Nederland is geestelijk de weg kwijt…

Er is iets wat ik met u wil delen. Ik voel de pijn over ons volk. Het grootste deel ervan heeft de Here de rug toegekeerd. We hebben Zijn zegen niet verdiend. We kunnen alleen maar een beroep doen op Zijn genade en Hem smeken Zich over ons land en ons volk te ontfermen.

Het waren spannende verkiezingen. Groot was de blijdschap bij VVD en PvdA, de grote winnaars. Dramatische verliezen waren er voor de PVV, het CDA en de SP.
De ChristenUnie behoudt gelukkig haar vijf zetels, de SGP stijgt verrassend naar drie zetels, terwijl het CDA duikelt van 21 naar dertien zetels.
Een regeringscombinatie VVD, PvdA en CDA lijkt mij kansrijk, omdat er dan ook in de Eerste Kamer een meerderheid is.

Wanneer we het CDA, de SGP en de CU bij elkaar optellen, kom je op 21 zetels, slechts iets meer dan 14 procent van het totale aantal. We moeten reëel zijn, het ‘meelevende’ christelijke volksdeel is niet veel groter, hoewel het CDA wellicht nog meer rooms-katholieke mensen had kunnen trekken.

Het is opmerkelijk dat de SGP groeit en dat de CU stabiel blijft. Beide christelijke partijen hebben niet geleden onder de tweestrijd tussen de VVD en de PvdA. Dat is verheugend.
Tegelijk is het jammer dat het CDA bijna halveert. Nu de partij bezig is met een herbezinning op de toekomstige koers en bouwt aan een nieuw CDA, is mijn advies: leg extra accent op de C van het CDA. Maak van het CDA weer een voluit christelijke partij.

Nu het CDA zoveel kleiner is geworden, biedt dit wellicht kansen voor meer samenwerking met de CU en de SGP, zeker op levensbeschouwelijke terreinen.
Ik hoop en bid dat deze drie partijen, die zich alle drie christelijk noemen, in hun daden trouw zullen zijn aan Gods Woord, en in hun spreken vrijmoedig de naam van de Here zullen gebruiken.
Ook bid ik dat zij op zullen komen voor Israel en voor het Joodse volk. Dat zal door de Here gezegend woorden. Denk aan de woorden, toegezegd aan Abraham, richting hem en zijn nageslacht: ‘Ik zal zegenen wie u zegenen’ (Genesis 12:3).

Ook de vorming van een nieuwe regering mogen we in onze gebeden voorleggen aan de Here. Laten we bidden dat er vrijheid zal blijven om ons geloof in het open veld, op straat of waar dan ook te kunnen blijven belijden. Laten we bidden dat de nieuwe regering zich positief tegenover Israel zal blijven opstellen. Ook is het belangrijk dat de christelijke partijen een Bijbels geluid laten horen over de islam.

Ik zie de uitslag van deze verkiezingen als een appèl op alle christenen: Ook buiten de politieke arena zijn er volop kansen en mogelijkheden om het Evangelie door te geven. Daarin zijn we vaak te terughoudend.
Paulus zegt in Romeinen 1:16: ‘Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft.’

Ook al heeft de SGP een zetel gewonnen en al is de CU gelijk gebleven, toch is er geen enkele reden om triomfantelijk verder te gaan. Nederland is geestelijk de weg kwijt. Het is genade van de Here dat Hij ons land nog niet aan de vernietiging heeft overgegeven. Zijn goedheid hebben we totaal niet verdiend.
Allen die de Here liefhebben en dienen, roep ik op Hem te smeken om genade voor ons land en voor ons volk. Laten we ons voor de Here verootmoedigen. ‘Here, ook wij hebben gezondigd, ontfermt U Zich over ons, vergeef ons onze zonden. We verwachten het van U alleen. Schenk een terugkeer naar U, een herleving. Tot eer van U en tot zegen van velen. Amen.’

Dirk van Genderen