Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Onze tijd schreeuwt om Jozua’s en Kalebs (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 12 oktober 2012, 8:54 door Dirk A A

Stel: wij zouden de opdracht krijgen Kanaän, het Beloofde Land, te verkennen, zoals eens de twaalf verspieders moesten doen. Wat zou dan onze conclusie zijn? Raken wij geïmponeerd door de grote reuzen en de sterke steden, of stellen wij ons vertrouwen op de Here God alleen?

Onze tijd schreeuwt om Jozua’s en Kalebs, om mensen die zich op God richten en het van Hem verwachten, net zoals eertijds deze beide mannen; die anderen in het Beloofde Land kunnen brengen.

Een kleine twee jaar nadat het volk Israël uit Egypte is getrokken, staan ze voor de grenzen van het Beloofde Land. Mozes zendt twaalf verspieders vooruit om het land te verkennen. Als ze na veertig dagen terugkomen, blijkt dat tien van hen zo onder de indruk zijn van de kracht en de macht van de inwoners van het land, dat ze doodsbang zijn geworden. ‘Wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En zij lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat zij verkend hadden’ (Numeri 13:28 en 29).

Heel het volk is zo onder de indruk van deze woorden, dat het de hele nacht luid jammert (Numeri 14:1). Ze komen in opstand tegen Mozes en Aäron, waarop beiden zich op hun aangezicht ter aarde werpen om tot de Here te bidden voor het volk.

Jozua en Kaleb doen nog een uiterste poging om het volk op andere gedachten te brengen. Ze scheuren hun kleren en zeggen: ‘Het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een bijzonder goed land. Als de HERE ons genegen is, zal Hij ons in dat land brengen en zal Hij het ons geven, een land dat overvloeit van melk en honing. Alleen, kom tegen de HERE niet in opstand, en u, wees niet bevreesd voor de bevolking van het land, want zij zijn ons tot voedsel, hun schaduw is van hen geweken, en de HERE is met ons. Wees niet bevreesd voor hen!’ (vers 6 tot 9).

Wat een Godsvertrouwen! Om stil van te worden. Jozua en Kaleb zijn diep doordrongen van Gods almacht. Een les voor ons, trouwens. Daarop dreigt het hele volk hen te stenigen.

Maar dan grijpt de Here in. Vers 10: ‘Dan verschijnt de heerlijkheid van de HERE in de tent van ontmoeting, voor al de Israëlieten.’
Dan klinkt de stem van de Here tot Mozes: ‘Hoelang zal dit volk Mij nog verwerpen? En hoelang zullen zij niet in Mij geloven, ondanks al de tekenen die Ik in het midden van hen gedaan heb? Ik zal het met de pest treffen en Ik zal het verstoten, en Ik zal u tot een groter en machtiger volk maken dan dit is’ (vers 11 en 12).

Indrukwekkend zijn de woorden die Mozes vervolgens spreekt tot de Here: ‘Dan zullen de Egyptenaren het horen; immers, U hebt door Uw kracht dit volk uit hun midden geleid. Zij zullen het zeggen tegen de inwoners van dit land, die gehoord hebben dat U, HERE, in het midden van dit volk bent, dat U oog in oog gezien wordt, HERE, en dat Uw wolk boven hen staat, en dat U overdag in een wolkkolom voor hen uit gaat en ‘s nachts in een vuurkolom.
Zou U dit volk als één man doden, dan zullen de volken die bij geruchte van U gehoord hebben, zeggen: Omdat de HERE dit volk niet in het land kon brengen dat Hij hun gezworen had, daarom heeft Hij hen in de woestijn afgeslacht. Nu dan, laat toch de kracht van de Here groot worden, zoals U gesproken hebt:
De HERE is geduldig en rijk aan goedertierenheid, Hij vergeeft de ongerechtigheid en de overtreding, Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig en vergeldt de ongerechtigheid van de vaderen aan de kinderen, tot in het derde en het vierde geslacht. Vergeef toch de ongerechtigheid van dit volk, overeenkomstig de grootheid van Uw goedertierenheid, en zoals U dit volk vergeven hebt, vanaf Egypte tot hier toe’ (vers 13-19).

De Here spaart daarop het volk, maar Zijn straf is niet gering. Veertig jaar lang – één jaar voor elke dag dat de verspieders in het land waren – zullen ze door de woestijn zwerven voordat ze definitief het land mogen binnen gaan. En alle volwassenen, op de twee gelovige verspieders Jozua en Kaleb na, zullen in de woestijn sterven, omdat ze niet op de Here vertrouwden.
Hoe zouden wij reageren, als wij verspieders zouden zijn? Misschien zeggen wij wat al te gemakkelijk dat wij waarschijnlijk ook zo zouden reageren als die tien verspieders. Maar vermoedelijk is dat wel kenmerkend voor een aanzienlijk deel van de mensen die zich christen noemen, van de kerk vandaag.

Ik hoop en bid dat u zich bij Jozua en Kaleb zou hebben gevoegd. Wat was hun geheim? Een tipje van de sluier wordt opgelicht in Exodus 33:11, waar we lezen dat Jozua niet week uit de tent der samenkomst. Omdat God Zich na de afgoderij van het volk met het gouden kalf (tijdelijk) had teruggetrokken uit het midden van het volk, was die tent de plaats waar het volk God kon ontmoeten. Voortdurend was Jozua bij de Here God. Dat was zijn geheim. Hij leefde met Hem!

Om een Jozua of Kaleb te kunnen zijn, moeten we dat geheim kennen. Een leven met God, voortdurend in Zijn nabijheid. Wie zo’n leven kent, wie de Here Jezus kent, en zich laat leiden door Zijn Woord en Zijn Geest, zal door Gods genade kunnen reageren als een Jozua en Kaleb.

Omdat te weinig verspieders dit geheim van Jozua kenden, kon het volk het land Kanaän niet binnengaan, het land dat vloeit van melk en honing. Moeten wij niet eerlijk erkennen dat een aanzienlijk deel van de mensen die zich christen noemt, geestelijk gezien altijd maar in de woestijn blijft rondtrekken en misschien nog wel in Egypte leeft?

Toch is het land dat vloeit van melk en honing nu al beschikbaar. God wil ook nu Jozua’s en Kalebs gebruiken om ons er te brengen. Mensen die hun vertrouwen op de Here Jezus hebben leren stellen in alle omstandigheden en anderen naar Hem toe leiden, zoals ooit Mozes deed: ‘Mozes leidde het volk God tegemoet’ (Exodus 19:17).

Dirk van Genderen

19 Reacties

 1. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 oktober 2012 om 13:48

  Beste Dirk,

  Wat wij nodig hebben, zijn geestvervulde mensen die in de kracht van de Heilige Geest hun leven aan
  God hebben gegeven om te doen alles wat Hij van hen vraagt. Die werkelijk alles hebben opgegeven om
  datgene te worden wat de Here wil dat ze worden. Die niet zien op de comfort in deze tijd maar bereid
  zijn tevreden te zijn met wat nodig is om hun werk voor de Here te kunnen doen. De een wordt geroepen
  om zendeling te worden, de ander evangelist, of een trouwe voorbidder. Het begint met een visie te ont-
  vangen wat door de Here met het vuur van de Heilige Geest kracht wordt gegeven en die het woord lief-
  hebben. Waartoe de Here ons ook roept, wij zijn in ieder geval geroepen om getuigen te zijn (Handelingen 1:8).
  Wij moeten het licht der wereld en het zout der aarde zijn (Mattheus 5:13-16). Laten wij van ons zelfzucht
  afzien en alleen voor de zaak van het Evangelie leven. Dat is pas leven en overvloed! (Johannes 10:10).

  Shalom! San

 2. dag zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 oktober 2012 om 16:56

  Met de woorden van Dirk ben ik het weer helemaal eens.
  En daarom voel ik mij vrij om eens na te denken over de tijd waarin wij leven.
  Vanuit de sterkte Zijner macht getuig ik van de wonderen des Heeren, Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. In de wereld leven nu ongeveer zeven miljard mensen. Dat zijn voor het merendeel jonge mensen. Voor honderden miljoenen jonge mannen is de gewapende strijd het enige toekomstperspectief. Denkt u zich dat eens in, miljoenenlegers!
  Onze wereld is veel ingewikkelder geworden dan ten tijde van Josje en Klep. Onveranderd is echter God, onze Heer – en ook zijn principes (beginselen) zijn nog altijd dezelfde en betrouwbaar.
  Van Eeuwigheid tot amen. Amen

 3. Ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 oktober 2012 om 16:09

  Broeder Dirk!

  Prima stukje! Van harte mee eens dus!

  Gods rijke zegen toegewenst!!

 4. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 oktober 2012 om 19:38

  Het MOOISTE komt nog!!!! Wat antwoordde de Heer aan Mozes, die als de beste advocaat zijn volk voor Hem verdedigde? Het is de mooiste tekst uit deze hele geschiedenis: “21 Evenwel, zo waar Ik leef en de heerlijkheid des HEREN de ganse aarde vervullen zal.” Wat een troost!!1 Wat een kracht! Wat een WAARHEID!!! Ja, heel veel christenen focussen op de “beren en de stenen op hun weg!” Ik weet zeker, dat veel commentaren zullen zeggen zich achter Jozua en Kaleb te scharen. Ik weet ook waarom, want voor de meesten van ons, die de Heilige Geest ontvangen hebben, is het onvoorwaardelijke Godsvertrouwen een genade-gave. De 2 verspieders, die ZONDER hulp van de Heilige Geest dat vertrouwen hadden, verdienen dubbel respect!! Voor hen, die MET de Heilige Geest, dat vertrouwen niet hebben, raad ik aan om Col. 3: 1 – 4 te lezen:
  “1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. 4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.”
  Het gaat hier opnieuw om diezelfde “heerlijkheid”, waarin God in het boek Numeri spreekt!! Vertrouw en focus je in alle dingen, op Hem, want wie vindt iets op deze aarde om zijn vertrouwen op te stellen? Ik zou het niet weten….

 5. Wolter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 oktober 2012 om 21:03

  Beste Dirk,

  Alleen op God vertrouwen is moeilijk. Denk aan Petrus die op het water liep, maar begon te zinken doordat hij op de omstandigheden zag. We kunnen bidden om kracht om de smalle weg ten einde toe te lopen.

 6. Peter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 oktober 2012 om 22:58

  Broeder Dirk,
  Een reis van 11 dagen om het beloofde land binnen te gaan werd 40 jaar omzwerving. Ik hoop en bid, dat velen spoedig de Heer leren kennen en er niet hun hele leven voor nodig hebben.Ze komen dan zoveel tekort! Aan ons de taak om de weg des Heren bekend te maken. Dat is niet altijd makkelijk: Jozua en Kaleb hebben dat ondervonden, maar Gods genade is zo groot dat hij Zijn armen uitstrekt om iedereen te ontvangen, die tot erkenning komt dat de Here God almachtig is en er verlossing is door Zijn Zoon!

 7. F.Dijkstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 oktober 2012 om 23:48

  De tien waren wel verlost uit Egypte, maar Egypte zat nog in hun hart! Als we ons hart niet geheel openstellen voor de Heer, blijven we relatie houden met Egypte (wereld). (Rom.8:7)

 8. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 14 oktober 2012 om 7:35

  Beste Dirk,

  Om met kracht te kunnen getuigen, hebben wij de doop in de Geest nodig. Een onderdompeling in de
  Geest van Gods liefde en blijdschap waardoor onze zekerheid dat wij kinderen Gods zijn groter wordt
  (Rom 8:16) en wij onbevreesd voor de Here durven uit te komen. Het is een voorsmaak van de hemelse
  vreugde 1 Petr 1:8,9. “Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet,
  maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel
  van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.” Ik denk dat daarom de gemeente zwak is en krachte-
  loos, daar zij de doop in de Geest als aparte ervaring niet erkennen. Als wij naar het boek Handelingen
  gaan, kunnen wij zien welke uitwerking dit had op de discipelen. Mij gaat het niet om de gaven van de
  Geest, alsmeer om kracht van de Heilige Geest in onze levens. Wij leven beneden onze stand als
  kinderen van God als wij deze kracht van de Heilige Geest niet kennen. De Here wil ons zoveel meer
  geven dan wat de wereld ons te bieden heeft met de schatten en rijkdommen van de toekomende leven.
  Voor hen die meer hiervan willen weten, kan ik het boekje van Dr Martyn Lloyd-Jones aanraden: “Joy Un-
  speakable”. Iedereen kan een Jozua en een Kaleb worden als wij vol zijn van de liefde en blijdschap
  van de Here. En het is mijn stellige overtuiging dat de Here dit ook wil.

  Shalom! San

 9. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 14 oktober 2012 om 16:01

  Kies nu voor Jezus, Hij is Gods Zoon die stierf en verrees vanuit de dood ten derden dage. Hij kwam naar de aarde om te sterven voor jullie zonden. Hij redt jullie van de dood in de hel.

 10. Nel zegt:
  Geplaatst op zondag 14 oktober 2012 om 18:04

  In Ezechiel 28:25-26 staat:
  25 Zo zegt de Here Here: Als ik het huis Israel bijeen verzamel uit de natien, in wier land zij verstrooid zijn, dan zal Ik Mij ten aanschouwen van de volken aan hen de Heilige betonen, en zij zullen wonen in hun land, dat Ik aan mijn knecht Jakob gegeven heb. 26 Zij zullen daar veilig wonen en huizen bouwen en wijngaarden planten; ja veilig zullen zij wonen, terwijl Ik gerichten voltrek aan allen uit hun omgeving, die hen veracht hebben. En zij zullen weten, dat Ik de Here, hun God ben.

  Laten we op Gods’ beloften blijven vertrouwen en blijven bidden.
  Deze profetie moet ook nog vervuld worden.

 11. J.Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zondag 14 oktober 2012 om 18:10

  In het boek Exodus kunnen we lezen hoe God het volk Israël uit Egypte haalde.
  In het boek Leveticus kunnen we lezen hoe God Egypte uit het volk Israël haalde.
  In de brief aan de Hebreeën kunnen we lezen hoe God het oude testament uit het volk Israël haalde
  en nog steeds haalt.

 12. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 15 oktober 2012 om 23:25

  ad 11
  Typische vervangingsleer. De G’d van onze vaderen heeft ons eeuwigdurende wetten gegeven. Raar dat G’d die dan ineens afkeurt door te laten lezen dat G’d het OT uit mijn volksgenoten te halen en nog steeds haalt.
  Yeshua zegt niet voor niets: meen niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten te ontbinden. In G’d is geen tegenspraak te vinden.
  Ik begrijp niet waar die inlegkunde en onkunde vandaan komt. Als Yeshua de vraag stelt: “hoe leest u” wordt daarmee bedoeld: “wat is uw gezichtspunt, uw interpretatie, sluit die aan op het woord van G’d”.

  Onze G’d is een ontoegankelijk licht, toch komt Hij tot ons met Zijn genadeaanbod in ons leven. Blijven we volharden in het kwade dan moeten we ervan uitgaan dat Zijn toorn eens op ons zal neerkomen. Schuld die niet beleden wordt vanwege “ons trotse hart” en “het gelijk hebben in eigen ogen” zal ons persoonlijk aangerekend worden. Heilig leven luistert heel erg nauw. Dat was al in de tijd van onze vaderen en dat Bijbelse principe blijft bestaan tot de laatste dag van de wereld. Yeshua heeft de kloof die er was tussen G’d en de mens weer toegankelijk gemaakt. Yeshua is met alle eerbied De Brug. Wij moeten de eerste stap zetten in het volle vertrouwen dat Die Brug sterk genoeg is om over die diepe kloof te komen naar het beloofde Paradijs. De basis van Die Brug is het houden van de door G’d ingestelde wetten en geboden. G’d vroeg van de mens in het begin gehoorzaamheid en gaf ons een onbegrensd vertrouwen. U kent de schade van de overtreding: tijdelijk weg uit het Paradijs. De herkansing is eveneens een genadeaanbod van G’d om die geheel volgens Zijn instelling te laten verlopen. Met andere woorden: opnieuw een kans om gehoorzaamheid aan G’d te laten zien, geheel volgens de regels die G’d zelf heeft bepaald en die zichtbaar worden gemaakt in Zijn woord. Als u daarvoor gaat bent u al een Jozua (= G’d brengt redding) en een Kaleb

 13. Peter Overduin zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 oktober 2012 om 12:21

  Mooie boodschap! Als aanvulling een praktische toepassing voor vandaag de dag. Hoeveel christenen laten zich intimideren door de macht van zonde en dood in de wereld? We mogen beseffen dat deze vijand verslagen is aan het kruis. De vloek van zonde en dood is uitgeraasd op Jezus. Wij mogen heersen over deze vloek door te leven. Paulus zegt het zo: “Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.” (Rom.5:17). Als we zo gaan leven, dan zal het Koninkrijk van God zichtbaar worden in ons leven en om ons heen. Het wordt de hoogste tijd dat gelovigen op gaan staan en gaan schitteren, “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natien, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.” (Jes.60:1-3). Jozua en Kaleb moesten het op dat moment helaas afleggen tegen het vlees van de andere tien. Vandaag de dag zijn twee genoeg om het verschil te maken, omdat het vlees, de oude mens, aan het kruis is geweest! Jezus zoekt naar tweetallen die uitgaan om het Koninkrijk in woord en daad te verkondigen! Ga in vrede!

 14. Joan Kross zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 oktober 2012 om 13:25

  Wie is bereid tot het volgende? Marcus 10:21 Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.’

 15. MARIO RICHARDSON zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 oktober 2012 om 18:30

  Petrus zegt, weet dat in de laatste der dagen zullen spotters komen. Die zullen zeggen: waar is de belofte van Zijn komst. Alle dingen blijven hetzelfde als voorheen. Maar de schrift zegt dat God niet slap is jegens zijn beloften, maar Hij vertoeft omdat Hij wil niet dat een verloren zou gaan. Men vergeet dat de wereld die toen was ten onder is gegaan door de zondvloed. God is opnieuw begonnen met Noach, zijn vrouw en zijn drie zonen met hun vrouwen. Dit is eigenlijk de tweede wereld. God heeft Abraham beloofd de aartsvader te zijn en in hem zullen alle volken der aarde gezegend worden. Deze belofte is aan Abraham door God gegeven, en hij geloofde God en het is hem toegerekend voor gerechtigheid. De twaalf verspieders waren uitgezonden om te zien met dezelfde profetische ogen als Abraham, te leven en relativeren van uit het vertrouwen in het geloof, dat voor God, geen dingen onmogelijk zal zijn. Vanaf de val van Adam en Eva is de mens gaan leven uit de kennis van zijn ziel (zijn zintuigen en zijn negatieve emoties), Jozua en Kaleb leefden uit een wedergeboren geest. De Bijbel zegt dat Jozua en Kaleb hadden een anderen geest. Ja, Jozua week niet uit de tent zoals Jacob thuis bleef en van alles deed om het eerstgeboorterecht te verkrijgen (wat profetisch hem al toebehoorde). Hij had het geloof van zijn grootvader Abraham en het geloof van zijn vader Izaäk. Jezus zegt: als ik terugkeer, zal ik geloof hier op aarde nog vinden? God zegt tegen Habakuk: ‘de rechtvaardigen zullen uit hun geloof leven’. Als Habakuk dat begrepen heeft, zegt hij: al zal alles geroofd en in de handen van de vijand komen en er geen rund noch vrucht meer zal zijn, nochtans zal ik opspringen van blijdschap en ik zal mijn verheugen in de God van mijn verlossing. De taal van onze wedergeboren geest, is geloof. Hij verkwikte onze geest (onze geest was dood en Hij geeft ons medelevend gemaakt). We waren voor God dood (Efeze 2:1,2,4,5 en 6).

 16. MARIO RICHARDSON zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 oktober 2012 om 18:42

  Vervolg van Mario. Alleen en enkel door te handelen in geloof kunnen we God behagen, en zonder geloof is het onmogelijk dit te doen (Heb. 11:6). Niet eigen werken noch eigen inspanningen en ook niet uw religie. Uit onszelf kunnen we alleen dode werken voortbrengen. Het is alles uit Hem door Hem en tot Hem. In het Schriftgedeelte van br. Dirk, lezen we verder dat de Israëlieten wilden na dat ze het vonnis van God hoorden, opstaan en uittrekken in eigen kracht en door eigen inspanningen gaan. Toen waarschuwde Mozes: ga niet, want waarom zouden jullie nu de Heer verzoeken. Vanuit de volheid van hun ongelovig hart hadden ze al gesproken (Num. 14:39-45). Eerst hadden ze de gelegenheid te handelen vanuit het geloof (vertrouwen in wat God zei) en nu willen ze handelen uit eigen kracht. Dit heeft geen zin, want het kwaad was al geschied. Wegens hun ongeloof wilden God helemaal opnieuw met Mozes beginnen en van hem een groot en machtig volk maken, maar zo zachtmoedig als Mozes was trad hij liever in gebed bij God, en bleef op de bres voor het volk. Het volk dat God zo beledigd had door hun ongeloof. De Bijbel zegt: in Christus Jezus zijn wij nieuwe schepselen. Wedergeboren door de Geest van Zijn Zoon, erfgenamen met God en Christus. En zoals God een nieuw begin maakte met Noach en een nieuw begin met Mozes wilde maken, heeft Hij een nieuw begin met ons gemaakt in Christus Jezus. Ik ben met Christus gekruisigd, Rom. 6:6. Ik ben een nieuwe schepsel in Christus (2 Cor. 5:17). Zo gelijk de oude wereld ten onderging in de zondvloed in dagen van Noach, zo is onze oude leven ten ondergegaan in de dood van Christus. God heeft iets heel nieuws geschapen. Vanuit deze nieuwe schepsel in de Zoon van God, Jezus Christus, het woord is vlees geworden (Joh. 1:14), handelt God nu met ons; het oude is voorbij. Hierbij is geen sprake van Jood nog Griek, van slaaf noch vrije, van mannelijk noch vrouwelijk, we zijn immers allen een in Jezus Christus.

  Indien gij nu in Christus is, dan bent u zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. De werkelijke kinderen, zijn dezen die het geloof beoefenen dat Abraham bezat, en Mozes, en Jozua en allen staande in het geloofsgalerij (Hebr. 11). Samen met br. Dirk zeg ik: moge tot openbaring spoedig komen degene die de ware zonen van God en Abraham zijn (De echte Jozua’s en kalebs). De nieuwe schepsel die reikhalzend uitziet wanneer openbaar zal worden wie Gods kinderen zijn (Rom. 8:19). Niet degenen die wandelen naar hun zielen (negatieve emoties en zintuigen en ongelovig hart), maar die wandelen naar het nieuwe leven in de Geest van God waarmee we verzegeld zijn.
  br. Mario.

 17. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 oktober 2012 om 20:24

  Wij leven in de eindtijd en die schreewt inderdaad om Jozua’s en Kalebs.
  Zoals Mozes in het O.T. 12 verspieders (frontsoldaten) uitzond, met de OPDRACHT om het Beloofde land te verkennen en bij terugkomst komen 10 verspieders met doodsbange berichten en het Joodse volk komt in opstand tegen Mozes. Alléén Jozua en Kaleb komen vol Gods-vertrouwen met positieve verhalen over het beloofde land en zijn bevolking. Zo kunnen wij symbolisch dit bijbelse verhaal toepassen naar deze (eind) tijd.
  De Here zendt ons Christenen uit (wereldwijd), met de missionairende opdracht: Om ons Christen-zijn daadwerkelijk te laten zien en horen op welke plek dan ook, met onze gegeven talenten en gaven Gods, ook in de Christelijke politiek. Al voel ik mij als CDA’er nu, na de laatste Tweede Kamerverkiezingen een Jozua-Kaleb. Voor mij een bevestiging, dat wij in de grote verdrukking leven.
  Verspieders – verkenners – frontsoldaten, net als Jozua en Kaleb moeten wij zijn voor Gods-vredesrijk dat komende is.

 18. sandifort zegt:
  Geplaatst op woensdag 17 oktober 2012 om 11:42

  Shalom allen. Het valt mij nog steeds op na al die jaren, dat er helaas nog steeds heel veel arrogantie is bij de christenen ten opzichte van het joodse volk cq Israel. Nog steeds denkt het christendom, dat zij in de plaats van Israel is uitverkoren.
  Niets is minder waar, DE EEUWIGE,geprezen ZIJN NAAM, heeft nog steeds ZIJN OOGAPPEL lief met een EEUWIGE LIEFDE. Waarom willen wij dan toch altijd maar apart van Israel zijn. Lees de Efezebrief goed. De GOYM, die geloven in YESHUA HA MASSCHIACH zijn MEDEBURGERS en MEDE-ERFGENAMEN. Van wie? Van Israel. het zal worden EEN KUDDE EEN HERDER. Sta op de bres voor onze oudste broeder en zwijg niet, maar laat HEM geen rust totdat HIJ JHWH JERUZALEM STELT TOT EEN LOF OP AARDE. SHALOM. lOU.

 19. Peter Overduin zegt:
  Geplaatst op woensdag 17 oktober 2012 om 18:03

  @Joan Kross: Je vraagt je af wie er bereid is tot wat Jezus in Marcus 10:21 zegt. De reden dat Jezus dit vroeg van de rijke jongeling, was omdat deze jongeling meende op grond van zijn goede werken het Koninkrijk te kunnen binnengaan. Zolang je dat denkt, legt Jezus de lat (net zoals in de Bergrede) zo hoog neer dat het onmogelijk voor je wordt. De bedoeling van dit gedeelte is niet dat iedereen dit moet gaan doen, maar dat degenen die het van de wet verwachten, ontdekken dat het onhaalbaar is en om genade gaan roepen. Als die rijke jongeling dat gedaan zou hebben, had hij zijn bezittingen kunnen houden en was er genade voor hem. Shalom!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden