Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Vóór de strijd de Here al danken voor de overwinning (16 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 juli 2012, 9:43 door Dirk A A

Het valt mij telkens weer op dat het allergrootste deel van veel gebeden bestaat uit het opsommen van vragen en wensen aan de Here God. Slechts zelden wordt Hij gedankt voor wat Hij heeft gedaan en nog minder voor wat Hij nog gaat doen. Terwijl dat toch zo belangrijk is.

Het lijkt erop dat wij de Here weinig dankbaar zijn voor wie Hij is en wat Hij doet in ons leven en in de wereld. Onze gebeden bestaan voor een belangrijk deel uit vragen en smeken. Om Gods hulp, Zijn zegen, gezondheid, vrede, een wonder, vergeving, bekering…

‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus,’ lezen we in Filippenzen 4:6 en 7.

Het is opvallend hoe vaak de Bijbel ons oproept om te danken. En niet zelden al voordat een gebed is verhoord. Enkele voorbeelden.

In 2 Kronieken 20 lezen we over de strijd van de Moabieten en de Ammonieten tegen Israel. Koning Josafat is bevreesd en besluit de Here te raadplegen. Voor heel Juda wordt een vasten uitgeroepen.
In vers 15b-17 lezen we dat de Geest van de Here op de leviet Jahaziël komt. Zijn boodschap is helder: ‘Zo zegt de HERE tegen u: Weest u niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan God. Ga morgen op hen af. Zie, zij trekken nu over de pas van Ziz. U zult hen aantreffen aan het einde van het dal, vóór de woestijn van Jeruel. Het is niet aan u in deze oorlog te strijden. Stel uzelf op, blijf staan en zie het heil van de HERE dat met u is, Juda en Jeruzalem. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Trek morgen tegen hen op, want de HERE zal met u zijn.’

Wanneer het moment van de strijd is aangebroken, neemt Josafat het woord: ‘Vertrouw op de HERE, uw God, dan zult u standhouden. Vertrouw op Zijn profeten, dan zult u voorspoedig zijn’ (vers 20b).
Daarna worden mannen opgesteld die de Here gaan loven en prijzen. Zij trekken voor de gewapende mannen uit en zingen: ‘Loof de HERE, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig!’ (vers 21b).
Op het moment dat er nog niets zichtbaar is van de overwinning, wordt de Here al geloofd en geprezen. Dat spreekt toch van vertrouwen op God!

Prachtig is het om dan te lezen wat de Here doet: ‘Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de HERE hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seïrgebergte die op Juda waren afgekomen, en zij werden verslagen.’ De Here geeft volkomen overwinning.

Ongeveer op dezelfde wijze vallen de muren van Jericho, waarover we lezen in Jozua 6. Nadat het volk Israel op de zevende dag voor de zevende keer om de stad is getrokken, blazen de priesters voor de zevende keer op de bazuinen en juicht het volk.
‘Het volk juichte, toen zij op de bazuinen bliezen. En het gebeurde, zodra het volk het bazuingeschal hoorde, dat het volk een luid gejuich aanhief. En de muur stortte in en het volk klom de stad in, ieder recht voor zich uit, en zij namen de stad in’ (vers 20).

Minder spectaculair maar zeker zo intens is de oproep om de Here te loven op tal van plaatsen in de Psalmen, niet zelden te midden van beroerde omstandigheden. Gaat u de Psalmen maar weer eens een keer lezen, dan zult u het zien. Misschien is deze vakantieperiode daar een goed moment voor.

Ook het Nieuwe Testament bevat deze oproep om de Here te loven en te danken. In het al genoemde Filippenzen 4 volgt na de oproep om al onze wensen door gebed en smeking bekend te laten worden bij God, de belangrijke aanvulling om de Here te danken.

Laat het echter geen geestelijk kunstje worden om dit uit te gaan proberen. Dan zal het zeker niet werken. Misschien bidt u al jaren ergens om, maar u hebt het idee dat de Here u niet hoort. Dat kan. Een oorzaak kan zijn dat er zonden in ons leven zijn die scheiding maken tussen God en ons. O, breek daarmee, belijd uw zonden en bekeer u.

Moet u nu dan alvast gaan danken voor het wonder dat de Here gaat geven? Zo bedoel ik het niet en ik geloof ook niet dat de Bijbel die weg wijst.
Het belangrijkste is dat we de Here Jezus kennen. Hij wil ons leiden door Zijn Woord en Zijn Geest. In de genoemde voorbeelden was de lofprijzing geen geheim wapen om de overwinning te forceren. Nee, er waren telkens mensen die de stem van de Here hoorden en deden wat Hij hun zei. Wanneer de Here dan leidt om Hem te gaan loven en prijzen, dan zal Hij zelf ook voor de uitkomst, de overwinning zorgen. Hem komt dan toe alle lof, eer, dank en aanbidding, tot in eeuwigheid.

Dirk van Genderen

16 Reacties

 1. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 juli 2012 om 11:23

  Beste Dirk,

  Dank voor dit bemoedigende stukje. Zelf heb ik een keer meegemaakt dat terwijl ik lofliederen aan
  het zingen was, omdat ik dat gewoon ben te doen, de Here tot mijn hart zei, dat ik beter een paar
  liederen uit mijn hart kan zingen ipv een heleboel oppervlakkig. Daar draait het bij de Here om. Hij heeft een welgevallen aan de oprechten van hart. En misschien kunnen wij de Here vragen of Hij ons dat wil schenken: een dankbaar hart dat overvloeit van dank en lof voor de Here. Voor wat Hij heeft gedaan, nu doet en zal doen voor ons. Een blijmoedig hart is genezend voor de ziel en tot lof en eer van de Here.

  Groeten van San

 2. Klaas zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 juli 2012 om 19:41

  beste Dirk,
  De Heer heeft een groot wonder gedaan in mijn leven, waar ik Hem nog elke dag voor dank. Dit is 5 jaar geleden, ik had al 38 jaar reuma en heb daar heel veel voor gebeden. Er gebeurde niets, tot ik op een dag aan het fietsen was. Het was op een klein weggetje en daar ben ik vaak de Heer aan het loven en prijzen. Opeens gebeurde er een groot wonder, tijdens het fietsen voelde ik opeens een warmte door mij heen gaan en ik wist meteen dat dit de aanraking van de Heilige Geest was. Ik stapte van de fiets en had totaal geen pijn meer. Ik gebruikte zware pijnstillers, maar ben hier meteen mee gestopt, omdat ik zeker wist dat ik was genezen. Ongeveer 5 maanden later moest ik voor controle naar de reumatoloog, deze begreep er niks van, want na bloedonderzoek was gebleken dat ik genezen was. Ik heb dit in een aantal kerken mogen vertellen en daar ben ik de Heer heel dankbaar voor, want iedereen moet weten dat God nog steeds een God van wonderen is.
  Een hartelijke groet van Klaas en Gods zegen.

 3. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 juli 2012 om 22:24

  Beste Dirk

  Als ik bid voor anderen dan vraag ik dit of dat. Maar de laatste tijd, als ik voor mijzelf bid, ben ik gewoon dankbaar zonder iets te vragen. Het is ook een bepaalde berusting, als je weet dat je gedragen wordt.

  vr gr Rene Postma

 4. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 juli 2012 om 13:33

  Beste Dirk,

  Bedankt, dat je dit belangrijke thema: De Here wordt slechts zelden bedankt voor wat Hij gedaan heeft en nog minder voor wat Hij nog gaat doen, onder onze aandacht brengt.
  Net als de vorige reactie-schrijvers, wil ik ook mijn persoonlijke ervaring in deze vertellen.
  +/- 13 Jaar geleden, werd bij mij de ziekte Manisch-Depressief vastgesteld. In de daarop volgende depressie-perioden, heb ik veel tot God gebeden en steeds weer kroop ik uit deze diepe-dalen, DANK zij Hem. Nu heb ik deze ziekte redelijk onder controle en als ik weer eens een “dip” heb, dan DANK ik op de eerste plaats God dat Hij mij al zovele keren uit die diepe-dalen heeft gehaald.(gered) en dan bid ik verder tot Hem, dat Hij mij verder wil “gebruiken” voor Zijn Vredesrijk dat weldra komende is. Hub.

 5. Evelien zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 juli 2012 om 16:23

  Amen.
  Het is iets heel hoogs en heerlijks als de Heere over een zaak al zo’n Vrede in je hart geeft dat je mag weten, vóórdat de uitkomst er is en al is er nog niets van te zien, dat de Heere alles wél zal maken!
  Het blijft een Genadegave wanneer de Heere dit geeft en inderdaad geen ‘kunstje’ of iets om ‘zomaar’ te doen. Als het Goed is kán dit ook niet eens. Het al dankzeggen voordat de overwinning een feit is blijft iets wat van God ontvangen wordt en wat je niet uit jezelf kunt.
  Gelukkig maar. Dan is het zó geweldig en zo’n mooi en heerlijk teken van God dat Hij naar ons omziet; dat Hij goede gedachten over ons heeft en dat Hij Zijn heilig plan heeft met wat er in ons leven kan gebeuren of met wat Hij op ons pad brengt. ‘Wij zien het maar doorgronden’t niet!’
  Halleluja! De Heere zij geprezen tot in alle alle eeuwigheid!

 6. maartje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 juli 2012 om 17:46

  Men kan ergens om bidden, dat heb ik ook gedaan maar als het gebed niet verhoord wordt dan geloof ik dat de Heere Zijn bedoeling er mee heeft, dat het beter is dat de weg zo gaan moet en dan biddend vragen om dat te dragen.

 7. A vda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 juli 2012 om 19:40

  Psalm 111:2 ( Willibrord) “Grootmachtig de daden des Heren,
  voor wie dankbaar gezind zijn herkenbaar…”
  En …Jona dankte de Heer IN de vis voor zijn redding … en toen sprak de Heer tot de vis en deze spuwde Jona uit op het droge.
  Dank u, Dirk, voor deze opfrissing van wat we allemaal al weten… ik kan ook met mijn leven
  getuigen hoe onze lieve Heer wonderen doet. Hij leerde mij Hem te vertrouwen in elke omstandigheid en de rust die hieruit voortkomt wens ik ieder van jullie toe.

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 juli 2012 om 21:51

  Beste Dirk,
  Dank God in ALLES!!! Ik spreek uit eigen ervaring, wanneer ik vertel, dat mijn vrouw en ik acht jaar lang intensief voor een bepaalde onmogelijk op te lossen zaak hadden gebeden. Op het eind van die acht jaar – toen alles verloren scheen – kwam ik door omstandigheden tot geen andere conclusie, dan dat ik die nare situatie moest aanvaarden zoals die was. Het gekke was, dat zowel mijn vrouw (zij was er helemaal niet op bedacht! Het gebeurde in de auto) als ik, op hetzelfde moment een grote en onbeschrijflijke vrede over ons kwam, alsof er een engel naast ons in de auto was komen zitten. Door die onverwachte “vrede” kon ik uit het diepste van mijn hart danken!! Binnen een jaar had de Heer Zelf, de hele zaak voor ons opgelost en ons veel meer gegeven dan we in onze stoutste dromen ooit hadden verwacht. Onze Heer is KONING en van een KONING der koningen, mogen we Koninklijke geschenken verwachten!!

 9. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 juli 2012 om 22:44

  Beste Dirk,

  Bij al mijn gebeden, dank ik de Here altijd voor Zijn antwoord wat het ook moge zijn. Ik heb daar een gewoonte van gemaakt sinds ik Filip 4:6,7 op die manier ben gaan begrijpen. Het is voor mijn eigen bescherming dat ik de vrede van God in mijn hart wil bewaren. Het is geen optie! Wijzelf hebben het nodig om Hem in alles te raadplegen zodat wij afhankelijk van Hem blijven. Anders gaan wij onze eigen weg en wij verdwalen dan. Een goed gevoel wil niet zeggen dat wij “in de Here” zijn. Ik belijd mijn zonde als ik iets heb gedaan zonder Hem erin te kennen. Misschien klinkt dit overdreven en helemaal niet nodig maar de Here Jezus zelf gaf ons het goede voorbeeld. Hij deed niets zonder de Vader.
  En Hij hoewel Hij de Zoon was, dankte en verheerlijkte Hij zijn Vader (Mat 11:25,26). Zo behoren wij God ook te danken voor Wie Hij is, wat Hij geschapen heeft en hoe Zijn plan is.

 10. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 29 juli 2012 om 6:46

  Ja Dirk, mijn hartsverlangen is dat de Here Jezus Christus het voor de volle 100% voor het zeggen zal hebben. Heb Hem vaak en véél voor de voeten gelopen, achteraf bekeken.
  Dat krijg je, wanneer je denkt zoveel te moeten; zodoende met verkeerd vuur (eigen ijver)
  voor de Heer aan de slag gaat. Een kwalijke karaktereigenschap, zoals de apostel Petrus
  die ook voor zijn bekering bezat. Gelukkig dat we weer in ere hersteld mogen worden na (eigen)
  gebleken ongeschiktheid!
  Met en onder leiding van de Heilige Geest álleen is een mens bruikbaar en tot dienen
  in staat. Dan wordt een nare/rare (natuurlijke) menselijke eigenschap in de juiste banen geleid.
  Passend in het plan van onze Heer. Dan is het ook niet meer van ik leef, maar Christus leeft in mij.
  Dan wordt/is het in plaats van een: “onbewoonbare woning” geworden tot: “een onverklaarbare
  inwoning”. De Heilige Geest hebbende als onderpand van het eeuwig heil; ‘Door genade zij gij behouden, niet uit en/of van uzelf, maar als GAVE GODS.’
  Wanneer we daarna in Zijn kracht alles deden wat we moesten doen kunnen we met een oprecht hart dán ook zeggen, zonder vroomdoenerij: Wij zijn ONNUTTIGE dienstknechten!
  In het O.T. moest Uria na het uitglijden der runderen en het met de ark Gods MIS DREIGDE te lopen zwaar boeten (de dood). Zo Heilig is God, Hij waakt/ bewaakt het werk Zijner handen.
  Hij die in ons een goed werk is begonnen zal het voorzeker ook afmaken tot het eind van onze levensbaan.
  Genadetijd is onverdiende zaligheid. Niet verderf maar behoud! Een Ananias en Saffira mogen zelfs na berouwvol geween komen in het dal van Ahcor en daar hun psalmen zingen, op de wonderbare wijze des Heren, dus in Zijn overwinningskoor.

 11. Elly zegt:
  Geplaatst op maandag 30 juli 2012 om 7:07

  Dankt God IN alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.
  ( 1 Thess. 5 : 18 )

 12. T vd Have zegt:
  Geplaatst op maandag 30 juli 2012 om 9:04

  Beste Dirk,
  Ja, ik moet bekennen dat ik veels te weinig dank, gisteren aan het overdenken geweest, soms krijg je in je hart: maar de Heer zal uitkomst geven. Je wordt bemoedigt en dan denk ik: heb ik dan altijd wel gedankt. Zo zijn er vele momenten in je leven, bedankt voor het onderwijs, het is goed om eens hier bij stil te staan.

 13. sandifort zegt:
  Geplaatst op maandag 30 juli 2012 om 15:47

  Shalom Dirk, hier ben ik weer na een tijd van niet in orde zijn.
  Moet voorlopig zeer rustig aan doen (hart).
  Ben nu alweer vanaf 1967 invalide en vaak ziek, net als Paulus hier drie keer om gebeden of DE HEER mij beter wilde maken. Kreeg nog antwoord ook: MIJN GENADE is voor jou genoeg, bidt hier niet meer om.
  Nu na al die jaren van ziek zijn en operaties en ziekenhuisopnames weet ik dat DE EEUWIGE VADER iets veel beters voor mij in petto had en heeft.
  En ik dank HEM daarvoor.
  Maar het is zo waar: ZIJN GENADE IS INDERDAAD GENOEG elke dag weer.
  Verder alles hartelijk shalom en sta alsjeblieft op de bres, voor Israel, voor de vervolgden, voor elkaar, want DE NACHT komt, ook over Nederland.
  Jullie br Lou.

 14. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 31 juli 2012 om 11:38

  Beste Dirk

  Sta me toe dat ik op reactie nr 2 en 13 reageer. Het is waar dat de Here ‘opeens’ (terwijl wij het niet verwachten of misschien wel hebben gedacht ‘het gebeurt toch niet’) verhoort. Tenminste vanuit onze beperkte menselijke visie lijkt dit zo. Ik denk dat we dit zo ervaren omdat bij de Here God hele andere criteria gelden wat tijd en ruimte betreft.

  Dan reactie 13: Ja broeder Sandifort, wij kunnen niet overzien waarom uw gebeden niet verhoord worden tenminste dat lijkt er toch op. Geweldig dat u ondanks dat de Here kan loven en prijzen. U heeft ook groot gelijk want Hij is het WAARD om geëerd en geprezen te worden. Wat geweldig dat we Hem mogen kennen en iedere dag Hem weer mogen danken en groot mogen maken voor wat Hij voor ons heeft bereid…..

 15. corry heesen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 31 juli 2012 om 15:25

  Shalom Dirk
  Wat weer mooie berichten staan er op de reakties, altijd bemoedigend om dit te lezen, ja we hebben een God van wonderen, daar kan ik over mee praten. Verleden jaar tijdens een tv-uitzending van een genezingsdienst van Jan Zijlstra bij family7 op 14 september 2011, waarin hij ook de kijkers vroeg om de handen op de plaats van de ziekte te leggen, heb ik dit in geloof gedaan op mijn knieën, waarin slijtage zat. Tijdens het bidden stroomde er een warme gloed door mijn handen en verdween de pijn en zijn mijn knieën volkomen genezen, gewoon zomaar in de huiskamer.
  Ook in de diensten zien we de wonderen van God en openbaart HIJ Zijn GROOTHEID.
  Ik wens je Gods Zegen toe op je werk
  Corry Heesen

 16. Corstiaan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 31 juli 2012 om 19:56

  Beste Dirk,
  Ik heb je artikel nu meerdere keren gelezen en moet concluderen dat ik niet anders kan doen dan achter je opmerkingen te gaan staan. Het is inderdaad zo dat wij de Here God onze dank vaak onthouden. Alleen al het feit dat Hij God is zou een reden moeten zijn om ons dankgebed te laten opklinken. Wat schieten wij hierin onnoemelijk tekort! Zeker als we letten op hetgeen Hij in het paradijs, na de zondeval, aan de mensheid beloofd heeft. Ook als we zien hoe Hij bezig is die belofte na te komen door Zijn Zoon, voor onze ‘Adamszonden’ aan het kruis van Golgotha te laten nagelen. Hoe Hij Zijn Zoon opwekt uit de dood! Als we letten op die opgestane Heiland, Die bij Zijn hemelvaart gezegd heeft terug te zullen komen om alle dingen nieuw te maken. Gods werken zijn ondoorgrondelijk en Zijn gedachten zijn niet onze gedachten. Zijn plannen falen niet. Het is echter wel zo dat wij nog in een gebroken wereld leven. Als alles nu al nieuw zou zijn dan hoefde Hij niet meer terug te komen. Wij hebben nog last van die gebroken- en onvolkomenheid om de Here naar vermogen te danken en te prijzen voor de overwinning die door Zijn Zoon is behaald. Maar we prijzen ons gelukkig dat, ondanks dit alles, in de Here Jezus onze dank aan God volkomen is. Aan Hem alle eer en glorie! Amen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden