen de kandelaren met zeven sterren in Zijn rechterhand. Het woord ster is in Hebreeuws satar dat ook spreekt van verberging. Johannes moest opschrijven wat hij gezien had en is. Hij heeft de Heer gezien te midden van de zeven kandelaren met zeven sterren in Zijn rechterhand. De Heer verklaart die verborgenheid. Het spreekt over de kerkgeschiedenis vanaf Pinksteren tot het openbaar worden van het koninkrijk, de duizend jaren. Iedere gemeente is een beschrijving van de kerk in die periode en terug te vinden in de kerkgeschiedenis. Zo is de brief aan Filadelfia de periode waarin de gemeente wordt opgenomen, zie Opb. 3:10. En daarna is er nog wel een kerk op aarde maar zonder gelovigen, de Heer is niet in die kerk maar staat buiten en klopt op de deur, dat is die der Laodicenzen.

 11. Dick zegt:
  Geplaatst op zondag 25 maart 2012 om 18:00

  Wat lees ik een veroordelingen in de reacties!!!!
  Dat is in ieder geval niet wat God wil. Moeten wij niet kijken als wederom geboren mensen vanuit onze nieuwe Geest die wij hebben ontvangen.
  God is goed….. dat is zeker.
  Dat moeten ook wij uitstralen, ook naar lauwheid toe.

  En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen.
  Maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered, Mattheus 24 vers 12 en 13.

 12. dag zegt:
  Geplaatst op zondag 25 maart 2012 om 22:59

  De wilskracht is iets wat men verliest in de zonde. De weg van herstel is inderdaad smartelijk. En dit lijden wordt veroorzaakt door een gebrek aan toerusting, omdat men iets wezenlijks is kwijt geraakt in de dood en Satans macht, zodat men de strijd moet voeren onder leiding van de Heer, in gebrek.
  Om deze reden ben ik het helemaal eens met reacties op dit forum, waarin wordt gesproken over de persoonlijke verantwoording, ook in relatie tot anderen die immers óók lijden onder de effecten van een gebrekkige wapenrusting.
  Het is als met zingen in een koor. Je kunt met wilskracht wijs houden. Maar je mist de verlossing om een solist te zijn.
  In Europa zijn lange schaduwen aan het ontstaan die sterk doen denken aan de jaren kort voor de Tweede Wereldoorlog. Onze wijzen en geleerden hebben Nederland zien wegglippen in de Europese Eenwording. Hoe zullen zij leiding kunnen geven inzake de islam? En … de daadwerkelijke, praktische hulp aan Joden?
  In deze zin zijn politieke verklaringen en geloofsbelijdenissen waardeloos – en is het enige wat telt een perfecte toerusting. Herstel van wilskracht geschiedt door het brengen van lof-offers, waarin de ziel verklaart alleen maar te zien op Jezus. Dit geeft oefening, tegen de verdrukking in.
  Staat dan, zegt Paulus in Ef. 6. Door genade verleent De Heer genezing, door ook onze wilskracht terug te voeren tot in de volle maat van de wasdom in Christus, ‘de hoorn des heils’, onze mannelijke kracht. Dat Zijn Koninkrijk moge komen!

 13. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op maandag 26 maart 2012 om 18:51

  Beste Dirk,

  Ik wil mijn laatste reactie nuanceren, dat ik niet iedereen over een kam wil scheren. Als we niet
  lauw willen zijn, dan moet ons geloof een hartezaak zijn en geen bijzaak. Tegenwoordig zijn er
  met de ontwikkeling van de techniek en kennisexplosie zoveel dingen te koop en te keur dat we
  makkelijk van het geloof afdwalen en de eenvoudige omgang met God aan diepgang mist. Het evange-
  lie is niet iets moeilijks. Daarvoor hoef je niet gestudeerd te hebben. Het is aan kinderkens
  geopenbaard. Het is openbaringskennis. Het gaat er maar om dat we aan de mensen om ons heen een
  duidelijk signaal durven af te geven dat we geloven in die ene God die zijn Zoon voor ons gegeven
  heeft, opdat wij niet verloren gaan maar eeuwig leven hebben. Er is geen dringender boodschap dan
  deze als wij doordrongen zijn van de ernst van de tijd waarin wij leven. Zovelen gaan zonder Jezus
  de eeuwigheid in. De mensen kunnen niet over het graf heen kijken behalve door de Bijbel te lezen
  en het tot ons te nemen. Dan wordt duidelijk dat we niet ons moeten laten inpalmen door de duivel
  die probeert de Christenen zand in de ogen te strooien met relativerende gedachten, dat het alle-
  maal wel meevalt. Wat ik het meeste vrees is wel de lauwheid in de gemeente. We organiseren van
  alles en nog wat en het geloofsleven gaat gezapig verder, zonder dat we de hemel bestormen om
  zielen te redden voor de eeuwigheid. Want ons leven draait niet om de dingen van deze wereld hoe
  belangrijk ze ook lijken te zijn. Het gaat niet om onze mooie baan, verre vakanties en een gevulde
  beurs. Als we dat inzien, dan gaat het leven pijn doen, want het vlees, de wereld en de duivel gaan
  wij tegenkomen. Het gaat niet om de lengte van ons leven maar de kwaliteit waarmee wij ons leven
  hier geleefd hebben. En de Here laat soms lijden toe om ons wakker te schudden om ons op het rechte
  pad terug te brengen. Jezus heeft geen behagen in de dood van de goddeloze.

 14. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 26 maart 2012 om 21:23

  Beste Dirk
  Ik wil proberen een brief op te stellen (met mijn eigen woorden, maar ingegeven door de Heilige Geest)
  die Christus aan mij zou sturen en een aan mijn Gemeente: de R.K.Kerk.
  Hub. Wees niet zo ongeduldig op deze pelgrimstocht naar Mij toe. “Verbeter” de wereld maar begin bij je zelf, wees waakzaam voor het vervallen in oude zonden. Blijf MIJN ingegeven boodschap, krachtig en overtuigend, via de moderne media-middelen verkondigen en steun in alle opzichten de Wereldwijde, Christelijke missionaire, bijbelverspreidende organisaties en Media-kerken want Mijn Wederkomst is nabij, maar wanneer, dat weet alleen Mijn Vader.
  R.K.Kerk: Je bent toe aan Grote Hervormingen, zoals de dominante, hiërarchisch gestructureerde kerkgemeenschap, met zijn vele wetten, regels, dogma’s, tradities, ceremonies, het vele geld verslindend onderhoud aan de monumentale kerken. (Jezus) verkondigde zijn leer in het Open Veld, bij een dorpsput, op een berg etc. Het celibaat: Een onnatuurlijke opgave die men zeker niet dwingend kan opleggen. De H.Eucharistie en H.Communie-vieringen. Jezus heeft dan wel gezegd: Doe dit tot Mijn gedachtenis. Maar Hij heeft er niet bijgezegd dat wij dit wekelijks (in mijn jeugdjaren zelfs dagelijks) moesten doen. Kortom, de wereldwijde Christelijke gemeenschap moet ÉÉN dienende gemeenschap zijn, zonder persoonsverheerlijking, ieder met zijn eigen dienstbare taak op welke plek dan ook, overeenkomstig gegeven talenten en gaven Gods. Jullie moeten frontsoldaten zijn in het Open Veld, want de wereld heeft nodig dat (Jezus) Woorden, Jezus blijdschap, kracht, vrede en liefde weer zichtbaar worden in deze wereld. Mijn Geest zal uw Leidsman zijn op de Pelgrimstocht door dit aardse leven.

 15. Jan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 maart 2012 om 22:46

  Wanneer ben je een lauwe christen?
  Ik heb de Heere echt van harte lief, heb echt alles aan Hem te danken en voel me toch vaak een lauwe christen. Zijn mijn geld en mijn bezittingen, mij niet zó lief, dat ik er niet in die mate van deel zo als de Here Jezus het bedoeld heeft (ongehoorzaamheid). Is het niet vaak bidden voor de armen en de verdrukten vanachter een warme kachel met een dikke portemonnee. Wat doen we in de praktijk met de samenvatting van de wet, God lief hebben boven alles en de naaste als jezelf. De boom herkent men toch aan zijn vruchten? Waarom is het vaak allemaal zo karig, terwijl we zelf zo enorm veel ontvangen hebben. Waarom zijn onze gebeden in de kerken zo minimaal als het over b.v. abortus gaat, of de dreigende uitroeing van Gods oogappel, of als het gaat over onze vervolgde broeders, zijn wij niet te weinig bereid om te lijden voor ons geloof? God liefhebben boven alles moet toch blijken uit onze gehoorzaamheid. Ik weet dat er maar 1 oplossing is, die ik met mijn verstand heel goed begrijp en ook mijn gebed is, maar die ik tegelijkertijd ook best moeilijk vindt: Joh. 15:4-6: ‘Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. [5] Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen. [6] Wie niet in Mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.’ Laat ik maar bij mij zelf beginnen… Help mij Heere om U echt lief te gaan krijgen boven alles, zodat ik echt naar Uw wil zou gaan leven, tot eer van U Zelf en tot een getuigenis naar de wereld.

 16. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op woensdag 28 maart 2012 om 9:54

  Was Laodicea een gemeente waarvan velen niet eens wedergeboren waren, maar dachten door tradities en kerkbezoek de hemel meenden te kunnen verdienen?

  Heeft iemand daar misschien een antwoord op?

 17. J.Bulthuis zegt:
  Geplaatst op woensdag 28 maart 2012 om 11:10

  Dag Dirk,

  Graag wil ik een keer reageren omdat je zo’n belangrijk gedeelte behandelt uit de bijbel uit het boek Openbaring.
  Daar ben ik zelf heel erg mee bezig, gedreven door de boeken van ds. W.J.J. Glashouwer en drs. Jan van Barneveld. Ik heb ze leren kennen tijdens hun lezingen, gehouden in Niezijl en in Groningen en ben getroffen door hun eenvoudige en begrijpelijke manier van uitleg geven en ook over hun liefde voor God’s volk Israël en over de toekomst van Israël. Hun boeken zijn heel erg leerzaam.
  Ik ervaar het als een enorme rijkdom van de Here God dat Hij me heeft ingegeven om me te concentreren op hun boeken om die te lezen en te herlezen. Momenteel volg ik Jan van Barneveld op de donderdagavond op Family 7. En lees ik in het dagboek: ‘Zie, Hij komt!’ van ds. WJJ Glashouwer. Ook bestudeer ik het boekje: ‘Voorbereiding op de Wederkomst’ van Lance Lambert. Een aanrader voor iedereen! Je ogen en je hart staan versteld van wat de Here ons allemaal heeft beloofd als we maar blijven volhouden totdat Hij wederkomt, want Hij zal met ons zijn hoe zwaar het leven ook zal zijn of worden, ook voor christenen, tot aan de voleinding van de wereld. En wat Hij belooft, zal Hij doen, Hij wel, geweldig wat een liefdevolle Here God hebben we toch.

 18. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op woensdag 28 maart 2012 om 18:44

  Beste Dirk,

  om dhr Moi te helpen, wil ik wat weergeven van wat John MacArthur schrijft.

  Zij die heet zijn, zijn degenen die geestelijk levend zijn en het vuur
  van een veranderd leven bezitten. Diegenen die koud zijn, zijn
  degenen die Jezus Christus verwerpen. Zij hebben geen belangstelling
  voor Christus, zijn Woord, of zijn Gemeente. En zij laten het open-
  lijk blijken. Het zijn geen huichelaars.
  Diegenen die lauw zijn, horen tot geen van beide categorieen.
  Zij zijn niet echt gered, en toch verwerpen ze Christus niet in het
  openbaar. Zij bezoeken de gemeente en beweren de Here te
  kennen. Net als de Farizeeen, zijn ze tevreden om een religie van
  eigen-gerechtigheid te praktiseren. Ze zijn huichelaars die een
  spel spelen (vgl Mat 7:22,23).

 19. LRT zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 maart 2012 om 17:33

  Laodicea is een springplank om kritiek uit te oefenen op medechristenen en gemeenten. Dat wil niet zeggen, dat er geen lauwheid zou bestaan. Het is goed naar de tekst zelf te kijken. Het bezwaar tegen de gemeente is, dat ze een verkeerd zelfbeeld hebben. Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek.
  Daartegenover staat het oordeel van de Here Jezus: en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte.
  Er is sprake van een koopaanbod.
  ..raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt.
  Witte klederen. Over witte klederen staat in de Bijbel: Doch gij hebt enkele personen te Sardes, die hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn. Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.
  In het stukje mis ik waar witte kleren goud en ogenzalf voor staan.
  Het goud van God staat hier tegenover het goud van de Mammon, de reine, witte kleren tegenover de zwarte die in Laodicea in de mode waren en Gods ogenzalf tegenover de geneesmiddelen van de beroemde medische opleiding in de stad. Als Gods oplossing om de geestelijke lauwheid te verdrijven en de gemeente weer in vuur en vlam voor Hem te zetten
  Met zo’n zin kan ik weinig als er verder niet wordt uitgelegd waar het goud van God, de reine witte kleren en de ogenzalf voor staan..

 20. Jos Nuijten zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 april 2012 om 22:39

  Beste Dirk

  Ik ben het met dhr Eussen eens over de hervorming van de r.k.k. De rooms-katholieke kerk heeft de Bijbel verborgen gehouden voor haar gelovigen, tenminste in onze jeugd. Je moet maar eens vragen aan de Pastor, kunnen wij niet eens voor de Israeliers bidden, dan krijg je het gevoel dat ze vanuit het bisdom ertegen zijn, want ik heb het meerdere keren gevraagd, en er wordt nooit over Israel gesproken. Het zal natuurlijk wel te maken hebben met de vervangingsstheologie, zie Romeinen 11. Verder zijn er vele problemen in onze katholieke kerk die dringend om een oplossing vragen, er zijn bijna geen Priesters meer, dus moeten ze in Rome na gaan denken om de vrouw in te zetten voor de verkondiging van het evangelie. Aan de ongelovigen, in de gelovige gemeenschap het geloof verkondigen is niet zo heel moeilijk, het geloof verkondigen op straat is heel wat anders, en alleen daar is de oogst binnen te halen. Ik wens alle medegelovigen een zalig Pasen, in naam van onze Heer Jezus Christus toe.

 21. Stefan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 juni 2012 om 16:10

  Mijn eerste reactie is: dan kun je van alle gemeenten die niet vervolgd worden of niet meer in de pioniersfase zitten lauw noemen.

  Mijn tweede reactie: de algemene uitleg van deze brief is zodanig dat hij goed aansluit op wat deze cultuur aanspreekt en vermijd wat deze cultuur niet aanspreekt. De uitleg is vaak (vanuit het heter worden) dat we meer moeten bidden, vasten en evangeliseren: dat zou het goud kopen moeten zijn. Bidden en vasten spreekt veel mensen weliswaar niet aan, maar sluit wel aan bij de maatschappij in de zin dat geestelijke prestaties (een goed gebedsleven / genoeg stille tijd ‘s ochtends bv) hoog in de christelijke wereld aangeschreven staan.

  In de evangelieen echter, laat de Here Jezus op verschillende plekken zien dat hemelse rijkdom kopen bijna letterlijk moet worden genomen: door aardse goederen te verkopen en de opbrengst aan de armen te geven: zo krijg je een schat in de hemel, zo krijg je beurzen die niet verslijten. Maar dat is een uitleg die in westerse kerken vrij gevoelig ligt.

 22. Dorothee zegt:
  Geplaatst op woensdag 8 mei 2019 om 18:06

  @dag
  Ik zoek de bijbelverwijzingen wél op, hoor 😉

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden