Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Aantoonbaar onjuist (30 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 augustus 2012, 9:57 door Dirk A A

De afgelopen dagen was het weer eens zover. In de christelijke wereld ging een mail rond met de melding dat de laatste 819 Joden uit Noorwegen zijn vertrokken vanwege hevig antisemitisme in dat Scandinavische land. De situatie zou onhoudbaar zijn geworden. De ene na de andere website nam dit bericht over, zonder te controleren op het waarheidsgehalte.

Onze visie op de ontwikkelingen in de eindtijd bepaalt mede hoe we met zulke berichten omgaan. Als we ervan uitgaan dat de druk op het Joodse volk verder zal toenemen, evenals het antisemitisme, dan past zo’n bericht over de Noorse Joden precies in dit plaatje.

Het blijkt echter dat het bericht aantoonbaar onjuist is. Zeker, er zullen Joodse mensen vertrekken uit Noorwegen en misschien meer dan anders, maar van een betrouwbare bron die diverse Joden in Noorwegen kent, ontving ik via via informatie dat zij absoluut niet de noodzaak zien van een massale exodus.

Leerden we hier maar van. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Velen gaan er momenteel ook vanuit dat elk moment de grote aanval op Israel, die wordt aangekondigd in Ezechiël 38 en 39, zal beginnen. Zover mijn inzicht gaat, is dit een onjuiste aanname, veroorzaakt door een onzorgvuldige lezing van beide hoofdstukken.
In hoofdstuk 38 gaat het inderdaad nadrukkelijk over de laatste aanval op Israel. Het land is, zegt dat hoofdstuk, hersteld van het zwaard en het volk is weer bijeengebracht uit vele volken.

Dan staat er in vers 8c: ‘Als zij uitgeleid zijn uit de volken, zullen zij allen onbezorgd wonen.’
En in vers 11 lezen we dat Gog zal optrekken tegen ‘een niet ommuurd land, naar mensen die rustig en onbezorgd wonen, die allen zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben.’ Ook in vers 14 klinkt het nog dat op die dag Israel onbezorgd zal wonen.

Van de huidige situatie kun je toch niet zeggen dat het Joodse volk onbezorgd woont in Israel en dat het land niet ommuurd is? De situatie anno 2012 is toch totaal anders? Israel is tot de tanden toe bewapend. De grenzen van het land zijn ommuurd door het Israëlische leger, dat altijd paraat staat.
Hoe kan het dat vele christenen en christelijke leiders en sprekers deze verzen uit Ezechiël kennelijk overslaan? Dat mag niet. Zo mogen we niet omgaan met het profetische Woord. Dan lezen we selectief en nemen we niet serieus wat de Here Zelf zegt.

Ook Psalm 83 wordt de laatste tijd door velen genoemd. Deze Psalm zou elk moment in vervulling kunnen gaan, zo wordt verkondigd. In deze Psalm gaat het om de landen die Israel omringen, die erop uit zijn het Joodse volk uit te roeien, zodat aan de naam van Israel niet meer zal worden gedacht. In deze Psalm klinkt ook het gebed om de vijanden totaal te vernietigen, in het verlangen dat de verslagenen daarna de HERE zullen zoeken.
Psalm 83 besluit dan met de woorden: ‘Laten zij beschaamd en door schrik overmand zijn tot in eeuwigheid, laten zij rood van schaamte worden en omkomen. Dan zullen zij weten, dat U – Uw Naam is HERE! – U alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde’ (vers 18 en 19).

Al vele keren in de geschiedenis is deze Psalm realiteit geworden. Denk aan de oorlogen sinds de hernieuwde vestiging van de staat Israel in 1948. Denk ook aan de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus.
Daarom kun je ook niet zeggen dat deze Psalm nu op het punt staat om vervuld te worden. Het is natuurlijk wel mogelijk dat deze Psalm opnieuw werkelijkheid wordt.

En is het te verwachten dat Damascus binnenkort wordt verwoest, waarbij velen op Jesaja 17:1 wijzen?
Daar lezen we: ‘De last over Damascus. Zie, Damascus houdt op een stad te zijn, het zal een puinhoop worden, een ruïne.’
‘Zie je wel, daar staat het toch,’ wordt dan gezegd. ‘Dat is nog nooit gebeurd, en met de grote onrust in Syrië en de dreiging van de chemische en biologische wapens in Damascus, is de kans zeer reëel dat dit binnenkort gebeurt.’

Toch is het de vraag of het terecht is deze verwachting te hebben. Wie wijst op Jesaja 17, moet niet zeggen, zoals vaak gebeurt, dat Damascus nog nooit is verwoest. Ook ik heb dat ooit wel gezegd, omdat ik niet op de hoogte was van de juiste informatie. Ik bied mijn excuses daarvoor aan.
Uit Assyrische teksten is namelijk bekend dat Tiglatpileser van 733-731 voor Christus Damascus belegerde. Damascus werd totaal verwoest en delen van de bevolking werden gedeporteerd. Later is Damascus weer herbouwd.

Zo zijn er tal van voorbeelden te noemen waarin (bekende) christenen hun eigen ideeën en gedachten verkondigen en daarvoor soms de Bijbel misbruiken. Dan doe je alsof de Bijbel het zegt, maar het is je eigen idee. Ik zeg niet dat dit expres gebeurt, o nee, maar een bepaalde visie is de waarheid voor je geworden. Misschien omdat je het van iemand anders hebt gehoord, ergens hebt gelezen of zelf hebt ontdekt.

Nog een voorbeeld is de opname van de gemeente. Het ene deel van de gelovigen is er vast van overtuigd dat de gemeente tot de Here zal worden opgenomen voordat de grote verdrukking begint. Het andere deel gelooft dat de gemeente pas met de Here Jezus zal worden verenigd op het moment van Zijn wederkomst. En beide groepen zeggen zich op de Bijbel te baseren. U voelt wel aan dat dit wringt. Voor de interpretatie van allerlei gebeurtenissen in het wereldgebeuren maakt het zeker uit welke visie je aanhangt.

Het gaat erom wat de Bijbel hierover zegt. Ik pleit ervoor dat we met z’n allen de Bijbel weer eens serieus gaan nemen. Dat we echt gaan lezen wat er staat, zonder dat onze mening vooraf al vast staat.
Sta altijd open om gecorrigeerd te worden, allereerst door de Bijbel, Gods Woord en door de Here Zelf, door Zijn Heilige Geest. De Here kan daar ook andere mensen voor gebruiken.

En zeker, ook ik geloof dat de wederkomst van de Here Jezus aanstaande is. Maar laten we deze boodschap verkondigen, zonder de Bijbel of de feiten geweld aan te doen. Alleen dan blijft onze boodschap geloofwaardig. En laten we niet vergeten dat de Here heilig is. Dan wil je toch alleen maar de waarheid over Hem verkondigen.

De boodschap van de spoedige komst van de Here Jezus is een boodschap vol van troost en bemoediging. De Bijbel roept ons op omhoog te kijken en ons hoofd op te heffen, omdat onze verlossing aanstaande is (Lucas 21:28). En in 1 Thessalonicenzen 4:18, waar het ook gaat over de ontmoeting met de Here Jezus bij Zijn komst, worden we opgeroepen elkaar met deze boodschap te troosten.

Dirk van Genderen

30 Reacties

 1. Frans de Vries zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 augustus 2012 om 12:06

  Laten wij bij zulke uitlatingen WIJSHEID betrachten.
  Het zou aan te bevelen zijn om elke mondelinge of
  schriftelijke of via-de-media uitspraken, God om Zijn
  wijsheid te vragen. Jacobus 1:5 is daar een voorbeeld van,
  het zegt: Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet,
  dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft,
  eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.
  Frans

 2. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 augustus 2012 om 12:41

  Beste Dirk,

  Ik vind het heel moeilijk om profetieen in de Bijbel op deze tijd
  toe te passen. Wat ik wel herken, is dat sommige passages in
  de profetieen toepasbaar zouden kunnen zijn. Wat jij aanhaalt
  uit Eze 38:10-12 (NBG) pas ik toe op Israel tegen het einde
  van het Duizendjarige Vrederijk. Maar andere delen van Eze
  38 en 39 zijn wel voor deze tijd herkenbaar. Een ander voor-
  beeld is Mat 24. Sommige delen zijn voor deze tijd herkenbaar
  maar andere delen van Mat 24 moeten nog vervuld worden.
  Om hele hoofdstukken, wat indelingen van mensen zijn,
  te laten betrekken op bepaalde gebeurtenissen, kan veel
  dwalingen doen ontstaan. Naar mijn mening is het beter om
  God de eer te geven van de uitleg van de profetieen en
  het licht te laten schijnen op de verklaring van de eindtijd-
  gebeurtenissen, als wij maar wandelen naar het licht dat ons
  wel gegeven is.

 3. Ed zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 augustus 2012 om 13:19

  Een goede boodschap. Hoewel ik Xandernieuws ook wel eens lees, moet je altijd bedenken dat het inderdaad een nieuws-site is die wel probeert de dingen bijbels te duiden, maar vaak net iets te sensationalistisch. Vaak wordt er bij gezegd ‘bedenk wel dat het speculatie is’, maar … de OTische profeten deden niet aan speculatie. Ik geloof niet dat dit de manier is waarop we mogen werken. Laat uw ‘ja’ ja zijn, en uw ‘nee’ nee. Ook wat schriftinterpretatie betreft, is het belangrijk niet te snel conclusies te trekken. Zo zijn er over de ‘opname’ hoogleraren in de evangelische beweging die wel geloven in een opname vóór de verdrukking, en hoogleraren in diezelfde beweging die daar anders over denken. En ze kennen allemaal Grieks, zodat de een uit Openb. 3:10 ‘zal ook Ik u bewaren uit (Gr. ek) de ure der verdrukking’, waarbij de een het werkwoord ‘tereo ek’ (toekomende tijd) uitlegt als ‘een bewaren in een toekomstige tijd’, zoals Noach bewaard werd te midden van de golven, waarbij men verwijst naar bijv. Joh. 17:5, ‘Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt’, terwijl de ander weer de nadruk legt op ‘bewaren uit de ure van’, dus uit de tijd waarin het plaatsvindt, gecombineerd met een heel andere visie op het Koninkrijk en ‘loon naar werken’. Sommige bekende bijbelleraren verruilden soms hun visie van een opname vóór de verdrukking naar een opname ná de verdrukking (R. A. Torrey bijvoorbeeld). Hudson Taylor geloofde bijvoorbeeld weer in een gedeelde of partiële opname. Laten we niet bij voorbaat denken de wijsheid in pacht te hebben, en laten we, uitgezonderd de kernpunten van het geloof niet ‘getrouwd’ zijn met een bepaalde visie, of de ander met onze ideeën om de oren slaan. En helaas gebeurt dat op alle fora. Er is soms zo weinig openheid, geduld en begrip naar elkaar toe. Belangrijker vind ik vragen zoals: je zegt dat je bereid bent om de Here te ontmoeten? Goed, maar ben je ook bereid voor Hem te sterven?

 4. m.sissing 80 jaar zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 augustus 2012 om 17:10

  Een jonge Noor schoot aankomend kader neer op dat eiland en plaatste een bom.
  Wat zei deze man, Noorwegen moet Noorwegen blijven.
  Dirk van Genderen dit heeft allemaal met deze zaak te maken.
  Speel alstublieft niet voor klaasvaak. Wij leven in de eindtijd.

 5. sandifort zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 augustus 2012 om 19:14

  Shalom Dirk en brs en zrs.
  De Grote makke is dat wij alles willen verklaren vanuit een Grieks denken en interpreteren van de Schriften en het liefst zonder Israel erbij te betrekken.
  Vergeten wij niet dat al eeuwenlang bijna allle profeten werden verklaard vanuit de Wij zijn Israel gedachte (geestelijk Israel). OOk is het zo dat veel goedbedoelenden gelovigen graag willen ontsnappen aan al waar JESHUA het over heeft gehad in de eindtijd.
  De nieuw SHOA voor Het Joodse volk (nog tweederde zegt men dan) en de gemeente opgenomen.
  Waar zijn de pleiters en voorbidders die DE EEUWIGE dag en nacht geen rust gunnen en zichzelf ook niet maar op de bres staan??? Nederlandse christen wakker worden, het is later dan je denkt.

  Allen wijsheid toegebeden en shalom.
  Lou.

 6. Moi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 augustus 2012 om 20:23

  De Gemeente zal wel worden opgenomen voordat de oordelen van de Grote Verdrukking over deze aarde gaan.

  Jeremia 29:11
  Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN,
  gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te
  geven. Dat is heel wat anders dan al jouw onheilsboodschappen op
  Xandernieuws!

  Luc 21:28
  Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden
  omhoog, want uw verlossing genaakt.

  Luc 21:36
  Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan
  alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de
  Zoon des mensen.

  1 Tess 1:10
  En uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt
  heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.

  Op 3:10
  Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u
  bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om
  te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

 7. Wendy zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 augustus 2012 om 21:56

  Laten we nuchter & waakzaam zijn.
  We hoeven niet te voorspellen, de profetieen staan in Gods woord, wij mogen ze zien uitkomen, is dat niet genoeg?

 8. Ed zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 augustus 2012 om 23:09

  Beste Moi, we kunnen niet zomaar even wat teksten plakken en zeggen ‘zo zit het’. Zullen we ter illustratie eens het vers in Jer. 29:11 nemen? Dat is een tekst die christenen vaak zomaar op zichzelf toepassen, zonder daarbij aan het Joodse volk te denken. Geldt dit niet in eerste instantie voor de Joden? En toch kwam daar de holocaust. De vraag rijst dus over ‘wie’ en ‘wiens toekomst’ het gaat, maar ook ‘welke toekomst’. Je laat dit zomaar slaan op de periode voor de grote vedrukking. Op welke grond? Dit gaat over de tijdelijke rust en voorspoed van de Joden in Babylon. Vergelijk deze tekst maar met Jer. 24:5. En als je het dan per se op de christenen wilt laten slaan, moet de tekst óók gelden voor de 11 apostelen, die zowel Joden als christenen waren, maar die tóch de marteldood stierven. Konden zij die tekst dan niet ‘claimen’? En Openb. 3:10 is een voorwaardelijke belofte.

  Of 1 Thess. 1:10: ‘de komende toorn.’ Dat is de grote verdrukking. Dus omdat de Here Jezus ons verlost van de komende toorn moeten we worden opgenomen voor de verdrukking? En 1 Thess. 5:9: ‘Want God heeft ons niet gesteld tot toorn.’ Ook hier verwijst ‘toorn’ naar de grote verdrukking. Maar die interpretatie van het woord ‘toorn’ hoeft niet per se te kloppen. Hoe weten we dat deze toorn de toorn van de grote verdrukking is? En zelfs áls dat zo is, dan is zo’n interpretatie van het woord ‘toorn’ nog ongegrond, want de grote verdrukking is enerzijds de straf en toorn van God jegens de óngelovigen, en anderzijds de aanval en de toorn van Satan jegens de gélovigen. Als Satan de gelovigen aanvalt, gaan ze binnen in de ervaring van de grote verdrukking, maar ze ondergaan dan niét de toorn van God.

  Moi, ik geloof net als Hudson Taylor, Robert Govett, Robert Chapman, Watchman Nee en anderen in een partiële opname; van mij hóef je daar niet in te geloven. Laten we er toch geen twistpunt van maken. Goed?

 9. dag zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 augustus 2012 om 0:28

  Hallo broeders en zusters, het is alweer een tijd geleden dat u mijn bijdragen kon lezen hier. Gereageerd werd er niet op wat ik schreef, zodat de animo verdween.
  Ik zie ook dat er een gigantische praatcultuur bestaat.
  En ik vraag mij af wat daar de bedoeling van kan zijn. In een leger is er de commandant die wel eens wat zegt: Een order, een bevel, terwijl de rest zit te poetsen, te schieten en te oefenen.
  Wat heb je aan al die politieke christenen, als die door de rest van de wereld worden gezien als kletsmeiers en niet serieus worden genomen?
  Is het echt belangrijk om al die verhalen te schrijven, zo lang de toerusting niet compleet is? Hoeveel vijanden verslaan wij nou helemaal per dag? Welke misdaden zijn er door onze bediening tot een oplossing gekomen? Hoeveel kinderen hebben hun ouders weer terug. Is onze seks christelijk? Hebben wij vriendschappen als twee of drie in Zijn Naam vergaderd? Zijn onze toespraken waarheid, zonder schaduw of twijfel, wettig overtuigend bewijs, in het Woord en de Naam van God?
  Zodat hetgeen wij spreken door HEM kan worden gezegend – en ook de volgende dag blijft voortleven? In een gemeenschap, die er zou moeten zijn, maar helaas niet is.
  In onze praatcultuur is er altijd 1 vent niet-te-stoppen aan het woord. En dat vind ik het failliet.

 10. Ed zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 augustus 2012 om 12:35

  Beste Dag, dat niet gereageerd werd op je schrijven hoeft niet te betekenen dat het niet gelezen of niet gewaardeerd wordt … iedereen wil graag gezien en gehoord worden. Ik herken wat je zegt. Toen voor de eerste keer op mij gereageerd werd, ontaarde het meteen in een vervelende bijterige discussie, maar laat je niet ontmoedigen en wegjagen, want misschien is je aanwezigheid juist hard nodig, blijf maar gewoon schrijven.

 11. pieter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 augustus 2012 om 13:24

  Zet al je sores niet op papier, maar stel je hart open tot God.
  De Heilige Geest zal zijn werk doen.

 12. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 augustus 2012 om 13:47

  Ik wil mij bij Ed aansluiten dat de inbreng van Dag gewaardeerd
  wordt, evenals van ieder die een opbouwende inbreng te melden
  heeft.
  Het Lichaam van Christus bestaat uit vele leden en ieder lid is
  nodig binnen dat Lichaam. En het werkt geestelijk wat uit als
  wij niet bang zijn voor kritiek van mensen. De Here zegent het,
  als wij ervoor uit willen komen, dat wij Jezus toebehoren.
  Dirk, deze reactie sluit misschien niet aan op jouw commentaar
  maar ik wou het toch vermelden, omdat het mij ook goed gedaan
  heeft, als broeders en zusters mij bemoedigden.

 13. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 augustus 2012 om 19:31

  Sjalom allen,
  Wees er van overtuigd dat wij, het Joodse volk, een koninklijk uitgeleide zullen ontvangen van de volkeren waarheen onze G’d ons heeft verstrooid. Er is een deel van ons volk dat al verzameld is en als een pionier de piketpalen aan het uitzetten is. Niet alleen de landsgrenzen die G’d ons gaf. Let goed op de belofte die G’d aan onze vader Avraham geeft: overal waar je je voetzolen neerzet zal Ik, dat is G’d je het land schenken. Dat is een zeer groot gebied in het Midden-Oosten en ook Egypte zal daaronder vallen. Het huidige Saoedi-Arabië valt daar ook onder. Wat mij bijzonder opvalt is dat Christenen de belofte claimen die aan mijn volk zijn gegeven. Griezelig hoor en ook zeer aanmatigend. Ik heb grote twijfels aan de opname van de Gemeente die dan de dans zal ontspringen, helaas komt dat uit het Griekse denken voort. Telkens wordt er gezocht naar teksten die wijzen op een vervulling. Ik vraag me af of dat wel juist is. Die vervulling komt er wel. Waar het eigenlijk om gaat is hoe wij ons leven leiden. Deze invulling is cruciaal en bepalend als ons leven hier op aarde vervuld of voltooid is. Zij, die zich niet meer bewust zijn of zij wel Joods bloed bevatten zullen teruggebracht worden naar het land wat G’d aan ons beloofd heeft. Van alle kanten zullen we dan toestromen om daar het onderwijs van de Messias te ontvangen en Hem te ontmoeten. Opnieuw zullen wij uitgezonden worden om de volkeren te onderwijzen in een “gigaklus”: 1 Joodse man zal 2.800 man onderwijzen in de Tora. Gewoon omdat het er staat, gewoon omdat we in nagenoeg alle landen verstrooid zijn en alle talen van de wereld spreken. Er zal dan geen sprake meer zijn van Griekse uitleg en inlegkunde. De regie van het onderwijs valt dan direct onder het gezag van Yeshua die op de troon van Zijn vader David zal regeren vanuit Jeruzalem. Dus nu geen kramp voor de eindtijdvervulling: eerder een oproep voor een heilig leven.

 14. AdG zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 augustus 2012 om 19:49

  Of we nu geloven door de grote verdrukking heen te gaan, of dat we geloven in de opname voor de grote verdrukking; we moeten altijd Christus verwachten en nooit de tekenen die daaraan vooraf gaan. Die laatste zijn wel een aankondiging, maar er is geen volgorde zo in de trand van: eerst moet dit en dat gebeuren en dan pas zal Hij komen. In de ure dat we het niet menen zal Hij komen. Iedere seconde kan ook je laatste zijn en dan is het voor iedereen eindtijd. Overigens: in de grote verdrukking komen allerlei oordelen van God en Zijn toorn, en die treffen alle bewoners van de aarde. Ik vraag me werkelijk af of Christus Zijn bruid (de Kerk op aarde) eerst nog voor een deel laat ‘afranselen’, alvoren ze binnen te halen. Op een of andere manier zal Zijn Kerk worden bewaard UIT die verdrukking. Hoe, is aan Hem….

 15. Antoonkoornstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 augustus 2012 om 19:54

  Beste Dirk, mede broeders en zusters. Het grote gevaar bij dit onderwerp is vaak, dat de wens de vader van onze
  gedachte is. Ongeveer 25 jaar geleden was ik in een samenkomst in Lemmer, waar br. Ds. Bottenbleij
  in voorging. Hij zei tegen de “gemeente”: neem vanmorgen niet klakkeloos aan wat ik tegen u zeg, maar stel u net zo op als de Joden in Berea toen Paulus tot hen sprak; zij namen het woord bereidwillig aan en onderzochten dagelijks de schriften, of deze dingen wel zo waren! Sindsdien ben ik een “Berea” gelovige geworden, het is een van de rijkste Luister en Leer methode die ik ooit ben tegen gekomen. Het verrijkt je geloof, maar heb ook mogen leren mij kwetsbaar op te stellen, want je blijft je leven lang leergierig, maar bent ook bereid je te laten corrigeren!

 16. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 augustus 2012 om 21:08

  Heel vaak is het verdraaid lastig om vast te stellen in hoeverre profetieën al vervuld zijn of nog vervuld moeten worden. Jes. 17 blijft ook een lastige, omdat de roeping van Jesaja 739 v. Chr. plaatsvond. Dan zou Damascus slechts 6 jaar na Jesaja’s roeping al een keer verwoest zijn…. Mogelijk is het wel, want met de profetische boeken is het meestal onjuist om uit te gaan van een chronologische volgorde. Wel weten we dat inmiddels rond de 80% van alle profetieën vervuld zijn en daarom hoeven we echt niet te twijfelen of die laatste 20% ook vervuld zullen worden. En niet alleen de profeten van het Oude Testament hebben geprofeteerd, want ik krijg toch wel een onbehagelijk gevoel van wat Petrus zegt in 2 Pet.3: 10 – 12 (HS-vertaling).
  “10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. 11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; 12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.”
  Als ik lees van elementen die vergaan, dan kan dat alleen op atoomsplitsing duiden, waarbij gelijktijdig enorm hoge temperaturen vrijkomen….. Een element kan namelijk niet door vuur vergaan, omdat alle atomen van de elementen in geoxideerde vorm in een nieuw molecuul altijd blijven voortbestaan.
  Het is een misverstand, dat deze dingen van Godswege zullen gebeuren, wat men vroeger altijd heeft gedacht, want wat hier staat is de huidige actuele realiteit en de uitwerking van de huidige atomaire dreiging. We hoeven ons geen illusies te maken!! Onze enige hoop blijft, dat de Heer de tijd zal inkorten en laten we daarvoor bidden!!

 17. R Korsbø Zwart zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 augustus 2012 om 21:09

  Nou daar weet ik niks van, woon hier nu al 42 jaar, en volg alles wat er geschreven wordt over Israel, maar heb dit niet meegekregen.
  Nou ja, we leggen alles in Gods hand, en we vertrouwen er op dat Hij wel weet wat er moet gebeuren, wij moeten niet bang worden, maar leven of 1 dag 1000 jaar is; en 1000 jaar als 1 dag, dan zijn we bereid om Hem te ontmoeten.

  Riki

 18. Henk Vermeule zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 augustus 2012 om 22:05

  Shalom Dirk, goed stuk, nuchter en doordacht.
  Toch een vraag en een sugestie:
  Welk nut heeft het gehad dat Damascus vernietigd werd, en welke media gebruikte Jesaja in zijn tijd?
  Inderdaad werkte hij van 750 tot 700 voor Chr. en valt de vernietiging van Damascus dus binnen de tijd dat Jesaja diende. het is absoluut niet mijn wens dat er ook maar 1 stad vernietigd wordt, als dit al gebeurt, moet dit toch mede ten goede werken voor hen die Hem liefhebben? Dat waren er niet veel in de tijd van Jesaja… De uitwerking van een dergelijke profetie nu kán een positieve uitwerking hebben op mensen.

  En een suggestie: de gehele Tenach is aan de gemeente gegeven ter lering, er staan profetische zaken in die voor ons van belang kunnen zijn. Toen 2 mensen (lees stammen) Kanaan wel in wilden, en 10 (verspieders) niet, zou deze zaak zich nu herhalen? Het uitstel was een tijd van genade voor de bewoners van Kanaan, zij zagen dit “Godsvolk” op zich afkomen, hun tijd was om… net als nu, als heel Israel thuis is in Israel, inclusief de aanwas van Efraim, die als zaaigoed tussen de volkeren gezaaid was, duurt het nog wel een jaar of 30 (?)… genadetijd voor de niet wedergeboren mens, én voor de niet getuigende christen… (ik vind “blessuretijd” ook mooi gevonden ten aanzien van dit…)

 19. sary holtrust zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 augustus 2012 om 22:47

  Ik zou willen wijzen op hetgeen mijn dochter eens zei. “Laten we inplaats van al maar bezig te zijn met de eindtijd bezig zijn met Jezus”.

 20. corrie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 augustus 2012 om 23:11

  Kan iemand zeggen wanneer Egypte 40 jaar onbewoond is geweest?
  Ezechiel 29: 9-14. Graag hierover bericht

 21. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 augustus 2012 om 23:20

  Beste Sary

  Je hebt een heel wijze dochter en ze heeft gelijk: Laten we ons oog alleen op Jezus gericht houden

 22. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 augustus 2012 om 23:34

  Sary!!! Mooier had je het niet kunnen zeggen!!!!! AMEN!!!

 23. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 5 augustus 2012 om 8:14

  Beste mensen,
  Zelf ben ik al een tijd bezig met het bestuderen (letterlijk-verstandelijk) van de, soms moeilijk te bevatten, eindtijd-profetieën en ik moet zeggen dat: Vanuit mijn geestelijk-gevoel, ervaar en zie ik wel, dat vele van deze profitieën al heel goed zichtbaar zijn in ons land, het Midden-Oosten en de hele wereld. In ons land aan: De kerken lopen leeg, de Christelijke politiek brokkelt af, de vrij-heid blij-heid mentaliteit viert hoogtij, de vele echtbreuken (met kinderen), het homo-huwelijk, de hebzucht en het egoïsme nemen toe etc.
  Voor mij zijn deze eind-profetieën een waarschuwing maar vooral een oproep, om mijn Christen-zijn, tegen de verdrukking in, nog meer daadwerkelijk, te laten zien en horen op welke plek dan ook in de maatschappij, ook in de Christelijke politiek. Dag: Wat bedoelt U met politieke Christenen?
  Ik sluit mij dan ook aan bij de oproep van de dochter van Sary Holtrust. Reactie. No 19:
  Laten we in plaats van al maar bezig te zijn met de eindtijd (theorie), bezig zijn met Jezus!
  Amen. Hub.

 24. wim J zegt:
  Geplaatst op zondag 5 augustus 2012 om 8:17

  Broeder van Genderen
  U geeft terecht aan, dat wij al te gemakkelijk onze eigen gedachten volgen.
  Wie denkt niet te gemakkelijk dat hij/zij er is? Filip 2:5;2;3:12-13;3<< https:\/\/bit.ly/MlmEcF

  [denk alleen al aan wat het nicolaïtisme voor het christendom betekende tot op de huidige dag!! Hoe het Joodse volk geen rust meer vond onder onze gekerstende volkeren]zie voetnoot hieronder*

  Daarom is het juist te meer noodzaak de context van Jesaja 17:1 te lezen en e.e.a. te toetsen aan wat geschreven staat.

  Er staat nu eenmaal:" Ziet, Damaskus zal weggenomen worden, dat zij geen stad meer zij, maar zij zal een vervallen steenhoop zijn."
  Dit wordt niet van Jerushalaïm gezegd, deze is ook de laatste 2 millennia diverse keren verwoest
  Voor Damaskus geldt, dat deze [eens] geen stad meer zal zijn, evenals Babel[Openb 18:2]

  Lees: Jes 16:4-5;16;17<< https:\/\/bit.ly/MlmceH

  * voetnoot
  Het is de moeite waard de studie van R.H.Matzken: 'De geschiedenis van de christelijke Gemeente door de eeuwen heen' na te slaan, welke rol Augustinus gespeeld heeft!!
  Zie: https:\/\/www.holyhome.nl/handelingen_1.pdf

  [na opening van dit pdf document, kopieer die naam Augustinus in het zoekvenster en dan kom je deze 44x tegen]
  bijv nr.9 zondevergeving voor kleine kinderen door doop
  nr.10-13 iets meer over zijn gezag
  nr.14…buiten de Kerk geen vergeving van zonden
  nr. 21 waarschijnlijk heeft niemand zozeer de Rooms-Katholieke Kerk in het zadel geholpen als deze ene man!
  nr.23 Hij werd daarmee in zijn latere leven tot een vervolger van de Gemeente
  nr.34 Voor hem was en werd die stad[…] steeds meer de kerkelijke organisatie van het Katholicisme
  nr.35 hij keurde zelfs het gebruik van geweld goed om mensen binnen de sfeer van dit ‘katholieke’ systeem te brengen.

  Het is beschamend maar NOODZAAK om e.e.a te onderkennen!
  E.e.a. moet tot zelfonderzoek leiden!

 25. sandifort zegt:
  Geplaatst op zondag 5 augustus 2012 om 14:11

  Shalom nogmaals,
  Wat zeker een Bijbelstudie waard is, zijn de Studies van de MaSSJIACH BELIJDENDE JOODSE BROEDER WERNER STAUDER (Zoek bij Messiaans water). Hier vindt men gedegen vanuit HET HEBREEUWS Uitleg over kerken, gemeenten en huisgemeenten en de leer der Apostelen.
  Heb er zeer veel aan gehad.
  Allen gegroet en veel wijsheid toegebeden.

  Lou.

 26. Nel Altena zegt:
  Geplaatst op zondag 5 augustus 2012 om 18:23

  Brs en Zrs,
  Wat zijn we toch allemaal druk met speculeren.
  Laten we ons vertrouwen op de Heer stellen en zijn als kinderen die hun ouders volkomen vertrouwen.
  Hij heeft Zijn plan klaar en weet wat Hij doet!
  Ik ben het helemaal eens met de dochter van Sary!
  Gods’ Liefde en Vrede toegebeden.
  Nel

 27. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op maandag 6 augustus 2012 om 4:59

  Ik vind het fijn om de verschillende meningen te lezen. We kunnen van elkaar leren.
  De Heere heeft ons alle kennis gegeven die nodig is om ons wijs te maken tot zaligheid. Dit betreft ook de profetieen, zodat wij zullen kunnen weten hoever het staat. Dit kan alleen maar door diep te graven in Zijn Woord, en alles met “open handen” vast te houden. Vaak kunnen we pas achteraf zien waar de Heere ons geleid heeft, en ook waar Hij zijn sporen trekt door de wereld. De Heere Jezus keurt het af als wij ons niet met deze gegeven en geopenbaarde kennis wapenen. Zei hij niet tegen de farizeers: “Weet gij deze dingen niet?” Hij wil dat allen die Hem reeds toebehoren zich reikhalzend op Zijn komst voorbereiden. Dus biddend met onze ogen op Hem gericht en onze oren open om te mogen verstaan wat de Geest tot de Gemeente zegt. Ook bereid zijn onze mening te willen herzien met meer kennis en inzicht naarmate de tijd vordert. De studie van Zijn Woord is in onze dagen broodnodig om staande te kunnen blijven en niet alleen wij, maar allen om ons heen. Zijn klacht: “Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft”. Hoe waarschuwt Hij niet tegen de grote Verleider, en zegt ons dat wij verleid zullen worden als wij niet tot de tanden bewapend zijn met de kennis en inzicht ons liefdevol toevertrouwt. Het zal mogelijk blijken dat 99% waarheid nog de Grote Leugen in zich meedraagt, de mens van de eeuwige zaligheid afhoudend. Onze taak is om anderen te waarschuwen en te lokken alleen onze Heiland te vertrouwen, alleen uit zijn Woord en met de daad levend. Ons zo volledig mogelijk op de hoogte te stellen met Zijn gegeven Woord, zodat wij de leugen zullen herkennen. We moeten ons vooral hoeden om bang te zijn over deze dingen te spreken of ze te onderzoeken en niet alles met “niet bekvechten” afdoen vanuit die angst. Levensgevaarlijk om het hoofd in ‘t zand te steken. Ik hoop dat ik hiermee nog iets ten goede mag bijdragen.

 28. Corstiaan zegt:
  Geplaatst op maandag 6 augustus 2012 om 12:02

  Beste Dirk,
  Bij het lezen van dit artikel kwam steeds één ding naar boven:
  Hoe is het toch met de mens gesteld in de eindtijd?
  Wat doet hij met alle ‘berichtgeving’ hierover?
  Van waar uit (van wie uit) beoordeelt hij de eindtijdsverschijnselen?
  Ik heb het tijdens het weekend even laten rusten.
  Maar vanmorgen kwam opnieuw het volgende Bijbelgedeelte bij me binnen en dat wil ik graag met je delen:
  2 Thessalonicenzen 2 de verzen 1 t/m 5:
  ‘Maar wij verzoeken u, broeders (en zusters), met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, het zij door een prediking, het zij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb?’
  Blijkbaar was er toen ook al sprake van.
  Zo te zien is er heden ten dage niets nieuws onder de zon.
  Wie oren heeft die hore van de Geest tot de gemeente (u, jou en mij) zegt.
  Alle goeds toegebeden.

 29. Hans zegt:
  Geplaatst op woensdag 8 augustus 2012 om 18:54

  20 corrie zegt: Geplaatst op zaterdag 4 augustus 2012 om 23:11 Hier vind je waarschijnlijk het antwoordt op je vraag Corrie.
  https:\/\/www.franklinterhorst.nl/Godsspraak%20over%20Egypte.htm

 30. Ruurd zegt:
  Geplaatst op donderdag 9 augustus 2012 om 16:03

  Woon met mijn familie in Noorwegen en ben er niet trots op dat er ook hier antisemitisme plaats vindt, maar ik kan u en uw lezers verzekeren, dat er gelukkig nog zeer veel inwoners achter de joden staan, zie bijvoorbeeld http://www.miff.no en meer. Wel zijn we ook hier in de minderheid.
  Maar een beetje tegengas op onvolledige berichtgeving is inderdaad wenselijk. Een halve waarheid is misschien nog wel erger dan geen waarheid.
  Goed dat u kritisch blijft.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden