Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Verlangen naar de hemel (22 reacties)

Geplaatst op vrijdag 11 mei 2012, 9:48 door Dirk A A

Waar de hemel is, weten we niet, maar de hemel is beslist echt. Daar is de Here Jezus, daar is de Vader, daar zijn de engelen, daar zijn allen die in de Here ontslapen zijn. Het zal er heerlijk zijn.

Als we de Here Jezus kennen, in Hem geloven, zijn we burgers van een rijk in de hemelen. Dat zegt Filippenzen 3. In de verzen 20 en 21 klinkt het: ‘Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Here Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.’
Ons vaderland is in de hemel. We zijn hemelburgers. Efeze 2:4-6 zegt daarover: ‘Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus.’

Voor de gelovigen heeft de aarde al een hemelse glans. Het ligt niet aan de Here dat dat vaak zo weinig realiteit is in ons leven, dat ligt aan ons. O, dat we meer op Hem gericht zullen zijn dan op de wereld.

Het mag ons zeer troosten om te mogen weten dat onze geliefden die overleden zijn, al in de hemel zijn. Maar hoe zijn ze daar? Wat zegt de Bijbel daarover?
Ze zijn in de hemel, daar is de Bijbel heel duidelijk over. Hebreeën 12:22 en 23 zegt: ‘Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen.’

De geesten van de rechtvaardigen zijn al in de hemel, maar ze hebben nog geen verheerlijkt lichaam ontvangen. Het is mooi om met Johannes mee te kijken in de hemel. In Openbaring 7:9-17 lezen we:
‘Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam!
En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen.
En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam.
Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.’

Prachtig, vindt u ook niet? Johannes ziet een grote menigte, die niemand tellen kan. Ze staan voor de troon en voor het Lam. Er gebeurt wat in de hemel! Toen de gelovigen hier op aarde waren, dienden ze de Here. Dat doen ze ook in de hemel. Dat gaat ‘gewoon’ door.
En hoewel ze nog geen verheerlijkt lichaam hebben ontvangen, zijn ze al wel bekleed met witte gewaden en hebben ze palmtakken in hun handen. Er zijn dus ook palmen in de hemel.
Met luide stem prijzen ze God en het Lam. Zij zijn het die komen uit de grote verdrukking en die hun gewaden hebben gewassen en wit gemaakt in het bloed van het Lam. Zijn bloed reinigt immers van alle zonden. Dag en nacht dienen ze de Here in Zijn tempel. Van lijden is geen sprake meer. Het Lam zal hen weiden en hen geleiden naar de levende waterbronnen.

Mogen we ernaar verlangen om bij de Here te zijn? Jazeker! Luister maar, 2 Korinthe 5:8: ‘Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Here in te wonen.’

Het definitieve verheerlijkte opstandingslichaam zullen we pas ontvangen bij de wederkomst van de Here Jezus. Een lichaam dat gelijk is aan het lichaam van de Here Jezus, na Zijn opstanding. In die zin is de situatie in de hemel nu nog voorlopig.
Daar roepen de zielen ook nog onder het altaar vandaan. Openbaring 6:9-11 zegt immers: ‘En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?
En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden.’

Ze moeten nog een korte tijd wachten, krijgen ze te horen. Dan komt het volmaakte. Daarover spreekt 1 Korinthe 15 zo heerlijk: ‘Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden’ (vers 51 en 52).

Dezelfde boodschap klinkt in 1 Thessalonicenzen 4: 16 en 17: ‘Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Here in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Here zijn.’

In een ogenblik, in een fractie van een seconde, zullen de doden opgewekt worden met een verheerlijkt en onsterfelijk lichaam. Waar ze ook zijn, in het graf, op de zeebodem, spoorloos, dat maakt niet uit. De Here zal hen opwekken als een nieuwe schepping.
Ook de gelovigen die dan nog leven zullen ogenblikkelijk daarna ook zo’n verheerlijkt opstandingslichaam ontvangen. Vanaf dat moment zullen we allen voor altijd bij de Here zijn. Wat een toekomst wacht ons. Wat zijn we rijk in Hem, in Christus.

Paulus zegt daarover: ‘Ik verlang er vurig naar overkleed te worden met onze woning die uit de hemel is.’ En in vers 8 merkt hij op dat hij er een behagen in heeft om bij de Here in te wonen.
Onze woning die uit de hemel is, is het Nieuwe Jeruzalem, Openbaring 20:1-5: ‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.’

Wat een toekomst wacht ons. Wat zijn we rijk in Hem, in Christus. Als u deze Christus nog niet kent, neem de toevlucht dan tot Hem, bekeer u, belijd uw zonden en stel uw vertrouwen op Hem. Alleen door Hem, de Deur, kunnen we de hemel binnengaan. De Here zegene u!

Dirk van Genderen

22 Reacties

 1. dag zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 mei 2012 om 13:23

  Wat een machtig Woord! Hebr. 12:5 Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren, en bezwijkt niet, als gij van Hem bestraft wordt; 6 Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, die Hij aanneemt.
  En Op. 3:19 Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik.

 2. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 mei 2012 om 15:50

  Dank je Dirk voor dit bemoedigende commentaar! Ik denk dat wij geen voorstelling kunnen maken van hoe de hemel is maar als wij op aarde reeds een voorsmaak daarvan mogen hebben via het Woord om Zijn aanwezigheid te ervaren, dan weten wij dat het te begrijpen is dat Paulus alles schade achtte om de Here Jezus beter te leren kennen (Filip 3:8). Er zal in de hemel gezongen worden (Openb 5:9) en het zal volmaakt zijn. Hoe perfect in onze ogen dingen op aarde nog kunnen zijn, in de hemel zal alles echt volmaakt zijn, omdat de zonde daar niet binnen kan treden. Ik moest ook denken aan dat geschreven is in 1 Kor 2. Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest.
  De heerlijkheid van het evangelie is eigenlijk de voorsmaak van de hemel. En terecht dat je zegt, dat wij geestelijk rijk te noemen zijn!

 3. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 mei 2012 om 21:18

  Ik nodig iedereen uit om mij te vertellen waar geschreven staat, dat wij naar de hemel gaan…… Is het geen heidense gedachte? Noch in de Tenach (Oude Testament) noch in het Nieuwe Testament staat er iets over. Er staat wel over “in Abrahams schoot” of over “bij Jezus zijn” e.d. De Bijbel spreekt alleen over kiezen tussen “leven” en “dood”! Wie kiest voor “het Leven” (Deut.30) ontvangt het ECHTE, het eeuwige Leven (Joh. 3: 16)!! Er staat NERGENS, dat we kiezen moeten tussen hemel en hel!! Dat zeggen de mensen!! Dat laatste is alleen door mensen bedacht en is gewoon niet uit te roeien!! Dat “eeuwige leven” begint VANDAAG al!! Jezus noemt het: “geschreven zijn in het boek des levens”. En wat naar die hemel gaan betreft, lezen we ook in het boek Openbaring niet, maar dat de hemel naar de aarde komt!! Neem uit het Oude Testament eens het slot van het boek van de profeet Daniël, die heeft het over een periode van “rusten” en daarna opstaan.
  “12 welzalig hij die blijft verwachten en duizend driehonderd vijfendertig dagen bereikt. 13 Maar gij, ga het einde tegen, en gij zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen.”
  Er staat ook van Daniël niet dat hij naar de hemel ging. Er staat ook, dat er “een bestemming” is. Die bestemming vinden we terug in de “opstanding”. Ook Paulus schrijft, dat hij daar naar streeft!! Iedereen die geschreven is in het boek des levens, zal in de eerste opstanding een taak krijgen. Jezus heeft het over “met Hem heersen”. Ons leven op deze aarde bereidt ons voor op onze taak in Gods Koninkrijk! Dat zijn de dingen, zoals die tenminste in “mijn” Bijbel staan. Voor wat betreft die periode tussen onze lichamelijke dood en de opstanding maak ik mij echt niet druk, want ik ben in de allerbeste handen!! Misschien is dat dan wel de hemel. Wat ik wel weet is, dat we een geweldig mooie toekomst hebben!!

 4. louise Dekker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 mei 2012 om 21:19

  Beste Dirk,
  Het is inderdaad een zegen om de Here Jezus te blijven verwachten. In Openbaringen 3:8 staan over de geopende deur die is gegeven aan Filadelfia (broederliefde) gemeente. Opvallend is de belofte die staat geschreven voor degenen die hebben: 1. Kleine kracht 2. Het Woord bewaard hebben 3. De Naam van Jezus niet verloochend hebben en 4. Het bevel bewaard hebben om Hem te blijven verwachten.

  Dit zijn degenen die bewaard worden voor de ure der verzoeking (verdrukking) die over het hele aardrijk komen zal. En vervolgens wordt gezegd: Hou vast wat je hebt opdat niemand je kroon neme (kennelijk is dat mogelijk!).
  Omdat de Heer Jezus heeft gezegd dat de weg smal is die ten leven leidt, en dat weinigen hem zullen vinden. En: Zal ik nog ‘het’ geloof vinden als ik kom”, is het enorm belangrijk om de kroonregels te blijven lezen en toepassen die Paulus aanreikt voor erfgenamen. Paulus is voor ons door de Here Jezus zelf aangereikt en God de Vader.
  De eindtijd kenmerkt zich door onverdraagzaamheid, wat betreft de gezonde leer (Timoteus, Titus) en spotters: Waar blijft de belofte van Zijn komst? (Petrus brieven).

  Je hoeft maar om je heen te kijken, en te spreken met christenen om te zien in welke tijd we beland zijn. Daarom een blijvend appèl om niet in organisatie maar in relatie met de Here Jezus te blijven. De Vader geeft wijsheid – gewoon zonder twijfelen om vragen. En de Heilige Geest toont dat de Here Jezus terugkomt, na de verdrukking met zijn tienduizenden heiligen – dus niet engelen, zoals in sommige vertalingen staat. Neem de grondtekst!

  De tienduizend heiligen, zijn niet de schare die gelouterd vanuit de grote verdrukking ten hemel gaat. Die staan -voor- de troon (zonder kroon) maar wel met witte klederen en palmtakken!
  Wat een verantwoording voor ons om elkaar te bemoedigen in de smalle weg die ten Leven leidt !!!

 5. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 mei 2012 om 22:30

  Beste Dirk,
  In antwoord op reactie nr 3: Zie Joh 14:2,3 en Hand 1:11. De Here Jezus is bezig voor ons een woning
  te bereiden (in de hemel), want daar is Hij nu: “Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel,
  zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.” (HSV)
  Ook kunnen wij spreken van drie hemelen (2 Kor 12:2). De eerste hemel is onze atmosfeer. De tweede
  hemel is het heelal. En omdat het heelal beperkt is (omdat het door God geschapen is) hebben wij
  nog een derde hemel (waar het heelal eindigt). Paulus noemt die in 2 Kor 12:4 “het Paradijs”.
  Uit Luk 23:43 weten wij dat de moordenaar aan het kruis met Jezus in het Paradijs is wat het derde
  hemel is (zie weer 2 Kor 12:2,4).
  Groeten van San

 6. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 mei 2012 om 22:42

  To #3, Ernst van Olffen: Our brother Paul says: Absent from the body, present with the Lord.
  The Lord Jesus went to Heaven (hemelvaart, toch!) and where he is, there we will be also. So, it is not too much to infer that we will go to Heaven, is it? Besides, there is lots of testimony from those who went before us, even within my own family, where my great grandmother was totally lucid when she called her whole family and all the grandchildren as a witness, when she saw the Heavens opened and the Son of God waiting for her. Her face shone like an angel. And my own mother, who experienced such nearness with the Lord Jesus, the Bridegroom, that she called my Dad to say goodbye and to thank him for 50 years of being such a good husband, and then told him that now “another” Bridegroom was waiting for her and that her life on earth was soon ending. Thus they said their goodbyes, and my Dad was so filled with reverence for this testimony, that he “stepped out” and never went back to see her again after they kissed for the last time. After she died our whole house was filled with joy, and even the small children felt it. I hope this will help you a little.

 7. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 mei 2012 om 23:24

  Dear Johanna,
  I also said: “MAY BE”, that there is a heaven we go after our body died. I just cannot find this written into my Bible, nor in the Old, nor in the New Testament. Of course I know that Jesus is in heaven, but anyhow He dwells in heaven bodily! That’s different. Jesus LIVES bodily!! We will receive that body (like Jesus Christ) after our resurrection. Our purpose is not heaven, but our purpose is “God’s Kingdom”!! That Kingdom will be ON EARTH (Jesus will ascend the throne of DAVID!), that’s Sion (Jerusalem).

 8. Lies zegt:
  Geplaatst op zondag 13 mei 2012 om 15:06

  Dirk van Genderen,
  Twee reacties staan in het Engels vermeld, is het mogelijk dat deze reacties vertaald worden, niet iedereen is de Engelse taal (geheel) machtig. Bij voorbaat dank.
  Met vriendelijke groet.

 9. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zondag 13 mei 2012 om 18:03

  Nr.6 zegt: vertaling volgt spoedig.

 10. Mathieu zegt:
  Geplaatst op zondag 13 mei 2012 om 21:55

  Volgens Efeziërs 2:6 ZIJN we al in de hemel!
  Althans, degenen die Christus hebben aangedaan.

 11. Kees Noorlander zegt:
  Geplaatst op maandag 14 mei 2012 om 10:44

  Beste Dirk

  Inderdaad komen wij (nog zonder lichaam) al in de hemel na ons overlijden (2 Korinte 5:1-9): “wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Heer onze intrek te nemen.” Of, zoals Paulus elders zegt: “ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste” (Fil 1:23). God is geen God van doden, maar van levenden, want voor Hem leven zij allen (Lukas 20:38).

  Maar de kijkjes in de hemel, die beschreven staan in Openbaring 6-18, betreffen de periode van de grote verdrukking (Matteüs 24:21, Openbaring 7:14). Pas daarna zal de Heer terugkomen op de Olijfberg als Rechter en om Israël te bevrijden (Zach 14:4). De opname van de gemeente kunnen we echter elk moment verwachten (1 Thess 1:10), dus ook nu. Nu is er nog geen grote verdrukking en wordt in de hemel ook nog niet gezegd: “Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen?” (Openbaring 6:10).

  Gods zegen

 12. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 14 mei 2012 om 12:51

  Net als over het thema: hel, lees ik diverse menselijke meningen en uitleg nu ook over de Hemel. Waarop ik nu weer zeg: Laat de toekomst ook indeze, vol vertrouwen aan de Here over.
  San Tjoa’s uitspraak: Dat wij ons geen voorstelling kunnen maken van hoe het in de hemel is. Spreekt mij aan en zou ik willen aanvullen met: Als wij getuigen en belijden, dat wij Jezus in ons hart hebben gesloten, dan zullen wij via het Woord, de bijbel, Zijn Geest ervaren, die ons verder zal leiden door dit aardse leven. En op deze pelgrimstocht zullen wij al een “voorproefje” van de Hemel op deze aarde beleven en ervaren. Hub.

 13. dag zegt:
  Geplaatst op maandag 14 mei 2012 om 13:13

  “In the thick of the fight” (in het heetst van de strijd), dus midden in het conflict, vallen ‘hemel’ en hel ook nog eens “samen”, als het ware … Het onderscheid dat men dan nodig heeft, ontvangt men van God, in gebed. En, broeders en zusters, laten wij het gebed ernstig nemen, zodat wij bewaard blijven in die moeilijke uren van verzoeking en beproeving.
  Ook voor de Heer Jezus ging Zijn “hemel” (Zijn relatie met God de Vader), dwars door de hel heen en dat was de dood en Satans macht.

 14. Jaap Tigchelaar zegt:
  Geplaatst op maandag 14 mei 2012 om 16:15

  Ik ben het in grote lijnen zeker met Van Offen eens. Psalm 37:9,11,27,29 en vooral 34 zijn toch duidelijk? Wanneer alle gelovigen in een hemel boven de aarde zouden komen, wat gebeurt er dan in de herschepping met de gereinigde aarde? Alleen voor de dieren en planten? Het hemelse Jerusalem komt op de (nieuwe) aarde. Dirk van Genderen en anderen moeten hun exegese toch wat beter doen. Wanneer Christus wederkomt op de aarde zullen wij met Hem zijn. Momenteel zijn onder het altaar in de hemelse gewesten de zielen van de martelaren, niet alle gestorven gelovigen. Ik zie ook een kortsluiting in wat er gezegd wordt over burgerschap, over een woning uit (niet in) de hemel, etc.

 15. Truus Müllermuller zegt:
  Geplaatst op maandag 14 mei 2012 om 16:21

  /truus zegt: Wat een heerlijk vooruitzicht in tijd van beproeving! Ik zie ernaar uit; en dan nog niet te spreken over de ontmoeting met de Here Jezus Christus en met onze geliefden die ons zijn voorgegaan. Waartoe heeft God de Gemeente van Christus bestemd, wat zal haar dienen in de eeuwigheid zijn? “Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord?” Een gemeente die de zonde heeft leren haten, zonder vlek of rimpel! Feest, reinheid, zuiverheid, wat een sfeer zal daar zijn.

 16. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op maandag 14 mei 2012 om 22:08

  Beste Dirk,

  Over de nieuwe aarde en hemelen volgens 2 Petr 3:11-13 zegt John MacArthur dat de elementen zullen
  desintegreren. Dwz dat de atomen, neutronen, protonen en elektronen zullen desintegreren. De genoemde
  zijn de bouwstenen van alle elementen. Volgens mij zou het kunnen zijn dat de Here zijn machtswoord
  intrekt (Hebr 1:3). De gehele schepping wordt in stand gehouden door Jezus door zijn Woord (Col 1:
  15-17; Hebr 1:3). Bij die desintegratie komt hitte vrij. En wat wij daarbij ons verder moeten voorstellen weet ik niet maar de Here heeft een nieuwe aarde en nieuwe hemel beloofd (Openb 21:1). En daar mogenwij vanuit gaan.

 17. dag zegt:
  Geplaatst op dinsdag 15 mei 2012 om 22:09

  Het zou mij spijten, Dirk, als mijn reacties als te somber werden ervaren, ik kan mij heus wel oprecht verheugen inzake de Heerlijkheid die ooit over ons zal worden geopenbaard. Er is voor euforie echter geen plaats in mijn leven, niet nu. Ik zie kinderen die praktisch weerloos zijn overgeleverd aan het kwaad. Voorbede en priesterschap brengen je vervolgens direct in gemeenschap met dat kwaad. Hiervoor is er toerusting. Noem het een politiedienst. Wat wij met deze wereldbestendige toerusting straks in de hemel moeten beginnen, is mij niet duidelijk. Ik ben geen type om daar met een palmtak te gaan lopen zwaaien. Dus geloof ik ook, met sommigen hier, in een hemel op aarde, met Israël, in een strijd tegen de wetteloosheid, om de macht.

 18. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op woensdag 16 mei 2012 om 9:54

  Beste Dirk,

  Na wat naslagwerken te hebben bekeken geloof ik dat de ontslapenen in de Here op dit moment in de
  hemel zijn in het Paradijs met een tijdelijk lichaam,omdat een mens nu eenmaal bestaat uit geest,
  ziel en lichaam (1 Tes 5:23). Ook op de berg der verheerlijking verschenen Mozes en Elia in een
  tijdelijk lichaam.
  Verder geloof ik dat Ernst van Olffen gelijk heeft. De nieuwe aarde is het door vuur gereinigde
  aarde (Gen 49:26; Deut 33:15; Ps 78:69; Ps 104:5; Pred 1:4). De hemel daalt op de gereinigde aarde neer (Openb 21:2). Dan zal de ganse schepping ook van de vloek der zonde verlost zijn (Rom 8:19-21).
  De Eeuwigheid vangt aan na het Duizendjarig Vrederijk en na het loslaten van de satan en de laatste confrontatie met de Here Jezus en zijn heiligen (Openb 20:1-10) en het laatste oordeel (Openb 20:11-15).

 19. Kevin Tan zegt:
  Geplaatst op woensdag 16 mei 2012 om 22:29

  Na het lezen van het stuk van Dirk voel ik me een stuk levendiger. Wanneer Jezus komt, we weten het niet, maar de vooruitzicht op Zijn Komst en wat ons daarna te wachten staat, maakt het leven voor mij zeker draaglijker. En een tekst als deze geeft m.i. weer aan hoe belangrijk het is dat we elkaar blijven bemoedigen in het geloof. Gods zegen en genade. Kevin

 20. Hans zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 mei 2012 om 13:44

  Ik kan niet wachten! Kom Jezus, kom snel aUb..

 21. PB zegt:
  Geplaatst op zondag 27 mei 2012 om 12:33

  Ik ben het helemaal met Kevin eens. Het lijden is groot in mijn leven maar het uitzicht op het leven bij God maakt het lijden dragelijker.

 22. Martha Childs zegt:
  Geplaatst op zondag 18 maart 2018 om 19:50

  Mooi stukje. Maar wie kan mij uitleggen waarom de Bijbel enerzijds van de geesten der rechtvaardigen spreekt en anderszijds over zielen…daar komt nog bij dat we volgens de Bijbel geest, ziel en lichaam zijn, maar kennelijk kom je niet als geest/ziel wezen in de Hemel. Het is óf als geest kennelijk óf als ziel…wie snapt hiervan de logica? Ik ben hier soms ook erg verward van. Want Jezus heeft Zijn bloed gestort als verzoening voor onze zielen. Maar niet voor onze geest. Ik snap er soms helemaal niks meer van en het rooft bij mij echt blijdschap. Weet niet hoe ik ermee om moet gaan. Wie kan mij wat verder helpen?

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden