Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Wie zonder zonde is… (21 reacties)

Geplaatst op donderdag 19 juli 2012, 8:49 door Dirk A A

Telkens weer komen nieuwe schandalen en onthullingen in het nieuws: van frauderende wetenschappers, met de waarheid sjoemelende eindtijdpredikers, dubbelspel spelende televisiedominees en andere leiders die van hun voetstuk vallen. Dubbel pijn doet het wanneer het christenen betreft, zeker als het christelijke leiders zijn.

U kent vast wel de geschiedenis van de overspelige vrouw in Johannes 8. Zij is betrapt op het plegen van overspel. Vervolgens komen de Schriftgeleerden en de Farizeeën op het idee haar naar de Here Jezus te brengen.
Ze hebben hun aanklacht snel rond: de wet van Mozes zegt dat ze moet worden gestenigd. Wat zal Zijn oordeel zijn? Zo proberen ze Hem in verzoeking te brengen, opdat ze Hem kunnen aanklagen (Johannes 8:6).

Aan dit gedeelte moest ik de afgelopen dagen denken. Hoe zou de Here Jezus reageren op mensen die ernstige misstappen hebben begaan?
Zijn reactie op de aanklacht van de Farizeeën is zonder meer opmerkelijk. Hij zegt niets. Hij buigt Zich en schrijft met Zijn vinger in de grond. Zo maakt Hij duidelijk dat Hij geen oordeel wil uitspreken.

De Farizeeën en de Schriftgeleerden zullen, als kenners van de Schriften, direct gedacht hebben aan Jeremia 17:13: ‘HERE, Hoop van Israël, allen die U verlaten, zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven, want zij hebben de bron van het levende water, de HERE, verlaten.’
Wellicht schreef de Here Jezus hun namen in de grond. Wie is hier eigenlijk de schuldige? Deze boodschap zal hun niet ontgaan zijn…

Dan spreekt de Here Jezus: ‘Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen’ (vers 7). Door te zeggen dat alleen iemand die zonder zonde is, de eerste steen mag werpen, benadrukt Hij het belang van barmhartigheid en vergeving. En tegelijk geeft Hij aan dat de aanklagers zelf ook schuldigen zijn. Hij laat hun zien dat zij niet het recht hebben deze vrouw te veroordelen.

De reacties op de recente onthullingen en schandalen tonen aan dat wij erg snel klaar staan met ons oordeel als anderen op hun zonden en misstappen worden betrapt. Soms lijken we er zelfs een behagen in te hebben om die ander in het openbaar aan de schandpaal te nagelen. Misschien lijken we in dit opzicht wel op de Farizeeën. Alsof wij zonder zonde zijn en het recht hebben de ander te veroordelen.

Begrijp me niet verkeerd. Het gaat er niet om zulke daden goed te praten. Dat doet de Here Jezus ook niet. Want als de Schriftgeleerden en de Farizeeën beschaamd het toneel hebben verlaten en daarmee aangeven zelf niet zonder zonde te zijn, zegt Hij tegen de vrouw: ‘Dan veroordeel Ik u ook niet; ga heen en zondig niet meer’ (vers 11).
De werken van de duisternis moeten ontmaskerd worden. En ik hoop en ik bid dat degenen die in opspraak komen of zijn gekomen, tot inkeer komen en zich bekeren. Bij de Here is toch vergeving…

Opnieuw de vraag: Hoe zou de Here Jezus vandaag reageren in genoemde situaties? En denk dan niet alleen aan de onthullingen en schandalen, maar maak het eens breder. Naar onze eigen gemeente, familie, werksituatie, onszelf.
Wie voor de Here Jezus komt te staan, zal er diep van doordrongen zijn dat Hij de zonden in ons leven niet kan gedogen. Zijn heiligheid biedt geen enkele ruimte voor onze onheiligheid.

Dat zal de overspelige vrouw ook beseft hebben. Vol verbazing zal ze de reactie van de Here Jezus hebben gezien en aangehoord. Hij laat geen millimeter ruimte voor haar daad, maar is tegelijk vol liefde en ontferming. En reken maar dat ze erdoor is geraakt tot in het diepste van haar innerlijk.

Wie beseft hoe zwaar de Here Jezus heeft moeten lijden voor onze zonden, zal het wel uit zijn of haar hoofd laten om liefdeloos te oordelen over de ander die in zonden is verstrikt geraakt. De vraag komt op ons af of we reageren zoals de Farizeeën en de Schriftgeleerden of dat er iets van de Here Jezus in ons zichtbaar is. Plus een besef dat ook wij niet zonder zonde zijn. Alleen wie zonder zonde is, mag een steen werpen.

Dirk van Genderen

21 Reacties

 1. Ed zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 juli 2012 om 10:26

  ‘Alleen wie zonder zonde is, mag een steen werpen.’ En Jezus was dat, maar wierp toch geen steen, waarschijnlijk JUIST omdat Hij zonder zonde was. Als tegen onszelf gezondigd wordt, reageren wij vaak als een slang, hoewel wat de Farizeeën voorstelden, ter dood brengen door steniging waarschijnlijk in niemand zal opkomen. De zonde zelf blijft natuurlijk erg, de vraag is altijd alleen vanuit welke motivatie we erop reageren, om de ander tot bekering te brengen en te helpen, of genadeloos uit zelfrechtvaardiging en gekrenkte trots zwart te maken. En hebben we daarin niet allemaal gefaald?

  In dit geval van de overspelige vrouw ging het de Farizeeën er natuurlijk om Jezus de Genadige tegenover Mozes de Rechtvaardige uit te spelen. Jezus verbaasde Zijn toehoorders op de Hermon door verschillende van Mozes’ wetten en voorschriften te herroepen of nog te versterken: Mozes stond echtscheiding toe, Jezus verbood het – 1 uitzondering daargelaten (overspel): ‘U komt tot ons met het principe van van genade als basis van Uw leer, warmee U Zichzelf boven Mozes verheft. Als U dus de executie beveelt, spreekt U wel van genade, maar in de praktijk zorgt u ervoor dat het principe van gerechtigheid weer bekrachtigd wordt.’ De Farizeeën gingen er vast vanuit dat Hij de executie zou verbieden, zodat ze Hem ervan konden beschuldigen een vijand van de wet te zijn. Verbiedt Jezus hier de burgerlijke rechtsgang en de doodstraf? Voor de wereld: nee. Voor de Gemeente: ja! Jezus is op de Hermon overigens veel strenger tegen overtreders dan Mozes is voor Israël (Matt. 5). De Here noemt daar de straffen voor ‘na de dood’, en niet tijdens het leven. Er is overigens geen bewijs dat Mozes echt steniging beval als methode (Lev. 20:10), maar de Here gaat daar niet eens op in. Overigens, het ‘ik veroordeel u niet’ betekent hier dat Hij ‘geen vonnis over haar uitsprak zoals een rechter over een misdadiger’, het betekent niet dat Hij haar gedrag niet veroordeelde: Hij noemde dat zonde. Zij wilden dat Jezus haar zó veroordeelde, als Rechter, en dat wilde Hij niet.

 2. Ed zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 juli 2012 om 10:39

  Wat het in de grond schrijven betreft, het kan ook zijn dat Jezus aan Hosea 4:13-14 dacht. En zoals God met Zijn vinger voor Mozes op stenen tafelen de wet schreef die de dood bracht, zo kan Jezus ook schrijven met Zijn vinger, om Zijn vijanden in verwarring te brengen. Misschien zag de Here wat zich in hun geweten afspeelde en prikkelde Hij hen daarmee. Het is wel goed om ook nog te zeggen dat Jezus Zich van hen afwendde en blijkbaar geen aandacht aan hen schonk. Hij prikkelde hun trots dus niet door bewust naar de verwarring en schaamte op hun gezicht te kijken. Het is dus ook goed en fijn om te zien dat Jezus ook in genade met de Farizeeën handelde.

 3. Roest zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 juli 2012 om 16:28

  Wij worden opgeroepen tot het ontmaskeren van de duisternis, te lezen in Efeze 5 vers 11.
  Ik had eens een dwaling genoemd van een bepaalde spreekster, maar werd meteen in de hoek gezet dat ik een medechristen veroordeelde….. ik wilde alleen waarschuwen…… hoe gaat u daar mee om, meneer Van Genderen?

 4. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 juli 2012 om 17:43

  Beste Dirk,

  De functie van vermanen is zeker de ander erop wijzen dat bij de Here alles bekend is en dat wij een rein en heilig wandel moeten hebben voor Zijn aangezicht. Als wij een ander op zijn fouten wijzen, is het niet om onszelf te verhogen dat wij het zo goed doen. Bij mensen worden schuldigen al gauw aan de schandpaal genageld. Daarom moeten wij met al onze tekortkomingen naar de Here vluchten want bij Hem alleen is echte barmhartigheid te vinden. De overspelige vrouw werd daar ook op gewezen zonder al te veel woorden dat ze naar God moest gaan. Ook David erkende dat (2 Sam 24:14).
  God is Geest en geen vlees en daarom machtiger dan al wat een vleselijke arm kan doen. Daar staan in het OT voorbeelden van te over. De Here komt in actie op gebed bij de hulpeloze. Soms moeten wij naar het vlees afgebroken worden om te beseffen dat wij zonder de hulp van de Here niet staande kunnen blijven. De Here Jezus was als God en mens totaal afhankelijk van de Vader. Menen wij nog in eigen kracht iets te kunnen bereiken? De Here zal dat afbreken. Hij vernedert en Hij verhoogt. Ieder die zichzelf wil verhogen, zal door de Here vernederd worden. Al dan niet openlijk. De Here zelf zal oordelen.Het oordeel kunnen wij gerust aan Hem overlaten. Laten wij in een geest van zachtmoedigheid met elkaar omgaan. Wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle. Wij allen struikelen in velerlei opzicht (Jac 3:2).

 5. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 juli 2012 om 20:43

  Over het thema: Oordelen en veroordelen. (Mijn visie uit eigen praktijk-ervaring)
  Ik denk dan op de eerste plaats, aan de 1ste statie van de kruisweg: Jezus wordt ter dood Veroordeeld.
  Op goede vrijdag gaan wij langs 14 wegkruisen en het meditatie gebed bij deze 1ste statie is:
  Beoordelen, oordelen, veroordelen. Hoe vaak doen wij dit in het dagelijks leven. Beoordelen wij mensen naar afkomst, huidskleur, geloof, rijkdom, leeftijd enz. enz… En hoe vaak blijkt ons eerste oordeel onjuist? En hoe vaak veroordelen wij mensen daarom, en hoe vaak onterecht, en wat nog erger is, hoe vaak heeft dit gevolgen voor deze mensen? Gevolgen voor hun baan, hun gezin, hun levensvreugde? Laten wij hier eens over nadenken en ons bezinnen.
  Dan wil ik het ook nog even hebben over het thema: Roddelen, wat bijna even erg is in mijn visie.
  Ik kom uit een dorp uit het zuiden van het land, waar iedereen, iedereen kent en een hechte sociale band is (al wordt dit steeds minder). Maar als er ergens een zondig-gedrag of “mistoestand” heeft plaatsgevonden, dan weet dit het dorp ook vlug, maar ook steeds meer “aangedikt” en dat vind ik dan net zo erg als wat die farizeeërs tegen Jezus zeggen. Als zo’n roddelaar bij mij nu komt met zo’n verhaal, dan zeg ik altijd: Heb je het gezien; ben je erbij geweest….. Nee? Vertel het dan niet meer verder. Sindsdien komt mij niemand meer zo’n roddelverhaal vertellen.

 6. Peter Liefhebber zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 juli 2012 om 10:42

  De gegeven uitleg wordt vaak te ver doorgetrokken. Het gaat hier om een overspelige die volgens de door de Schriftgeleerden en de Farizeeën gegeven uitleg van de wetten van die tijd ter dood gebracht zou moeten worden. Een overspelige die voor Jezus gebracht wordt, niet voor de veroordeling van de overspelige vrouw, maar voor de verhoopte ontmaskering van Jezus. Jezus doorziet de achterliggende bedoeling en veroordeelt niet, er op wijzende dat ze allen zondaar zijn. Het gaat er hier met name om dat we beseffen ook zondaar te zijn, juist als we over een ander oordelen. Het gaat niet om het onvoorwaardelijk straffeloos heenzenden van misdadigers, zoals maar al te vaak als uitleg wordt gegeven.

  Barmhartigheid en vergeving zijn een groot goed. Maar wat is het vergeven waard van een zondaar die geen berouw kent? Te vaak hebben we moeten zien dat oplichters en kindermisbruikers in christelijke kring steeds opnieuw hun gang konden gaan. Juist omdat hun misdaden, hun zonden, niet aan de schandpaal genageld werden, maar met de mantel der liefde werden bedekt. Zelfs als er de wettelijke verplichting is om deze misdrijven bij het wereldlijk gezag aan te geven werd de voorkeur aan de doofpot gegeven. Om de schuldigen en het kerkelijk instituut te sparen, waarmee tegelijkertijd gelegenheid werd gegeven nieuwe slachtoffers te maken.

  De fraudeur, de sjoemelaar, de oplichter, de kindermisbruiker. Ze deden het om zichzelf op een voetstuk te plaatsen, voor geldelijk gewin, om lusten te bevredigen. Maar hoeveel van die aan de schandpaal genagelden hebben spijt betuigd, hun rijkdom aangewend om berouwvol hun slachtoffers schadeloos te stellen, tegenover het wereldlijk gezag opening van zaken gegeven en zich berouwvol teruggetrokken uit de schijnwerpers?

  De Bijbel geeft niet alleen aan hoe we om moeten gaan met berouwvolle zondaars, maar ook hoe we zondaars moeten vermanen en corrigeren en hoe we de Gemeente, het gezin en de samenleving moeten beschermen tegen de verstokte zondaar zonder berouw. Het zorg dragen voor die bescherming behoort ook tot de christelijke plicht.

 7. Corstiaan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 juli 2012 om 12:34

  Beste Dirk,
  De vraag ‘Hoe zou de Here Jezus vandaag reageren in genoemde situaties?’ is niet zo maar te beantwoorden. We moeten niet vergeten in welke context Zijn woorden ‘Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste een steen op haar werpen’ gesproken werden. Overspel was volgens de wet een reden om beiden (man én vrouw) te stenigen. De vrouw werd door de Schriftgeleerden niet voor dit doel bij de Here Jezus gebracht. Maar om Hem te verzoeken. Laten we dat niet vergeten. Het gevaar is, zoals in commentaar nr. 6 werd weergegeven, dat we gemakkelijk zeggen: ‘Zand erover; in de doofpot ermee.’ Het is inderdaag zo, dat als we naar ons zelf kijken en we ons door het Licht van de Here durven te laten beschijnen, we niet tot (ver)oordeling van de ander kunnen komen. En dan bedoel ik dus de persoon in kwestie. De ‘zonde’ is daarmee niet van het toneel verdwenen. ‘Hoe zou de Here Jezus reageren?’ Ik denk dat dit ons verstand te boven gaat. Zouden wij Hem in Zijn doen en laten kunnen narekenen? Zijn barmhartigheid, maar ook Zijn rechtvaardigheid, gaat ons vele malen te boven. Wie van de lezers kan omschrijven wat het woord ‘genade’ inhoudt! Dat is zo veel omvattend, zo rijk; daar zijn echt geen woorden voor. Laten we Zijn aangezicht zoeken, bidden om vergeving van al wat wij misdeden. Vragen om inzicht opdat wij, vervuld van Zijn liefde en genade, in genoemde situatie kunnen spreken en handelen.

 8. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 juli 2012 om 19:42

  Sjalom Dirk,
  In het aangehaalde schriftgedeelte Joh 8:6 zie je een machtstrijd woeden. Waar gaat het de Saduceeën om? Heel goed beseffen zij, dat Yeshua niet tot het bevoegde gezag behoort. Het was Zijn taak en roeping niet. Toch ontlokt men Hem aan een uitspraak. Op een Koninklijke wijze doet Hij een uitspraak: wie zonder zonde is werpe de eerste steen. Dat is het rechtvaardige oordeel van Yeshua, die de harten van mensen kent en de strikvraag doorziet.
  Neemt het feit niet weg dat er ook nu lieden zijn die het met de waarheid niet zo nauw nemen. Hoe moeten we daarmee omgaan? Als eerste ontmaskeren op een directe en confronterende wijze. Het gaat niet om deze of gene aan een schandpaal te hechten. Waar het om gaat is dat door het ontdekken mensen gewaarschuwd worden om zich ook niet schuldig te maken aan sjoemelen en oneerlijke praktijken er op na te houden. Juist Yeshua geeft hier een juiste houding weer: ontmaskeren en beschaamd afdruipen. Zijn doel: eerlijkheid en oprechtheid en een evenwichtig vonnis. Hij als geen ander weet dat G’d rechtvaardig zal zijn in Zijn oordeel. Er zijn kleine en grote overtredingen. De ogenschijnlijke kleine overtredingen die de mens van G’d afbrengen rekent G’d aan. Kerkelijke leiders dienen zich zeer bewust te zijn en/of te worden dat zij een zware verantwoordelijkheid hebben naar G’d en hun naaste. Dat wil Yeshua kenbaar maken door de opdracht te geven: wie zonder zonde is.

 9. Cees van Herpen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 juli 2012 om 12:47

  Hoi Dirk, Jij spreekt over barmhartigheid en vergeving in je overdenking. In een reactie vorige week noemt Hans een filmpje wat op youtube staat. Een filmpje van Corrie ten Boom over klaar zijn voor de wederkomst. Zij spreekt ook over vergeving, en dat er dan ruimte komt. Hier de link: https:\/\/www.youtube.com/watch?v=IEmldhKrJG4 En Hans, bedankt voor het feit dat je dit filmpje van Corrie ten Boom met ons wilde delen. Gaf mij weer een enorme bemoediging.

 10. Willem zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 juli 2012 om 13:53

  Weet u wat mij het meeste pijn doet, dat de zogenaamde huidige profeten, oprechte, niet zo geletterde mede gelovigen op een verkeerd spoor zetten. Dat zou de Here Jezus toch terecht afwijzen?.

 11. Hetty maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 juli 2012 om 14:34

  Beste Dirk

  Ik hoorde een tijdje geleden een preek dat we niet in de eindtijd leven maar in een nieuw begin.
  Dit deed me denken aan 2 Petrus 3
  Hij zei namelijk, we roepen al 2000 jaar dat Hij komt.
  Ook zei hij dat eindtijdvisie angstig maakt maar als je van Hem bent, waarom dan bang?
  Hij komt als een dief in de nacht, behalve als je naar Hem uitkijkt !
  Deze aarde gaat voorbij volgens diezelfde brief maar deze man roept iedereen op om deze aarde klaar te maken voor Zijn koninkrijk om Hem daarna uit te nodigen !
  In mijn ogen zal deze man beschaamd uitkomen….
  Of heb ik het fout ?

 12. marie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 juli 2012 om 14:40

  Als zelfs een christelijk leider niet betrouwbaar blijkt te zijn, is dit een ernstige zaak, voor zowel de christenen als de wereld. Hij verliest zijn geloofwaardigheid. Liefde is ook iemand op zijn fouten wijzen, zodat hij tot inkeer kan komen. Jezus zei niet alleen: “Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen”, maar ook: “GA HEEN EN ZONDIG NIET WEER”. De Samaritaanse vrouw had schuldbesef, vertelde ook eerlijk aan Jezus hoe haar huidige situatie was, verbloemde dit niet, zij was dus wel een betrouwbare vrouw die haar zonde inzag. Voor zo iemand is er vergeving. Maar de bijbel waarschuwt ook. Als je iets verkeerd doet en je wordt erop aangesproken en je wilt het niet veranderen, dan ben je verkeerd bezig en moet je je hier echt wel van bekeren.

 13. JJ zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 juli 2012 om 15:06

  47Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. 48 Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen; Johannes 12:47-48.

 14. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 juli 2012 om 15:15

  Als er sprake is van zonde dan is zulks meestal het gevolg van gebrek aan wedergeboorte, waarvan
  Jezus Christus spreekt in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 3. Vers 16 van ditzelfde hoofd-
  stuk is alom bekend (om van overbekendheid maar niet te spreken.)
  Echter, de verzen 5 t/m 8 van hoofdstuk 3 zijn dat beslist niet.
  In de eerste zendbrief van Johannes hoofdstuk 3 vers 9 en 10 lezen we het volgende:
  “Een ieder, die uit Gods geboren is, doet geen zonde ; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft.”
  Aan hun vruchten zult gij hen kennen.

 15. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 juli 2012 om 15:46

  Reactie van Dirk van Genderen:

  Beste Hetty Maria,
  Ik geloof dat je helemaal gelijk hebt.

 16. Antoonkoornstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 juli 2012 om 19:52

  Hartelijk bedankt Dirk dat je elke week weer een belangrijk onderwerp aan de orde steld. Na het lezen moest ik denken aan de woorden van Jezus: Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeelt wordt, want met het oordeel waarmede gij meet, zult gij geoordeeld worden, en met de maat waarmede gij meet zal u gemeten worden. Het gaat hier over de Balk en de splinter, Jezus noemt hen huichelaars die de zonde van anderen groot uitmeten, hierbij voorbij gaande aan eigen zonde(n). Er is echter in onze snel veranderde samenleving een groot gevaar dat binnen Kerk en Gemeente steeds minder de Zonde bij Naam wordt genoemd. Een Bijbels onderbouwde visie over o.a. ongehuwd samenwonen, homofilie, begraven of cremeren, enz, zijn niet meer bespreekbaar. Ik heb nog al eens ervaren dat iemand mij “mond dood” probeerde te maken met: wie zonder zonde is werpe de eerste steen. Liefde volle vermaning is, uitzondering daar, binnen vele Kerken en Gemeenten verdwenen. Onze Hart gesteldheid is de “Maat” waar Jezus mee meet, Zijn Maat is de Liefde en bewogenheid! Helaas kennen velen ook niet het verschil tussen Beoordelen en oordelen, wij moeten dagelijks beoordelen of we iets wel of nalaten, doen, vragen ons af of dit wel naar Gods wil is? Wanneer we ten diepste gaan beseffen dat aan ‘s Heren Zegen alles is gelegen is, nemen we Gods Woord steeds meer als basis in het bepalen van een standpunt .o.a. bij genoemde onderwerpen. Wanneer je hebt ervaren dat breken met de zonde, de relatie met God versterkt, wil je schoon schip maken, ook wat “verslavingen”betreft! In Kerk of Gemeente een Bijbels standpunt in nemen of verdedigen, is vandaag Lef en moed voor nodig, Paulus ging ons daarin voor. Velen vergeten dat God ons ook “meet” betreffende ons onbijbelse standpunten of visie, we kunnen dan in ons spreken een antigetuige van Christus zijn!

 17. Dick zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 juli 2012 om 20:22

  Wat Jezus in de grond schreef staat niet in de Schrift. Talloos zijn de theorieën hierover. De ene zegt dit en de ander dat. Ik voeg er nog één aan toe. Zou het niet zo kunnen zijn dat Jezus Zijn eigen Naam in de grond schreef. Dirk, je verwijst terecht naar Jer. 17:13 waar staat dat ieder die zich afkeert in de grond zal geschreven worden. Als Jezus Zijn eigen Naam in de grond schrijft, trekt Hij in zekere zin wissels op de toekomst dat Hij als de Rechtvaardige haar schuld op Zich zou nemen. Zij had inderdaad de dood verdiend, maar alleen door het plaatsvervangend lijden van de Here Jezus kon zij gered worden. En dat geldt voor ons allemaal. Al onze namen stonden in de grond geschreven, maar toen Zijn Naam daarin werd geschreven, werd de onze uitgewist. Wat een genade. Prijst onze Here Jezus daarvoor.

 18. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 juli 2012 om 21:04

  Is er vanaf de zondeval iets veranderd in deze wereld?? Er is wel heel veel gebeurd en de weg naar het paradijs is twee duizend jaar geleden weer geopend. De wereld zelf is nog net als voorheen. Ik troost mij dan met de woorden van het boek Habakuk. Dat boek bestaat uit maar 3 hoofdstukken. Habakuk begint met een vraag aan God: “Waarom moet mijn oog zoveel ongerechtigheid zien”…… Miljoenen en misschien miljarden mensen stellen vandaag dezelfde vraag. Er is niets veranderd sinds Habakuk. Wat gebeurt er echter met Habakuk? God laat Habakuk een heel klein beetje van zijn heerlijkheid zien. Wat laat God niet allemaal aan ons zien in zijn Woord?? Het maakte Habakuk niet sprakeloos, maar hij schreeuwde het uit in één groot getuigenis aan het slot van zijn boek:
  “17 Al zou de vijgenboom niet bloeien,
  en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn,
  de vrucht van de olijfboom teleurstellen;
  al zouden de akkers geen spijs opleveren,
  de schapen uit de kooi verdreven zijn
  en er geen runderen in de stallingen zijn,

  18 nochtans zal ik juichen in de HERE,
  jubelen in de God van mijn heil.

  19 De HERE Here is mijn kracht:
  Hij maakt mijn voeten als die der hinden,
  Hij doet mij treden op mijn hoogten.

  Heeft iemand nog iets aan God te vragen???

 19. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 juli 2012 om 21:44

  Dirk en Dick [17]

  Het schrijven in het zand is conform Numeri 5:23. Yeshua geeft daarmee aan dat de priester gerechtigd is om een vonnis te vellen. Met het schrijven in het zand geeft Yeshua duidelijk aan bij wie men moet zijn voor een rechtvaardig oordeel. Numeri 5 is daar heel duidelijk over. Zowel de man als de vrouw moeten voor de rechter verschijnen. Met dit handelen wil Yeshua aantonen dat het door G’d ingestelde rechtssysteem niet meer werkte. Al ten tijde van de profeet Jeremia blijkt dat men dit systeem niet zuiver meer toepast. De bron die Jeremia aanhaalt is ouder. Dat is ook de bron die Yeshua aanhaalt door middel van aanschouwelijk onderwijs. Meer is het niet. Overigens Yeshua gaf in de meeste gevallen aanschouwelijk onderwijs.

 20. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 22 juli 2012 om 0:20

  Beste Dirk,

  De Here Jezus negeerde in eerste instantie de schriftgeleerden en de Farizeeen. Maar zij BLEVEN
  Hem vragen (Joh 8:7 NBG). Daarop gaf Jezus pas antwoord. Wat ik denk dat het ook zou kunnen zijn,
  is dat Hij een gebed aan Zijn Vader in de grond schreef. Zelf doe ik dat ook weleens. Omdat ik een
  theoreticus ben, schrijf ik hele conversaties met God op. De Here Jezus leefde zo dicht bij de Vader dat Hij wist wat de wil van de Vader was. De Vader is een Vader die zich ontfermt over de wezen en weduwen, de zwaksten van de samenleving. De uitgestotenen, mensen die voor de wereld niets voorstellen.
  Hij is niet iemand van mensen aan de schandpaal nagelen. Hij geeft de mens zijn rechtmatige waarde
  terug die bij de zondeval weggeroofd was. Zo ook aan de overspelige vrouw. We krijgen een kijkje in de liefde van Jezus voor dezulken die door de gevestigde orde aan de schandpaal zijn genageld.
  In de ogen van de wereld is het afgedaan. Zo’n iemand krijgt niet een tweede kans. Maar God is niet zo. Dat niet meer zondigen slaat natuurlijk op de daad van het overspel plegen en niet op zondigen in het algemeen. De Here geeft zelfs de grootste zondaar tot aan het graf veel kansen om zich te bekeren. Zouden wij dat dan onrechtvaardig vinden? Neen, bij God is het rechtvaardigheid want Hij heeft geen behagen in de dood van de goddeloze (staat er geschreven). Zijn genade en zijn geduld is voor mensen niet voor te stellen. Hij meet niet met een vergrootglas de zonde uit. En de schriftgeleerden en Farizeeen waren in de ogen van Jezus grotere zondaars dan de overspelige vrouw, omdat zij Hem aan wilden klagen, en dus bij voorbaat Zijn liefde afwezen.
  Jij schrijft ook Dirk, dat de vrouw geraakt was in haar binnenste door de liefdevolle en accepterende houding van Jezus. Dat denk ik zelf ook. Zij kreeg het eeuwige leven, terwijl de intellectuelen van die tijd zijn genade versmaadden.

  Groeten van San

 21. Robbert zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 juli 2012 om 16:29

  Uiteraard is niemand zonder zonde maar worden mensen die Jezus willen volgen met hun gehele hart, ziel en verstand, behoorlijk aangevallen op hun zwakheden. Dit doet de boze om dan later te kunnen zeggen: “moet je eens zien wat je toen en toen hebt gedacht of gedaan”. De Here God BEmoedigd en de boze doet juist het tegenovergestelde namelijk ONTmoedigen. Ik denk dat al van Gods Kinderen dit wel herkennen. Zelf durf ik best te zeggen dat als ik het goede wil doen soms dat andere stemmetje ook nog klinkt en dan bid ik: Here laat mij alleen Uw stem verstaan en laat alle andere stemmen in mij zwijgen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden