Brandend verlangen naar een nieuwe reformatie

Deze week herdenken we de Reformatie, de Hervorming. Op 31 oktober 1517 kwam Maarten Luther met zijn 95 stellingen tegen de aflaathandel in de Rooms-Katholieke Kerk: op de deur van de slotkapel in Wittenberg. Hoe staat het er 495 jaar later voor in de christelijke wereld? Is het wellicht hoog tijd voor een nieuwe reformatie? Jazeker!

Hierbij heb ik alle kerken en gemeenten, christelijke organisaties, christelijke politieke partijen, kortom alle christenen op het oog, inclusief mijzelf. Er is zoveel matheid, lauwheid, vaagheid in onze boodschap.
Diep in mij brandt het verlangen naar een nieuwe reformatie. Een reformatie die we niet zelf tot stand kunnen brengen. Daar ben ik ook vast van overtuigd.

Er is geen andere weg dan op de knieën te gaan. ‘Here God, Vader in de hemel, we aanbidden U, we heiligen Uw grote Naam.’
We roepen het uit: ‘Here, ontfermt U Zich over ons. Open onze ogen, open ons hart opnieuw voor U en voor Uw Woord. Geef een nieuwe reformatie.

O Here Jezus, we belijden onze schuld en onze zonden. We noemen ons christen of christelijk, maar er is vaak zo weinig van zichtbaar in de praktijk. We verkwanselen Uw boodschap. We verkwanselen de kansen die we krijgen. We schamen ons zo vaak voor U en voor Uw boodschap. We zwijgen waar we zouden kunnen, moeten spreken. We kijken de andere kant op wanneer er mensen in nood zijn.

Geef genade Here, om te breken met onze afgoden, waarop we ons vertrouwen stellen: onze bankrekening, ons huis, onze baan, onze status, ons mobieltje, internet, de televisie… Geef genade om ons vertrouwen alleen op U te stellen.

Here, we zijn Israel, Uw volk, vergeten. We zijn het zicht op het Joodse volk kwijtgeraakt. We zijn vergeten Israel te zegenen en te bidden om de vrede van Jeruzalem. Te vaak wijzen we met de beschuldigende vinger naar Uw volk. Zelfs denken wij, gelovigen uit de heidenen, de plaats van Uw volk te hebben ingenomen. O Here, vergeef, ontfermt U Zich over ons. Here, spaar Uw volk!

Bij ons is een beschaamd gelaat. We buigen ons neer voor U. We verootmoedigen ons, belijden onze schuld en onze zonden. Was ons schoon, reinig ons, door Uw bloed, o Here Jezus, dat reinigt van alle zonden. U gaf Uw leven om ons te redden. U onderging het oordeel dat wij hadden verdiend. Het heeft U alles gekost. Duurbetaalde genade. Dank U wel, voor die wonderbare genade.

Vervul ons opnieuw met Uw Heilige Geest. Zet ons in vuur en vlam voor U. Geeft U ons kracht en moed om ons christen-zijn zichtbaar te laten worden in onze kerken en gemeenten en ook buiten de muren van onze kerkgebouwen, in de politiek, in de samenleving, in het onderwijs, op straat.

Verlos ons van vrees voor mensen. Maak ons sterk en moedig, in Uw kracht. Geef ons vrijmoedigheid om Uw Naam te belijden.
Here, hier is ons leven, het is voor U, de rest van ons leven. Op de plaats waar U ons hebt gesteld of nog zult stellen.

Vader in de hemel, we prijzen Uw grote Naam. U komt toe alle lof, eer en aanbidding, tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen.’

Dirk van Genderen