De dag van het kruis

Volgende week vrijdag is het Goede Vrijdag. Het lijkt een dag waarmee we niet goed raad weten. Voor de meesten is het geen officiële vrije dag, zoals alle andere christelijke feestdagen wel zijn. En toch is het de dag van het kruis! ’s Avonds houden we vaak nog wel een samenkomst.

Ik pleit voor een opwaardering van de Goede Vrijdag. Juist omdat het kruis zo belangrijk is. Om dat nog meer centraal te stellen, zeker in een tijd dat de boodschap van het kruis onder druk staat.
Een Evangelie zonder kruis is geen Evangelie. Een zendeling zei een keer tegen mij: ‘Tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha. Ik keer nooit meer terug…’ Want hij wist: ik ben gered door het offer dat de Here Jezus bracht aan het kruis.

In de Bijbel is het kruis ten nauwste verbonden met het bloed. De Here Jezus gaf Zijn lichaam en Zijn bloed aan het kruis. In Kolossenzen 1:20 staat heel kernachtig dat Hij, door Zijn bloed aan het kruis te geven, vrede en verzoening brengt.
Wat wordt Gods liefde zichtbaar in het kruis. Als je twijfelt aan Zijn liefde, kijk dan naar het kruis. Hij koos de pijn. Hij deed het om jouw, uw, mijn hart te winnen.

Denk eens aan de spijkers die met een hamer door Zijn handen werden geslagen. Zijn bloed druppelde toen naar beneden, vanaf het kruis. Hij was opgegroeid als timmerman, Die zeker gewerkt zal hebben met hamers en spijkers. Met spijkers werden onze zonden aan het kruis geslagen.

Het lijden in Getsemane ging vooraf aan de kruisiging op Golgotha. ‘Zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen’ (Lucas 22:44), van dodelijke angst over wat komen ging. In dat ene, ontzagwekkende ogenblik kwamen alle zonden samen in de beker die Hij moest drinken. Die Hij ook vrijwillig zou drinken.
De zonde van de verloochening van Petrus. De zonde van de moord van Mozes. De zonde van het overspel van David.

Maar ook: uw zonden, mijn zonden, jouw zonden…. vul maar in… Verkeerde woorden, onreine gedachten, zondige begeerten, slechte daden. Seksuele zonden, afgoderij, hebzucht, gierigheid, roddel, jaloezie, overspel…

Alles kwam in die beker terecht, die de Here Jezus moest drinken. Het is opvallend dat Hij niet vroeg of het kruis mocht worden weggenomen, maar juist die beker. Die was zo zwaar om te drinken.

Paulus benadrukt in 1 Korinthe 2:2 de cruciale betekenis van de gekruisigde Christus: ‘Ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.’ Laat deze boodschap met kracht verkondigd worden. Door geloof in Hem schenkt de Here Jezus ons verzoening door Zijn bloed.

Laat voorgangers en predikanten de mensen bij het kruis van de Here Jezus brengen. Als we zo tot Hem komen, zal Hij het zeggen: ‘Kijk wat Ik voor jou heb gedaan.’
Speciaal voor jou vergoot Hij Zijn bloed. Speciaal voor jou werd Hij doorstoken met een speer. Speciaal voor jou werden er spijkers door Zijn handen geslagen.

Hij ziet uit naar het moment dat we tot Hem komen. Dan mogen we vergeving en bevrijding van Hem ontvangen. En na de dood en de kruisiging volgt de opstanding, nieuw leven. Pasen. De Here is waarlijk opgestaan!

Goede Vrijdag is onlosmakelijk verbonden met Pasen. Daarom sluit ik af met Edith Burns, die op een gegeven moment zelfs Edith Easter (Edith Pasen) werd genoemd. Zij bracht het geloof op een prachtige manier in praktijk!

Ze was ziek, lag in het ziekenhuis en altijd had ze een grote Bijbel bij zich. Ze kon niet zwijgen over Goede Vrijdag en Pasen. Wanneer ze iemand tegenkwam, zei ze altijd: ‘Hallo, ik ben Edith Burns, gelooft u in Pasen?’ En vele keren werd deze vraag de aanleiding voor diepere gesprekken, waardoor mensen tot geloof in de Here Jezus kwamen.

Dr. Philips, de arts van Edith, had niet veel zin in zo’n gesprek. Toch greep Edith haar kans. ‘Dr. Philips, u kijkt zo somber. Leest u de Bijbel? Bidt u?’
De dokter ging niet op haar vragen in en vertelde haar dat ze kanker had en dat ze zou gaan sterven. Ze reageerde: ‘Waarom kijkt u mij zo somber aan? Denkt u dat God fouten maakt? U hebt me zojuist verteld dat ik naar mijn geliefde Here Jezus ga, naar mijn man en vrienden. Dan mag ik altijd Pasen vieren.’

Dirk van Genderen