Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Komt er een Palestijnse staat? (39 reacties)

Geplaatst op donderdag 29 november 2012, 20:13 door Dirk A A

Biedt de Bijbel ruimte voor een toekomstige Palestijnse staat in Judea, Samaria, Gaza en Jeruzalem? Deze vraag is actueel nu de VN met grote meerderheid heeft gestemd voor de opwaardering van de status van de Palestijnen. Mijn antwoord is: Dit is niet Gods wil, Hij heeft het land toegezegd aan Zijn volk Israel. Dat zeg ik allereerst en met grote nadruk. Toch acht ik het mogelijk dat zo´n staat er wel komt, maar dan slechts tijdelijk. Ik zal u uitleggen waarom.

Laat het duidelijk zijn: ik ben pertinent tegen de stichting van een zelfstandige Palestijnse staat, op grondgebied dat God heeft toegezegd aan Zijn eigen volk. Maar daarmee is niet alles gezegd. Als God iets niet wil, wil dat nog niet zeggen dat het ook niet gebeurt.

De kwestie is actueel nu de Palestijnse Autoriteit een verzoek bij de VN heeft ingediend tot ophoging van de Palestijnse status; nog geen volledig lidmaatschap, maar wel dicht daarbij. Een grote meerderheid van de landen steunde dit verzoek. Gelukkig stemt Nederland niet voor dit verzoek, met nog een aantal andere landen, maar helaas niet tegen. Dat was mij liever geweest. Een veto kon nu niet worden uitgesproken, dat kan pas wanneer een verzoek tot volledig lidmaatschap wordt behandeld door de Veiligheidsraad van de VN.
Het is bizar dat deze stemming precies 65 jaar na 29 november 1947 plaatsvond: de dag waarop de VN stemde vóór de stichting van de staat Israel.

Terug naar de vraag: Is het – rekening houdend met de Bijbelse gegevens – te verwachten dat er een zelfstandige Palestijnse staat komt? Bij de beantwoording van deze vraag is het belangrijk te vermelden dat wat wij het Oude Testament noemen dezelfde zeggingskracht heeft als het Nieuwe Testament. Het is één geheel.
Ik geloof niet, zoals sommigen tegenwoordig beweren, dat de rol van het volk Israel in het land Israel is uitgespeeld met de komst van Christus. In Romeinen 11 wordt immers de vraag gesteld of God Zijn volk Israel heeft verstoten. ´Volstrekt niet,´ is het overduidelijke antwoord. Geen sprake van, zou je ook kunnen zeggen.

Luister naar het dankgebed van David in 2 Samuel 7:24 en 25: ‘En wie is als Uw volk, als Israël, het enige volk op de aarde dat God is gaan verlossen om voor Hem een volk te zijn, om Zich een Naam te maken en voor u, Israël, deze grote en ontzagwekkende dingen te doen: voor Uw land, voor de ogen van Uw volk, dat U voor Uzelf uit Egypte verlost hebt van heidenvolken en hun goden. U hebt Uw volk Israël voor eeuwig voor Uzelf bevestigd als Uw volk, en Ú, HERE, bent hun tot een God geworden.’

De omvang van het land wordt beschreven in Genesis 15:18. Daar zegt de Here tegen Abraham: ‘Aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat.’
Nooit is deze verbondsbelofte ingetrokken. De Here belooft hier het hele gebied van de Nijl tot aan de Eufraat in Irak aan toe. Israel zal niet kleiner worden, nee, Israel zal in de toekomst groter worden!

Dit gebied omvat 100 procent zeker ook de gebieden die de Palestijnen als hun staat zien, namelijk Gaza, Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem. Het is land waarvan de Here zegt: Het is Mijn land en ik geef het aan Mijn volk. Daar hebben andere landen vanaf te blijven.

Is daarmee alles gezegd? Ja en nee. De Bijbel spreekt niet specifiek over een Palestijnse staat. Mensen kunnen God ongehoorzaam zijn. Ze kunnen Gods woorden aan hun laars lappen. Dat zie je in Bijbelse tijden, dat zie je ook nu.
De Here geeft in de Bijbel aan dat het moment zal komen dat Hij de volken zal oordelen vanwege het feit dat ze Zijn land gedeeld hebben. In de geschiedenis is het al vaker gebeurd dat andere volken het land of delen in bezit namen, dat kan ook nu gebeuren. Maar Gods oordeel zal erover komen.

Lees maar, Joel 3:1-3: ‘Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. Zij hebben het lot geworpen over Mijn volk.’

God zal een rechtszaak voeren met de heidenvolken vanwege Zijn volk en Zijn eigendom Israel. Ze hebben Zijn volk verstrooid onder de volken en Zijn land verdeeld. Dat is toch precies wat er nu dreigt te gebeuren. De hele wereld dringt erop aan Gods land te verdelen. Ik zou geen land weten dat daar op tegen is. Zelfs Israel zegt ertoe bereid te zijn, maar dan wel na onderhandelingen.

Deze onderhandelingen worden gevoerd, achter de schermen, en soms zichtbaar. En zeker, ik geloof dat God kan verhinderen dat er een zelfstandige Palestijnse staat komt. Daar bid ik eerlijk gezegd ook om. En ik denk ook niet dat ooit nog zover zal komen dat het oostelijke deel van Jeruzalem opnieuw zal worden weggegeven door Israel.
In Lucas 21:24b lezen we immers: ‘En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.’ Aan het vertrappen van Jeruzalem is wellicht in 1967 een einde gekomen.

De Palestijnse staat is intussen in wording. Voor 1964 bestond het Palestijnse volk niet eens. Het was een ‘meesterzet’ van voormalig PLO-leider Yasser Arafat, om te gaan spreken over de Palestijnse bevrijdingsorganisatie en het Palestijnse volk, wat ‘niet anders’ is dan een verzameling Arabieren uit Saoedi-Arabië, Egypte en andere landen.

De zogenaamde Palestijnse gebieden waren op dat moment nog bezet door Jordanië. In 1967 werd Israel opnieuw aangevallen door de Arabische landen, met als doel de vernietiging van Israel. Maar door een Godswonder won Israel de oorlog en kreeg Judea, Samaria, Gaza en Oost-Jeruzalem in bezit, precies de gebieden waar men nu de Palestijnse staat wil uitroepen.

De Palestijnen beweren dat ze vechten voor hun oude thuisland, dat is bezet door de Joden. Dat is echter een leugen, waar de wereld wel in gelooft.
Israel werd al een natie in het jaar 1312 voor Christus, maar liefst 2000 jaar voor het begin van de islam. Veertig jaar later, in 1272 voor Christus, veroverde Israel het land en had het vervolgens duizend jaar in bezit. Ook nadat de Babyloniërs en de Romeinen een einde maakten aan de Joodse soevereiniteit, bleven er altijd Joden wonen.

Nooit in de historie bestond er een Palestijnse staat. Voor het eerst werd de naam Palestina gebruikt in het jaar 70 na Christus, toen de Romeinen hun genocide op de Joden ten uitvoer brachten, de tempel verwoestten en verklaarden dat het land Israel niet meer bestond. De naam Palestina is afgeleid van de Filistijnen.

Alle lijden is vreselijk, maar het is niet eerlijk om het lijden van de Palestijnen, zoals ze zich nu noemen, eenzijdig toe te schrijven aan Israel. Het waren de Arabische leiders die in 1948 hun onderdanen die in Israel woonden, opriepen het land te verlaten. Nadat Israel verslagen zou zijn, zo beloofden ze, zouden ze weer terug kunnen keren.
Maar Israel werd niet verslagen, ze konden niet meer terug. Ze werden ook niet opgenomen door de Arabische landen. En nu worden ze ‘gebruikt’ om Israel alsnog te elimineren. Dat staat immers nog steeds in de handvesten van de Palestijnen, zowel van Hamas als van Fatah.

Hier moet nog iets aan worden toegevoegd. Na de Eerste Wereldoorlog besliste de Volkerenbond dat het grondgebied van het huidige Israel en Jordanië het thuisland voor het Joodse volk zou zijn. Later kwam de VN in 1947 met een aangepast voorstel om het gebied te delen in een Joodse en een Arabische staat. Israel ging akkoord, hoewel haar gebied enorm werd ingeperkt, de Arabieren weigerden.

Denk nu niet dat ik alle Palestijnen veroordeel en afschrijf. O nee. Vergeet niet dat veel van hun lijden hun wordt aangedaan door hun eigen leiders. En er is in de Palestijnse gebieden meer luxe dan de media ons willen doen geloven. Laten we ook voor hen bidden en ons verbonden weten met de christenen onder hen. Maar een zelfstandige staat voor hen op grondgebied dat de Here aan Zijn volk Israel heeft toegezegd, dat is niet de Bijbelse weg.

Komt er dan nooit vrede? Zeker wel. Wanneer de Vredevorst, de Here Jezus Christus, Zijn rijk van vrede en gerechtigheid zal vestigen. Dan zal vanuit Jeruzalem de vrede uitgaan over de hele wereld.
Maar eerst zullen dan de volken geoordeeld worden op grond van hun houding tegenover Israel (Joel 3). Dat zal, indien er een Palestijnse staat is gekomen, meteen ook alweer het einde van die staat betekenen, omdat de toezegging van de Here God uit Genesis 15 werkelijkheid zal worden, dat Israel zich zal uitstrekken van de Nijl tot aan de Eufraat.

Ook ons land en ons volk zal dan geoordeeld worden vanwege onze houding jegens Israel. Nog steeds staat een meerderheid van de Tweede Kamer achter Israel. Dat is een wonder in deze tijd.
Ik smeek u: ga op uw knieën voor ons land en voor ons volk, voor de regering en voor minister Timmermans van Buitenlandse Zaken en vraag aan de Here dat Hij het zo zal leiden dat Nederland de deling van Israel nooit zal steunen. Tot eer van Hem, tot zegen van Israel en tot zegen ook van ons eigen land en volk.

Dirk van Genderen

39 Reacties

 1. Moi zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 november 2012 om 20:30

  Zal het tot stand komen van de tijdelijke Palestijnse Staat gebeuren wanneer de antichrist aan de macht komt en dat valse verbond met Israel gaat sluiten?

 2. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 november 2012 om 21:44

  Beste Dirk,

  Ik heb gelezen (Jerusalem Prayer Team) dat in de Gaza borden staan waarop staat dat ze Iran bedanken
  voor de levering van de wapens om op Israel raketten te kunnen afschieten zoals ze dat ook gedaan heb-
  ben. Het is een vies spelletje dat wordt gespeeld. In wezen spannen de omringende moslimlanden samen
  om Israel te annileren. Iran schijnt over een grote kernbom te gaan beschikken die driemaal krachtiger
  is dan die werden geworpen op Nagasaki en Hiroshima. Het moge duidelijk zijn dat dit uitloopt op een
  enorme confrontatie en Israel zal dan blij zijn met de Anti-Christ als hij het gevaar voor Israel
  weet te bezweren. En de Anti-Christ zal als de messias onthaald worden. Hij zal iemand zijn met
  bijzondere gaven op allerlei terreinen en ook in staat om wonderen en tekenen te verrichten (2 Tes.
  2:8-10). Deze schijn-messias zal Israel aannemen omdat hij komt met grootsheid en in pracht en praal.
  Net zoals het volgens hen in het OT staat. De Here Jezus kwam in de vernedering en de armoede en werd
  als een misdadiger gekruisigd. Maar uiteindelijk zal gans Israel behouden worden als de Here Jezus
  komt met grote kracht en heerlijkheid. Dan zullen zij Hem zien (Openb 1:7).

  Broeders en zusters: Wordt wakker want de Here komt!

  Shalom! San

 3. TW zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 november 2012 om 13:49

  Beste Dirk,

  Toch zou ik willen vragen dat we voor onze Christen Broeders en Zusters in de Gazastrook moeten bidden. Deze zijn daar veel. Jezus vraagt dit van ons geloof ik. Juist werkt Hij momenteel veel onder de Moslims, en ook onder de Palestijnen. Juist waar wij soms alleen naar jet Joodse volk neigen de voorkeur te geven. Ik betrap mijzelf daar ook wel eens op. God geeft meer om een zielen van die hem toebehoren, ik gun hen ook een rustige woonplek. Wel hoop ik dat veel Joodse mensen de Here mogen leren kennen. Veel Christenen in Israël emigreren nu naar Canada of Amerika omdat het niet echt altijd even ideaal is om als Christen in Israël te wonen. Ik steun Israël waar ik kan en weet ook dat God een plan heeft met dit land, meer nog met de harten van de Joden om voor altijd en eeuwig in het Beloofde Land te mogen wonen tezamen met Christenen ook uit de Palestijnen.

  broedergroet,
  TW

 4. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 november 2012 om 19:42

  Sjalom,
  Onze G’d gaf aan vader Abraham de belofte: overal waar je jouw voet neerzet zal ik je het land geven. Laten we nagaan waar Abraham zijn voet neerzette: Het gebied vanaf de de Eufraat en de Tigris, Egypte, het Saoedische schiereiland bij de berg Horeb. Kortom een zeer groot deel van het Midden-Oosten! We kregen ons eigen land in bruikleen, want G’d is immers de wettige Eigenaar daarvan. Hij is het die ons daar een plaats beschikt heeft, met een grens die voor ons helder genoeg is om die niet te overschrijden.

  Aangezien het door de eeuwen lang een land is geweest van melk en honing komen daar altijd vreemden op af die een graantje mee willen pakken. Op zich is dat geen enkel probleem, want juist het Torahgebod biedt ruimte aan de vreemdeling. Het Torahgebod geldt ook voor de vreemdeling die in ons land verkeert. Deze regels heeft G’d zelf ingesteld en de vreemdeling heeft daar nimmer moeite mee gehad. De vreemdeling diende tegen betaling op het land en werkplaats op eenzelfde wijze als onze eigen volksgenoten.

  Nu, vele eeuwen later, keren wij terug naar het land van onze voorvaderen. Dat is de plaats die G’d beschikt heeft. Exact volgens de profetieën die daarover zijn uitgesproken. Vele teksten in de Bijbel wijzen daarnaar. Wat frappant is dat een groot de wereldbevolking geen boodschap meer heeft aan de Bijbel. Daarmee ondergraven zij vanuit hun eigen visie het bestaansrecht van mijn volk. Zwaar wordt dat opgeklopt en menige christen doet daar van harte aan mee door op te merken dat het Joodse volk het bij G’d heeft verbruid!
  De VN samenstelling is zodanig dat er altijd een meerderheid is tegen Israël. In 1948 stemde men strategisch vanwege de olielanden.
  De Gazastrook is van Egypte; de Westbank is door Jordanië verlaten in een niemandsland en hebben dat nimmer teruggeëist.

  Het probleem zit in hun leiders met hun ideologie die erop uit zijn om Israël te vernietigen. Jammer dat veel christenen daar geen oog voor hebben. Wij Joden wachten op de Messias.

 5. Aalt Pruis zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 december 2012 om 12:01

  Beste broeder Dirk,
  Wat de grenzen van het toekomstige Israël zijn vinden we in Ezechiël 47 en 48. En ook hoe de stammen in het land zullen wonen. Zelf heb ik het idee dat men het land groter wil maken als dat de bedoeling van God is. Het is in elk geval zo dat God gezegd heeft in Leviticus 25:3: het land zal niet voor altoos verkocht worden, want het land is van Mij en jullie zijn vreemdelingen en bijwoners bij Mij.

  Gods zegen toegewenst

 6. Aliyah zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 december 2012 om 12:29

  Even een eerste reactie; buitengewoon lafhartig van onze overheid om blanco te stemmen, een blancostem is een stem vóór een Palestijnse staat… we moeten bidden voor onze overheid en die in hoogheid zijn gezeten! Bidden voor de vrede van Jeruzalem

  shalom

 7. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 december 2012 om 13:32

  We moeten ons realiseren dat God nog een appeltje te schillen heeft met het joodse volk. Want hoewel ik voor 100 % geloof in de profetieën m.b.t. het herstel van de staat Israel, verwerpen de meeste joden inclusief hun leiders nog steeds de Heer Jezus als de Messias van Israel.
  De profetien geven ook aan dat deze leiders een verbond zullen sluiten wat een verdrag met de hel wordt genoemd, omdat zij nog steeds op de god der vestingen vertrouwen in plaats van op Israels God.
  De Heer geeft Zelf aan, nadat zij Hem verwerpen, dat als een ander komt in zijn eigen naam, zij deze zullen aanvaarden, Joh. 5:43, en Johannes waarschuwt dat de antichrist zal komen.
  Er komt een grote verdrukking omdat God de volken gaat oordelen en daardoor een gedeelte van Zijn volk Israel ertoe zal brengen hun knieen te buigen voor de Messias, Jezus Christus.
  Dit is het hoofdonderwerp van de Psalmen. Inleiding, psalm 1 en 2.
  In Openb. 11:2 staat dat Johannes de tempel Gods moet meten maar de voorhof er uit moet laten, omdat deze de heidenen voor drie en een half jaar gegeven is. Het lijkt me voor de hand liggend, dat dit wijst op een verdrag waarbij een of andere vorm van een Palestijnse staat zal worden gerealiseerd. Ook moet men beseffen dat Israelische leiders vrijmetselaars zijn, afgodendienaars dus, waarvan een monument in Eilat staat. Dus inderdaad, God heeft nog een geschil met Zijn volk, en we mogen bidden dat Hij nog velen de ogen opent, voordat de deur gesloten wordt.

 8. angela zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 december 2012 om 14:29

  Na zoveel eeuwen van vervolging door christenen is het heerlijk om teksten voor Gods volk te lezen en zien gebeuren. Zacharia 1
  ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Brandend van liefde neem ik het op voor Jeruzalem en Sion, 15 en ziedend van woede ben ik op de zelfgenoegzame volken. Ik had mijn toorn immers al weer laten varen, maar zij hebben mijn volk steeds harder aangepakt. 16 Daarom – zegt de HEER – keer ik vol erbarmen terug naar Jeruzalem. Mijn huis zal er worden herbouwd – spreekt de HEER van de hemelse machten – en met het meetlint in de hand zal een begin worden gemaakt met de wederopbouw van de stad.’ 17 Verder moest ik verkondigen: ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Opnieuw zullen mijn steden overvloeien van voorspoed, opnieuw zal de HEER Sion troosten, opnieuw zal hij Jeruzalem uitverkiezen.’

  Wat betreft de Palestijnen denk ik vaak aan Zacharia 9
  6 Dan zal een bastaardvolk in Asdod wonen, en Ik zal de trots der Filistijnen uitroeien. 7 Ik zal hem het bloed uit de mond verwijderen en de gruwelen van tussen zijn tanden, en dan zal ook hij overblijven voor onze God, zodat hij zal zijn als een stamhoofd in Juda, en Ekron als een Jebusiet.

  Als er een volk een bastaard volk is zijn het wel de Palestijnen, en als er een volk gewelddadig is is het wel Hamas. Toch heeft God ook beloften voor hen als zij zich bekeren

  Verder weet niemand van ons wie onder de moslims in het Midden-Oosten nog van Joodse komaf zijn.
  Zelfs met de bijbel in de hand is het niet eenvoudig.
  Al schreeuwt mijn hele hart naar rust en vrede voor de Joden.

 9. THea zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 december 2012 om 15:19

  Zou God met ons Europese christenen ook geen appeltje te schillen hebben? De honderden jaren dat er joden onder ons gewoond hebben, hadden wij ze tot jaloersheid moeten verwekken. Wat hebben wij gedaan: onszelf in hun plaats gesteld, vervolgd met de holocaust als gevolg. Wij hebben bloed aan onze handen!

 10. Simone Hopman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 december 2012 om 15:54

  Ik denk dat wij woorden als G’D heeft nog een appeltje met het volk Israël te schillen niet in onze mond moeten nemen. Laten wij niet vergeten wie wij zijn. Geënt op de edele olijf en daardoor deel van geworden. Wij hebben zoals Thea terecht zegt bloed aan onze handen. Zij hebben ons nodig het oordeel past ons niet. Ik heb een week geleden soldaten van het IDF en iemand van Keren Hayesod in de studio gehad. We hebben daar gezien dat we één volk zijn en één G’D hebben. Uw volk is mijn volk en uw G’D is mijn G’D. Dat werd letterlijk gezegd. Laten we samen optrekken in deze moeilijke tijd. G’D zal Zelf wel de weg gaan met Zijn kinderen. Wij mogen inmiddels gaan ontdekken dat onze wortels ook Joods zijn en leren hoe de verbanden in de Bijbel liggen. Wees dus echt voorzichtig met wat we zeggen want het oordeel is niet aan ons. Yeshua was op aarde een Jood en dat lijken wij wel eens te vergeten.
  Hij is het die zal komen en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg van de ongedeelde stad Jeruzalem. Israël zal leven Am Yisraël Chai.

 11. Gijs van Schaik zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 december 2012 om 18:05

  Beste Dirk. Er zijn zoveel teksten aan te halen uit de Schrift, dat als je wilt geloven dat de bijbel Gods Woord is, er geen twijfel over bestaat dat Israel als staat hersteld wordt. Het is Gods land, en Hij heeft het aan Israel als Zijn aardse volk beloofd. Of Israel in de huidige toestand zich daarop beroepen mag, waar velen in eigen kracht hun weg gaan, is een tweede. Het herstel rust niet op henzelf maar of Gods belofte, die onherroepelijk is. Ik maak uit Op. 11 en 12 op dat Jeruzalem in de drie- en een half jaar van de grote verdrukking, ten tijde van de antichrist, nog vertreden zal worden. Maar ze zullen tot God roepen en dan zal Hij ingrijpen. Momenteel werkt Hij achter de schermen (zie profetisch het boek Esther) maar het is en blijft Zijn oogappel (Zach.2:8). En vergeet niet dat Jeruzalem de stad van de Grote Koning is. De Messias zal in vrede en gerechtigheid heersen. Bidt voor de vrede van Jeruzalem (Ps.122: 6)

 12. Derk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 december 2012 om 18:30

  Duinsnip vergeet dat opgetekend staat: “……… en alsdan zal gans Israel behouden worden”. Hoe de God van Israel dat zal doen kunnen wij niet bevatten. Moeten we ook niet willen en vergeet niet dat als er 1 vinger wijst naar Israel, er 3 naar jezelf wijzen.

 13. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 december 2012 om 18:30

  Beste mnr Duinsnip….God denkt niet in termen, van ik heb nog een appeltje te schillen met het joodse volk. Dat zijn menselijke gedachten. God wordt er wel verdrietig van dat de mensheid, waaronder het joodse volk hun vertrouwen niet bij de Here Jezus neerleggen. Wij moeten oppassen dat onze ego niet met ons op de loop gaat, en dat zulke uitspraken kunnen leiden tot herhaling van joden vervolging door de eeuwen heen. Wij moeten lering trekken uit het verleden, en leren ons vertrouwen en afhankelijkheid geheel op de Here Jezus te vestigen.

  Vr gr Rene Postma

 14. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 december 2012 om 19:04

  Sjalom,
  Het doet mij telkens weer verdriet dat christenen menen mijn volk de les te moeten lezen. Blijkbaar gaat men er aan voorbij dat juist de volkeren, die zoveel bloed aan hun handen heeft, door G’d zullen worden geoordeeld. Als eerste op de wrede onderdrukking en het verdelen van ons land. Maar wat nog zwaarder weegt de diefstal die zij plegen om zonder meer ons af te schrijven en zeggen dat zij onze plaats hebben ingenomen.

  Het Joodse volk erkenden collectief de opstanding van Yeshua tot aan de kruisvaardertijd. Daarna viel het masker van de christenen af en betoonde zij openlijk vijandschap. De kerkleiding in die dagen was ongeletterd en riepen maar wat onzinnige kreten die beslist niet in de Bijbel staan. Het gemene volk volgden hun leiders en de eerste pogroms vonden toen plaats met instemming en een vrijbrief van de kerken! Heel terecht heeft het Joodse volk de christenen afgewezen. Gelukkig waren er christenen die zich wel distantiëren van vooroordelen ten aanzien van mijn volk. Ons respect gaat naar hen uit, zij zijn de ware vrienden van het Joodse volk. Let wel dat door de eeuwen heen slecht heel weinig mensen een goed getuigenis gaven die mijn volk tot jaloersheid zouden verwekken.

  Het zal zo zijn dat G’d met hen, die deze ramp over mijn volk hebben afgeroepen, een appeltje heeft te schillen. Dat is door alle tijden. Nagenoeg ieder land keert zich tegen mijn volk of blijft neutraal staan. Ook neutraal is een afwijzing die komt ten gunste van tegenstanders van het Joodse volk.
  Een ding staat vast: G’d haalt ons thuis om ons collectief, zoals het hoort, Yeshua als de Messias aan ons voor te stellen. Wordt dus niet ongerust hoe het zal aflopen voor mijn volk. Eerder roep ik allen op om u te verblijden om het feit dat Yeshua de Messias zich bekend zal maken aan mijn volk. De gehele wereld zal delen in deze feestvreugde.

 15. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 december 2012 om 19:16

  De onderstaande teksten zijn niet makkelijk maar het is Gods Woord.

  Er zal een schifting plaatsvinden onder het Israelische volk in de eindtijd, zoals er nu plaatsvind onder de heidenvolken, namelijk dat zij die de Heer aannemen God’s kinderen mogen worden.
  Zij die Christus afwijzen zullen verloren gaan, omdat zij de leugen liefhebben.
  Rom.9:27
  En Jesaja roept over Israël: Al ware het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden.
  28 Want Hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid; want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde.
  29 En gelijk Jesaja te voren gezegd heeft: Indien de Heere Sebaôth ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sódom geworden, en Gomórra gelijk gemaakt geweest.
  30 Wat zullen wij dan zeggen?
  Dat de heidenen, die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid, die uit het geloof is.
  31 Maar Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen.
  32 Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet, want zij hebben zich gestoten aan den steen des aanstoots;
  33 Gelijk geschreven is: Ziet, Ik leg in Sion een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; en een iegelijk, die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

  Openb.11:8 En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd.

  Pas na het oordeel, zullen alle profetien worden vervuld.

  Zach.14:16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.

 16. ADH zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 december 2012 om 20:52

  Misschien een ongebruikelijke opmerking, maar Abraham had toch wel meer kinderen dan alleen zijn (klein)kind Israël. Wie zegt er dat het betreffende land niet al wordt bewoond door de kinderen van Abraham, waarmee de belofte al lang is ingelost…?

  Enneh … staat er werkelijk: “……… en alsdan zal gans Israel behouden worden”.?? Volgens mij staat er “alzo”. En de bedoeling van dat vers is om aan te geven op welke wijze dat ‘behouden worden’ in z’n werk gaat.
  Stel dat er bij een inhuldigings-ceremonie van een kampioenschap wordt gezegd: “zus en zo zijn de protocollen – dit en dat is de volgorde van wat er staat te gebeuren en op die wijze zullen alle sporters hun prijs in ontvangst mogen nemen.” Betekent dat dan dat alle deelnemende sporters een prijs krijgen? Nee, alleen de winnaars. Volgens mij geldt die nuancering ook in dit vers uit Romeinen.
  Misschien heb ik het mis, maar zo niet dan leeft er een onuitroeibaar lijkend misverstand onder vele Israëlliefhebbers. En dat zou jammer zijn want het is echt niet nodig om de positieve vooruitzichten voor de gelovigen uit Israël een oneigenlijk, extra zetje te geven. Hoe goedbedoeld ook.

 17. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 december 2012 om 22:48

  Beste Dirk,

  Er staat geschreven Rom 11:1,2

  Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers ook een Israeliet, uit het
  nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. (vers 1)
  God heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren kende, niet verstoten. (vers 2)

  Als de God van Abraham, Izaak en Jacob dezelfde God voor de heiden als de Jood is, blijkt dan hoe-
  veel liefde God heeft voor de mensen.
  Ik geloof dat God een belofte aan het volk Israel heeft gedaan dat Hij de draad met het volk weer
  oppakt, nadat de Gemeente weggenomen is. En in dat plan wordt het volk Israel weer volledig in zijn
  positie hersteld wat zij eerst verloren hadden door hun ongeloof. Zie Hand 13:46-48. Via Israel zal
  de aarde in het Duizendjarig Vrederijk worden gezegend en zal de Here Jezus vanuit Jeruzalem
  regeren. Zie Rom 11:12. Daarom geloof ik dat gans Israel behouden zal worden. Want wat wordt er anders
  bedoeld met dat hun volheid grotere consequenties heeft dan hun val? Zie Rom 11:11.

  Shalom! San

 18. Eelco zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 december 2012 om 22:59

  Om op grond van de profetieen te zeggen dat er geen Palestijnse staat mag komen, lijkt me te voorbarig: Irak, Syrie en Jordanie bestaan ook. Wie weet hoe lang de uitkomst van die profetie nog duurt?
  En hoe kunnen we zo’n praktische betekenis aan die profetie geven? Toen de Heere Jezus op aarde kwam, verwachtte ook iedereen een ander soort verlosser, zeker degenen die de schriften kenden.

  We moeten ons aan de regels van God houden; niet een uitzondering maken voor een interpretatie van een belofte. God geeft ons niet de opdracht om voor die staat te zorgen. Anders krijgen we net zoiets als Abraham, die Ismael verwekte bij Hagar. God wil dat we goed zijn voor alle mensen, dus niet alleen aan Joden, maar ook aan Palestijnen. Of er daarom een Palestijnse staat moet komen, weet ik niet. Ik begrijp de keus om te onthouden van stemming, omdat het niet duidelijk is of het zal meewerken aan vrede.

  Wat betreft het Palestijnse volk: dat is een mengelmoes, maar dat zijn Nederlanders ook. Die bestaan uit Friezen, Bataven, Kanninefaten en tegenwoordig ook uit Surinamers, Antillianen enz. Hebben we daarom geen bestaansrecht?

 19. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 2 december 2012 om 3:40

  Gewaardeerde Dirk van Genderen, en mede lotgenoten. Geprezen zij de HERE onze God dag aan dag draagt Hij ons. Hij is onze steun, staf en toeverlaat. Daarom vreest niet maar geloof alleen.
  Hij zal ons hier en anderen daar in álles rijkelijk voorzien in Christus Jezus. Geen berg van menselijke moeilijkheden is voor Hem te groot, Hij maakt álles op Zijn tijd en wijze wonder wel.
  Wij mogen Hem wel herinneren, zoals Daniël dat destijds ook deed, toen hij in ballingschap
  leefde. De toestand in Jeruzalem hoorde hij was aller bedroevenst! Ook wist Daniël dat er wat in de pijp-lijn/tijdslijn Gods lag/zat.Ja dan moeten Gods kinderen naar de Beloftengever naar de troon der genade,
  vluchten, met verootmoedigend, aanhoudend gebed en zonden belijden. Zodat Gods arm in beweging komt, door ongelovige
  koningen of wat dan ook! Dan op Zijn tijd ook zelf in actie komen!; beslist niet eerder.
  De lastige steen Jeruzalem en of schaal der bedwelming zullen wij gelukkig niet behoeven te
  heffen. Laten wij om wijsheid bidden. Hij heeft geduld met ons nietige mensenkinderen.
  Weest wakende, in deze duistere vervuilde en verscheurde wereld. De HERE God wil Zijn spade regens op alle vlees uitgieten, aan Hem zal het niet liggen. Zijn Huis moet vol worden. Dus soms onder
  tranen zaaien, en schoven bundelen voor Zijn schuur.

 20. Ed zegt:
  Geplaatst op zondag 2 december 2012 om 22:16

  Waar ik wel eens aan denk – ik weet het is wat ver gezocht en het is waarschijnlijk gewoon toeval – is dat er net als nu, In Jezus’ tijd ook een Abbas was, en wel Bar Abbas. Toen moest er gekozen worden tussen Jezus of Bar Abbas. Nu lijkt het alsof er opnieuw gekozen moet worden tussen De God van Israël en Zijn rechten, of de ‘rechten’ van deze tweede Abbas. Waar kiest de wereld voor?

 21. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 2 december 2012 om 23:58

  OPMERKING 20 vind ik Ed de spijker op zijn kop getikt!

 22. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op maandag 3 december 2012 om 1:04

  Vanaf de eerste belofte na de eerst wereldoorlog is het beoogde grondgebied voor Israël steeds kleiner geworden. Het huidige Israël is nog maar een heel klein stukje, van het land dat God hen had beloofd. De grenzen van 1948 waren eigenlijk belachelijk en zodanig, dat het eerste conflict gelijk losbarstte. Israël heeft na 1948 heel veel leergeld betaald en ik vermoed, dat met elke opwaardering van Palestina de escalatie alleen maar verder wordt aangewakkerd. “De wereld” interesseert zich in geen enkel opzicht voor “wat God wel of niet beloofd heeft.” Onze maatstaven zijn niet de maatstaven van de wereld. Palestina zal geen genoegen nemen met een Palestijnse staat zoals de wereld zich voorstelt…. Zonder Jeruzalem accepteert Palestina geen enkele oplossing.
  Palestina heeft al plannen klaar liggen om de klaagmuur af te breken en het heel plein er voor te bebouwen. De strijd zal uiteindelijk escaleren tot de strijd om Jeruzalem… Er is weinig kennis van de profetieën nodig om te weten wat de Bijbel daarover zegt. Zach. 12: 3 is er één van
  “Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.”
  Het conflict zal dus verder escaleren en dat zal het begin van het “einde” zijn.

 23. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op maandag 3 december 2012 om 10:14

  Bedankt voor de eerlijke bijbelse brief. Ik heb gelijk gebeden dat ons volk er niet aan mee zal doen, bij de verdeling van het land, en achter israel blijft staan.
  Ik snap nooit precies hoe het allemaal zit maar door jouw brieven begrijp ik het steeds meer.
  Laatst noemde je in een brief als de palestijnen wel ergens recht op hadden dat het dan Jordanie zou zijn, of heb ik dit verkeerd begrepen?
  Hoe dan ook bedankt voor deze brief en ook het stukje wat je schreef over de president van Oeganda, God is erg aan het werk.

 24. Marcel Dam zegt:
  Geplaatst op maandag 3 december 2012 om 19:28

  Beste Nienke de Boer: het volk in Gaza is een bastaard volk welke Arabieren uit Israël’s omringende landen komen. Pas toen GOD zijn volk weer terug begon te verzamelen naar het land Israël bleven VOOR HET EERST Arabieren bij de Joden wonen omdat zij de woestijn weer groen en vruchtbaar wisten te maken. Waarom deden Arabieren dat 1850 jaren lang niet? Waarom liepen zij er al die tijd slechts doorheen? Omdat de Joden vanuit hun oude geschriften wisten waar waterbronnen zaten. De Arabier wist dat niet! “Palestijnen” – een naam welk direct is afgeleid van Filistijnen: een volk afkomstig van Kreta welk in de Bijbel omschreven staan als aartsvijand van het volk Israël. Maar dàt volk is in oorlog met Egypte en Israël uitgeroeid. Het waren de Britten die in 1917 het door hun bezette gebied Israël, Trans-Jordanië, Libanon en een groot stuk van Syrië bevatte ‘Palestina’ zijn gaan noemen. Waarom noemden de Britten dit grote gebied Palestina? Daarvoor moeten we naar de oude Europese Kerkleiders welke meenden (en vaak nog steeds) dat GODs zegen van het Joodse (Israëlische) volk is afgenomen omdat zij Christus aan het kruis hadden genageld (in werkelijkheid waren het Romeinse soldaten uit Italië dit dit hebben gedaan maar die waarheid wil ook nog niet echt doordringen) en welke zegen nu uitsluitend op de Kerk was overgegaan. Een kwaad welke bekend staat als ‘Vervangingsleer.’ Vanuit die opvatting meenden de Britten Goddelijke recht te hebben om dit gebied (opnieuw) Palestina te noemen – net zoals de Romeinse overheersers Judea eens ‘Philistea’ waren gaan noemen uit wraak op de Joden omdat zij in het jaar 70 in opstand kwamen, met gevolg dat de tweede Tempel totaal is verwoest en de Joden als slaven uit hun land werden weggevoerd. En nu staat Europa weer voorop tegen Israël. Bid aub elke dag voor de vrede van Jeruzalem, Israël, en de bekering van ieder mens op Gods aarde.

 25. dag zegt:
  Geplaatst op dinsdag 4 december 2012 om 11:28

  Het is moeilijk om het precies uit te leggen, maar ik geloof dat het geestelijke herstel van Israel heeft te maken met wedergeboorte, net als bij ons, christenen, nieuw leven uit de dood.
  De dorre stam van Isaï gaat vrucht dragen, staat in Jesaja 11. Vrede en gerechtigheid door de telg van Isaï. Maar, helemaal begrijpen doe ik het niet. De Messias (Jezus Christus) is immers al geboren, tweeduizend jaren geleden.
  Zal Hij (opnieuw?) tot leven komen in Zijn volk Israel? Als Hij Zijn naam heiligt? Als Hij Zijn wetten in de harten graveert?
  1 Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
  een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
  2 De geest van de HEER zal op hem rusten:
  een geest van wijsheid en inzicht,
  een geest van kracht en verstandig beleid,
  een geest van kennis en ontzag voor de HEER.
  3 Hij ademt ontzag voor de HEER;
  zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,
  noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.
  4 Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,
  de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.
  Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,
  met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.
  5 Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen
  en trouw als een gordel om zijn heupen.

 26. Yochanan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 4 december 2012 om 17:47

  Helaas geen spijker op de kop maar wel heel frappant. Enkele uren voor Pasen hield Pilatus het Joodse volk de keuze: Jezus of Bar Abbas. De Hebreeuwse naam: Bar (zoon van) Abbas (vader).

  Voor het paleis van Pilatus was een ruimte voor hooguit 200 man. Kajafas was een Sadduceeër en had een grote aanhang, die er alle belang bij had voor de doodstraf. Het is door de aansporing van de Sadduceeën dat Pilatus de keuze “ZOON VAN VADER” en de “zoon van vader” kon maken. Willens en wetens heeft deze groep zich verzet tegen Jezus en God die als VADER ZIJN ZOON zond.

 27. svanhoeve zegt:
  Geplaatst op dinsdag 4 december 2012 om 22:08

  Uit mijn kinderjaren kan ik me nog preken herinneren over uitverkiezing; en ja, als je niet uitverkoren was o o en te zelfder tijd reden er wekelijks een trein met Gods uitverkorenen naar het oosten en in de kerk maar bekvechten wie van ons nu wel of niet uitverkoren was, ja zelfs een kerkscheuring over verbondskinderen enz. En 70 jaar later weet de kerk nog steeds niet dat Israel leeft van Gods uitverkiezing [of ze dit zelf weten of erkennen doet niet terzake] en voor 100% door het bloed van Christus geheiligd is, ja ze zijn allen zijn kroonjuwelen en Christus gaat hen dit zelf meedelen bij zijn terugkomst. Maar o wee,dan is de genadetijd voor de heidenwereld en kerk voorgoed voorbij [wat dit inhoudt kunt u bv lezen in het boek Openbaring van Jezus christus].
  Maar dan is de lijdenstijd van zijn geheiligd volk voorbij en zullen ze als zijn kroonjuwelen voor eeuwig schitteren onder zijn regering in zijn land.
  gr kerkganger uit Zaamslag

 28. jan zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 december 2012 om 11:46

  Genesis 15:18
  Deze belofte is ten tijde van David en Salomo al in vervulling gegaan.
  David veroverde als Gods knecht dit gebied en Salomo regeerde als Vredevorst 40 jaar over dit koninkrijk.

  Door zonde en afkeer van de HEERE is volk en vorstenhuis in ballingschap gekomen.
  De HEERE was genadig en een rest van het volk keerde terug.
  Werd Israel toen een koninkrijk van de Eufraat tot de Nijl? Nee, niet nodig die belofte was al vervuld. De Messias werd ten die dage geboren. Geboren uit het volk Israel.
  Luc 19:10 want de Zoon des menschen is gekomen om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was.
  Galaten 3:14 opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof.

  Nu is de staat Israel sinds 1947 weer op de kaart. Een wonder! Een spreken van de HEERE tot de wereld. Mensen bekeert u, het gaat om de God van Israel. Om de HEERE en Zijn Gezalfde. De wederkomst van de Zoon des menschen zal niet lang meer duren. Hoelang nog? Dit staat te lezen in Matth 24:36 …dit weet alleen de Vader. En geen schepsel zal dit kunnen narekenen.

  U denkt dat Israel weer zal zijn van Eufraat tot de Nijl op grond van Genesis 15:18.
  Je zou ook kunnen stellen dat Israel alweer kleiner is geworden.
  Sinai terug gegeven, Gaza ontruimt.

  Wat is dat toch die obsessie met de eindtijd?
  Wat is dat toch, dat men oude beloften en profetieen nieuw leven in zit te blazen? En dat maar zit toe te passen op het huidige Israel.

  Galaten 3:7 zo verstaat gij dan, die degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.
  Galaten 3:29 Indien gij van Christus zijt zo zijt gij van Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.

  Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Joh 18:36.

  Groet, Jan.

 29. svanhoeve zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 december 2012 om 0:14

  Wat zijn onze kerken toch slim in het verdraaien van Gods onfeilbaar woord;
  overal waar het een oordeel heeft voor Israel, ja dan leest men wel goed.
  Maar wordt er een zegen voorzegd, dan moet dat zonodig vergeestelijkt worden en op de kerk
  toegepast, maar dat gaat mooi niet door Israel, wordt gesteld tot hoofd der nateën enz
  Maar het schip van Paulus slaat te pletter op de rots[en] maar wat een voorrecht dat
  allen behouden aan land komen. gr kerkganger uit zaamslag

 30. Ed zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 december 2012 om 8:02

  @Jan, misschien heb je iets aan het boek ‘Waarom Israël?’, van ds. W. J. J. Glashouwer. Bedenk ook dat het ‘nageslacht’ van Abraham niet plotseling ophield ten tijde van Salomo. Het wordt in Genesis 17 ook als eeuwigdurende bezitting aan Zijn nagelacht beloofd. Bedenk ook dat hoewel het land door God ‘Mijn land’ genoemd wordt, Hij altijd wanneer Israel het land niet meer bezit en in ballingschap is, alleen de ‘God des hemels’ genoemd wordt, en niet de ‘God des hemels en der aarde’ (Nehemia, Daniel). Betekent dit dat de Here het land dus niet meer bezit? Nee, maar het is tijdelijk. Aangezien de aarse (tijdelijke) en geestelijke verbonden zijn, en het aarde een type is van het geestelijke, kun je zelfs als je ‘altoosdurend’ hier wilt beperken tot een bepaalde periode of bedeling, er toch nog de betekenis van eeuwigdurend aan geven. Bovendien is het een verbond, waarbij de grenzen van Kanaän werden aangegeven, en nergens lezen we dat dit verbond beëindigd is. Hierbij moet worden opgenomen de belofte dat in hem alle volkeren der aarde gezegend zouden worden; dat is nog niet vervuld. De vervulling van profetie is niet rigidi, het kent vele voorvervullingen, hiaten enzovoort. De uiteindelijke vervulling laat nog op zicht wanten.

 31. Marga van der Ende zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 december 2012 om 22:50

  Zoals bij sommigen te lezen is zit de vervangingsleer er stevig in.
  Wat hebben we God’s Uitverkoren Volk, Zijn Oogappel tekort gedaan, ontkend en
  zelfs vervolgd in de afgelopen 2000 jaar. Zoals Bart Repko zegt: “Schaamte bedekt ons gezicht”.
  Ik denk dat wij, als christenen ons hiervan moeten bekeren en Israël de plaats terug geven die
  het toekomt. Er staat in de Bijbel 1 keer een tekst over God’s ziel en de tekst gaat over
  het Joodse volk en staat in Jeremia 32:41:
  41 Ik zal Mij over hen verblijden en hun goeddoen.
  En Ik zal hen in getrouwheid in dit land planten,
  met heel Mijn hart en met heel Mijn ziel.
  Hebben wij als christenen door onze houding t.o.v. het Joodse volk nog enig “recht”?
  Het is genade en genade alleen dat ook wij, als christenen uit de heidenen deel
  mogen hebben aan God’s genade door het offer van Jeshua Ha Messiach, de Koning der Joden!
  Lees ook Romeinen 11.
  Shalom, Marga

 32. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op zondag 9 december 2012 om 2:45

  Sjalom allemaal ,

  @7,9,11,….

  De grootste hindernissen voor Joodse mensen om Yeshua als hun Masiach aan te nemen zijn de “christenen”.

  De christenen preken een valse messias , Jezus , hij die de torah / G’ds koninklijke leefregels zou hebben afgeschaft.
  Een belangrijke test om te zien of een messias echt is , is te controleren of hij de torah gehoorzaamt en ieder zo leert.

  Zie ook wat Yeshua zelf zegt in Mattitjahoe 5
  De wet
  17 ‘Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze hun volle betekenis te geven. 18 Ik verzeker u: zolang hemel en aarde bestaan, zal niet één lettertje of streepje uit de wet geschrapt worden totdat alles gebeurd is. 19 Wie dus een van deze geboden afschaft, al is het nog zo klein, en anderen leert hetzelfde te doen, zal de kleinste genoemd worden in het hemelse koninkrijk. Maar wie zich aan de geboden houdt en anderen leert hetzelfde te doen, die zal een grote naam hebben in het hemelse koninkrijk.

  studie
  Waarom het Joodse Volk Jezus afwijst
  I. In D’varim 13:1-6, onderricht Mozes Am Yisra’el wat ze met valse profeten moeten doen.
  Fundamenteel zegt hij hen elke profeet af te wijzen die hen een boodschap brengt die niet in
  harmonie is met de Torah. Merk hoe in D’varim 13:1 het inleidende vers voor deze sectie
  over valse profeten specifiek stelt dat niemand mag toevoegen of wegnemen van de Torah.
  A. Heb je je ooit afgevraagd waarom het bijna onmogelijk is om het Evangelie aan Joodse
  mensen te brengen? Stel dat ik je zou zeggen dat het Joodse volk juist handelde wanneer
  zij de Christen boodschap over Jezus verworpen? Zou je denken dat ik gek was?
  Overweeg het volgende:

  1. Christendom leert dat de Heilige Dagen afgeschaft zijn en vervangen werden door
  Kerstmis, Pasen ( en gelijk welke andere heidense feestdag, afhankelijk van het land
  waarin je leeft.)
  2. Christendom leert dat de Shabbat van Genesis verdrongen is door een Zondag
  Shabbat.

 33. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op zondag 9 december 2012 om 2:49

  Excuses voor de lengte , maar wil graag goed informeren.
  Vervolg van reactie 32.

  3. Christendom leert dat de koosjere vereisten van Leviticus 11 afgedaan hebben. Het is
  nu ok om varken te eten. In feite, heeft Jezus in (Marcus 7:1-23) specifiek gesteld dat
  alle dieren nu geschikt zijn om te eten ?
  4. Velen in het Christendom leren dat er geen nood is aan een andere Tempel .
  5. Christendom leert dat vandaag aan de Torah gehoorzamen legalisme is .
  6. Christendom leert dat de kerk Israël heeft vervangen.
  B. Dit is enkel een klein voorbeeld van sommige dwalingen van de doctrines die momenteel
  door de kerk gepropageerd worden. Dit zijn doctrines waarvan de kerk zegt dat ze door
  Jezus zouden ingesteld zijn. Laat mij je nu een vraag stellen. Als jij Joods was en je
  streefde ernaar om D’varim 13:1-6 te gehoorzamen, wat zou je denken van de profeet
  Jezus, als hij de doctrines in punt één tot zes hierboven onderwees ? Ik weet niet hoe jij
  het ziet, maar ik zou denken dat Jezus een valse profeet was! Bovendien zou ik Jezus ‘
  boodschap fel verwerpen .
  Hopelijk heeft deze simpele oefening je getoond waarom het Joodse volk Jezus heeft
  afgewezen. In de ogen van de meeste Joodse mensen is Jezus een valse profeet die tegen
  Mozes onderwees! Zie je nu waarom het huidige Herstel van de Torah onder niet-Joodse
  mensen zo belangrijk is? Wij prediken geen Jezus die de Torah breekt en Mozes opzij
  zet. Wij prediken Yeshua, de Joodse Messias, die de Torah hoog houd en ons oproept om
  de Torah in ons leven hoog te houden. Hopelijk, als wij beginnen met Torah getrouw te
  leven , zullen de Joodse mensen oor hebben naar onze boodschap en zullen ze tot jaloezie
  geprikkeld worden, zoals Paulus aangaf. Het Joodse volk zal nooit tot jaloezie geprikkeld
  worden door hen die ze als afgodendienaars waarnemen (verontschuldig de taal, maar
  dat is wat ze over het Christendom denken). Nochtans ,ze zouden oor kunnen hebben
  voor dezen die de Torah eren. Laten wij diegenen zijn .

  Studie Tony Robinson

 34. Ed zegt:
  Geplaatst op maandag 10 december 2012 om 8:22

  Hoi MHJochanan, ik waardeer je berichten altijd wel, maar ik geloof toch dat we moeten oppassen dat we niet in een soort ‘Hebrew Roots Movement’ terechtkomen. Vaak wordt vergeten dat Jezus ook de eeuwige Zoon is, God de Zoon, de eeuwige levende Torah, en als zodanig kennen wij hem niet naar het vlees. Gods eeuwig voornemen is dat Christus alles in allen zal worden in het universum, en met name op deze aarde. Daarvoor wil Hij Israël als bruggehoofd op aarde gebruiken. Vandaar ook de strijd van Satan tegen Israël.

  Bovendien is het belangrijk te weten dat de eeuwige Torah, God zelf, in de verschillende bedelingen ook verschillende manifestaties kent. Zo vind je bijvoorbeeld bepaalde aspecten van de Messiaanse Wet nergens terug in het OT, omdat het NT een nieuwe bedeling inluidt, en er nieuwe aspecten van de eeuwige Torah geopenbaard worden, terwijl andere afgeschaft worden, omdat ze of slechts voor Israël waren, of slechts een schaduw waren van aspecten v.d. de eeuwige Torah. Bijvoorbeeld: ‘Gij hebt gehoord dat er gezegd is … maar Ik zeg u …’ Dat is een aanscherping van een gebod.

  Een goed boekje hierover is ‘Hoe lief heb ik Uw wet’ door W. J. Ouweneel. Ook een google zoekopdracht met de woorden ‘sabbath keepers refuted’ en ‘hebrew roots movement’ levert enkele goede sites op.

  In bepaalde takken van de Messiaanse beweging is helaas de dwaling binnengeslopen – vooral door de Jerusalem School of Synoptic Research – dat de oorspronkelijke evangeliën in het Hebreeuws of Aramees geschreven waren, en dat het Griekse NT slechts een vertaling is van de oorspronkelijke Hebreeuwse of Aramese manuscripten. Het waren auteurs als David Bivin en Roy Blizzard die voor het eerst (ten onrechte) twijfel zaaiden over de Griekse herkomst.

  Een orthodoxe Jood grapte eens tegen dr. O. J. Graham: ‘Messiaans Judaïsme? Het Judaïsme IS Messiaans. Je kunt het beter gewoon christendom noemen. Is Messiaans Judaïsme een joodse hoax?’ Reactie Graham: ‘Is het christendom een Joodse grap?’ ‘Dat moet onderzocht worden, grapte de orthodoxe Jood terug …

  De Joden verwierpen Jezus omdat God het zo bepaald had.

 35. duinsnip zegt:
  Geplaatst op maandag 10 december 2012 om 19:02

  De uitdrukkingen “God de Zoon” en “Eeuwige Zoon” komen in de bijbel niet voor.
  De naam of titel “Zoon van God” wordt de Schepper, het Woord, gegeven bij Zijn geboorte, Luk.1:35.
  Ook staat in Hebr.1:1-6,dat Hij die Naam heeft geérfd die Hem in die Naam boven de engelen plaatst.
  Dit verwijst naar de profetie aan David gedaan, waar Salomo niet aan dat beeld kon voldoen.
  Dat er al een Vader/Zoon relatie in de Godheid bestond in eeuwigheid staat nergens in de Schrift.
  Dat is een aanname op basis van de uitspraken van de Vader over de Zoon en de Zoon over de Vader, waarbij het lijkt alsof er nooit iets anders bestaan heeft, maar dat is een subjectieve aanname.
  Johannes zegt duidelijk, dat “het Woord” in het begin was, en bij God was, en God was!
  Paulus zegt, dat “God is geopenbaard in het vlees” en niet dat de Zoon is geopenbaard.
  De volheid van de Godheid, woont in de Heer als mens lichamelijk. En in die hoedanigheid kennen wij God als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

 36. Ed zegt:
  Geplaatst op maandag 10 december 2012 om 21:31

  Hoi Duinsnip. Ik denk dat je de term ‘Zoon’ iets te letterlijk opvat, te menselijk misschien. Was Jezus in de eeuwigheid al ‘geslacht’? Toch wordt Hij genoemd ‘het Lam dat geslacht is voor de grondlegging der wereld’. Maar Hij werd dat pas daadwerkelijk toen Hij stierf in de tijd. Je moet bij ‘Zoon’ niet alleen aan een relatie, maar ook aan ‘natuur’ of ‘aard’ denken. Hij is Zoon van God en Zoon des Mensen. Een zoon is als het goed is het evenbeeld van de vader. Hij is dus als de Zoon de afstraling Zijner heerlijkheid (Hebr. 1:3). Dit wijst terug op de Zoon in Zijn eeuwige Godheid. Hij wordt zelfs eeuwige Vader genoemd. Er kan maar één God de Vader zijn, dus ‘Vader’ heeft ook weer verschillende betekenissen (bijv. ‘bron’). En een relatie was er uiteraard wel, anders kan God ook geen liefde Zijn, want liefde bestaat alleen in een relatie. God is liefde, en is ‘de zalige God’ (1 Tim. 1:11; 6:15). D.i. Hij heeft geen schepping nodig om Zijn ganse volheid te bevredigen. Hij is zelfgenoegzaam. Maar Hij zou voor de schepping nooit ‘alleen zalig’ en ‘aan zichzelf genoeg hebbend’ kunnen zijn. Er heeft in de eeuwigheid een liefdesrelatie bestaan in God, toen er nog geen schepsel bestond. We weten dat God ook vele zonen heeft, maar Jezus wordt de ‘eniggeboren Zoon’ genoemd. Dit voert wat ver en ik besef ineens dat het off-topic wordt, maar juist deze term bewijst dat Jezus Christus de eeuwige Zoon van God is. In Hebr. 1:1 heet het meteen in het begin al ‘de’ Zoon, niet ‘een’ Zoon, vervolgens komen er 7 punten die deze term definiëren, waarvan er 5 verwijzen naar Zijn oorspronkelijke en inherente heerlijkheden. Twee ervan verwijzen naar Zijn verdiensten als Mens, sinds Zijn incarnatie.

 37. duinsnip zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 december 2012 om 10:49

  Beste Ed
  Wat je allemaal schrijft zijn je eigen gedachten, en niet de Schrift. Daar staat niets in over wat je beweert. In Joh. 1 vind je de beschrijving van de Goddelijke Persoon die het Woord wordt genoemd omdat Hij door te spreken geschapen heeft. Hij was er voor er ook maar iets geschapen was, en was daar bij God, dus een zelfstandig Goddelijk Persoon, en Hij WAS GOD. (dus niet de Zoon)
  Ik vind hier niets over een Vader/Zoon relatie. Wat is er toch zo moeilijk aan om gewoon te lezen wat er staat?
  De eniggeboren Zoon (dat betekent niets anders dan Zijn aannemen van een lichaam, het Woord is
  vlees geworden) is de Persoon die tenslotte gesproken heeft namens God. Hebr. 1.
  Het is eenvoudig het identificeren van Wie spreekt, aan de hand van de positie die deze inneemt.
  Gewone mensentaal. Als ik zeg dat de koningin tijden WO2 in Canada heeft gewoond, spreek ik de waarheid. Daar de conclusie aan verbinden dat zij toen dus al koningen moet zijn geweest is domheid.

 38. Ed zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 december 2012 om 12:51

  Beste Duinsip, het zijn niet mijn gedachten, maar van bekende theologen. Was God de Vader dan niet voor eeuwig Vader? Hij heet ‘eeuwige Vader’. Van wie was Hij toen Vader in de eeuwigheid? Werd Hij dat pas toen Jezus geboren werd? Dat leert de Schrift niet. Nogmaals, je geeft zonder het te beseffen een eigen menselijke interpretatie aan het begrip ‘Zoon’. Zo beschreef Daniël toen Hij Jezus zag Hem als een ‘Zoon des Mensen’. Je zegt ‘het is niet de Schrift’. Je moet echter wel begrijpen dat ook jij de Schrift interpreteert, net als iedereen. Alles wordt geïnterpreteerd. Het woord ‘drie-eenheid’ is ook nergens in de Bijbel te vinden, toch is het een theologisch feit. Je denk er te eenvoudig over. We lezen bijv. In Hebr. 5:8 dat Jezus … hoewel Hij de Zoon was … gehoorzaamheid geleerd. Het woord ‘hoewel’ geeft duidelijk aan dat ‘gehoorzaamheid’ niet bij het zoonschap inbegrepen is. Overigens, dat er verschil is in betekenis bewijst ook het feit dat engelen ‘zonen Gods’ genoemd worden (en die zijn niet geboren, maar geschapen!), en ook ons heeft Hij macht gegeven ‘zonen van God te worden’. Toch heet Jezus de … enig … geboren Zoon. Je ontloopt het woord ‘enig’ in je uitleg.

  De titel Zoon erven in Hebr. 1 is hetzelfde als bijvoorbeeld de zoon van de Engelse koningin door geboorte de Prins van Wales is. Maar als hij een vijandig leger tegenhoudt en zich opwerkt tot machtig generaal, dan krijgt hij die titel voor zijn verdienste. Dat leert Hebr. 1.

 39. Dirk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 december 2012 om 13:06

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Ed en Duinsnip,
  Hierbij is de discussie tussen jullie gesloten.
  Er geldt immers: maximaal twee reacties per commentaar, daar zijn jullie al overheen.
  Dit moet geen discussiesite worden.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden