Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Brandend verlangen naar een nieuwe reformatie (34 reacties)

Geplaatst op donderdag 25 oktober 2012, 16:49 door Dirk A A

Deze week herdenken we de Reformatie, de Hervorming. Op 31 oktober 1517 kwam Maarten Luther met zijn 95 stellingen tegen de aflaathandel in de Rooms-Katholieke Kerk: op de deur van de slotkapel in Wittenberg. Hoe staat het er 495 jaar later voor in de christelijke wereld? Is het wellicht hoog tijd voor een nieuwe reformatie? Jazeker!

Hierbij heb ik alle kerken en gemeenten, christelijke organisaties, christelijke politieke partijen, kortom alle christenen op het oog, inclusief mijzelf. Er is zoveel matheid, lauwheid, vaagheid in onze boodschap.
Diep in mij brandt het verlangen naar een nieuwe reformatie. Een reformatie die we niet zelf tot stand kunnen brengen. Daar ben ik ook vast van overtuigd.

Er is geen andere weg dan op de knieën te gaan. ‘Here God, Vader in de hemel, we aanbidden U, we heiligen Uw grote Naam.’
We roepen het uit: ‘Here, ontfermt U Zich over ons. Open onze ogen, open ons hart opnieuw voor U en voor Uw Woord. Geef een nieuwe reformatie.

O Here Jezus, we belijden onze schuld en onze zonden. We noemen ons christen of christelijk, maar er is vaak zo weinig van zichtbaar in de praktijk. We verkwanselen Uw boodschap. We verkwanselen de kansen die we krijgen. We schamen ons zo vaak voor U en voor Uw boodschap. We zwijgen waar we zouden kunnen, moeten spreken. We kijken de andere kant op wanneer er mensen in nood zijn.

Geef genade Here, om te breken met onze afgoden, waarop we ons vertrouwen stellen: onze bankrekening, ons huis, onze baan, onze status, ons mobieltje, internet, de televisie… Geef genade om ons vertrouwen alleen op U te stellen.

Here, we zijn Israel, Uw volk, vergeten. We zijn het zicht op het Joodse volk kwijtgeraakt. We zijn vergeten Israel te zegenen en te bidden om de vrede van Jeruzalem. Te vaak wijzen we met de beschuldigende vinger naar Uw volk. Zelfs denken wij, gelovigen uit de heidenen, de plaats van Uw volk te hebben ingenomen. O Here, vergeef, ontfermt U Zich over ons. Here, spaar Uw volk!

Bij ons is een beschaamd gelaat. We buigen ons neer voor U. We verootmoedigen ons, belijden onze schuld en onze zonden. Was ons schoon, reinig ons, door Uw bloed, o Here Jezus, dat reinigt van alle zonden. U gaf Uw leven om ons te redden. U onderging het oordeel dat wij hadden verdiend. Het heeft U alles gekost. Duurbetaalde genade. Dank U wel, voor die wonderbare genade.

Vervul ons opnieuw met Uw Heilige Geest. Zet ons in vuur en vlam voor U. Geeft U ons kracht en moed om ons christen-zijn zichtbaar te laten worden in onze kerken en gemeenten en ook buiten de muren van onze kerkgebouwen, in de politiek, in de samenleving, in het onderwijs, op straat.

Verlos ons van vrees voor mensen. Maak ons sterk en moedig, in Uw kracht. Geef ons vrijmoedigheid om Uw Naam te belijden.
Here, hier is ons leven, het is voor U, de rest van ons leven. Op de plaats waar U ons hebt gesteld of nog zult stellen.

Vader in de hemel, we prijzen Uw grote Naam. U komt toe alle lof, eer en aanbidding, tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen.’

Dirk van Genderen

34 Reacties

 1. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 25 oktober 2012 om 17:43

  Beste Dirk,

  Wat wij nodig hebben is een Opwekking, een nieuwe Reformatie. Het voorbeeld in de Bijbel vinden wij
  terug in Handelingen 2: de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is ook mijn gebed: dat in het Neder-
  lands taalgebied (Nederland en Belgie) een Opwekking zal komen. Ik was een tijdje geleden in Belgie.
  Daar werd aan mij gevraagd ook voor Belgie te bidden.
  Ik zie een Opwekking als een uitstorting van de Heilige Geest. Dat opnieuw Pinksteren zal plaatsvinden,
  zoals in Handelingen 2. Diegenen op wie de Geest kwam, waren geen ongelovigen. Zij wachtten en verwacht-
  ten de Heilige Geest. De Here Jezus had gezegd dat Hij ze zou dopen met de Geest (Hand 1:4-8). Wat is een
  Opwekking in feite? Dat wedergeboren gelovigen een doop in de Geest krijgen en met kracht van de Geest
  toegerust worden zodat ze met vrijmoedigheid het Evangelie gaan verkondigen. In Handelingen 1:8 staat
  dat het doel is om met kracht te kunnen gaan getuigen. Een Opwekking kan niet door menselijke in-
  spanning verkregen worden. Het moet een soevereine handelen van Boven zijn. Wij kunnen slechts vol-
  hardend ervoor bidden zoals de discipelen in Handelingen 1 dat deden (bv Hand 1:14). En het is Gods
  wil dat mensen tot geloof komen. Beter voor een Opwekking bidden dan alles lijdzaam en fatalistisch
  over ons te laten komen. In dit opzicht past berusting niet! Wij hebben hierin een eigen verantwoorde-
  lijkheid tegenover God af te leggen dat wij een hart hebben voor de verloren zielen.
  Daarom kan ik bij jouw gebed aansluiten, Dirk!

  Shalom! San

 2. dag zegt:
  Geplaatst op donderdag 25 oktober 2012 om 19:19

  Als Dirk ons zo voorgaat in gebed, dan sluit ik mij graag bij zijn woorden aan.
  Het is meer dan verschrikkelijk, de toestand waarin wij ons bevinden en het zal nog erger worden, een nacht van inktzwarte diepe duisternis, waar wij niets meer mee hebben te maken, omdat wij er geen deel meer van uitmaken en onze klederen reinigen in het bloed van Jezus.
  Is dat de gemeente? De schare die mag verder komen in de bruiloftszaal? De Geest des Heeren zal het ons openbaren, wanneer Jezus Zelf de deur achter ons in het slot gooit.
  Voor Eeuwig en altijd. Zó ernstig is deze tijd waarin wij leven. dag

 3. Ed zegt:
  Geplaatst op donderdag 25 oktober 2012 om 20:17

  Leren wandelen met de Heiland, echt als ‘in deze wereld maar niet van deze wereld’, leren om echt buiten het ‘wereldsysteem’ te wandelen met Hem. Dat zijn we verleerd. We vertrouwen niet op de Here zoals een man als Bakht Singh dat deed. Ik denk daar zelf vaak over na als ik zijn boodschappen weer eens her-beluister.

  Mag ik ze hier aanreiken? Boodschappen ook over het belang van gebed, boven allerlei ‘activiteiten’. Broeder Singh had vaak zogenaamde ‘nachten van gebed’. Willen wij wel echt met Hem samenwerken?

  https:\/\/www.degoudenkandelaar.net/De_Gouden_Kandelaar/Bakht_Singh.html

  Bij die van 1977 staan twee belangrijke boodschappen over gebed. Ik mocht zelf eens meemaken hoe na gelovig gebed voor een gebonden persoon, ik later hoorde dat die persoon op het moment van bidden was flauw gevallen. Hebben wij nog het kinderlijke geloof in een Heiland die Zich meer geëerd voelt door levend geloof, dan allerlei vrome theologische ‘discussies’ over geloof?

  Voor mij persoonlijk zijn deze dingen elke dag weer een uitdaging. En helaas ben ik er nog lang niet. Vaak moet ik belijden ‘Here ik heb weer gefaald, vergeef mij mijn ongeloof en kleingeloof, help mij bidden, werk het willen en werken in mij uit, en help mij geloven dat U dat dan ook doet.’

 4. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op donderdag 25 oktober 2012 om 21:47

  Heere God, geeft U ook een reformatie binnen het CDA! Opdat de partij weer een echt christelijke partij mag wezen die omziet naar de zwakkeren in de samenleving en dat de kwade invloed van de Vrijmetselarij binnen het CDA in de naam van de Heere Jezus verbroken moge worden!

 5. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 oktober 2012 om 19:34

  Beste Dirk,

  Jouw brandend verlangen en krachtige oproep tot een oprechte schuldbelijdenis van alle Christenen voor een nieuwe Reformatie, daar sta ik volledig achter, want zelf probeer ik al 13 jaar lang “een steentje” bij te dragen, met mijn gegeven talenten en ingegeven boodschap en opdracht van Boven, voor een nieuwe Reformatie, niet alleen voor de Christelijke kerken, maar ook om in de Christelijke politiek tot meer eenheid te komen in de PRAKTIJK-uitvoering van ons Christen-zijn. Ons gezamenlijk uitgangspunt is toch de opdracht van Jezus aan al zijn volgelingen: Onderhoud de 10 geboden van mijn Vader en breng Mijn belangrijke, Naastenliefde-gebod ACTIEF in praktijk en de Bergrede is de belangrijkste les voor ons Christenen, van de Christelijke leer.
  Wij Christenen moeten bidden tot God, maar ook “werken” in éénheid voor Gods-Vredesrijk dat komende is.
  Nogmaals, U kunt mijn Christen-getuigenisverhaal over Hervormingsdag en met de ingegeven boodschap en opdracht lezen via Google:
  31 Oktober 1999 mijn bevrijdingsdag (Visie) Boodschapper, Hub.

 6. A vda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 oktober 2012 om 9:52

  Heer, genees uw kinderen van “de geest van afwijzing” die ik door Uw Onderwijs mocht leren herkennen en waarvan ik ook binnen uw Gemeente de gevolgen zie: ‘t is een sluipend verderf dat ons bindt en ervoor zorgt dat we Uw Opdracht (maak alle volken tot mijn discipelen!) niet echt kunnen uitvoeren.
  Psalm 82:5 = “Zij weten niets en begrijpen niets, in duisternis wandelen zij rond” gaat over ons:
  over degenen die niet zien dat ze door eigen pijn (meestal opgelopen in de jeugd) niet volledig vrij
  zijn om lief te hebben. U stierf ook hiervoor, Heer, open onze ogen opdat we zien wat ons gevangen
  houdt. Vader, in Jezus’ naam vraag ik het u.

 7. Hanneke Veldkamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 oktober 2012 om 10:45

  Bedankt Dirk. Ik zeg AMEN op jouw gebed. Wij bidden dagelijks voor de Vrede van Jeruzalem.
  God’s Zegen toegewenst door Hanneke Veldkamp

 8. Bert en Marianne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 oktober 2012 om 11:55

  Beste Dirk ik sluit me helemaal aan jouw gebed

 9. Willemien zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 oktober 2012 om 14:04

  Here God, hoe groot zijt gij!

  Als een volk is als een druppel aan een emmer in Gods ogen, denk dan eens aan het Chinese volk.

  HERE GOD, HOE GROOT ZIJT GIJ!

 10. sandifort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 oktober 2012 om 17:37

  shalom Dirk en brs en zrs. Sta achter je oproep Dirk.
  Alleen moest ik denken aan wat Jeshua eens zei: Als je je offergave brengt naar het altaar en
  je herinnert daar dat je broeder iets tegen je heeft,bGA DAN NAAR JE BROEDER EN VERZOEN JE EERST,bkom daarna terug en breng je offergave.
  Broeder ISRAEL heeft iets (nou zeg maar gerust heel veel) tegen de Christenen in het algemeen.
  Voor een algehele opwekking onder de christenen is eerst een algehele schuldbelijdenis en verzoening nodig: ZEG MAAR EEN GROTE YOM KIPPOER tegenover het joodse volk. EEN OPWEKKING cq Reformatie onder de christenen kan NOOIT PLAATSVINDEN zonder onze oudste broeder ISRAEL. Zoals je zei Dirk, er rust een enorme schuld op het christendom.
  Ach VADER, dat wij mogen inzien en belijden collectief en persoonlijk, deze schuld aan U en onze geliefde broeder Israel. JESHUA UW NAAM ZIJ GEPREZEN. Shalom Lou.

 11. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 oktober 2012 om 20:19

  Sjalom Dirk en allen,
  Een reformatie? Wat zal dat uitwerken? Vele kerken hebben hun standpunt ten opzichte van mijn volk allang ingenomen. Toch is het mogelijk om wederom een brug te openen. Deze zal niet vanuit de kerken worden geopend. De sleutel tot deze weg is onze Joodse Messias Yeshua. Hij allen kan een weg banen naar de volkeren. Velen uit de kerken zullen zeggen en oprecht menen dat zij gehoor geven aan de stem van Yeshua. Mag ik daarbij een vraagteken zetten in die zin dat Yeshua niet los verkrijgbaar is. Hij is onlosmakelijk verbonden aan mijn het Joodse volk. Hij zal immers op de troon van Zijn vader David zitten. Zeer veel Joodse mannen zullen naar de volkeren worden gezonden om hen onderricht te geven onder de vele godsdiensten die er zijn in deze wereld. Opnieuw zullen de kerken moeten leren hoe de Koninklijke regels van G’d zijn. Een opwekking die tot zegen zal zijn voor beide kanten: het Joodse volk en de kerken. We beseffen maar al tegoed dat ook mijn volk niet vrijuit zal gaan. Ons wantrouwen naar de kerken is zeer groot. Zeker in deze dagen waarin de hervorming wordt herdacht in de kerken. De uitspraak van Luther was gericht tegen mijn volk, wat een willige voedingsbodem is geweest voor de Sjoa in de vorige eeuw. Zet hem dus niet teveel op een voetstuk en ga zorgvuldig na welke impact deze man heeft gehad. Hij was een kind van zijn tijd, dat mag zo zijn en is nimmer als een excuus aan te merken. Dit oude zeer verjaart nimmer en dient beleden te worden. Het is goedkoop om te zeggen dat het oude zeer niet meer ter zake doende is. Willens en wetens is er een grens overgegaan dat nimmer plaats had mogen vinden. De gedachte die sommige er op na houden: oude koeien uit de sloot halen is mijns inziens niet zuiver. G’d zal alles aan het licht in in de openbaarheid brengen. Wat een vreugde zal er zijn onder mijn volk als er een verzoening tot stand zou komen.

 12. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 oktober 2012 om 20:23

  Beste Dirk,

  N.a.v. reactie nr 10 het volgende: Ik heb een Messias-belijdende Jood horen zeggen, dat de meeste tegen-
  stand hij ontvangen heeft van mensen die zich christen of christelijk noemen. Het woord christen is
  een zeer gedevalueerde omschrijving van dat zoals het eerst in het boek Handelingen werd gebruikt.
  Zie Han 11:26. Ik vrees dat veel “christenen” niet hebben begrepen waar het in het geloof om draait.
  Als je een echte christen bent, dan zet je je leven in voor je broeder of zuster en betekent de Here
  Jezus alles in je leven. Keith Green zegt in een van de liederen, dat een goede definitie van wat een
  christen is: “Someone who is bananas for Jesus” (Iemand die vervuld is van Jezus alleen). Eigenlijk
  zoals Dirk het heeft gezegd: Dat wij de afgoden niet meer dienen. Zie Joh 15:13,14 en 1 Joh 3:16.
  Het is relatief makkelijker om de liefde die wij zouden moeten tonen “af te kopen” met geld. Het is
  veel moeilijker als het ons eigen leven kost. God wil niet ons geld maar ons leven. Hij heeft Zijn
  Zoon gegeven en dat was bepaald niet goedkoop. Wat kunnen wij dan voor de Here Jezus doen?

  Groeten van San

 13. A. Klein (vd Eindtijdbode) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 oktober 2012 om 22:09

  Het antwoord van San Tjoa in reactie nr. 1 is mij uit het hart gegrepen.
  En ook dit is mijn oprechte bede: “Vervul ons opnieuw met Uw Heilige Geest. Zet ons in vuur en vlam voor U. Geeft U ons kracht en moed om ons christen-zijn zichtbaar te laten worden in onze kerken en gemeenten en ook buiten de muren van onze kerkgebouwen… Verlos ons van vrees voor mensen. Maak ons sterk en moedig, in Uw kracht. Geef ons vrijmoedigheid opdat we Uw Naam zullen belijden.”

 14. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 oktober 2012 om 22:37

  Nehemia begon een heel belangrijk werk voor God, omdat Jeruzalem verwoest was en de muren waren afgebroken. Nehemia was er kapot van en wilde als eerste de muren rond de stad herstellen….. Hij begon als volgt en ik denk, dat wij er veel uit kunnen leren: (Neh.1)
  “Ach, HERE, God des hemels, grote en geduchte God, die het verbond en de goedertierenheid gestand doet jegens hen die U liefhebben en uw geboden onderhouden, 6 laat toch uw oor opmerkzaam en uw ogen geopend zijn, om te horen naar het gebed van uw knecht, dat ik thans dag en nacht voor de Israëlieten, uw knechten, tot U opzend; en ik doe belijdenis van de zonden der Israëlieten, die wij tegen U bedreven hebben; ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. 7 Zwaar hebben wij tegen U misdreven; wij hebben niet onderhouden de geboden, inzettingen en verordeningen, die Gij aan uw knecht Mozes geboden hadt. 8 Doch gedenk aan het woord, dat Gij aan uw knecht Mozes voorgehouden hebt: Pleegt gij trouwbreuk, dan zal Ik u onder de volken verstrooien. 9 Maar, bekeert gij u tot Mij en onderhoudt gij naarstig mijn geboden – al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, Ik zal hen vandaar vergaderen en hen brengen naar de plaats die Ik verkoren heb om daar mijn naam te doen wonen. 10 Zij zijn toch uw knechten en uw volk, dat Gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand.”
  Ik raad aan het hele hoofdstuk te lezen!
  Resumé: hoe we een groot werk van de Heer (mogen) beginnen (niets komt vanzelf!)
  1. Roeping (+ opdracht)
  2. Bewogenheid (Compassion) met de mensen, die we willen helpen of bereiken
  3. Schuldbesef en verootmoediging, over de toestand waarin de mensen, die we willen bereiken, de toestand waarin mensen verkeren
  4. Rouw bedrijven
  5. bidden en vasten
  6. zonden belijden, zowel van onszelf, onze familie, onze stad en/of ons land
  7. dan pas de Heer herinneren aan Zijn beloften!

 15. Els zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 oktober 2012 om 22:59

  Beste Dirk.
  Wat een bijzonder gebed, ik was er ontroerd van.
  Ik kan er ook alleen maar Amen op zeggen.
  Mijn gebed is, dat de Heere ons vullen zal met zijn Heilige Geest
  Opdat we zullen doen wat Hij van ons vraagt.
  Dank je wel Dirk, ik heb veel aan je nieuwsbrieven.
  Groeten Els

 16. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 28 oktober 2012 om 0:45

  Beste Dirk

  Ik hoop van harte met u, om de eenheid en herstel onder christenen in gemeenten en kerken.
  Maar ik verwacht dat dit herstel er niet gaat komen. Ik verwacht wel dat er een bepaalde beweging/groep christenen zich vol overtuiging gaat inzetten, met het evangelie in de hand, het lijdend kruis zal dragen. Zij zullen vol overtuiging achter onze joodse broeders staan, en het land Israel. Deze beweging zal genadeloos vervolgd worden, maar de Here zal hen rijkelijk zegenen.
  Of ik, of u daar bij zal zijn, zal van de tijd afhangen… in volkomen afhankelijkheid naar de Here Jezus gericht, in woord en daad.
  Dat zal voor ons allen een zware strijd worden, maar wetende dat de Here met ons is, zal het leed verzachten.

  Ik was bij een klant die in een Japans kamp had gezeten in Indonesie. Zij had haar geloof verloren. Zij vroeg aan mij of ik wel geloofde.. ik ben 10 jaar geleden tot geloof gekomen. Zij vroeg aan mij hoe ik over de Hel dacht.. dat vond ik wel even moeilijk, want je kunt mensen ook afschrikken. Waarop ik antwoordde dat God over iedereen rechtvaardig zal oordelen. Toen kwam Israel te sprake en het joodse volk. Zij gaf mij het gevoel dat het joodse volk nog steeds de schuldige is voor de ellende in de wereld. Ik schrok daarvan, want zij had zelf in het kamp gezeten en daardoor toch enigszins verwantschap had, tot het joodse volk. Ik durfde niet door te vragen want ik was er voor mijn werk.
  De geest is zwak.

  Vorig jaar was ik bij een klant die ernstig ziek was, mijn leeftijd.. 47 jaar. Hij was in dezelfde buurt opgegroeid als ik. Er ontstond gelijk een klik… kwam beleving en denken en humor, zaten wij op dezelfde lijn. Half jaar daarna was ik er nog een keer, hij was hoopvol op een nieuwe kuur die hij zal ondergaan. Na die ontmoeting zat ik toch vaak te denken om bij hem langs te gaan. Maar het was werkgerelateerd, dus…. Twee weken geleden is hij overleden.
  De geest is zwak.

 17. sandifort zegt:
  Geplaatst op zondag 28 oktober 2012 om 11:09

  Shalom allen, Troost Mijn volk heeft het heel goed gezien.
  Onze tante Rebekka zei het altijd: JESHUA is niet los verkrijgbaar, ISRAEL hoort daarbij. Dat alle Massjiach gelovigen uit de goym leren zeggen: UW G’D is mijn G’D en Uw Volk is mijn volk.

  Ik verlang naar die dag, dat dat gebeuren gaat. Maar zelf denk ik ook, dat dit niet eerder gebeurt dan dat EERST JESHUA HA MASSJIACH komt. En dan is Israel het volk dat waarachtig het evangelie brengt aan alle volken.

  Allen shalom in JESHUA. Lou.

 18. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 28 oktober 2012 om 12:20

  Beste San Tjoa,
  Uw antwoord in reactie no.1 , dat wij nodig hebben; een Opwekking, heb ik met veel intresse en instemming gelezen. Vooral Uw duidelijke uitleg over, wat is een Opwekking in feite:
  Dat wedergeboren gelovigen een doop in de Geest krijgen en met kracht van de Geest toegerust worden, zodat ze met VRIJMOEDIGHEID het EVANGELIE gaan VERKONDIGEN om met kracht te kunnen gaan GETUIGEN, heeft mij bemoedigd en aangespoord tot de oproep en geestelijke herbezinning: Wij gelovige Christenen moeten ons Christen-zijn, daadwerkelijk meer laten zien en horen in de PRAKTIJK-uitvoering van ons Christen-zijn, buiten de kerkmuren, in het open-veld, ook in de politiek, op welke plek dan ook in de maatschappij, met onze gegeven talenten en gaven Gods.
  De nieuwe reformatie geldt, zoals Dirk ook terecht zegt, voor ons gelovige Christenen állemaal.
  Het Christelijk geloof BELIJDEN wij woordelijk in de Kerken maar het GETUIGEN van ons Christen-zijn moeten wij toch daadwerkelijk laten zien en horen in de Praktijk-uitvoering in de maatschappij, ook in de politiek, want daar worden de ethische en moralistische wetten bepaald.
  San Tjoa, bedankt voor deze duidelijke uitleg. Hub.

 19. Rooos Hazelzet zegt:
  Geplaatst op zondag 28 oktober 2012 om 13:34

  Beste Dirk,
  Dat zelfde brandend verlangen in jou, leeft al vijftig jaar in mijn/ons hart en wel om de EENHEID van Gods kinderen… “Vader Ik bid U dat zij EEN zijn gelijk Wij, opdat de wereld erkenne dat U Mij gezonden hebt”, Joh. 17.
  Met z’n allen terug naar de Schriften, de BRON, de Waarheid, Jezus!!
  EEN van gevoelen, EEN van zin!
  Dat kan en zal de Geest van God gaan doen!

  Roos Hazelzet

 20. J.Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zondag 28 oktober 2012 om 18:42

  Jezus Christus leert ons inzake de Grote Opdracht:
  1) Ga heen in de hele wereld en maak al de volken tot mijn discipelen
  2) Ik kijk om me heen en zie dat de velden rijp zijn voor de oogst en bid dat u werkers uitzendt
  3) Uw Heilige Geest geeft mij kracht om uw getuige te zijn
  4) aan armen het goede nieuws te brengen, gevangenen vrij te zetten en blinden hun zicht terug te geven
  5) Ik maak aan alle volken Gods koningschap bekend, verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt
  6) Er is onder de hemel geen andere naam gegeven door wie wij behouden worden
  7) Jezus Christus is de enige weg tot God de Vader
  8) En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken
  9) Eens zal de dag komen dat alle volken zullen samenstromen, dat machtige naties zullen optrekken naar de berg van de Heer
  10) Kennis van de Heer zal de aarde vervullen zoals het water de bodem van de zee bedekt

 21. j.d. ten voorde zegt:
  Geplaatst op zondag 28 oktober 2012 om 19:17

  Beste Dirk,
  Als reaktie op jouw brief en al de reakties hierboven, waar ik het volkomen mee eens ben, belijd ik hier voor God en het Joodse volk, dat ik me diep schaam voor
  Alles wat, generaties lang, het Joodse volk aangedaan is, zeker ook vanuit de kerken.
  De Bijbel geeft opdracht: BID VOOR DE VREDE VAN JERUZALEM.

  Dirk, we zien altijd uit naar je nieuwsbrieven. Ga er a.u.b. mee door.
  Shalom,
  J.D. ten Voorde

 22. Theo zegt:
  Geplaatst op zondag 28 oktober 2012 om 20:37

  Beste Dirk, helemaal mee eens, wij bidden ook voor de vrede van Jeruzalem, maar het bidden schiet er door de werk nog wel eens bij in, waar van ik weet dat het niet goed is. Maar ga door met het schrijven.

 23. dag zegt:
  Geplaatst op zondag 28 oktober 2012 om 21:00

  Iets wat ‘Troost Mijn Volk’ zegt (in 11), treft mij diep.
  “Willens en wetens is er een grens overgegaan dat nimmer plaats had mogen vinden”. Er zijn grenzen overschreden (die door God zijn ingesteld).
  En DAAROM is het zo moeilijk om tot geestelijke volwassenheid te komen!
  Gods wegen zijn niet moeilijk, de wandel in de Geest des Heeren is louter vreugde! Maar o wee! Er zijn grenzen overschreden. Er is heel veel kapot gegaan, t.a.v. Israel, maar ook in onze onderlinge relaties.
  Je zou kunnen zeggen: de kerk is veel te ziek voor een opwekking, de kerk is op sterven na dood!
  ZONDE is als een ingestorte brug, een opgebroken rijweg. In zonde is Satans macht levend en verschrikkelijk.
  God lijdt hier onder. Hij zal zonde NOOIT kunnen zegenen en daarom ook onze gebeden om een opwekking niet kunnen verhoren.
  Ten diepste delgt God, de HEER zonden uit in het bloed van Jezus. Wij leven dan in de wetten van Christus – en zijn dan een aangename, lieflijke reuk. Dàt is opwekking.

 24. J.Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op maandag 29 oktober 2012 om 8:56

  Als ik zo de diverse reacties lees komen de “kerken” er niet best van af.
  Daarom zullen de “kerken” gevolg moeten geven aan de oproep van Jezus Christus
  in Openbaring 18:4 waar geschreven staat:
  “Gaat uit van haar (uit Babylon) opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.” Dat heeft het Israel naar het vlees ook al gedaan want ze moesten naar het aardse Jeruzalem.” Het Israel Gods (N.T.) moet Babylon ook verlaten om deel te krijgen aan het hemelse Jeruzalem dat onze moeder is, zegt Paulus in de Galatenbrief.

 25. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 29 oktober 2012 om 11:44

  Beste Dirk

  Ook ik moet de hand in eigen boezem steken. Hoe vaak stel ik andere zaken op de 1e plaats en mag de Here genoegen nemen met een 2e of 3e plaats. Ik kan helemaal achter jouw gebed/oproep staan om te breken met de afgoden en God de plek te geven die Hem toekomt. Nu de secularisatie al maar toeneemt moeten wij als wedergeboren christenen juist Licht uitstralen. Als ik denk dat er zoveel naam-christenen zijn die de Here niet (willen) kennen dan doet mijn hart pijn. Misschien dat de Here het wel bewust laat gebeuren dat er zo’n Godsverlating plaats kan vinden of dat mensen bij allerlei dwalingen en dwaalleren hun heil denken te kunnen bekomen.

 26. christina zegt:
  Geplaatst op maandag 29 oktober 2012 om 12:52

  Beste Dirk,

  Dank je wel voor je ontroerende gebed.
  Je verwoordt mijn hart.
  Laten we aanhoudend bidden om de kracht van de Heilige Geest. Hij is ons beloofd en God doet wat Hij belooft, daar mogen we op vertrouwen.
  Gods zegen gewenst.

 27. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op maandag 29 oktober 2012 om 13:37

  Naakt zijn we hier gekomen, en naakt verlaten wij deze aardbol ook weer.
  Toen we ons overgaven aan Jezus Christus, toen kostte ons dat alles, we moesten bereid zijn om alles achter ons te laten en alles op te geven voor Hem, want dan winnen we het leven is de belofte.
  Wat jij bidt over de afgoden van deze tijd, dacht ik hieraan, dat we bereid moeten zijn om het op te geven als Hij dat van ons vraagt.
  Denk erover na waar al je tijd en gedachten naar uit gaan, dan weet je of je een afgod dient of God.
  Ik zeg amen op je gebed.

 28. Beatrijs zegt:
  Geplaatst op maandag 29 oktober 2012 om 20:32

  Amen, ja kom Here Jezus! En volvoer uw plan met Uw Kerk, Uw volk, en heel deze wereld.

 29. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 oktober 2012 om 12:27

  Sjalom allen,
  Met grote ontroering las ik de reactie van J.D. ten Voorde over het openlijk schuld belijden naar mijn volk. Iedereen die daarmee instemt, opent een deur die eeuwen lang gesloten is. Geen eigen krachtsinspanning maar zuiver genade van G’d die het hart aanraakt.

  Deze schuldbelijdenis zal zijn vruchten afwerpen, de Sjalom op hun verdere levensweg, een sleutel om het Woord van G’d in de diepte te leren doorgronden. De glans van de Bijbel zal weer terugkeren zoals deze in de context staat beschreven.

  De Thora geboden zijn niet zwaar, het is geen juk, eerder een gouden hekwerk waarbinnen je zorgvuldig met elkaar moet omgaan, Koninklijke leefregels ontvangen we. Yeshua vat de wet eenvoudig samen, wat kan ik daar nog aan toevoegen? Overtredingen zijn zo begaan, want voordat je het door hebt stap je over het gouden hek heen, je ziet het nog wel, maar je staat er al buiten, midden in de jungle van deze wereld. In de Bijbel lezen we regelmatig keer terug binnen dit gouden hekwerk en belijd je schuld van overtreding.

  Dank aan allen die bidden voor de vrede van Jeruzalem. Maar wist u dat er ook een wederkerigheid is? Wij, het Joodse volk, moeten bidden voor de Sjalom van stad waar we in de diaspora wonen, een priestertaak, zie Jeremia 29:7, die nog steeds rechtsgeldig is.

  Wat betekent dan Sjalom, de vlag die de lading dekt?

  Hier volgt de betekenis van Sjalom, waarbij ik besef dat het lang niet alles benoem: Een zuivere relatie tegenover G’d en elkaar; de volkomen harmonie die er was in het paradijs; de gaafheid van de schepping; het volkomen afwezig zijn van de tegenstander van G’d; volledigheid; welzijn; welstand; vrede; volheid in aantal; gezondheid van lichaam en geest; voorspoed; rust; tevredenheid; welbevinden; vriendschap.

 30. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 oktober 2012 om 15:16

  Brandend verlangen naar een nieuwe reformatie

  De nieuwe reformatie is in het klein al begonnen.
  Een aantal Yeshua / Jezus volgers willen terug naar hun wortels , naar de waarheid.
  Je zou kunnen zeggen het christendom bestaat eigenlijk niet , het is een Joods geloof die Yeshua als haar Masiach herkent en erkent.
  Het zogenaamde christendom heeft onderweg 1 van haar 2 pijlers verloren , het gehoorzamen aan de Torah en is zo ook een groot struikelblok voor het Joodse volk om Yeshua als Masiach te herkennen en erkennen, de Masiach dient immers de Torah te onderwijzen , het christdom meldt dat het niet meer geldig is.

  De 2 pijlers van het geloof in Yeshua , de G’d van Israel : Openbaring 12 Van hen die God toebehoren, van hen die zijn geboden in acht nemen EN Jezus trouw blijven, wordt nu standvastigheid gevraagd.

  Handelingen 2 , de uitstorting van G’ds Heilige Geest , wat betekent dit ?
  De vervulling van Sjawoe ot / wekenfeest / pinksteren / matan [ geven van de ] Torah .
  Jirmejahoe 31
  31 De Heer kondigt aan: ‘De tijd komt, dat ik een nieuw verbond zal sluiten met Israël en Juda. 32 Geen verbond zoals ik vroeger gesloten heb, toen ik mijn volk uit Egypte haalde. Zij hebben dat verbond verbroken, ook al was ik hun heer en meester. 33 Dit is het nieuwe verbond dat ik met Israël ga sluiten: Ik zal mijn wet in hun hart schrijven. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 34 Dan hoeft niemand een ander nog te zeggen wie ik ben, want iedereen, van groot tot klein, zal mij kennen. Ook zal ik hun zonden vergeven en niet meer denken aan wat ze gedaan hebben.’

  Vernieuwd verbond met Israel en Juda dus , met de Torah in ons hart ipv op steen. Begrijpt U het ?
  Sluit je als wilde tak aan op Israel , geloof wat Yeshua voor ons heeft gedaan en gehoorzaam de Torah.

  DAT IS DUS DE WEG [ terug naar de wortels ] NAAR REFORMATIE IN WAARHEID.

  Kom leren in het huis/ Beth van Yeshua , zoek en U zult het vinden.

 31. duinsnip zegt:
  Geplaatst op woensdag 31 oktober 2012 om 16:45

  Volgens de brieven in Openbaring 2 en 3, die profetisch de ontwikkeling in het christendom beschrijven, is de laatste toestand Laodicea. Je kunt wel fantaseren over een nieuwe opwekking, maar het Woord van God is helder. Die komt er niet. Met 50 of misschien wel honderd kerkgenootschappen, die natuurlijk allemaal van zichzelf vinden de ware te zijn, is er een niet meer op te lossen babylonische spraakverwarring ontstaan. De Heer is duidelijk over die situatie.
  “Ik zal u uit mijn mond spuwen”. Een ieder persoonlijk die deze toestand beseft en aan de Heer belijdt dat dit ook zijn situatie is, mag de deur opendoen, en met de Heer gemeenschap hebben.

  Over Laodicea mag je niet spreken, maar de Heer doet het wel. En dat verzwijgen is aan het Woord afdoen, wat niet getuigt van respect voor de Heer. Het oordeel begint bij het huis van God, Amen.

 32. Patrick zegt:
  Geplaatst op woensdag 31 oktober 2012 om 21:01

  Prachtige woorden, helemaal mee eens!!!
  Amen!!!

 33. A vda zegt:
  Geplaatst op donderdag 1 november 2012 om 10:25

  Laatste zin van Duinsnip: het oordeel begint bij het huis van God… (Psalm 82:5)… Mijn gebed blijft: Heer, genees ieder van ons zodat we uw liefde kunnen uitdelen. (zie ook reactie 6!)

 34. Shalom zegt:
  Geplaatst op donderdag 1 november 2012 om 17:08

  Amen op ‘t bovenstaande! Ondanks het besef dat we in de eindtijd leven kom ik met mijn geloofsbelevenis/getuigenis ook niet veel verder dan onder medechristenen. Zover ik weet is mijn olielampje wel gevuld maar toch brand ik (en velen met mij) van verlangen om Gods rijke genade bekend te maken. De werkelijkheid is dat er meer “eenzame/ongelukkige/depressieve” mensen dan dat er gelovigen zijn. Daarentegen leven christenen in 50 landen in een afschuwelijke situatie waar ze vervolgd /vermoord of gevangen genomen worden. Deze mensen geven hun leven voor het geloof en zij ervaren de Heilige Geest om te kunnen volharden.
  Ik ben het eens met Dirk’s opmerking “we verkwanselen de boodschap en we verkwanselen de kansen die we krijgen. We schamen ons zo vaak voor U en voor Uw boodschap. We zwijgen waar we zouden kunnen, moeten spreken. We kijken de andere kant op wanneer er mensen in nood zijn”.

  Benemen soms de welvaart, luxe en zekerheid ons van daadkracht om te durven getuigen? Ik vermoed dat wat in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, zo weer kan gebeuren “we stonden erbij en keken er naar”. De boze en zijn personeel verkwanselt echt geen kans, schaamt zich nooit en spreekt daar waar hij moet zwijgen. Misschien dat de crisis (die nog maar net begonnen is) ons wakker schudt?

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden