Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Pasen: De overwinning door onze Here Jezus Christus (21 reacties)

Geplaatst op vrijdag 6 april 2012, 10:13 door Dirk A A

‘De dood is verslonden tot overwinning. Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.’ Woorden vol van troost en bemoediging uit 1 Korinthe 15:54-57. Woorden die gezegd kunnen worden omdat de Here Jezus dood en graf heeft overwonnen. Hij leeft!

We kunnen erg opzien tegen de dood, tegen het sterven. Dat is heel begrijpelijk. De dood hoort niet bij het leven. Maar de dood is wel de enige mogelijkheid om voor altijd bij de Here te komen, tenzij we de wederkomst van de Here Jezus meemaken. In Psalm 73:24 lezen we: ‘U zult mij leiden door Uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen.’

Er is goed nieuws. De Here wil ons verlossen van de angst voor dood. Dat zegt immers in Hebreeën 2:13b-15: ‘Zie, Ik en de kinderen die God Mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.’

Direct na ons sterven zullen we, als we de Here Jezus mogen kennen, voor altijd bij Hem zijn. Terwijl onze nabestaanden treuren en huilen, zijn we al ingegaan in Zijn heiligdom. Denk maar eens aan de woorden die de Here Jezus sprak tegen de moordenaar die met Hem gekruisigd was en die aan Hem vroeg of Hij hem wilde gedenken als Hij in Zijn Koninkrijk gekomen zou zijn: ‘Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn’ (Lucas 23:43). Heden, vandaag, direct.

De Here Jezus is ons voorgegaan. Met Zijn eigen bloed is Hij voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht (Hebreeën 9:12).
‘Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons,’ klinkt het in Hebreeën 9:24. ‘Hij is bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door Zijn offer’ (vers 26).

Paulus spreekt in 2 Korinthe 5:1 over de dood als het afbreken van onze aardse tent. ‘Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.’ Wij verlangen er vurig naar om met deze woning die uit de hemel is, overkleed te worden, zegt het volgende vers. De hemel is ons ware thuis.
Paulus verlangde ernaar om zijn intrek te nemen in zijn hemelse woning. Hij wist dat het daar oneindig veel beter zou zijn dan op aarde, maar hij wist tegelijk dat hij nog een taak had op aarde. We zijn immers slechts pelgrims, vreemdelingen en bijwoners op deze aarde.

Het is mooi wat we daarover lezen in Johannes 14:2 en 3, woorden van de Here Jezus Zelf: ‘In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.’
Verlangt u daar ook naar, net zoals we bij Paulus lezen, in 2 Korinthe 5:8: ‘Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Here in te wonen.’

Wellicht zullen we direct na onze dood door engelen naar onze plaats van bestemming worden gebracht, waar we bij Christus zullen zijn. Onze ziel zal dan in de hemel overkleed worden met witte klederen (zie de brieven aan de zeven gemeenten in Openbaring 2 en 3).
Ik geloof ook dat er in de hemel herkenning zal zijn. Onze geliefden, die de Here Jezus kenden en lief hadden, zijn er al, ze zijn ons voorgegaan. Ik hoorde een moeder een keer zeggen: ‘We hebben zeven kinderen, zes op aarde en één in de hemel’. Wat mooi, om dat te kunnen zeggen en dat te weeten. De scheiding is slechts tijdelijk.

Met Pasen vieren we de opstanding van de Here Jezus. Dood en graf overwon Hij. Eenmaal – wie weet hoe spoedig al – breekt het moment aan dat allen die in de Here ontslapen zijn, zullen opstaan uit de dood, wanneer Hij terugkeert naar deze aarde. Daarover lezen we in 1 Thessalonicenzen 4:13-18: ‘Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Here, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Here, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Here Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Here in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Here zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.’

Ook 1 Korinthe 15 spreekt heel rijk over de opstanding. Leest u maar wat vers 50-53 zegt: ‘Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.
Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.’

Ons dode lichaam wordt gezaaid in oneer, in vergankelijkheid en opgewekt in heerlijkheid. De opstanding van de Here Jezus is de absolute garantie voor onze opstanding. Nogmaals 1 Korinthe 15, nu de verzen 20 en 21: ‘Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens.’

Ons toekomstig lichaam zal hetzelfde zijn als het lichaam van de Here Jezus na Zijn opstanding. Afstanden zijn dan geen probleem meer, muren en deuren ook. Na Zijn opstanding verscheen de Here en verdween Hij. Hij kwam zo door de dichte deur naar binnen. 1 Johannes 3:2b zegt immers: ‘Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn.’

Het gaat in de hemel om de schoonheid en de heerlijkheid van Christus. Ons nieuwe thuis is het hemelse Jeruzalem. Openbaring 21:1 en 2 zegt: ‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.’

De afmetingen van dit nieuwe Jeruzalem zijn onvoorstelbaar groot. Wanneer je de maten omrekent, kom je op 2500 kilometer lang, 2500 kilometer breed en 2500 kilometer hoog (zie vers 16 van Openbaring 21). De stad is gemaakt van zeer kostbaar gesteente. Openbaring 21:11: ‘Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis.’

We zullen er de Here loven, prijzen en aanbidden (Openbaring 22:3 en 4). We zullen als koningen met Christus regeren, duizend jaar lang, zegt Openbaring 20:4. Openbaring 21 spreekt vervolgens over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. ‘De tent van God is dan bij de mensen, Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn’ (Openbaring 21:3).
De dood zal er niet meer zijn, geen ziekte, geen verdriet, geen tranen, geen pijn, meldt Openbaring 21, en ook geen zon, geen maan, geen leugen, geen gruwel, geen honger en ook geen tempel, want de Here, de almachtige God, is haar tempel en het Lam. Het zal er volmaakt zijn!

O, welk een uitzicht, welk een verwachting voor ieder die de Here Jezus mag kennen en liefhebben. Dit leven op deze aarde duurt maar een ogenblik. Hoe heerlijk zal het zijn om de eeuwigheid door te brengen in de tegenwoordigheid van de Here Jezus, in Zijn heerlijkheid!

Iedereen van harte rijk gezegende paasdagen toegewenst!

Dirk van Genderen

21 Reacties

 1. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 april 2012 om 19:47

  Beste Dirk,
  Een sprookjesachtige geestelijke toekomst staat ons te wachten volgens jouw uitleg over deze eindtijd-bijbelverhalen, welke wij nu nog niet met onze menselijke verbeelding kunnen bevatten.
  Reeds eerder heb ik al eens gezegd : Geen zorgen voor morgen. Nu zou ik in deze willen zeggen: Verheug u nog niet over morgen, want wij moeten het eerst nog HIER en NU op aarde “Verdienen”. Wij hebben eerst nog een lijdensweg af te leggen en ons Christen-zijn daadwerkelijk te laten zien en horen (getuigenis) op onze verdere pelgrimstocht, op weke plek dan ook, door dit aardse leven alvorens wij in het “sprookje” kunnen geloven.
  Voor U allen: Een ZINVOL maar vooral een HOOPVOL Paasfeest toegewenst. Hub.

 2. Dick zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 april 2012 om 9:26

  Beste Dirk,
  Graag wiil ik op je schrijven AMEN ja AMEN zeggen.
  Laten we getuigen over deze toekomst die voor ons ligt, wat een luister zal dat zijn voor onze Koning.
  Nu wij nog hier zijn mogen we zijn in de rust van God en Hem volgen ons hele leven lang.
  De Heer is waarlijk opgestaan en wij met Hem
  Shalom,
  Dick

 3. Peter van der Mey zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 april 2012 om 15:51

  Beste Dirk,

  Naar aanleiding van jouw stelling, dat je na je overlijden linea recta naar de hemel cq de hel gaat, heb ik de volgende opmerkingen.
  Als je dus nu sterft en je (ziel) gaat naar de hemel, ben je daar dan als een soort dwaallichtje? Want eerst op de jongste dag zullen de graven geopend worden, en zullen de doden opgewekt worden, toch? Dus eerst dan worden ziel en lichaam weer verenigd, en komt er een eind aan een “onvolkomen” periode.
  Toen de Here Jezus Lazarus opwekte uit de doden, zal deze wel behoorlijk kwaad geweest zijn. Want hij was net 3 dagen in de hemel toch? Een plaats waarvan geschreven staat (1Cor 2:9): Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degene, die Hem liefhebben.
  En nu werd hij weer teruggehaald naar deze vervloekte aarde!

  In Matth 25 : 31 en volgend, lees ik dat wanneer de Here Jezus plaats zal nemen op de troon van Zijn heerlijkheid, dat dan de volken voor Hem verzameld zullen worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, de schapen aan Zijn rechterhand en de bokken aan Zijn linkerhand.
  Dus iedereen uit de hemel en uit de hel worden voor de rechterstoel van Christus gebracht, om na het oordeel weer terug te gaan naar de plaats (óf hemel, óf hel) waar ze al die tijd al waren dus. Of hadden ze misschien in de verkeerde plaats geweest tot dan toe??
  Is deze oordeelsdag dan geen “schijnvertoning”?

 4. Peter van der Mey zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 april 2012 om 15:55

  In Openbaring 20: 13 staat: En de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken.
  Als de ziel reeds op zijn bestemde plaats is (de hemel of de hel), heeft deze tekst het dus over het lichaam (is eigenlijk slechts het verpakkingsmateriaal – want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren (Gen 3: 19) En worden deze lichamen dan geoordeeld? Moet de ziel niet worden geoordeeld dan?

  Kan het niet zijn dat als je sterft, dat je dan naar een dodenrijk gaat?

  Er zijn ettelijke teksten te vinden waar gesproken wordt over het dodenrijk. Wat zou hier dan mee bedoeld worden? Zou dit niet de plaats zijn waar we na ons sterven allemaal naar toe gaan, in afwachting van de jongste dag, waarop de Here Jezus Zijn rechterstoel zal bekleden, en Openbaring 20: 13 vervuld zal worden?
  En of de doden in het dodenrijk “bij kennis” zijn of in een “doodsslaap” verkeren, daar is het laatste woord ook nog niet over gezegd.

  Uit de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus zou je op kunnen maken dat de doden bij kennis zouden zijn en al geoordeeld ook, want er is reeds Uit de sprake van een tweedeling.
  Ook is hier dan sprake van herkenning.
  Maar ik geloof niet dat de Here Jezus deze gelijkenis vertelde met het oog om ons duidelijk te maken wat er na de dood gebeurt en hoe of dat er dan allemaal uitziet. Nee, de strekking van deze gelijkenis is, dat je je moet bekeren op de Schriften en dat je niet te verontschuldigen bent met smoezen als: als wij maar geleefd hadden ten tijde van de rondwandeling van de Here Jezus, of: als er maar iemand van de doden was opgestaan tijdens ons leven.

  Waarschijnlijk was de opvatting dat je bij het sterven direct naar de hemel cq hel gaat, ook al aanwezig onder het volk Israél. Paulus zegt in Fil 1: 23 tenminste: ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn. Wellicht ging de Here Jezus er daarom in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus er voor de duidelijkheid ook maar vanuit.
  Zoals bij Jozua. Die sprak (Jozua 10: 12): zon, sta stil te Gibeon en gij maan, in het dal van Ajjalon. En dan lees ik in vers 13: en de zon stond stil en de maan bleef staan.
  Hier werd ook uitgegaan van het alsdan levende gedachtegoed dat de zon en maan om de aarde draaien.

 5. Peter van der Mey zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 april 2012 om 15:55

  Wat herkenning betreft, daar heb ik toch ook mijn twijfels over. Het lijkt mij namelijk toch niet erg “hemels” als je je kind, of je man of vrouw, je vader of moeder, die niet in de Here Jezus heeft geloofd, en dus in de hel geworpen worden, als je die zou zien lijden in het eeuwige vuur (Matt 25: 41). Ja, je zou ze dus ook kunnen horen kermen en klagen. In dat geval lijkt mij het dan toch op z’n minst gezegd, niet erg “hemels” in de hemel.

  Nu weet ik ook wel dat het, met name voor de kinderen, (waar is oma nu? Oma is nu bij de Here Jezus, kind), erg aantrekkelijk is om te geloven dat we direct bij ons sterven naar de hemel gaan, maar naar mijn idee maakt het niet eens zoveel verschil met mijn opvatting. Want als je ziel inderdaad, zoals ik geloof, naar het dodenrijk gaat, en daar een doodsslaap zal slapen, op de jongste dag zal ontwaken, om voor de Here Jezus te verschijnen, zal je geen besef hebben van de tijd dat je die doodsslaap hebt geslapen. Dus wat maakt het uit?

  Ja, het is een heel verhaal geworden, maar geloof me, ik heb het zo kort mogelijk gehouden. Er zou veel meer over te zeggen zijn, maar dat lat ik verder maar rusten.

  Ik wens je nog gezegende Paasdagen
  Peter van der Mey

 6. Johan Schep zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 april 2012 om 18:22

  Ja, de dood is zich dood geschrokken toen de Here Jezus in het dodenrijk als de grote overwinnaar de laatste vijand overwon door Zijn zondeloze leven en sterven. Als ik aan het voetballen denk geven we elkaar ook wel eens een paas. Je schiet dan over de tegenstander heen naar je maat. Dat is Pasen voor mij en de paas van de Here Jezus is dat Hij over de dood naar de Opstanding schoot. Het is niet goed dat de MENS alleen zij. Nu heeft de Here Jezus Zijn eigen bruid en wij hebben Hem ook heel rijk en gelukkig gemaakt door ons geloof in Hem. Hij heeft de Hemel in ons hart gegeven en leven nu niet met een worstelende maar met een Overwinnende Bruidegom. Dat is LEVEN en gun ik iedereen!

 7. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 april 2012 om 19:34

  Beste Dirk,

  Hartelijk dank voor je commentaar! Wij mogen door genade ervaren waar het woord van spreekt.Het hemelse Jeruzalem komt eraan. De eeuwigheid zullen wij met de Here doorbrengen. In die
  zekerheid mogen wij leven, dat het eraan komt. Want de Here is getrouw. Want wie weet hoe lang nog?
  Het kan elk moment plaatsvinden want wij leven ver in de eindtijd. Israel staat op de wereldkaart
  als natie en sinds dat moment in 1948 is het al heel laat op de wereldklok. Het zou kunnen zijn dat
  onze generatie de laatste is. Als wij in de verwachting leven van zijn komst, doet ons dat waakzaam
  zijn om heilig en rein te leven, opdat wij niet beschaamd zullen staan bij zijn komst. Laten wij er
  ernst mede maken om een geheiligd leven te leiden, want JEZUS KOMT!

 8. Anneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 april 2012 om 22:20

  Onze dood is gedood door de dood van Jezus!

 9. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 8 april 2012 om 6:51

  Beste Dirk,

  Op deze eerste Paasdag vieren wij de opstanding van de Here Jezus uit de dood. Zonder de opstanding heeft het kruis weinig waarde. De Here Jezus bewees God te zijn, door zijn opstanding uit de dood!
  En geen opstanding in de gedachten van mensen maar een werkelijke en tastbare opstanding. Daarom is de duivel ook een overwonnen vijand. Want hij had de macht over de dood (Hebr 2:14,15). En het geloof is niet alleen voor dit leven (1 Kor 15:19) maar ook voor het leven dat komt. En dat is voor ons mogelijk geworden door de opstanding van de Here Jezus. De dood kon Hem niet langer vasthouden want onze Here bezit een onvernietigbaar leven (Hebr 7:15,16). Dat laatste toont aan dat Hij God is.
  Hij is de vernedering ingegaan voor ons maar wordt nu door God de Vader uitermate verhoogd (Filip
  2:8-11). Dat was het plan van God toen Hij alles geschapen had. Dat de tweede Persoon van de Godheid, Jezus Christus verhoogd zou worden. De zondeval kon dat zelfs niet tegenhouden. Zo is onze God!

 10. Antoonkoornstra zegt:
  Geplaatst op zondag 8 april 2012 om 15:25

  Beste br. Dirk en medelezers, heel veel dank voor jullie bemoedigend schrijven, want ook onder christenen wordt de dood nog al eens dood gezwegen! Dirk je haalt terecht veel bemoedigende teksten aan, waardoor we opgebouwd worden om geen angst voor de dood te hebben. Ik ontmoet nog steeds br. en zr, die nog zo aardsgericht leven, waardoor de dood en Jezus wederkomst voor hen nog wel uitgesteld mag worden! In ons huwelijk werden we al vroeg met de dood geconfronteerd, kort voor de dood van onze tweede dochtertje, welke ongeneeslijk ziek werd, kwam ik door genade tot bekering! Ik mocht op het graf in geloof Job na zeggen: de Here heeft gegeven, de Here heeft genomen de naam van de Here zij geprezen!
  We hebben daarna heel bewust ons gezinnetje terug gegeven aan God, waardoor we een Rust en Vrede
  kregen die alle verstand te boven ging! Sindsdien was de dood voor ons geen vijand meer, we wisten
  dat ons leven in Zijn hand was, Hij werd Heer over ons gezin, leefden in de verwachting dat Hij met ons leven tot Zijn doel zou komen. We leerden Gods principe van Pasen kennen, de dood van onze dochtertje werd onze Bekering, door de dood van Jezus worden de mensen uitgenodigd zich te bekeren om deel te krijgen aan Gods Genade.
  Broeders en zusters, een totale overgave in geloof neemt elke angst weg, en een Leven met Hem brengt enorme verrassingen, Hij brengt je op plaatsen die vooraf ondenkbaar waren. Lief
  en leed deelden we met Hem, ook toen 11 jaar geleden een tweede dochter op 27 jarige leeftijd thuis werd gehaald! Vreugdevol mogen we blijven zingen, Gods weg is de Beste, de Beste altijd !!

 11. Ed zegt:
  Geplaatst op zondag 8 april 2012 om 20:53

  Ik verschil wel iets van mening met je Dirk over de plaats waar overleden gelovigen zullen verblijven na de dood tot aan hun opwekking, maar hoe we dat zien verandert natuurlijk niets aan wat er feitelijk na onze dood gebeuren gaat, gelukkig maar. Wel belangrijk vind ik het om aan te geven dat uit biografiën van grote godsmannen en -vrouwen duidelijk wordt dat er zelfs onder hen enkele waren die echt een doodsstrijd ondergingen, waarbij de vorst der duisternis het hen toch nog moeilijk probeerde te maken. Van mevr. Penn-Lewis weet ik dat het zingen over het bloed van het Lam door de omstanders het stervensproces vergemakkelijkte.

 12. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op maandag 9 april 2012 om 1:11

  Sjalom beste mensen , Natuurlijk Yeshua heeft de Eeuwige dood overwonnen .
  Maar gaan we als we ontslapen naar de hemel ?

  Als de rechtvaardigen naar de hemel gaan, waarom zei Yeshua dan: “En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen” [ Yeshua HaMasiach]? (Johannes 3:13.)
  Als degenen die behouden zijn naar de hemel gaan wanneer zij sterven, waarom zei Petrus dan dat koning David, een man naar Gods hart (Handelingen 13:22), “gestorven en begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag… Want David is niet opgevaren naar de hemelen”? (Handelingen 2:29, 34.)
  Miljoenen mensen geloven dat degenen die behouden zijn naar de hemel gaan en toch ging de rechtvaardige David daar niet heen!
  En als degenen die behouden zijn naar de hemel gaan wanneer zij sterven, waarvoor is er dan een opstanding uit de doden nodig? Waarom een opstanding, als zij hun loon reeds hebben ontvangen?

  De regering van Christus zal in het Millennium volkomen anders zijn dan de huidige wereld. De hele aarde zal dan een utopisch paradijs worden, schitterend als de Hof van Eden!
  Openbaring 21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
  Wie zullen er op de nieuwe aarde wonen?
  27 En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen doet, maar alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.
  Openbaring 21:2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.
  In de verzen 2 en 10 van dit hoofdstuk staat dat deze stad uit de hemel zal komen.
  Hier wordt aangegeven dat christenen niet naar de hemel gaan wanneer zij sterven of wanneer zij worden opgewekt, maar dat juist het ‘hemelse Jeruzalem’ naar de aarde komt!

  Na ons ontslapen kunnen we veilig zijn bij de G’d van Israel . Maar in welke staat ?”slapende” of bewust…

 13. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op maandag 9 april 2012 om 1:29

  Sjalom beste mensen ,

  Onder welke voorwaarden kunnen we aanspraak maken op hetgeen Yeshua voor ons heeft gedaan ?

  De beloften die God aan de vaderen deed omvatten de toegang tot het Koninkrijk van God! En hun erfenis zal dus omvatten: 1) Eeuwig leven in 2) het Koninkrijk van God en 3) het bezit van de aarde waarover dat Koninkrijk zal regeren – precies dezelfde erfenis als de christenen door Christus kunnen ontvangen!
  Jezus zei immers dat de christenen Zijn Koninkrijk moesten zoeken.
  Mattheus 6:33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.
  Zij die God gehoorzamen, de wil van de Vader doen, zullen het vinden.
  Mattheus 7:21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders [ gehoorzamen aan de Torah ], die in de hemelen is.
  Wat vertelt Mattheus 6:10 ons over het Koninkrijk van God?
  Mattheus 6:10 uw Koninkrijk kome; uw wil [ Torah ] geschiede , gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
  Christenen in onze tijd moeten ernstig bidden: “Uw Koninkrijk kome”. Het woord ‘kome’ impliceert dat het naar de aarde zal komen. Christus droeg ons niet op te bidden: “Laat ons naar de hemel gaan”! Gods Koninkrijk is duidelijk nog niet op aarde gekomen.
  Mattheus 7
  21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan,alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. ……..23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”

  Waar het op aankomt.
  Op 14:12
  Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.
  Op 22:14
  Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.

  Gehoorzaamt U de wil/geboden/Torah ? Houdt U Zijn feestdagen/Sjabbat LEV23 , eet U rein voedsel LEV11 ? Gehoorzaamt U Yeshua , de G’d van Israel ?

 14. Ad zegt:
  Geplaatst op maandag 9 april 2012 om 9:24

  Een schitterend, bemoedigend commentaar!

 15. P.M. van Ginkel zegt:
  Geplaatst op maandag 9 april 2012 om 11:14

  Wat een geweldig getuigenis, daar zeg ik van harte AMEN op, wij mogen met onze Heer zijn en zijn waar Hij is

 16. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op maandag 9 april 2012 om 22:54

  Beste Dirk,

  Als ik nog mag reageren op de vragen die jou gesteld worden
  over waar de doden in de Here heengaan.
  Er staat geschreven in Luc 23:43: “En Hij zeide tot hem:
  Voorwaar, Ik zeg u, HEDEN zult gij met Mij in het PARADIJS
  zijn.” De doden ontvangen in de hemel een ander en geen
  verheerlijkt lichaam. Dat komt pas bij de Opname van de Gemeente.
  In dat opzicht moeten de ontslapenen in de Here ook wachten
  totdat de volheid der heidenen is binnengegaan (Rom. 11:25).

 17. Antoonkoornstra zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 april 2012 om 17:48

  Beste br Dirk, br. M H Jochanan vraagt zich af waar we na het sterven (ontslapen) heen gaan. Jezus zegt in Joh. 14 dat we naar het huis van Zijn Vader gaan! Mijn inziens woont God de Vader in de Hemelen (Onze Vader). Dit gebeurt bij de Opname van de gemeente (2 Thess. 4 14): Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen bij God! Vers 16: En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan, daarna wij (Paulus verwachtte de wederkomst nog tijdens zijn leven) levenden, die achter bleven, samen met hen (de gestorvenen) op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden! Wat de gestorven O.T. Joden betreft lezen we dat Henoch (Gen. 5 van de aarde opgenomen werd, en Elia voer in een storm ten hemel). Wij weten dat Mozes en Elia samen met Jezus in gesprek waren op een berg waren (Marc. 9:4).
  In Hebr. 11 lezen we over de O.T. geloofsgetuigen, zij werden door gehoorzaam te geloven in praktijk brachten (vers 32), hierbij staat ook de naam van David bij. Het behoud van de gemeente licht niet in het vervullen van de Wet (Torah), maar in het verzoenend bloed van de Here Jezus Christus, Hij heeft de Wet vervuld ( Math. 5 : 17). Twee geboden zijn voor ons, de Here God liefhebben enz. Van de de O.T Feestdagen hebben wij de Sabbat, Goede Vrijdag en Pasen en Pinksteren te Vieren!
  We moeten het niet moeilijker maken dan het onderwerp al is.

 18. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 april 2012 om 19:41

  Beste MHJochanan,
  Met Uw visie en begrijpelijke uitleg van het Mattheus-evangelie over het thema: Het Koninkrijk in de Hemel en Het Koninkrijk op aarde, ben ik het helemaal mee eens. Trouwens, ik vind dat Mattheus heel nuchter, begrijpelijk, realistisch en doelgericht samengevat zijn verhaal schrijft in de bijbel over dit Thema.
  MHJochanan, vooral Uw uitleg over het Onze Vader: Uw Rijk kome en Uw wil geschiedde op aarde zoals in de Hemel, is ook in mijn overtuiging: Dat Gods-vredesrijk op aarde komende is. Dan verder: Zijn Wil geschiedde op aarde zoals in de Hemel. God heeft Zijn eigen Zoon 2000 jaar geleden naar de aarde gestuurd om ZIJN WIL hier te komen verkondigen en voor te leven. Dit heeft Jezus gedaan tot de kruisdood toe, waardoor onze zonden vergeven kunnen worden. Verder heeft Jezus ons Zijn Geest nagelaten, die ons wil bezielen en zal leiden op onze verdere pelgrimstocht door dit aardse leven.
  Laten wij dus Gods-wil (geboden) onderhouden en Jezus leer en lessen DAADWERKELIJK in PRAKTIJK brengen. Dan kunnen wij in vrijheid en blijheid, Gods-vredesrijk op aarde tegemoet zien of Gods-Koninkrijk in de Hemel. Laten wij deze “toekomst” in de handen van de Heer leggen, in vol vertrouwen van Zijn beloftes aan ons volgelingen. Hub.

 19. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 april 2012 om 10:48

  Als ik mag Dirk, even een reactie richting de heer Koornstra.
  1 Thess 4:13 ………..
  over hen die slapen,
  ……………

  4:16 omdat de Heer zelf op een bevel,
  bij de stem van een aartsengel
  en een bazuin van God,
  zal neerdalen van de hemel;
  en de doden in Christus
  zullen éérst opstaan;

  4:17 daarna zullen wij,
  de levenden die achterblijven,
  tegelijk met hen
  in wolken worden weggevoerd
  de Heer tegemoet de lucht in;
  en zó zullen wij altijd
  samen met de Heer zijn.

  Ik lees: Yeshua’s getrouwen, hen die sliepen en de nog levenden, zullen Hem tegemoet gaan, Hij is op weg om terug te keren naar de aarde om altijd met Hem te zijn.

  Het houden van de Torah geeft leven, geen Eeuwig leven/redding, redding komt alleen door Yeshua.
  Maar wat betekent het als je zegt Here, Here en aanspraak wilt maken op Zijn reddingswerk en je laat niet zien dat je Hem liefhebt. In Mattitjahoe 7:21 worden zij wetsverkrachters genoemd. Zal Yeshua’s reddingswerk op hen van toepassing zijn ?

  Hem kennen.
  1 Jochanan 2
  3 En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen.
  4 Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet.

  Hem liefhebben.
  1 Jochanan 5
  3 Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last.

  Nogmaals, het een sluit het ander niet uit.
  Op 14:12
  Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.
  Op 22:14
  Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.

  Gehoorzaamt U de wil/geboden/Torah? Houdt U Zijn feestdagen/Sjabbat LEV 23, eet U rein voedsel LEV 11? Gehoorzaamt U Yeshua, de G’d van Israel? Uit liefde voor Hem en het is goed voor U.

 20. Hanneke Veldkamp zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 april 2012 om 21:22

  Bedankt Dirk voor de mooie nieuwsbrief. Ik kan er volledig AMEN opzeggen.

 21. bouma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 april 2012 om 0:20

  Hij is licht en in Hem is totaal geen duisternis.
  Amen, Prijs de Heer.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden