Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Geestelijke aanval op Israel en het Joodse volk (60 reacties)

Geplaatst op vrijdag 7 september 2012, 10:16 door Dirk A A

Nog voordat Iran ook maar één raket heeft afgeschoten op Israel, zijn er weer christenen die menen Israel en het Joodse volk onder vuur te moeten nemen. Geen militaire aanval, maar een geestelijke aanval, waarbij de pijlen ook worden gericht op mede-christenen, die op grond van Gods Woord houden van Israel, bidden voor het Joodse volk en geloven dat de Here nog een plan heeft met het volk en met het land.

Afgelopen week verscheen er een ‘Open brief aan Nederlandse christenen over de verhouding tussen Kerk of Gemeente en Israel’. Het is een schrijven van de christelijke gereformeerde dr. Steven Paas sr. uit Veenendaal en de Anglicaanse priester dr. Jos Strengholt uit Cairo, ondersteund door een aantal mede-ondertekenaars. De inhoud van deze open brief is schokkend. Kort samengevat: in het Oude Testament stond Israel centraal, sinds de komst van Christus gaat het niet meer om Israel, maar om de Kerk, de Gemeente. Israel speelt nu en in de toekomst geen enkele rol meer, aldus deze open brief.

Omdat het een uitgebreide open brief is, schrijf ik bewust een uitgebreid commentaar erop. Om de briefschrijvers recht te doen en uitgebreid Gods Woord te citeren, wat in de open brief trouwens niet gebeurt. Ik hoop dat u er bewust de tijd voor neemt om dit schrijven, dat aanmerkelijk uitgebreider is dan u gewend bent, te lezen.

Buitengewoon opmerkelijk is het dat in de gehele brief geen enkele Bijbeltekst wordt geciteerd. Op een zeer subtiele manier wordt geprobeerd christenen die zich onopgeefbaar verbonden voelen met Israel, de schuld in de schoenen te schuiven van een zogenaamd ‘nieuw verstaan van Paulus, een meer Joods-vriendelijke uitleg van de Paulinische geschriften’. Deze uitleg neigt er volgens de briefschrijvers toe dat ‘het reformatorische verstaan van de leer van de rechtvaardiging door het geloof alleen onder druk wordt gezet’.

De schrijvers van deze brief begrijpen het werkelijk niet. Ook ik voel me zeer verbonden met het Joodse volk en met Israel. Maar op geen enkele – ik herhaal – geen enkele wijze laat ik enige ruimte voor rechtvaardiging buiten het geloof om. Zowel voor Joodse mensen als voor heidenen geldt dat er alleen behoud is door geloof in de Here Jezus Christus.
Felle pijlen worden gericht op de zogenaamde christenzionisten, die verantwoordelijk zouden zijn voor de niet op de Bijbel gegronde liefde voor Israel.

De briefschrijvers willen aantonen dat ‘de Heilige Schrift geen grond geeft aan een Israeltheologie die het volk, het land en de religie van na-Bijbels Israel relateert aan het heil van mensen en derhalve abnormale proporties geeft.’
Ze zijn ervan overtuigd dat zij de Bijbel goed lezen en dat allen die op grond van de Bijbel (grote) verwachtingen hebben voor de toekomst van Israel de Bijbel verkeerd lezen.

Ze keren zich tegen, in hun ogen, twee onterechte vooronderstellingen: ‘Ten eerste, de bewering dat God het huidige Israel uitzonderlijk goed gezind is, en dat dit geschiedt op basis van etnische afkomst en niet op basis van de genade van Christus alleen, zoals aangegeven in het Evangelie. Ten tweede, de bewering dat de Bijbelse beloften van een land en van herstel zijn vervuld in een bepaalde geografische streek, ‘Heilig Land’ genoemd en door God exclusief bedoeld zijn alleen voor één etnische groep.’

Vervolgens werken ze hun open brief uit in de vorm van tien stellingen. Ik zal ze één voor één nalopen.

Stelling 1
Dat het Evangelie een aanbod is door God van eeuwig, zalig leven, evenzeer aan Joden als aan niet-Joden, als een gratis geschenk in Jezus Christus, is absoluut waar. Je kunt eeuwig leven niet verdienen, je kunt jezelf er ook niet waardig voor maken, wordt terecht gesteld. Toch schuilt er hier een addertje onder het gras wanneer wordt opgemerkt: ‘Het is ook niet gebaseerd op etnische afkomst of op natuurlijke geboorte’. Dit is in rechtstreekse tegenspraak met een tekst als Romeinen 11:26, waar we lezen dat er een moment komt dat heel Israel zalig zal worden. Uit genade, dat zeker, op grond van het offer dat de Here Jezus heeft gebracht. Dat blijkt ook wel uit Zacharia 13:1: ‘Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid.’ Met die dag wordt de dag van de wederkomst van de Here Jezus bedoeld.

Stelling 2
In deze stelling lezen we dat alle mensen, zowel Joden als niet-Joden, zondaren zijn, die onder de vloek en het oordeel van God vallen en niet in eigen kracht vrede of eeuwig leven kunnen verwerven.
‘Buiten Christus om,’ aldus de schrijvers van de brief, ‘bestaat er geen enkele belofte van een aards land of van een erfenis in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde aan enig mens, Jood of niet-Jood. Iets anders onderwijzen of impliceren is niets anders dan het Evangelie zelf compromitteren.’
Dit klinkt heel vroom, maar het gaat erom wat de Schrift zegt. Dat moet het laatste woord zijn, waar we ons gehoorzaam voor hebben te buigen.

In tegenstelling tot wat de schrijvers menen, spreekt de Bijbel nadrukkelijk wel over een aards land voor het Joodse volk. Denk bijvoorbeeld aan Genesis 17:9, waar de HERE tegen Abraham zegt: ‘Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaän, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn.’ Eeuwig stopt echt niet aan het begin van het Nieuwe Testament…

Stelling 3
Dit is een goede stelling, als opnieuw wordt gesteld dat zowel voor Jood als niet-Jood alleen Christus de weg naar de zaligheid is.

Stelling 4
Hier gaat het over Jezus, Die in Zijn dood aan het kruis het Lam van God was, dat de zonde van de wereld wegdroeg, zowel van de Jood als van de niet-Jood. Zijn dood heeft de offers in de Joodse tempel voor altijd vervuld en voor eeuwig beëindigd, wordt opgemerkt. Hier proef je dat stelling wordt genomen tegen hen die geloven in de komst van nog een nieuwe tempel.

Stelling 5
Hier lezen we: ‘God geeft in Zijn erfenis eeuwig leven aan allen die Christus ontvangen en op Hem alleen rusten, alleen door het geloof.’ Amen.

Stelling 6
Deze stelling rooft de zegen die God aan Abraham gaf en vult in plaats van Abraham Christus in. Dat is een eigenmachtig ingrijpen. Het is een veranderen van de Bijbel. Dan zeg je: ‘Wij weten het beter dan God.’

‘De beloften van de erfenis die God gaf aan Abraham zijn effectief gemaakt in Christus, Die het ware Zaad van Abraham is,’ begint stelling 6. ‘De beloften worden gedaan alleen aan degenen die geloven in Christus, de ware Erfgenaam van Abraham. (…) Omdat Jezus Christus de Middelaar is van het Abrahamitische Verbond, zullen allen die Hem zegenen door God worden gezegend en zullen allen die Hem en zijn volk vloeken vervloekt worden door God.’

In Genesis 12:3 zegt de HERE tegen Abraham: ‘Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden’. De opstellers van de open brief maken ervan: ‘Ik zal zegenen wie Christus zullen zegenen en wie Hem vervloekt, zal Ik vervloeken.’
U ziet het, zo laat je de Bijbel buikspreken. Wanneer je in plaats van Israel de gemeente invult, of Christus, dan ben je bezig de Bijbel te corrigeren.
Hoe gaan we om met Gods Woord? Laten we vasthouden aan wat we lezen in 2 Timotheus 3:16a: ‘Heel de Schrift is door God ingegeven…’

Stelling 7
In deze stelling wordt beweerd dat gelovigen uit alle naties worden ingevoegd en samengevoegd in de Derde Tempel, de Kerk die Jezus heeft beloofd te bouwen.
Dit is een merkwaardig hersenspinsel van de schrijvers. Ik zou graag willen weten waar staat geschreven dat de Kerk de Derde Tempel is. Ik kan het al wel vertellen, dat staat namelijk nergens in de Bijbel.

Wat wel in de Bijbel staat, is dat gelovigen een tempel van de Heilige Geest zijn. In 1 Korinthe 3:16 klinkt het: ‘Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u.’
En in 1 Korinthe 6:19 lezen we opnieuw: ‘Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent.’

Hoe duidelijk spreekt Ezechiel 40 tot 48 over een toekomstige tempel! Ook in Openbaring lezen we over de tempel. Over het nieuwe Jeruzalem wordt er gezegd: ‘Ik zag geen tempel in haar, want de Here, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.’

Stelling 8
In stelling 8 wordt opgemerkt dat Petrus sprak over de wederkomst van de Here Jezus in verband met het laatste oordeel en de straf over zondaren. Men vindt ‘het leerzaam dat deze zelfde apostel van de besnijdenis niets zegt over het herstel van het Koninkrijk voor Israel in het land Palestina. In plaats daarvan richt hij de hoop van zijn lezers, die nadenken over de wederkomst van Jezus, op de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont.’

Ook dit is weer zo’n suggestieve stelling. Omdat Petrus niets zegt over het herstel van het Koninkrijk voor Israel in het land Palestina zou het dus onzin zijn om dat te geloven.
Hoe kortzichtig is deze stelling. Allereerst valt op dat hier over Palestina wordt gesproken. Hiermee verraden de opstellers van de Open Brief zichzelf. Daar ligt hun sympathie.

Opnieuw komt in deze stellingname tot uiting dat ze een streep zetten tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Kennelijk vergeten ze dat voor de Here Jezus en ook voor de apostelen, dus ook voor Petrus, het Oude Testament hun Bijbel was. Op geen enkele manier speelde de vraag of wat daarin stond de Waarheid was, voor het heden en ook voor de toekomst.
Net zo goed kan ik daarom zeggen: Petrus stelt op geen enkele manier dat de boodschap van het Oude Testament heeft afgedaan.

Stelling 9
Schokkend is wat wordt gesteld in stelling 9: ‘Het recht van welke etnische of godsdienstige groep dan ook op een bepaald gebied in het Midden-Oosten kan niet worden ontleend aan de Schrift. De speciale landbeloften aan Israel in het Oude Testament werden in feite vervuld onder Jozua. Het Nieuwe Testament spreekt duidelijk en profetisch over de vernietiging van de tweede tempel in AD 70. Geen enkele schrijver in het Nieuwe Testament voorziet een opnieuw bijeenkomen van etnisch Israel in het land, zoals de profeten van het Oude Testament hadden voorzien na de vernietiging van de eerste tempel in 586 voor Christus.

Vele tientallen keren wordt in de profetieën in het Oude Testament voorzegd dat het Joodse volk, dat verspreid is over de hele wereld, in het laatste van de dagen terug zal keren naar het land Israel. De vervulling van deze profetieën zien we voor onze ogen werkelijkheid worden. Deze briefschrijvers durven het aan te beweren dat geen enkele etnische of godsdienstige groep recht heeft op een bepaald gebied in het Midden-Oosten, dus ook het Joodse volk niet.

Vanuit het Bijbelboek Exodus kennen we de exodus van het Joodse volk vanuit Egypte naar het land Kanaän. De exodus die sinds het begin van de vorige eeuw gaande is, overtreft in omvang ruimschoots de exodus uit het gelijknamige Bijbelboek. Daar mogen we Gods hand in zien. Hij brengt Zijn volk thuis, in het land wat Hij hun heeft toegezegd.

In Jeremia 16:14-16 lezen we: ‘Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de HERE, dat er niet meer gezegd zal worden: Zo waar de HERE leeft, Die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft, maar: Zo waar de HERE leeft, Die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb.
Zie, Ik ga boden tot vele vissers zenden, spreekt de HERE, dat zij hen moeten opvissen. En daarna zend Ik boden tot vele jagers, dat die hen moeten opjagen van elke berg en van elke heuvel, en uit de kloven van de rotsen.’

Deze stelling gaat nog verder: ‘Bovendien worden de landbeloften van het Oude Testament al in het Oude Testament zelf en in het Nieuwe Testament voortdurend en doelbewust uitgebreid om de universele heerschappij van de Messias te tonen. Hij regeert vanuit de hemel op de troon van David en Hij nodigt alle volken door het Evangelie van genade om deel te nemen aan Zijn universele en eeuwige heerschappij.’

In Lucas 1:31-33 lezen we de woorden die de engel tegen Maria sprak: ‘ En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven.
Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Here, zal Hem de troon van Zijn vader David geven,
en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.’

De Here Jezus is nu in de hemel, op de troon, aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader. Hij regeert, jazeker, maar het moment zal komen dat Hij plaats zal nemen op de troon van Zijn Vader David, om over het huis van Jakob Koning te zijn tot in eeuwigheid, nog aanstaande is.
In Zacharia 14:9 klinkt het: ‘De HERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige.’

In dit vers wordt gesproken over ‘Op die dag’. In dit laatste hoofdstuk van Zacharia gaat het over de wederkomst van de Here Jezus. Op die dag, op de dag van Zijn wederkomst, zal Hij de troon van Zijn vader David bestijgen, om Koning te zijn.

Stelling 10
In stelling 10 werpen de ontwerpers van de open brief hun masker af: ‘Het is beklagenswaardig dat vandaag ondeugdelijke christelijke theologie aan seculier Israel een goddelijk mandaat geeft om anti-Israëlisch Palestina blijvend in bezit te houden, waardoor Palestijnse mensen worden gemarginaliseerd en beschouwd als eigenlijk Kanaänieten.’

Anders dan de briefschrijvers stellen, is het de Here God Zelf Die het land heeft toegezegd aan Zijn volk Israel. Dan past het ons niet om ons zo op te stellen.
In Genesis 15:18 geeft d Here de grenzen van het land aan: ‘Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat.’ Binnen deze grenzen vallen zeker ook Judea, Samaria, Oost-Jeruzalem en Gaza.
De briefschrijvers geloven dat Israel sinds de komst van de Here Jezus niet langer Gods uitverkoren volk is. De Kerk, de Gemeente zou de plaats van Israel hebben ingenomen.

Stelling 10 besluit met: ‘Dit Israel-dogma gaat in tegen de leer van het Nieuwe Testament en doet de opdracht van het Evangelie geweld aan. Bovendien, christenen die gewelddadige confiscatie en bezetting van Palestijns land aanmoedigen met hun theologie, lopen het risico mede schuldig te zijn aan bloedvergieten.’

Dit is werkelijk een bizar vervolg van deze stelling. Alsof degenen die van Israel houden, Israel steunen en dat doen op grond van Gods Woord, verantwoordelijk zouden zijn voor het geweld. En dan kennelijk alleen voor het geweld van Israel richting de Palestijnen, wat door deze houding van christenen zou worden aangemoedigd.
Er wordt in deze open brief een karikatuur gemaakt van een grote groep gelovigen. Dit wordt versterkt door het woord Israel-dogma te gebruiken. Liefde voor Israel en voor het Joodse volk en de verwachting van een grote toekomst voor land en volk en ook voor de stad Jeruzalem zou ingaan tegen het Nieuwe Testament en zou de opdracht van het Evangelie geweld aandoen.

Gekker moet het niet worden. De schrijvers moeten Romeinen 9 tot 11 maar eens gaan lezen. Wat een bewogenheid proef je daar van Paulus met zijn volksgenoten die de Here Jezus nog niet kennen en wat een grote toekomst wordt er geschilderd voor het Joodse volk, zeker in de verwachting van het moment dat ze – door genade – zalig zullen worden, de Here Jezus zullen zien, herkennen en aannemen.
Ook het Joodse volk moet het Evangelie horen. Het is ‘immers een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek’ (Romeinen 1:16).

Afsluitende woorden
Na de tien stellingen volgt nog een afsluitend woord. Daar wordt betoogd dat het beloofde Messiaanse Koninkrijk van Jezus Christus al is gevestigd op deze aarde, waarmee wordt gedoeld op de Kerk. ‘Dat Koninkrijk zal in finale en eeuwige vorm worden gemanifesteerd bij de terugkeer van Koning Christus in al Zijn heerlijkheid,’wordt gesteld.

Mede op grond van Openbaring 20, Jesaja 2 en andere Bijbelgedeelten geloof ik dat het Messiaanse Koninkrijk pas zal worden gevestigd na de wederkomst van de Here Jezus naar deze aarde. Hij vergadert nu Zijn gemeente en straks – wie weet hoe spoedig al – zal Hij als Koning heersen.

Dan nog iets: Uiteindelijk gaat het niet eens om Israel. Het gaat ten diepste om de eer, de glorie en de verheerlijking van Gods grote Naam.
Heel mooi wordt dat aangegeven in Ezechiël 36:20-27: ‘Toen zij aankwamen bij de heidenvolken waarheen zij gegaan waren, ontheiligden zij Mijn heilige Naam, omdat men van hen zei: Deze mensen zijn het volk van de HERE en toch zijn zij uit Zijn land vertrokken.
Maar Ik spaarde hen vanwege Mijn heilige Naam. Het huis van Israël had die ontheiligd onder de heidenvolken waarheen zij gegaan waren.
Zeg daarom tegen het huis van Israël: Zo zegt de Here HERE: Ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om Mijn heilige Naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarheen u gegaan bent.
Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HERE ben, spreekt de Here HERE, als Ik in u voor hun ogen geheiligd word.
Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen.
Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen.
Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.
Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.

Vanwege hun zonden, werd het volk verspreid over de heidenvolken. Daar ontheiligden ze Gods heilige Naam. Toch spaarde de Here hen, ook vanwege Zijn heilige Naam. Hier kondigt de Here vervolgens aan dat Hij hen vanuit de heidenvolken terug zal brengen naar hun eigen land. Daar zal Hij rein water op hen sprenkelen en zal Hij hun een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Hij zal Zijn Geest in hun binnenste geven.
Deze Bijbelverzen zijn overduidelijk: Israel heeft niet afgedaan, maar er wacht hun een grote toekomst. Vol verlangen mogen we uitzien naar dat moment. Laten we op onze knieën gaan voor Israel en voor het Joodse volk. Dat zal heel wat meer zegen geven dat het schrijven van een open brief als deze.

Er wordt opgemerkt dat het Joodse volk een vooraanstaande rol heeft gespeeld bij het komen van het Messiaanse Rijk, waarmee gedoeld wordt op de komst van Christus. Maar nu is de rol van het Joodse volk uitgespeeld, aldus de opstellers. God behandelt Israel volgens hen nu net als alle andere volken. ‘Samen met andere gelovigen vormden de gelovige Joden het ware Israel van God, de Kerk van Jezus Christus.’

Ik proef hier een verwijzing in naar Galaten 6:16: ‘En allen die overeenkomstig deze regel wandelen: vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israel van God.’ Gelovigen uit de heidenen worden ingeënt op de edele olijfboom (Romeinen 11:17).

Ten slotte merken de briefschrijvers nog op dat de huidige seculiere staat van Israel niet een authentieke of profetische verwerkelijking van het Messiaanse Koninkrijk van Jezus Christus is. ‘Ook moet men geen dag verwachten waarop het Koninkrijk van Christus een onderscheidenheid van de Joden zal demonstreren, hetzij als een volk, hetzij als een land of als een stelsel van ceremoniële instituten en praktijken.’

Hoe triest zijn deze woorden. Overduidelijk wordt hier hoe springlevend de vervangingstheologie nog is. Alle beloften en toezeggingen aan het Joodse volk worden overgeheveld naar de Kerk, de Gemeente.
Zeker, de Gemeente mag en zal delen in Gods genade, maar laat de beloften ook staan voor Israel. ‘Heel Israel zal zalig worden’ (Romeinen 11:26). Het gaat daar wel degelijk over het Joodse volk en niet over de Gemeente.

Ik zou het de briefschrijvers willen vragen: ‘Heeft God Zijn volk verstoten?’ (Romeinen 11:1). ‘Volstrekt niet,’ is dan het duidelijke antwoord. Ik zou zeggen: bekeer u van deze heilloze weg en geloof de woorden van de Here. Het gaat er immers om dat we met onze woorden ‘niet de mensen zullen behagen, maar God’ (1 Thessalonisenzen 2:4).

De briefschrijvers doen een oproep aan door het ‘christenzionisme beïnvloede reformatorische en evangelische broeders en zusters om terug te keren naar de kernboodschap van de Schrift, zoals in de Reformatie is herontdekt. (…) Buiten Christus om geestelijk gefascineerd zijn door fysiek Israel kan het ‘sola’ van de genade slechts ondermijnen. We zijn geroepen terug te keren naar de verkondiging van het vrije aanbod van de genade van het Evangelie aan alle volken, inclusief alle kinderen van Abraham. Daartoe behoren ook alle Joden en Palestijnen.’

Wie gefascineerd is door fysiek Israel kan het ‘sola’ (alleen, dvg) genade slechts ondermijnen, wordt hier gesteld. Dit is een volstrekte karikatuur en volkomen onjuist. De Here wil juist Zijn zegen geven wanneer we betrokken zijn op Israel en op het Joodse volk.

Denk eens aan de Schotse prediker Robert McCheyne. Hij bad met zijn gemeente al lange tijd voor een opwekking, een herleving. Toen opende de Here zijn ogen voor het Joodse volk. En op grond van Bijbelwoorden als ‘Bid om de vrede van Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben’ (Psalm 122:6) en ‘Ik zal zegenen wie u zegenen’ (Genesis 12:3a) gaf de Here hem liefde voor dat volk. Hij ging op reis naar het Midden-Oosten en naar Oost-Europa om aan de Joodse mensen die hij er vond het Evangelie te brengen. En ondertussen gaf de Here Zijn zegen: de opwekking kwam in zijn eigen gemeente, in Schotland. ‘Ik zal zegenen wie u zegent.’

Dirk van Genderen

60 Reacties

 1. Ed zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 september 2012 om 11:25

  Strengholt is wat dit betreft helaas de bekende ‘luis in de pels’, al is die term misschien niet al te verheffend. Misschien is negeren hier de ‘hogere weg’.

 2. Dick van Krimpen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 september 2012 om 14:49

  Beste Dirk,

  Hartelijk dank voor je heldere reactie. Wellicht zal je de briefschrijvers niet overtuigen, je helpt mij in ieder geval om mijn afwijzing van de open brief te motiveren.

  Vriendelijke groet,

  Dick van Krimpen, Veenendaal

 3. Simon van Groningen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 september 2012 om 14:54

  Goed gezegd broeder!

 4. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 september 2012 om 15:25

  Beste Dirk,

  Dat “de Vervangingstheologie” niet klopt staat mijns inziens in Rom 11:25-32 tweemaal verteld.
  Ten eerste in de verzen 25 en 26 en ten tweede in de verzen 30 t/m 32. De verzen 27-29 geven een
  toelichting over de hoedanigheid van het volk Israel bij God: 1. een verbond gesloten tussen
  God en Israel (27); 2.Israelieten zijn geliefden vanwege hun etnische afkomst (28); 3. dit staat vast
  bij God en Hij komt er niet op terug (29). Wat de etnische afkomst betreft, is het een uitverkiezing
  van God geweest: zie Deut 7:7,8 en dat kunnen wij niet gaan vergeestelijken. Een goede hermeneutiek
  is in mijn ogen de tekst letterlijk nemen zover als het gaat, indien mogelijk. En dat kunnen wij bij
  deze teksten doen. Ik ben geen dominee en ik heb geen theologie gestudeerd maar ik ga ervan uit dat
  God het aan zijn kinderen wil openbaren.

  Groeten van San

 5. Linette Trapman zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 september 2012 om 18:10

  Dank je Dirk, voor de duidelijke uiteenzetting!

 6. simonvangroningen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 september 2012 om 19:35

  Ik heb beide documenten nog eens naast elkaar gelegd. Je hebt denk ik wel gelijk dat de antwoorden van DIRK niet helemaal kloppen. Zo zegt Jezus bijvoorbeeld wel dat hij de 3e Tempel is: breekt deze tempel af en ik zal hem in drie dagen herbouwen (en Hij sprak over Zijn Lichaam) Toch blijft wel de indruk dat hier Israël wordt afgeschreven. Naar mijn mening wordt er te weinig onderscheid gemaakt tussen de verschillende verbonden of beloften die JHWH doet. Het eerste Testament is – denk ik – leidend. Ook Jezus beroept zich daar uitsluitend op. En dan blijkt de zaadbelofte in Christus vervuld te zijn, maar de landbelofte wacht nog op vervulling. Er is ook nog een belofte van altijddurend Koningschap waar meer over te zeggen valt. Dat het NT niet spreekt over de terugkeer van Israël is gedeeltelijk waar, maar het is dan ook voor 70 AD geschreven. En in diverse gedeelten (Romeinen 9,10,11) vinden we er wel degelijk iets over. Ik ben groot voorstander van een evenwichtige Israëlvisie en heb niks met Israëlfanatici die alles goedkeuren wat uit Jeruzalem komt. Deze nieuwe (nou ja nieuwe…) visie is wat hen betreft goed voor het evenwicht omdat hij naar de andere kant uit het lood hangt. Voor mij is het een tekortschietend bijbels inzicht.

 7. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 september 2012 om 21:56

  Beste Dirk,

  Nog een aanvulling dat we voor het volk Israel moeten blijven bidden. Het plan van God namelijk
  is al beschreven in de Bijbel. Hij werkt via Israel. Zoals de Here Jezus door het OT heen gekomen
  is uit het Joodse volk, zo zal Hij weer komen zodat gans Israel behouden zal worden. Daarom is
  het volk Israel een doelwit van de boze geesten in de hemelse gewesten en verkeert het voortdurend
  in een toestand van oorlog met andere volkeren. De duivel heeft het op de Joden gemunt. Denk maar
  aan WO II en de zes miljoen Joden die zijn omgekomen. Het is een getergd en (bijna) moegestreden
  volk dat alleen maar een ding wil, en dat is vrede. Maar daar zal het nooit van komen, zolang de
  Vredevorst niet regeert op aarde. Wij kunnen meewerken aan dat plan door het volk Israel in ere te
  houden en te blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem (Ps 122:6,7). Ik heb een Messias-belijdende
  Jood gekend van de stam Benjamin, die zich helemaal niet voorstond op zijn Joodse afkomst. Wel kreeg
  hij desondanks het lijden van de mensen over zich heen, simpelweg omdat hij Jood was. Dat kunnen wij
  als wedergeboren christenen verklaren, omdat het een geestelijke strijd is. Als wij Joh 3:16 lezen,
  gaat Gods verkiezende liefde uit naar zowel de Joden als de heidenen. Vanwege de ernstige vervolging
  van het Joodse volk in deze dagen, moeten wij in de bres staan voor het volk Israel. Ik geloof ook
  zeker dat wie Israel zegent, zelf ook gezegend zal worden (Mat 25:31,32).

  Groeten van San

 8. dag zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 september 2012 om 12:58

  Beste Dirk, jouw betoog heb ik met aandacht en instemming gelezen.
  Voor wat betreft “Israel” denk ik nog altijd aan de wijze lessen van de inmiddels overleden broeder Wim Malgo. Hij zag heel zuiver de verschillende taken die Israel en de Gemeente hebben in het koninkrijk van God. Zo zag hij voor Israel eerst een natuurlijk herstel (voltooid in 1948, met de stichting van de staat). Het geestelijke herstel komt op Gods tijd! “Ik zal Mijn grote Naam heiligen”! zo spreekt de Heer in Ezechiël. Dat dit gaat gebeuren, staat vast. Amen
  Bijbelstudie maakt mij bewust van de bijzondere positie die wij, kinderen van God (christenen), mogen innemen in het lichaam van Christus, de Gemeente. En dan denk ik in de eerste plaats aan de toegang die wij hebben -in gebed- tot de hemelse troon van God, onze Vader. Ongetwijfeld hebben dr. P. te V. en zijn Anglicaanse vriend deze mogelijkheid ook, om ingewikkelde vraagstukken uit te werken voor Gods Aangezicht.
  In gebed krijgen wij te maken met een conflict. Joël spreekt over strijd, vuur. Het is een totale strijd, op alle fronten. De brief die hier wordt besproken, getuigt van een theologische strijd. Worden deze ideeën omgezet in beleid, dan is de strijd politiek. En helaas, de politiek heeft macht om oorlogen te ontketen, vervolging in te stellen, etc. Satan heeft nog altijd de macht op aarde.
  Welnu, wat kunnen wij er verder aan doen? Ik denk dat je het moet uitwerken in gebed. Wie in het geloof bidt, wordt verhoord. En ontvangt een visie, een taak. Immers, de toekomst wil Hij ons bekend maken. Johannes 16 – en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.
  14
  Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.
  Zo wandelen wij in het licht met Jezus. Krijg je een taak om in Tel Aviv politiesystemen te bestuderen, fijn! Kun je goed schrijven, misschien nog wel beter.
  Lof-offer aan God. Amen

 9. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 september 2012 om 13:39

  Beste mensen,

  Uw reacties stel ik zeer op prijs. Vanaf heden let ik wel weer op het maximum aantal van twee reacties per persoon per commentaar.

  Shalom!
  Dirk van Genderen

 10. miny Roenhorst zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 september 2012 om 14:05

  Hebben we van het verleden nog steeds niks geleerd.
  Hoe hardnekkig kunnen mensen zijn.
  Door de geschiedenis heen zien we steeds weer, hoe Gods tegenpartij [satan] er alles
  aan gelegen is om Gods plan te doorkruisen.

 11. Mart Prins zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 september 2012 om 14:28

  Er staat duidelijk in het OT, dat de vermelde gebeurtenissen en beschrijvingen een schaduwbeeld zijn en niet de geestelijke werkelijkheid, denk aan de besnijdenis, het verbond ivm de wet en de 10 geboden, enz. Paulus zei dan ook: “Ik heb het als vuilnis beschouwd”. Maar legde wel uit de ware betekenis in Christus. Besnijdenis niet de vleselijke maar de geestelijke, beloofde land is het eeuwig koninkrijk van God, “Israel” is een schaduwbeeld van de Gemeente (Jezus zei van het natuurlijke Israel: “jullie hebben de duivel tot vader”, wat wil zeggen iedere ongelovige). Jezus zei zelf “het zijn de wet en de profeten en de psalmen welke van Mij getuigen’ Laten we alleen Jezus zoeken in de schriften en Hem alle eer geven.

 12. Ed zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 september 2012 om 15:56

  We zien uit naar de tijd wanneer Israël niet langer de staart maar het hoofd der volkeren zal zijn. Dat iets een schaduwbeeld is, dat eerst komt, en daarna het geestelijke, is nu net wat we zien in het komende Duizendjarige Rijk. Eerst zal Gods aardse volk Israël dan weer het centrum zijn, onze oudere broeder, waarbij alle volken eenmaal per jaar naar JERUZALEM zullen optrekken, en na het Duizendjarig Rijk is het pas weer één kudde en één Herder. Jezus heeft Zijn lichaam nooit de derde tempel genoemd. Hij noemde Zijn lichaam niet DE tempel, maar déze tempel, wat taalkundig al aangeeft dat er meerdere zijn. En zoals Dirk al aangaf, ook ónze lichamen zijn tempels van de H. Geest. De tempel, daar woont God. Als Jezus dan de ‘derde tempel is’, maakt dat dan de Gemeente de ‘vierde’? Wat het offeren van de dieren betreft in een nieuwe tempel. Zoals in het verleden de offers een heenwijzing waren naar het offer van Jezus, zo zal in de toekomst, volgens veel uitleggers, waaronder Darby, het offer een terugblik op of herinneren aan het offer van Jezus zijn.

  Bovendien, we leven als Gemeente ook nu nog in een ‘schaduw’, waar de lessen van de zogenaamde schaduw Israël ook nog voor ons gelden. Wanneer offers een schaduw van iets zijn, wil dat nog niet zeggen dat die oude offers dan nooit meer een rol kunnen vervullen. Dat ze straks nog weer gebracht zullen worden, veranderd niets aan de geestelijke werkelijkheid. Waarom zouden we anders het avondmaal vieren? Ik noem maar iets. Israël is nooit afgeschreven, en het verbond in Hebr. 8:10 is niets anders dan het Nieuwe Verbond in Zijn bloed, waarvan wij als Gemeente nu vast een voorsmaakje mogen hebben. Dat wijst voor Israël op de toekomende eeuw van Hebr. 6:5. Dat Paulus bepaalde riten en wetten voor vuilnis hield, die op Christus wezen wat de verlossing betreft, betekent natuurlijk niet dat Gods eeuwige verbond met Israël dus ook ineens vuilnis is. Helaas, men mist vele nucanes.

 13. Cees van Herpen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 september 2012 om 16:28

  Hoi Dirk,

  Deuteronomium 11: 22 – 24, zegt dit in de HSV: 22 Want als u al deze geboden die ik u gebied, nauwlettend in acht neemt door ze te houden, door de HEERE, uw God, lief te hebben, door in al Zijn wegen te gaan en u aan Hem vast te houden,
  23 dan zal de HEERE al deze volken van voor uw ogen uit hun bezit verdrijven, en zult u het land van volken die groter en machtiger zijn dan u, in bezit nemen.
  24 Elke plaats die uw voetzool betreedt, zal van u zijn; vanaf de woestijn en de Libanon, vanaf de rivier, de rivier de Eufraat, tot aan de zee in het westen zal uw gebied zich uitstrekken.
  25 Niemand zal tegenover u standhouden; de HEERE, uw God, zal over heel het land dat u zult betreden, angst en vrees voor u geven, zoals Hij tot u gesproken heeft.

  Jozua 1: 3 – 6 zegt dit in de HSV. 3 Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat Ik aan hen, de Israëlieten, ga geven.
  3 Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven, overeenkomstig wat Ik tot Mozes gesproken heb.
  4 Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten, en tot de Grote Zee, waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn.
  5 Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten.
  6 Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het land dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen.

  Hoe was het ook al weer, uit de mond van twee of drie getuigen staat een zaak vast!

  Onze broeders uit die brief hebben geen poot om op te staan!

  Shalom, Cees van Herpen

 14. Jan Hartman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 september 2012 om 17:01

  Beste broeder Dirk,

  Bedankt voor je bijdrage. Ik had ook al even gereageerd op het Cip, n.a.v br Feike. We kunnen niet om Israel heen, en de Joden! Als we dit gaan doen, gaan we wellicht om de Here Jezus heen………..

 15. Astrid Mathot zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 september 2012 om 17:36

  Dag Dirk,
  Lovenswaardig dat je het voor Israël opneemt, en voor de christenen die haar liefhebben. Voor de zuiverheid van oordeel mis ik alleen een link naar de bewuste open brief, zodat ik die zelf kan lezen. Nu moet ik het doen met jouw citaten. Zegen en groet.

 16. Bou zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 september 2012 om 17:40

  In het doorwrochte artikel van Dirk staat de kerkelijke denominatie van de dhr. Paas expliciet vermeld. Om een negatieve associatie te verminderen hecht ik eraan te benadrukken dat de terecht gewraakte stellingen zeker geen blauwdruk vormen van het algemene gedachtengoed inzake Israel binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken; integendeel!

 17. Joop zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 september 2012 om 17:46

  Beste Dirk,

  Als je stelt dat “geheel Israel” zalig zal worden (volgens Romeinen 11), wordt dan met “geheel Israel” ALLE Joden bedoeld? Of alle Joden in de huidige staat Israel?
  Hoe interpreteer je dan teksten als: “een rest (van de Joden) zal behouden worden”?
  En: niet alles is Israel?
  Is het ware Israel niet een overblijfsel (een rest) van zowel Joden als heidenen?

 18. Johan Miedema zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 september 2012 om 17:50

  Wij Christenen moeten ons kapot schamen, hoeveel mensen van het volk Israel hebben wij de dood in gejaagd onder het mom van `vervangingsleer’ en om zogenaamde bekering naar het Christendom, wij zouden dit volk onze excuses moeten aanbieden voor wat wij hen al deze eeuwen aangedaan hebben. Gods plan met Israel is niet voorbij, het is (en zal altijd zijn) Zijn oogappel. Sinds 1948 komt het volk van God weer terug naar het land wat al aan Abraham beloofd is, en geen enkel land heeft ze kunnen verdrijven! Zo’n klein volkje. Hoe dat kan? Omdat de God van Abraham, de God van Isaac met hen is. Israel zal het nog heel moeilijk krijgen, zo voorzegt de bijbel, maar wij Christenen moeten als één blok achter hen gaan staan en eensgezind voor hen blijven bidden.

 19. Marion Dees zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 september 2012 om 18:28

  Dank je wel Dirk, wat een liefdevolle uitleg.
  Ik hou van Israel, Gods volk.
  En ik schaam mij diep voor de kerk waar ik ben opgevoed .
  Gelukkig heb ik zelf leren lezen en denken.

 20. Bert Barend zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 september 2012 om 18:41

  Beste mijnheer van Genderen hartelijk dank voor Uw steun aan Israël.
  Blijkbaar zijn er ook on Nederland nog steeds veel mensen die uit zijn op de vernietiging van Israël de enige echte democratie in het midden-Oosten.

 21. Dinette zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 september 2012 om 19:53

  Bedankt Dirk voor je wekelijkse leerrijke commentaren.

  In een reactie lees ik: ´Er staat duidelijk in het OT, dat de vermelde gebeurtenissen en beschrijvingen een schaduwbeeld zijn en niet de geestelijke werkelijkheid´, misschien kan ik niet goed zoeken maar kan iemand mij zeggen waar ik dit in het OT kan vinden?

  Deze voormiddag las ik 2 Sam 7:23-26, ik moest toen ik het las denken aan dit commentaar daarom zet ik de tekst hier maar neer:
  ´En wie kan zich meten met Israël, uw volk? Het is het enige volk op aarde waarvoor een God zich heeft ingezet om het vrij te kopen en tot zijn volk te maken, om zo voor zichzelf een naam te vestigen door middel van grootse en indrukwekkende daden: omwille van uw volk, dat u uit Egypte hebt bevrijd, hebt u vreemde volken en hun goden op de vlucht gedreven. U hebt uw volk Israël voor altijd aan u toegewijd, en u, HEER, bent hun tot God. Welnu, HEER, mijn God, houd u dan ook aan de belofte die u aan mij en mijn koningshuis hebt gedaan en doe uw woord voor altijd gestand. Dan zal uw naam voor altijd in ere worden gehouden en zal men zeggen: “De HEER van de hemelse machten is God over Israël,” en dan zal het koningshuis van uw dienaar David altijd standhouden.´

 22. Elly Kieviet zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 september 2012 om 20:17

  Beste Dirk

  Je commentaar heb ik met aandacht gelezen, het doet mij steeds weer verdriet als mensen zich zo anti Israel opstellen. Fijn dat je dit schrijven met zoveel bijbelteksten hebt ondersteund. Graag wil ik er nog een aan toevoegen. Jesaja 60 vers 1 t/m 3, waar staat, “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op. Want zie duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natien, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.” Daar zie ik naar uit, als de HERE zijn beloften voor Israel waar gaat maken. We kunnen, nee, we mogen niet om Israel heen.

  Hartelijke groet, Elly Kieviet

 23. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 september 2012 om 20:26

  De grote zuivering: daar ontkomt de ook kerk in Nederland niet aan. Ondersteuning of afwijzing van deze Open Brief, daarop moet men kleur bekennen. De kerk wordt gedwongen erover na te denken. De gemiddelde kerkmens heeft zich nooit in deze zaken verdiept en leeft gerust. Zij steunen de Joden in gebed en daad, vooral missionair (volgens eigen dogma’s en theologie dan wel). “Geloof alleen in Jezus Christus”, ook voor Joden! Israel als land heeft afgedaan want zij hebben Hem verworpen via “zijn bloed kome over ons en onze kinderen”! Daarmee gerust gesteld vindt men het diep in zijn hart recht dat de Heere zijn volk Israel zo bestraft heeft. Joden zijn ook zo hardnekkig (Luther) en het is hun eigen schuld. Het feit dat het huidige Israel seculier is, draagt er aan bij. De bijzondere dingen die men hoort zoals Gods tegenwoordige gunst en bescherming blijven wel vraagtekens. Genade alleen blijft moeilijk. Maar de Heere laat het hier niet bij! Hij vraagt van ons: bent U voor of tegen mijn Zoon, als Koning, allereerst over Israel? Voor Israel… dan zal ik u zegenen….. tegen?… dan zult ook u geoordeeld worden. De “rechtzaak” van de kerk is reeds begonnen met andere denominaties (die voor de Palestijnen kiezen) Recentelijk hebben de Presbyteriaanse kerken in Amerika en de United Church in Canada dit probleem voorgelegd via een stemming. Ook hier hebben de kwade machten gewonnen en er is dus tegen Israel gestemd in taal die veel lijkt op de taal van de ondertekenaars van deze Open brief ons voorhouden en veroorzaakt verdere scheuringen. De eenvoudige kerkmens kan hierover slecht oordelen, en zijn de speelbal van de leidinggevende machten in hun kerken. Ze hebben zelf hierover weinig kennis met de hoofdzakelijk vergeestelijkte uitleg hun gegeven. Zelf lezend onderscheiden/dieper graven durft men niet gauw, en daar komt men haast niet aan toe in onze tijd. Wel is het in en in triest dat de grote kerken uit de Reformatie nu meewerken ten kwade inzake Israel en dus mede schuldig worden met de wereld. In en in triest!

 24. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 september 2012 om 22:13

  Ergens moet ik toch wel lachen, dat de schrijvers van de open brief zeggen de Bijbel te hebben “bestudeerd”…… Je moet toch wel van steen zijn, als je de Bijbel echt bestudeert en er niet door wordt geraakt…. Zouden ze de hele Bijbel ooit één keer gelezen hebben?? Dus van dat “bestuderen”, heb ik geen hoge pet op….. Of ze zouden de beide Testamenten hebben “bestudeerd” zoals ik het vroeger deed, namelijk als een notaris!! Kijk ik naar de punten, dat ziet het er bijna uit als een notariële akte! Het grote verschil is, dat “ik” de beide Testamenten nu lees als een ERFGENAAM!!! Tja, en wie wel eens eens een verdeling van een erfenis heeft meebeleefd, weet dat er altijd mensen zijn, die er van overtuigd “in hun eentje de hele erfenis” te kunnen claimen!! Wat de beloftes aan Israël betreft, zou ik geen kind van God willen zijn als HIJ zelfs maar één van Zijn beloftes niet zou houden….. Mijn God is betrouwbaar!!! De god van de schrijvers is waarschijnlijk een andere……

 25. andre zegt:
  Geplaatst op zondag 9 september 2012 om 0:15

  Beste broeder Dirk
  Hartelijk dank voor je heldere uiteenzettig. De briefschrijvers zijn de weg kwijt. Onbegrijpelijk .
  André

 26. Karin zegt:
  Geplaatst op zondag 9 september 2012 om 8:00

  Beste broeder Dirk,

  Dank voor je heldere en Bijbelgetrouwe uitleg.
  Inderdaad: Gods beloften zijn vast en voor eeuwig, Hij verandert niet.

  Wie Israel zegent, zal gezegend worden, Baroech HaShem.

  Shalom,
  Karin

 27. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 9 september 2012 om 8:13

  Beste Dirk,
  Voor mij als eenvoudige kerkmens, (zoals Johanna Peacock terecht zegt in reac. No23) kan ik hierover slecht oordelen want ik heb maar weinig kennis van het O.T. Ben wel ZELF wat dieper gaan “graven” in het O.T.en probeer mijn onafhankelijke, korte samenvatting hierover weer te geven :
  Joden en Christenen zijn in mijn visie geestverwante broeders en zusters van elkaar, omdat wij dezelfde God hebben en aanbidden. In het O.T. heeft God aan Mozes (de belangrijkste leider uit het O.T.) Zijn-Wil geopenbaard via de stenen tafelen en in het N.T. heeft God zijn Eigen Zoon naar de aarde gestuurd om Zijn-Wil lijfelijk te komen verkondigen en voor te leven. Wij Christenen en ook de Joden hebben dus dezelfde Grondwetten, de 10 Geboden. Daarom schaam ik mij als Christen-zijnde nog steeds diep, dat Christelijk Europa in de Wereldoorlog II, lijdzaam bleef toezien hoe 6 miljoen GEESTVERWANTE-mede broeders en zusters zijn vermoord. Ik zal mijn geestverwante mede-broeders en zusters in Israël, in alle opzichten blijven steunen. Hub.

 28. Ad zegt:
  Geplaatst op zondag 9 september 2012 om 9:33

  Beste Dirk,

  In jouw reaktie is sprake van stemmingmakerij. Door te zeggen dat het schokkend is wat de briefschrijvers zeggen over Israel. En door ronduit te suggereren dat men zich niet of nauwelijks iets gelegen laat liggen aan Gods Woord. Gelet op de ondertekenaars, waaronder ds. M.A. vd Berg, gaat het te ver om dit zo te stellen. En al helemaal niet om te stellen dat de schrijvers anti Israel of zelfs op de vernietiging van Israel uit zijn. Je zou beter eerst de brief nog eens goed kunnen nalezen of contact op nemen met de ondertekenaars. Alvorens jouw reaktie publiekelijk openbaar te maken. Jouw reaktie is er één van in de stress schieten, vanuit de gedachte dat Israel aan/afgevallen wordt. Beter had je de commentaren op de open brief af kunnen wachten en dan een conclusie kunnen trekken. Dit is wel een erg snelle en overdreven reaktie.

 29. sandifort zegt:
  Geplaatst op zondag 9 september 2012 om 19:15

  Shalom Dirk en broeders en zusters,
  Goed verwoord Dirk.
  Het is nog steeds zo dat wie YESHUA HA MASSJIACH AANNEEMT ALS ZIJN OF HAAR VERLOSSER krijgt er meteen ZIJN Minste broeders en zusters erbij.
  YESHUA is NOOIT LOS VERKRIJGBAAR (om zo maar te zeggen)…
  ISRAEL c.q. HET Joodse volk is DE OOGAPPEL van JHWH wie dat aanraakt raakt aan DE EEUWIGE.
  JHWH is BRIESEND OP HEN die ZIJN volk hebben verraden, gedood, belasterd en zoals nu gedemoniseerd.
  OOK Nederland staat nu in het RECHTSGEDING VAN JHWH.
  Daarom lieve broeders en zusters:
  Laat je niet verontrusten, doe zoals YESHUA doet. Sta op de bres, belijden wij onze schuld t.o.v DE VADER en onze oudste broeder…
  Waakt en sta op. Wie oren heeft die hore wat DE RUACH tot de gemeenten zegt.

  LAND, LAND, HOORT DES HEREN WOORD!

  Allen Shalom. lou

 30. Gieni zegt:
  Geplaatst op zondag 9 september 2012 om 22:22

  Dirk heel erg bedankt voor je “ware profeet” zijn!!

  In het laatst der dagen zullen er vele vals profeten zijn staat er geschreven in Gods Woord.

  Laten we ons verheugen!! de Heer komt spoedig!!
  Veel zegen voor allen en natuurlijk Shalom.

 31. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zondag 9 september 2012 om 23:06

  Beste Hub,
  Dirk, vergeef me voor deze 2e keer dat ik spreek, maar ik wilde broeder Eussen bedanken voor zijn bijdrage. Ik sta helemaal achter wat je zegt Hub qua uitleg en je hart dat op de juiste plaats zit voor je mede broeders en zusters. Ik bedoel niemand te kwetsen als ik zeg: de eenvoudige kerkmens, want daar behoor ik zelf ook toe, en mede broeders en zusters in mijn eigen familie. Ik doelde alleen maar op wat ons altijd is voorgehouden door de kerkleiders en de boeken die ons werden voorgesteld. We lezen hun mening en kijken (voor mij nu niet meer) erg tegen de dominee op om zijn kennis en studie. We kunnen hier echt niet mee voor de Heere verschijnen en er zeker niet op dichtvaren, dat wilde ik slechts zeggen. De Heere wil ook zeker een antwoord in ons hart leggen aangaande liefde tekort voor onze naaste, Jood of Griek of Heiden en hier wat goeds voor in de plaats geven. Shalom, Johanna

 32. Meindert Leerling zegt:
  Geplaatst op maandag 10 september 2012 om 0:26

  De Open brief van Paas c.s. is een vervolg op het recent in het Engels geschreven boekje van Paas. In dat geschrift richt hij zijn pijlen op wat hij noemt christenzionisten. Zij zouden de unieke offer van Christus verkwanselen. Daar herken ik me als vriend van Israël in het geheel niet in. Ik begrijp werkelijk niet waarom christenen steeds maar weer proberen aan te tonen dat er geen beloften meer zijn voor het Joodse volk. Dat doet de Palestijnse theoloog Naim Ateek van Sabeel ook en op grond daarvan noemt hij Israël een bezetter en onderdrukker. En inderdaad als er geen (land)beloften meer zouden zijn en alles in Christus is vervuld, heeft hij gelijk. Maar Paulus leert ons in Romeinen 11 na alle kritiek die hij in voorafgaande hoofdstukken op Israël heeft geleverd dat God zijn volk NIET heeft verstoten Volstrekt niet. Duidelijker kan het denk ik niet. En verderop lezen we van het geheimenis, dat het Joodse volk terwille van ons (heidenen) met blindheid is geslagen, maar dat het als geheel zalig wordt. Zij zullen dan zien wie zij doorstoken hebben, lezen we al in het Oude Testament.

 33. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op maandag 10 september 2012 om 3:08

  Sjalom beste mensen,

  EEN GROOT DEEL VAN DE “kerk” IS DE WEG KWIJT [geraakt].

  Lees de schriften, gehoorzaam de Torah en volg Yeshua en geloof in wat Hij voor ons heeft gedaan, redding, bedekking van onze zonden.
  Het echt volgen van Yeshua leidt vanzelf tot de waarheid en dus de liefde voor Israel, Zijn OOGAPPEL.

 34. Francis zegt:
  Geplaatst op maandag 10 september 2012 om 9:43

  Beste Dirk,
  Ik geloof ook niet dat Israël heeft afgedaan, maar ik zit ook met die vraag die Joop heeft. (17e reactie). Verder vond ik het stuk wat moeizaam te volgen, omdat ik de inhoud van de brief niet ken, tenminste, niet punt voor punt. Ik dacht trouwens dat je toch niet kunt beweren, dat Israël in het algemeen zó tiranniek is t.o.v. de Palestijnen, maar dat zo’n beeld wordt gegeven door de media. Alles wat Israël verkeerd doet, wordt breed uitgemeten, wat de Palestijnen aan verkeerde dingen doen, wordt dikwijls niet genoemd. Dan vind ik het nogal wonderlijk, op zijn zachtst gezegd, dat die Jos Strengholt en ds. Paas het hebben over marginaliseren van de Palestijnen…

 35. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op maandag 10 september 2012 om 11:00

  We mogen niks aan het woord toevoegen of weglaten, daar hebben deze mensen vast overheen gelezen.
  Ik bid ervoor dat kerken deze leugens niet willen geloven, maar het volk gaat ten gronde aan kennis, dus ook daar moeten we voor bidden, dat de bedekking weg zal gaan.

 36. sandifort zegt:
  Geplaatst op maandag 10 september 2012 om 15:44

  Amen MHJochanan.

  Wie zegt YESHUA lief te hebben, heeft ook ZIJN BRS EN ZRS lief. (ISRAEL-HET JOODSE VOLK.)

  Shalom BARUCH ADONAI Lou.

 37. Gijs van Schaik zegt:
  Geplaatst op maandag 10 september 2012 om 16:06

  Beste Dirk,

  Deze brief heeft toch, helaas, weer de vervangingstheorie als basis, die tot op de dag van vandaag niet onderscheidt dat er een aards volk van God is en een hemels volk. De Romeinen-brief laat dat duidelijk zien, zoals in veel commentaren al is aangegeven. Nog altijd geldt: “Wie hen aanraakt raakt Zijn oogappel aan”. Lees Rom. 11: 27-29 na, in aansluiting op de al genoemde tekst in vs. 26. We leven nu in een tussentijd, waarin de gemeente het getuigenis vormt. Na deze tijd neemt God weer de draad op met Israel, dat dan, zoals God dat gewild heeft, de taak zal opnemen als de getuigen van de Messias.
  Ook Israel, als het aardse volk van God, kan alleen behouden worden op grond van het werk van de Heer Jezus. Er is geen andere grondslag dan het bloed van de Heer Jezus. Dat we het handelen van Israel, nog steeds in eigen kracht, vaak niet goedkeuren, betekent niet dat we niet bidden voor de vrede van Jeruzalem, i.c. de zegenrijke regering van de Heer in de stad van de grote Koning als de Messias voor Zijn volk. Wat God beloofd heeft gaat gebeuren!

 38. M Veldman zegt:
  Geplaatst op maandag 10 september 2012 om 19:54

  Hallo,
  Misschien moeten Jos Strengholt en de zijnen, en Dirk van Genderen elkaar eerst liefhebben als broeders omdat ze allen van Jezus houden. Dat is het criterium. Het kan zijn dat je allebei tot verschillende visies komt t.a.v. Israel maar dat wil niet zeggen dat je dan geen lichtend licht en een zoutend zout kan zijn in deze donkere wereld.
  Misschien is voor beiden goed om het boek van dr. Wout van Herwijnen te lezen, “Israel als ombudsman”. Hierin oa.a. beschreven, het (brandend) profetie/visioen van een Gereformeerde dominee Leenhouds uit Enschede die hij ontving van God (1948) tav Israel.
  Hieronder een gedeelte uit een recensie over dit boek in het Nederlands Dagblad, van sept. 2010.

  Concluderend stelt de auteur :
  “Met ons onderzoek hebben we ontdekt dat Leenhouts’ profetie qua inhoud en structuur een apocalyptische profetie is. Nieuw was zijn concrete toespitsing op de roeping van Israël dat het een koninkrijk van priesters moet worden. Nieuw was zijn uitleg van de volheid der heidenen. Nieuw was zijn uitwerking van het vrederijk, waarin Israël een ombudsvolk voor de rest van de wereld zal zijn. Bij niet één theoloog ontdekken we zo een vertaling in politieke consequenties.”
  Israel als ombudsvolk is een gedeelte uit de dissertatie van Dr. W. van Herwijnen en gaat speciaal over de visie van Ds. A.A. Leenhouts

  Vr. groet M. Veldman

 39. Harold zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 september 2012 om 8:46

  Beste Dirk,

  Ik ben altijd onder de indruk van je stellingen en benadering van Geestelijke en aardse zaken. Aangezien wij nu ruim 3 jaar in Israel wonen kunnen we ook een beetje meepraten. Het is 5 voor 12, let op aan welke kant je staat, kies morgen voor een partij die 100% achter Israel staat. God koos een klein en onbeduidend volk als Zijn volk, denk niet dat het verstandig is om Jeruzalem onder druk te zetten. De berg Moria behoort sowieso Israel toe waar nu een biddende Jood niet eens mag komen, omdat het als een provocatie opgevat wordt.
  STELLING: BRENG DE NEDERLANDSE AMBASSADE TERUG NAAR JERUZALEM, DIT IS EN BLIJFT DE ONDEELBARE HOOFDSTAD VAN ISRAEL! (KIES VOOR EEN PARTIJ DIE HIER ACHTER STAAT )

  Met vriendelijke groet,
  Harold

 40. Harold zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 september 2012 om 9:26

  Lieve Israel vrienden,

  Kijk eens naar dit prachtige filmpje, en zie hoe Israel er nu uitziet.

  https:\/\/www.youtube.com/watch?v=UYI07miDfro&feature=player_embedded

  Tip: Het begint met een reclame boodschap, klik op Skip om dit over te slaan.

  Shalom,
  Harold

 41. jan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 september 2012 om 14:04

  Rom 11. We moeten wat hier staat niet verschuiven naar de eindtijd. Paulus is in Rom 11 heel sterk bezig met wat zich afspeelt in zijn tijd.

  Heeft God zijn volk verstoten? Een duidelijk antwoord, volstrekt niet, waarbij Paulus op zichzelf wijst, ik ben immers zelf een Israeliet… Zeker, Israel is gestruikeld en door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, maar om hen, tot naijver op te wekken.

  Dan spreekt Paulus over zijn eigen bediening, juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees en bloed mocht opwekken, en enigen uit hen behouden. (Rom 11:13-14) Merk op hoezeer Paulus bezig is met wat in zijn tijd gebeurt. Geen verre toekomst gezichten hier. Maar wat in zijn tijd aan de gang is.

  God heeft zijn volk niet verstoten. Dat bewijst Paulus door op zichzelf te wijzen. Het is niet zo dat God de heidenen tot het heil roept, nu Israel Christus heeft verworpen. Vroeger was dit wel zo: alleen Israel, niet de heidenen. Maar God keert de rollen niet om: alleen de heidenen, niet Israel.
  Neen, Paulus ziet de heidenen binnengaan in zijn dagen. Maar zo klopt Gods genade ook weer bij het oude volk aan.

  Het is voor Israel in zijn dagen geen afgesloten situatie. Terwijl de heidenen binnengaan, komen ook de joden (al is het maar enigen, Rom 11:14) tot geloof. Joden die tot jaloersheid zijn verwekt. En zo, in die weg, als reactie op de bekering van de heidenen, zal ook gans Israel behouden worden. Gans Israel, dat zijn niet alle Joden, maar dat is de gelovige rest, die zich bekeert en gelooft in Jezus Christus. Ook bij die gelovig geworden Joden komt de profetie van Jeremia 31 terecht over het nieuwe verbond, waarin God de zonden wegneemt (Rom 11: 27).

  Paulus heeft het hier niet over een Israel-aan-het-einde-der-dagen. De huidige staat Israel is niet het gans Israel, waar Paulus over spreekt, Paulus kijkt naar wat in zijn dagen gebeurt.

  Groet, Jan.

 42. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 september 2012 om 14:38

  Beste Dirk

  Het blijkt dat de vijanden van Israël niet alleen in islamitische of seculiere hoek gezocht moeten worden maar ook bij de christeLIJKEN. Ik schrijf dit met opzet zo want een waarlijk Kind van God kan niet tegen dit land zijn. Wat zijn er toch veel mensen (of ze nu elke zondag naar de kerk gaan of niet) op de verkeerde weg…..

 43. sandifort zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 september 2012 om 16:05

  Shalom Dirk, brs zrs.
  Waarom zou het zijn, dat DE EEUWIGE een RECHTSGEDING Heeft, ook met Nederland?
  Er staat een bloedschuld tussen JHWH’S OOGAPPEL en Nederland, maar er zijn weinigen die dit willen zien en erkennen en het ook nog willen belijden ook t.o.v Het Joodse volk.
  Qua verhouding (met Europa) zijn er in Nederland de meeste joodse brs en zrs omgekomen.
  Zoals Dirk al eerder heeft gesteld is DANIEL ons tot voorbeeld.
  Waarom zijn hier de kerken niet vol met biddende en huilende brs en zrs, die pleiten voor dit volk?
  Waar zijn al die honderden voorgangers die echt voorgaan en oproepen tot verootmoediging en schuldbelijden???

  YESHUA weende eens over Jeruzalem, wie weent er NU over Israel en Jeruzalem??
  Verwijder de struikelblokken op de weg van Israel en omarm hen.

  Allen wijsheid toegebeden, Shalom.
  Lou.

 44. Kees zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 september 2012 om 19:19

  Beste Dirk, naast de vele reacties wil ik ook graag wat delen. Bid voor de vrede van Jeruzalem: Het is verdrietig dat velen Jesaja 9:6 vergeten “Een kind is ons geboren, Jezus, de Vredevorst”, Hij bracht 2000 jaar geleden vrede in Jeruzalem en wordt hier Vorst (Koning) genoemd. Dit is echt al gebeurd, “Hij, Christus zelf is onze vrede (Ef. 2:14)”. In handelingen 2:25-36 staat dat de profeet Zacharia al had voorspeld dat Jezus uit de dood zou worden opgewekt om op de troon van David te gaan zitten. Voor al diegenen die wachten op het Koningschap van Jezus in zijn Koninkrijk met Jezus tweede komst heb ik slecht nieuws: “daarna het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben (1 Kor. 15:24)”. Bij Jezus wederkomst draagt Hij juist het Koningschap aan God de Vader over! Tot slot over het einde der tijden: De meeste teksten uit het NT over het einde der tijden gaan over de eerste eeuw: “maar thans is Hij éénmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen (Hebreeën 9:26)”, “Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons) en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. (1 Korintiërs 10:11)”, “Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, … (Gal. 4: 4)”, “maar dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees (Handelingen 2:16-17a)”, Pinksteren, 2000 jaar geleden. “Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is (1 Johannes 2:18)”. Vele antichristen, in de eerste eeuw, genaamd het laatste uur. Hartelijk groet, Kees

 45. Ed zegt:
  Geplaatst op woensdag 12 september 2012 om 0:11

  Laten wij als gelovigen morgen samen in gebed gaan en de goede geestelijke strijd strijden, en bidden tegen de geestelijke krachten die mensen willen laten stemmen op partijen die Israëlvijandig en die Godvijandig zijn.

 46. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 16 september 2012 om 0:16

  Sjalom allen,
  Nu zie je dat “hooggeleerden” blijkbaar het spoor bijster zijn. Dat zal resulteren in eenzaamheid en afzondering. Zij hebben heel bewust de wortel doorgesneden waaruit zij gevoed worden. Nog enkele sappen zitten er in hun doorgesneden takken, weldra is deze opgedroogd en zijn rijp voor het vuur. Hoe is het mogelijk dat het zover gekomen is zal menigeen zich afvragen. Hier zie ik, door de beide heren welbewust gekozen, om zich te ontdoen van de levensbron. Waar het theologisch even knelt roept men al snel: o, dat is alleen voor de Joden. Daar hebben wij geen boodschap aan want wij hebben een heel andere interpretatie. Een scala van duizenden kerkelijke richtingen komt met een eigen visie en een eigen waarheid.
  Het is als een huwelijk, je belooft elkaar trouw tot de dood scheidt. Onze G’d is de trouwe onveranderlijke partij, de mens is de wispelturige partner. Het is het recht van G’d om de mensheid eraan te herinneren: je weet toch wel wat we met elkaar hebben afgesproken. Profeten krijgen deze taak toebedeeld. Geen nieuw of vernieuwd verbond maar een heldere oproep van G’d om de mens te houden aan Zijn wet. Zelfs de apostelen benoemen en leven naar het verbond en spreken er mensen op aan.
  Dat geldt niet alleen voor het Joodse volk maar ook voor een ieder die zich verbonden weet met de Messias die voortgekomen is uit het Joodse volk. Onbegrijpelijk dat “hooggeleerden” blijkbaar de verbinding niet zien zitten. Ik weet niet hoe ze denken over de uitspraak van Yeshua: meent niet dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Yeshua heeft de wet vervuld roept men al snel: “Voor ons geldt die niet meer wij leven immers uit genade”. Let op: Yeshua heeft verzoening tot stand gebracht tussen G’d en de mens. Dat is wat anders dan de gehele wet vervullen.

  En de wet voor de kraamvrouwen dan, hoe kon Yeshua die vervullen? Kortom: “hooggeleerde heren” er valt nog veel huiswerk te maken.

 47. Niek de Bruijn zegt:
  Geplaatst op zondag 16 september 2012 om 15:04

  Shalom en vast Shana Tova, laten wij bidden voor een gezegend nieuwjaar voor Israël en dat er meer Joden de Messias Jeshua mogen aannemen.
  Wat de verkiezing betreft, het CDA heeft veel stemmen verloren, maar wat betekent de C in het CDA?
  Bijna niets meer, waarschijnlijk hebben sommigen daarom nu op de CU gestemd. Het CU is bijna gelijk gebleven, maar het SGP is er één zetel op vooruitgegaan. Die komen dan van de CU. Jammer, dat de C in de CU steeds meer verzwakt. Met de heer Slob is de CU helaas in ‘t slop geraakt. Hij heeft het over een christelijke partij en praat graag over een christelijk getuigenis, zonder aan te geven, wat dit inhoudt. Maar wat wij nodig hebben is geen christelijke partij, want het woord christelijk dekt vele ladingen. Wat wij nodig hebben is een partij voor christenen, waarvan de leden getuige van de messias Jeshua dienen te zijn. Laten wij bidden, dat er vanuit de 2e kamer toch een getuigenis mag uitgaan, want dit wordt steeds minder gehoord. Wens u allen een gezegend nieuwjaar toe.

 48. Harry zegt:
  Geplaatst op maandag 17 september 2012 om 21:02

  Deze satanische strijdbijl tussen de “Christelijke antisemieten” en de “Messiaanse gelovigen” zal niet eerder worden begraven dan tussen 2018-2025. Tot die tijd is haast niet geboden. Het lijkt wel of men gelooft in twee goden. Jezus voor de christenen en JHWH voor de joden.

 49. Harry zegt:
  Geplaatst op maandag 17 september 2012 om 21:19

  @nr.6

  “Het eerste Testament is – denk ik – leidend. Ook Jezus beroept zich daar uitsluitend op.”

  Beste,

  Het “eerste Testament” is het Oude Testament. Er is nu een Nieuwe Testament.

  Matt.26:26-29
  De Paasmaaltijd
  26 En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam.
  27 Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit,
  28 want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
  29 Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer Ik die met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader.

  Ik denk dat Israël niet de vrucht van de wijnstok is.

 50. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 september 2012 om 11:36

  @49
  Triest is de opmerking “te denken dat Israël niet de vrucht van de wijnstok is”. Beseft u met deze uitspraak dat u op een indirecte wijze de Joodse Yeshua, de apostelen en alle gelovigen van mijn volk afschrijft. Uw opmerking is een uiting van de vervangingsleer gebaseerd op uitsluiting en substituten. De veronderstelling dat het OT niet meer terzake doende is gaat u ook aan het NT mank. Een zeer duidelijke opdracht om de Joden tot jaloersheid te verwekken wan uw kant is nihil. U schuift het Bijbelse principe terzijde en spreekt de theologen na op hun kerkelijke dogma’s.
  Blijkbaar heeft u geen enkele behoefte om zich te breder verdiepen in het woord van G’d. U refereert aan de Seideravond die Yeshua met Zijn volgelingen hield. De onbesnedene werd door G’d uitgesloten van deze intieme bijeenkomst, want hij droeg niet het teken van het verbond met onze vader Abraham. De betrokken vreemdeling liet zich besnijden en was daarmee gerechtigd om deel te nemen aan de besloten Seiderviering. Ook hij luisterde naar het verhaal van mijn volk hoe G’d ons uit Egypte leidde. De intentie daarbij is dat iedere deelnemer zich identificeert als zijnde dat zij persoonlijk uitgeleid zijn. Hiermee wordt een verbondenheid aangegeven door de eeuwen heen met ons gehele volk. Dat is het geheim van deze Seiderviering een persoonlijke beleving. Deze viering is een indirecte wijze naar het verlossingswerk van Yeshua onze Messias. Hij brengt verzoening tot stand. Door de zondeval is deze wereld in de duisternis terecht gekomen. We zijn slaven van de zonde geworden. Wij hebben een Verlosser nodig. Egypte betekend letterlijk: duisternis. Onze hemelse Vader heeft die redding op Pesach bewerkstelligd. Zijn Zoon Yeshua bracht verzoening op het moment van de dikke duisternis, ten tijde van het avondoffer. Dit is maar een hele kleine illustratie van het verzoeningswerk. Wie het OT terzijde schuift ontgaat de rijkdom van het woord van G’d. Hij zal daardoor ook het NT met de Bijbelse feesten niet begrijpen/bevatten.
  Mijn handreiking: ga te rade bij Messiasbelijdende Joden.

 51. martha zegt:
  Geplaatst op woensdag 19 september 2012 om 11:58

  Beste Dirk,

  Je zou deze tekst naar dezelfde krant kunnen sturen, het lijkt me wel zinvol om mensen zo aan het denken te zetten. Het lezen van de bijbel gebeurt te weinig, en je hebt hiervoor veel tips gegeven.

 52. Dirk V zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 september 2012 om 12:31

  Even een reactie op Ad (nr 28). Hij schrijft daar:
  En door ronduit te suggereren dat men zich niet of nauwelijks iets gelegen laat liggen aan Gods Woord. Gelet op de ondertekenaars, waaronder ds. M.A. vd Berg, gaat het te ver om dit zo te stellen.

  Wie de brief nauwkeurig leest ziet in stelling 6 staan:
  “Omdat Jezus Christus de Middelaar is van het Abrahamitische Verbond, zullen allen die Hem zegenen door God worden gezegend en zullen allen die Hem en zijn volk vloeken vervloekt worden door God.”
  Hier wordt kennelijk een poging ondernomen Gen 12:3 te citeren waar staat:
  “En Ik zal zegenen die u zegenen, en vervloeken die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.”

  In het stukje na de stellingen staat (in de verleden tijd):
  “In het Nieuwe Testament wordt gezegd dat aan hen de woorden van God werden toevertrouwd, de aanneming, de heerlijkheid, de verbondsbeloften, de wet, en de dienst aan God.”
  Hier wordt kennelijk gedoeld op Rom. 3:1-2 en Rom. 9:3-4, teksten die beiden in de tegenwoordige tijd staan:

  Rom. 3:1-2:
  Welk is dan het voordeel van den Jood? Of welke is de nuttigheid der besnijdenis? Veel in alle manier. Want dit is wel het eerste, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd.

  Rom. 9:3-4:
  Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees; Welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst Gods, en de beloftenissen;

  Als je als briefschrijvers zo de bijbel laat buikspreken om je eigen “gelijk” meent te moeten halen dan lijkt me het indedaad juist te suggereren dat men zich niet of nauwelijks iets gelegen laat liggen aan Gods Woord.
  Ik ben dan wel geen theoloog maar wel een christen die zelf de bijbel kan lezen en niet alles slikt wat theologen menen neer te moeten schrijven.
  Hun manier van omgaan met de bijbel komt hun geloofwaardigheid niet ten goede.

 53. Dirk V zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 september 2012 om 12:50

  Behalve het foutief omgaan met de bijbel doen ze dat ook met de historie. Ook wat dit aspect betreft slaan de briefschrijvers de plank behoorlijk mis:

  Zij stellen in de inleiding namelijk:
  “Tegelijk heeft namelijk bij velen de gedachte zich vastgezet dat de ellende die de Joden in de afgelopen 2000 jaar hebben ervaren voor een groot deel te wijten valt aan de Kerk en aan de klassieke theologie, zowel die van de Oudheid en de Middeleeuwen als die van de Reformatie en daarna. Als reactie heeft men de Kerk der eeuwen zeer zwaar onder kritiek gesteld. Zij is beschuldigd van het in stand houden van een ‘vervangingstheologie’, waarin Gods beloften aan Israël ten onrechte aan de Kerk worden gegeven.”

  Wie zó de werkelijke kerkhistorische feiten meent te kunnen bagatelliseren (“heeft namelijk bij velen de gedachte zich vastgezet”) weet kennelijk niet werkelijk waar het over gaat (men leze alleen maar eens het boekje “Bloed aan onze handen” van M. Brown of “Von den Juden und ihren Lügen” van Maarten Luther). De hele toonzetting van dit inleidende stukje is in de trant van: “Dat je dat toch zou kunnen denken zeg”. En passant en in dezelfde toonzetting wordt dan ook nog eens de ontwikkeling en instandhouding van de vervangingstheologie gebagatelliseerd (“zij is beschuldigd van”).

  Als je zó een brief begint lijkt me de toon (en het is nu éénmaal de toon die de muziek maakt) gezet. Dit blijkt helaas ook uit het vervolg van de brief maar al te waar te zijn.

 54. André zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 oktober 2012 om 17:13

  Over stelling 1: Rom 11:26 gebruikten als argument voor een bijzondere positie van etnisch Israël lijkt me wat bijzonder. Om bij Romeinen 11 te komen moet je eerst langs teksten als: “God heeft zijn belofte niet gebroken. Want niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël, niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen.” (9:6) en “[Abraham] werd eveneens de vader van hen die besneden zijn, althans van hen die zich niet alleen hebben laten besnijden maar ook onze vader Abraham volgen in het geloof dat hij als onbesnedene bezat.”(4:12). Israël blijkt bij Paulus te bestaan uit de gelovige joden (en gelovige heidenen)

  Over stelling 2: Ook het nieuwe testament spreekt over het land waar Abraham naar uitkeek: “En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse.” (Hebr 11:15-16)

  Over stelling 6: De auteurs erkennen volledig dat de Schrift door God is ingegeven. U wekt de suggestie dat zij dat niet doen. Dat is niet eerlijk. Verder lijkt me ook hier belangrijk dat niet alle fysieke nakomelingen van Abraham ook delen in zijn zegen. (Rom 9:6, Rom 4:12)

  Over stelling 7: De kerk is het lichaam van Christus en Christus noemt zijn lichaam een tempel, welke zal worden afgebroken. De link is niet zo moeilijk te leggen, lijkt me.

  Over stelling 8: De auteurs lezen het oude Testament door de bril van het Nieuwe Testament cq Christus. Dat lijkt me een normaal christelijk uitgangspunt. Dat de stelling een gedegen onderbouwing nodig heeft, ben ik met u eens.

  9: Ook hier geldt weer dat men vanuit het NT het OT leest. En dan blijken beloften groter te zijn dan we in het OT konden vermoeden. Gelukkig maar.

  10: Ik zou zeggen dat Romeinen 9-11 juist zeer kritisch is op ongelovige joden en juist beloftevol kijkt naar gelovige joden. Zij zijn namelijke Israël. De auteurs hebben uitgebreid studie gemaakt van Rom9-11.

 55. Gerard van der Torren zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 november 2012 om 17:52

  Sjaloom, sjaloom, sjaloom to Israël! Wat er ook gebeurt, God staat boven alles. Leven het Joodse volk! I love Them!! Gewoon consistent zijn en blijven. Laat daadkracht zien, los van materie, maar echt!! Gerard

 56. De Bijbelse Waarheidsvinder zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 december 2012 om 23:30

  Kom, kom, mr. van Genderen; die adder onder het gras hoeft beslist niet de slang uit de hof van Eden te zijn. Er ís zelfs geen adder te bespeuren. Als dhr. Paas zegt dat behoud wat het Joodse volk betreft, ook niet op basis van etnische afkomst of natuurlijke geboorte berust…heeft hij gewoon gelijk! Daar God uit één mens de gehele mensheid geschapen heeft, Hij dus eeníeder hetzij Jood of niet-Jood even liefheeft en er bij Hem geen aanziens des persoons is…wordt NÍEMAND behouden op basis van ras of afkomst! En hoe zit het dan met óns, niet-Joden? Heeft God toen Hij ons aansprak om Zijn Zoon Jezus te aanvaarden, ook voor het gemak maar even naar onze nationaliteit of afkomst gevraagd? Zover ík weet, kan ik dit in mijn geval níet herinneren!

  Stelling 6: Dat de beloften die God aan Abraham deed, effectief geworden zijn in de Heere Jezus en gelden voor hen die in Hem geloven is ook waar; let hierbij op Gen. 12:3 waar we lezen dat “..in u alle geslachten des aardrijks gezegend” (zullen) “worden.” In Galaten 3:7-9 lezen we:

  “Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof” (wat niet is gebaseerd op etnische afkomst of op natuurlijke geboorte)”zijn, Abrahams kinderen zijn. En de Schrift, te voren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft te voren aan Abraham het evangelie verkondigd: In u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovigen Abraham.”

  Wat het land betreft, God heeft dit via Abraham aan Zijn Zoon Jezus beloofd. (zie Gen. 12:7 en Gal. 3:16-17) En in Galaten 3:26-29 lezen we dat állen, Jood en niet-Jood, één zijn in Christus Jezus en wel door het geloof! Het laatste vers, vers 29, luidt dan:

  “En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgenamen.”

  Jood en niet-Jood zijn dus één. Is etnische afkomst dan nog belangrijk?

 57. svanhoeve zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 januari 2013 om 22:48

  Mag ik u eens 3 gewone gelijkenissen uit de bijbel noemen die handelen over onze Heer Jezus.
  De geschiedenis Jozef [7hoofdstukken] 2de geschiedenis over goliath, in beiden gaat Jezus zijn broederen bezoeken. Dit alles is een geheim waar geen christen of heiden bij aanwezig zal zijn.
  Dan de 3e Simson; een beeld van de Heer Jezus die genadig is over de heidenwereld; en dan in
  openbaring wordt deze mevr als de grote h met vuur verbrand. Onze statenvertaling zegt nog dat dit de RK is,
  maar als ik het hedendaags begrip voor de palestijnen in onze kerk zie dan houd ik mijn hart vast.
  gr kerkganger uit zaamslag

 58. Joop Hotting zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 januari 2013 om 22:15

  In dit artikel wordt dr. Steven Paas als Christelijke Gereformeerde predikant aangeduid. Dat is niet juist. Er is wellicht verwarring met de Christelijke Gereformeerde dr. Stefan Paas. Let op de lijst met initiatiefnemers van de open brief waar het dit artikel om gaat. Daarin wordt o.a. genoemd:
  Dr Steven Paas sr.
  Presbyterian minister (CCAP),
  retired, Veenendaal.

 59. Joop Hotting zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 januari 2013 om 11:25

  Dirk, overigens ben ik het met je stellingname tegen de open brief helemaal eens.

 60. c.rijnberg zegt:
  Geplaatst op maandag 5 augustus 2013 om 14:58

  Is het aan christenen om een oordeel van wel- en wee uit te spreken over Gods uitverkorene?
  Kunnen wij beoordelen welke Jood wel- of niet behouden zal worden? Daarin ben ik zeer bescheiden ! Als voorbeeld: Abraham werd geroepen, zonder dat hij nog van JHWH wist, hij leefde in Ur der Chaldeeën waar men de afgoden diende. Echter hij vertrouwde h e l e m a a l op JHWH en ging zonder te vragen : waarom? Er was nog geen wet, geen evangelie, geen christus, geen Nieuwe Testament, niets. Zijn geloof was genoeg voor de Schepper! Een ander voorbeeld: de verloren zoon, overal en bij ieder bekend. De oudste zoon wilde het feest van terugkomst van de jongste zoon niet meevieren. Heeft men ooit goed gelezen wat de vader tegen de oudste zoon zei?
  “Kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe !!”
  Dat zegt toch niet dat de oudste zoon het heil niet deelachtig werd?!! Hoe durven christenen dan te beweren dat huidige Israëlieten niet meer uit geloof mogen leven, zoals Abraham dit deed.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden