Zou de profeet Elia ook vakantie hebben gehad?

We staan aan het begin van een vakantieperiode. Het is goed om een tijd van rust, ontspanning en bezinning te hebben. Het is mijn verlangen ook in de komende weken de Here te zoeken in de stilte van de zomer, om nieuwe kracht en visie van Hem te ontvangen.

Zou de profeet Elia ook wel eens vakantie hebben gehad? Wat een Godsman was hij! En toch zegt Jakobus 5 dat Elia net zo’n mens was als wij. Hij doet een vurig gebed dat het niet zal regenen in Israël, en het regent drie jaar en zes maanden niet. Elia bidt en God doet het. Al die drieënhalf jaar moet Elia zich verbergen voor Achab en Izebel. Eerst bij de beek Krith en later bij de weduwe in Zarfath. En de Here zorgt voor hem, zoals Hij ook voor ons zal zorgen als de nood groot is en alleen Hij overblijft op wie we ons vertrouwen kunnen stellen.

Later volgt de geschiedenis met de Baäl-priesters. Elia’s God bewijst machtiger te zijn dan Baäl. En na die geweldige overwinning op de Karmel bidt Elia om regen. ‘Here God, de drieënhalf jaar zijn voorbij, er moet nu wel regen komen,’ zo zal hij wellicht gebeden hebben. En zijn geloof wordt danig op de proef gesteld. Maar de Here hoort zijn gebed en geeft overvloedige regen.

Nu zou je toch denken dat Elia zich wel weer in het openbaar durft te vertonen. Zijn God heeft immers krachtig bewezen de levende God te zijn. Nu heeft Elia toch wel behoefte aan een vakantie, zouden wij zeggen.
Maar juist op dit moment, na deze geweldige geestelijke overwinning, stort Elia totaal in. En reken er maar op dat de satan woedend is op Elia, na de dood van al zijn Baäl-priesters, en zeker zal proberen hem zo snel mogelijk uit te schakelen.

Als Elia hoort dat Izebel hem de volgende dag wil doden, vlucht hij naar Berseba. Hij trekt de woestijn in, kruipt onder een bremstruik en wil daar sterven. ‘Het is genoeg! Neem nu mijn leven Here, want ik ben niet beter dan mijn vaderen’ (1 Koningen 19:4).
Misschien zijn deze gevoelens herkenbaar. Elia is echt niet de enige die zo door matheid en moeheid overvallen wordt. Na een geestelijk hoogtepunt, waarin je wellicht hebt ervaren dat God bij je was, voor je streed of je misschien wel door het water of het vuur droeg (Jesaja 43), kan het plotseling geestelijk donker worden in je leven.

De Here ziet Zijn knecht Elia en ontfermt Zich over hem. Hij veroordeelt hem niet. Hij weet dat Elia rust en voedsel nodig heeft. Een engel raakt hem aan en zegt: ‘Sta op, eet’ (1 Koningen 19:5).

Dan ziet Elia een koek, op kolen gebakken en een kruik water. Als hij, nadat hij gegeten en gedronken heeft, weer in slaap is gevallen, maakt de engel des Heren hem opnieuw wakker en zegt: ‘Sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn.’ Hij eet en drinkt opnieuw en ontvangt daaruit zoveel kracht van God Zelf dat hij er veertig dagen en veertig nachten op vooruit kan, tot hij bij de berg Gods, de Horeb komt. Daar openbaart de Here Zich aan hem, in het suizen van een zachte koelte en krijgt hij nieuwe taken en opdrachten.

Het is mijn verlangen en ik hoop en bid dat het ook uw verlangen is, om evenals Elia, in deze vakantietijd van de Here nieuwe kracht en nieuwe visie te ontvangen om in Zijn kracht verder te gaan en bruikbaar te zijn voor Hem. Zo’n periode van rust en bezinning wens ik u allen deze zomerperiode toe.

Dirk van Genderen