Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De dag van het kruis (26 reacties)

Geplaatst op donderdag 29 maart 2012, 16:57 door Dirk A A

Volgende week vrijdag is het Goede Vrijdag. Het lijkt een dag waarmee we niet goed raad weten. Voor de meesten is het geen officiële vrije dag, zoals alle andere christelijke feestdagen wel zijn. En toch is het de dag van het kruis! ’s Avonds houden we vaak nog wel een samenkomst.

Ik pleit voor een opwaardering van de Goede Vrijdag. Juist omdat het kruis zo belangrijk is. Om dat nog meer centraal te stellen, zeker in een tijd dat de boodschap van het kruis onder druk staat.
Een Evangelie zonder kruis is geen Evangelie. Een zendeling zei een keer tegen mij: ‘Tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha. Ik keer nooit meer terug…’ Want hij wist: ik ben gered door het offer dat de Here Jezus bracht aan het kruis.

In de Bijbel is het kruis ten nauwste verbonden met het bloed. De Here Jezus gaf Zijn lichaam en Zijn bloed aan het kruis. In Kolossenzen 1:20 staat heel kernachtig dat Hij, door Zijn bloed aan het kruis te geven, vrede en verzoening brengt.
Wat wordt Gods liefde zichtbaar in het kruis. Als je twijfelt aan Zijn liefde, kijk dan naar het kruis. Hij koos de pijn. Hij deed het om jouw, uw, mijn hart te winnen.

Denk eens aan de spijkers die met een hamer door Zijn handen werden geslagen. Zijn bloed druppelde toen naar beneden, vanaf het kruis. Hij was opgegroeid als timmerman, Die zeker gewerkt zal hebben met hamers en spijkers. Met spijkers werden onze zonden aan het kruis geslagen.

Het lijden in Getsemane ging vooraf aan de kruisiging op Golgotha. ‘Zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen’ (Lucas 22:44), van dodelijke angst over wat komen ging. In dat ene, ontzagwekkende ogenblik kwamen alle zonden samen in de beker die Hij moest drinken. Die Hij ook vrijwillig zou drinken.
De zonde van de verloochening van Petrus. De zonde van de moord van Mozes. De zonde van het overspel van David.

Maar ook: uw zonden, mijn zonden, jouw zonden…. vul maar in… Verkeerde woorden, onreine gedachten, zondige begeerten, slechte daden. Seksuele zonden, afgoderij, hebzucht, gierigheid, roddel, jaloezie, overspel…

Alles kwam in die beker terecht, die de Here Jezus moest drinken. Het is opvallend dat Hij niet vroeg of het kruis mocht worden weggenomen, maar juist die beker. Die was zo zwaar om te drinken.

Paulus benadrukt in 1 Korinthe 2:2 de cruciale betekenis van de gekruisigde Christus: ‘Ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.’ Laat deze boodschap met kracht verkondigd worden. Door geloof in Hem schenkt de Here Jezus ons verzoening door Zijn bloed.

Laat voorgangers en predikanten de mensen bij het kruis van de Here Jezus brengen. Als we zo tot Hem komen, zal Hij het zeggen: ‘Kijk wat Ik voor jou heb gedaan.’
Speciaal voor jou vergoot Hij Zijn bloed. Speciaal voor jou werd Hij doorstoken met een speer. Speciaal voor jou werden er spijkers door Zijn handen geslagen.

Hij ziet uit naar het moment dat we tot Hem komen. Dan mogen we vergeving en bevrijding van Hem ontvangen. En na de dood en de kruisiging volgt de opstanding, nieuw leven. Pasen. De Here is waarlijk opgestaan!

Goede Vrijdag is onlosmakelijk verbonden met Pasen. Daarom sluit ik af met Edith Burns, die op een gegeven moment zelfs Edith Easter (Edith Pasen) werd genoemd. Zij bracht het geloof op een prachtige manier in praktijk!

Ze was ziek, lag in het ziekenhuis en altijd had ze een grote Bijbel bij zich. Ze kon niet zwijgen over Goede Vrijdag en Pasen. Wanneer ze iemand tegenkwam, zei ze altijd: ‘Hallo, ik ben Edith Burns, gelooft u in Pasen?’ En vele keren werd deze vraag de aanleiding voor diepere gesprekken, waardoor mensen tot geloof in de Here Jezus kwamen.

Dr. Philips, de arts van Edith, had niet veel zin in zo’n gesprek. Toch greep Edith haar kans. ‘Dr. Philips, u kijkt zo somber. Leest u de Bijbel? Bidt u?’
De dokter ging niet op haar vragen in en vertelde haar dat ze kanker had en dat ze zou gaan sterven. Ze reageerde: ‘Waarom kijkt u mij zo somber aan? Denkt u dat God fouten maakt? U hebt me zojuist verteld dat ik naar mijn geliefde Here Jezus ga, naar mijn man en vrienden. Dan mag ik altijd Pasen vieren.’

Dirk van Genderen

26 Reacties

 1. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 maart 2012 om 20:52

  De kruisweg bidden langs 14 staties op Goede vrijdag, is binnen de R.K. kerk, een eeuwenoude Christelijke traditie, die samen met de opstanding met Pasen, eigenlijk de kern van het Christelijk geloof is. Immers Zijn lijden en kruisdood is onze verlossing van de zonden en Zijn Opstanding met Pasen, ons beloofde eeuwig leven na de dood. Op menig wegkruis, hier in het zuiden, staat dan ook vaak de spreuk: Zijn kruis ons heil, of: Zijn dood ons leven.
  Onze gemeentelijke Heemkundevereniging heeft ook een Wegkruisengroep, die zorgt voor het onderhoud en reparaties van de 68 wegkruisen in onze gemeente. Al 18 jaar organiseert deze Wegkruisengroep (waar ik zelf ook lid van ben) op Goede-Vrijdagavond om 20.00 uur een Meditatieve Wegkruisenwandeling langs 14 wegkruisen. Bij elk wegkruis wordt door de “voorlezer” een thema aangereikt waarover men kan nadenken, overwegen en met de medewandelaars eventueel van gedachten kan wisselen op weg naar het volgend wegkruis.
  Mijn Oom is 18 jaar geleden de initiatiefnemer geweest en ook de “voorlezer” van deze wegkruiswandeling op Goede Vrijdag (buiten de parochie om). 7 jaar geleden werd mijn Oom 80 jaar en vroeg mij of ik niet “voorlezer” wilde worden. Ik heb er even over moeten nadenken maar nu ervaar ik het als een van mijn belangrijkste geloofsbelevenisen van het jaar, waarmee ik wil bevestigen, Dirk, jouw pleidooi voor de opwaardering van Goede Vrijdag, daar sta ik volledig achter. Hub.

 2. Peter van der Mey zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 maart 2012 om 16:10

  Beste Dirk,
  Je schrijft: Daar zweette Hij bloed van dodelijke angst. Dit is kerkelijk nonsens, die ons allemaal in onze jeugd is geleerd, maar beslist niet waar is. Als je de tekst goed leest, staat er: “En Zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen”. Het Griekse woord “hoosei” dat in de grondtekst gebruikt wordt, heeft de betekenis van ‘zoals, evenals, net als’
  Normaal parelt zweet op je voorhoofd, maar de Here Jezus zweette (van angst) dermate hevig, dat Zijn zweet op de grond druppelde zoals bloed uit een wond op de grond druppelt.
  De Here Jezus heeft geen bloed gezweten, dat zou ook medisch onverklaarbaar zijn. Theologisch is het ook volstrekt niet relevant, dat Hij bloed zou hebben gezweet, omdat het bloed dat Hij gestort heeft, geen verwijzing is naar Gethsemane, maar naar de kruisiging.
  Hartelijke groeten en veel Zegen toegewenst. Peter

 3. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 maart 2012 om 18:03

  Laten we ons verootmoedigen en belijden dat wij als Nederland zijnde gezondigd hebben en zo goddeloos zijn geworden! Alleen terugkeer naar de Heere God en ZIJN Zoon de Heere Jezus zal ons land uit de crisis doen brengen!

  En laten we verder ook bidden voor Israël en voor de lopende onderhandelingen in het Catshuis i.v.m. de nieuwe bezuinigingen/hervormingen.

 4. Dirk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 maart 2012 om 22:56

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Peter,
  Ik heb de tekst iets aangepast en letterlijk Lucas 22:44 geciteerd.

 5. dag zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 maart 2012 om 11:15

  Absolute volmaaktheid … HEER God en Vader in de hemel –
  kwam tot stand in het lijden en sterven van Uw zoon Jezus.
  Toen U de wereld schiep, HEER – zag U dat het goed was en U zegende.
  Absolute volmaaktheid in Uw scheppingsvernuft werd werkelijkheid in de wet.
  Deze wet werd door Jezus hersteld. Dank U, Heer Jezus.
  Leer mij wandelen in Uw wegen. Amen

 6. F.Dijkstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 maart 2012 om 18:55

  Velen denken dat de Here Jezus op vrijdag aan het kruis is geslagen, dat is onjuist. De Heer zei in Mattheus 12:39-40: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen, dan het teken van Jona, de profeet.
  Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart van de aarde zijn, drie dagen en drie nachten.
  Hij verklaarde uitdrukkelijk dat het teken, dat Hij als bewijs van Zijn Messiasschap zou geven, was dat Hij precies drie nachten en drie dagen in het rotsgraf in het “hart der aarde” zou zijn.
  De Heer is op dinsdag gearresteerd en op woensdag gekruisigd, de donderdag was een extra sabbath, daarom moest het lichaam voor het begin van de sabbath worden afgenomen van het kruis en begraven in het rotsgraf. Ook is de Heer niet opgestaan op zondagmorgen, maar op het eind van de wekelijkse sabbath, tussen de twee sabbatten hebben de vrouwen hun specerijen gekocht.
  Wie goede vrijdag herdenkt dat de Heer is gekruisigd, moet bedenken dat Hij op woensdag is gekruisigd. Van goede vrijdag naar zondag passen geen drie dagen en drie nachten.
  De duivel wil ons allemaal op het verkeerde been zetten.

 7. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 maart 2012 om 21:01

  Beste Dirk,

  Ja, waarom wordt “Goede Vrijdag” goed genoemd? Joni Eareckson Tada, de vrouw die verlamd is vanaf
  de nek door een duik in ondiep water op haar 17e, heeft gezegd dat de “Goede Vrijdag” goed is om-
  dat het goede nieuws van het Evangelie is, dat ieder die wil mag komen en drinken van het water
  des levens om niet (Openb. 22:17). Het is gratis. Voor alles in deze wereld moet je (veel) geld
  neertellen, maar het Evangelie is gratis (Jes. 55:1) en je mag komen met al je tekortkomingen.
  En je zult echte (geestelijke) rijkdom ontvangen ipv de rijkdom van deze wereld die maar tijde-
  lijk is. Je zult de Persoon kennen die de weg en de waarheid en het leven is (Joh. 14:6): Jezus
  Christus die voor ons gekruisigd is opdat wij een leven van herstel en (geestelijke) genezing
  mogen ontvangen. Waarom dan nog treuzelen? Jezus, die de hemelen en aarde geschapen heeft, is mens
  geworden voor jou en voor mij omdat zijn liefde zo diep ging dat Hij bereid was het ergste voor
  ons te ondergaan om ons eeuwig leven te schenken. Een leven met Jezus is verre te verkiezen boven
  alle schatten van deze wereld. Daar kom je alleen achter als je voor Jezus wil gaan leven. Dat geeft
  het leven de meerwaarde die nodig is om te willen (blijven) leven en niet op een dood spoor te
  eindigen in dit leven. In Col. 2:2,3 staat: “Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis
  verborgen zijn.” Echte wijsheid leer je niet op de universiteit. Dat kan je alleen van God ontvangen
  door de Bijbel te bestuderen en met Hem te wandelen. En ik kan je verzekeren: er is geen beter
  leven denkbaar dan vrede met God te hebben. En in de toekomende tijd heb je een uitzicht op het
  mooiste dat nog gaat komen: wanneer wij Hem zullen zien die voor ons gestorven is en opgewekt uit
  de dood en tot in alle eeuwigheden leeft. Wat een liefde!

 8. Catharina. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 maart 2012 om 23:06

  Zou heel goed zijn om Goede Vrijdag er weer meer aan te denken dat Hij leed en stierf voor mijn en onze zonden. Het zal niet altijd makkelijk gaan, om deze dag te herdenken, de winkels zijn open en de meeste mensen moeten werken. Maar we mogen het voor onszelf wel doen, zover het mogelijk is, iedere dag mogen wij er aan denken dat Hij is opgestaan. DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN, HALLELUJA. Ik wens jullie allen Goede Paasdagen en dat wij er aan mogen denken dat Hij met Goede Vrijdag voor onze zonden stierf.

 9. janaida zegt:
  Geplaatst op zondag 1 april 2012 om 3:31

  Bloed zweten is geen nonsens, dat heet hematohidrosis. Het bestaat echt.
  Dankjewel Dirk voor deze mooie overdenking.

 10. Elly zegt:
  Geplaatst op zondag 1 april 2012 om 13:27

  Alles behoren we te toetsen aan Gods Woord, De Bijbel.
  Zo ook het lijden, het sterven en de opstanding van de Heere Jezus.
  De Heere Jezus is op woensdag gekruisigd en op het einde van de wekelijkse Sabbat opgestaan.
  Hij heeft 3 dagen en 3 nachten in het graf gelegen.
  Toen de vrouwen op de 1e dag van de nieuwe week bij het graf kwamen, was het graf leeg.
  Jezus was opgestaan zoals HIj gezegd heeft.

  De Sabbat is en blijft Gods ware rustdag.

 11. Thea zegt:
  Geplaatst op zondag 1 april 2012 om 15:26

  Gisteren kwam ik uit de Albert Heijn en zag op een plastic afvalcontainer de tekst: HET BLOED VAN JEZUS, GODS ZOON, REINIGT VAN ELKE ZONDE EN SCHENKT EEUWIG LEVEN. Voor de meeste mensen in Nederland een dwaasheid, maar misschien dat een enkeling erdoor geraakt wordt. Wat zou dat prachtig zijn.

 12. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 1 april 2012 om 15:26

  Beste Dirk,
  Mag ik zo vrij zijn om mijn reactie No 1, nog wat aan te vullen met meerdere inzichten, waarom dat ik het volledig met jou eens ben dat Goede vrijdag, met zijn lijdensverhaal en kruisdood van Jezus, opgewaardeerd moet worden.
  Graag wil ik een voorbeeld meditatie gebed geven voor de meditatieve wegkruiswandeling Goede Vrijdag.

  10e Statie: Jezus wordt van zijn kleren beroofd.
  Wij aanbidden U Heer en wij loven U.
  (Allen) Omdat Gij door Uw kruisdood de wereld verlost hebt.
  Als je van je kleren ontdaan wordt sta je daar naakt voor iedereen en wordt je laatste beetje gevoel van eigen waarde weggenomen. Hoe vaak gebeurt het niet dat mensen door genadeloze kritiek van hun laatste restje eigenwaarde beroofd worden. Maken wij ons zelf niet vaak schuldig, door te pas en te onpas kritiek te hebben over andere mensen? Zijn wij ook zo kritisch over onszelf? Laten wij ieder mens in zijn eigenwaarde en zelfrespect?
  Deze 10e statie heeft voor mij een bijzondere betekenis en “boodschap”, waarom?
  In Joh. 19: 23en 24 staat over deze Statie:
  Ze (soldaten) namen ook de lijfrok, die echter zonder naad was, aan een stuk geweven van bovenaf. 24 Daarom zeiden ze tot elkaar: Laten we die niet scheuren, maar er om loten wie hem krijgt.
  Volgens de overleveringen wordt deze lijfrok van Jezus bewaard in Trier. Vele aanwijzingen spreken van echtheid, ook omdat wetenschappelijk onderzocht is dat Hij uit de 1e eeuw na Christus is. Maar absolute zekerheid is niet aan te wijzen.
  Op een bijzondere manier ben ik op pelgrimstocht naar Trier geweest. (Het verhaal hierover is te lang) In Trier wordt de Heilige Rok op de eerste plaats gezien als een SYMBOOL van Jezus Christus als Verlosser van de wereld. De Kerkvaders zien in het uit één stuk geweven kleed van Christus een SYMBOOL van de kerk en brengen het in verband met de indringende vermaningen van Jezus om de ÉÉNHEID onder de zijnen te bewaren. Voor mij is dit de oecumenische “boodschap”. Laten wij Christenen dus, ons Christen-zijn, DAADWERKELIJK (gezamenlijk) meer laten zien in het Open Veld. Hub

 13. Antoonkoornstra zegt:
  Geplaatst op zondag 1 april 2012 om 17:35

  Beste br. Dirk, bedankt voor je oproep betreffende meer aandacht voor Goede Vrijdag en Pasen (de Opstanding), het geloven hierin is binnen vele kerken betreffende deze heilsdagen niet het allergrootste probleem! Maar het niet deel hebben aan Pinksteren n.l. de uitstorting van de Heilige geest, daar ligt de essentie (geheim) om deel te krijgen aan Goede Vrijdag en Pasen. Door genade mocht ik ervaren dat deze drie feesten in mijn leven op EEN dag vielen, het onmogelijke werd mogelijk!
  Je moet Pinksteren d,w.z. de Heilige Geest hebben ontvangen om deel te krijgen aan het geloven van Goede Vrijdag en Pasen! Pinksteren, werd het geloven van religie naar Relatie, van verstandelijk geloven naar Geestelijk verstaan. Velen binnen de Kerken en Gemeenten, waaronder ook predikanten, menen dat de Heilige Geest een vorm van spiritualiteit is welke iedereen in meer of mindere mate van nature heeft ontvangen. Goddank is het Gods toevoegende waarde die de Zekerheid van eeuwig behoud bevestigt, en het Kind van God zijn! Zonder Pinksteren geen deel aan Pasen!

 14. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 1 april 2012 om 19:25

  Gethsemane
  In deze dagen denken we aan het lijden van Jezus Christus. Dat begon al vóór de eigenlijke kruisiging en wel tijdens de laatste “Pesachmaaltijd”, die Jezus Christus met zijn discipelen vierde. Jezus kende alle profetieën die over de Messias waren geschreven. Zo wist Hij, dat het de laatste keer was, dat Hij die avond van de wijn bij de Pesachmaaltijd zou drinken. Doordat de Vader Hem verliet en daarmee zijn bescherming wegviel, kon de overlevering aan de Schriftgeleerden een feit worden. Eerdere pogingen Hem om te brengen mislukten namelijk. De voor mij meest ontroerende tekst in de Bijbel, sprak Jezus uit in de Hof van Gethsemane: (Matt.26: 39): “Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.”
  Zelfs Jezus begreep het dus niet, waarom het niet anders mogelijk was. Hoe zouden wij het dan begrijpen? Toch dronk Jezus de beker leeg tot de laatste druppel. Hier werd over het lot van de hele mensheid beslist!! Stel dat Jezus heel vroom gezegd had ”Ik begrijp het niet, dus doe ik het niet, want mijn Vader is toch Liefde?” Zo zou ik en anderen misschien gereageerd hebben. Hoe zou de wereld er dan uitgezien hebben? Zou de mensheid nog te redden zijn geweest, of verbeelden wij ons, onszelf kunnen redden?
  De mens wil alles begrijpen en de zin ervan inzien. Al bidden wij heel vroom “uw wil geschiede” dan houden we graag een slag om de arm. Kijk ik naar de lijn die door de Bijbel heen gaat en naar “de tijden”, vanaf de schepping van de eerste mens tot aan het laatste oordeel dan zie ik er een plan achter. Het kruis is niet het laatste woord, maar een begin en een Nieuw Verbond, dat we met Pasen vieren!! In die tijd leven wij, een tijdperk dat ten einde loopt. We krijgen de komende jaren te maken met de barensweeën, wat Jezus noemde “de toekomende eeuw” (Matt.24: 8). Alle visioenen wijzen, gelukkig, naar een prachtige toekomst! Wie zou er niet graag bij willen zijn?

 15. nelly jacobi zegt:
  Geplaatst op zondag 1 april 2012 om 21:19

  Hallo Dirk,
  Je schrijft over het opwaarderen van Goede Vrijdag. Ik begrijp dat je daarmee niet bedoelt een vrije dag te hebben. Toch is dat in Brazilië wel het geval. Het is dé dag waarop praktisch echt alles gesloten is. In onze kerk (IER-Carambéi) hebben we altijd om 10 uur ´s morgens dienst.
  De week die we nu ingegaan zijn, is de “semana santa” (heilige week). Het heeft zo z’n positieve kanten om in een overwegend katholiek land te wonen. Een 2de kerst-, paas- of pinksterdag is hier totaal onbekend. Ook Hemelvaart is niet een vierdag. Dat is een gewone werkdag met ´s avonds een dienst. Zo zie je dat vieringen van christelijke feestdagen per land nogal kunnen verschillen, toch behoeft dat inhoudelijk niets aan de ernst/blijdschap af te doen. En dat is maar goed ook.

 16. gieni zegt:
  Geplaatst op zondag 1 april 2012 om 22:49

  Het “verschrikkelijke” wonder voor ons mensen is VOLBRACHT daar op Golgotha!
  Bedankt Dirk voor jouw aandacht voor DIE DAG. Na DIE DAG konden wij als doden weer kiezen voor het leven.
  Laten wij allen deze dag intens gedenken.
  Shalom.

 17. dag zegt:
  Geplaatst op zondag 1 april 2012 om 23:01

  @ Dirk
  Geboeid lees ik de romantisch gekleurde getuigenissen op deze pagina. Geboeid en geïnteresseerd, omdat het geloof en godsdienst mijn interesse hebben.
  Maar een nieuw propaganda-offensief, om de christelijke “Goede Vrijdag” te promoten, dat wordt niks.
  Ik zeg het met pijn in het hart, echte pijn, omdat ik als geen ander het falen van de christelijke kerk in Nederland heb moeten ervaren. Wij waren met het hele gezin Nederlands Hervormd. Toen dat gezin uit elkaar viel, was er voor ons in de puberteit geen vangnet, geen begeleiding in de kerk, gewoon niemand om ons op te vangen. We mochten het, kortom, zèlf uitzoeken.
  Dit heeft een diepe haat doen ontstaan in mijn hart ten opzichte van het kerkelijke leven, waar ik verder wèl mijn kerkelijke bijdrage mocht storten. Voor mij is de Ned. Herv. kerk failliet, de fusie tot PKN of KPN (?) geldt voor mij dan ook als een pleister op de wonde.
  Nederland is een diep atheïstisch land – met enorme macht, voor een deel vervlochten in Europa.
  Droom, wat mij betreft, van Pinksterfeesten en mooie Paasdagen, maar stel de boel niet mooier voor dan ‘ie is, want dan ga je voorbij aan (bijv.) het verschrikkelijke lijden van mijn zus en mij in een falende kerk.
  De kerk ligt onder vuur. Het is oordeelstijd, een tijd van oordeel. Terecht wordt er gesproken over de komst (de Wederkomst) van Christus.

  Maak het in orde met Hem! Weest voorbereid op Zijn komst. Want Hij zal komen in vuur!

 18. A. Klein (vd Eindtijdbode) zegt:
  Geplaatst op zondag 1 april 2012 om 23:24

  “…Jezus Christus en Dien gekruisigd (d.i. degenen die met Hem gekruisigd zijn!)…” Want ook wij moeten met Hem gekruisigd worden: afsterven aan (verlost worden van) onze oude, zondige natuur!
  Velen zeggen/denken dat dit NIET mogelijk is, maar Paulus leefde wel degelijk ‘een gekruisigd leven’. Lees aandachtig over zijn leven/handel en wandel, en u zult ‘proeven’ wat een gekruisigd leven inhoudt. (En inzien dat het mogelijk is om een gekruisigd leven te leiden, nodig om ECHT door God gebruikt te kunnen worden.) Paulus kon OPRECHT zeggen: “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik, maar Christus leeft in mij” (Gal. 2:20a). Dit wordt nog verduidelijkt in 1Kor. 6:19 waar staat: “Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is (d.i. waarin Hij het voor het zeggen mag/moet hebben, door Zijn Geest)…, en dat u niet (meer) van uzelf bent?” Want “wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.” (Gal. 5:24)

  Weliswaar is de strijd tegen satan en zijn (zonde)macht door Jezus –aan het kruishout op Golgotha– gestreden en door Hem volbracht en gewonnen, maar… ook wij, als christenen, moeten ‘sterven aan het kruis’; moeten (willen) afsterven aan onze oude, zondige natuur. Dit Woord van het kruis is in de loop der eeuwen door satan weggemoffeld/weggedrukt, maar zal in de eindtijd weer met kracht gepredikt worden. Het WAS en IS geen populaire Boodschap! En al helemaal niet in onze huidige (denk)wereld. Het ‘vlees’ viert hoogtij in onze dagen, in de wereld, maar ook in de Gemeente, waar het zich vooral uit in het vleselijk denken. En… vleselijk denken is tegenovergesteld aan geestelijk denken, ofwel tegenovergesteld aan het denken naar Gods wil. Met – helaas – als (logisch) gevolg dat ook het doen en laten, de handel en wandel van veel christenen ‘vleselijk’ ofwel wereldsgezind is. Maar… in de eindtijd zal Gods Geest deze Boodschap –van afsterven aan ‘het vlees’– weer luid en duidelijk doen horen. En dit ‘Evangelie van het kruis’, is pas het echt: ‘het VOLLE Evangelie’!

 19. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op maandag 2 april 2012 om 20:14

  Beste Dirk,

  Het is goed als door persoonlijke getuigenissen meer diepgang ontstaat in de reacties op jouw
  commentaar. Ik denk dat niemand die de Here wil volgen gevrijwaard is van moeilijke omstandig-
  heden. Anders kan er geen diepgang in relaties ontstaan wanneer alles ons voor de wind zou gaan.
  Ik slik nu al 27 jaar dagelijks veel medicijnen. En waarschijnlijk is het ongeneeslijk,
  ondanks de vele gesprekken met hulpverleners. De Here weet wat Hij doet en Hij heeft geen behagen
  als wij moeten lijden. Echter Hij wil dat wij vrucht gaan dragen. In dat opzicht doet Hij alles
  ten goede medewerken (Rom 8:28) voor zijn plan op het persoonlijke vlak (Christusgelijkvormigheid, Rom. 8:29)
  als met de wereld (de Zendingsopdracht, Mat 28:18-20). Laten wij daaraan gehoor geven door in zijn
  wegen plan dat God met ons leven heeft. Want bij de Here is gehoorzaamheid belangrijker dan wat ook.

 20. dag zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 april 2012 om 11:45

  Aan de heer Van Genderen,

  In de streek waar ik woon zijn bloeiende, welvarende dorpen.
  Vanuit de verte zie je er een torenspits. De kerk in het midden, stoere, beeldschone gebouwen.
  Het is makkelijk om er negatief over te doen. Maar dat is niet mijn bedoeling.
  Ik ken ook de kracht van de zondagse eredienst. Orgelspel. Iedereen goed gekleed, genietend van de rustdag.
  Het IS een plechtig moment, wanneer een voorname heer er de kansel betreedt en de gemeente welkom heet in de Naam van Jezus Christus.

  Als daar dan ook nog aandacht is voor de Goede Vrijdag … de lijdensgeschiedenis, dan zijn wij verdrietig – in de liefde die ons draagt.
  Maar ja, een strijdkracht wordt nooit sentimenteel.

 21. Jos Nuijten zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 april 2012 om 21:05

  Aan dhr. van Genderen.
  ik ga elke Zondag naar het Anbarg {bejaardenhuis} te ETTEN-lEUR naar de kerkdienst. Om 9 uur in de morgen zijn wij dan aanwezig om tafels en stoelen te verplaatsen, dus eigenlijk het restaurant ombouwen tot een gebedsruimte, dan worden er zo’n 50 stuks bewoners in rolstoelen naar beneden gehaald, de meesten zijn dement, of hebben een hersenbloeding gehad. Elke Zondag zijn deze mensen blij dat ze nog naar de kerkdienst mogen komen, en ze beleven het als een bepaalde blijdschap. De rest van de bezoekers zijn familieleden van de bewoners maar ook wel mensen uit de gehele plaats, wij hebben intussen een echte gemeenschap opgebouwd. Maar met ingang van 15 April gaat onze Pastor met pensioen en er is nog steeds geen opvolger. Het zou heel erg jammer zijn dat deze goede geloofsgemeenschap zou moeten verdwijnen, en toch denk ik dat het gaat gebeuren. Wij konden er alleen het hoogfeest van Pasen vieren, op witte Donderdag en goede Vrijdag draaide het restaurant gewoon door, dus geen vieringen. Jezus heeft gezegd, zal ik bij mijn terugkomst nog wel gelovigen aantreffen; ik denk dat dit al een profetische mededeling was, die weer is aan het uitkomen. Ik wens iedereen een zalig Pasen toe en we laten ons niet uit het veld laten slaan, en we gaan door met ons geloof.

 22. Ad zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 april 2012 om 9:11

  Broeder Dirk!

  Dank voor je prachtige bemoedigende commentaar!
  Gods rijke zegen toegewenst!

 23. wim J zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 april 2012 om 10:37

  Broeder van Genderen
  A.s. goede Vrijdag valt dit jaar op de 14de Nisan [Lev23:5-7],
  die avond daarvóór [begin v/d 14de niesan [abib}] had de HERE de maaltijd met Zijn leerlingen [Luk22:7; Mark14:17-21] gehouden.
  Hij werd die nacht gearresteerd, die dag[beginnend met zonsondergang], is de dag van de voorbereiding [o.a. Mark15:42;Joh19:14;Luk23:54-56]
  De volgende avond was de sedermaaltijd [Joh18:28] de 15de inluidend [Exod12:42 deze shabat, afhankelijk van de maankalender, volle maan, kan vallen op iedere dag van een week]
  Let op Luk23:!!
  Teksten HSV inlezen: https:\/\/bit.ly/HciAyH

  Jezus de Christus, Jeshua de Messias[Dan9:26], De Zoon des mensen [Matt.16:21;17:23;20:19;Mark.9:31;10:34;Luk.9:22;18:33;24:7] werd door de aardse HOOGSTE rechterlijke [religieuze] macht op de daartoe vastgestelde tijd naar de executieplaats verwezen en die dag terechtgesteld [Matt27:1-2,11-26] sinds die vroege morgen in het hart der aarde [Matt26:62-68,75],
  https:\/\/bit.ly/Harwnd

  Vanaf het moment dat het doodvonnis is uitgesproken, toen het definitieve oordeel geveld werd, was Hij in de buik van het graf, anders gezegd: in het hart der aarde. Vandaag de dag kunnen we dat vergelijken met iemand die in de dodencel zit. En zo is het ook bij de HERE Jezus gegaan, Hij heeft Zich vrijwillig uitgeleverd. Zie ook: Matt16:13-28;26:1-4;26:34;26:42,51-54;Joh18:11;Matt27:1-5;Mark14:1,2,27-30,64;Joh10:17-18
  https:\/\/bit.ly/HdeaFN

  En vóór de 15de werd Hij in het graf gelegd, terwijl de vrouwen uit Galilea meekwamen en de plaats bezagen, keerden zij terug en hebben toen die dag gerust.

  Luk23:56B vertaalt: echter [StrongNr. 2532] rustten zij wel [3303] op de shabat naar het gebod.
  Zij kochten [Mark16:1] en maakten specerijen en mirre op de volgende dag de 16de en de 17de [Luk24:1], op een [3391] shabat [3391], gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf.
  wordt vervolgd

 24. wim J zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 april 2012 om 10:39

  Vervolg

  Mark16:1 En toen de sabbat [15 Niesan] voorbijgegaan was, hadden de vrouwen specerijen gekocht [op 16 niesan] om Hem te gaan zalven. [HSV]
  Een ander moment kon niet volgens Luk23:56B!

  Opmerking: In Mark16:9 benoemt de Griekse grondtekst die 17de niesan als ‘de 1ste [StrongNr.4413] shabat[3391]’
  Zie Lev23:15-16; toen de Tempel nog functioneerde werd geteld na de wekelijkse shabat, deze begon altijd tijdens de pesachweek; in Luk6:1 is sprake van een 2de shabat; dit betreft de omertelling.
  De 50ste dag, de dag volgend op 7 shabatten [Shavoeot/Pinksteren] viel altijd op de 1 dag v/d week;
  de dag waarop Israël de 10 woorden ontving [Exod 24:16-18;34:28;Hand7:38] bij nauwkeurig onderzoek vanuit de Hebr. tekst werd in Exodus op deze wijze geteld.

  De Strong nummering verwijst naar een woordenboek [lexicon] voor de betekenis van de Bijbelse woorden, tegelijk kunt U op die pagina van de blueletterbible site al de teksten vinden waar dat woord gebruikt wordt
  Strong nummer 4413 zie hieronder
  Te vinden op deze site: https:\/\/www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G4413&t=KJV
  Achter =G het nummer invullen en dan in de adresbalk plakken

  Matt28:1 is één van de diverse voorbeelden, hoe de vertaling aangepast is, om vooral die 1ste dag der week in het vizier te houden, begonnen met de veranderen van de Pesachdatum en een andere kalender.
  Het Bijbelse getuigenis werd in een ander kader geplaatst, Zijn vastgestelde tijden, t.b.v. het volkje Israëls EN de beloften en de verwachting, los van Gods onberouwelijke roeping, alléén geopenbaard in Gods woord.
  Beter vertaald: 1 En laat op de shabatten (sabbatōn), tegen het licht worden, op één der sabatten,

  Die 17de niesan, die shabat diezelfde middag ontmoette Hij de emmausgangers [Luk24:13-24]

  Inderdaad de 3de dag, sinds die dingen gebeurd waren!
  Teruggerekend: naar dag6=1, naar dag5=2, naar dag4=3, dat is 14 niesan! [toen op woensdag]

  Deze weergave van de feiten toont en bevestigt tevens de rangorde van 3 dagen en 3 nachten

 25. Robbert zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 april 2012 om 12:01

  Beste Dirk

  Ik pleit óók voor een opwaardering van Goede Vrijdag. Het is belangrijk dat deze dag ook in de toekomst blijft bestaan en de aandacht krijgt die hij verdient. Als je toch bedenkt dat als de Here Jezus niet aan het kruis was gegaan we allen voor eeuwig verloren waren geweest, dan moet deze dag als Gedenkdag bewaard blijven.

  De Goede Vrijdag dient bewaard te blijven MITS deze alleen blijft bestaan om de kruisdood te gedenken. Het kan dus NIET zo zijn dat deze dag dan ook nog voor allerlei andere wellicht buitenlandse gedenkdagen wordt gebruikt. Ik zal ook uitleggen waarom ik dit schrijf. Het Kerstfeest wordt in sommige delen van Nederland al in een adem gevierd samen met het Suiker’feest’.

 26. harry zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 april 2012 om 15:42

  shalom,

  Goede vrijdag en Pasen horen bij elkaar. Geen opstanding zonder het kruis. Geen verzoening zonder bloed. Vroeger door vele offerdieren, tegenwoordig voor eens en voor altijd door het volmaakte offerlam, Jeshua. Als je dat wegcijfert, verlies je de essentie van jouw redding. Door de opstanding bewees Jeshua dat Hij de langverwachte Messias is, de enige hoop voor de mensheid. Maar zonder het kruis waren wij nu nog steeds verloren. Wat zei Jeshua zelf ook alweer over de graankorrel? De vrucht van deze ene graankorrel is zeer groot en groeit gelukkig nog steeds, door het werk van de Geest in de wereld. Men denkt vaak dat de kruisiging allang is afgeschaft, maar in de 2e wereldoorlog werden mensen in de concentratiekampen door de Duitsers gekruisigd, ook tegenwoordig komen er getuigenissen van vervolgde Christenen dat er nog kruisigingen voorkomen in bepaalde landen. Wat is de mens toch laag gevallen. Toch is Jeshua’s kruisdood veel dieper en ingrijpender in de hele wereldgeschiedenis. De satan werd te kijk gezet, zijn macht gebroken.
  Beseffen wij eigenlijk wel wat het in de geestelijke wereld teweeg gebracht heeft, en wat voor effect het nog heeft, veel belangrijker dan om te proberen te begrijpen hoe groot het lichamelijke lijden geweest moet zijn, denk aan de film “the passion”. De geestelijke betekenis van de kruisiging is veel ingrijpender.

  Dirk, ik wens je alle zegen toe, de komende Paasdagen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden