Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Onze verlossing is aanstaande (31 reacties)

Geplaatst op donderdag 8 november 2012, 21:42 door Dirk A A

Juist nu is het advies van de Here Jezus in Lucas 21:28 buitengewoon actueel. We verkeren in een enorme crisis: financieel, economisch en moreel. Het Midden-Oosten staat op ontploffen. De wereldleiders weten het niet meer. Dan klinken de woorden van de Heiland: ‘Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’

Wij leven in buitengewoon bijzondere tijden. De wereld kreunt en kraakt. Babylon dreigt te vallen. De financiële wereld staat op instorten.
Het Midden-Oosten staat op scherp. Eén ‘lucifertje’ is genoeg om de zaak te laten ontploffen. Meer dan 60.000 raketten staan op Israel gericht, tientallen met een chemische lading. Nog even, dan zal Iran nucleair gaan. ‘O, God van Israel, bescherm Uw volk.’

In deze tijden leven wij, de laatste dagen voor de wederkomst van de Here Jezus. Het zijn zware tijden, geeft 2 Timotheus 3:1 aan. Dwaalleraren brengen de gemeente van de Here Jezus Christus in verwarring. Zij beloven voorspoed, gezondheid en welvaart. Ze verkopen wonderwater en voorspoedolie. Ondertussen worden ze er zelf schatrijk van. Zulke valse profeten verkondigen leugens in Gods Naam.
‘Wie een ander evangelie brengt, dan wat wij verkondigd hebben, die zij vervloekt,’ zegt Paulus met grote stelligheid in Galaten 1:8. Hoe noodzakelijk blijft het om alle geesten te toetsen of ze uit God zijn (1 Johannes 4:1).

In Mattheus 7:21-23 lezen we: ‘Niet ieder die tegen Mij zegt: Here, Here, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!’

Deze zware tijden, waar we middenin zitten, kunnen onze aandacht aftrekken van de Here Jezus. We kunnen ons zorgen maken over onze financiële toekomst. Raken we onze baan kwijt, zijn we misschien al zonder betaald werk? De bodem van onze bankrekeningen kan bereikt zijn. Dan schreeuw je het misschien wel uit: ‘Here, hoe moet het verder?’
Wees bemoedigd: Hij ziet je, stel je vertrouwen op Hem. Hij gaat mee en zal voor je zorgen.

Misschien laat je je angst aanjagen door de meest verschrikkelijke toekomstvisioenen. Je kunt aan niets anders meer denken. Overal zie je samenzweringen. Het zijn de afleidingsmanoeuvres van de satan om je aandacht weg te halen bij de Here Jezus vandaan. Breek daarmee, je komt erdoor in een geestelijke duisternis terecht.

Wij houden van Israel en liggen op de knieën voor Israel. Het land Israel is Gods land, het Joodse volk is Zijn volk en de stad Jeruzalem is Zijn stad.
Toch blijft het noodzakelijk om te zeggen dat onze aandacht meer gericht moet zijn op de God van Israel dan op Israel zelf. Het gaat om Hem, om de verheerlijking van Zijn grote Naam. Daarom heeft Hij Israel uitgekozen, om in Zijn volk verheerlijkt te worden.

Dat is ook de reden van de terugkeer van het Joodse volk naar Israel, waar wij getuige van zijn. God doet dat niet omdat Zijn volk dat verdiend heeft. O, nee. Lees maar wat Ezechiël 36:22 en 23 daarover zegt:
‘Zeg daarom tegen het huis van Israël: Zo zegt de Here HERE: Ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om Mijn heilige Naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarheen u gegaan bent.
Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HERE ben, spreekt de Here HERE, als Ik in u voor hun ogen geheiligd word.’

Telkens weer is het nodig dat wij eraan herinnerd worden onze aandacht voor 100 procent gericht te houden op de Here Jezus alleen. Hebreeën 12:2 zegt het zo mooi: ‘Houd uw oog gericht op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.’

Dat is ook de boodschap van Lucas 21:28: ‘Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’
We hoeven niet verontrust te raken door de dingen die gebeuren. Ook al stort de financiële wereld in elkaar, al breekt er een oorlog uit, al wordt de wereld getroffen door rampen, al neemt de zonde en de ongerechtigheid steeds verder toe, laat u daardoor niet beangstigen of verontrusten. Deze dingen moeten gebeuren: ‘Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden’ (Openbaring 1:1a). De Here heeft het voorzegd. Het brengt ons alleen maar dichter bij onze verlossing.

De Here regeert, wat er ook gebeurt. De wereldleiders denken dat zij het voor het zeggen hebben, maar dat is beslist niet waar. De Here stelt koningen aan en Hij zet leiders af. Hij leidt de wereldgeschiedenis volgens Zijn plan. ‘Het profetische woord is vast en zeker, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart’ (1 Petrus 2:19).

Lucas 21 wordt steeds meer werkelijkheid. Leest u het hele hoofdstuk maar eens door. Dan, in die tijd, zegt de Here Jezus, is het belangrijk omhoog te kijken en uw hoofd op te heffen. Laat je niet beheersen door alles wat om je heen in de wereld gebeurt. Kijk niet voortdurend horizontaal, vooruit, achteruit, naar links of naar rechts. Zit niet heel de tijd gekluisterd aan de tv of achter uw computer of laptop. Kijk ook niet naar beneden, in somberheid, angst of vrees.

Kijk omhoog! Kijk naar de hemel! Kijk naar de Here Jezus, zie op Hem! In verwachting. In Hem is ons heil. In Hem ligt onze sterkte. In Hem ligt ook onze verlossing vast.
Op de Hemelvaartsdag hadden de discipelen ook al omhoog gekeken. Toen keken ze hun Meester na, toen Hij ten hemel voer. Nu worden we oproepen omhoog te kijken, in de verwachting van Zijn wederkomst.

Denkt u zich de dag eens in dat Jezus Christus in glorie en grote heerlijkheid terug zal komen naar deze aarde. Dan mag het toch niet zo zijn dat u zo gericht bent op de dingen hier beneden, dat Zijn komst u zou overvallen. Verwacht Hem! Zie uit naar Hem. Ga Hem tegemoet.
Christenen zouden mensen moeten zijn die omhoog kijken en hun hoofden opheffen. Dit is des te noodzakelijker naarmate Zijn komst dichterbij komt. Alleen zo kunnen we het volhouden, in Zijn kracht.

Laat u niet verontrusten door wat er in de wereld gebeurt. Ook niet door wat er in de kerken gebeurt, hoewel ons dat zeer aan kan grijpen. We liggen wel op onze knieën voor de Here God, belijden onze zonde en schuld, evenals de zonde en schuld van onze kerken en gemeenten, ons land en ons volk. ‘O, Here, ontfermt U Zich over ons, wees ons genadig, geef nog een terugkeer tot U.’

We leven nu in de tijd dat Lucas 21 – evenals Mattheus 24 en Lucas 13 en tal van andere Bijbelgedeelten die spreken over de laatste dagen voor de wederkomst van de Here Jezus -meer en meer werkelijkheid worden: chaos, crisis, vervolging, misleiding, haat tegen Israel en het Joodse volk, toename van zonde en ongerechtigheid, natuurrampen et cetera. De komst van de Zoon des mensen op de wolken van de hemel is dichtbij. Wees bereid Hem te ontmoeten!

Ook al wordt lijden ons deel, geestelijk en misschien ook wel materieel, omdat we voor alles alleen de Here Jezus trouw willen zijn en Hem willen volgen, onze verlossing is aanstaande. Het duurt nog maar een korte tijd. Het woord verlossing in dit vers (apolutrōsis), wijst erop dat het hier niet alleen over een geestelijke verlossing gaat, maar om een totale verlossing. De gehele schepping wordt dan verlost.

Ik hoop en bid dat u de Here Jezus mag kennen als uw Heiland en Verlosser en mag weten dat uw zonden weggewassen zijn door Zijn bloed, dat Hij gaf als een losprijs aan het kruis van Golgotha. Als dat nog niet zo is, ga dan naar Hem, smeek Hem om genade, belijd uw zonden en breek ermee, bekeer u. Dat zult ook u Zijn vergeving ontvangen.

Voor allen die de Here Jezus mogen kennen als hun Heiland en onze Verlosser, volgt er een heerlijke eeuwigheid waar nooit een einde aan komt. Verlost, vrij van pijn, lijden, zorg, gebrokenheid. Dan mogen we altijd, dag en nacht, de Here Jezus loven en prijzen. Hem, Die we zo lief hebben, Die ook ons zo oneindig liefheeft, onze Here en Heiland. Geprezen zij Zijn heilige Naam, tot in eeuwigheid!

Dirk van Genderen

31 Reacties

 1. Ed zegt:
  Geplaatst op donderdag 8 november 2012 om 22:58

  Over zorgen: Handley C. G. Moule kende Lukas 6:38. Telkens als hij gebrek leed, zei hij tegen zijn vrouw dat er iets mis moest zijn met hun géven. Hij keek nooit naar hoeveel ze gaven, maar alleen naar wat er niet goed aan was. Op een keer was hun voedselvoorraad bijna helemaal op. Zelfs het tarwemeel was helemaal op. Na een dag of twee gewacht te hebben was er nog steeds geen meel gekomen. Daarom baden hij en zijn vrouw samen tot God, beleden hun zonde, en erkenden dat zij teveel etenswaren in huis moesten hebben. Na het gebed doorzochten zij het hele huis om te zien of ze ergens teveel van hadden. Uiteindelijk vonden ze een pakje boter dat ze een paar dagen tevoren gekregen hadden. Toen mijnheer Moule dat pakje boter zag, was hij erg blij omdat hij wist dat de Here daar vast op doelde. Zij verdeelden de boter onder de behoeftige heiligen. Toen de boter weg was, zei mijnheer Moule tegen zijn vrouw dat nu alles opgehelderd was. Hij knielde en bad: ‘Here, U zei: ‘Geeft en u zal gegeven worden.’ U ziet Here dat wij geen bloem in huis hebben.’ Dat gebeurde op een zaterdagavond. Onder wie boter gekregen hadden, was een arme zuster die als invalide aan haar bed gebonden was. Ze at haar brood altijd zonder boter. Daarom bad zij: ‘Here wees mij genadig en geef mij wat boter.’ Niet lang daarna kwam mijnheer Moule langs met een stuk boter. Zij dankte de Here voor het verhoren van haar gebed. Toen zij even later wat brood nam, bad zij: ‘Ik weet dat onze broeder aan niets gebrek heeft omdat hij mij boter geeft, maar Here, mocht hij aan iets gebrek hebben, hoor dan zijn gebed.’ Omdat mijnheer Moule niemand ooit liet weten dat hij gebrek leed, wist ook nu niemand dat hij gebrek leed. Maar deze zuster bad voor hem. Binnen twee of drie uur ontving hij twee zakken met tarwemeel. Handley Moule geloofde God: ‘Geeft en u zal gegeven worden.’ Dat is het christelijke principe, toegepast in financieel beheer.

 2. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 8 november 2012 om 22:58

  Beste Dirk,

  Dank je voor de zeer bemoedigende woorden! Hoe zal dat zijn, wanneer wij bij de Here zijn? Dat zal
  ongelooflijk mooi zijn. Wij die nu nog in een vernederd lichaam leven, kunnen dat niet bevatten. Maar
  straks wel. Dan hebben wij een verheerlijkte lichaam. Geen ziekte en geen lijden meer voor ons zal
  er zijn. Kom spoedig Here Jezus!

  Shalom! San

 3. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 november 2012 om 9:19

  Hallo Dirk,

  Hier kan ik alleen maar AMEN opzeggen. Je verwoordt precies wat er al een hele tijd in mijn ziel leeft. We gaan naar het einde toe. Halleluja, dat God je dit inzicht geeft en laat neerschrijven. We leven in de tijd van het boek Openbaringen. Het is NU, en Hij komt. Oh, wat leef ik daar naar toe, dat ik mijn Verlosser en Zaligmaker mag ontmoeten. Kom Heere Jezus, Kom!!

  Groetjes van Elisabeth

 4. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 november 2012 om 11:41

  Lucas 21:28 “Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.”

  Lucas 21:36 “Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.”

  Deze verzen wijzen erop dat de Opname van de Gemeente ook aanstaande is, de Gemeente wordt namelijk opgenomen voordat de 7 jaar durende Grote Verdrukking, een tijd vaan oordeel, zal beginnen. Deze eindtijddingen zijn al begonnen te geschieden vanaf de oprichting van de Staat Israël in 1948.

  Ik ben er van overtuig dat wanneer Israël Iran aanvalt dat dat in de wereld zulke chaos zal veroorzaken dat de ongelovige mensheid zal smeken om een valse verlosser en dat is de antichrist. Aanval Israël op Iran is dan de startschot van de laatste 7 jaar voor de Wederkomst.

 5. Dinette zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 november 2012 om 18:59

  Bedankt Dirk, voor deze woorden. Wat een bemoediging weer. We leven in zware tijden maar wat een voorrecht dat we God mogen kennen en omhoog mogen kijken. We hoeven niet bang te zijn maar mogen ons vertrouwen op God stellen.

 6. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 november 2012 om 19:36

  Beste Dirk,

  Waarom moeten wij een hart voor Israel hebben? Zie Mat. 25:31-46. De situatie is na de verdrukking.

  31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem,
  dan zal Hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid.
  32 En voor Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden
  zoals de herder de schapen van de bokken scheidt.

  40 En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste
  broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.
  45 Dan zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringsten niet
  gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan.

  De Here Jezus beoordeelt de mensen hoe ze in de verdrukking met het volk Israel zijn omgegaan.
  Maar dit beeld kunnen wij ook toepassen op deze tijd. De schapen en bokken onder de christenen worden aangemeten in hun gedrag ten aanzien van het Joodse volk. Als de christenen de Joden wel goed behandelen, dan hebben ze
  dat ook aan de Here Jezus gedaan. Als ze dat nalaten en hebben ze dat ook niet aan de Here Jezus gedaan.

  In Ma. 25:31-46 zijn de broeders van Jezus het Joodse volk. Als we dit weten, kunnen wij niet anders
  dan het Joodse volk lief te hebben, want de Here Jezus vereenzelvigt zich met hen. Hij was zelf een
  Jood.

  Ter verduidelijking: Mat. 25:31-46 gaat over de eindtijd wanneer de heidense volken geoordeeld worden
  hoe ze in de verdrukking met het Joodse volk zijn omgesprongen. Maar het is ook een aansporing voor de christenen om goede werken te hebben ten aanzien van mensen binnen en buiten de gemeente.

  Shalom! San

 7. dag zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 november 2012 om 21:49

  Amen
  Als het erop aankomt, wat moet je dan anders dan je vasthouden aan Zijn Woorden: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
  En: zie, Ik maak alle dingen nieuw.

 8. Kees zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 november 2012 om 9:53

  @ San, reactie 6: Beste broeder San, Wie in Christus is komt niet meer in het oordeel, maar is reeds overgeplaatst van het rijk der duisternis in het Koninkrijk van Zijn dierbare Zoon. Van de volken in Math. 25:32 staat in het Grieks Eth-nos wat de pagans zijn, zij die niet de ware God aanbidden. Datzelfde staat in Openbaring 20:12 waar het ook gaat over het eindoordeel: Hier staan de “doden”, de geestelijk doden voor God in het eindoordeel. De schapen en de bokken zijn dus niet de Christenen en de niet Christenen, maar de niet Christenen onderverdeeld in die goede werken hebben gedaan (de schapen) en die niet goede werken hebben gedaan (de bokken). Diegene die in het oordeel komen, daarvan zegt de bijbel dat ze alleen op hun werken zullen worden beoordeeld. Hartelijke groet, Kees

 9. A vda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 november 2012 om 10:56

  Amen… dank u, Dirk!
  “Christenen zouden mensen moeten zijn die omhoog kijken en hun hoofden opheffen..” Ja… tot
  eer van Hem, die ons Leven is… en om Licht te zijn in de duisternis rondom ons.

 10. René zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 november 2012 om 11:41

  Beste Dirk, hier kan ik alleen maar “Amen” op zeggen

 11. A. Klein (vd Eindtijdbode) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 november 2012 om 16:18

  Beste Dirk,
  Goed artikel, waar ik graag AMEN op zeg.

  Toch zou ik nog iets willen vermelden dat, volgens mij, niet onbelangrijk is. Het is echt geen vervangingsleer, maar eerder een UITBREIDING van de groep die tot GEHEEL Israël kan worden gerekend. In Gen.28:14 staat: “Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.”
  En in Gen.32:12 staat: “Ik zal u zéker weldoen en Ik zal uw nageslacht maken als het zand van de zee, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden!” Het totaal aantal Joden op deze aarde is nog redelijk te tellen, maar het aantal mensen, behorend tot de 12 stammen is inderdaad ONTELBAAR.
  Het Joodse volk is EEN DEEL van ‘Israël’, namelijk zij die tot ‘de stam Juda’ en/of ‘het huis van Juda’ behoren. ‘Joden’ is afgeleid van het Duitse woord ‘Jude’, waarin duidelijk nog de oorsprong, namelijk ‘Juda’ is te horen..
  Joden zijn Israëlieten, en de meeste mensen die in het huidige Israël wonen zijn weliswaar Joden, maar toch is dit maar een (klein) deel van alle Israëlieten die op aarde wonen (uitgaande van allen die tot de 12 stammen behoren).

  Bovenstaande heb ik vermeld n.a.v. Dirks artikel, waar staat:
  “…de terugkeer van HET JOODSE VOLK naar Israël, waar wij getuige van zijn. God doet dat niet omdat Zijn volk dat verdiend heeft. O, nee. Lees maar wat Ezech.36:22-23 daarover zegt:
  ‘Zeg daarom tegen het HUIS VAN ISRAËL: Zo zegt de Here HERE: Ik doe het niet om u, HUIS VAN ISRAËL, maar om Mijn heilige Naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarheen u gegaan bent.”

  Zie, vanwege de lengte, het vervolg

 12. A. Klein (vd Eindtijdbode) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 november 2012 om 16:19

  (vervolg)
  ‘Israël’ als WOORD op zich.
  Voor degenen die dat niet weten of beseffen, het WOORD Israël heeft meerdere betekenissen:
  1. Israël, de nieuwe NAAM voor Jakob. Zie o.a. Gen. 32:28 en 35:10.
  2. Israël, het LAND, de huidige STAAT (ook wel Kanaän, Palestina of “het beloofde land” genaamd). Zie o.a. Gen. 12:5-7.
  3. Israël, de huidige NATIE, het huidige VOLK.
  4. Israël, de verzamelnaam voor ALLE 12 STAMMEN VAN ISRAËL, voortkomend uit de 12 zonen van Jakob (Jakob, die later – van God – de naam Israël kreeg – zie punt 1). Zie o.a. 1 Kon. 18:31, Joz. 4:5, 2 Kon. 17:34b.
  5. Israël, het “GANSE huis van Israël” of “(GE)HEEL het huis van Israël, waarmee ook ALLE 12 STAMMEN worden bedoeld. Zie o.a. Exod. 40:38, Lev. 10:6b, Ezech. 39:25.
  6. Israël, het “HUIS VAN ISRAËL”, waarmee – later in de tijd – DE 10 ‘VERLOREN GEWAANDE’ STAMMEN worden bedoeld. Zie o.a. Ezech. 39:22-29. Daarom dat er ook regelmatig in het Oude Testament gesproken wordt van “de koning van Israël” en/of “de koning van Juda”. Het waren dus 2 (verschillende) koninkrijken.

  Als u meer wilt weten over dit boeiende onderwerp kan ik u het boek ‘De geschiedenis van Kelto-Saksisch Israël’ van W.H. Bennett van harte aanbevelen en/of ‘mijn’ (vast onvolmaakte) studie ‘ANDER nieuws over ISRAËL ! – De zoektocht naar de Israëlische identiteit van ALLE 12 stammen’.

 13. Ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 november 2012 om 16:53

  Beste Dirk,

  Zinloos om ook nog maar één enkel wooord aan Dries van Agt te wijden. Mogelijk is de man bezeten van de duivel. Heel triest. Zo’n haat tegen Israel ( joodse volk ) is ongehoord. Helaas is dat meer voorgekomen in de geschiedenis. En het komt nog steeds voor. Het CDA is bezig zich van de C te ontdoen. Gezien de enorme ineenstorting met de laatste verkiezingen, rust daar blijkbaar geen zegen op. Heel erg jammer. Het CDA had toch altijd een weerhoudende functie in de politiek. Daar is niets meer van over. En wat dat op ontploffing staande M.O. betreft. Al jaren roept men dat Israel Iran zal aanvallen. Men meende zelfs zeker te weten dat dit voor de Amerikaanse verkiezingen zou gaan gebeuren. Is gelukkig nog steeds niet gebeurt. Dus wat dat betreft zou wat meer bescheidenheid met het voorspellen, wel wat meer op zijn plaats zijn. Overigens een mooi commentaar. God de Heer regeert, beeft gij volken eert. Gelukkig maar. Laten wij het invullen van de nabije toekomst maar aan God over. Maar spannende tijden zijn het inderdaad.

 14. Victorien zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 november 2012 om 19:03

  Gelukkig is de eindtijd nabij. Vol verlangen zie ik er naar uit om mijn Heiland en Heer te mogen ontmoeten.Laat maar snel gebeuren. Het is weer als in de tijden van Sodom en Gomorra, alles wordt toegestaan en ook nog gestimuleerd. Wat me opvalt is dat het normale, niet meer wordt gezien als normaal. Hef je hoofd omhoog, inderdaad, verwacht Hem elk moment. Israel is Zijn oogappel, wij mogen Zijn Israel liefhebben. Door Zijn genade zijn wij behouden, wij hebben lief, omdat Hij eerst heeft liefgehad. Bid dat Zijn dag spoedig mag komen. Amen.

 15. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 november 2012 om 19:06

  Beste Dirk

  Zeer wijze woorden die je daar neerschrijft. Laten we inderdaad omhoog blijven zien. We zijn immers nog slechts bijwoners van deze wereld.

 16. Aalt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 november 2012 om 19:41

  Het gaat goed, omdat de HEERE de Verbondsgod is. Hij is de Ik zal zijn Die Ik zijn zal. Hij is eeuwig in Zijn wezen, getrouw in Zijn beloften en almogend in de uitvoering daarvan. Alles zal wankelen, maar het Verbond van God niet.
  En zolang de zon en de maan er zijn, zal Zijn Naam worden voortgeplant, van kind tot kind.
  De stedelingen zullen bloeien
  gelijk het malse kruid
  Zijn Naam en roem zal eeuwig groeien
  Ook zal eeuw in eeuw uit
  het nageslacht Zijn grootheid zingen
  zolang het zonlicht schijn’
  Hun zal een schat van zegeningen
  in Hem ten erfdeel zijn.

  En… Hij heeft de tijden in Zijn hand.
  De tijd van ons sterven.
  De tijd van Christus’wederkomst.
  Laten we bereid zijn om Hem te kunnen ontmoeten.
  Lees de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden, Matth 25.
  De Geest en de bruid bidden: Heere Jezus, kom haastiglijk.

 17. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 november 2012 om 21:22

  Beste Dirk,
  Wat een wijze, heldere en begrijpelijke bijbelse uitleg over de zich in versneld tempo, aan de voltrekkende zijnde eindtijd-profetieën, en hierdoor de wederkomst van Jezus steeds dichterbij komt. Ook jouw krachtige oproep, om juist nu onze hoofden omhoog te heffen, en voor de Here onze zonden belijden en Hem verheerlijken met vele lofprijzingen, daar kan ik ook alleen maar Amen… Amen op zeggen.
  Ik moest wel even denken aan de gelijkenis van jouw oproep, met het bijbelverhaal over Johannes de Doper. Hij kondigde ook met krachtige en heldere woorden, de KOMST van de Messias aan, en net als hem blijven wij ook “roepende in de woestijn” Maar wij weten wel, dat deze dingen eerst moeten gebeuren, het brengt ons alleen maar dichter bij onze verlossing.

  A, Klein, reactie 11+12,
  Met veel interesse heb ik U theoretische uitleg gelezen over het Joodse volk en Israël. De eerste zin spreekt mij het meeste aan, waarin u stelt: De uitbreiding van de GROEP die tot Geheel Israël kan worden gerekend. Zie. Gen. 28:14 Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen ALLE geslachten van de aardbodem gezegend worden. Roept bij mij wel de vraag op:
  Mevr. Klein, Als u met De uitbreiding van de GROEP bedoelt Alle Christen-getuigen over de hele wereld, dan ben ik het helemaal met u eens, want wij Christenen horen allen bij Gods-uitverkoren volk. Hub.

 18. J.Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 november 2012 om 21:48

  In de brieven van Paulus worden de puntjes op de i gezet voor hen die niet alleen geboren zijn, maar ook wedergeboren zijn, en wel uit water en geest, zoals de Heere Jezus Christus dit zegt, en daarom wil ik het volgende gedeelte van de brief aan de Galaten citeren:
  “Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus.
  Want gij allen,die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.
  Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije , van mannelijk en vrouwelijk;
  gij allen zijt immers één in Christus Jezus.
  Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van ABRAHAM, en naar de belofte erfgenamen”, aldus
  Galaten 3: 26, 27 , 28 en 29.

  Een uitspraak van Johannes de Doper die hierop aansluit is Mattheus 3 de verzen 3, 7, 8 en 9:
  “Toen hij (Johannes de Doper) nu zag, dat velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot den doop in de rivier de Jordaan, kwamen zeide hij (Johannes de Doper) tot hen: Adderengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om den komende TOORN te ontgaan?
  Brengt dan vrucht voort, die aan de bekering beantwoordt; en beeldt u niet in, dat gij bij u zelf kunt zeggen: Wij hebben ABRAHAM tot Vader, want ik zeg u, dat God bij machte is uit deze STENEN ABRAHAM kinderen te verwekken”

 19. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zondag 11 november 2012 om 2:11

  In aansluiting op reacties 11, 12 en 18 mag ik het volgende opmerken?
  Het EEN sluit het ANDER niet uit. In dit geval zouden we moeten denken: EN Israel uit Jacob….EN Israel, ingelijfd uit de heidenen i.p.v. ..OF…OF. Zowel Israel (Jacobs’ zaad) als Nw Israel (Abraham’s zaad uit Ismael plus 6 zonen met Ketura plus alle bekeerlingen uit de volkeren) ZULLEN behoren tot die grote schare die niemand tellen kan. Wij verwisselen zo gemakkelijk Abraham met Jacob en Israel etc… en denken dan dat het allemaal hetzelfde is.
  We zijn wel EEN, en we zijn ALLEN gered op dezelfde basis van het volbrachte werk van de Here Jezus Christus, maar we zijn niet allemaal EENDER! Er bestaat een grote verscheidenheid in die eenheid. Als we dit bij ons Bijbel lezen meer zouden toepassen gaat het zeer verhelderend werken.
  Allen (uit beide groepen) die niet gered zijn door Zijn dierbaar bloed, kunnen niet tot Abraham’s zaad gerekend worden zelfs niet door die via de bloedband tot Abraham behoren. Zij behoren tot het ADDERENGEBROED (satan’s zaad).
  Jacobs zaad blijft de hele Bijbel door een apart volk (ook in de verstrooingen zijn zij beide keren bewaard) tot in het laatste Bijbelboek toe.
  zie vervolg

 20. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zondag 11 november 2012 om 2:12

  We zien dit zelfs weer terug in het Nieuwe Jeruzalem waar de 12 poorten de namen van Jacobs 12 zonen dragen, maar toch gegrondvest zijn op het Evangelie van het Middelaarswerk, en waar de 12 apostelen de eerkroon krijgen met hun namen op het fundament onder de poorten. Wat een eer! Dat Jacobs’ 12 zonen allemaal weer in het licht mogen staan ondanks hun wereldgezindheid/hun zonden! De Bijbel verhaalt de eerste 2000 jaar van de Val tot Abram), focust de volgende 2000 jaar op Zijn uitverkoren volk, Israel en de profeten van het OT, en focust de laatste 2000 jaar, sinds Jezus Christus, op drie groepen, de Joden, de Kerk/Gemeente en de Heidenen en gaat (na de Opname) in Openbaringen weer over op Israel en de volkeren. De rol van de 144.000 uit de 12 stammen Israel’s worden dan een voor een genoemd voor een speciale opdracht. Zo staat het in Gods Woord. In dit licht van 3×2.000 jaar wordt het ook gemakkelijker op te geloven in het Duizendjarig Rijk, die de 7e dag (des vredes, de Sabbat) zal zijn. Dit is toch een heel normale conclusie, als de Here zelf zegt dat bij Hem duizend jaar als een dag gerekend wordt. Dit is die Dag des Heeren, die onnoembare keren in Gods Woord wordt genoemd. Dit in tegenstelling tot de scheppingsdagen, waar de Here er steeds bij zegt: en…. “het was avond geweest, en het was morgen geweest”.
  Vr.gr. Johanna

 21. Dick zegt:
  Geplaatst op zondag 11 november 2012 om 13:24

  Beste broeders en zusters,
  Deze afgelopen week zing ik elke dag een prachtig lied.

  Turn your eyes upon Jesus
  look full in His wonderful face
  and the things of earth will grow strangely dim
  in the light of His glory and grace

  Wat er ook gebeuren gaat. Alles is in Zijn hand. Halleluja!!

 22. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 11 november 2012 om 14:53

  Sjalom,

  Het is nogal gemakkelijk om te zeggen dat we nu de eindtijd beleven. De wereld kraakt in zijn voegen, maar dat doet deze al vele eeuwen. De apostel Paulus spreekt daar al over. We zijn inmiddels vele dagen verder en moeten constateren dat er nog niets heeft plaats gevonden. Zij, die de kerk hebben verlaten, herinneren er ons steeds weer aan. Ook de lauwheid in de kerk speelt een grote rol in deze. Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Maar hebben zij die ons bestrijden gelijk? Ik denk het niet. Elke dag die voorbij is gegaan wordt bij het geheel geteld die G’d heeft bepaald. Op een gegeven moment is die maat vol en kan er ook niets meer bij.

  De mensenmassa zit gevangen in de smeltkroes die we “tijd” noemen. Graaien, en graaien maar. Nee, we delen niets meer met een ander. Die heeft, denken we, al meer dan genoeg. Nee, onze onverzadigbare honger naar meer houdt ons bezig in de smeltkroes. Angstig? Welnee, pluk de dag wat wellicht maak je die morgen niet meer mee. Een thema wat al zeer oud is en vele eeuwen stand houdt. Eerst was dit bij de bovenlaag zichtbaar en het sijpelt ook door naar de onderlaag. Dit proces kan niet langer doorgaan. De ongebreidelde hebzucht is een groot kwaad. Maar ook de invloedssfeer sluit vaal naadloos aan bij het kwaad.

  Hoeveel uren worden er besteed om nietszeggende berichten de wereld in te sturen. Als we maar volgers genoeg achter ons aan krijgen. Ziedaar: ook dat is lucht en ledigheid. Voor de tegenstander van G’d een geweldig instrument om op een anonieme wijze de mens af te houden van het bestuderen van het woord van G’d. Meningen zijn heilige huisjes geworden, die op hun beurt weer worden afgebroken. De elite klaagt: laat me met rust mijn feestje wordt verstoord. De arme klaagt bij G’d: doe mij recht en verlos mij. Een neutrale bekommert zich om niets.

  Voordat je het beseft is bij onze G’d de maat vol. Onze G’d laat niets overlopen!

 23. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 11 november 2012 om 16:49

  Conclusie, laten wij met opgeheven hoofd een licht in de wereld zijn.
  Laat ons de liefde voor de Here Jezus verkondigen.
  Laten wij tevreden zijn met wie wij zijn, en laat ons niet met aardse zaken bezig houden die er in Gods ogen niet toedoen.
  Laat ons in deze tijd het kruis dragen, en strijden tegen het kwade.
  Laat ons niet somber zijn in deze tijden. Laten wij juist gaan stralen vol blijdschap dat wij de Here Jezus kennen. laten wij dat vreugdevol vertellen aan iedereen die het maar wil horen.
  Laten wij volledig Israel en het joodse volk steunen, Gods oogappel.
  laten wij bidden dat wij in afhankelijkheid van de Here mogen leven en handelen, dat de heilige geest in ons mag werken omdat te bewerkstelligen.

  Vr gr Rene Postma.

 24. Heman zegt:
  Geplaatst op zondag 11 november 2012 om 18:01

  Beste Dirk en alle nieuwsbrief lezers,
  Met vaste regelmaat lees ik de nieuwsbrieven en ook de meningen en commentaren van de andere lezers,
  wat is het goed om vaak een heel andere kijk op verschillende onderwerpen te krijgen en zo steeds weer bijscholing te mogen ontvangen in bijbels onderwijs.
  Ik wil op deze manier mijn dank aan jullie alln uitspreken en ook wens ik dat we alle door Gods Geest geleid meer en meer van Hem mogen leren.
  Met jouw woorden Dirk, waar je steeds mee afsluit, wil ik nu ook alle lezers groeten en Gods rijke zegen
  toewensen.
  Herman

 25. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 11 november 2012 om 18:52

  Op Wie of Wat “richten” wij ons?? Wie is de Koning over ons leven? Is ons (geestelijk) voedsel altijd wel “koosjer”?? Steeds vaker zie ik, dat valse leringen en opvattingen (vaak uit verkeerde boeken) worden aangehangen door soms de liefste christenen, die vervolgens in de sociale media worden geciteerd. Wie toetst nog aan het Woord, de dingen die in boeken staan? Wie lijkt er nog omhoog???? Ik citeer heel vaak Kolossenzen 3:
  “1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. 4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.” (NBG51)

 26. Geralda zegt:
  Geplaatst op zondag 11 november 2012 om 20:43

  Beste Dirk,

  Wat je zegt is waar, laten we ons op Jezus richten en alleen op hem en Hij heeft alles in de hand!

 27. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op maandag 12 november 2012 om 2:38

  Zoals in het commentaar gechreven wordt :

  In Mattheus 7:21-23 lezen we: ‘Niet ieder die tegen Mij zegt: Here, Here, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!’

  Lees en begrijp ! U die wetteloosheid werkt of Weg met jullie, wetsverkrachters!” NBV
  Begrijpt U het ? wetsverkrachters kun je ook schrijven als overtreders van de wet / Torah geboden.

  Probeer met alles wat U heeft de G’ds wil , de Torah geboden te gehoorzamen , anders zou Yeshua ook wel eens tegen U kunnen zeggen:
  GA WEG VAN MIJ , IK HEB U NOOIT GEKEND.

  Openbaring 14
  12 Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden [ Torah gehoorzamen ] en aan de trouw van Jezus [ Yeshua ] .

  Keer U om , terug naar de wortels , kom leren, aanbidden, vieren en meer in het huis van Yeshua !
  De 2 pijlers, Geloof in Yeshua , de G’d van Israel en gehoorzaamheid aan Zijn wil de Torah geboden.

 28. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 november 2012 om 0:08

  Ik dacht, dat “de wet” in ons hart is geschreven…. nou ja, in mijn hart blijkbaar, Jochanan….. Daarom ben ik bevrijd!! De letter doodt! 2 Kor.3: 17 ”…. waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.”

 29. Ronald zegt:
  Geplaatst op woensdag 14 november 2012 om 7:47

  Dat wij nu in een “crisis” verkeren is allemaal schijn, de Europese politiek (inclusief die hier in Nederland) wil ons dit doen geloven, maar alles is alleen gebaseerd op het stichten van een Europese superstaat, niets meer en niets minder. Europa moet het antwoord zijn op wat men nu de crisis noemt. Voor hen die de Schrift kennen moet er toch een belletje gaan rinkelen, het oude Romeinse rijk wordt opnieuw nieuw leven in geblazen. Door middel van oorlogen is het nooit gelukt om een verenigd Europa te stichten (Napoleon en Hitler zijn daar de beste voorbeelden van) en nu probeert men het door middel van de onrechtvaardige mammon omdat dit iedereen raakt in Europa, satan wil een eigen rijk op aarde en dat zie je terug in het huidige Europa dat bijna geheel de levende God de rug heeft toegekeerd, maar een valse religie als Islam weer wel omarmt, want zeg niets verkeerds over Islam binnen Europa en je hebt de poppen aan het dansen, wat dat betreft vervreemd het mij dat slechts een Geert Wilders het gevaar van Islam ziet en vele die zich “christelijk” noemen zijn daar blind voor. Waarschijnlijk komt dat laatste voort omdat men de levende God van de Bijbel heeft ingeruild voor een god van humanisme, want moeten wij niet tolerant zijn? Moet niet alles gewoon kunnen? Liefde wordt voor liefdeloosheid gezien en liefdeloosheid doet zich voor als liefde, een voorbeeld hiervan is dat men andere mensen niet mag wijzen op zonden, want dat is toch wel zo liefdeloos. Ik draai het om indien ik een zondaar (zijn wij niet allemaal zondaren? ) wijs op zijn/haar zonde is dat juist uit liefde omdat ik niet wil dat die mens verloren gaat, maar indien ik zwijg of de zonde zelfs toesta dan ben ik liefdeloos bezig omdat zo deze mens nooit zal gaan inzien dat hij/zij zich moet bekeren van deze zonde, want het is toch allemaal ok?

 30. Ronald zegt:
  Geplaatst op woensdag 14 november 2012 om 7:50

  Het enige antwoord op dit alles is Yeshua haMashiach – Jezus Christus, daarom wordt wakker en laat je vinden door God zolang Hij Zich nog laat vinden, want nabij is de tijd van Zijn komst!

 31. Greetje van beesten zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 november 2012 om 20:21

  Bedankt Dirk voor de bemoedigde woorden in de nieuwsbrief en dat we niet bang hoeven te zijn, want ik vind het maar eng allemaal. Maar als alles om ons heen instort, kijken we uit naar Zijn komst die komende is. Halleluja prijs de Heer. En zoals je zegt, als die dingen gebeuren zoals het in de bijbel staat geschreven dat we OMHOOG kijken. Ja dat is waar en wetende dat Hij spoedig komt op de wolken en een ieder zal Hem zien, dus laten we heel dicht bij Jezus blijven en getuige zijn om nog velen te redden uit de duisternis en naar het licht van Jezus te brengen. Laten we Israel vrede toe bidden zoals in het Woord staat en goed doende om ons heen en biddende dat we staande blijven en op Hem blijven vertrouwen. De Here Jezus geeft RUST en VREDE, die bid ik jou ook toe en Gods zegen en sterkte met jullie dochter Lieke en haar man die weer terug zijn om daar te werken in Gods plan en jullie elkaar zeker moeten missen voor een hele tijd.
  Shalom

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden