Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘Here, scheur de hemel open…’ (36 reacties)

Geplaatst op vrijdag 14 december 2012, 17:18 door Dirk A A

Afgelopen woensdag, 12-12-2012, was er in Dordrecht een bijeenkomst rondom het thema opwekking, waar de vraag werd gesteld of er belemmeringen kunnen zijn voor een opwekking. Misschien hebt u er wel iets over gelezen op CIP of in het RD. Ik mocht daar ook spreken en het verzoek kwam om de lezing te mogen horen. Helaas zijn er geen opnamen gemaakt, dat gaat dus niet lukken. Wel wil ik u een samenvatting geven van mijn bijdrage.

Velen verlangen naar een opwekking, een herleving, een reveil. U, ik, velen…
Er wordt om gebeden, er wordt naar uitgezien.
Velen vragen zich af: waarom komt de opwekking niet? We hebben al zolang gebeden, ernaar uitgezien…

Ze worden moedeloos… De opwekking zal wel niet meer komen.
Velen zijn op een bepaald moment om een herleving gaan bidden…
Maanden, jaren… De opwekking kwam niet…
Het gebed verflauwde… De gebedsgroep kwijnde weg.

Wij mogen hier zijn, met een intens verlangen naar opwekking, herleving….
U bidt misschien al jaren op een opwekking en u vraagt zich af: Wanneer? Waarom nog niet?

Kunnen er belemmeringen zijn voor een opwekking? Sommigen zeggen: We leven in de eindtijd en dan zal het geestelijk gezien alleen maar donkerder worden, zonder opwekking.
Ook ik geloof dat we leven in de eindtijd en dat de wederkomst van de Here Jezus nabij is, wellicht dichterbij dan we denken.

Toch geloof ik niet dat we ons neer mogen leggen bij leeglopende kerken; bij een overheid die het christelijke getuigenis weg wil stoppen achter de voordeuren van onze huizen en kerken.

Er is zoveel matheid, lauwheid, vaagheid bij ons, ook bij mij. Diep in mij brandt het verlangen naar een nieuwe reformatie. Een reformatie die we niet zelf tot stand kunnen brengen.
Opwekking is een soeverein werk van God. Kan het zijn dat wij zelf de grootste belemmering zijn, onze ijver voor de Here en voor Zijn zaak.
Kan het zijn dat we onszelf nog te belangrijk vinden? Als de Here een opwekking geeft, zal Hij dat wel via mij, via ons doen. Hij heeft ons nodig…

Als dit in ons leeft, misschien heel subtiel, dan moeten we ons daarvan bekeren. Het mag nooit om ons gaan, maar uitsluitend om de eer van de grote Naam van de Here. Alleen Hem komt alle lof, eer en aanbidding toe.

Ik denk aan zendeling Erlo Stegen, die ik jaren geleden ontmoette. We spraken over de opwekking onder de Zoeloes in Zuid-Afrika.
Hij was wanhopig, na jaren zendingswerk. In hun wanhoop kwamen ze bij elkaar en gingen op de knieën. Ze beleden hun zonden en lagen daar geestelijk verbroken, voor Gods aangezicht.
Ze riepen tot God in de hemel met de woorden van Jesaja 64:1 ‘Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen…’

Opeens, er werd op de deur geklopt. Een Zoeloe kwam naar binnen en riep het uit: ‘Ik heb gezondigd, ik ben verloren, is er voor mij nog vergeving mogelijk.’ Ze vertelden hem over de Here Jezus en hij werd gered, kwam tot geloof.
Even later gebeurde hetzelfde en dat ging maar door. De opwekking was begonnen, op het moment dat Erlo Stegen en zijn team het niet meer wisten en in hun wanhoop tot de Here riepen. De Here was gekomen…

Denk ook aan Daniël, aan zijn gebed in Daniël 9. Daniel ging op de knieën voor de Here en beleed zijn zonde en de zonde van zijn volk. ‘Wij hebben gezondigd,’ (vers 5).
Ik geloof dat de Here ook ons deze weg wijst: de weg van verootmoediging, de weg van schuldbelijdenis. Wijs niet langer met de vinger naar deze kerk, die gemeente, die politieke partij, of naar welke groep dan ook die in onze ogen zeer zondig is. Zolang we dat nog doen, zijn we hoogmoedig. ‘Here, wij hebben gezondigd, ons volk, wij, ik. Vergeef ons, wees ons genadig. Bij ons is een beschaamd gelaat. We pleiten op Uw barmhartigheid. Here, schenk bekering, geef een terugkeer naar U.’

De laatste weken zijn ook sterk de woorden uit Joël 3 in mijn gedachten. De Here zal de volken oordelen ‘vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld,’ (vers 2).
‘Here, ook wij als volk van Nederland hebben onze mond dichtgehouden in New York, bij de Verenigde Naties, toen het ging over de statusverhoging van de Palestijnen in Uw land. We hadden onze stem moeten laten horen, daartegen, maar we zwegen en stemden in feite toe. O Here, vergeef, wees ons genadig. We verootmoedigen ons voor U, belijden onze schuld. Bekeert U ons.’

Een groot deel van Nederland hangt aan een zijden draadje boven de hel, allen namelijk die de Here Jezus niet kennen als hun Verlosser en Heiland. In Handelingen 4:12 wordt immers heel duidelijk gezegd dat er slechts één Naam onder de hemel gegeven is, waardoor mensen behouden moeten worden, de Naam van de Here Jezus.
Misschien geldt dit ook wel voor geliefden van u. En de Here wil ze redden. Hij wil niet dat iemand verloren gaat, dat iemand getroffen zal worden door het oordeel. De zonden van ons land en van ons volk roepen tot God in de hemel, maar Hij is lankmoedig, geduldig.

‘We gaan voor U op de knieën, Here. Red allen die U nog niet kennen. We denken aan allen die getroffen zijn en worden door natuurrampen. Wij zijn geen haar beter. Het is genade dat U ons nog gespaard hebt. En dwars daar doorheen klinkt Uw roepstem: ‘Bekeer u, bekeer u, waarom zou u sterven? Land, land, land, hoor het Woord van de Here.’

O lieve mensen, laten we de Here zoeken en aanroepen met alles wat in ons is. In het diepe besef dat Hij bij machte oneindig veel meer te doen dan wij bidden of bedenken.
‘Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen’ (Efeze 3:20 en 21).

Dirk van Genderen

36 Reacties

 1. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 december 2012 om 18:14

  Sjalom Dirk,
  Onze Daniël kende de ware reden van de ballingschap. Hij had heel veel wijsheid van onze G’d gekregen om zijn nieuwe levensfase in te gaan. Hij werd net als Nehemia ontmand. Ondanks dat dient hij in alle oprechtheid aan het koninklijke hof. Alle adviezen die hij geeft komen ten goede aan de regerende vorsten. Niet wraakzuchtig om wat hem was aangedaan. Hiermee werd hij een instrument in de hand van G’d. Zijn houding was het geduldig dragen van de deportatie. Om dat gestalte te geven bouwde hij zijn woning met vensters gericht op Jeruzalem. Daar was de plaats die G’d verkoren had om gediend te worden. Mijn volksgenoten waren afgeweken van de Thora geboden en een ieder deed wat goed was in zijn/haar ogen. Toch kiest Daniël er voor om te bidden in de richting Jeruzalem wat in puin lag. Hij wist dat G’d daar een deel van het volk weer terug zou brengen. Driemaal per dag bad hij en beleed de collectieve schuld die ons gehele volk had tegenover G’d. In het principe van collectief belijden van schuld betrek je ook jezelf. Dat was toen zo en is onveranderd gebleven tot op de dag van vandaag.

  Het is een goede zaak om te kijken naar die gebieden in ons volksleven die geen schoonheidsprijs zullen krijgen van G’d. Wij, het Joodse volk, zijn op weg naar ons thuisland. Daar kunnen we niets aan doen, want G’d beschikt ons daar. Velen hebben daar moeite mee. De laatste VN bijeenkomst waarin de Arabieren een nieuwe staat willen oprichten krijgt steeds meer sympathie. Door de geschiedenis heen is oorzaak en gevolg heel duidelijk: de Joden die welkom waren in een land brachten een grote welvaart. Een verdrukking naar de Joden bracht het land naar de ondergang. Dit Bijbelse principe is universeel en raakt ieder mens. Wij, het Joodse volk, zoeken niet een voetstuk. Wij hebben de taak om de volken te dienen en te onderwijzen.

  Daniël is een goed voorbeeld voor de gehele mensheid. G’d laat geen bidder staan.

 2. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 december 2012 om 18:37

  Beste Dirk,

  Als ik aan een opwekking denk, dan denk ik ook aan lied 334 uit de opwekkingsbundel. En dan gaat het
  met name om het refrein:

  Kom, Jezus kom,
  vul dit land met uw heerlijkheid.
  Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.
  Zend uw rivier,
  laat uw heil heel de aard’ vervullen.
  Spreek, Heer uw woord: dat het licht overwint.

  Omdat je dit lied als een gebed kan zingen, is dat mijn manier om God te vragen om een opwekking.
  Echter de Here hoort de gebeden van de oprechten. Die gaan niet verloren maar stijgen als een lief-
  lijk reukwerk tot God op (Openb 5:8;8:3,4). De opwekking vindt plaats op Gods tijd. In ieder geval
  houden wij nog een opwekking te goed in de grote Verdrukking als de 144000 Joodse evangelisten
  over de gehele wereld gaan en een ontelbare schare uit elke tong, taal en natie behouden zal worden
  (zie Openb 7;14:1-5).
  In Psalm 18 staat dat Gods weg volmaakt is (vers 31). Dat geldt voor ons persoonlijk maar ook voor
  wat een opwekking betreft. Als wij doen wat in ons vermogen ligt (Pred 9:10) dan zal de Here doen,
  wat wij niet kunnen. De Here kan net zo door weinigen verlossen als door velen. Dat geldt ook voor
  een opwekking in Nederland. (zie 1 Sam 14:6).

  Shalom! San

 3. dag zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 december 2012 om 20:30

  Het is hier, in mijn huisje, Shabbat – en ik denk na over deze bede om een opwekking in de rust. Met de vaste overtuiging dat wij, “opgewekte”, levende christenen, deze opwekking niet gaan meemaken… De zonden in dit land zijn inmiddels een eigen leven gaan leiden en dat maakt een bekering er niet gemakkelijker op.

  Wel geloof ik in een ander wonder: de komst des Heeren (de Wederkomst, de tweede komst van Christus), dus het optreden van de Heer in systemen op aarde in Zijn hoge rang Koning der koningen. Dat is geheel iets anders dan een opwekking, omdat dan de mensen worden geoordeeld, in vuur (en eventueel worden behouden door het bloed van Jezus).
  Dat Jezus de Heiland is, met liefde voor zondaren, is bekend.

  Dat Hij uiterst streng zal zijn in de vuurwet, zal dan blijken.

 4. Ed zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 december 2012 om 12:08

  Volledig met je artikel eens Dirk. Ik wil er nog aan toevoegen dat zendelingen zoals mevrouw Soltau, James O. Fraser, en vele anderen er nog de dimensie van de geestelijke strijd aan toevoegen. Denk aan de biografie ‘Als het regent in de bergen’. De overste van deze wereld heeft de gedachten van de ongelovigen met blindheid geslagen. Soms moet aanhoudend door gebed en geloof het volbrachte werk worden ‘geclaimd’ over de machten die iemand gevangen houden in de duisternis. Net zo lang tot er bevrijding komt. Al duurt de geloofsstrijd vele jaren. Watchman Nee schreef eens over een ervaring waarbij hij het gevoel had dat de lucht in een zaal gewoon zwanger was van boze machten, zelfs zo sterk dat het op zijn stembanden werkte. En dat alleen zingen en het verhogen van de Here en Zijn volbrachte werk hen verdrijven kon.

 5. Moi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 december 2012 om 12:23

  Ik zie echt geen opwekking komen in Europa en andere Westerse landen. Veel eerder de Grote Afval die nu al aan de gang is en daarop volgend de komst van de antichrist. Omdat de antichrist vanuit Europa aan de macht zal komen, moet je er niet raar van opkijken dat juist hier in Europa de economische crisis zo hard toeslaat en er zoveel geloofsverval is! Wanneer bij velen vanwege de werkloosheid en armoede het water aan de lippen staat, zullen zij smeken om de sterke man voor een ‘oplossing’ uit deze crisis.

  Tijdens de Grote Verdrukking zullen er door de Evangelisatie van de Twee Getuigen en de 144.000 Joodse mensen velen alsnog tot geloof komen. Alleen zullen zij dat met de dood moeten bekopen, omdat zij straks het Merkteken van het Beest zullen weigeren.

 6. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 december 2012 om 14:22

  Beste Dirk
  Ik kan best begrijpen dat je verlangt naar een opwekking, maar er zijn soms tijden dat God slechts kan oordelen. Hij waarschuwt daar ook voor, opdat nog vele individuen zullen luisteren, maar het oordeel is onontkoombaar. Bidden om een opwekking in het besef dat we eigenlijk in oordeelstijd leven is een teken van geestelijke blindheid.
  Zie wat Baruch te horen kreeg.
  Jer.45:2 Alzo zegt de HEERE, de God Israëls, van u, o Baruch!
  3 Gij zegt: Wee nu mij, want de HEERE heeft droefenis tot mijn smart gedaan; ik ben moede van mijn zuchten, en vind geen rust!
  4 Zo zult gij tot hem zeggen: Zo zegt de HEERE: Zie, wat Ik gebouwd heb, breek Ik af, en wat Ik geplant heb, ruk Ik uit, zelfs dit ganse land.
  5 En zoudt gij u grote dingen zoeken? Zoek ze niet; want zie, Ik breng een kwaad over alle vlees, spreekt de HEERE; maar Ik zal u uw ziel tot een buit geven, in alle plaatsen, waar gij zult heentrekken.
  En ook in Openb.3 lezen we aan het eind van de brieven aan de gemeenten, die profetisch zijn en dus de toestand in de christelijke geschiedenis beschrijven,
  En schrijf aan de engel van de gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods:
  15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet!
  16 Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.

  We moeten onze ogen daar niet voor sluiten. Redding is er voor hen die vluchten uit wat de Heer gaat oordelen en in besef van volkomen afhankelijkheid naar Zijn wegen vragen.
  Openb.3:20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.

 7. Aalt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 december 2012 om 15:22

  God heeft alles in de hand.
  Zijn Koninkrijk komt.

  Niet teveel praten op conferenties,
  niet teveel praten op internetfora,
  gewoon de binnenkamer in.

  Er wordt teveel gepraat;
  gewoon de binnenkamer in.

 8. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 december 2012 om 17:15

  Klopt Dirk, laat bij ons het hoogmoedig zijn…. niet ons leven bepalen.
  Laten wij in volledigheid, en in volle afhankelijkheid, Jezus voetsporen volgen.
  Dat betekent ook dat wij niet met twee maten mogen meten. Als een Oegandese President zich christelijk voordoet… maar kinderen kwijnen weg in kindergevangenissen, zo krijg je geen opwekking.
  Als Christelijke kerken in Nigeria hun eigen kinderen, die verstandelijk niet voor vol worden aan gezien, buiten worden gesloten, en als heks worden betiteld… en wellicht worden vermoord, zo krijg je geen opwekking.
  En de christelijke politiek in Nederland… SGP uitgezonderd, krijg je ook geen opwekking.
  Er zijn best wel opwekkingen. Maar dat is niet voor de mensen die hoogmoedig zijn en denken de wijsheid in pacht hebben. Wij moeten ons kruis dragen en dat ook belijden, dan komt de opwekking vanzelf.
  Dat geldt ook nog steeds voor mijzelf.
  Er komt een tijd. Zoals in tijd van Apostel Paulus… en de grootschalige opwekking begon.

  Vr gr Rene Postma.

 9. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 december 2012 om 17:28

  Beste Dirk,

  Reageren op het evangelie vanuit angst is nooit een goed motief. Als wij een relatie met God aangaan
  uit vrees voor de hel, zal de relatie ook in dat opzicht gekleurd zijn door angst. En zal blijdschap
  over de blijde boodschap (wat EVANGELIE eigenlijk betekent) niet ons deel zijn. Het waarschuwen van
  de mensen tegen de hel, is een laatste redmiddel als al het andere niet heeft geholpen maar ik vrees
  dat een dergelijke boodschap een averechtse uitwerking heeft. De Here wil graag een Opwekking geven.
  Hij wil niet dat mensen verloren gaan. Maar Hij bepaalt de tijd omdat Hij alleen de gevolgen overziet.
  Wij moeten onze leerstellige vooronderstellingen aan de kant schuiven dat onze ogen zo kan verblinden
  dat wij de liefde die God heeft voor mensen niet meer op kunnen merken. Wij weten dan niet hoe de aard
  van Jezus is. Hij is zachtmoedig en nederig van hart. Hij zal mensen niet dwingen. Hij wil handelen
  vanuit de vrije wil van de mens. Zo was het ook in het Paradijs met de boom van de kennis van goed
  en kwaad. Als er een Opwekking komt, zullen de mensen ook aangesproken moeten worden op de vrije wil
  via het geweten. De Geest werkt vooraf in de mensen opdat zij het Evangelie kunnen aannemen, als het
  Woord in de kracht van de Heilige Geest gebracht wordt. Wij kunnen een Opwekking niet afbidden met
  alle eerbied gesproken. Want Pinksteren in het boek Handelingen kwam ook op Gods tijd. En iedere
  Opwekking is in wezen een hernieuwde Pinkstergebeuren. De Geest wordt uitgestort op de GELOVIGEN
  opdat zij bekrachtigd met kracht vanuit den hoge zullen kunnen getuigen, dat als gevolg heeft dat
  velen tot geloof zullen komen. In het boek Handelingen kwamen drieduizend mensen tot geloof. Zie Handelingen
  2:41. Laten wij onszelf in ootmoed vernederen onder de machtige hand Gods en bidden om een Opwekking!

 10. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 december 2012 om 17:49

  Bij het lezen van dit bericht schrok ik van het volgende: (citaat)”Het gebed verflauwde… De gebedsgroep kwijnde weg.” Al minstens 10 jaar neem ik deel in een klein gebedsgroepje….. Zo gingen jaren voorbij. Er gebeurde “niets”. Tot voor enkele jaren, bleven er twee over, waar ik er een van ben. Het afgelopen jaar zien we geleidelijk veranderingen komen.. Een derde persoon heeft zich weer bij ons groepje van twee gevoegd. We gaan gewoon door. Jezus had daarover een prachtige gelijkenis (Lukas 18):
  “1 Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen. 2 En Hij zeide: Er was in een stad een rechter, die zich om God niet bekommerde en zich aan geen mens stoorde. 3 En er was een weduwe in die stad, die telkens tot hem kwam en zeide: Verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. 4 En een tijdlang wilde hij niet, maar daarna sprak hij bij zichzelf: Al bekommer ik mij niet om God en al stoor ik mij aan geen mens, toch zal ik, 5 omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt, haar recht verschaffen; anders komt zij mij ten slotte nog in het gezicht slaan.
  6 En de Here zeide: Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt. 7 Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten? 8 Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?” Hier staat “het” geloof, maar Jezus bedoelt hier echt wel “DAT” geloof!!
  De Heer werkt op zijn tijd en niet naar de onze!! Geloven is vertrouwen en vertrouwen is volledige overgave aan Hem,Die ons liefheeft!!
  Sinds kort word ik in mijn eigen woonplaats, geheel onverwacht, voor spreekbeurten gevraagd. Ik denk nu nog, dat ze mij vragen “bij gebrek aan beter”…… Persoonlijk wil ik in elk geval meer “vuurwerk” in de gemeente, omdat ook Pinksteren met “vuurwerk” begon!!

 11. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 december 2012 om 17:54

  De Heere wil nog altijd uit het vuur rukken wat er te redden valt in Europe. Die Hem oprecht zoeken zullen Hem (bereid) vinden. Dan moeten zij de weg naar God en naar Verlossing wel eerst gepredikt horen en begrijpen. ALLEEN DE HEERE ZELF WEET HOE DIT GEBEUREN MOET. Alle oude middelen zijn al gewogen en te licht bevonden. Er moet een nieuwe manier van overdracht komen en wij weten dit niet op te lossen. De meeste Europeanen hebben nog nooit van het EVANGELIE VAN VRIJE GENADE met hun oren open gehoord! Zij snappen er door hun vooroordeel niets van. Het interesseert hen niet want ze nemen het niet serieus.
  Gisteren hoorde ik een goede preek over de radio, deze dominee zei het volgende:
  “De Heere wil niet dat wij voor hem werken, maar Hij wil door ons werken”. Zo alleen werkt hij. Daar moeten we klaar voor zijn. We zitten nog vol met eigen plannen, eigen werken, en wachten meer op Gods goedkeuring dan op Zijn leiding. Zoals Dirks voorbeeld: “op het moment dat Erlo Stegen en zijn team het niet meer wisten en in hun wanhoop tot de Here riepen. De Here was gekomen”. Hij komt op hun hulpgeschrei, net zoals hij in Psalm 107 keer op keer belooft!! We moeten lege vaten zijn, hoe leger hoe beter, want des te meer kan de Heere door Zijn Geest ons vullen met Zijn werk.
  OCH, OF DIT ALDUS GEBEUREN MOCHT, DAT WE LEREN LUISTEREN NAAR WAT DE GEEST ONS TE ZEGGEN HEEFT.
  Vriendelijke groet en gezegende Kerstdagen allemaal
  Johanna

 12. Shalom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 december 2012 om 19:36

  Vandaag kwam ik terug van een bijeenkomst waar gesproken werd over de Wederkomst van de Heer. De zaal was overvol tot en met de Hal aan toe,dat zegt toch wel wat. Echter de mensen die er zaten keken niet blij, eerder treurig. “Saaie” liederen met mooie teksten werden bijna mompelend gezongen….waarom ? Mogen we niet blij zijn? Ondanks de goede en Bijbelse boodschap van het GOEDE NIEUWS vh Koninkrijk van God (HET laatste TEKEN waar we in de wereld naar uitzien) bleef er ‘n sfeer hangen van “tja zo staat het er nu voor”. Inderdaad we mogen weten dat we in Christus behouden zijn en dat lijkt me de meest opgewekte boodschap die je mag ontvangen. Opwekking? Dat begint bij jezelf!

 13. Johan Schep zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 december 2012 om 22:09

  Gisteren maakten we een filmpje van een broeder in de Heere Jezus die stervende is en graag zijn getuigenis achter laat. Ik ken hem vanaf zijn vierde jaar en nu is hij 47 jaar oud. Met vreugde vertelde hij hoe hij uitziet naar het ware leven om spoedig voor eeuwig bij de Heere Jezus te wonen en te zijn zoals Hij is. Met blijdschap mochten we hem vertellen dat we hem samen eens in zullen halen. Wat een heerlijk vooruitzicht en tot die dag mogen we hier Zijn getuigen zijn. Het is weer een jaar dichter bij de wederkomst van de Heere Jezus. Hecht met allen verbonden Johan en Linda.

 14. Thelma Groen zegt:
  Geplaatst op zondag 16 december 2012 om 8:21

  Johan en Linda, bedankt voor jullie bemoedigend stukje.
  Het heeft me echt geraakt. Dat is waar we naar uitzien
  onze Heiland te mogen ontmoeten. Maranatha.

 15. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op zondag 16 december 2012 om 9:13

  Sjalom beste mensen ,

  Is het christendom DE WEG kwijt ?

  We hebben gezondigd we hebben het ‘Uw wil geschiede” niet proberen te DOEN, met nadruk op DOEN.
  Tesjoewa, keer u om naar – de wil van – de G’d van Jisrael, keer terug naar Uw wortels, sluit U aan bij de wortel Israel en GEHOORZAAM Zijn wil, de Torah.
  Yeshua, de G’d van Israel IMMANOE EL, is onze REDDER, Zijn bloed/offer bedekt onze overtredingen, maar zondig niet meer.
  Probeer met ALLES wat u heeft de Torah te gehoorzamen.
  Het is Zijn koninklijke levenswijze uit liefde gegeven aan ons, zodat het ons goed gaat en door te gehoorzamen aan Zijn wil laat u zien dat u Hem liefhebt. De Tenach en het Briet Chadasja staat er vol van.

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PROBEER HET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  en kom daarover leren in het huis van/ beth Yeshua in Amsterdam.

  Jesajahoe 2

  2 Het zal in het laatste der dagen geschieden
  dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan
  als de hoogste van de bergen,
  en dat hij verheven zal worden boven de heuvels,
  en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen.
  3 Vele volken zullen gaan en zeggen:
  Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE,
  naar het huis van de God van Jakob;
  dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen,
  en zullen wij Zijn paden bewandelen.

  Want uit Sion zal de wet uitgaan,
  en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

  4 Hij zal oordelen tussen de heidenvolken
  en veel volken vonnissen.

 16. Jannie zegt:
  Geplaatst op zondag 16 december 2012 om 12:24

  Voor allen een gezegend vèrwachten,
  Even een doordenker n.a.v.de eerste reactie: waarom werd Danièl niet verslonden door de leeuwen?
  Er zat geen vlees meer aan… SHALOM!

 17. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op zondag 16 december 2012 om 14:09

  Shalom allen.
  Voor allen die verlangen naar opwekking in Nederland.
  Sta op de bres voor onze oudste broeder als nooit tevoren en roep je brs en zrs op om Israel te gedenken… opdat uitgestort kan worden DE GEEST DER GENADE EN GEBEDEN OVER ISRAEL.
  ZIJN OOGAPPEL wordt aangeraakt en velen van ons slapen..
  Waar zijn de liefhebbers van tsion??? Wordt wakker en waakt en bidt. Laat ons tot inkeer en inzicht komen .Doe wel aan de geringste van de brs van JESHUA.
  DE HEERE VOERT EEN RECHTSGEDING voor ZIJN volk ook met de christenen van Nederland. Houd je niet stil, laat HEM geen rust totdat MASSJIACH komt en Jeruzalem wordt tot een lof op aarde.
  Land, land, land hoort des HEREN Woord.
  Wie oren heeft die hore wat DE GEEST tot de gemeenten zegt.

  Geprezen zij DE EEUWIGE, DE HEILIGE ISRAELS.

  Lou.

 18. nel zegt:
  Geplaatst op zondag 16 december 2012 om 21:55

  Wat zou het zijn als we als christenen de shabbat gaan vieren, zoals God in Zijn woord heeft gegeven,
  en ook Zijn feesten gaan vieren zoals in Zijn woord staat, ik geloof met heel mijn hart dat er dan verandering zal komen, als we gehoorzamen aan Zijn woord.

 19. Christine de Gier zegt:
  Geplaatst op zondag 16 december 2012 om 22:09

  duinsnip, oordeel en opwekking sluiten elkaar niet uit! Als God jarenlang het verlangen naar opwekking in het hart geeft, hoeven wij de moed niet op te geven. Ik geloof zeker dat er oordelen komen. Die zijn helaas nodig geworden wil er opwekking komen. Er zal een scheiding der geesten zijn. Het zal erg moeilijk worden, maar lieve mensen, houd vol!
  Aalt, ik ben het met je eens, vooral in de binnenkamer gaan, en dan ook vooral luisteren!
  Jannie, leuke doordenker. Opwekking betekent immers: Jezus regeert en het vlees voortdurend laten kruisigen. Dan zeggen we vaak ‘au’ maar het is de moeite waard en Hij is het waard!

 20. Marina zegt:
  Geplaatst op zondag 16 december 2012 om 23:32

  Ik wil zo graag leven uit de genade van Jezus Christus. Maar wat schiet ik tekort, in mijn aanbidding voor Hem, in mijn vertrouwen op Hem. Dit is voor mij zo’n groot spanningsveld dat ik soms bang ben of ik Zijn kind wel ben. Ook kan ik bang worden voor alles wat er in de wereld gebeurt, of wat er nog gaat komen. Ik bid: Here Jezus houd mij vast. En dat ik nooit zonder U hoef.

 21. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op maandag 17 december 2012 om 9:08

  AMEN!

 22. Ed zegt:
  Geplaatst op maandag 17 december 2012 om 10:48

  Amen Marina. Maar je bent wel Zijn kind hoor. Als je dat niet zou zijn, zou je je namelijk helemáál geen zorgen maken …

 23. Janneke zegt:
  Geplaatst op maandag 17 december 2012 om 11:06

  Ik geloof vast dat wat Nel in commentaar nr. 18 zegt een kern van waarheid zit. Als we de oproep krijgen God te gehoorzamen, moeten we dat toch echt in alles te doen? Maar hoe is dit in Nederland in te vullen?

 24. M. de Vries zegt:
  Geplaatst op maandag 17 december 2012 om 11:34

  Opwekking?????? Als de doop verandert, wat dan ? Als de zondag verandert in sabbath? Als het joodse volk onze oudste broeder wordt en een dubbel portie Zegen ontvangt van de Heere? Als in de Naam van Jezus zieken worden genezen? Als in de Naam van Jezus demonen worden uit gedreven? Als er profetien gedeeltelijk of geheel uitkomen? Als een kind van God uit een andere gemeente een profetie ontvangt? Hoe reageren wij? Was de Heere Jezus geen vreemde eend in de bijt 2000 jaar geleden? Bij vreemde verschijnselen, hoe is onze reactie? BID en WERK en laat het WOORD van GOD de Bijbel gezag over ons leven doen hebben.
  Dirk, ik wens u veel wijsheid van God toe in uw columns vr.gr. marinus

 25. Ria zegt:
  Geplaatst op maandag 17 december 2012 om 12:28

  Wat mij hier opvalt is dat mensen die reageren denken vanuit hun eigen beleving/ perspectief/ wereldbeeld/ zangbundels enz enz.
  Christenen wereldwijd zullen de BIJBEL als maatstaf moeten nemen.
  En hoe je het dan ook wendt of keert dan is Daniel een goed voorbeeld. Schuld belijden voor een volk dat “de weg kwijt is” maar ook pleiten op Gods beloften.

 26. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op maandag 17 december 2012 om 20:02

  Sjalom Nel , het is mogelijk zie waar je dat kan leren en doen in mijn reactie no 15.

  Christenen let ook op de volgende waarschuwing van Yeshua zelf :

  Mattitjahoe 7

  21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” 23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”

  Jesajahoe 56

  Het heil ook voor de vreemdelingen [ niet Israeliet ]
  56
  1 Zo zegt de HERE: Onderhoudt het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil staat gereed om te komen en mijn gerechtigheid om zich te openbaren. 2 Welzalig de sterveling die dit doet, en het mensenkind dat daaraan vasthoudt; die acht geeft op de sabbat, zodat hij hem niet ontheiligt, en acht geeft op zijn hand, zodat zij niets kwaads doet. 3 Laat dan de vreemdeling die zich bij de HERE aansloot, niet zeggen: De HERE zal mij zeker afzonderen van zijn volk; en laat de ontmande niet zeggen: Zie, ik ben een dorre boom. 4 Want zo zegt de HERE van de ontmanden, die mijn sabbatten onderhouden en verkiezen wat Mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond: 5 Ik geef hun in mijn huis en binnen mijn muren een gedenkteken en een naam, beter dan zonen en dochters; Ik geef hun een eeuwige naam, die niet uitgeroeid zal worden.

 27. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 17 december 2012 om 20:48

  Je hoeft gelukkig geen doordenker te zijn. Daniël en zijn drie vrienden staken met kop en schouders in gezondheid en geestelijk inzicht boven de rest uit. De muil van de dieren werd gesloten omdat onze G’d een engel zond die de hongerige leeuwen verbood om Daniël aan te raken. De slapeloze nacht van de koning die in de vroege ochtend bij de leeuwenkuil staat spreekt toch tot Daniël. Hij was zeer ontdaan en verheugd dat Daniël nog in leven was. De dieren hadden behoorlijk trek, want alle rijksgroten met hun kinderen (weinig vlees op de botten) werden al gedood voordat ze de grond konden raken. Dit was de toorn van de koning, die misbruikt was door ontrouwe onderdanen.

  Ooit wel eens nagedacht dat hier een parallel in zou kunnen zitten als waarschuwing. Onze G’d laat niet met zich spotten door ontrouwe onderdanen met een dubbele agenda. Naar buiten heel netjes en van de binnenkant verscheurende wolven.

  Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Deze profetie is uitgekomen en velen zijn voorbij gegaan daaraan. Slechts een kleine groep daarvan heeft het begrepen en heeft net als Daniël schuld beleden voor hen die niets willen weten van dat Licht. Hoe zit dat tegenwoordig? Links- en rechtsom verketteren we elkaar en zie we elkaar niet staan. Zijn dat de vruchten van hen die kennis hebben van het Licht?

  Wat ik merk is dat velen hun eigen gekozen weg blijven volgen omdat de kerkelijke traditie dit voorschrijft. Wat de Bijbel aan onderwijs geeft is niet meer zo relevant meer in hun ogen. Herhaalt zich de geschiedenis zich niet opnieuw: een volk (wereld) dat in de duisternis wandelt. Dat gaat ook door kerkmuren heen.

  Velen zullen mij tegenspreken: nee, dat is niet bij ons hoor want wij gehoorzamen aan G’d maar houden ons aan de zondag in plaats van de Sjabbat die G’d zelf heeft bepaald. Gaan we dan niet lijnrecht tegen Zijn wil in? Het verlangen naar een opwekking is legitiem en nodig. Moet dat dan op onze eigen wijze gebeuren?

 28. Shalom zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 december 2012 om 11:48

  (zie 21) Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.

  Best een spannende zin! Elke dag weer verbaas ik me over de rijkdom van GODS WOORD !!! Het maakt me wel heel blij om te weten dat GOD mijn hartsgesteldheid kent en m’n beperkingen op de koop toe neemt. Soms weet ik niet eens waarin ik tekort schiet maar realiseer me dat het met de ander niet anders gesteld is. DANK U HEER VOOR UW GENADE.

  Nadenker: wel/niet Sjabbatvieren ? Is het niet verbazend dat de winkels ook op zondag open zijn? Zou dit Gods hint zijn om toch maar over te stappen op de vrij/zaterdag ?

 29. Cor Barten zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 december 2012 om 12:56

  Broeder Dirk,

  Wij leven in de tijd op weg naar het einde. De afval en de wetteloosheid zullen toenemen. De liefde zal verkillen. Dat wil niet zeggen dat de Heere niet hier, dan daar een herleving kan en wil geven. Het ligt absoluut niet aan Hem, maar de gelovigen, wij die getuigen wederomgeboren te zijn, zijn zelf een sta-in-de weg. Wij weten het allemaal wel, we horen het genoegzaam, maar we bekeren ons niet van onze wandel als christen. Wij moeten prioriteiten stellen in ons leven. Dat is geen wet, maar wel nodig. Waar is het Geestverlangen in ons? Zoveel andere dingen gaan in ons leven maar steeds voor. Voor het bezoek aan de samenkomsten, voor het bezoek aan de bijbelstudie of de bidstond, voor de gemeenschap der heiligen. Uit ons christenleven blijkt nauwelijks de ernst van hetgeen wij verlangen. Wij hebben het druk met van alles en nog wat, zeggen te verlangen naar een werk van God, maar zijn veelal niet bereid daarvoor offers in ons leven te brengen. Ons christenleventje moet ook wel ‘gewoon’ door kunnen gaan. Helaas is dit in de christenheid grote realiteit. En zo werkt het niet. Heere, werk krachtig door Uw Geest en grijp in in het leven van uw kinderen, zodat de gemeenschap met U en uw kinderen bovenaan komt te staan/blijft staan in ons leven.

 30. nel zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 december 2012 om 15:55

  Het is niet zo moeilijk om de Shabbat te vieren, van af vrijdag avond tot zaterdag avond, rust nemen
  en aan God te zeggen dat je er aan wil gehoorzamen maar niet weet hoe te doen…..
  Ik weet zeker dat Hij het in je hart geeft, hoe jij het in mag vullen, wat past in jouw situatie.
  2000 jaar zondag poets je ook zo maar niet weg, maar als God in Zijn geboden zegt de zesde dag is de Shabbatdag heilig die, laten we het dan doen.

 31. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 december 2012 om 19:38

  Galaten 3?

 32. Robbert zegt:
  Geplaatst op woensdag 19 december 2012 om 0:46

  Beste Dirk

  Ik heb het boekje van Erlo Stegen ook in de boekenkast staan. Je hebt gelijk dat we dikwijls de moed opgeven na jarenlang voor iets of iemand gebeden te hebben en het lijkt of er helemaal niks gebeurt. Laten we op de Here blijven vertrouwen die immers geen bidder laat staan.

 33. berend zegt:
  Geplaatst op woensdag 19 december 2012 om 12:44

  Bij mij is de ervaring van de Heer niet altijd zo duidelijk geweest, ten gevolge van invloeden uit het verleden. Bij sommigen komt de blijdschap meteen, bij anderen moet nog een strijd gevoerd worden.
  De heerlijkheid van de Heer is groter dan wetten, streef er naar om in de sabbatsrust te komen.

 34. dag zegt:
  Geplaatst op woensdag 19 december 2012 om 15:57

  De wet is hier, in dit bedrijf, volmaakt vervuld. In kracht en heerlijkheid ontstaan mooie dromen, grillig als scenario’s in een film. De mensen worden er aan geoordeeld.
  Vroeger, toen ik jong was, beleefden wij Jezus alsof Hij een Amerikaan was. Tegenwoordig is Hij nogal Hebreeuws, maar ook Chinezen komen verder in deze komst.
  Vreselijke misdaden komen aan het licht, terwijl de mensen denken dat het ‘seks’ is.
  De wet is vervuld en de Heer spreekt tot ons zoals Hij alleen ons kent. Mij noemt Hij een Nederlander. Ik bid tot God in teksten uit de Statenvertaling. De wederkomst is begonnen.

 35. Christine de Gier zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 december 2012 om 20:21

  Ik ben blij met de toevallige voorbijganger. Ik wil er nog Coll. 2 aan toevoegen. Laten we toch evenwichtig blijven. De geestelijke rust (niet een dag in de week) wordt in de Hebreëenbrief tot en met uitgelegd. En, ondanks dat ik Israël van harte liefheb, laten we geen reclame maken voor een bepaalde gemeente. In liefde gezegd.

 36. Dinette zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 december 2012 om 20:57

  Of we nu de sabbat of de zondag houden, het commentaar zegt dat we niet met de vinger moeten wijzen. Op mij komt het over dat veel reacties met de vinger wijzen naar mensen die de zondag houden ipv de sabbat.
  Ook dit staat misschien wel een opwekking in de weg.

  Mag ik eens vragen aan de mensen die de sabbat houden of ze zich ook hebben laten besnijden? Dit vraag ik me oprecht af. En vier je de sabbat niet op de zevende dag (dit zegt de Bijbel toch?), ik lees in reactie 30 op de zesde dag.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden