Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Aanbidden: met de handen in de lucht of op de knieën? (30 reacties)

Geplaatst op donderdag 1 november 2012, 21:08 door Dirk A A

In veel evangelische gemeenten wordt aan het begin van de samenkomst ruim de tijd genomen voor aanbidding, vaak in de vorm van liederen, om de Here te aanbidden. In de meeste kerken, waar ‘vanzelfsprekend’ ook wordt gezongen, ligt de nadruk veel minder op de aanbidding. Hoe spreekt de Bijbel over aanbidding?

De Here Jezus geeft in Johannes 4, in Zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw, aan dat we de Vader zullen aanbidden in Geest en in waarheid (vers 24). Het is de bewuste verheerlijking van Hem, geleid door de Heilige Geest. Een aanbidden, wat voortvloeit uit een innerlijke houding van ontzag en eerbied voor Zijn majesteit, Zijn heerlijkheid.
Dat kan door woorden, in liederen, gebeden en gedachten, maar ook in de stilte, door te knielen en je voor Hem neer te buigen. Misschien hebt u daar wel een speciaal plaatsje voor: in uw huis, in de natuur… Omdat Hem toekomt alle lof, eer en dankzegging.

Vaak wordt in het Oude Testament voor aanbidden het woord hawah gebruikt, wat buigen betekent, diep buigen. Soms wordt dat woord ook vertaald met buigen, neerbuigen, soms met aanbidden.

In Genesis 22 bijvoorbeeld lezen we over Abraham, die zijn zoon Izak moet offeren. Als ze de plaats naderen waar hij zijn zoon moet offeren, laat hij zijn knechten achter en zegt tegen hen: ‘Blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen (andere vertalingen: aangebeden) zullen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren’ (vers 5).
Daar gaan die twee, Abraham en zijn zoon. Ze nemen hout mee voor het brandoffer, het vuur en een mes. Een aanbiddingsteam nemen ze niet mee, ook geen muziekinstrumenten. En Abraham noemt dit aanbidding, neerbuigen voor God.

’s Morgens was hij er speciaal vroeg voor opgestaan. De daad van aanbidding van Abraham, maar ook van Izak, maakte de hemel open. Vers 11: ‘De Engel van de Here riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham!’

We kunnen zingen, loven, prijzen, onze handen in de lucht opheffen, met onze handen klappen, maar als dat niet uit een leven met de Here voortkomt, is het slechts een emotionele ervaring. Dan voelt het misschien goed, maar blijft je hart leeg. Je voelt je misschien gedwongen om mee te doen, terwijl je hart er niet in mee kan gaan.

Als we de Here gehoorzamen, dan aanbidden we Hem. Wij verbinden dat met liederen, maar het is veel meer. Het is een leven, toegewijd aan Hem.
Aanbidding is ten diepste een leefwijze, geen evenement! Abrahams leven was oprecht, een leven van gehoorzaamheid aan de Here.

Psalm 95:6 zegt: ‘Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken, laten wij knielen voor de HERE, Die ons gemaakt heeft.’ Sommige vertalingen gebruiken het woord aanbidden in plaats van neerbuigen en neerbukken.

Het is opmerkelijk dat juist het Bijbelboek Openbaring vaak over aanbidding spreekt. In Openbaring 4:8 krijgen we een blik in de hemel en lezen we over de aanbidding van de vier dieren, die sterk doen denken aan de vier cherubs die we tegenkomen in Jesaja 6.
‘En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt!’

Daarop werpen de 24 ouderlingen/oudsten, wat ziet op de vertegenwoordigers van de gelovigen, zich neer voor de troon (vers 9 tot 11).
‘En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan Hem Die op de troon zat en Die leeft in alle eeuwigheid,
wierpen de vierentwintig ouderlingen zich neer voor Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer vóór de troon en zeiden:
U bent het waard, Here, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.’

Hier zie je opnieuw dat ze de Here aanbidden door zich neer te werpen, te knielen voor Hem. Hij, de Here, is groot en zeer te prijzen. In Openbaring zie je telkens de combinatie van neerbuigen en aanbidden.

Ook in Openbaring 5:9 tot 14 lezen we woorden van aanbidding, ook in combinatie met het zich neerwerpen voor Hem, Die leeft tot in alle eeuwigheid:

‘En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.
En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.
En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen.
En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging.
En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.
En de vier dieren zeiden: Amen. En de vierentwintig ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid.’

Ook in Openbaring 11:15 tot 17 lezen we weer over aanbidding en het zich terneer werpen voor de Here.
‘En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Here en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.
En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God,
en zeiden: Wij danken U, Here, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent.’

In Openbaring 14:6 en 7 lezen we:
‘En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk.
En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.’

In het Nieuwe Testament wordt meestal het woord proskuneo gebruikt voor aanbidden. Hier zit de gedachte in van neerbuigen, zich onderwerpen aan de Here. Het is uitdrukking geven aan een uitermate hoge graad van onderdanigheid en bewondering.
Wat is de Here te prijzen! Dat gebeurt ook in de eerste vijf verzen van Openbaring 19.

‘En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Here, onze God.
Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft.
En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja! En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid.
En de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren wierpen zich neer, aanbaden God, Die op de troon zit, en zeiden: Amen, Halleluja!
En er kwam een stem uit de troon, die zei: Loof onze God, al Zijn dienstknechten, en die Hem vrezen, kleinen en groten!’

Het is mooi om de eenheid van Oude en Nieuwe Testament te zien. In beide hebben de woorden aanbidden (hawah en proskuneo) ongeveer dezelfde betekenis: God eren in nederige onderwerping. Het is dienst aan Hem.

Wat betekent dit alles voor ons aanbidden vandaag? Meer dan ooit ben ik me ervan bewust dat het bij aanbidding niet om dat ene halve uurtje in de week gaat wanneer opwekkings- en aanbiddingsliederen worden gezongen. Het gaat over ons hele leven, dat ons hele leven toegewijd zal zijn aan Hem.

Soms heb ik tijdens het zingen, met name als de muziek hard is, de neiging stil te worden voor de Here en voor Hem neer te knielen. In stille verwondering over Zijn goedheid, Zijn genade, Zijn grootheid, Zijn heiligheid, Zijn heerlijkheid.

Kolossenzen 3:16 en 17 adviseert: ‘Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Here met dank in uw hart.
En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.’

Ongeveer dezelfde woorden klinken in Efeze 5:18b-20: ‘…maar word vervuld met de Geest,
en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Here en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Here Jezus Christus.’

Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen… In de ene kerk worden alleen psalmen gezongen, in een andere gemeente uitsluitend opwekkingsliederen. Wij kiezen vaak eenzijdig. Gods Woord wijst ons de weg. Zing voor de Here! Aanbid Hem.
De handen omhoog of geknield. Beide kom je tegen in de Bijbel, bijvoorbeeld in 2 Kronieken 6:13:
‘Salomo had een koperen podium gemaakt, en had het in het midden van de voorhof neergezet; zijn lengte was vijf el, zijn breedte vijf el, en zijn hoogte drie el. Hij ging daarop staan, en knielde op zijn knieën neer tegenover heel de gemeente van Israël, en hij spreidde zijn handen uit naar de hemel…’

Dirk van Genderen

30 Reacties

 1. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 1 november 2012 om 22:23

  Beste Dirk,

  Ik kan het met jou eens zijn: aanbidden is een levenswijze.
  Het is God vrezen. In Mat 6:10 staat geschreven: “Toen zei
  Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven:
  De Heere, uw God, zult u AANBIDDEN en Hem alleen dienen.”
  Er wordt Deut 6:13 aangehaald. Daar staat geschreven:”U
  moet de Heere, uw God, VREZEN, Hem dienen en bij zijn Naam
  zweren.” De Here Jezus vat het vrezen van God op als het aan-
  bidden van Hem.
  Ik herken ook dat emotionele ontlading bij het zingen niet het-
  zelfde is als Hem aanbidden. Het hart kan leeg achterblijven.
  Zingen wordt pas aanbidding, als het vanuit het diepste van je
  wezen komt. Als de tekst van de liederen je hart kunnen
  raken. Als je met een oprecht hart zingt en leeft. Deze dingen
  worden in de wereld geminacht. Als je eerlijk en oprecht bent,
  ben je al anders dan de wereld. Nog steeds is de satan de
  de aanvoerder van de macht in de lucht (Efeze 2:2) en hij be-
  geert ook aanbidding. Wij hebben een geestelijke strijd te voeren.
  En God aanbidden met muziek is een krachtig wapen in de
  geestelijke strijd. Er staat ergens in de Psalmen geschreven,
  dat Hij troont op de lofzangen Israels. En in Ps 50:23 (NBG)
  staat: “Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods
  heil doe zien.”

  Groeten van San

 2. dag zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 november 2012 om 16:32

  Het is mijn bittere ervaring dat mensen macht begeren boven alles. En niet zo zeer een ingewikkelde, moeizame relatie met de Heer.
  In het verhaal van Dirk lezen wij over de verlosten uit het boek Openbaring, die genade hebben gevonden in het bloed van het Lam. Zij hebben werkelijk alle reden om eenstemmig de Here lofprijzing toe te zingen! Immers, Hem komt toe de lof, de eer en de aanbidding. Hij is degene die vrijwillig een zoenoffer wilde zijn. In de kruisdood op Golgotha.
  Hem zij de macht en de glorie, kracht en wijsheid. En de verlosten kunnen zingen, vanuit een rein hart. In mijn werk heb ik, ‘dag’, te maken met verkrachtingen, incest en dat soort erotisch getinte, seksuele zonden meer.
  Onreine macht houdt zichzelf in stand met seks.
  En dat wordt ook gewoon ‘christelijk’ genoemd. Het gezang in die machtsblokken is niet rein en al gauw erotisch gezwijmel, in overeenstemming met de aard van het machtsblok.
  Het moet duidelijk zijn dat kiezen voor Jezus een erg ingewikkeld conflict met zich meebrengt. dag

 3. Ed zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 november 2012 om 18:07

  @dag, ik geloof dat de kerk van vandaag in veel gevallen ook een ‘kind van de tijd is’, doordat zij zich te zeer be- of onbewust door de geest der wereld laat beïnvloeden, ook in de muziek en zang. Dat ‘kiezen voor Jezus’, heeft in de kerkgeschiedenis steeds weer geleid tot kleine ‘deserteurs’ (al mag je ze zo niet noemen), die ontdekten dat de bestaande kerkelijke macht (de oude wijnzak) niet te veranderen was, en eruit gingen, waarna de Here een nieuw (herstel)werk begon. Zo had je de Gideonsbende, je had David met zijn verschoppelingen, je had Luther die een bijbelse waarheid herontdekte, enzovoort.

 4. Henk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 november 2012 om 15:21

  Beste Dirk,

  Mooi onderwerp: aanbidding.
  Jammer dat je een tegenstelling suggereert: met de handen in de lucht of op de knieen.
  Ik lees uit je bijdrage dat je verhaal een pleidooi is voor de aanbiddingswijze, zeg maar naar binnen gericht: op de knieen /stilte, past denk ik ook meer bij jou.

  Mag ik toch even tegenwerpen dat lofprijzing in de Bijbel juist ook voorkomt op een wijze die meer expressief is: reidans, met de handen ten hemel. Ook voor mensen meer expressief gericht een wijze van lofprijzen (en dan maakt het niet uit op hele noten psalmen zingen of alleen glorieklokken ,opwekking, gezangenbundel en welke vorm de lezer maar prefereert, het is ” maar een vorm ” ).

  Juist het scheppen en benadrukken van de tegenstelling ontkracht mijns inziens het doel van je betoog: God daadwerkelijk aanbidden is niet afhankelijk van de vorm, maar afhankelijk van de houding van degene die aanbidt! Het gaat om de houding van degene die God aanbidt. En daar zeg ik van harte ” amen ” op. Jammer dat je het thema lofprijzing toch in de uitwerking weer uitwerkt op een wijze die eigenlijk aan deze doelstelling tekort doet…

  Ik moet steeds denken aan de inhoud van het oude boekje van Jerry Cook over ” liefde, aanvaarding en vergeving “, waarin de voorganger zijn zoektocht doet naar hoe de gemeente zoutend zout in deze wereld zou moeten zijn en de focus zou moeten hebben op die Boodschap, dus op inhoud ipv op de vorm.

  Zegen voor je Dirk en de lezers!

 5. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 november 2012 om 16:59

  Reactie van Dirk van Genderen:

  Beste Henk,

  Ik heb nog een tekst toegevoegd, namelijk 2 Kronieken 6:13. Daar zie je heel mooi dat Salomo beide doet: knielen en zijn handen omhoog heffen. Dat verwoordt mijn gedachten bij ‘aanbidding’ heel mooi.
  ‘Salomo had een koperen podium gemaakt, en had het in het midden van de voorhof neergezet; zijn lengte was vijf el, zijn breedte vijf el, en zijn hoogte drie el. Hij ging daarop staan, en knielde op zijn knieën neer tegenover heel de gemeente van Israël, en hij spreidde zijn handen uit naar de hemel…’

 6. Kees Noorlander zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 november 2012 om 18:39

  Inderdaad, aanbidding dient te geschieden in een nederige houding. Dus geknield, met gebogen hoofd of zelfs op je aangezicht gevallen. Lees Psalm 95 maar eens. Daar hoort geen muziek bij. Muziek dient ter ondersteuning van lofprijzing (Psalm 150).
  Nogmaals: Psalm 95 maakt duidelijk onderscheid tussen uitbundige lofprijzing en stille aanbidding. Bij echte aanbidding kan je Gods stem ook beter verstaan.

  Waar ik het niet over eens bent is je bewering dat aanbidding “gaat over ons hele leven, dat ons hele leven toegewijd zal zijn aan Hem.” Dat wordt vaak gezegd, maar dan zonder goede Bijbelse onderbouwing. Ons hele leven dient tot eer van God te zijn, we moeten Hem altijd dienen, maar dat is nog geen aanbidding.

  In de nieuwste Oogst staat op blz 14 en 15 ook een goed artikel over onze lawaaicultuur.

 7. Shalom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 november 2012 om 18:52

  Bij aanbidding ziet God het hart aan van de mensen. In samenkomsten weet je niet in hoeverre aanbidding van mensen echt is of niet, daar moeten we dan ook vanaf blijven. Er zijn b.v. mensen die vol overgave met opgeheven armen God aanbidden en anderen die geen arm omhoog krijgen…. maar thuis misschien elke dag op de knieen liggen?
  M.i. eren en aanbidden we God wanneer ons hart jubelt voor hem, waar we ons ook mogen bevinden. Dat kan thuis zijn op je knieen of met in de tuin staan met opgeheven armen naar de hemel, zolang hij maar de eer krijgt.
  Gods zegen

 8. Cor IJsselstijn zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 november 2012 om 18:54

  In onze kerken is helaas vaak geen ruimte om voor onze God eerbiedig te knielen. Met onze geheven handen kunnen wij Hem de lof toezingen vanuit onze harten. Geweldige uiting toch?
  Gods zegen Dirk!

 9. hanna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 november 2012 om 19:08

  Dirk
  Wat een waar woord.
  Wat is belangrijker: datgene waar je een moment goed bij voelt
  of dat wat God van ons vraagt: onze hele levenshouding.
  Neerbuigen voor ONZE HEER, dat moet toch niet te veel zijn?
  GOD is waard dat wij ons leven aan Hem (terug) geven.
  Dank U Vader voor UW GENADE.
  iedere knie zal zich buigen.
  dat wil ik nu doen.
  Dirk, heel veel zegen voor jou en je gezin en dat waar je mee bezig bent.

 10. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 november 2012 om 19:20

  In de zestiger jaren had ik een Bijbelleraar, Sidney Wilson. Hij was ook de Bijbelleraar van onder andere Henk Binnendijk en Anne van der Bijl. Een uitspraak van hem vergeet ik nooit: “Een goed christen heeft eelt op zijn knieën”…….

 11. J.Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 november 2012 om 20:21

  In 1 Timotheus 2:8 schrijft Paulus:
  “Ik wil dan, dat de mannen op iedere plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn of twist” Stel, u zit gevangen om uw geloof en uw handen zijn geboeid. Dan zal het onmogelijk zijn om aan deze tekst te voldoen.

  Laten we het daarom houden bij 4 Johannes de verzen 20 t/m 24 waar Jezus Christus zelf aan het woord is met de Samaritaanse vrouw:
  20. Onze vaderen hebben op de berg Garizim aanbeden en gijlieden zegt, dat te Jeruzalem de plaats is, waar men moet aanbidden.
  21. Jezus zei tot haar: Geloof Mij,vrouw, de ure komt,dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem
  de Vader zult aanbidden.
  22.Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden,wat wij weten, want het heil is uit de Joden;
  23. maar de ure komt en is nu,dat de waarachtige aanbidders de Vader zullen aanbidden in Geest en in Waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders;
  24. God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in Geest en in Waarheid.

  Romeinen 14:22 luidt als volgt: “Zalig is hij, die zich geen verwijten maakt bij het hetgeen hij goed acht.”

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 november 2012 om 22:12

  Toch aanbidden we niet met onze handen, maar met ons hart! Geboeide handen of niet!

 13. e.veltens zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 november 2012 om 23:06

  Wat het knielen in de kerk betreft kunnen een voorbeeld nemen bij de RK broeders en zusters waar
  veel geknield wordt in de diensten.

 14. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 4 november 2012 om 8:50

  Beste Dirk,
  Je weet, ik ben niet zo’n O.T. bijbel-kenner, maar de uitleg van jou en Shalom reactie No7, spreken mij het meest aan: Aanbidding is een levenswijze, geleid door de Heilige Geest, door eerst voor Hem (op welk persoonlijk meditatie-plekje dan ook) neer te knielen (neerbuigen) en schuld te bekennen. HEM, met ons hart te Loven, Prijzen en te gehoorzamen, door Zijn Wil daadwerkelijk in praktijk te brengen en zodoende te “Werken” voor Gods-vredesrijk dat komende is.
  En inderdaad Ernst van Olffen (reac.10), wij RK kerkgangers, hadden in de 1950-er Rijke-Roomse jaren eelt op de knieën, door geknield de hele H.Mis te bidden? en te zingen, vele monotoonse latijnse liederen, die wij niet begrepen. Maar jouw uitspraak van Henk Binnendijk: “Een goed Christen heeft eelt op zijn knieën”, wil ik toch vervangen door: “Een goed Christen heeft eelt op zijn handen, door met zijn hart te “werken” voor Gods-vredesrijk. Hub.

 15. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 4 november 2012 om 10:41

  Sjalom allen,
  Lezen we niet vele malen in de Bijbel dat G’d het hart aanziet. Dat daarbij de handen naar omhoog gericht moeten worden lezen we bij de strijd in de woestijn. Jozua en Hur ondersteunen de opgerichte handen van Mosje. Deze houding is algemeen onder mijn volk bekend. Daarbij knielden we met de handen opgeheven naar G’d, wetende dat we volkomen afhankelijk zijn. Dat er op de hoeken van de straten gebeden werd is op zich niets aan te merken. Deed je dat omdat je niet meer op tijd aanwezig kon zijn dan was dat een geldige reden. Deed je dat om gezien te worden dan misbruikte je het gebed om je vroomheid te tonen. Kortom het gaat een ander niet aan als je in gesprek bent met G’d. Doe je dat in een synagoge of een kerk dan is dat een gemeenschappelijk gebed. Om geen aanstoot te geven volg je de plaatselijke regel. Uitzonderingen doen opvallen. Dat is juist waar Yeshua de vinger bij legt. Als ons hart vol is van G’d is die zegen in eerste instantie voor de persoon zelf. Als de geest van G’d neerdaalt in een dienst of in een gesprek blijf dan altijd met beide benen op de grond staan. Voor je er erg in hebt verhef je jezelf boven de ander. Voor de buitenwacht vroom overkomen kan wel eens heel anders zijn in de ogen van G’d. Het luistert dus heel nauw. Het germaanse handen vouwen is een ruststand, de handen geopend maar G’d laat zien dat we bereid zijn om te ontvangen.

 16. Connie Plug zegt:
  Geplaatst op zondag 4 november 2012 om 15:01

  Beste Dirk, Jammer dat je een tegenstelling maakt tussen opgeheven handen en knielen. Aanbidden heeft alles te maken met je hart naar de Here God toe. Dat geldt evenzeer voor opgeheven handen als voor op je knieen liggen. Er is trouwens een belangrijk verschil tussen zingen, lofprijzen en aanbidden. Ik wil het hierbij laten hoewel er nog veel meer over te zeggen valt. Wel wil ik me van harte aansluiten bij het commentaar van Henk. Ook de tekst in Rom. 14:22 geeft voor mij duidelijk weer hoe onze Heer naar dit alles kijkt en dat geeft een diepe vrede in m’n hart. Met hartelijke groet, Connie

 17. Antoon Koornstra zegt:
  Geplaatst op zondag 4 november 2012 om 16:32

  Beste Dirk, een belangrijk onderwerp, ik onderschrijf veel uit het schrijven van Henk (no 4), vind het jammer dat Lofprijzing niet meer centraal staat in je schrijven. Mijn inziens wordt de houding mede bepaald door de inhoud van het lied, b.v.b. wanneer we zingen: Hij is de Koning van mijn Hart, dan wil ik graag staande Jezus loven en prijzen! Het meeste belangrijke is, dat we niet boven “onze geestelijke stand” zingen, onze relatie, en leer en leven zullen hier in overeenstemming moeten zijn. het gevaar blijft aanwezig dat het een uiterlijk vertoon plaats vindt. Opzweping door muziek gebeurt maar al te vaak, dan komen er emoties los die niet in Geest en Waarheid zijn. Een ieder moet overtuigd zijn dat hij zich dat bewust is. Dirk, je haalt veel teksten uit Openb. aan, maar wij zijn nog op aarde, kijken omhoog, met of zonder de handen omhoog te doen, op naar de Hemel. Wanneer wij daar zijn is dat niet meer nodig !

 18. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 4 november 2012 om 18:41

  Beste Dirk,

  In Psalm 51:19 staat iets opmerkelijks over het brengen van welge-
  vallige offers aan God. “De offers voor God zijn een gebroken geest;
  een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.”
  In charismatische groeperingen zien wij vaak niet deze hartsgesteld-
  heid, die hier wordt genoemd. Aan de andere kant zijn er veel kerken
  die te veel de nadruk leggen op de zondigheid van de mens zodat
  er weinig ruimte is voor vreugdevolle uitingen. Ieder mens is weer uniek
  en ieder zoeke de ruimte die God wil geven, om Hem te zingen, te prijzen
  en te aanbidden. Ik denk dat wij in deze dingen geen krampsituaties
  moeten creeren. Als het weer menselijke regeltjes wordt, dan verliezen
  wij onze spontaniteit en natuurlijkheid in het grootmaken van God.

  Shalom! San

 19. Ed zegt:
  Geplaatst op zondag 4 november 2012 om 19:16

  Als er een lied in het hart is, maakt het niet uit hoe het eruit komt. De Geest werkt van binnen naar buiten; maar als ‘wat van buiten komt’, nodig is om het hart in beweging te zetten, of het lichaam, dan is dat de verkeerde manier. Goede muziek kan het hart natuurlijk wel op een goede manier ‘bewerken’, ik las eens over een gehandicapte man wiens hart door fijne muziek geopend werd zodat alle bitterheid hem verliet, en we zien dat door het harpspel van David, een boze geest Saul verliet, maar muziek of ‘aanbiddingsstijlen’ moeten ons niet beheersen. Wanneer muziek de mens vasthoudt, een afgod wordt, zorgt dat voor scheuringen en allerlei andere problemen. Zoals wanneer jongeren geen rekening meer wensen te houden met ouderen; men staat erop dat er een bepaalde muziekstijl gebruikt wordt. Dat is niet de weg van de Heer. Waarom geen middenweg kiezen in een gemeente, zoals een piano, een viool, een dwarsfluit. Kijk eens wat een vrolijke muziek je daarmee maken kunt, zonder dat het opdringerig is … alle problemen worden opgelost wanneer men er onderling van overtuigd is dat muziek slechts drager hoeft te zijn, en dat men zich er niet door moet laten binden.

 20. L.H. de Kooter-Mulder zegt:
  Geplaatst op zondag 4 november 2012 om 20:11

  Het gaat mij om de C van de CDA, vind het heel verdrietig dat de CDA steeds verder van de Here Jezus Christus vandaan raakt, bid erom dat dat weer terugkeert.

 21. Els zegt:
  Geplaatst op zondag 4 november 2012 om 21:53

  Beste Dirk
  Ik wil heel graag gebed vragen voor een echtpaar waarvan de vrouw zwanger is van een meisje, die ernstige gezondheidsproblemen heeft, het kindje is 34 weken, 1736 gram. De moeder ligt op dit moment in het VU, vanavond is ons gezegd dat het binnen drie uur gehaald moet worden.
  Onmiddellijk zijn we als gemeente in actie gekomen, en zijn we massaal gaan bidden.
  Vol spanning moeten we afwachten, wat het echtpaar betreft, die worden liefdevol door God gedragen.
  Natuurlijk hopen en bidden ze dat het mag blijven leven en dat het gezond mag zijn.
  Maar als het anders mocht verlopen, dat ze dan in Gods armen, tot zijn Eer mag leven. Het echtpaar wordt door de storm heen gelouterd en geheiligd en weten ze zich dichter bij God dan ooit.
  Ik vind het allemaal heel bijzonder, dit wilde ik graag met jullie allemaal delen.
  Gods onmisbare Zegen, Els

 22. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 5 november 2012 om 12:39

  Beste mensen.
  Heel veel bijbelse uitleg, lees ik over de vraag: Hoe en waar wij God moeten aanbidden. Zelf vind ik dit een persoonlijke zaak, wat voor ieder Christen verschillend kan zijn. Maar ik weet zeker dat God belangrijker vindt: Hoe wij Gods-wil, door onze Christelijke levenswijze voorleven en daadwerkelijk laten zien en horen in de maatschappij op welke plek dan ook, ook in de Christelijke politiek, en ons niet moeten schamen voor de hoofdletter: C.
  Dirk, mag ik nog even terugkomen op het commentaar van vorige week over, De nieuwe reformatie?
  Mijn reactie(5) hierop was: Dat ik al 13 jaar lang, mijn “steentje” probeer bij te dragen aan de nieuwe formatie: Om meer éénheid onder de Christenen, de Christelijke kerken en ook de Christelijke politiek, in de DAADWERKELIJKE PRAKTIJK-uitvoering van ons Christen zijn. Wij hebben toch allemaal dezelfde uitgangspunten en opdracht van Jezus aan al zijn volgelingen: Onderhoud de geboden van Mijn Vader en breng Mijn belangrijkste Naastenliede-gebod Actief in Praktijk.

  Dirk, veel bijval over een nieuwe reformatie, lees ik in een verdiepings-artikel in Visie No 40,van deze week, over het boek van Gabe Lijons: Herstellers. (Restorers)
  Het artikel begint met:
  De tijd van prekende en protesterende Christenen is voorbij, het is tijd om “De handen uit de mouwen te steken”. Een reformatie kan dan niet uitblijven. Gabe Lijons is er van overtuigd. (en Hub. Eussen ook).
  Verder in het artikel: Hij ziet het als dé taak van de Christenen, om de wereld te herstellen naar het oorspronkelijk plan van God. Niet door onze mening overal te ventileren en te verkondigen, maar door zelf aan de “slag te gaan” enz. enz. Kortom, voor mij een art. (en boek) uit het hart gegrepen en voor ieder Praktijk-Christen aan te bevelen.
  Hub

 23. maria zegt:
  Geplaatst op maandag 5 november 2012 om 13:22

  Het komt er in de aanbidding van de Heere op aan hoe ons hart is gesteld. Hoe is onze verhouding tot de Heere. Hebben wij werkelijk een diep besef hoe groot, hoe heilig onze God is. Wanneer ik in de psalmen lees, dan kom ik in al die psalmen de diepe eerbied voor Hem tegen.
  Ps. 95:6 Komt laten wij ons neerbuigen en neerbukken, laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft.
  Ps. 96:9 Buigt u neer voor de HEERE in Zijn heiligdom; beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde.
  Ps. 97:7 Beschaamd moeten zijn, allen die beelden dienen en zich op de afgoden beroemen. Buig u voor Hem neer, alle goden.
  Ps 99:5 Roem de HEERE, onze God; buig u neer voor de voetbank van Zijn voeten. Heilig is Hij.
  Zeker zijn er veel psalmen waar gesproken wordt over het roemen en juichen voor de Heere met psalmen en lofzangen enz.
  De Heere is het zo waard om in een nederige gestalte aanbeden te worden, wanneer je gaat beseffen Wie Hij is, hoe groot Hij is en hoe nietig en zondig ikzelf ben. Dan is het zo’n groot wonder dat Hijzelf naar deze wereld wilde afdalen, zo laag om als een Kind geboren te worden en aanbeden te worden. Denk aan de herders is de stal.

 24. Robbert zegt:
  Geplaatst op woensdag 7 november 2012 om 22:29

  Beste Dirk

  De Here is het waard om geloofd en geprezen te worden. Ik dank Hem voor zijn liefde, trouw, steun, goedheid en vermaningen. Geweldig om zo’n God te mogen aanbidden.

 25. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 november 2012 om 16:48

  Bijna Sjabbat sjalom beste mensen ,

  Er wordt door Dirk geschreven : Als we de Here gehoorzamen, dan aanbidden we Hem.

  Het is waar , gehoorzaam de G’d van Israel en dus aan Zijn gewenste levenswijze zoals beschreven staat in Zijn Torah , zo laat u zien dat u hem liefhebt . Dank , prijs aanbid Hem in woord , zang en dans op een wijze die laat zien dat Hij onze koning is.

  Elke Sjabbat in het huis/ Beth van Yeshua. Het is een feest , kom en doe mee !

 26. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 november 2012 om 15:41

  De Heer zegt tegen de Samaritaanse vrouw dat God een Geest is, en dat wie Hem aanbidden, dat moeten doen in geest en in waarheid. Dat kan alleen door de Heilige Geest en wie deze Geest dus ontvangen hebben kunnen zo aanbidden. Petrus zegt ook dat wij een geestelijk priesterdom zijn die als levende stenen van een geestelijk huis offers van lof en aanbidding brengen en Paulus zegt dat dit de offeranden van de lippen zijn. Uitgesproken lof en dank, ook in liederen. Dat mag wat mij betreft best met begeleiding, alleen niet op een wereldse wijze. De tempel van de Heilige Geest is geen theater met een voorstelling of optreden van een lofprijsband.
  Daarenboven is het de bedoeling dat op de eerste dag der week het avondmaal wordt gevierd. Beginnen met het “christelijk Pascha” is de grondslag van onze verlossing en aanbidding. Niet een zelfopgeklopte emotionele extase, maar een gehoorzame uitvoering van de wens van de Heer.
  Naar een preek luisteren heeft niets met het bovenstaande te maken. Dat is een “levietendienst”.

 27. Wouter zegt:
  Geplaatst op dinsdag 20 november 2012 om 13:04

  ‘Moeten’ we aanbidden op onze knieen, en ons klein maken of met onze handen in de lucht? Ik ben van mening dat het niet uitmaakt.
  Het prijzen en eren van onze Heer kan er voor zorgen dat we onze hand willen opheffen, we wel zouden kunnen dansen als David, als we op ons in laten werken wat God voor ons heeft gedaan in Jezus Christus.
  Je kan, ondanks dat we het niet verdienen omdat we het in Adam hebben vergooid, toch door die blijdschap worden omvangen.
  Daarnaast kunnen we ook zeggen, we verdienen het niet dus laat mij in nederige eerbied hem daar voor prijzen.
  Dit heb je ook met het aanbidden van God in moeilijke momenten van het leven, of als je je zonden belijdt aan de Heere Jezus, ‘k denk dat je dan kleiner wil zijn dan je kunt zijn en je in alle eerbied met God kan praten. Als ik naar mezelf kijk stond ik niet met mijn handen omhoog als ik mijn zonden aan God beleed, maar het kan me nu met intense vreugde vervullen als je leest in Gods woord dat Hij stierf voor je Zonden.

  God ziet het hart aan, en als we God mogen toebehoren en daarnaar leven, hoeven wij niet te oordelen of je als je met je handen in de lucht God eert, of als je dat op je knieen doet.

  Lees lucas 18 9-14: daar lees je dat de tollenaar staat en aan God zijn Zonden belijdt met weinig woorden maar recht uit zijn hart. We weten ook wat God van hem zegt: Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet.

 28. Lies zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 februari 2013 om 15:16

  Als ik dit allemaal lees, dan ervaar ik hoe snel ik als mens oppervlakkig ben wat het bidden betreft.
  Elke keer opnieuw heb ik daar aanmoediging voor nodig, op welke wijze dan ook. Bedankt daarvoor.

  De tekst In 1 Timotheus 2:8 waar Paulus schrijft:
  “Ik wil dan, dat de mannen op iedere plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn of twist” lijkt me iets voor een samenkomst. In onze gemeente bidden meerderen voor de samenkomst en doen dat met opgeheven handen. God kent hun hart en hun gezindheid. En het gebed van een rechtvaardige vermag veel.

 29. Mary zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 december 2015 om 15:02

  Geweldig , ik heb deze site gebruikt om een uitleg over lofprijzing te maken en heb aan deze site veel gehad. Bedankt allemaal voor jullie bijdrage.

 30. Jan zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 maart 2016 om 12:31

  Beste Dirk,

  wij als mensen zitten vaak “gebonden” in bepaalde denkkaders en gewoonten, aangeleerd gedurende soms vele jaren. Dit bepaalt dan vaak de opvattingen en de manier van doen als het gaat om aanbidding en de vormen ervan. De Bijbel geeft vele voorbeelden van vele uitingsvormen van aanbidding. Je hebt ze genoemd in je stuk.
  In de hedendaagse kerkdiensten komen nog maar weinig van deze uitingsvormen voor. Ik begin me af te vragen hoe dit komt. Ik keek ook een beetje op van jouw zin:
  “We kunnen zingen, loven, prijzen, onze handen in de lucht opheffen, met onze handen klappen, maar als dat niet uit een leven met de Here voortkomt, is het slechts een emotionele ervaring. Dan voelt het misschien goed, maar blijft je hart leeg. Je voelt je misschien gedwongen om mee te doen, terwijl je hart er niet in mee kan gaan.”

  Ik lees dus eigenlijk ook dat als die genoemde uitingsvormen afwezig zijn dat er dan geen leven met de Heer is? Is dat niet zorgelijk dan? Of zeg jij daarmee dat je een leven met de Heer kunt hebben zonder al die “in onze ogen vaak zo overdreven” uitingsvormen? Psalm 95, je citeerde het zelf, roept ons op om te aanbidden en te knielen (letterlijk) voor onze Heer. Er staat niet bij dat we het niet moeten doen als ons hart er niet in mee kan stemmen. Misschien moeten we juist dan letterlijk knielen voor God, en tegen ons gevoel en hart in Hem aanbidden.

  Je merkt wel dat ik er voor pleit juist die vaak mooie uitingsvormen weer op de kaart te zetten. En ja, je hebt gelijk als je zegt dat het vanuit een leven met God moet voortkomen.

  Ik roep de lezer op om als je een leven hebt met God onze Vader, Jezus onze Verlosser en de Heilige Geest onze Inspirator, om dan over (gevoels) drempels heen te stappen en voor HEM te gaan zingen, staan, knielen, liggen, dansen, schilderen, musiceren, juichen, stil zijn, danken, handen opheffen, zegenen en wat de Geest je ingeeft te doen. Maar….. alleen voor HEM.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden