Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Gebedsgroepen voor Israel (45 reacties)

Geplaatst op donderdag 24 mei 2012, 15:04 door Dirk A A

Op diverse plaatsen in ons land zijn gebedsgroepen voor Israel actief. De afgelopen week vertelde iemand mij dat in zijn gemeente enkele jaren geleden zo´n gebedsgroep voor Israel is begonnen, die op regelmatige basis samenkomt om te bidden. Omdat er steeds meer bidders kwamen, is de groep inmiddels gesplitst en zijn er nu twee gebedsgroepen in die ene gemeente. Toen gebeurde er iets bijzonders.

Omdat hun eigen voorganger vrijwel nooit sprak over Israel of bad voor Israel, zijn ze speciaal voor hem gaan bidden. Ze vroegen aan de Here of Hij zo in zijn hart wilde werken, dat hij dat wel zou gaan doen.
En het wonder gebeurde. Onlangs vertelde deze voorganger in zijn gemeente dat hij bezig was met zijn preek, maar dat het niet wilde lukken. Toen voelde hij zich geleid om over Israel te preken en voor Israel te bidden. We hebben een levende God. De Here hoort en verhoort gebeden.

Als ik ergens spreek over Israel of over de eindtijd en daarbij ook Bijbelse profetieën over Israel betrek, krijg ik regelmatig de vraag hoe het toch komt dat daarover in hun samenkomsten vrijwel nooit wordt gesproken.
Weet u wat mijn antwoord dan vaak is? ‘Ga maar op je knieën voor je voorganger, voor je predikant. De Here kan verandering geven en zijn ogen openen voor Israel, voor de toekomst en voor de toekomst van het Joodse volk.’

Te snel wijzen wij met de veroordelende vinger naar kerken en voorgangers die nauwelijks oog hebben voor wat God doet in Israel en onder het Joodse volk wereldwijd, alsof God hen al verworpen zou hebben. Doe daar nooit aan mee!
Weet u, die voorgangers hebben het nooit anders geleerd. Ze staan in een traditie van vele eeuwen, waar velen Israel en het Joodse volk uit het oog waren verloren.
Het is toch enkel genade als de Here onze ogen heeft geopend voor de plaats die Israel en het Joodse volk in Zijn heilsplan hebben? Ooit waren wij daarvoor toch ook blind? Ik wel, hoor.

U vraagt zich misschien af waarom ik hier juist met Pinksteren over schrijf. Omdat het de Geest is van de genade en de gebeden Die is uitgestort. De Heilige Geest bidt voor ons, in ons en door ons heen. Zacharia 12:10 zegt dat die Geest van de genade en de gebeden bij de wederkomst van de Here Jezus over het hele Joodse volk zal worden uitgestort, zodat ze allen zalig zullen worden (Romeinen 11:26).

Dringend wil ik u vragen te bidden voor Israel, voor het Joodse volk en voor de leiders van Israel. De situatie is ernstig en dreigend. Laten we dat niet onderschatten.
Weet u, ik geloof dat premier Benjamin Netanyahu door God zelf, nu, in deze cruciale tijd, als regeringsleider op deze post is gezet. De Here stelt immers koningen aan en Hij zet leiders af. Wilt u bidden dat de Here hem wijsheid geeft? Het is nogal wat om anno 2012 leiding te geven aan het volk waarvan de Here zegt dat het Zijn volk is.

Niet alleen Israel bevindt zich in een crisissituatie, maar heel de wereld en met name Europa. Het hele euro-project dreigt uit te lopen op een grote flop. Dit noem ik hier heel bewust, omdat ik geloof dat deze crisis alles te maken heeft met de houding van de wereld jegens Israel. Wie het Joodse volk – Gods oogappel (Zacharia 2:8) aanraakt, hoeft niet op Gods zegen te rekenen.

In de zuidelijke landen van Europa halen veel mensen hun bankrekeningen al leeg. Banken komen in geldnood en hebben waarschijnlijk weer vele miljarden steun nodig om overeind te blijven.
Ondertussen neemt de onrust onder de bevolkingen in diverse Europese landen toe. In Griekenland bestaat het risico dat bij de volgende verkiezingen die partijen het voor het zeggen krijgen, die alle overeenkomsten die met Europa gesloten zijn, in de prullenbak willen gooien. De tientallen miljarden euro’s die al overgemaakt zijn naar Griekenland ter ondersteuning, komen dan zeker nooit meer terug.

In z’n huidige vorm gaat de euro wellicht ten onder. Het ziet ernaar uit dat de crisis steeds ernstiger zal worden. Het doet mij denken aan het Babylon dat ten onder zal gaan, waarover Openbaring 18 en 19 spreekt.
Moeten we daarbij dan niet aan het letterlijke Babylon denken, vraagt u zich misschien af. Toch zijn er goede redenen, meen ik, om bij Babylon eerder aan Rome en aan Europa te denken. Tot enkele eeuwen geleden was de gangbare mening onder christenen dat Rome, de Roomse Kerk, Babylon is, met aan het hoofd de paus als de antichrist. Ik werk dit nu niet verder uit, maar hoop daar later – als de Here het geeft – nog eens dieper op in te gaan.

Laten we in deze crisistijd ons vertrouwen niet op onze bezittingen stellen, maar op de Here Jezus alleen. Het heeft geen zin om aardse schatten op te sparen voor de toekomst. Misschien is uw bankrekening op een zekere dag wel waardeloos.
De Bijbel roept ons juist op schatten in de hemel te verzamelen. Wie van zijn schatten – geld, bezittingen, tijd, gaven, talenten – schenkt in Gods Koninkrijk, verzamelt schatten in de hemel. De Here zal dat zegenen.

Dirk van Genderen

45 Reacties

 1. Gerard ten velde zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 mei 2012 om 16:28

  U vergist zich wanneer u denkt dat dit Israël ook maar enigszins iets te maken zou hebben met het Israël van God. Dit Israël is de wereldse imitatie van het ware Israël, Gods Volk, welke is gevormd uit alle ware gelovigen, ongeacht of zij nu afkomstig zijn uit ‘de Joden’ of ‘de heidenen’. Een schare die niemand tellen kan. Uw oproep tot aanbidding van dit namaak-Israël staat duidelijk beschreven in Gods Woord, Openbaringen 13:11 en verder. Maar u beseft dit niet. Zelf bedrogen zijnde zult u doorgaan met uw activiteiten en ook anderen bedriegen. Uw blindheid is het loon van hen die de leugen hebben geloofd in plaats van Gods waarheid. Bidt God dat Hij uw ogen zal willen openen voor Zijn Waarheid. En bekeer u van uw heilloze weg.

 2. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 mei 2012 om 20:06

  Gerard ten velde,
  Ik ben toch geschrokken van uw stellige en felle beweringen (veroordelingen?), dat Dirk zich vergist heeft met het Israël van God. Voor mij is dit een Christen-getuige onwaardig. Uw zienswijze hierover, zo schrijft u: Staat DUIDELIJK beschreven in Gods-woord, Openbaringen 13:11 en verder. Maar u beseft dit niet.(hoezo?).
  Maar Gerard ten velde, kunt u dan, uw stellige mening en zienswijze over Openbaringen 13:11 en verder, ons eens DUIDELIJK uitleggen en onderbouwen, want ik heb nog nooit het bijbelboek Openbaringen gelezen. Vandaag heb ik wel eens op Google Openbaringen ingedrukt en het eerste wat ik hierover lees is:
  Informatie over dit ONBEGRIJPELIJK bijbelboek. Openbaringen 13:11 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak.
  Ik heb nog wat verder gelezen in Openbaringen en ik moet zeggen, het blijft voor mij onbegrijpelijk en dan zijn het in hoofdzaak: Eindtijd-profetieën, waarvan ik al meerdere malen gezegd heb:
  Laat je Christen-zijn daadwerkelijk zien en horen in de Praktijk, dan aanvaard je in vol vertrouwen de Eindtijd-profetieën, en beleef je in vrijheid en blijheid de wederkomst van Jezus. Hub.

 3. dag zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 mei 2012 om 21:37

  ~“Geef alles wat je hebt, om door de nauwe 
poort te gaan en denk niet dat je er al bent”. Het kost ook mij mijn eigen 
leven en de Here Jezus vraagt dat van iedereen. Dit is naar mijn mening een zeer ernstige boodschap.
  Groeten van San~
  Ook het stralende lenteweer doet niets af van deze woorden van San (uit het vorige commentaar @23).
  Met iemand van de SGP heb ik eens een gesprek gevoerd over Israël. Het was zijn stellige overtuiging dat ‘zij, de Joden’, de Here Jezus moeten aannemen, omdat …
  In mijn grote Israël-gebed heb ik vervolgens gemerkt dat het helemaal niet eenvoudig is om Israël te definiëren. Nietwaar, ook in de VS wonen miljoenen Joden. Er zijn nog verdwaalde stammen verspreid in de wereld. En volgens Paulus kunnen ook wij, de heidenen, door wedergeboorte in de Geest van Jezus Christus, het burgerrecht Israëls verkrijgen.
  Natuurlijk is de meest gangbare definitie de huidige staat Israël, in het land Israël, voor het volk Israël. Shalom, allemaal!
  Deze staat is in oorlog. Biddend begreep ik dat er ook een enorme culturele kloof is ontstaan, waardoor je daar, in Jeruzalem en Tel Aviv, niet zomaar kunt gaan evangeliseren.
  De juiste weg is gebed. En laat de Here Jezus die kloof overbruggen, zodat er vriendschappelijke banden van liefde ontstaan!
  Daarom bovenstaande woorden van San. Draag in het gebed je vrienden op aan de HEER – Zijn dat Joodse vrienden, dan zullen ook zij in geest en waarheid aangesproken worden door de liefde, de waarheid en intelligentie.

 4. Ed zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 mei 2012 om 22:26

  Beste hr. ten Velde, wat jammer dat u wel veel dingen zegt, maar ze niet onderbouwt met, niet alleen bijbelgedeelten, maar ook met de verklaring waarom de bijbelgedeelten die u wellicht zou aanvoeren, geïnterpreteerd moeten worden zoals u ze waarschijnlijk interpreteert. Het klopt dat God Israël zéér hard zal oordelen, waarbij Hij ook de antichrist gebruiken zal als een ‘Roede in Zijn hand’, en er zullen er net als in de woestijn destijds, velen vallen, maar dat betekent niet dat God Zijn volk voorgoed verworpen heeft. Het is niet altijd eenvoudig om te zien wie of wat nu echt Gods volk is. Daar is veel verwarring over. Sommigen zien alleen het trouwe gelovige overblijfsel als ‘geheel Israël’, dat derde deel in Zach. 13:9 dat God dan ‘Mijn volk’ noemt (en het andere tweederde deel niet); anderen zien weer uit naar een bekering van de gehele natie Israël, waarbij de dan levenden zich bekeren als zij Hem zien die ‘zij’ doorstoken hebben. Is dat het niet waar we dan naar mogen uitzien? En hoe je ook kijkt naar de oprichting van de staat Israël, of je dat nu ziet in het licht van een geplande ‘nieuwe wereld orde’ met Jeruzalem als geplande hoofdstad van een soort New Age messias, weet dan dat God het spoor van de slang altijd volgt, en er Zijn eigen weg mee gaat. De almachtige God leidt deze dingen en heeft ze zeer zeker zo gewild. En, waar waren wijzelf toen God de bedekking nog niet had weggenomen? Wij, ook u, zijn geen haar beter, maar dat zult u vast beamen.

 5. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 mei 2012 om 10:14

  Beste Dirk

  Ik herken dit zeer. Er is meer dan eens aan de dominee gevraagd waarom dit niet gebeurt maar hierop kwam alleen maar een niets zeggend antwoord.

 6. Moi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 mei 2012 om 11:50

  En nog steeds maar denken dat Babylon Rome zou zijn? Dat is allang achterhaald, Babylon ligt in Irak en wordt nu herbouwd. Deze zal vanwege de olie als wereldhandelscentrum dienen tijdens de Nieuwe Wereld Orde van de antichrist. Zolang het Vaticaan belijdt dat de Heere Jezus de Eniggeboren Zoon van God is, is het niet van de antichrist. Want die zal stelselmatig de Heere Jezus verloochenen als de Zoon van God.

  De huidige Eurocrisis heeft wel te maken met de komst van de antichrist. De Eurozone en de E.U. storten volgens de geheime afspraken in. Uit deze puinhopen zal de 10-Statenbond met de antichrist aan het hoofd als een Phoenix uit de as verrijzen. De antichrist zal zelf zijn rijk stichten dat zal bestaan uit de Europese en de Arabische landen (Beeld van Nebukadnezar).

 7. Thea zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 mei 2012 om 12:27

  Satan weet in ieder geval wel dat het moderne Israel, hoewel nog in ongeloof, het plan van God is [Ezechiel 36 en 37]. Hij doet er alles aan om ze in een slecht daglicht te stellen, zelfs het kleinste “vergrijp” van Israel wordt breed uitgemeten in de media. Zijn doel is Israel te vernietigen. Romeinen 11:26: Dan zal heel Israel worden gered, zoals ook geschreven staat: De redder zal uit Sion komen en wentelt dan de schuld af van Jakobs nageslacht. Vers 27: Dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonden wegneem. God is geen leugenaar! Israel heeft niet afgedaan. P.S. Mijn niet gelovige kunstgeschiedenis docent vindt de oprichting van de staat Israel het grootste wonder van de 20ste eeuw.

 8. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 mei 2012 om 15:07

  Beste Dirk,

  Ik vind het heel moedig van je dat je reactie nr 1 hebt geplaatst, terwijl je dat niet verdient.
  Misschien is het goed als wij bidden dat de schellen van de ogen afvallen van de Christenen in Neder-
  land. Saulus heeft ook de gemeente vervolgd en hij dacht ook het goede te doen. Maar de Here heeft zich
  over hem ontfermd en hij is een Paulus geworden. Een grote godsman uit de Bijbel.

  Groeten van San

 9. sandifort zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 mei 2012 om 16:20

  Shalom Dirk en allen die dit lezen.
  Nog steeds verslaat de arrogantie onder de zgn christenen zijn duizenden, nog steeds snapt men niet dat men zo tegen YHWH strijdt. Nog steeds viert liefdeloosheid t.o.v. het joodse volk hoogtij, en nog steeds is de echte bewogenheid t.o.v. YHWH’S OOGAPPEL vaak niet aanwezig. Daarom christenen van Nederland: wordt wakker.
  DE VADER ZELF neemt het op voor ZIJN OOGAPPEL.
  WEE hen die TSION HATEN (Achterstellen is ook haten).

  Sterkte Dirk met alles en hartelijk Shalom voor hen die SHALOM LEVEN.

  AM ISRAEL CHAI. in YESHUA’S NAAM.

  Lou.

 10. Hans zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 mei 2012 om 16:50

  Zowel het ontstaan als het voortbestaan van Israël is een niet te weerleggen Godswonder. Na 2500 jaar van wereldwijde verstrooiing zijn zij niet geassimileerd, wat bij andere volken binnen één of twee generaties wel gebeurt. Ondanks alle pogingen tot uitroeiing is het volk met grote vitaliteit onder ons en levert het bijzondere bijdragen op alle terreinen van de wetenschap. De meeste Nobelprijzen zijn trouwens aan Joden uitgereikt. Meer dan 150 Joodse wetenschappers kregen sinds 1901 deze prestigieuze prijs. Als we bedenken dat Joden zo’n kwart procent van de totale wereldbevolking vertegenwoordigen, is dat kwart procent dus goed voor 20 procent van de Nobelprijzen!
  Is het daarbij niet onvoorstelbaar hoe zij sinds de oprichting van de staat Israël in 1948, ondanks voortdurende oorlogsdreigingen en pogingen om hen van de kaart te vegen, een dor land tot leven hebben weten te wekken; dat zij in staat zijn geweest om enkele miljoenen immigranten uit alle delen van de wereld op te vangen, huisvesting en werk te geven; hoe zij ondanks al die verschillende talen, culturen, levensbeschouwingen, een redelijk homogene samenleving met een democratische staatsinrichting hebben kunnen ontwikkelen en last but not least… hoe een dode taal, Hebreeuws, weer tot leven is gekomen. Vandaar die dodelijke haat tegen Zijn volk. Heer, open toch de ogen van deze generatie die dit wonder voor onze ogen zien gebeuren.

 11. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 mei 2012 om 19:26

  Beste Dirk,

  Ik heb in het verleden voor iemand gezorgd die Joods was. Het is heel triest, vertelde hij toen
  (hij is nu overleden), dat de Joden weinig zien van de Christenen wat de Joden jaloers zou maken
  op hun heil in Christus. Deze man was een Messias-belijdende Jood. Het Joodse volk heeft door zeer
  diepe dalen en beproevingen moeten gaan. Maar in al die tijd houdt Gods verbond met Abraham, Izaak en Jacob stand. God is geen mens dat Hij berouw zou hebben en daarom zal gans Israel weer behouden
  worden en in het Duizendjarig Vrederijk vanuit Jeruzalem zal het regeringscentrum zijn van de wereld.
  Wie kijkt naar het lijdensverhaal van het Joodse volk, kan niet anders concluderen dat de
  Christenen het erbij hebben laten zitten. Wij kunnen niet alles aan de duivel de schuld geven alhoewel
  hij erop uit is als mensenmoorder en leugenaar. Mattheus 25, de gelijkenis van de bokken en de schapen
  gaat erover hoe de Christenen het Joodse volk hebben behandeld. En er staat duidelijk dat als je
  het Joodse volk verwerpt, het niet anders kan of God verwerpt deze huichelaars.
  Het Joodse volk opgejaagd door de wereld en proberen een veilige plek te vinden waar ze in vrede
  kunnen leven, is door de wereld niet gegund. Ik denk ook dat er een bloedschuld rust op die Europese
  landen die aan WO I en WO II hebben deelgenomen. Die schuld kan zelfs tot in het derde of vierde
  geslacht doorwerken. Mensen vergeten gauw dingen, maar God heeft van alles weet. Het geheimenis van de
  wetteloosheid is reeds in werking en wij mogen de Here Jezus spoedig verwachten! (2 Tes 2:7)

  WO II stond in het teken van het decimeren van het Joodse volk. Het Duitse volk zal met de gevolgen hiervan te maken hebben tot en met in het vierde geslacht. Gods vloek zal dit land treffen voor het vermoorden van zes miljoen Joden in de gaskamers van de concentratiekampen. Ik denk dat erger dan dit het niet kan worden. Deze geschiedenis
  draagt het Joodse volk met zich mee. Het is in mijn ogen daarom een heel groot wonder als een Jood
  tot geloof komt en wedergeboren wordt.
  Ik blijf echter bij mijn standpunt dat de Christenen veel meer moeten doen dan praten met de Joden.
  In de praktijk laten zien hoever je bent bereid te gaan voor je geloof. Er komt een grotere anti-Christ
  dan Hitler en wel de Anti-Christ. Deze zal ook proberen het Joodse volk uit te roeien. Zal tweederde
  uitgeroeid worden en eenderde behouden worden? Ik laat het in het midden want dat laatste zou
  verschrikkelijk zijn, als Zach 13:9 in vervulling zou gaan op die manier. Bidden is altijd goed maar
  je geloof in praktijk brengen is misschien nog beter, omdat uit je daden blijkt wat je gelooft.

 12. jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 mei 2012 om 22:38

  Hoe zit het dan met de teksten Mattheus 8:11-12 en Matt 21:43?
  …..en het Koninkrijk Gods zal van u weggenomen worden en een volk gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt.

  Groet, Jan.

 13. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 mei 2012 om 22:52

  Beste Dirk.

  Jammer dat de geschiedenis zich steeds herhaalt, omdat vele christenen het niet willen zien. Het Joodse volk is Gods OOGAPPEL. Zo is het en niet anders, zo staat het beschreven. Zo heeft God dat tegen Abraham gezegd en elke generatie die daar opvolgt. Wie aan het joodse volk komt… Gods oogappel vernedert, of maar enigszins erger, als christen zijnde, moet bedenken dat hij zijn verantwoording moet afleggen aan de Here. Wij moeten als christen zijn, niet enigszins denken dat wij gelijkwaardig zijn aan het joodse volk. Wij moeten Israel en het joodse volk volop steunen. Wij moeten pal achter Israel staan. Waarom….omdat God dat van ons vraagt.

  Ik heb te doen met Sandifort, weet dat er ook christenen zijn die u, en uw joodse broeders volop steunen.

  Hebben wij in de politiek een jood laten vallen, iemand die integer was en fatsoenlijk. Hij gelooft jammer genoeg nog niet in Jezus, maar ik blijf bidden. Ja, dat is Job Cohen, weggehoond. Hebben wij een steek laten vallen, ik vind van wel.

  Vr gr Rene Postma.

 14. sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 mei 2012 om 9:18

  Shalom, bedankt San Tjoa, bedankt Rene. HIJ ZEGENE JULLIE.
  Weet nogal wat van de geschiedenis, sinds de Romeinse oorlogen vroeger is twee derde van het Joodse volk uitgeroeid. Dat derde deel is in de smeltkroes geweest, geloof mij maar. En nog steeds vinden zogenaamde gelovigen in de Messias YSHUA dat schijnbaar niet genoeg, jammer jammer.
  Shalom Lou.

 15. dag zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 mei 2012 om 10:21

  @Jan, 12
  Zo moeilijk is dat allemaal niet.
  Gewoon een keer Matth. lezen, joh

 16. Ed zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 mei 2012 om 16:27

  Dag Jan, het Koninkrijk van God en het Koninkrijk der hemelen zijn twee verschillende dingen die wel met elkaar verband houden. En het ‘koninkrijk der hemelen’ in het OT en het NT zijn zelfs ook nog weer verschillend. De ene keer gaat het over de ‘mensen’ van het Koninkrijk, de andere keer over het toekomstige Duizendjarig Rijk. In het OT in Daniël 2:44 en 7:13-14 staat dat de hemel zal regeren. Andere profeten, zoals Zacharia, Jesaja en David zeggen ook dat God een Koninkrijk zal oprichten. Het belangrijkste volk van dat Koninkrijk zal Israël zijn. Maar er zullen ook ‘schapenvolkeren’ zijn (Matt. 25). Ze zullen God allemaal kennen en aanbidden. In Matt. 8 wordt de komst van de Gemeente uit de heidenen aangekondigd, waarin het Koninkrijk der hemelen openbaar zal worden. Het Koninkrijk waar het OT over spreekt is niet verbonden met de bedeling van de Gemeente, ook is het niet de hemel of het Nieuwe Jeruzalem. Dat gaat over een andere bedeling (Millennium). In Matt. 3 en 4 lezen we dat het koninkrijk der ‘hemelen’ nabij is, en in Matt. 5-7 is het ‘gekomen’. Het OT gaat over de omstandigheden van het Koninkrijk. Matt. 5-7 gaat over de mensen die in het toekomstige rijk zullen heersen. EN in de gelijkenissen van Matt. 13 gaat het over de ‘geschiedenis’ van het Koninkrijk. Alledrie wijzen op het Koninkrijk. Er staat een ‘volk’ op zonder wie dat Koninkrijk nooit zal komen, en de Bergrede zegt ons wat voor mensen dat zijn.

 17. hennie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 mei 2012 om 19:40

  Sjonge jonge, wat wordt er weer het vingertje gelegd en de maat gemeten.
  Is het niet zo dat als je de Heere Jezus mag gaan kennen je een heel andere kijk op het wereld gebeuren gaat krijgen en dat je dan ook leert bidden ook juist voor het oude verbondsvolk, want daar wordt je mee verbonden omdat daar de Christus uit voort is gekomen.
  En dan niet omdat dit hoort maar omdat de liefde de boventoon gaat vieren.
  Goede Pinksterdagen toegewenst

 18. martha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 mei 2012 om 20:51

  Het is altijd heerlijk om de tekst te lezen van het column, maar de reacties zijn wat pittiger en niet altijd goed te volgen. Het is jammer dat er zoveel verschil van mening is. Wie heeft gelijk? Nu denk ik dat God ons zoveel woorden heeft gegeven om te lezen en ons rijkdom mee te werven, de bijbel is een grote inspiratiebron. Als het al zo is dat Israel bedoeld wordt in het nieuwe testament als zijnde de christenen, dan nog is er een Israel van de Joden. Dit volk verdient onze aandacht en liefde wat God ook van ons vraagt. Het heeft niet zoveel nut om hierover te kibbelen. Jammer van de energie.
  Fijn dat Dirk zo aandacht heeft en geeft aan Israel. Wij mogen ons verootmoedigen en bidden voor Netanayu en zijn volk. Zij hebben het hard nodig. Wij weten niet wat de toekomst brengt, God geeft vrede en innerlijke rust. Wij mogen hierin veel mensen laten delen. Wie kent niet iemand die God nog niet kent? Er is zoveel werk te doen op dit vlak. Zie Heb 4:9 – Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. 10 En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk zoals God na het zijne.

 19. Conny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 mei 2012 om 21:10

  Aan alle lezers zeg ik: laten we dagelijks de Here God blijven herinneren aan Zijn Woord: Hij zal Jeruzalem stellen tot een lof op aarde! Israel was, is en blijft Zijn eigen volk, Zijn eerstgeboren Zoon, Zijn oogappel. En wie zijn oogappel aanraakt, die raakt God Zelf aan. En ook: wie Israel zegent, wordt gezegend. Mogen ook vooral onze voorgangers dit gaan zien en erkennen, dat het volk van God leeft. Am Israel chai, shalom!

 20. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 mei 2012 om 21:31

  Eigenlijk interessant, dat er discussie ontstaat over een boek “Openbaringen”…… In mijn Bijbel kon ik dat boek niet vinden…. Als je het boek “Openbaring” werkelijk gelezen hebt, zul je ontdekken, dat het boek “Openbaring” heet en niet “Openbaringen”. Goed lezen dus!!! Dat zogenaamde “geestelijke Israël” zit er bij sommigen zo geheid in gestampt, dat ze niet doorhebben dat deze leer de moord op de vele miljoenen Joden, juist deze krankzinnige dwaalleer bewerkt heeft. Wij als niet Joden mogen ons wel eens wat dankbaarder opstellen, dat wij (heidenen) op de stam van Juda zijn geënt, in plaats van ons deze stam toe te eigenen. Het woord van Paulus: “eerst de Jood en ook de Griek” (Rom.2: 9 en 10), moge ons als “het zogenaamde geestelijke Israël” wel eens een klein beetje bescheidener maken…. Het is heel bedroevend te ontdekken dat er juist onder evangelische gemeenten nog zo veel anti-semitisme gevonden wordt en dat zij deze dwaalleer nog steeds omarmen. “Wie zijn broeder haat, is in de duisternis en is een leugenaar….” (1 Joh. 2 de verzen 9 en 11; 1 Joh. 3: 15; en 1 Joh. 4: 20).
  Ik raad de anti-semieten onder ons aan, om eens de geschiedenis van Jozef te lezen en vooral te lezen hoe Jozef zich aan zijn broeders bekend maakt…… Zo zal Jezus zich ook aan zijn broeders bekend maken. Hosea 4: “6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.”

 21. Hesdi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 mei 2012 om 22:34

  Dankbaar voor zoveel warme reacties aan het volk Israel. Deze rubriek staat er vol van. Er zijn altijd veel meer supporters voor Israel dan wij denken. Dus ook bidders. Onze God heeft de regie.
  Demonische machthebbers kunnen beramen tegen Gods volk wat ze willen. Het gaat tot zover en niet verder. God regeert. Daar houd ik mij aan vast.
  Dirk ik vraag voor jouw werk Gods zegen. Die Jeruzalem zegent, wordt gezegend. Shalom!

 22. Jannie zegt:
  Geplaatst op zondag 27 mei 2012 om 0:06

  Shalom Dirk, en alle lezers!

  Maandagavond heb ik je nog even gessproken. Het ging die avond over Israèl. Vaak zeg ik als je “ruzie
  wil, moet je over Israèl beginnen”. Zegt Paulus niet: “wanneer je tegenstand ervaart dan weet je dat je
  goed zit”. Ïk geloof dat wie Israèl zegent wordt gezegend. Denk aan het gedicht van Hanna Maltha:

  Hij die droeg mijn zonden
  die mij redde van de dood,
  die mijn pijn droeg in Zijn wonden,
  zonder klacht, Hij was een Jood.

  Hij die wist van al mijn zorgen,
  die mij tilde uit de nood
  en die in een nieuwe morgen,
  stralend schijnt, Hij was een Jood.

  Hij die spoedig zal regeren
  die mij licht en leven bood,
  Hem die ieder zal vereren,
  als de Koning, was een Jood.

  Hem, voor wie men zich zal buigen,
  klein en groot,
  die Gods liefde kwam getuigen,
  werd geboren als een Jood.

  Hij die alles heeft verdragen,
  en ons in zijn armen sloot,
  Hij zal zeker van ons vragen,
  wat wij deden met dé Jood.

  Alle lezers wens ik een gezegend feest van de Geest.
  Pasen: Grond om op te staan,
  Pinksteren: Kracht om te gáán!

 23. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zondag 27 mei 2012 om 0:22

  @ Gerard te Velde
  De juiste benaming van het laatste Bijbelboek is: “De Openbaring van Jezus Christus aan Johannes”
  Het is dus een brief/(profetische)boodschap/verdere uitleg van de reeds eerder geprofeteerde dingen. Het Oude Testament staat nog vol met onvervulde profetieen, die terugkomen in dit boek alsmede de verdere leringen van de apostelen over de dingen die “aanstaande” zijn. Het was de klacht van onze Heere Jezus aangaande het toenmalige leiderschap van Israel die door hun veelvuldigheden van uitleg de bomen door het bos niet meer konden zien, uitkomend in zijn woorden: “Gij die de profeten doodt”, een klacht die in onze tijd nog geldt voor een kerk die de profeten ook links laten liggen door hen “mond dood” maakt met een eenzijdige vergeestelijking.
  Buiten de ca. 300 profetieen die in de eerste Komst van de Heere Jezus als het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt al (en heel letterlijk) zijn vervuld, is de zekere vervulling van de resterende profetieen een feit waar we niet omheen kunnen. Geen tittel of jota zal verloren gaan van Gods Woord, dat in eeuwigheid zal bestaan, zelfs als de “Hemel en Aarde” vergaan zijn en de Nieuwe Hemel en Aarde er voor in de plaats zijn gekomen.
  Na 2000 jaar “genade tijd” zijn deze profetieen nog steeds aanstaande; alhoewel gedeeltelijke vervullingen al hebben plaatsgevonden, is het merendeel echt nog aanstaande omdat wij hier geen letterlijke vervulling van kunnen vinden in de wereldgeschiedenis. Bij een serieus onderzoek komt men tot de conclusie dat de meerderheid van onze deskundigen en professoren, waar wij ons zieleheil aan toevertrouwen, een zeer slordige invulling aan deze zgn vervulde profetieen hebben gegeven, die de test der waarheid niet kunnen doorstaan.

 24. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 27 mei 2012 om 12:20

  1 O, die zaal’ge vreugd, in dat heilig uur,
  Toen ‘k gedoopt werd met Gods Geest,
  En ‘k in nieuwe tongen mijn Heiland prees
  Op dat heilig Pinksterfeest.

  Refrein Toen de kracht Gods op mij viel,
  Kwam er blijdschap in mijn ziel.
  Ied’re schaduw week voor ‘t gouden licht,
  Toen de kracht Gods op mij viel.
  Toen de kracht Gods op mij viel,
  Kwam er blijdschap in mijn ziel.
  Ied’re schaduw week voor ‘t gouden licht,
  Toen de kracht Gods op mij viel.

  2 Zijt gij aangegord tot Gods heil’ge dienst
  Met de waap’nen van Zijn kracht?
  Overwinnaar is slechts dat kind van God,
  Dat bekleed is met Gods macht.

  3 Leg uw al nu neer aan des Heilands voet.
  Stel niet uit, maar doe het nu.
  Hij wil zeeg’nen u met Gods Geest en vuur.
  Ja, die doop is ook voor u!

  4 Is uw lamp gevuld? Want de Heiland komt.
  Is uw bruidsgewaad gereed?
  O laat dopen u met de Heil’ge Geest,
  En trek aan het nieuwe kleed.

 25. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 27 mei 2012 om 12:55

  @Gerard te Velde
  Als Messiasbelijdende Jood houd ik van mijn volk, door dik en dun. Ik heb wel eens mijzelf afgevraagd bij welke kerk ik mij het beste thuis zou voelen. Ik krijg steeds weer een wrange smaak in mijn mond als iedereen roept: bij mij moet je zijn. Vervolgens gaan zij voort met het elkaar verketteren. Is dat niet hetzelfde wat ook u doet. U veegt mijn volk op een hoop. Bent u daartoe gerechtigd? Is dat niet een interne kwestie die exclusief is voor ons eigen volk. Wij mogen het onderling hartelijk met elkaar oneens zijn binnen het Joodse volk. Maar de goy die daar een oordeel over velt is een buitenstaander.
  U vergeet hoogst waarschijnlijk dat de G’d van mijn vaderen een deel van ons volk onder het deksel heeft geplaatst. Weet u de juiste bedoeling daarvan.
  Vandaag is het Sja’woeot 7 weken en een dag dat het Pesach was. Wij, het Joodse volk herdenken dan dat wij van onze G’d de Torah hebben ontvangen. Tevens is het een oogstfeest waarin de eerstelingen gezamenlijk werden gegeten. Wat heeft de kerk er van gemaakt? Niets van het oorspronkelijke feest is daarin terug te vinden.
  En dan het volgende: stel dat mijn G’d de bedekking had weggehaald, zou er dan nog enig woord van de Bijbel leesbaar zijn gebleven? Gelet op de enorme verwording en eigenmachtige uitleg van de Bijbel, waaronder ook uw aanmatigende veroordeling naar mijn volk, er zou niets meer bekend gemaakt worden van de rijke boodschap die er staat in de Bijbel. Onze Yeshua was Joods, beseft u dat wel? Tevens heeft deze Yeshua altijd gezegd en beweerd dat Hij niet gekomen is om de wet of de profeten te ontbinden. Wie een van de kleinste geboden niet doet is schuldig aan de gehele wet. U bent hier heel liefdeloos naar mijn volk, waarvan u weet dat het G’ds oogapeel is. Waarom verzet u zich dan tegen de G’d van mijn volk. Wat wilt u bereiken om ons aan de kant te zetten. Bekeren kan nog voor het te laat is.

 26. jan zegt:
  Geplaatst op zondag 27 mei 2012 om 18:33

  Handelingen 4:12
  En de zaligheid is in geenen anderen; want er is onder hemel geen andere Naam, die onder mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden.

  Handelingen 26. Paulus voor Agrippa

  Groet, Jan

 27. a.-koelmans zegt:
  Geplaatst op zondag 27 mei 2012 om 19:34

  DIE ISRAEL ZEGENT, WORDT GEZEGEND, DAT IS ONZE OPDRACHT. BLIJF BIDDEN VOOR DIT VOLK, ZIJ HEBBEN AL ZO VEEL GELEDEN.!!
  LATEN WIJ ACHTER HEN STAAN MET ONS GEBED, EN onze God laat geen bidder staan.
  Dirk van Genderen, ga door, God zegene u met deze site.!!!

 28. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 27 mei 2012 om 22:44

  Beste Jan,

  God heeft nooit Israel losgelaten maar Hij gaat een weg met dit volk, die wij niet kunnen begrijpen.
  Daarom denken velen dat Israel uit de gratie van God is gevallen. Maar als je het OT leest, zul je
  ontdekken hoeveel moeite God zich getroost om het goede met het volk voor te hebben. De Here gaat via
  de heidenen ook een ontelbare schare Joden behouden. Het Duizendjarige Vrederijk is naar mijn mening
  in eerste instantie voor het volk Israel bedoeld en niet voor de heidenen om tot geloof te komen.
  Want na de duizend jaar blijkt dat er vele heidenen zijn die geveinsde onderdanigheid koesteren
  ten aanzien van Koning Jezus die dan regeert (Ps 66:3;81:16) omdat als de satan wordt losgelaten
  uit de afgrond waar hij duizend jaar gevangen zit, hij vele volkeren weet te verleiden om tegen Koning
  Jezus te strijden (Openb 20:7-10). Uiteindelijk zal de Here Jezus vrucht zien van zijn arbeid tot
  verzadiging toe (Jes 53:11), wat zoveel wil zeggen, dat er een niet te tellen schare behouden wordt.

 29. Aliyah zegt:
  Geplaatst op maandag 28 mei 2012 om 11:03

  Psalm 130: ‘Hoopt op Yahweh, gij vromen, is Yisraël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot, Hij maakt op hun gebeden gans Yisraël eens vrij van ongerechtigheden, zo doe Hij ook aan mij!’ Bedenk toch mensen dat Yisraël Yahweh’s verbondsvolk is en Hij zal Zijn verbond nimmer verbreken! Het is nu opwekking in Biddinghuizen, tot mijn grote verdriet is er nauwelijks aandacht voor Israël, laat staan voor de God=Yahweh van Israël, ja Zijn Naam wordt wel genoemd! Het thema van Opwekking is: Jezus zichtbaar door jou! Yeshua was een Jood, het is meer dan droevig dat als ik naar de sprekers luister er met geen woord gerept wordt over het Joodse volk, onze oudste broer. Het heil komt immers uit de Joden, uit Tsion! Wat is er toch veel mooie Joods messiaanse muziek en dans. In plaats daarvan hoor ik alleen opwekkingsliederen, als mantra’s vliegen ze me om de oren, ja, het doet mij pijn, steeds te moeten vernemen dat er zo weinig aandacht is voor het Joodse volk, hoe Israël opzij geschoven wordt alsof dit land niet bestaat! Yahweh zal Zijn waarheid nimmer krenken en eeuwig Zijn verbond gedenken!

  Het geestelijk voedsel dat de mensen op Opwekking toebedeeld krijgen is wel erg arm! Als de doelstelling van Opwekking is om een soort ‘eenheidsworst’ te creëeren, dus voor elk wat wils en niet te moeilijk doen, het evangelie als hapklare en lichtverteerbare brok doorgeven, dan is het doel geslaagd…wat zegt Yeshua, de Heere Jezus hierover? Ik kan deze link aanbevelen: over de prijs van discipelschap; https:\/\/www.allaboutfollowingjesus.org/dutch/de-prijs-van-discipelschap.htm

  Yahweh vergadert Zich een VOLK voor Zijn Naam, dat is de GEMEENTE, deze bestaat uit Jood én Griek, die Yeshua de Heere Jezus als Redder en Verlosser hebben aangenomen en Hem dienen. Hij vergadert Zich een Bruid die onberispelijk voor Hem staat! Ja Jood én Griek, dat zijn de gelovigen uit de volkeren!
  Is de kerk de gemeente? En horen Joden daar dan niet bij? Denk aan de eerste gemeente uit Handelingen, lees ook Handelingen 15.

  Hartelijke groet en shalom

 30. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op maandag 28 mei 2012 om 14:47

  Iemand, een totale leek op voetbalgebied, zei eens: “Geef die twee elftallen toch elk hun eigen bal, dan hoeven ze er geen ruzie om te maken.” In zijn zendbrieven spreekt Paulus over de twee Israëls:
  1 Korintiërs 10:18 “Ziet, hoe het gaat bij het Israël naar het vlees: hebben niet zij, die de offers eten, gemeenschap met het altaar?” Het vlees duidt op de (zichtbare) besnijdenis “aan het vlees”, volgens Romeinen 2:28.
  Galaten 6:15-16: “Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is. En allen, die zich naar die regel zullen richten – vrede en barmhartigheid kome over hen, en ook over het Israël Gods.” Bij dit Israël gaat het om de (onzichtbare) besnijdenis “van het hart”, volgens Romeinen 2:29.
  Kies dan heden aan welke besnijdenis u de voorkeur geeft en draag daarvan dan ook de consequenties.

 31. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 28 mei 2012 om 23:30

  Beste mede-mensen.
  Ik lees weer vele, soms stellige meningsverschillen over de bijbelse eindtijd-profetieën voor Israel. En of het Joodse volk, Gods oogappel is, en/of de Christen-getuigen over de hele wereld dit ook zijn.
  Ik kan maar niet begrijpen dat de Joden en de Christenen, eeuwen lang zo vijandig tegen over mekaar hebben gestaan, met gruwelijke gevolgen. Terwijl wij toch dezelfde God aanbidden en dezelfde geboden hebben: Aan Mozes (oude testament) werd Gods-Wil geopenbaard via de stenen 10-Geboden.Jezus is door Zijn Vader naar de wereld gezonden, om Gods-Wil (ook de 10 geboden) te komen verkondigen en voorleven. Dit heeft Hij gedaan tot de kruisdood toe, waardoor onze zonden weer vergeven kunnen worden. Jezus heeft altijd de Joodse wetten (waaronder de 10 Geboden een zeer belangrijke rol spelen, net als in het Christendom) gerespecteerd en benadrukt. Wij aanbidden dezelfde God en wij hebben dezelfde geboden en Jezus belangrijkste gebod is: Heb Uw naaste lief gelijk U zelf.
  De oorzaak van deze eeuwenoude strijd is in mijn visie: Dat wij over de THEORIE en de verschillende interpretaties van de bijbel blijven redetwisten, tot oorlog toe, terwijl wij toch eigenlijk Geestverwante broeders van dezelfde Heer zijn. Laten wij dus Gods-wil, gezamenlijk in PRAKTIJK brengen en dan kunnen wij de eindtijd-profetieën in vol vertrouwen aanvaarden. Hub.

 32. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 mei 2012 om 9:38

  Beste Hub,

  Het gaat niet alleen om de theorie of de praktijk maar om de theorie en de praktijk. Vanuit een
  goede theoretische basis, kom je tot beter gedrag in de praktijk. En ons kennen is onvolkomen. Daar
  heb je zeker gelijk in. Maar wij moeten toch ons best doen om de Bijbel te begrijpen. En juist in
  de eindtijd waarin we nu leven, is ons veel meer van de Bijbel geopenbaard. Het is een goede houding
  om ons door goede “theorie” te laten gezeggen. De Here legt ons niets op en Hij kent onze
  zwakheden. Maar als wij geestelijk willen groeien, zullen wij toch moeten groeien in geestelijke
  kennis mbv de Bijbel en door het onderwijs van de Heilige Geest. Daarvoor hebben wij elkaar nodig.
  1 Thes 5:21, “Beproef alle dingen, behoud het goede.”(HSV)

  Groeten van San

 33. J.Bulthuis zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 mei 2012 om 18:35

  Jannie B.zegt:
  Meneer ten Velde, we hebben net Pinksteren gevierd en gelezen Galaten 6 o.a. vers 22, laten we als christenen dit ter harte nemen en ons laten leiden door Zijn Heilige Geest. En als er iemand integer is dan is het wel Dirk van Genderen, anders kan hij dit niet schrijven, gedragen door God’s Geest. Ik word er door bemoedigd en getroost want vaak denk je dat je de enige bent die ook Israël lief heeft, want wie van Jezus houdt die houdt ook van Israël. Ook nu. Niet omdat ze altijd zo aardig zijn en sympathiek maar omdat het God´s oogappel is, God’s eerstgeboren Zoon, wie Zijn volk aanraakt die raakt Hem aan.
  Mag ik u vragen ook eens de Romeinen brief te gaan lezen en vooral Romeinen 11 tot hoofdstuk 12. Let op de verzen 25 en 28. Om ons is er een gedeeltelijke verharding over Israel gekomen voor ons heil totdat de volheid der heidenen binnengaat. En vers 28, voor het woordje vijanden kunt u ook blind lezen.
  Wat een genade, wat een troost, wat een heil voor de gelovigen uit de heidenen, is uit de volkeren.

 34. Hanneke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 mei 2012 om 22:33

  Amen! Als ik zie wat een liefde de joden voor de torah hebben, en als je de torah leest, kent, dan lees je Yeshua, proef je Hem hierin, ga dit voedsel eten, inademen, zodat Zijn waarheid bovenaan komt, er staat immers in de schrift dat alles omgedraaid zal worden, de leugen zal geloofd worden en als we dat gaan projekteren, missen we de liefde om de ander tot jaloersheid te wekken……
  Hun getrouwheid aan Adonai, ik ben er jaloers op en kan veel van hen leren.
  Veel shalom en Zijn openbaring heb ik op mijn hart voor Gerard ten Velde en pas op met een stellig oordeel, want ook dat lees je in de schrift, opdat gij niet geoordeeld zult worden etc.
  Kies bovenal voor de liefde , zonder liefde klinkt alles zo schel, zonder liefde worden we zo fel!!!!!!!!!!!!
  Hanneke

 35. Robbert zegt:
  Geplaatst op woensdag 30 mei 2012 om 11:41

  Vanochtend nog land en volk van Israël gezegend in Jezus’ wonderbare naam.

 36. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op woensdag 30 mei 2012 om 20:34

  Beste Tjoa,
  Bedankt voor uw wijze woorden in Reactie No.32. Zelf probeer ik ook mijn best te doen om de bijbel te begrijpen en daardoor geestelijk te groeien, onder leiding van de inwonende Geest. Maar ik ben en wil ook geen “schriftgeleerde” worden. En na het lezen van het bijbelboek: Openbaring, moet ik toch weer zeggen: Het blijft voor mij een onbegrijpelijk en onvoorstelbaar boek. Wel heb ik begrepen dat het in hoofdzaak over de eindtijd-profetieën gaat. Ja deze ervaar ik ook, maar leg en aanvaard de komende profetieën in deze, in vol vertrouwen neer, in de handen van de Heer.
  Ik zie ook niet de toegevoegde geestelijke waarde van de kennis van dit boek: Openbaring, voor het “functioneren” van mijn Christen-zijn in de PRAKTIJK. Wel een stimulans om nog meer mijn Praktijk-Christen te laten zien en horen in de maatschappij, op welke plek dan ook. Hub.

 37. Ed zegt:
  Geplaatst op donderdag 31 mei 2012 om 1:44

  Beste Hub, het lezen en toepassen van het boek Openbaring brengt juist grote zegeningen met zich mee. Zie Openb. 1:3: ‘ZALIG is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij’ (HSV). De profetieën of eindtijdgebeurtenissen dienen er juist toe om de grootheid en heerlijkheid van de Here Jezus t.o.v. de antichristelijke machten te openbaren. In Openb. 19:10b lezen we: ‘Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie.’ Profetie is er dus voor om getuigenis af te leggen van het feit dat ondanks alles Jezus toch Heer is. Het ‘woord van hun getuigenis’ in Openb. 12:11 is het getuigenis dat Jezus Heer is. Daarin ligt de zegen en de vertroosting. Hij, de Alfa en Omega, heeft TOCH het laatste woord.

 38. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 31 mei 2012 om 16:56

  Beste Ed,
  Jouw samenvattende uitleg over dit thema is in iedere geval begrijpbaarder en voor mij een stimulans om nogmaals de oproep te herhalen: Wij Christenen moeten meer uit die THEORIE-lokalen en kerkgebouwen komen en meer ons Christen-zijn daadwerkelijk laten zien en horen in de PRAKTIJK, in het Open-Veld. Want het is kort dag. De eindtijd-profetieën worden steeds zichtbaarder in de hele wereld. Laten wij dus voorbereid zijn, iedere dag, op Zijn Wederkomst. Hub.

 39. sandifort zegt:
  Geplaatst op donderdag 31 mei 2012 om 17:38

  Shalom allen
  Het grote getuigenis van YESHUA HA MASSCHIACH .
  Wat is het grootste Gebod? Shema Israel.
  HOOR ISRAEL YHWH is EEN.
  HET GETUIGENIS van YESHUA is DE RUACH van DE PROFETIE.
  Alle Profetie en getuigenis in de TENACH en BRIT CHADDASJA.
  Begint hiermee.

  Shalom Lou

 40. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 31 mei 2012 om 20:59

  Beste Hub en anderen,
  naar mijn visie gaat het in deze tijd om het winnen van zielen voor de eeuwigheid. Het is van minder
  belang hoe hoog wij zijn opgeleid of dat wij het “gemaakt” hebben in deze wereld. De Here wil dat wij
  onze liefde voor de Here in praktijk brengen. Echter wij hebben een geestelijke strijd met de
  onzienlijk wereld. En daarom is kennis van de Schrift van belang om staande te kunnen blijven, opdat
  wij niet misleid worden. De duivel weet ook hoe hij de mensen moet verleiden met zesduizend jaar
  ervaring. Een schriftgeleerde is niet hetzelfde als een Bijbelstudent. Ik ben een Bijbelstudent omdat
  dat mij genezing en blijdschap geeft om de Here beter te leren kennen. Het zwaard des Geestes welke is
  het woord van God (Efez 6:17), is een wapen in de geestelijke strijd. Hoe kunnen wij dat wapen hanteren
  als wij niet eens weten dat wij dat kunnen gebruiken? Mijn universitaire kennis acht ik als vuilnis
  als ik dat vergelijk met Gods woord. De psychologie heeft nooit iemand kunnen helpen in de geestelij-
  ke strijd. Wij kunnen niet genoeg beseffen wat een kostbare rijkdom de inhoud van de Bijbel is.
  Niet verstandelijk als een schriftgeleerde maar met het hart Bijbelstudent-zijn, is mijn advies en
  met die kennis aan de slag gaan.

 41. Ed zegt:
  Geplaatst op donderdag 31 mei 2012 om 21:32

  Beste Hub, voor mij persoonlijk geldt praktisch vooral de tekst ‘wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valle’. Het is soms net of de verharding ondoordringbaar geworden is, en je meer bezig moet zijn er zorg voor te dragen niet zelf ook meegesleept te worden. Als een man als Watchman Nee meer dan 70 jaar geleden al zei ‘wie niet ziet dat de gemeente gevallen is, is zelf al gevallen’, hoeveel te meer moet dat dan vandaag en vooral in het Westen niet het geval zijn.

 42. dag zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 juni 2012 om 9:38

  De navolging van Jezus is voor een strijdkracht een bikkelharde… strijd, waarin elk facet van het Bijbelwoord in vervulling gaat.
  Dus ook dat hele ‘oog van de naald’- idee, het bloedverbond in de dood.
  Wij, de soldaten, zijn er doorheen! Nipt, als een leger in de rivieren in de wildernis. Een mooie dag, verder!

 43. Daniel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juni 2012 om 20:47

  Br. Dirk,

  heel actueel en gezegend stuk.

  Shalom!

 44. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 juni 2012 om 14:29

  Ik lees graag 1 Korintiers 10: 1-13 “Israel als waarschuwing”.
  Wie van jullie doet dat ook?

 45. arnold zegt:
  Geplaatst op zondag 24 juni 2012 om 19:21

  Denk er over dat Nederland (met Duitsland) los kan komen van de zuidelijke landen waar meer dan bij “ons” het antisemitisme toeneemt en sterk is. Ook zie ik dat de grootmachten het veel meer te doen is één groot Europa en daarmee één groot afzetgebied voor de bedrijven te creëren. Het punt is ook dat we in de EU-landen niet dezelfde discipline hebben.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden