Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Ons tegoed op de hemelse bank (18 reacties)

Geplaatst op vrijdag 20 april 2012, 11:11 door Dirk A A

Aardse banken kunnen omvallen en in de financiële problemen komen. Banken moeten worden gered van de ondergang. Daar zijn we getuige van, in deze crisistijd. Maar de hemelse bank zal nooit in de problemen komen. Het tegoed wat de Here daar op onze rekening bijschrijft, zal gegarandeerd worden uitbetaald.

Afgelopen week las ik Filippenzen 4, waar Paulus de Filippenzen prijst vanwege hun vrijgevigheid aan hem. Af en toe ontvangt hij financiële ondersteuning vanuit Filippi. Paulus was als het ware hun ‘werker in het Evangelie’, die ze (voor een deel) onderhielden.
Paulus weet wat het is om gebrek te lijden, hij weet ook wat het is om overvloed te hebben, schrijft hij in vers 12. Elders lezen we dat Paulus ook regelmatig zelf werkte, naast zijn arbeid voor het Evangelie, om te voorzien in zijn eigen levensonderhoud.

In veel andere gemeente werkte hij zelf, om in zijn onderhoud te voorzien. Soms deed hij dit om een voorbeeld te stellen voor die andere gemeenten, zoals in Thessalonica, om hen aan te sporen in hun eigen onderhoud te voorzien (2 Thessalonicenzen 3:11).
In Korinthe vroeg hij geen ondersteuning, om geen belemmering op te werpen voor het Evangelie (1 Korinthe 9:12). Toch was het kennelijk niet voldoende, wat hij daarmee verdiende.

Paulus is geen super-christen, die even laat zien dat hij trouw bleef aan de Here, ondanks de perioden van gebrek en tekorten. Zijn geheim was Christus. In vers 13 getuigt hij: ‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.’ Van Hem ontvangt hij zijn kracht, in tijden van tekorten en in tijden voor voorspoed. O, wat een troost voor ons! Zo wil de Here ook voor ons zorgen. Als we overvloed hebben, maar ook als we gebrek hebben.

Paulus bedankt de Filippenzen voor hun giften, jazeker, maar allereerst bedankt hij de Here daarvoor. In vers 10 merkt hij op: ‘Ik ben zeer verblijd geweest in de Here dat uw denken aan mij eindelijk weer is opgebloeid.’ Kennelijk waren ze enige tijd niet in de gelegenheid geweest om hem te ondersteunen, maar nu had hij weer een gift van hen ontvangen.
‘U hebt er goed aan gedaan,’ schrijft hij in vers 14. En in vers 18: ‘Ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed; ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was.’

In vers 17 schrijft Paulus: ‘Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt.’
Wat een les is dit ook voor ons. Het gaat Paulus niet in de eerste plaats om de gift die hij ontvangen heeft, hoe dankbaar hij daar ook voor is. Het gaat hem veel meer om de gevers, om de geestelijke vrucht, die ze erdoor ontvangen.

De Bijbel zegt dat het zaliger is te geven dan te ontvangen. De zegen, de rente, zal op hun rekening worden bijgeschreven. Het is de vrucht die op hun rekening toeneemt. We hebben als het ware een spaarrekening in de hemel, bij de hemelse bank. De Here ziet het als we geven aan werkers en werk in Zijn Koninkrijk en Hij beloont dat. Het is pure genade van Hem! Op grond van Zijn volbrachte werk aan het kruis!

Bij aarde banken kan de winst opeens verdampen. Banken kunnen omvallen, in een financiële crisis terecht komen. De hemelse bank valt nooit om. 2 Korinthe 9:6 en 7 zegt: ‘Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.’

Prachtig is ook dat in vers 18 de gift van de Filippenzen aan Paulus wordt omschreven als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehaaglijk voor God.
De Here heeft er een welgevallen aan als we aan Hem geven. Het is als een aangename geur voor Hem. Je kunt het ook lezen als een ‘lieflijke geur voor de Here’.

Dat komen we ook tegen in het Oude Testament, als de offers worden gebracht. De Here verheugde Zich daarover. Het was Hem welgevallig, het was een aangename, een lieflijke geur voor Hem. Zo verheugt Hij Zich ook over wat we geven aan Hem, voor het werk van het Evangelie, en de werkers in het Koninkrijk. De Filippenzen geven een gift aan Paulus, maar ten diepste geven ze hun gift aan de Here Zelf..

In Efeze 5:2 wordt deze uitdrukking – een aangename geur voor God – gebruikt voor het offer van Christus aan het kruis: ‘…en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.’

Dan volgt er in vers 19 nog een heerlijke belofte voor de Filippenzen, vanwege de gift die ze Paulus geschonken hebben: ‘Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.’
Paulus zegt hier: jullie hebben in mijn behoefte voorzien, nu zal mijn God jullie in elke behoefte voorzien, naar Zijn heerlijkheid, door Christus Jezus. Wat ze nodig hebben, zal de Here hun geven. Niet misschien, maar zeker! Geen twijfel mogelijk.

De Here wordt van het geven niet armer. Hij is onmetelijk rijk. Van Hem is al het goud en het zilver, het vee op duizend bergen. Zijn rijkdom in heerlijkheid is zichtbaar in Christus.

Paulus besluit met een lofprijzing en geeft God de eer, in vers 20: ‘Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.’ Wat een geweldige lofprijzing! Wat een uiting van blijdschap.
Hem komt toe alle eer, lof, aanbidding en dankzegging. Het woordje ‘zij’ staat er eigenlijk niet. Dat maakt het nog sterker! Onze God en Vader nu de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.’

Dirk van Genderen

18 Reacties

 1. Ed zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 april 2012 om 14:34

  Wat een geweldig bericht! Wat een troost te weten dat Christus alles is, ook voor ‘vermeende superchristenen’. Ik heb hier niets aan toe te voegen.

 2. Hans zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 april 2012 om 20:30

  Wàt een Troost! Bemoedigend broeder, bedankt voor deze post.
  Daarom is het zo belangrijk dat we leren om de onzichtbare dingen te gaan zien. “Want al het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare ééuwig!” -2 Kor 4:16-18. “In het huis van mijn Vader zijn vele vele woningen!” De rente van een Christen is de eeuwige nabijheid van Jezus. Halleluja!!

 3. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 april 2012 om 14:33

  Beste Dirk,

  Ik moest ook denken aan 1 Tim 6:6-8: Nu brengt inderdaad de
  godsvrucht grote winst, (indien zij gepaard gaat) met tevreden-
  heid. Want wij hebben niets op de wereld medegebracht; wij kun-
  nen er ook niets uit medenemen. Als wij echter onderhoud en
  onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn.

  Wij moeten inderdaad leven voor de geestelijke schatten in de
  hemel. Als wij beseffen dat we hier op aarde alles moeten
  achterlaten, dan zullen wij dat beter kunnen doen.
  Ik heb in een dagelijkse overdenking gelezen dat de gelijkvormig-
  heid aan het karakter van de Here Jezus onze grootste schat is,
  waar wij aan moeten werken. Dat heeft eeuwigheidswaarde.

 4. Johan Schep zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 april 2012 om 16:40

  Toen ik een jong gelovige was bad ik vaak:
  Heere gebruik ook mij. Dat bid ik nu niet meer.
  Mijn gebed is nu: O, Heere verander ook mij.
  We gaan de Here Jezus tegemoet en dan zullen
  we zijn zoals Hij is en dat geeft ons ook een
  eindeloze hoop en echt geen hopeloos einde.

 5. thomas zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 april 2012 om 18:37

  Dirk ben geheel met u eens

  Tomas

 6. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 april 2012 om 18:58

  Beste Dirk,
  Dit bemoedigend commentaar is mij uit het hart gegrepen. Jij weet wel waarom. Uit eigen levenservaring kan ik getuigen: Dat het zaliger is om te GEVEN dan om te ontvangen. Trouwens, Jezus belangrijkste gebod is: Heb je naaste lief gelijk U zelf en het belangrijkste werkwoord van Naastenliefde is GEVEN. Hub.

 7. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 april 2012 om 20:34

  Het valt mij op, dat er nog geen reactie bij is voor wat betreft de “hemelse bank”…….. Geloven is namelijk “vertrouwen”!! Een christen met een dikke bankrekening heeft blijkbaar meer vertrouwen in de “aardse banken” dan in de “hemelse bank”, waar of niet? Gezien de vele ruzies bij erfenissen, hebben velen bankrekeningen, waar veel meer op staat dan zij (ooit?) nodig hebben…… In deze tijd van crisis nemen de inkomsten van zendings- en andere kerkelijke organisaties met sprongen af. De opbrengsten van de “kerkbalans”, aan het begn van elk jaar, zijn vrijwel overal lager dan het jaar er voor….. Zijn alle christenen dan plotseling zoveel armer geworden?? In Maleachi 3 vraagt God: “Waarom besteel je mij?” In de USA is het geven van de tienden NORMAAL!!!!! Die Amerikanen hebben gelijk als ze zeggen: “Als je met 9/10 niet uitkomt, dan kom je ook met 10/10 niet uit”!! God zegt in Maleachi 3 ook: “Beproef Mij er mee”!!! Die tienden geven heb ik ook altijd normaal gevonden. Ik heb God onvrijwillig “beproefd” toen ik in de problemen kwam….. In 1980 zat ik korte tijd, door onverwachte omstandigheden, financieel, volkomen aan de grond, mede doordat de rente tot een recordhoogte van meer dan 20% voor leningen was gestegen. Wat gebeurde er? Zonder dat iemand het wist dat ik geld nodig had, kreeg ik in 1980 onverwachts een brief met een cheque in de brievenbus. De cheque was afkomstig van een predikant in Duitsland die we wel goed kenden, maar die niets wist van onze problemen op dat moment. De cheque was precies het bedrag wat we nodig hadden, geen gulden meer en geen gulden minder!! In de brief van die predikant stond:”Ik wist dat jullie het nodig hebben”. Echt, de “hemelse bank” werkt accuraat en is “goddelijk” betrouwbaar!! Alles wat ik heb heb is “niet van mij” en heb ik sowieso te leen, want ik kan er NIETS van meenemen! De betrouwbaarheid van aardse banken heeft de crisis wel bewezen.

 8. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 22 april 2012 om 9:05

  Beste Dirk,

  Wij vergaren ook hemelse schatten als wij volharden in het lijden
  (Rom 8:18,2 Kor 4:17). Op aarde bepaalt hoe wij geleefd hebben
  de heerlijkheid of het geluk in de hemel. Dat zijn ook hemelse
  schatten. Het meeste vergaren wij als wij in de wegen van de
  Here willen wandelen. Dat wij luisteren naar zijn stem, al begrij-
  pen wij zijn wegen niet altijd. Hemelse schatten zijn immaterieel.
  Compleet tegengesteld aan de aardse schatten. Wij kunnen met
  tijdelijke aardse schatten, eeuwige hemelse schatten vergaren.
  Eigenlijk vraagt de Here dat wij ook getrouw zijn in de aardse
  materiele zaken. Want Hij wil ons zegenen met hemelse heer-
  lijkheid. En het gaat niet om hoeveel wij gegeven hebben, maar
  hoeveel er van ons hart erbij zit. Wat ons veel heeft gekost, zal
  ook veel beloond worden. Zie David die de Here niet iets wilde
  geven wat hem niets gekost heeft (2 Sam 24:24B).

 9. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 22 april 2012 om 11:55

  Gebedsoproep voor de huidige situatie nadat de Catshuisonderhandelingen mislukt zijn:

  Laten we nu ook gaan bidden voor de belangrijke ministerraad morgenochtend en het Tweede-Kamerdebat op dinsdag a.s. Laten we bidden voor deze nieuwe situatie en dat de Heere God ook uitkomst moge bieden in deze moeilijke situatie met niet alleen maar de economische crisis, maar waarbij er nu zich ook een politieke crisis voordoet!

 10. Alie zegt:
  Geplaatst op zondag 22 april 2012 om 12:23

  Wat een prachtig woord en zo waar tevreden zijn met wat je hebt.
  En elke dag je zegeningen tellen.
  En steeds weer uit zien naar Hem en het van Hem verwachten in alles de GROTE VOORZIENER.

 11. dag zegt:
  Geplaatst op zondag 22 april 2012 om 12:38

  Dit nieuwe leven kan alleen maar ontstaan via, wat wij noemen: Wedergeboorte. De conceptieⓒ wordt geheiligd. Het gehele oude leven komt ‘in goed en kwaad’ beschikbaar om te worden hervormd door de Almachtige. Deze reformatie, herschepping, gebeurt, geschiedt, in de vorm van een rechtsgeding.

 12. Jannie zegt:
  Geplaatst op zondag 22 april 2012 om 21:43

  Een aanrader: Dagboek van C.H. Spurgeon “Chequeboek van de bank des geloofs”.
  Over delen gesproken, Jezus deed het ons voor, delen=vermenigvuldigen.
  Wees goedgeefs van gegeven goed!

 13. Antoonkoornstra zegt:
  Geplaatst op maandag 23 april 2012 om 16:30

  Allereeerst, heel veel dank voor jouw schrijven over” ons saldo op de “hemelse bank”! Ik wil echter een lans breken voor alle br. en zr. die van een minimum inkomen moeten rondkomen! Wanneer zij dit, en de reacties lezen, kan schrijven over het geven van “tienden” pijnlijk zijn. In de jaren tachtig ben ik een vrij lange periode “werkeloos” geweest, hier door was er minder fianciele speelruimte, maar mocht door genade mijn gaven en talenten in dienst van de Here stellen. Werd ouderling, en had volop tijd voor velerlei werk voor en in de gemeente, een zegenrijke tijd, zowel voor mij zelf als voor anderen, en niet te vergeten dat ik in die tijd heb geleerd om vrijmoedig van mijn Heer en Heiland te getuigen! Ik heb zelf het gevoel dat die periode meer heeft draagt bijgedragen aan het positief saldo op de “hemelse bankrekening dan mijn financiele giften! Hoevelen blijven vandaag niet in gebreke om juist op deze manier voor God en Zijn gemeente actief te zijn. Christelijk geven is nog altijd dat onze rechterhand niet weet wat de linker doet! Dit wilde ik even met u delen !

 14. Tetsje zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 april 2012 om 20:12

  Erfgenamen van God, en mede erfgenamen van Christus!
  Wat een rijkdom! Wat een vooruitzicht!

 15. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 april 2012 om 21:15

  Beste Antoonkoornstra,

  Met veel interesse heb ik Uw reactie No.13 gelezen over Uw mening van het Christelijk “geven”.
  In mijn visie kunnen wij Christenen op 2 manieren ons saldo bij de “Hemelse bank” verhogen.
  1-ste En belangrijkste: Onze DAADWERKELIJKE getuigenis van ons Christen-zijn, door het in PRAKTIJK te brengen met onze gegeven TALENTEN en MOGELIJKHEDEN. Hr. Antoonkoornstra, Uw ervarings-verhaal in deze, is voor mij een voorbeeld van Christelijk-geven.
  2-de Ook financieel geven kan het saldo op de “Hemelse bank” verhogen. Wel zal dit vanuit het hart moeten komen, met de GEGEVEN MOGELIJKHEDEN. En geen media-publiciteit, maar in de anonimiteit zoals het ook staat in de Bijbel.
  Matteüs 6. 3: Als gij een aalmoes geeft, laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet. 4 opdat uw aalmoes in het verborgene blijve en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
  Mijn mening is dan ook dat beide manieren; Christelijk-geven is. Maar de eerste manier is de belangrijkste en als men de financiele MOGELIJKHEDEN niet heeft om het saldo op de “Hemelse-bank” te verhogen, dan weet ik zeker dat het saldo, (via de 1-ste manier verkregen), DUBBEL verhoogd zal worden. Hub.

 16. berend zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 april 2012 om 14:50

  Bedenk ook dat Jezus aan een weduwe die een muntje gaf dat ze eigenlijk niet kon missen, een grote beloning werd beloofd.

 17. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 april 2012 om 21:16

  Berend,
  Een heel goed voorbeeld van Christelijk-geven vanuit je hart door de weduwe met haar minimale mogelijkheden. Zij zal (symbolisch) onbeperte krediet krijgen van de “Hemelse-Bank” zonder het te moeten terug betalen. Hub.

 18. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 april 2012 om 18:16

  Sjalom beste mensen,

  Ons tegoed op Zijn hemelse bank is: erop vertrouwen / geloven dat Hij, Yeshua, is gestorven voor onze zonden [overtredingen van Zijn wil, beschreven in Zijn Torah] en het met hart en ziel willen gehoorzamen aan Zijn Torah.

  2. Op 14:12
  Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.

  Wat is Uw Saldo ?
  Kent Hij U, kent U Hem?
  Wees heilig [apart gezet, niet zoals iedereen die zijn eigen wil doet], want Ik ben Heilig.
  Viert U Zijn rustdag de Sjabbat [een teken tussen U en de G’d van Israel]? Viert U Zijn feesten [Leviticus/Wajikra 23], eet U alleen voedsel dat door Uw G’d rein is verklaard? enz ……….. Of gehoorzaamt U de wil van mensen, de kerk of van u zelf?

  “Denk niet dat Ik ben gekomen om de Tora en de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen maar om ze te na te leven. …Wie ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en dat aan mensen onderwijst, zal zeer klein zijn het Koninkrijk van de hemel …” (Matteüs 5:17-19).
  “Stellen wij door geloof de Tora, de Wet, buiten werking? Volstrekt niet. Wij bevestigen de Tora er juist mee” (Romeinen 3:31).
  “Is de Wet, de Tora, in strijd met de beloften van de Eeuwige? Volstrekt niet! …” (Galaten 3:21).

  De Torah geeft leven[-sregels) Zijn onderwijs, Yeshua’s offer geeft U de mogelijkheid tot eeuwig leven.

  Kom en leer Yeshua en Zijn wil kennen in de Joodse Messiasbelijdende gemeente Beth Yeshua in Amsterdam, Beth Yeshua, voor Joden en niet-Joden.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden