Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘Here God, ontfermt U Zich over Nederland’ (43 reacties)

Geplaatst op donderdag 26 april 2012, 17:32 door Dirk A A

‘O, Here God, scheur de hemel en daal neer in ons midden. Zend Uw Geest van genade en gebeden tot ons. De crisis is groot. Onze leiders weten het niet meer. Ook wij niet. We buigen ons voor U neer in verootmoediging en belijden onze zonden en de zonden van ons land en ons volk. Here, wees ons genadig, ontfermt U Zich over ons.’

Wij hebben Uw zegen niet verdiend, Here. Beschaamd buigen we ons hoofd. We wijzen niet naar hen die in onze ogen de grootste zondaars zijn; naar degenen die Uw geboden met hun voeten treden; naar degenen die U bespotten; naar degenen die Israel veroordelen; naar degenen die zich schamen voor U.
Er gebeurt zoveel dat het daglicht niet kan verdragen. Ook in kerken, in gemeenten. Ook onder christenen. Ook wij knielen te vaak voor de afgoden van deze tijd. In vele kerken en gemeenten waar eens Uw Woord klonk, zwijgt Uw stem.

Het zijn ook onze zonden. Wij maken deel uit van ons volk. Wij zijn tekort geschoten in onze gebeden, in bewogenheid, in liefde. Onze onderlinge verdeeldheid heeft Uw getuigenis schade aangedaan. O Here, ontfermt U Zich over ons, wees ons genadig.’

Nu ons land in grote nood is, de verdeeldheid in de politiek groot is, nu heffen we onze ogen op tot U in de hemel. Velen lijden onder de crisis: de zwakken, de armen, de hulpbehoevenden. We buigen ons voor U neer. We voelen ons verbonden met ons volk, in bewogenheid. Wij voelen de pijn, wij lijden mee. We buigen ons hoofd en knielen voor U neer.

Het leven dat U geeft, hebben we in eigen hand genomen. Velen verkiezen de dood boven het leven. De seks boven de liefde. Materialisme boven Uw Koninkrijk. Eigen eer boven Uw eer.
We houden geen rekening meer met U. We proberen U soms nog wel te dienen, maar vaak is het niet meer dan schone schijn. Wel aardig aan de buitenkant, maar U ziet ons hart aan.

Het is genade van U, Vader in de hemel, dat U ons land nog niet aan de verwoesting hebt overgegeven. Nog houdt U Uw gemeente in stand. Nog mag Uw Evangelie worden verkondigd. Nog mogen we genieten van de gaven die U schenkt.
Wij roepen tot U. Genees ons, genees ons land, genees ons volk. Door Uw striemen is ons genezing geworden. We bidden niet allereerst om een economisch herstel, om welvaart, maar om een geestelijk herstel. Dat is ons verlangen. Dat ons volk terug zal keren tot U.

Here Jezus, we gaan voor U op de knieën. Zelf weten we het niet meer. We zien ons land wegzinken in het moeras van de crisis.
Schenk ons Uw moed, Uw kracht, om niet langer aan de zijlijn te blijven staan. We roepen zo gemakkelijk ‘ach’ en ‘wee’ over alle (negatieve) ontwikkelingen in ons land. We zijn vaak zo negatief. We verliezen U zo vaak uit het oog. Uw wederkomst is aanstaande en we maken ons vaak zo druk over zaken die absoluut geen waarde hebben voor de eeuwigheid.

Here, vergeef ons onze apathie. Vergeef ons ons ongeloof. Wijs ons de weg die we nu hebben te gaan. Door Uw Woord en door Uw Geest. We heffen onze hoofden en onze harten op naar U in de hemel. In het diepe besef dat U alleen ons kunt redden. Onze verwachting is van U alleen.

O Here, hoor. O Here, vergeef. O Here, treed handelend op. Zie in ontferming op ons terneer. Doe Uw aangezicht weer over ons lichten. Schenk een herleving, een terugkeer tot U. Opdat Uw grote Naam alle eer, lof en aanbidding zal ontvangen, tot in eeuwigheid. Geprezen zij Uw Naam. Amen.’

Beste mensen, heel bewust heb ik dit gebed nu geplaatst, in de week nadat het kabinet is gevallen. We zitten middenin een crisis, de verdeeldheid is groot, de toekomst is onzeker.

Vandaar dat ik me gedrongen voel een dringende oproep te doen aan allen die de Here Jezus kennen en liefhebben: Zoek het aangezicht van de Here en vraag Hem ons land en ons volk genadig te zijn.
Wie weet, leidt de Here het zo dat we de komende weken of maanden op verschillende plaatsen in ons land, met anderen, verootmoedigings- en gebedsbijeenkomsten kunnen houden. Wilt u hierover nadenken en voor bidden, dat de Here hierin Zijn weg wijst.

Een hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,
Dirk van Genderen

43 Reacties

 1. Margriet zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 april 2012 om 19:54

  Amen, ja, AMEN.

 2. dag zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 april 2012 om 21:12

  Als ouder iemand ben ik het met deze gebedsoproep van harte eens.
  In eerdere reacties heb ik dit ook te kennen gegeven, er zijn zoveel invloeden om ons heen, het is absoluut noodzakelijk om een goede relatie te hebben met God.
  Vanuit de goede relatie met Hem, in de Schuilplaats (Psalm 91) of Wapenrusting (Ef. 6), is het gemakkelijk praten, met woorden die zo ernstig zijn dat je er van zou schrikken. Tussen ons, christenen – en de wereld, staat het kruis. En dat is een beeld van de dood. Ook de opstanding van Jezus ging door de dood heen.
  Ook mijn weg ging door de dood heen. Ik heb de mensen niets meer te vertellen. Zij willen ook niets meer van mij horen. Rond Israël woedt een gemene wereldoorlog. Wij, ouderen, hebben ons leven lang kunnen nadenken over het lot van Israël in de vorige oorlog. De Shoah, wordt dat genoemd, of holocaust. De dood van een heel volk!
  De dood is een klop op de deur! Het leven, mijn leven, de navolging van Jezus, is een felle, bittere, genadeloze strijd, waarin geen politieke oplossingen aanwezig zijn, want het koninkrijk van God breekt baan, in kracht. De Wet des Heeren. Deze wet is tot stand gekomen in de dood van Jezus. Jezus regeert in opstandingskracht in de volmaakt vervulde eis der wet. Volgen wij Hem, dan gaan wij mèt Hem door de dood heen. Het spijt mij dat het niet simpeler is … (ik ben vàst “een wereldvreemde autist”) (!).…
  Maar het is wèl een feit, dat Jezus in Zijn komst moet uitleggen aan de Joden, wat dat nou was, onder Hitler. En met deze rechtszaak hebben wij, christenen in 2012, ongewild ook te maken.

 3. sandifort zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 april 2012 om 12:09

  Shalom Dirk en brs en zrs.
  Na een tijd niet aanwezig geweest op deze site, in verband met ziekte en andere zaken.
  Bedankt Dirk, je staat nog steeds in de dienst van DE EEUWIGE als Sjofar in Nederland.
  Wat mij zelf nu alweer geruime tijd bezighoudt, zijn de eerdere doorgegeven oproepen (prof), die dan ook waar zijn geworden NU in deze tijd. HET IS VEEL ERNSTIGER dan we denken.
  DE EEUWIGE houdt een rechtsgeding t.o.v ZIJN OOGAPPEL, ook met Nederland.
  Helaas zijn er weinig Voorgangers die dit willen inzien.
  Dit ging en gaat mij letterlijk aan het hart.
  Dus dank Dirk. HIJ ONZE VADER, ZEGENE JE.
  Voor allen die dit lezen SHALOM IN JESJUA MASSCHIACH.

  Julie oude br Lou.

 4. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 april 2012 om 12:25

  Wat ben ik de Heere God dankbaar dat er nu wel een fatsoenlijk bezuinigings- en hervormingsakkoord gesloten is met de VVD, CDA, D66, Groenlinks en de ChristenUnie. Deze partijen willen hun verantwoordelijkheid dragen voor ons land.

  Ik vind dat wij de Heere God ook dankbaar mogen wezen dat chronisch zieken en gehandicapten bij deze nieuwe bezuinigingen zoveel mogelijk ontzien worden! Want dat was ook specifiek de inzet bij de gebeden voor de nieuwe bezuinigingsronde.

 5. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 april 2012 om 20:31

  Beste Dirk,
  Vol overtuiging sluit ik mij bij jouw smeekbeden, voor de GEESTELIJKE (ziekte)-epidemie die zich steeds meer over ons land uitbreidt, tot de Here God aan. Ik zie dan ook “met lede ogen aan”, hoe de Christelijke normen en waarden in ons land, ook in de politiek en zelfs in de Kerken, tot een dieptepunt zijn gedaald. Voor mij nogmaals een bevestiging dat wij in de grote verdrukking leven en laten wij Christenen vol hoop en vertrouwen op de Heer, vooral NU, “onze rug recht houden” en te blijven getuigen van ons Christen-zijn op welke plek dan ook in de maatschappij, met onze gegeven talenten en mogelijkheden, ook in de politiek want daar worden de ethische en moralistische wetten bepaald. Ik vind het dan ook een Christelijke plicht om onze stem in de politiek te blijven laten horen. Al is het momenteel voor de Christelijke partijen “vechten tegen de bierkaai” zie als voorbeeld, mijn reactie No.5 Commentaar EO.EO.toch: Alle zondagen open van 10.00 tot 17-00 uur in onze gemeente, terwijl 90% van de inwoners (op papier) R.K. is.
  Dirk, terecht haal je ook aan, de verdeeldheid in de politiek.
  In mijn visie is de oorzaak hiervan: de vele partijen (10 stuks)in de Tweede Kamer. Sommige voor een speciale doelgroep. In de Tweede Kamer krijgen alle 10 partijen voor ieder wetsvoorstel spreektijd. En het wordt steeds moeilijker om een meerderheid te krijgen door deze versnipperingen van partijen. Ook om een meerderheids-regering te vormen, zal door deze versnippering, steeds moeilijker worden. Denk aan het gedoogkabinet met Wilders. De versnippering van de partijen en daardoor de urenlange debatten daardoor in de kamer is onwerkbaar en gaat ten koste van de krachtige besluitvorming.
  Gisteren heb ik dan ook aan het CDA-hoofdbestuur het voorstel gemaild:
  Laten wij een kies-drempel van 5% invoeren om als partij in de Tweede Kamer te kunnen komen en laten wij: CDA- CU- SGP fuseren, want wij hebben alle drie, hetzelfde programma en leerboek: DE Bijbel.
  CDA-er met een missie. Hub.

 6. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 april 2012 om 9:51

  1 Tim 2:1-4

  Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en
  dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle
  hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden
  in alle godsvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam
  voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden wor-
  den en tot erkentenis der waarheid komen.

  Beste Dirk,

  Bidden voor ons land heeft te maken met geestelijk vrucht-
  dragen. Laten wij dat niet uit het oog verliezen. De duisternis
  neemt toe maar daardoor schijnt het licht van het Evangelie
  des te helderder. Steeds meer zal de schifting tussen de
  schapen en de bokken nu al zichtbaar worden. Dat heeft
  alleszins te maken hoe wij als land tegen Israel aankijken
  (Mat 25:31-46) maar ook hoeveel daadkracht de Christenen
  hebben tov de onbekeerde mensen om ons heen.

 7. Peter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 april 2012 om 12:27

  Amen

 8. Jan Hartman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 april 2012 om 12:37

  Here dat is ook mijn gebed, dat we terug keren naar U. Hemelse Vader vergeef mij, vergeef ons als volk. Vader, ik bid voor Uw volk en land Israel, Zegen Vader Uw volk en land.

  Here hier ben ik, Here hier zijn wij, in en door het volbrachte werk van Uw Zoon Jezus Christus, Hij die ook vandaag mijn en onze Middelaar is.

 9. lia brouwer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 april 2012 om 12:38

  Beste Dirk,

  Dit is toch wat de Here Jezus bedoelde met een leven achter Hem aan.
  Alles in de min maar NIET zonder hoop omdat Hij Zijn kinderen zal bewaren in deze strijd?

 10. Hanneke Veldkamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 april 2012 om 12:54

  AMEN. Ik ga deze gebedsoproep doorsturen naar onze Stadsgebedsgroep en naar onze Ichthusgemeente.
  Iedere christen, die een relatie met de Heer Jezus heeft, draagt verantwoordelijkheid om persoonlijk voor ons land, onze regering en de komende verkiezingen te bidden. Laten we ook onze vervolgde broeders en zusters niet vergeten op te dragen in onze dagelijkse gebeden. Zij hebben onze STEUN, ons GEBED heel hard nodig, evenals Israel.

  Bedankt Dirk voor jouw oproep. Je bent een belangrijke schakel tussen God’s kinderen.
  Het gebed is een Machtig wapen. God kan NIET NIETS doen als Zijn kinderen bidden, zei laatst een evangelist en daar ben ik heilig van overtuigd. De Heer Jezus is OVERWINNAAR, en in Hem zijn wij meer dan Overwinnaars. (Romeinen 8 vanaf vers 31 en volgende) Laten wij God’S WOORD hardop proclameren over ons land en volk. Laten we dagelijks onze levenstrein koppelen aan de locomotief van de HEILIGE GEEST, en in volkomen OVERGAVE aan de Heer Jezus leven. Dat geeft strijd, maar Hij die in ons woont, schenkt ons de genade om voort te gaan van kracht tot kracht.

 11. Thomas (C&A lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 april 2012 om 14:21

  Dirk,

  Ik kan wel huilen zo’n mooi gebed

  Thomas

 12. a.-koelmans zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 april 2012 om 17:27

  Ook ik zeg hier AMEN op, op de gebedsgroep wordt hier ook voor gebeden. Prijs God dat Hij ons steeds genadig is.

 13. Ineke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 april 2012 om 17:55

  Ben hier stil van. Ik vind zo vaak geen woorden om te bidden en roep in mijn onmacht dan “Heer ga uw weg met deze situatie en laat Uw Wil geschieden in deze”, maar broeder Dirk, dit is zo’n prachtig gebed en ik kan hierop alleen maar AMEN zeggen.

 14. maartje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 april 2012 om 18:37

  Ja, daar ben ik het mee eens dat wij voor ons land moeten bidden en als we binnenkort weer moeten kiezen laten we dan voor de christelijke partijen kiezen want dan redden we ons land uit de nood. Niet wie het meeste geeft maar die ons land geestelijke normen en waarde geven en blijven bidden voor ons land.

 15. Jacob van der Most zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 april 2012 om 21:10

  Past niet in de lijn van zoete lieve brieven en zal dus niet geplaatst worden.

  Misselijk van D66. (((D de naam van G.d’s aap, met de getalswaarde zes, dat maakt 666))).

  Maar ook niet erg mooi van de CU waar laatst nog iemand riep dat ze samen met de SGP zouden moeten.
  Die kans was er nu door te zeggen “in dat geval D66 er uit of wij doen niet mee”.

  Maar het opportunisme viert weer hoogtij, als we de hekken niet sluiten werkt bidden dan wel wat uit?

 16. janaida zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 april 2012 om 21:50

  Dankjewel Dirk, kan alleen maar Amen hier op zeggen.

 17. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 april 2012 om 21:56

  Geloof en politiek, kan dat wel samengaan? Daarvoor zou in ons
  land een theocratie moeten zijn en geen democratie. Omdat de
  Christenen in ons land in de minderheid zijn, kunnen wij alleen
  een bederfwerende invloed hebben als het zout der aarde
  (Mat 5:13). We zullen in de politieke besluiten niet de goddeloze
  wetgevingen kunnen tegengaan. Waar het uiteindelijk op neer-
  komt is dat de Christelijke partij(en) water bij de wijn moeten
  doen en dat is niet Bijbels. Maar beter een vogel in de hand dan
  tien in de lucht. We moeten roeien met de riemen die we hebben.
  Gezien de geest van deze tijd, zal er een wonder moeten gebeuren
  wil Nederland niet wegzakken in de poel van zonde en wetteloos-
  heid. Nederland zal geoordeeld worden naar het licht dat zij heb-
  ben en zij hebben willens en wetens onze Here en God Jezus
  Christus verworpen. De Bijbel is overal te koop en wij hebben (nog)
  godsdienstvrijheid maar de mensen willen er niets van weten.
  Jezus zegt: “Laat de doden hun doden begraven maar volg
  gij mij.” Misschien wordt het zaak te consolideren opdat wat wij
  nog bezitten aan mogelijkheden om het Evangelie te brengen
  gehandhaafd wordt. Laten wij ons niet begraven in het politieke
  moeras waar niemand meer uitkomt,maar de mensen aanzeggen
  dat er een oordeel aan zit te komen, als Nederland zo op ram-
  koers blijft varen met God zelf die in deze wereld zal ingrijpen.

 18. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 april 2012 om 23:12

  Sjalom allen,
  Een ieder dit zich voor G’d verootmoedigt en de schuld belijdt van ons voorgeslacht verbreekt daarmee de knellende banden van het verleden. Psalm 142 is daar heel duidelijk in. Als er zand overheen wordt gegooid, omdat we er toch niet schuldig aan zijn, gaat wat onder het zand is broeien. Alles wat voor G’d wordt beleden zal opgetekend worden in Zijn boek. Laat dat een troost zijn voor allen waarvan het voorgeslacht foute beslissingen hebben genomen. Neen er afstand van. Overigens wees niet boos op het voorgeslacht, wees er eerder verdrietig over. Dan is er geen ruimte meer voor wrok maar een reinigende voedingsbodem. Denk niet dat het ons niet zou kunnen overkomen!
  Dat er vele duizenden een verkeerde keuze hebben gemaakt voor en in de afgelopen oorlog moge helder zijn. Dat doet pijn bij de nabestaanden van de slachtoffers. Let wel dat aan beide kanten slachtoffers zijn gevallen. Toch moet daar naar mijn mening een grens worden gesteld. Slachtoffers die iets zijn aangedaan. En slachtoffers van een verkeerde keuze. Is het vandaag anders? Menigeen danst om het gouden kalf van de welvaart. Dat fenomeen gaat de kerken beslist niet voorbij. Met andere woorden een foute keuze kan in deze tijd op een heel andere wijze tot stand komen. Wat zullen onze nabestaanden zeggen van deze generatie?
  O ja, we zijn best wel gelovig hoor en gaan met de (on)regelmaat naar de kerk. We doen wat muntstukjes in de collectezak. Tienden geven? Kom nou, nee daar kunnen we niet aan beginnen. Zou dat ook een reden kunnen zijn waarom de kerkgang achteruitloopt. Als aan deze eenvoudige Bijbelse opdracht geen aandacht wordt geschonken letten we dan ook niet meer op de andere zaken?
  Blijkbaar is er nog veel zelfonderzoek en huiswerk te maken.

 19. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 29 april 2012 om 0:08

  Inderdaad Dirk je hebt gelijk. We hebben niets verdiend en kunnen ook niet roemen dat wij zo goed zijn. We kunnen inderdaad alleen maar in ootmoed zeggen: Ontferm U over ons en over ons land.

 20. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 29 april 2012 om 0:11

  Maken wij Nederlanders ons werkelijk zorgen over onze toekomst??? Hebben we het – ook als we morgen de helft ontvangen van wat we gisteren ontvingen – dan nog niet 1000 maal beter dan drie kwart van de wereld??? Zegt Jezus zelf niet, dat we ons geen zorgen moeten maken?? Zijn het niet zijn wijze woorden, als Hij zegt, dat onze zorgen niets toevoegen? Is geloven niet “vertrouwen”?? Is het niet juist dat vertrouwen, waarin christenen zich onderscheiden van de rest van de wereld? Huilen christenen nu ook al met de wolven?? Waar is ons getuigenis gebleven????

 21. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zondag 29 april 2012 om 2:15

  Ik heb dit gebed doorgestuurd naar al mijn Nederlandse vrienden en bekenden en hen gevraagd
  naar het voorbeeld van de Big Ben moment te handelen in het geloof en de hoop op de Heere alleen en zijn Genade.

 22. a.r. van diggelen zegt:
  Geplaatst op zondag 29 april 2012 om 8:42

  Ik sta volledig achter dit gebed.
  Ja, amen, ja.

 23. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 29 april 2012 om 11:10

  Beste Dirk

  Ik reageer niet snel op iemand die hier een reactie geeft maar zou je willen vragen of je dit nu toch toestaat. Er word gesteld in reactie 5 dat CDA-CU en SGP beter kunnen fuseren daar ze alle drie de Bijbel hebben. Ik durf te stellen (omdat CDA en CU zover zijn afgedwaald) dat dit menselijkerwijs schier onmogelijk is. Ik heb de ChristenUnie gevraagd of ze willen verklaren dat God en allah niet dezelfden zijn maar tot nog toe krijg ik geen duidelijk antwoord. Dit is ook een van de redenen dat wij als christen zijnde niet op deze partij kunnen stemmen. Het CDA is al helemaal geen optie meer. Blijft dus alleen over de SGP.

 24. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 29 april 2012 om 14:27

  Beste Dirk,

  Als ik nog een reactie mag geven in aansluiting van Robbert
  in reactie nr 23? Christelijk is niet hetzelfde als wedergeboren.
  Een goede vriend van mij die theologie studeerde, heb ik het
  evangelie gebracht en hij is tot geloof gekomen. Je hebt ver-
  schil tussen in naam christen te zijn of met het hart wederge-
  boren te zijn. Alleen de laatsten komen het Koninkrijk Gods
  binnen. Ook rijken, waarvan er in Nederland nog relatief veel
  van zijn, komen moeilijk het Koninkrijk Gods binnen. De Here
  ziet het hart aan en Hem kunnen wij niet misleiden met onze
  woorden, goede daden of positie in de gemeente of kerk.
  Keith Green geeft een goede definitie van wat een christen is
  op een van zijn cd’s: Iemand die vol is van Jezus alleen!

 25. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 29 april 2012 om 17:34

  Beste Dirk

  In reactie op San Tjoa zou ik willen zeggen dat hij gelijk heeft. Een mens kan kerkelijk zijn maar niet wedergeboren. Dat laatste is het allerbelangrijkste en alleen als een mens wedergeboren is kan hij/zij het Koninkrijk binnen te gaan. Men heeft wel eens aan mij gevraagd: “ja maar hij/zij doet toch zoveel voor de medemens. Zou degene dan niet het Koninkrijk binnen mogen gaan”? Ik moest naar eer en geweten antwoorden dat goede werken (helaas) niet genoeg zijn…..

 26. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zondag 29 april 2012 om 19:24

  In de bijbel vinden we het voorbeeld van plaatsvervangend gebed, als iemand (of een groep) in de bres mag staan om voor de blinde zondaren genade te verwerven en zo de stroom van zegen weer doorgang te geven voor een volk. Restauratie! Dat mag een vader zijn voor zijn gezin, dat was Job voor het zijne. Mozes moest met zijn handen omhoog blijven zitten, zodat de strijd gewonnen (kon) worden. Dit zijn onverklaarbare dingen, die alleen via Geloof, Vertrouwen maar vooral Gehoorzaamheid van Gods kinderen verkregen kunnen worden ten behoeve van anderen. En, als de Heere weer zijn Goedheid kan laten zien, door het bloed van Christus, dan mogen vele vele anderen hiervan mee genieten, zij het ten voordeel of ten oordeel.
  In antwoord op #23 Robbert: dan hoeven we er niet meer over in te zitten HOE deze dingen zullen gebeuren, want de Heere wordt vooral verhoogd als hij onmogelijkheden verandert in mogelijkheden.
  Zo wordt zijn Naam altoos geprezen

 27. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 30 april 2012 om 23:18

  Beste Robbert,
  Ik respecteer uw mening op mijn reactie No.5, over mijn voorstellen, om iets te doen aan de verdeelheid en de versnippering in de politiek. (Ook bij de Christelijke partijen). Maar ik vind wel dat u eerst, uw mening en eventueel voorstel over dit thema, op deze site moet reageren, alvorens u op mijn mening en voorstellen negatief reageert. In afwachting van uw mening en voorstellen over dit thema: De onwerkbaarheid en besluiteloosheid in de politiek door de verdeeldheid en versnippering van de partijen. Hub.

 28. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 mei 2012 om 9:54

  Beste Hub

  Ik erken dat bij de Here NIETS onmogelijk is en dat dus CDA en CU ook weer op hun schreden kunnen terug keren. In de Bijbel zijn er ook tal van voorbeelden van. Echter op dit moment acht ik de kans van fuseren menselijkerwijs gesproken niet mogelijk.

 29. Peter Overduin zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 mei 2012 om 17:38

  Ik verbaas mij over de instemmende reactie op dit gebed. God heeft Zich 2000 jaar geleden in Jezus Christus over ons ontfermd en doet dat nog steeds. God ziet de zonden van ons land niet aan, want daar heeft Hij Zich 2000 jaar geleden mee verzoend, in Christus. Wat Nederland nodig heeft is niet een collectieve verootmoediging, vanwege onze persoonlijke en nationale zonden. Nederland heeft nodig dat het volbrachte werk van Jezus weer radicaal verkondigd gaat worden. De enige zonde die we nog kunnen begaan is niet in Jezus geloven (zie Joh. 16:9). Als we niet geloven dat God de zonden niet meer aanrekent, dan denken we te klein van de kruisdood van Jezus, die de zonden van de gehele wereld heeft weggenomen (Joh. 1:29). Wat Nederland nodig heeft, zijn christenen die gaan opstaan en schitteren, die hun ‘oude mens’ voor dood gaan houden, daar niet meer mee rekenen en die hun nieuwe mens, de levende Heer Jezus Christus, gaan leven. Radicale vrijspraak verkondigen i.p.v. de wet die we overtreden en op grond waarvan we ons zouden moeten verootmoedigen. God hoort het gebed voor Nederland aan en antwoordt met: WEET JE DAN NIET WAT IK DOOR MIJN ZOON GEDAAN HEB??? WEET JE DAN NIET DAT IK ALLE ZONDEN AL VERGEVEN EN GEREINIGD HEB??? WEET JE DAN NIET DAT ALLEEN GELOOF IN HET VOLBRACHTE WERK VAN JEZUS JE KAN REDDEN??? WEET JE DAN NIET DAT HET VASTEN DAT IK VERKIES, NIET IS DOOR JE HOOFD TE BUIGEN, MAAR DOOR VERBROKENEN HEEN TE ZENDEN IN VRIJHEID??? WEET JE DAN NIET DAT HET KONINKRIJK AL BINNEN IN JULLIE IS EN DAT HET JULLIE OPDRACHT IS OM DE BOODSCHAP VAN JEZUS TE VERKONDIGEN EN ZIJN WERKEN TE DOEN IN PLAATS VAN SOMBER TE ZITTEN DOEN??? WEET JE DAN NIET DAT JE VANUIT DE OVERWINNING OP DE ZONDE EN DE DOOD MAG LEVEN??? Wanneer gaan geestelijke leiders hun schapen op deze manier weiden? De schepping kijkt er met reikhalzend verlangen naar uit! Shalom!

 30. Corina van Barneveld zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 mei 2012 om 20:12

  Beste Peter en Dirk,

  Het gebed van Dirk en jouw reactie zijn niet tegenovergesteld. Het is alleen van een andere kant belicht. We gaan in Jezus geloven, als we inzien dat we het zelf niet meer kunnen.

  Groetjes,
  Corina

 31. dag zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 mei 2012 om 20:19

  Het Evangelie volgens Peter Overduin @ 29, bevat regelrechte onzin.
  Òf Peter is nog erg jong en héél erg enthousiast, of hij probeert ons iets op de mouw te spelden.
  “God heeft Zich met de zonde verzoend in Christus”. Foei!

 32. Dinette zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 mei 2012 om 21:08

  Ja, Jezus heeft alle zonden op zich genomen, maar dat betekent niet dat wij hier en nu nooit meer iets verkeerd doen. 1 Joh 1 is heel duidelijk: Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.
  Laten we ons verootmoedigen en onze zonden belijden.
  Bedankt Dirk voor dit gebed, ik stem er van harte mee in.

 33. Peter Overduin zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 mei 2012 om 21:19

  Beste Corina, ik begrijp niet wat je bedoelt, maar ben er wel benieuwd naar. Wat ik bedoel is dat we als christenen vanuit Gods perspectief naar de wereld om ons heen moeten kijken. Radicale vrijspraak verkondigen, omdat dat de heerschappij van de zonden ontkracht. Verootmoedigen is van belang als je een wet overtreden hebt. God rekent mensen echter niet meer af op grond van de wet. Het enige dat bepalend is, is of je in Jezus gelooft of niet. We mogen mensen de radicale vrijspraak namens Jezus verkondigen, vanuit het volbrachte werk. Als je met elkaar gaat zitten kniesoren om alles wat zo duister is, dan heb je volgens mij nog niet begrepen wat Jezus aan het kruis heeft gedaan.

 34. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op woensdag 2 mei 2012 om 0:31

  Beste Dirk,

  Ik wil nog wel waarschuwen tegen vreemde leringen.
  Een van de visies die tegenwoordig rondgaat, is die van de
  alverzoening. Hoe komt men daartoe? In het populair weten-
  schappelijke blad “Kijk” stond een tijdje geleden de mening
  dat het leven alle pijn van ons weghoudt in deze Westerse
  maatschappij, waardoor ze een verkeerde beeld van God krijgen.
  Het is inderdaad een zeker plausibele oorzaak, want iemand
  die geen diepe dalen heeft meegemaakt, kent God anders dan
  Hij in werkelijkheid is. Hij gaat niet dieper dan wat het gevoel
  zegt, terwijl door het lijden iemand afgaat op wat het geloof
  in zijn Woord zegt wie God is. Er is sprake van een steeds
  dieper heiligende werk (Openb 22:11B). En hij gaat God leren
  kennen en beseffen dat Hij heilig is en de zonde niet kan
  aanzien en zeker niets met zondige onwedergeboren mensen
  kan hebben. De Schrift zegt duidelijk dat zijn toorn op hen rust
  (Rom 1:18). We moeten de zaken niet mooier maken dan ze
  zijn.

 35. Robbert zegt:
  Geplaatst op woensdag 2 mei 2012 om 13:38

  Christenen als bondgenoten van Mohammed?

  Antwoorden van christelijke parlementsleden
  Opmerkelijk:

  CDA-euro­parle­men­tariër Wim van de Camp twit­terde dat hij in de hui­dige, sterk decon­fessio­nalise­rende wereld, de islam beschouwt als bond­genoot van het Christen­dom. Hij vond het niet nodig om op eniger­lei wijze te rea­geren op de aan­vullende vragen die hem twee weken geleden recht­streeks en via een open brief gesteld werden.

 36. Peter Overduin zegt:
  Geplaatst op woensdag 2 mei 2012 om 13:41

  @31 Erg jong ben ik niet, maar wel laaiend enthousiast over wat Jezus voor ons tot stand heeft gebracht. 2 Cor. 5:19 zegt letterlijk: “God was in Christus de WERELD met Zich verzoenende, HUN (de wereld) hun zonden niet aanrekenende …”. Helemaal geen foei! maar geweldige genade!

  @32 In 1 Joh. 1 gaat het over gnostici, die Jezus als Zoon van God afwezen. Zij moesten die zonde belijden. Als je Jezus afwijst en je zegt dat je niet zondigt, dan maak je inderdaad God tot een leugenaar. In Gods ogen kunnen we namelijk nog maar 1 zonde doen, dat is Jezus afwijzen, zie Joh. 16:9. In 1 Joh 3 en 5 heeft Johannes het over gelovigen, vanuit Gods perspectief: “Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem.” (1 Joh. 5:18). Zo ziet God ons, omdat Hij met de zonde aan het kruis heeft afgerekend. Iedereen die in Jezus gelooft, kan niet meer zondigen. We moeten leren onze oude mens voor dood te houden. Dat doe je niet door je zonden te gaan belijden en daarmee bezig te zijn, maar door je op Jezus volbrachte werk te richten.

  @34 Voor de duidelijkheid: ik leer geen alverzoening!

 37. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op woensdag 2 mei 2012 om 20:36

  Dirk,
  Mag ik mijn voorstellen, zie reactie No.5, inzake de verdeeldheid en versnippering van de politiek, nog wat verder toelichten ?
  Wat betreft het voorstel om een kies-drempel van 5% in te voeren: Daar lees ik vandaag van, in de Lezersmail van de Telegraaf van 2 Mei j.l., dat er steeds meer stemmen opgaan, om deze 5% kiesdrempel in te voeren. Met name ook de stemmen van B.N.’ers: Bernard Wientjens en Minister Gerd Leers.
  Wat betreft het fuseren van CDA-CU-SGP.
  1e reden: Ik vind dat het noodzaak wordt, om de Christelijke “krachten” in de politiek te bundelen, zeker als deze 5% kiesdrempel wordt ingevoerd. Want als wij deze 5% kiesdrempel zouden toepassen op de huidige 2e kamer, dan zouden de CU en de SGP niet meer in de 2e kamer komen.
  2e reden: Mijn Christen-zijn wil ik laten zien en horen in de maatschappij maar ook in de politiek, vanuit mijn Oecumenische overtuiging, verkregen via de indringende vermaningen van Jezus in de bijbel: Om de EENHEID onder de Zijnen te bewaren. Wij broeders en zusters van dezelfde Heer, komen dan wel uit verschillende Christelijke kerken met soms verschillende meningen en interpretaties over bijbelcitaten, ceremonies, gebruiken etc. Maar in de PRAKTIJK en ook dus in de politiek, hebben wij toch dezelfde leerregels (normen en waarden) uit hetzelfde leerboek, de bijbel, met als belangrijkste lessen van Jezus: De Bergrede; de symbolische verhalen van Jezus o.a. De barmhartige samaritaan; De verloren zoon; de vrouw bij de put etc. De Christelijke werkwoorden: Naastenliefde; vredelievend, rechtvaardigheid; barmhartigheid, vergevingsgezind enz. In de diverse kerkleidingen mogen zij dan wel blijven “praten” maar buiten de kerken, in het open-veld moeten wij toch GEZAMENLIJK frontsoldaten zijn voor Gods-vredesrijk dat komende is. Hub.

 38. dag zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 mei 2012 om 9:58

  Het lijden en sterven van Jezus bracht herstel in een principe dat verloren ging, in de zondeval: De Heerschappij van de mens, de kroon van Gods schepping.
  Om te kunnen regeren, ontvangt iemand daarvoor macht. Adam wandelde met God en leerde de schepping kennen.
  In de zondeval kwam deze intieme relatie (helaas) in handen van Satan, hetgeen God deed besluiten om de macht te verzegelen in de dood.

  Deze wet is nog altijd van kracht!
  Weliswaar bracht Jezus het herstel, de genezing van het Koningschap. Maar … wij, mensen, zijn NIET Jezus Christus!
  De Opgestane Heer is de eerste en de laatste. Onder Zijn leiding mogen wij, mensen, echter wel leren om ook te wandelen in Zijn wegen, zoals Adam dat deed, om ook een relatie te gaan ontvangen met God, in het belang van onszelf en onze naasten.

  Wat is nu “dit principe”? Wat ging er verloren in de zondeval?
  De Bijbel spreekt over ongehoorzaamheid. Het was de intieme relatie die verloren ging.
  Als wij, mensen, dit niet begrijpen, zullen wij altijd een knieval blijven maken voor het beest, in overeenstemming met Openbaring 13.
  Dit beest is steevast in het gezelschap van de hoer (Op. 17); de dood is dan ook seks, in de grote, onreine machtsblokken (Ef. 6) – de dood in de pot.
  (De dood beschermt de boom des levens, waarin de macht en de omgang zijn gestructureerd in Gods Wetten, in een vuursysteem).
  En dit is de realiteit, in het communisme, tot diep in de islam. Een mooie ‘dag’ verder, broeders en zusters!

 39. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 mei 2012 om 12:16

  Robbert, ik begrijp niet jouw kwaadheid en frustraties tegen het CDA? Nu weer met de vraag aan CDA’er Wim Kamp: Christenen als bondgenoten van Mohammed? Wim heeft het niet over Mohammed maar over de Islam als bondgenoot met het Christendom. Mag dit dan niet? Wij moeten toch ook onze “vijanden” lief hebben en de extremisten in de Islam, zijn in het Christendom ook geweest.(?)( misschien nu ook nog wel). Mijn ervaring met moslims: Al 15 jaar woont naast ons een moslim uit Egypte, getrouwd met een Nederlandse vrouw die ook moslim is geworden en draagt ook een hoofddoek. Inmiddels hebben ze 3 kinderen. Wij kunnen ons geen lievere en behulpzame buren wensen. Wij praten nooit over onze leerboeken: de Bijbel en de koran, maar hun omgangsnormen en waarden met ons, in de PRAKTIJK lijken toch ook veel op onze normen en waarden. Wij voelen ons dan ook “bondgenoten” met hen. Hub

 40. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 mei 2012 om 18:50

  De Bijbel spreekt over een God van liefde en waarheid. De Koran doet dat niet. Allah wil dat ze de
  Jihad (= heilige oorlog) in praktijk brengen. Ze maken volgelingen dmv geweld: met dwang. Dat klinkt toch bekend uit welke hoek dat vandaan komt? Niemand is als Jezus die bewezen heeft dat Hij van ons houdt door zich aan het kruis zijn leven voor ons te geven en daarna uit de dood is opgestaan.
  Indien wij daarin van harte geloven, hebben wij eeuwig leven. Hij is de enige weg tot God, Hij is de waarheid en alleen in Hem vinden wij het ware leven (Joh 14:6). Laat daarover geen misverstand bestaan. Alle andere wegen leiden naar de dood. Laat daar ook geen misverstand over bestaan. De keuze is: geloven wij zo’n liefdevolle God die zijn leven voor ons heeft gegeven of willen wij in de leugens van de duivel geloven met namaakwaarheden. Wij strijden met geestelijke wapens. Die zijn anders dan de wapens van deze wereld. Alleen zij die oprecht zoeken, zullen het vinden. Want Jezus is de Schepper van de ganse schepping en Hij is de instandhouder van deze schepping door zijn woord. Laten wij ons oog daarom alleen op Jezus gericht houden.

 41. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 mei 2012 om 1:35

  Beste Hub

  De islam ideologie en het Christendom verschillen zo hemelsbreed van elkaar dat alleen het kruis van de Here Jezus deze onmetelijke kloof kan slechten. De islam als bondgenoot van het christendom zou hetzelfde zijn als een of andere sekte als de Jehova Getuigen of mormonen als bondgenoot te nemen. Dat is namelijk ook niet mogelijk.

 42. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 mei 2012 om 21:06

  Robbert, Ik mag toch wel bevriend zijn met moslims en ik wil niet oordelen over: de Islam, de Jehova Getuigen of Mormonen, maar respecteer ze, want het zijn ook medemensen. Naasten, net zoals mijn buurman (zie reactie No.39). Het belangrijkste gebod van Jezus is toch: Heb U naaste lief gelijk uzelf. Hub.

 43. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 mei 2012 om 9:30

  Beste Hub

  Ik zeg niet dat u niet bevriend mag zijn met moslims. Ik spreek enkel over het feit dat het onmogelijk is om de islam als bondgenoot te zien. Als ik moslims zie dan zegen ik ze in stilte in Jezus Heilige Naam. De duivel laat zich dan niet onbetuigd dat kan ik je verzekeren want omdat ze de Here Jezus niet kennen kan de boze hun als marionetten bespelen. De ene keer reageren ze vriendelijk en de andere keer ronduit vijandig. Ik heb eens een vrouw die tegenover mij zat in de bus gezegend in stilte. Ze begon meteen ((demonstratief??) een koran uit haar tas te pakken en deed of ze daarin ging lezen. Het is niet voor niks dat de boze siddert bij het uitspreken van Jezus’ naam of dat nu luid of in stilte gebeurt.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden