Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Wees gericht op de Here Jezus (37 reacties)

Geplaatst op vrijdag 1 juni 2012, 8:59 door Dirk A A

Er is veel verwarring in de christelijke wereld. Veel christenen worden onzeker door wat ze horen, lezen en zien. Regelmatig ontvang ik vragen van mensen die niet meer weten of iets van God is of niet van God. Het is hun verlangen om alleen de weg van de Here te gaan, maar ze zijn onzeker geworden. De oplossing: wees gericht op de Here Jezus, ga terug naar de Bijbel en toets alles aan het Woord van God.

Het gaat dan om tal van vragen, zoals:
1. Is het Bijbels dat mensen in de samenkomst zomaar achterover vallen en dan ongecontroleerde vreemde bewegingen gaan maken?
2. Is het Bijbels dat er in de gemeente in tongen wordt gesproken, zonder dat er vertaling van die tongen is?
3. Is het Bijbels als er telkens profetieën worden doorgegeven, die of heel algemeen zijn of nooit uitkomen?
4. Is het Bijbels dat onze voorganger regelmatig aangeeft dat we niet alles in de Bijbel serieus hoeven te nemen, onder andere bij wat de Bijbel zegt over homoseksualiteit?

Ook schrijven mensen over grote eenzijdigheden in de prediking in hun gemeente. Enkele voorbeelden:
5. Onze predikant preekt heel veel over de zonde, maar vrijwel nooit over de genade en over de Here Jezus Christus.
6. Onze voorgangers hebben het heel vaak over emotionele en pastorale onderwerpen, maar ik mis de Bijbelstudie zo.
7. Onze predikant spreekt met een heel andere stem in de kerk, hij gaat zo ongeveer zingen en dat vind ik zo onecht.
8. Bij ons in de gemeente wordt zelden over Israel gesproken of voor Israel gebeden.
9. Bij ons in de gemeente klinkt wel de oproep tot bekering, maar nooit wordt gezegd hoe je nu tot geloof kunt komen.

Weer anderen hebben moeite met de invulling van de diensten:
10. Bij ons in de dienst wordt ruim een uur gezongen en dan blijft er maar twintig minuten over voor de preek; dat is toch een scheve verhouding.
11. Bij ons is de muziek zo hard, dat ik maar niet meer naar de diensten ga; dat doet me pijn aan m’n oren, maar ook pijn in m’n hart.
12. Bij ons in de gemeente proef ik geen ontzag meer voor de heiligheid van de Here.
13. Het is in de diensten altijd zo op onszelf gericht. We hebben toch ook een taak in de wereld…

Moeiteloos zou ik deze lijsten verder aan kunnen vullen. Heel in het kort wil ik op bovenstaande opmerkingen reageren. Wellicht hebt u daar wat aan.

1. Als de Here werkt, kan er van alles gebeuren. Toch zie je nergens in de Bijbel dat mensen achterover vallen en hun zelfbeheersing verliezen. Integendeel, de vrucht van de Geest is zelfbeheersing (Galaten 5:22).
2. De Bijbel stelt duidelijk dat er in de samenkomst alleen in tongen (talen) gesproken mag worden wanneer ze worden vertaald. 1 Korinthe 14:27 en 28 zegt immers: ‘En als iemand in een andere taal spreekt, laat het dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden, ieder op zijn beurt, en laat één het uitleggen. Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen, maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God.’
3. Bij profetieën denken wij snel aan toekomstprofetieën. Dat kan, maar profeteren is veel meer het doorgeven van Gods woorden. ‘Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost’ (1 Korinthe 14:3), ‘opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt’ (vers 5b).
4. Wees zeer alert wanneer uw voorganger of predikant aangeeft dat wat de Bijbel zegt niet serieus genomen hoeft te worden. God waakt over Zijn eigen Woord (Jeremia 1:12). De Bijbel is Gods Woord. Het praktiseren van homoseksualiteit wijst de Bijbel overduidelijk af. Voor wie na wil lezen wat de Bijbel daarover zegt: Leviticus 18:22 en 20:13, 1 Korinthe 6:9 en 10, 1 Timotheus 1:10 en Romeinen 1:26 en 27.

5. Wanneer uw predikant zelden of nooit over de genade en over de Here Jezus spreekt, brengt hij een buitengewoon eenzijdige boodschap. Dan verzwijgt hij het belangrijkste. Denk eens aan de woorden van Paulus in 1 Korinthe 2:2: ‘…want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.’
6. Het is nogal populair in bepaalde kringen om te spreken over pastorale en emotionele thema’s. Ik wil voorgangers en predikanten aansporen de Bijbel te openen in de samenkomsten.
7. Dat gebeurt, dat weet ik. Wellicht doet het meer kwaad dan goed. De Here heeft ons een stem gegeven (Exodus 4:11). Die mogen we gebruiken tot Zijn eer. Die hoeven we echt niet te vervormen.
8. Ga op de knieën en vraag de Here of Hij verandering wil geven. Twee weken geleden hoorde ik van een gemeente waar de voorganger ook vrijwel nooit over Israel sprak of voor Israel bad. In die gemeente is men een paar jaar geleden met een Israëlbidstond begonnen, waar ook voor deze voorganger werd gebeden. Na enige tijd gebeurde het dat de predikant preekte over Israel. ‘Ik kon niet anders,’ vertelde hij.
9. Het is belangrijk dat de oproep tot bekering klinkt. Dan is het ook belangrijk dat de weg wordt gewezen naar de Here Jezus. Als mensen het uitroepen – hardop of in stilte – ‘Wat moet ik doen om behouden, gered te worden?’, dan is het antwoord van Petrus op de Pinksterdag, direct na de uitstorting van de Heilige Geest: ‘Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen’ (Handelingen 2:38).

10. Een uur lang zingen en dan een preek van twintig minuten, dan lijkt mij inderdaad een scheve verhouding. Het Woord zal centraal moeten staan. Hebreeën 4:12 zegt: ‘Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.’
11. Het mag nooit zo zijn dat de muziek zo hard is, dat de aanwezigen er hinder van hebben. Laten we rekening met elkaar houden.
12. De Bijbel zegt in Mattheus 18:20: ‘Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.’ En Hij is heilig, 1 Petrus 1:15 en 16: ‘Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.’
13. Zeker, het is niet de bedoeling dat we alleen binnen de muren van ons kerkgebouw blijven, maar ook naar buiten toe gaan, het open veld in, om daar ons christen-zijn zichtbaar te laten worden, in woorden en met daden. Ik denk hierbij aan twee Bijbelteksten. Handelingen 1:8: ‘maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.’ Als tweede tekst denk ik aan Galaten 6:10: ‘Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.’

Blijf dicht bij de Here, wandel met Hem. Laat u leiden door Zijn Woord en door Zijn Geest. ‘Beproef de geesten of ze uit God zijn’ (1 Johannes 4:1). ‘En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Here Jezus Christus’ (1 Thessalonicenzen 5:23).

Dirk van Genderen

37 Reacties

 1. A. Klein (vd Eindtijdbode) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 juni 2012 om 12:00

  AMEN !
  Ben het helemaal eens met Dirk als hij zegt: Wees gericht op de Here Jezus, ga terug naar de Bijbel en TOETS ALLES (biddend) aan het Woord van God. Blijf dicht bij de Here, wandel met Hem. Laat u (biddend) leiden door Zijn Woord en door Zijn Geest en… BEPROEF (biddend) de geesten of ze uit God zijn.
  Ofwel, bij elke vraag en/of twijfel of iets ‘wel of niet’ van of uit God is – of de vraag/twijfel of iemand wel echt door God geroepen is – zullen wij BIDDEND tot Hem moeten gaan, om vervolgens het antwoord ook echt van Hem te verwachten.

  En voor degenen die er zo – door Gods genade – achter komen zelf te hebben gedwaald, moet er m.i. dan een oprechte en duidelijk merkbare bekering/omkering plaatvinden. Terwijl er dan bij voorgangers, predikers en andere ambtsdragers in gemeenteverband etc., die beseffen gedwaald te hebben, m.i. ook nog de openbare schuldbelijdenis moet volgen, met een duidelijke Bijbelse uitleg van het één en ander, zodat ook hun toehoorders op de hoogte worden gebracht van het – door God gegeven – Bijbelse inzicht.
  Opdat wij allen, door Zijn Woord en Geest, waarlijk één mogen worden. Want verdeeldheid (wat iets anders is dan ‘verscheidenheid in bedieningen’) is niet uit God, maar uit de koker van de boze (satan).

 2. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 juni 2012 om 15:40

  Er is verwarring in de Christelijke wereld. Inderdaad Dirk en 13 jaar geleden heb ik deze verwarring al in de Katholieke Kerk ervaren. Ben toen zelf de Bijbel gaan lezen. (van de R.K.Kerk mocht dit niet voorheen) Tijdens deze intensieve zelfstudie van de bijbel ben ik zo onder de indruk gekomen van de liefdevolle Christelijke leer, dat ik letterlijk op mijn knieën voor het kruisbeeld ben gegaan en mijn schuldbekentenis hardop heb uitgesproken voor Zijn (symbolisch) aangezicht. En nu word ik op soms wonderbaarlijke manier verder door mijn geestelijk leven geleid door de H.Geest.
  Daarom Dirk, vind ik jouw antwoord, Op de oproep tot bekering zie Punt 9, dan ook heel belangrijk.
  Jouw antwoord hierop was: Het is NOG belangrijker dat ook op de weg naar de Here Jezus wordt gewezen. En verwijst naar Handelingen 2:38. Bekeer U en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden; en U zult verder de gaven van de H.Geest ontvangen. En deze zal u verder leiden door dit aarde leven. Van deze laatste zin ben ik een getuige. Hub

 3. Ed zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 juni 2012 om 18:47

  Jessie Penn-Lewis waarschuwde honderd jaar geleden al in een van haar boeken dat de veiligste weg voor de kinderen Gods in de eindtijd is ‘met een kaal, naakt geloof in het Woord van God als het Zwaard des Geestes, zich een weg te banen door de jungle van ‘valse leringen en bovennatuurlijke ervaringen’ die zich dan aan de Gemeente zullen opdringen. Dat moet óók onze houding zijn t.o.v. alles wat we zien en horen in de media, politiek, wetenschap en ga zo maar door. Doe maar eens een studie naar wat ‘de wereld’ is in een boekje als ‘Heb de wereld niet lief’ van Watchman Nee. De enige echte waarheid waarvan we zeker kunnen zijn vinden we in het Woord van God. De rest staat onder de controle van de ‘overste dezer wereld’, wier geest thans werkzaam is IN (!) de kinderen der ongehoorzaamheid, hoe geleerd en ‘overtuigend’ ze ook overkomen.

 4. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 juni 2012 om 21:03

  Beste Dirk,

  In mijn eigen leven heb ik gemerkt dat er een verschil is tussen wat theoretisch volgens de Bijbel
  zou moeten gebeuren en wat ik in de praktijk onder de gelovigen zie gebeuren. Daarom denk ik dat
  een Bijbeltekst een richtlijn is om vast te houden hoe het zou moeten en waarvan eigenlijk niet
  van afgeweken moet worden. Als wij naar het leven van David kijken, was hij een man naar Gods hart
  (staat er geschreven), maar heeft hij hele grote zonden begaan waarvoor hij ook gestraft is door God.
  En zo zie ik in het leven van getrouwe dienstknechten Gods, dat in een zwak moment zij ook gevallen
  zijn. De mensen staan dan gauw klaar met hun oordeel maar bij de Here is erbarming te vinden. Daarom
  zegt de Bijbel op meerdere plaatsen, dat het beter is op God te vertrouwen dan op mensen. God is on-
  eindig veel barmhartiger dan mensen, al bestaan er een hemel en een hel zonder einde. Laten wij daarom
  met onze vragen naar de Here gaan, als wij verward zijn en het niet meer weten. Hij wil antwoord geven
  als wij daar maar voor open staan. Rust voor de ziel en vrede in het hart is zijn wil (Mat 11:28-30,
  Filip 4:4-7).

  Het gevaar van het denken van Watchman Nee en Jessie Penn-Lewis is dat er een ongezonde polarisatie
  in denken op kan treden. Wij kunnen dan ook gevaren zien die er niet zijn. Ik geloof wel in een min of
  meer objectieve werkelijkheid die de Here ook geschapen heeft. Die werkelijkheid behoort de Here toe
  en deze kan zich in allerlei vormen manifesteren: wetenschap, muziek, kunst, sport enz.
  Dat is niet allemaal van de duivel maar is een door God geschapen werkelijkheid. Volgens mij zijn het legitieme activiteiten. Bijvoorbeeld luister ik vaak graag naar pianoconcerten. Zou ik dan niet meer naar WA Mozart mogen luisteren omdat hij een vrijmetselaar is geweest en is mijn keuze alleen beperkt tot JS Bach? Ik heb een tijd zo gedacht maar dat leidt tot een verkrampte levenswijze. Wij mogen de wereld beroven van de goede dingen zoals de Israelieten de Egyptenaren beroofden toen zij uit Egypte wegtrokken (Ex 12:35,36). Het staat in de Bijbel dat wij
  mogen genieten van de goede dingen die God geeft (1 Tim 6:17,18). Wel vraagt de Here van ons dat wij
  niet aan de wereld vastzitten en altijd bereid zijn te gaan, wanneer de Here Jezus komt op de wolken.
  Verder heb ik niets tegen het bestuderen van boeken zoals Watchman Nee en Jessie Penn-Lewis. Ik lees
  ze zelf ook. Maar Watchman Nee was een evangelist. Als je met die bril zijn boeken leest, dan kan je
  hem classiferen naar het oogmerk van zijn schrijven: namelijk om ons toe te rusten tot getuigen en
  evangelisatie. Verder is de Bijbel zo diep en gezegend met kostbare inzichten dat veel kostbaarder
  is dan wat wij op aarde kunnen krijgen. Het belangrijkste is echter dat wij de positie innemen in
  het Lichaam van Christus en onze plek in de samenleving, om zodoende ter opbouw van de Gemeente
  bezig te zijn en het licht van het Evangelie in deze duistere wereld te laten schijnen door ons
  heen.

 5. C.E.IJsselstijn zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juni 2012 om 15:42

  Met belangstelling heb ik de site just1clickaway.org bezocht en gelezen. Ik zag dat deze site ook in het Portugees en Spaans is verschenen. Is er een soortgelijke site in het Nederlands te verkrijgen?

 6. A. van den Berg zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juni 2012 om 16:20

  Wat betreft de tongentaal ben ik er volledig van overtuigd dat dit helemaal niet bedoeld is voor de Gemeente van Jezus Christus, tongentaal was gegeven voor de joden om zo wereldwijd het Evangelie te verkondigen. De Bijbel spreekt trouwens over vreemde/andere talen (zie Hand.2) dus geen gebrabbel wat niemand kan verstaan, hiermee is al heel wat ellende binnen de (met name Charismatische) Gemeente’s aangebracht waardoor er velen op een verkeerd spoor zijn gebracht en vervolgens besmet geraakt met demonische machten.
  Als het dan niet van de Heere is dan moet ik dus concluderen dat het de satan is die dit bij gemeente’s bewerkt met alle gevolgen van dien….
  Laten we in alle eenvoudigheid het Evangelie in onze eigen taal verkondigen aan de mensen om ons heen en mochten we in het buitenland verkeren en de Heere wil ons daar ook voor gebruiken dan zal Hij ons vast en zeker bedienen met Zijn Geest. ( misschien wel in hun eigen taal)

 7. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juni 2012 om 16:54

  De laatste tijd ben ik veel op Xandernieuws.punt.nl. Allerlei onheilsboodschappen over de huidige economische crisis binnen de Eurozone de cyberspace inslingeren, maar wijzen op de Heere Jezus en de Redding die Hij biedt, ho maar!

 8. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juni 2012 om 17:04

  Sjalom allen,

  Een geweldige opgave en uitdaging voor ons als voorgangers om op een niet mis te verstane wijze de volle breedte van de Bijbelse boodschap te verkondigen. Het is een hele kunst om je vooraf in de preek in te graven, ja als het ware een toeschouwer te zijn van de tekst. De eerste zegen is dan al voor de prediker zelf. Het vuur wat in hem/haar is ontstoken zal vanaf de kansel zichtbaar worden in de uitleg van de woorden. Het blijft altijd weer een spanningsveld voor ons als voorgangers. Hoe bereiken we de mensen? Niet de lat te laag leggen en ook weer niet te hoog. Laat het zo mogen zijn dat onze toehoorders merken hij/zij heeft het huiswerk goed gemaakt. Hier klinken klanken die nog niet eerder zijn gehoord. Beste collega’s ga voor de hoofdprijs om het maximale te bereiken. Let niet direct op “een volle bak” maar ga net als Yeshua de enkeling niet voorbij. Yeshua sprak tot vele duizenden tegelijk. Hij had ook oog voor de enkeling in een een-op-een gesprek. Toon vanuit je innerlijke overtuiging wat G’d gedaan heeft in je leven. Of je dichter bij Hem gekomen bent. Toon je zwakheid door eerlijk te zeggen dat je deze week het niet zo goed gedaan hebt. Wees puur, dat zullen de hoorders eerder oppakken.
  Veel zegen bij de woordverkondiging en bij het ontvangen daarvan. Mag dat de geestelijke brandstof voor deze week zijn. Prijs G’d en geniet van wat ten gehore wordt gebracht.

 9. Karin zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juni 2012 om 17:09

  Dank je wel Dirk voor dit bericht! Er zijn zoveel dingen die tegenwoordig genormaliseerd worden maar dat wil niet zeggen dat het ook normaal is. Gister las ik een bericht dat je in Amerika legaal abortus mag plegen als het geslacht je niet zint, (da’s een bericht om ter plekke in huilen uit te barsten). Homoseksualiteit wordt steeds gewoner gevonden en wie kijkt er nou nog echt op als er weer een huwelijk stuk gaat, helaas gebeuren deze dingen (en nog veel meer) ook binnen de kerk maar we kunnen het toetsen in Gods prachtige woord. Ik heb 2 tieners rondlopen en ik zeg zo vaak: lieve schatten hou je hartje gericht op de Here Jezus, dat is mijn verlangen en mijn gebed voor hen, maar ook zeker voor elke christen, opdat we werkelijk een zoutend zout kunnen zijn tot verheerlijking van Zijn prachtige naam, want het gaat om de eer van de Here Jezus, dus toets het woord.

 10. Ed zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juni 2012 om 19:42

  Dag San Tjoa, ik denk dat je wat W. Nee en Penn-Lewis betreft het toch iets te ver doortrekt. Ik heb vrijwel alles van beiden gelezen en ook wat van hen vertaald, maar ik heb ook vaak gezien dat ze verkeerd gelezen en begrepen zijn. De enige manier om hun werken goed te kunnen beoordelen is door naar hun persoonlijke levenswandel te kijken. Een voorbeeld: iemand concludeerde na het lezen van een boek als ‘Geestelijk Gezag’, dat Nee blijkbaar een dictator was die volledige gehoorzaamheid van zijn ‘discipelen’ eiste. Nu kun je na het lezen van dat boek een idee krijgen van ‘in het water springen als de oudsten het ook doen’. Dat is natuurlijk onzin. Kijken we naar het leven van Nee (ik vertaalde zelf ook een biografie over hem van James Chen) dan lezen we hoe hij zichzelf in stilte liet excommuniceren, en dat hij het vreselijk vond als mensen zeiden dat hij ‘discipelen’ had. Dat er mensen waren die hem zo vereerden dat ze zelfs zijn manier van bidden imiteerden, daar kan hij niets aan doen. En wat de polarisatie betreft in een boek als ‘Heb de wereld niet lief’, je hebt ‘polarisatie’ en ‘polarisatie’. Waarom zou je niet naar muziek mogen luisteren en daar niet van mogen genieten? Nee leerde in dat boek een ‘ethisch-religieus dualisme’. Natuurlijk zijn de wereld en het Koninkrijk tegenpolen, zo zeer zelfs dat alleen het kruis ervan bevrijden kan. Ik ben het ook niet in alles met hen eens. Niemand heeft 100% waarheid in alles, maar ik kom veel reacties op hun werk tegen waaruit m.i. blijkt dat ze vaak verkeerd begrepen worden.
  Ik geloof niet dat Nee alleen maar evangelist was, hij was een echte bijbelleraar en wordt soms wel eens de Chinese Calvijn genoemd. Nee was ook nog gemeentestichter. Misschien handig om de leerstellingen van Nee eens in een notendop door te nemen: https:\/\/www.watchman-nee.nl/leerstellingen.htm

 11. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juni 2012 om 21:17

  Beste Ed,

  Ik heb van Watchman Nee ook bijna alles gelezen en ik heb al zijn boeken op een e-reader staan.Op
  dit moment ben ik ze aan het herlezen. “The Spiritual Man” heb ik driemaal gelezen en ik stuit bijvoor-
  beeld op zijn visie van lichamelijk ziek-zijn, waar ik niet achter kan staan vanuit mijn eigen ziekte
  die ongeneeslijk is. Watchman Nee plaats ik min of meer in de charismatische hoek omdat hij veel kennis
  heeft over de onzienlijke wereld en dat verwerkt in zijn boeken zoals “The Spiritual Man” (de enige
  boek die hij geschreven heeft en het “Bijbelse Psychologie” noemt.) Ik vind het belangrijk om in alle
  dingen in balans te blijven. Zijn visie op de psychologie is dat hij Westerse psychologie afkeurt, omdat
  je erin moet geloven, voordat het gaat werken, heeft hij gezegd. De geschriften van Watchman Nee beschouw
  ik als openbaringskennis gegrond op de Bijbel. Zelf heb ik enige kennis van de Westerse psychologie
  (propaedeuse aan de RU Leiden). En ik combineer beide bronnen om tot kennisvorming te komen. Is dat
  niet een uitspraak van Watchman Nee dat doorschiet als hij zegt dat je niets aan wetenschap hebt?
  Hij heeft eens gezegd: “In feite is alle geleerdheid wereldsgezindheid.” Het is goed om te evangeli-
  seren maar wel rekening-houdend met de context waarbinnen je dat moet doen. Naar mijn mening heeft
  hij ook een enigszins Boeddhistische inslag als hij het ontplooien van de talenten minder belangrijk
  vindt dan geestelijke kracht. Want dat laatste is bij mijn weten nog niet aangetoond. Mijn visie op
  de Bijbel is, dat ieder via zijn talenten komt op de plekken waar hij moet zijn. Natuurlijk is de
  Bijbel veel belangrijker dan menselijke kennis, maar God maakt wel gebruik van menselijke kennis.
  Denk bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg en het werk van Bijbelvertalers.
  Misschien is het wel aardig om te weten wat de muziek betreft, dat ik daar wel wat van af weet want
  ik heb prive-les gehad op het Amsterdams conservatorium tijdens de laatste twee jaar van mijn
  schoolperiode en ik ben daarom overgevoelig voor slechte muziek.

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juni 2012 om 22:19

  Deze vragen bevestigen mijn ongerustheid over deze dingen, die in samenkomsten regelmatig spelen…… Toen ik er eens iets over zei, kreeg ik ten antwoord: “Jij bent nog niet zover….”.. Met dit antwoord plaatste de spreker zich al “boven” zijn broeder…… Dit antwoord leg ik daarom naast mij neer. Misschien mag ik heel dankbaar zijn om “nog niet zover te zijn….”. Ik geef mensen, die de gave van het “onderscheiden van geesten” niet ontvangen hebben altijd het volgende “ezelsbruggetje”:
  1. Jezus Christus moet in de boodschap (profetie) centraal staan.
  2. De boodschap (profetie) moet toetsbaar zijn aan Gods Woord (dus nergens in strijd daarmee)
  3. De boodschap moet dienen tot “opbouw” van de ander of van de gemeente!
  Dit is voor iedereen gemakkelijk te onthouden. Boodschappen worden soms zo geraffineerd gebracht, dat je zelf gaat twijfelen en het pas achteraf “ziet”….. Dirk zag het ook goed, dat het “achterovervallen” niet “toetsbaar” is, dus NIET van de Heilige Geest. Ik kreeg hierover kort geleden een vraag uit India, waar iemand vroeg, of ze in het westen allemaal “achterovervallen”, want voor een Indiër betekent achterovervallen, dat je dood bent……. (dus wel een heeeeeel slecht getuigenis…… Nu klopt het wel dat Azië het continent is waar de kerk het snelste groeit en levender is dan in het westen. Erg veel “leven” zit er hier helaas niet meer in….. Maar ging het volk niet ten onder door gebrek aan kennis??? Wie leest hier nog dagelijks zijn Bijbel??? In India wel….. Er is een schrijnend gebrek aan Bijbels in India……. De mensen hebben daar gelukkig ook geen “boekenplanken”….

 13. Ed zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juni 2012 om 22:39

  Dag San, wat we lezen in een boek wordt vaak door onze levenservaring gekleurd. Wat ziekte betreft, ik lees Watchman Nee heel anders. Ik zie hem nergens beweren dat iedereen genezen wordt, daarbij komt dat je dat boek als een geestelijke biografie moet lezen. Hij zegt wél dat dit iets persoonlijks is in de relatie tussen de Here en de gelovige. De Nederlandse editie is overigens slechts vertaald. Ik plaats hem juist helemaal niet in de charismatische hoek. Nee baseerde zich vooral op War on the Saints van Penn-Lewis, en ziedaar, charismatici bekritiseren dat werk juist als totaal anticharismatisch (…). Conclusie: als 10 mensen een bepaald boek lezen, is het net als met de Bijbel zo dat er tien verschillende interpretaties uitkomen. Iedereen denkt en interpreteert weer anders, en spiegelt dat vaak aan de eigen innerlijke belevingswereld. Daarom hameren beiden er ook telkens weer op dat alleen de Geest de dingen aan een mens kan laten zien. Het is een van de redenen dat Nee wilde dat het boek niet meer gedrukt zou worden. Zelf heb ik bijv. een diep-occulte achtergrond. Gevolg is dat bijvoorbeeld ik weer zijn werk over passiviteit heel kostbaar vind en zeer waardeer, ook weer gebaeerd op corresponderende ervaringen, dan is het niet alleen een verstandelijk ‘begrijpen’ maar innerlijk ‘weten’ dat wat hij daar zegt ook klopt, omdat ik er zelf enige dingen van doorleefd heb. Nee zegt ook nergens dat talenten niet ontwikkeld zouden moeten worden, hij stelt ze alleen tegenover ‘geestelijke talenten of gaven’. Met dat vermeende ‘niet ontwikkelen’ doelt hij dan ‘in het … geestelijk … werk’. De context is belangrijk. De invloed van de Chinese cultuur is een argument dat in de kritische biografie (Secrets of Watchman Nee) van Dana Roberts wordt gebruikt. In een gesprek met hem daarover in de review op Amazon wierp ik (o.a.) tegen dat Nee vrijwel heel zijn antropologie baseert op de geschriften van westerse auteurs (zoals Austin-Sparks – Wat is de Mens) en Penn-Lewis (Ziel en Geest). Als Nee geen Chinees was geweest, had men geen enkele grond gehad voor dat argument.

 14. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juni 2012 om 22:41

  Even iets heel anders! We vergeten wel eens dat de kerk “WIJ” zijn…. Elk lid draagt medeverantwoordelijkheid voor wat er in de kerk gebeurt. Ik ben de laatste 7 jaren drie dingen binnen mijn kerk gaan doen en ik zie de kerk, inclusief mijn predikant veranderen:
  1. Nergens “tegen” zijn!! Hand. 1: 8 heeft het over “GEtuigen”. Vroeger was ik steeds bezig met “OVER”tuigen. Het laatste roept alleen weerstand op, omdat “over” gelijk staat met “te”!! Het bleef dan ook zonder vrucht.
  2. Bidden voor de dingen, die je mist of waar je tegen bent!! Ik heb wel een gehuild voor mijn kerk… Alle dingen waar ik tegen was, nam de Heer Zelf weg!!
  3. Elke maand schrijf ik een stukje in mijn kerkblad, waarin ik aan de hand van een Bijbeltekst of gebeurtenis mijn getuigenis geef. In al die jaren dat ik dat doe kan ik de respons op de (korte) stukjes op één hand tellen. Laatst zei iemand tegen mij: “maar ze lezen het wel hoor….” Is niet ELKE Christen (dus ook de kerkganger) geroepen om te getuigen??? Het hele boek Handelingen is de praktische uitvoering van Hand. 1: 8!!

 15. Ed zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juni 2012 om 22:51

  En San ik voel met je mee in de muziek. Mijn grootvader had aan het conservatorium gestudeerd en was zijn leven lang kerkorganist en dirigent van een christelijk mannenkoor. Als hij popmuziek hoorde zei hij altijd ‘dat is geen muziek!’ Toen ik tot bekering kwam door een bovennatuurlijke openbaring/gezicht van Jezus aan het kruis en mijn feitelijke eenheid met Christus als rank aan de Wijnstok zag en plotseling vervuld werd met de Geest (waarbij ik een lichtbol zag die in in mij kwam en mij met hemelse vreugde vervulde), kreeg ik van het ene op het andere moment een hekel aan rock- en popmuziek (christelijk of seculier). Zelf heb ik door schade en schande geleerd dat bij bovennatuurlijke ervaringen er weldegelijk een verschil is tussen imitaties van de boze in en aan de ziel, en de ware werkingen van Gods Geest in en aan de Geest. Ik ontdekte dat inzicht in deze dingen absoluut niets te maken heeft met verstand of intelligentie, maar dat op dit gebied de meest geleerde professor en de eenvoudigste boer (d.i. landbouwer 😉 op dezelfde voet staan. Alleen ervaring getoetst aan het Woord heeft hier enige waarde. De kwestie ervaringen in/aan ziel/geest is ene ingewikkelde materie die slechts door openbaring en persoonlijke ervaring met de Here geleerd kan worden. Argumenteren en discussiëren erover heeft helaas weinig zin.

 16. Ed zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juni 2012 om 23:26

  Wat de wetenschap betreft San, ik geloof met jou dat ook die tot de cultuuropdracht behoort. Ik geloof dat psychologie een aanwinst kan zijn, maar we moeten daarbij in gedachten houden dat hoewel (abstracte) wetenschap neutraal is, het bij de psychologie over de aard van de mens zelf gaat, en de seculiere psychologie negeert of ontkent het bijbelse mensbeeld en het bovennatuurlijke, uitzonderingen als Carl Jung die nota bene spiritist was daargelaten. De seculiere psychologie wil veelal het gedrag van de mens beschrijven vanuit evolutionistisch gedachtegoed. Ze beschrijft veel, maar daarmee verklaart ze de dingen ten diepste nog niet. Ik geloof bijvoorbeeld dat er epilepsie is die puur organisch van aard is, maar dat betekent nog niet dat er dus gevallen van epilepsie kunnen zijn die een andere, geestelijke oorzaak hebben. En daar kan de seculiere wetenschap niet helpen. Soms kan een geestelijke macht zich zelfs verbergen achter een organische zwakheid op dit soort gebieden. Helemaal desastreus is het wanneer duidelijke gevallen van bezetenheid in het NT verpsychologiseerd worden. Een goed boek over dit soort zaken dat eigenlijk een samenvatting is van een medisch, historisch, antropologisch en theologisch symposium gehouden door de Christian Medical Society aan de universiteit van Notre Dame in 1975, draagt de titel: Demon Possession – An unusual collection of experiences, case histories, studies, and conclusions from a wide range of professional people, including doctors, psychiatrists, scientists, historians, theologians and college professors. Uitgave Bethany House, editor John Warwick Montgomery. De boeken van bijv. dr. John L. Nevius en mevr. Penn-Lewis worden er positief in beoordeeld. Maar zelf raad ik na alles wat ik gezien heb mensen af om De Geestelijke Mens of Oorlog tegen de Heiligen te lezen als ze een ‘gewoon leven’ leiden zonder dat ze ooit met bovennatuurlijke krachten in aanraking zijn geweest. Dat soort boeken kunnen absoluut gevaarlijk zijn.

 17. Ed zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juni 2012 om 23:55

  Ernst, ben het helemaal met je eens. De opmerking ‘jij bent nog niet zover’ doet denken aan een soort esoterisch christendom van geheimenissen die alleen door ingewijden gekend kunnen worden als ze flink hun best doen. Maar geen mens ziet iets zonder de Geest en niemand kan of mag zich boven zijn broeder stellen. Men moet met wat men meent te zien de ander dienen, en als het echt van de Geest is, blijft het bestaan, en hoeft de ander niet ‘overtuigd’ te worden, dat is geen geestelijke werkwijze. Wordt degene die denkt te zien dan prikkelig omdat men niet aanvaardt wat hij ‘gezien’ heeft, is dat een bewijs dat het ‘ik’ een grote rol speelt. Als die broeder die denkt wel zover te zijn een ‘oog’ is, mag hij toch niet verwachten dat een broeder die een ‘oor’ is ook kan zien wat het oog ziet?

 18. Aliyah zegt:
  Geplaatst op zondag 3 juni 2012 om 8:49

  Yeshua, de Heere Jezus zegt: gij zult Mijn getuigen zijn! Simpel he, zó eenvoudig! Als je Hem kent, kun je ook van Hem getuigen! Yeshua droeg Zijn discipelen op om het evangelie tot aan de uiteinden der aarde te verkondigen en daarvan te getuigen, dit geldt ook voor Zijn discipelen/leerlingen van vandaag en gister en morgen, totdat Hij terugkomt!

  Als je gericht bent op Yeshua, de Heere Jezus, ben je ook gericht op Zijn Koninkrijk; er staat geschreven: Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, in de hemel en op aarde. Dit Koninkrijk is een Koninkrijk van Waarheid en Gerechtigheid, iets waar de ganse wereld, de hele schepping naar snakt! Wat hebben wij als kind, als zoon/dochter van de Allerhoogste, van Yahweh, de Heere God toch geweldige kansen om te GETUIGEN in een wereld die meer en meer door ANGST wordt gedreven. Alles is gebaseerd op ANGST, de beurzen, de koersen, kortom de hele financiële wereld, de banken, landen vallen uit elkaar, alles valt uit elkaar, precies zoals deze dingen in de Bijel/Yahweh’s Woord beschreven staan, dus…er is werk te doen, persoonlijk ervaar ik als dochter van Yahweh, de Heere God, mijn Vader in de hemel helemaal geen angst! Ik bid elke morgen om kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst! Mijn toekomst is veilig en geborgen, door het volbrachte werk van Yeshua, de Heere Jezus en door hem in alles te volgen en te dienen, Hij is mijn enige voorbeeld ~ de Rots waarop ik bouw!

 19. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op zondag 3 juni 2012 om 10:58

  Sjalom beste mensen,
  Wees gericht op JHWH, de G’d van Israe , Zijn Geest. Hij als Yeshua/Redder die onder ons heeft gewoond en zijn Wil [ Uw Wil geschiede …..], beschreven in de Torah / Tenach en in de schriften over het vernieuwde verbond met de huizen Israel en Juda. Bent U geënt? Doet U Zijn wil? Sjabbat, Zijn feesten, Rein voedsel ………..
  Studeer bv via internet messiaanslevendwater/Parasha/Tony Robinson, geef je kostbaarste bezit: TIJD, toets alles aan de schriften. Ontdek zelf.
  Bezoek een gemeente waar wordt geleerd over Yeshua en de Torah: Beth Yeshua Amsterdam.

  Waar het dus op aan komt: Geloof in Hem als Yeshua en probeer met hart en ziel de Torah te gehoorzamen.
  Op 14:12
  Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Yeshua / Jezus in acht nemen.

  Het vernieuwde verbond.
  JirmeJahoe 31:
  31 Zie, er zijn dagen op komst,
  is de tijding van de Ene,-
  dat ik met het huis Israël
  en het huis Juda
  een nieuw verbond zal smeden;

  31:32 niet als het verbond
  dat ik met hun vaderen smeedde
  ten dage dat ik hen bij de hand greep
  en hen uitleidde uit het land Egypte,-
  want toen hebben zij
  mijn verbond verbroken,
  terwijl ik het met hen aangegaan was,-
  is de tijding van de Ene;

  31:33 nee, dít is het verbond
  dat ik met het huis Israël zal smeden
  na die dagen, is de tijding van de Ene:
  ik zal mijn Wet geven in hun binnenste
  en in hun hart schrijven;
  wezen zal ik hun tot God,
  en zij zullen mij worden tot gemeente;

  31:34 niet langer hoeven ze dan
  ieder zijn naaste en ieder zijn broeder
  te leren en zeggen:
  ge moet de Ene kennen!,
  want allen zullen zij hem al kennen,
  van de kleinste bij hen tot hun grootste,
  is de tijding van de Ene,
  want ik zal hun ongerechtigheid vergeven
  en aan hun zonde niet langer denken!

 20. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op zondag 3 juni 2012 om 11:22

  Nog even voor de duidelijkheid:
  Zondigen is het ovetreden van / niet gehoorzamen aan de Torahvoorschriften, Zijn Wil.

  Bekeer U? Omkeren waar naar toe? Naar Zijn wil, gehoorzaam de Torah. Yeshua is onze /Verzoener/Redder/Verlosser/Bedekker!
  Pinksteren? We ontvangen zijn Geest en dan? Zijn [ G’d van Israel/Yeshua ] Geest helpt ons de Torah te gehoorzamen / in ons hart te schrijven [ ze stonden eerst op stukken steen ] [ Jirmejahoe 31 :31 ….]

  De Torah is de koninklijke levenswijze, aan het einde zal de Torah/wet voor de hele wereld uitgaan vanuit Sion, het is goed voor de mens [ immers gegeven door onze Schepper ] en door te gehoorzamen laten we zien dat we Yeshua, de G’d van Israel liefhebben. 1 Jochanan 5:3 Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last.

  Jesaja 2

  Toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem

  1 Het woord dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en Jeruzalem.
  2 Het zal in het laatste der dagen geschieden
  dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan
  als de hoogste van de bergen,
  en dat hij verheven zal worden boven de heuvels,
  en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen.
  3 Vele volken zullen gaan en zeggen:
  Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE,
  naar het huis van de God van Jakob;
  dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen,
  en zullen wij Zijn paden bewandelen.

  Want uit Sion zal de wet uitgaan,
  en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

  4 Hij zal oordelen tussen de heidenvolken
  en veel volken vonnissen.
  En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen
  en hun speren tot snoeimessen.
  Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen.
  Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.
  5 Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE.

 21. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 3 juni 2012 om 13:16

  Reactie van Dirk van Genderen:

  Beste Ed en anderen,
  Reacties op mijn commentaar stel ik altijd zeer op prijs. Het dreigt nu echter weer uit de hand te lopen. Sommigen reageren wel erg vaak. Deze week sta ik dat nog toe, vanaf volgende week ga ik de reacties weer tellen. Het maximum wordt dan opnieuw drie per persoon.

 22. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 3 juni 2012 om 14:16

  Beste Dirk,
  Hartelijk dank voor de ruimte die je nu nog geeft.

  Ed, volg het advies van Dirk op. Ga terug naar het woord en laat je je daar-
  door gezeggen. Want uiteindelijk is de Schrift gezaghebbend en niet woorden van mensen.
  Ieder geestelijke boek heeft zijn beperkingen. Vandaar dat ik veel minder geestelijke boeken lees.
  Ieder mens is feilbaar maar de grondtekst van de Bijbel is onfeilbaar. God maakt geen fouten.
  Anders blokkeer je je geestelijke groei. 1 Petr 2:2,3: “En verlang vurig, als pasgeboren kinderen,
  naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt,
  dat de HEERE goedertieren is.” (HSV).

  Spr 14:25 “Een betrouwbare getuige is een redder van levens,
  maar wie leugens blaast, is een bedrieger.”

  Groeten van San

 23. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op zondag 3 juni 2012 om 15:00

  We moeten terug naar het woord i.p.v allemaal boeken te lezen, de antwoorden die jij geeft Dirk, staan inderdaad in de bijbel, dus is het duidelijk genoeg.
  Maar inderdaad er is erg veel verwarring rond veel thema’s, dat merk ik ook (truc van de duivel misschien?) onrust zaaien is een sterk punt van hem.
  Dus blijf eenvoudig: lees je bijbel bid elke dag dat je groeien mag.
  En vooral het bidden voor onze voorgangers moet prioriteit hebben.

 24. coby wijnsma zegt:
  Geplaatst op zondag 3 juni 2012 om 16:11

  Het verschijnsel van het “vallen in de geest”, zoals dat in charismatische kring voorkomt, vindt geen steun in de bijbel. Dat roept de vraag op hoe men dit verschijnsel moet verstaan.
  Het kan verklaard worden door beinvloeding van de mensen, mensen die zich gemakkelijk laten beïnvloeden. In een massameeting kan het overslaan op de gehele menigte. Maar er is een andere verklaring die veel zorgwekkender is. Het verschijnsel van het vallen of tegen de grond slaan is bekend in het Hindoeïsme. Daar wordt het aangeduid met de term Shakti Pat. De bekeerde, voormalige Hindoe, Rabi Maharaj beschrijft in zijn boek dit begrip als volgt:
  Shakti Pat, “een uitdrukking, die gebruikt wordt voor de aanraking van een goeroe, gewoonlijk met zijn hand, op het voorhoofd van de vereerder, wat bovennatuurlijke effecten teweegbrengt. Shakti betekent letterlijk “macht” en in het toebrengen van shakti pat wordt de goeroe een kanaal van oerkracht, de kosmische kracht, die aan het universum ten grondslag ligt en die belichaamd is in de godin Shakti, de gemalin van Shiva.
  Het bovennatuurlijke effect van Shakti door de aanraking van de goeroe kan de vereerder tegen de grond doen slaan, of hij kan een helder licht zien, en een ervaring krijgen van innerlijke verlichting of nog een andere mystieke psychische ervaring hebben.” Hier heeft men te doen met een medium, een medium is iemand die krachten van boze geesten doorgeeft.
  Maharaj vertelt in hetzelfde boek dat hij nog maar dertien jaar oud was toen hij de “shakti pat” al toediende aan mensen. Hij verduidelijkt erbij dat Shakti een van de namen is van Kali. Shiva’s moorddadige, bloeddrinkende gemalin, de moedergodin van de machten die de oerkracht, die in het hart van het universum stroomt, verleent. Het was voor Maharaj destijds een opwindende gedachte dat hij “kanaal” van haar macht zou worden.

 25. Ed zegt:
  Geplaatst op zondag 3 juni 2012 om 16:45

  Excuus Dirk, als het over Nee gaat schiet ik vaak wat in de verdediging, terwijl dat niet zou moeten/hoeven. Ik vergat mezelf even en laat het hierbij.

 26. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 3 juni 2012 om 19:51

  Bij de reacties 19 en 20 moet me toch even het volgende van het hart:
  Galaten 2:
  “15 Wij, geboren Joden, en geen zondaars uit de heidenen, 16 wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. 17 Maar indien wij, trachtende in Christus gerechtvaardigd te worden, ook zelf zijn gebleken zondaars te zijn, staat Christus dan in dienst der zonde? Volstrekt niet. 18 Immers, indien ik hetgeen ik afgebroken heb, weder opbouw, bewijs ik daardoor, dat ik zelf een overtreder ben. 19 Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God te leven. 20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
  21 Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven.”

  Ik ben heel dankbaar en blij, dat ik “bevrijd” ben!! Paulus preekt voor zichzelf.

 27. Ed zegt:
  Geplaatst op zondag 3 juni 2012 om 21:14

  Dank San voor je reactie, maar wat bedoel je precies met ‘teruggaan naar het Woord’? Mag ik daaruit afleiden dat je denkt dat ik de boeken van Watchman Nee als mijn Bijbel zie? Dan kan ik je geruststellen, dat is niet het geval (ik geloof bijv. niet zoals hij in het huidige ‘tongenspreken’), maar Nee is wel een van mijn belangijkste bijbelleraren, naast enkele andere. En proberen we dat hier niet allemaal te zijn? Bijbelleraren? We spreken hier immers allemaal over de Bijbel en geven onze ‘interpretatie’ daaraan? Dan spreken we daar toch met elkaar over? In alle onvolmaaktheid? Want theologen zijn we hier denk ik geen van allen (die overigens ook vaak van mening verschillen). Het is goed als we, zoals ik eerder al aangaf, ons realiseren dat geen mens, hoe bekend en gewaardeerd ook, in alles 100% de waarheid bezit 😉

 28. jan zegt:
  Geplaatst op zondag 3 juni 2012 om 21:47

  Hallo Ed,

  8 reacties nu van jou.
  Ver over het maximum.

  En welke van jou reacties sluit nu aan bij Dirks column?

  Wissel email adres uit met San, of ga een keer koffie drinken.

  Groet, Jan.

 29. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 3 juni 2012 om 22:24

  Beste Ed,

  als je wil kan je bij Dirk mijn e-mailadres opvragen en als je in de buurt van Leiden woont,
  kunnen wij een kopje koffie ergens drinken. Dat laatste vind ik ook goed.
  Wat ik wel bedoel, is dat ik je erg diep in het gedachtegoed van Watchman Nee vind zitten,
  terwijl het gaat om je persoonlijke relatie met God gaat. Ikzelf neem de ideeen van Watchman
  Nee niet letterlijk over, maar zij vormen voor mij een inspiratiebron om op een geestelijke
  manier te kunnen leven. Zelf vind ik zijn uitleg van het boek Openbaring niet zo sterk. Wel als hij de geestelijke
  strijd behandelt. Ik heb daarvoor vergelijkingsmateriaal gelezen van andere (Westerse) schrijvers,
  zoals allerlei commentaar op de eindtijd en het boek Openbaring.

  Groeten van San

 30. Ed zegt:
  Geplaatst op maandag 4 juni 2012 om 0:38

  Dag broeders San en Jan,

  Ik hoop dat jullie me nog een keer de gelegenheid willen geven wat te verduidelijken. In eerste instantie wilde ik met bericht 3 alleen maar reageren op de openingszin van Dirk (Er is veel verwarring in de christelijke wereld), middels een citaat van Penn-Lewis. Jan, dat is dus de reactie die aansluit op Dirk. Waar het ‘mis’ ging was toen er enkele claims omtrent Nee geuit werden. Het is toch normaal dat er dan een gesprek over ontstaat? Als mijn geliefde broeder San vervolgens een gesprek over Nee wil beginnen in bericht 3, heb ik daar geen problemen mee, en hoewel we dat misschien wat eerder hadden moeten afkappen (dat was wijs geweest), ontstond er helaas een off-topic gesprek over Nee’s leer. Ik probeerde toen met voorbeelden duidelijk te maken dat iedereen boeken weer anders leest. Maar wat me vooral verdriet doet is dat er zo snel conclusies getrokken worden en er een beeld geschetst wordt alsof ik zo diep ‘in Watchman Nee’ zit dat ik daardoor blijkbaar geen normale relatie met God zou hebben. Hoe kan men zoiets nu zeggen? Ik vind dat een nogal vreemde manier van redeneren, omdat het suggereert dat men door het lezen van enkele berichten een compleet beeld heeft van iemands geloofsleven. Dat geloofsleven begon bij mij zonder Watchman Nee, en dat gaat zonder Watchman Nee ook gewoon door. Ik lees vele andere auteurs, en als ik op een van hen een vergrootglas leg middels uitgaven en een website, betekent dat nog niet dat zijn leer dus allesbepalend voor mij is. Zijn boeken geef ik alleen uit omdat ik hoop dat iets van wat hij in China en wereldwijd bereikt heeft, nog eens mag opflakkeren in ons land, niet omdat ik het in alles met hem eens ben. Voor hetzelfde geld had ik boeken uitgegeven van A. B. Simpson of Hudson Taylor, David Brainerd of Moses Stuart. Wat jammer dat er conclusies worden getrokken over iemands geloofsleven wanneer men slechts één taartpunt uit de hele taart van iemands geloofsleven gezien heeft. Wil best e-mailen!

 31. Dirk zegt:
  Geplaatst op maandag 4 juni 2012 om 7:15

  Reactie van Dirk van Genderen:

  Discussie over Watchman Nee is hierbij gesloten. Zulke discussies horen niet op deze website plaats. Dat reken ik mijzelf aan. In het vervolg zal ik daar alerter op zijn.

 32. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op maandag 4 juni 2012 om 9:02

  1 Petr. 1:22,23: ,,Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief, als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.” De gemeente Gods is geheel anders, de oude mens hebben ze afgelegd is (dood). We zijn een nieuwe schepping geworden (Gal.6:15,16). Laten we ons aan die regel houden. Dan zijn we niet meer heen en weer, op en neer geslingerd. Maar groeiende en ons houdende aan de Waarheid, (dat is Jezus en Zijn Woord), zullen wij tot de volle kennis van de Zoon Gods komen, we bereiken de manlijke rijpheid; mits we ons ook aan de Waarheid houden! Onze geesten zullen verjongd moeten worden willen we niet stranden in leerstellingen of dogma’s van mensen. Onze nieuwe levenswandel zal gezien moeten worden, die valt echt wel op, zodat de wereldse/natuurgenoten denken: ,,ze doen anders, ze zijn anders, in spraak, daad en gewaad.” Doen wij echter dezelfde dingen als zij? Dan brengt het geen vrucht van God voort. Het bouwen, trouwen, planten of kopen-verkopen is op zich niets mis mee, doch wanneer het boven de dingen van God uitstijgt, wordt het bedenkelijk en één gevaarlijke zaak. Tot slot lieve broeders en zusters: ,,Neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer’ (Efez. 5:11-21).
  De Here zegene u.

 33. dag zegt:
  Geplaatst op maandag 4 juni 2012 om 11:23

  ~Blijf dicht bij de Here, wandel met Hem. Laat u leiden door Zijn Woord en door Zijn Geest~
  zo besluit Dirk zijn verhaal, zeer tot mijn opluchting, want de rest (van zijn verhaal) is mij een gruwel.
  Negatiever kan niet en daar is een goede reden voor, want het gaat ook om de toekomst van onze kinderen en hún kinderen.
  Het liefst zag ik die opgroeien in een christelijke stad, met christelijke eethuisjes, winkels en bedrijven, in wat je een christelijke cultuur zou kunnen noemen. Pogingen in het verleden om dergelijke leefgemeenschappen op te richten zijn mislukt (sektes, enge leidersfiguren). Waar we tegenwoordig ‘chr.’ voorzetten, herken ik niet als christelijk. Een bezoek aan een kerk is voor mij precies hetzelfde als een bezoek aan een postkantoor of grootwinkelbedrijf. Het enige verschil is a onderwijs en b literatuur. Christelijke uitgeverijen en websites zijn er gelukkig genoeg.
  Voor de mensen die daarvan moeten leven, financieel, vind ik dit prima. Maar voor het overige betreur ik het gemis van broeders (en zusters) in de dagelijkse praktijk.

 34. rene postma zegt:
  Geplaatst op maandag 4 juni 2012 om 21:31

  Beste dirk

  Het zijn wijze woorden, in zeer eenvoudige taal.
  Hopelijk nemen deze woorden, meniging ter harte.

  vr gr Rene Postma.

 35. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 juni 2012 om 13:08

  Beste Dirk

  In Visie stond pas de Slijpsteen-stelling: ‘Ik zou me minder thuis voelen in een multiculturele gemeente. 95 stemmers waren het hier mee oneens en 8 stemmers waren het er mee eens. Omdat ik voor geen van beiden kon kiezen zet ik hier mijn visie uiteen. Het woordje multicultureel klinkt voor mij zó beladen dat ik als ik dat hoor meteen denk aan de socialistische droom (inmiddels nachtmerrie voor degenen die hier tegen hun wil deel van uitmaken) om iedereen ongeacht afkomst maar gewoon bij elkaar te zetten zonder daarbij de consequenties te willen overzien. Je zult misschien denken: wat heeft dit met jouw stukje te maken? Wel dat zal ik je zeggen. Bij punt 13 schrijf je terecht: “Zeker, het is niet de bedoeling dat we alleen binnen de muren van ons kerkgebouw blijven”. Hierbij zou ik kunnen aanvullen (met jouw goedvinden) ….”maar het allerbelangrijkste is dat we op God blijven vertrouwen en alleen naar Zijn stem luisteren want al die andere stemmen zijn van nul en generlei waarde en dienen tot niets”. Ik kom weer terug op de Slijpsteenstelling en wil het woordje ‘multicultureel’ graag vervangen door mensen die vanuit verschillende achtergronden Jezus hebben leren kennen als hun Heer. Ik heb niets tegen zo’n kerk mits er onverkort vastgehouden wordt aan Gods woord (en dan sluit ik me aan bij jouw commentaar Dirk). Mensen in zo’n kerk zijn immers verbonden door die Ene, die de Weg en de Waarheid is.

 36. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 juni 2012 om 13:37

  In diverse reacties lees ik vaak stellige meningen met verwijzingen, (om hun gelijk te bevestigen?), naar dit of dat goed (geestelijk) boek. Maar ik weet zeker dat wij Christenen de WAARHEID in EEN boek kunnen vinden: De Bijbel.
  De problemen die Dirk in zijn commentaren aan de orde stelt, probeert hij altijd, alleen maar door verwijzend naar toepasselijke Bijbelcitaten of verhalen uit de Bijbel, met oplossingen te komen.
  Al vaker heb ik verteld dat ik de bijbel =/- 15 jaar geleden (onafhankelijk) alleen ben gaan lezen en ik moet zeggen, dat Jezus lessen uit de Bijbel, de Christelijke leer dus, denk aan De Bergrede, de symbolische verhalen, b.v. De barmhartige samaritaan, de Verloren zoon etc. heel eenvoudig en makkelijk voor iedereen te begrijpen zijn. Maar oh zo moeilijk in PRAKTIJK te brengen. Hiermee wil ik nogmaals benadrukken, dat de PRAKTIJK-uitvoering van ons Christen-zijn het belangrijkste moet zijn. Denk aan Moeder-Theresa, Majoor Bosschard en alle andere vrijwilige-hulpverleners.
  Een Christelijke-belijdenis is een WOORDELIJKE bevestiging van je Christen-zijn in de Kerk.
  Een Christelijke-getuigenis is het in PRAKTIJK brengen van je Christen-zijn in het Open-Veld. Hub.

 37. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 augustus 2012 om 22:52

  Best Dirk

  Er is inderdaad vandaag de dag veel onzekerheid in de (christelijke) wereld en de Goliaths lijken hun duizenden te verslaan. Denk hierbij alleen maar aan de jaarlijkse terugkomende rituelen van diegenen die vasten voor de demonische maangod allah en degenen die tijdens de Walpurgisnacht eveneens de duivel om hulp vragen om juist christenen op allerlei manieren te treffen. Het is daarom inderdaad zaak om dicht bij de Here en dicht bij Zijn woord te blijven.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden