‘Waarom kwam u niet een half uur eerder?

Het gebeurde in India. Een man was zeer ernstig ziek. Zijn vrouw had al hun bezittingen al uitgegeven voor zijn genezing. Ze had vele offers gebracht aan hun goden, maar zijn gezondheid verslechterde alleen maar. Ze konden nog één offer brengen: hun dochtertje van 12 jaar. Op een ochtend nam de vrouw haar mee naar de rivier de Ganges, hun heilige rivier. Daar offerde ze haar dochtertje, in het water van de rivier, in een uiterste poging de goden gunstig te stemmen.

Toen ze uit de rivier kwam, werd ze aangesproken door een voor haar onbekende man. Hij begon te vertellen over God in de hemel, over de Here Jezus Christus, over het Leven. Door Gods genade raakte die boodschap haar hart. Opeens riep ze het uit: ‘Waarom was u hier niet een half uur eerder… Dan had ik mijn dochter nog gehad…’

Hartverscheurend. Deze woorden kun je toch niet onbewogen lezen. Ik hoorde dit verhaal van K.P. Yohannan, de leider van Gospel for Asia.

Waar is onze bewogenheid met onze medemensen die de Here Jezus niet kennen? Denk eens aan dat moment, bijna 2000 jaar geleden, toen de Hij rondtrok door Israel en het Evangelie van het Koninkrijk predikte en ziekten en kwalen genas. Een grote schare volgde Hem. ‘Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben’ (Mattheus 9:36).

Het Evangelie moet worden verkondigd. Ik denk dat wij opnieuw moeten leren dat de Here Jezus ons deze – misschien wel belangrijkste – opdracht heeft gegeven. ‘Ga!’ Opdat mensen nooit tegen ons hoeven te zeggen: ‘Waarom kwam u niet een half uur eerder.’
Is het u ooit opgevallen dat aan het slot van alle vier de Evangeliën een dringende oproep klinkt om het Evangelie te verkondigen aan een wereld, die in nood is?

Soms is het nodig om bekende woorden opnieuw tot ons te laten spreken. Het zijn woorden van de Here Jezus zelf. Eerst uit Mattheus: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld’ (Mattheus 28:18-20).

In Markus 16:15 en 16 klinkt het zo: ‘En Hij zei tegen hen: ‘Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.’

Ook het slot van Lukas laat aan duidelijkheid niets te wensen over: ‘En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden worden gepredikt, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. En zie, Ik zend de belofte van de Vader op u…’ (Lukas 24:47-49a).

Vanuit Johannes 20:21 komen de woorden van de Here Jezus tot ons: ‘Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.’

Soms hoor je mensen zeggen: ‘Ik wil het Evangelie wel gaan verkondigen, maar dan moet de Here mij eerst duidelijk maken dat ik dat moet doen…’
Maar kan Hij het nog duidelijker tegen ons zeggen dan in de hierboven geciteerde teksten?
Ga! Breng de boodschap van Leven aan een stervende wereld. Laat het Licht schijnen in de duisternis.
Hij roept u, jou, mij. Op de plaats waar Hij ons gesteld heeft: op ons werk, in onze straat, in onze familie/gezin, op school, in de politiek, op straat, in het open veld, in de kerk, in de gemeente, via de moderne media en waar dan ook.

En nog iets: Het is een voorrecht om ingeschakeld te zijn in de verkondiging van het Evangelie. In de geciteerde verzen uit Mattheus 28 belooft Hij dat Hij met ons zal zijn als we heengaan om Zijn boodschap door te geven. Dit is toch de beste boodschap die we kunnen doorgeven?
Opdat mensen de Here Jezus leren kennen en Zijn grote Naam zullen verheerlijken en heiligen. Het gaat om Hem, om Zijn eer, om Zijn glorie. En het is pure genade wanneer Hij onze zonden vergeeft en ons redt, zodat we voor eeuwig met en bij Hem zullen zijn.

De wereld gaat kapot zonder het Evangelie van de Here Jezus. Crisisdreiging alom. Kijk maar om je heen. Ondertussen hebben wij het vaak zo druk met van alles en nog wat, dat we er niet aan toe komen om het Evangelie door te geven.

Bidt u het mee: ‘Here, hier is mijn leven, het is voor U. Leer mij, om de tijd die U me nog geeft, niet meer te leven naar de begeerten van mensen, maar naar Uw wil’ (1 Petrus 4:2).
De tijd is kort, de wederkomst van de Here Jezus is aanstaande. Als we ons leven hebben toevertrouwd aan God, is de tijd die we ontvangen niet meer onze tijd, maar Zijn tijd.

Dirk van Genderen