EO, EO toch…

Het leek zo’n mooie Paasweek te worden voor de EO: de Passion, uitgezonden vanuit Rotterdam, een hedendaagse vertolking van de Matthaus Passion en de ‘Grote Jezus quiz’ als slotstuk op tweede paasdag. Al deze programma’s werden groots aangekondigd, in een ultieme poging Nederland te bereiken met de Paasboodschap. Grote commotie ontstond er de afgelopen dagen over de zogenaamde Grote Jezus quiz. Jarenlang heb ik bij de EO gewerkt, dus u zult begrijpen dat dit mij extra raakt.

In een poging om zoveel mogelijk kijkers te bereiken die de Here Jezus nog niet kennen, worden de grenzen opgezocht. En af en toe vliegt de EO geweldig over zo’n grens heen. Dat gebeurt niet met opzet, maar doordat men kennelijk niet aanvoelt dat grenzen worden overschreven. Vooraf werd ook in Visie deze quiz enthousiast aangekondigd door de eindredacteur van het programma.

Bewust heb ik de uitzending niet bekeken. Dat klinkt misschien zwak wanneer je er toch over schrijft, maar de vooraankondiging zei mij al genoeg. Afgaande op de heftige reacties op de uitzending ben ik blij dat ik de uitzending niet heb gezien. Het onderwerp van de quiz was te heilig voor de invulling waarvoor is gekozen, een mix van humor en spot, zoals ik heb begrepen uit de reacties. De EO heeft de uitzending inmiddels verwijderd van internet.

Het verdient lof dat EO-directeur Arjan Lock excuses heeft aangeboden voor het uitzenden van dit programma. Ik ben trouwens wel benieuwd of hij het programma zelf vooraf heeft gezien.
Honderden leden zouden hun lidmaatschap hebben opgezegd. Dat is heftig. Het zal de EO de nodige inspanningen kosten om het vertrouwen weer terug te winnen.

De EO zoekt de grenzen op. Dat is prima, in een poging de boodschap over te brengen. Maar de EO heeft daarbij wel mensen nodig die de grenzen bewaken. Zoiets mag niet gebeuren. Het allerergste is wel dat zo’n uitzending niet tot eer van de Here is. Nooit, maar dan ook nooit mogen we vergeten dat we, wanneer we het Evangelie doorgeven en spreken over de Here Jezus, bezig zijn met heilige zaken. Daarbij past eerbied en ontzag voor Hem, de Heilige.

Dat geldt ook voor een programma als de Passion. In hoeverre mag je rollen uit het Bijbelse verhaal laten spelen door mensen die aangeven de Here Jezus niet te kennen? Voor mij ga je ook dan grenzen over. Datzelfde geldt mijns inziens ook wanneer je in zo’n productie liedjes gebruikt die helemaal niets met het christelijk geloof te maken hebben. Het was veelzeggend dat seculiere kranten dit haarfijn aanvoelden.

De EO mag het niet laten gebeuren dat in haar programma’s de spot wordt gedreven met God, met de Here Jezus of met de Heilige Geest. Laat deze uitglijder een les zijn voor de toekomst.
Hier ligt een geweldig spanningsveld, dat begrijp ik ook.
Je moet de sloppenwijken in om dat éne straatkind terug te vinden. En soms word je dan zelf ook smerig. Maar laat, als EO, je hart rein blijven, blijf dicht bij de Here Jezus. Laat je door Hem leiden.

EO, Schaam je nooit voor het Evangelie! Breng de boodschap in alle duidelijkheid. Dat kan krachtiger. De mogelijkheden om dat te doen, zijn zo fantastisch. We weten niet hoeveel tijd we nog krijgen om dat te doen. Grijp de kansen die God je geeft! En vergeet daarbij het Joodse volk en Israel niet. Juist Israel is het teken van de eindtijd. Zeker de EO zou daar meer de schijnwerper op moeten richten.

Ga op uw knieën voor de EO. Als we allemaal eens even lang op de knieën gaan voor de EO als dat we kritiek spuien, dan zou er wat gebeuren! Daar ben ik van overtuigd. Bid om moed voor de EO, om kracht, om wijsheid. Bid om bekering, voor onszelf, voor de EO en voor de EO-medewerkers.

Dit commentaar is niet bedoeld om met de veroordelende vinger naar de EO te wijzen. Laten we ons maar voor de Here verootmoedigen. ‘Here, ook wij hebben gezondigd. Vergeef ons, wees ons genadig.’

Dirk van Genderen