Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Kerst: een stralend Licht in een donkere wereld (23 reacties)

Geplaatst op donderdag 20 december 2012, 12:16 door Dirk A A

Het is bijna Kerst. We herdenken en vieren de komst van de Here Jezus. Zijn Licht straalt in deze donkere wereld. ‘Een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israel te verheerlijken’, klinken de woorden van Simeon over de Here Jezus in Lucas 2:32.
Van harte wens ik u allen rijk gezegende kerstdagen toe.

Lucas 2
In Lucas 2 ontmoeten we Simeon. Wanneer Maria en Jozef met de Here Jezus naar de tempel gaan, 40 dagen na Zijn geboorte, om een offer te brengen en om Hem de Here voor te stellen, is ook Simeon daar. Hij neemt het kind in zijn armen, looft God en spreekt deze bijzondere woorden, profetische woorden. Simeon, de profeet, kondigt de Here Jezus aan als het Licht van de wereld. Door Zijn licht zullen de heidenen openbaring ontvangen. En ook door Zijn licht zal de heerlijkheid zichtbaar worden, die God aan Zijn volk Israel gegeven heeft.

Vol verbazing las ik opnieuw vers 32, waar Simeon over de Here Jezus profeteert. Het is de volgorde die mij verbaasde. De heidenen worden hier zelfs eerst genoemd, nog voor Israel.
Dit is een opmerkelijke volgorde. Vaak wordt in de Bijbel eerst Israel genoemd, of het Joodse volk, of Jeruzalem, maar hier klinkt het: ‘Een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israel te verheerlijken’.

Hij, de Here Jezus, is het Licht waardoor de heidenen openbaring van God en van het heil, van de Here Jezus, ontvangen. Dat wordt namelijk met het eerste deel van dit vers bedoeld.
Wat een genade heeft God aan de heidenvolken, aan ons, bewezen. Hij verlangt ernaar hun genadig te zijn, zegt Jesaja 30:18. Ook u, ook jou, die dit leest en voor wie dit misschien helemaal nieuw is.

Johannes 8
In Johannes 8:12 roept de Here Jezus het uit: ‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’ Let op dat woordje ‘wereld’. Dat omvat alle landen, alle volken, Joden en heidenen.
Een paar hoofdstukken verderop in het Johannesevangelie, Johannes 12:46, klinken opnieuw de woorden van de Here Jezus: ‘Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.’ Helder straalt Zijn licht in deze duistere wereld.

Jesaja 42
De woorden van Simeon doen denken aan Jesaja 42. Het gaat daar over de komst van de Here Jezus, de Knecht des HEREN. In vers 1 staat in de Herziene Statenvertaling dat Hij tot de heidenvolken het recht zal doen uitgaan. De NBG zegt: ‘Hij zal de volken het recht doen openbaren.’
Ziet u, dit ligt heel dichtbij de woorden uit Lucas 2, waar over de Here Jezus wordt gezegd dat Hij licht is tot openbaring voor de heidenen. Het Licht, de Here Jezus, zal het recht van God openbaren aan de volken. Wat is dit al een rijk Evangelie in het Oude Testament.

Wanneer hier wordt gesproken over het recht van God, doet mij dit denken aan de Rechtvaardige, waarover wordt gesproken in 1 Johannes 2:1 en 2: ‘Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.’ Wat een heerlijke boodschap van vergeving en bevrijding door geloof in de Jezus Christus, de Rechtvaardige, Die een verzoening is voor al onze zonden.

Jesaja 42:6 vervolgt dan met de woorden: ‘Ik zal U stellen tot een licht voor de heidenvolken’. Al in het Oude Testament is het heil ook voor de heidenen bedoeld. Vanaf de Pinksterdag baant het Evangelie zich vervolgens een weg naar de einden van de aarde, naar alle heidenvolken. Wij mogen daar getuige van zijn, wij mogen daaraan meewerken, om dat Licht te verspreiden in een duistere wereld. Door genade mogen ook wij delen in die genade. Wat een wonder! Duurbetaalde genade. Door de Here Jezus. Aan het kruis op Golgotha.

Mag u door genade weten dat dit Licht ook in uw leven is gaan schijnen? Dat bent u welgelukzalig, om het met een oud woord te zeggen, te feliciteren.
Het kan ook zijn dat u zegt: ‘Ik ken de Here Jezus nog niet’. Dan wil ik u aansporen tot Hem te gaan. Hij wil Zichzelf ook aan u openbaren. Daartoe is Hij immers in de wereld gekomen.

De reden waarom dit Licht schijnt voor de heidenvolken volgt in vers 6: ‘…om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten.’ Dat tekent onze situatie toen we de Here Jezus nog niet kenden. Maar nu, verlost, bevrijd uit de kerker, uit de gevangenis van de zonde, uit de duisternis.

Allen die nog niet in het Licht leven, zitten gevangen in de kerker van de zonde, in de gevangenis, in het duister. Bagatelliseer dit nooit.
Hen wil de Here Jezus ook redden. Daarom kwam Hij naar deze wereld. Daarom gaf Hij Zijn leven aan het kruis van Golgotha. Alleen zo kon en kan Hij Zijn licht laten stralen, ook over de heidenvolken.

Jesaja 49
Opmerkelijke woorden komen we verderop tegen, in Jesaja 49:6: ‘Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jakob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.’

Ook hier klinkt de profetie dat de Here Jezus niet alleen is gekomen voor Israel, maar ook is gegeven tot een Licht voor de heidenvolken. Wat is schitterende eenheid vormt de Bijbel toch. Telkens opnieuw kom je dezelfde gedachten tegen, alsof de boodschap telkens weer wordt benadrukt: het is echt waar!
Twijfel er niet aan. In Jeremia 1:12 betuigt de Here dat Hij waakt over Zijn Woord, om te doen wat Hij zegt. Zijn Licht straalt. Aan mensen uit alle volken openbaart Hij Zichzelf en schenkt hun Zijn heil.

Jesaja 60
In Jesaja 60:1-3 komen we de nogmaals de combinatie licht en volken tegen. Daar lezen we: ‘Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HERE gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.’

Deze profetie blikt ver vooruit in de toekomst. Het licht van de HERE en van Zijn heerlijkheid zal opgaan over Sion, Israel, Jeruzalem, terwijl duisternis de aarde en donkere wolken de volken zal bedekken. Het moment zal komen dat de heidenvolken vol verbazing op zullen gaan naar uw Licht, de Here Jezus zelf. In beginsel is dit al werkelijkheid geworden bij de eerste komst van de Here Jezus, ruim tweeduizend jaar geleden. Volle werkelijkheid zal het worden bij Zijn wederkomst, wie weet hoe spoedig al.

Mattheus 5
Ook wij, als we de Here Jezus mogen kennen als onze Heiland en Verlosser, worden opgeroepen stralende lichten te zijn. Zijn Licht mogen we laten stralen door ons heen, opdat de mensen Hem zien, Zijn Licht zien in ons.
Luister maar. Mattheus 5:14-16 zegt: ‘U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’

Filippenzen 2
Een andere tekst die dit ook zegt, is Filippenzen 2:15: ‘opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld.’
Hoe staat het ervoor bij ons? Schijnen wij als stralende lichten in deze wereld? Opdat degenen die de Here Jezus nog niet kennen, verlicht worden! Niet omdat we zelf zo’n krachtige lichtbron zouden zijn, maar omdat het Licht van de Here Jezus door ons heen schijnt, omdat Hij in ons woont.

Dirk van Genderen

23 Reacties

 1. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 december 2012 om 17:37

  Sjalom allen,

  Lucas heeft het zeer goed gezien en verwoord. Een licht voor de volkeren straalt vanuit Israël in deze duistere wereld. Dat Licht heeft G’d gegeven aan deze wereld. Zij, die dit Licht zien, verwonderen zich daarover. Toch verscheen het Licht eerst aan de kinderen van Israël naar de aardse ouders Josef en Mirjam, de herders in het veld. Daarna aan Simeon en Hanna in de tempel. Straalde Yeshua toen al, of zag men meer in hem. Simeon wordt verlicht door G’ds Geest en mag meer zien. Als eerste noemt hij de buitenstaander waarvoor het Licht is gekomen. Wat een genade is dat als je de buitenstaander insluit en betrekt in het heilsplan van G’d.

  De functie van het licht is om de duisternis te verdrijven en tegelijkertijd om het verkeerde zichtbaar te maken. Als het goed is reflecteert ook het Licht in onszelf. Dat Licht wat ons verwarmt, bemoedigt en vertroost vraagt ook om een reflectie van ons naar anderen. dat zie je al bij Simeon die in de tempel is, het gunnende aan de gehele mensheid. Hiermee voldoet hij in zijn dagen als een van de weinigen die de priestertaak ten aanzien van de volkeren vervult.

  Wat later volgen er enige wijzen uit het oosten, die op zoek zijn naar de geboren Koning van Israël. Hun zoektocht zorgt voor wat beroering in de hoofdstad van ons rijk. In Jeruzalem wist men nog niets en we zien dat hun vasthoudendheid hen brengt bij Yeshua. Kostbare geschenken worden gebracht, die verbleken echter bij de glans die Yeshua had bij Zijn Vader. Deze aardse geschenken dienen tot levensonderhoud wanneer er gevlucht moet worden voor de moabitische heerser in Jeruzalem.

  Heel frappant dat Yeshua in de nacht geboren wordt en enkele weken later moet Hij met zijn ouder vluchten naar Egypte wat in het Hebreeuws duisternis betekent. Hiermee laat Yeshua, hoe klein Hij ook is, zien dat deze wereld in de duisternis leeft. Zijn taak zal zijn om de wereld te verlossen van de duisternis die over deze aarde is gekomen.

  Het is uiteindelijk volbracht.

 2. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 december 2012 om 19:34

  Beste Dirk,

  Het is een wonder dat de oneindige God zich kon beperken in een menselijke lichaam met behoud van
  Zijn Godheid. Dit gaat tenminste mijn verstand te boven. Ook hoe de Vader met Zijn Zoon omgaat. Het was
  de wil van de Vader dat Jezus gekruisigd zou worden en opstaan uit de dood na drie dagen om velen te redden. De Vader heeft in een Lam voorzien, omdat wij niet staat waren onszelf te redden. De Vader heeft alles gedaan wat mogelijk is.
  Hij heeft al het werk gedaan om ons te kunnen redden. Wij hebben geen enkel excuus meer.
  En nu vraagt Hij de mensen om zich te bekeren en de uitnodiging van eeuwige redding en heil aan te
  nemen. Dat is het ware Evangelie. Dat de liefde van God zo diep is geweest, dat Hij een niet te beseffen
  lijden wilde ondergaan voor ons. Het lijden van Jezus was zeker niet goedkoop geweest. Wij kunnen niet
  genoeg beseffen hoe diep vol liefde de Vaderhart gaat als wij zien op het Kruis van Jezus. Tevens laat
  dat ons zien van het wezen van de zonde in de mens en de macht die de satan over de mensen heeft.
  Want de Here Jezus werd bespuugd, gehoond, geslagen, gemeden, en ten slotte gekruisigd. Maar
  Hij was sterker dan de dood. De rijkdom van het Evangelie is met niets op deze aarde te vergelijken.
  De diepte van de betekenis van Kerst kan het beste begrepen worden vanuit enige kennis van het
  woord, want Jezus zelf is het levende Woord. Vooral het Evangelie van Johannes in het NT en het boek
  Jesaja in het OT spreken duidelijke taal.

  Groeten van San

 3. Moi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 december 2012 om 11:37

  Wat ik zie gebeuren na 21-12-2012 is óf een plotselinge verheviging van de huidige wereldcrises, of dat er een periode van vrede en voorspoed aanbreekt. In de Bijbel staat in 1 Thess. 5:3 dan ook het volgende:

  “Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.”

  Ik denk dat de Opname juist in een periode van vrede en rust zal gebeuren, want dan kun je maar al te gauw in slaap vallen. Een tijd van crisis maakt de christen juist waakzaam.

 4. dag zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 december 2012 om 15:07

  Boodschappen doen in de buurtsuper.
  De wederkomst baant door de chaos heen een weg.
  Schreeuwend, jong, onaangepast tuig, in misdaad
  die is verslagen. De haat is vreselijk!
  (Zij hebben mij vermoord). Maar zie,
  in de dood des Heeren mag ik leven,
  het zwaard des Heeren baant de weg,
  in vuur..

 5. Aliyah zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 december 2012 om 15:07

  Dirk, wat goed dat er weer aandacht besteed wordt aan Kerstfeest, het geboortefeest van Yeshua, de Heere Jezus, de Immanuèl= God met ons! Nu lees ik in de aankondiging van jouw nieuwsbrief onder´Beste mensen´ het volgende: Deze genade, dit Licht mag door ons heen stralen naar de mensen die wel Kerst vieren maar de Heere Jezus nog niet kennen… Mijn vraag is: hoe kun je nu Kerst vieren als je de Heere Jezus nog niet kènt? Hoe kan het dat Kerst ook door heidenen wordt gevierd? Vieren zij dan een andere kerst? Is er nog verschil tussen hoe heidenen ´kerst´ vieren en hoe christenen Kerst vieren?

  groet en shalom

 6. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 december 2012 om 15:25

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Aliyah,

  De hele wereld viert Kerst, maar de meeste mensen kennen de echte betekenis van Kerst niet meer. Die weten niet dat de Here Jezus Christus naar deze aarde is gekomen, om ons te redden door Zijn leven te geven aan het kruis van Golgotha. De straf, het oordeel over de zonde dat wij verdiend hadden, was op Hem. Door Zijn striemen is ons genezing geworden. Zijn Licht, het Licht van Zijn genade schijnt in deze wereld. Het is mijn gebed en verlangen dat velen dat Licht gaan zien en tot geloof in Hem zullen komen.

  Dan nog een opmerking n.a.v. een reactie die ik via de mail kreeg: Ik heb wel altijd een dubbel gevoel bij het kerstfeest. Nergens in de Bijbel lees ik over de viering van het kerstfeest. Daar komt bij dat het wel zeker is dat de Here Jezus niet op 25 december is geboren. Waarschijnlijk is Hij in september geboren. Het kerstfeest is nu een soort vermenging geworden met heidense feesten die rond de kortste dag van het jaar werden gevierd om de boze geesten te verjagen in de hoop dat het licht zou overwinnen.
  Tegelijk denk ik ook: Laten we in deze tijd gebruik maken van de mogelijkheden om het Evangelie te verkondigen en heen te wijzen naar het kruis en naar de wederkomst van de Here Jezus.

 7. Shalom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 december 2012 om 17:13

  Sinterklaas is een leugen waar kinderen op jonge leeftijd al mee kennismaken. Daarna staat de kerstman te trappelen om met z’n hele hebben en houwen uit de kast te komen. Natuurlijk zijn de kadootjes de meest plezierige aanreiking om geen moeilijke vragen te stellen. Voor sommigen is het stalletje een mooi sprookje over een dakloos kindje in de kribbe omringd door een arme papa mama waar de os en ezel staan toe te kijken. Geloof je niet in sprookjes dan maak je je eigen feestje en wenst elkander gezegende, zalige of prettige kerstdagen incl. een gelukkig nieuwjaar. Intussen liggen de eitjes voor het Paasfeest al klaar en staat de Paashaas te popelen om zijn entree te doen. De wereldeconomie draait op volle toeren en de consument en doet gezellig mee en heeft het te druk met boodschappen doen…..en weet helaas niet beter of interesseert zich niet voor sprookjes!
  Maar wij, wij zijn gans anders. Als wedergeboren christenen kennen wij het grote geheim van God. Wij MOGEN in het vrije westen het evangelie niet voor onszelf houden en je dan bovendien ook nog afvragen of we wel of niet voor de verdrukking worden opgenomen? Wat zullen de miljoenen vervolgde christenen denken die alleen maar verdrukking kennen? Ik ben van een ding overtuigd, wij moeten haast maken met de verkondiging van de blijde boodschap.
  Hoopvol punt: in een artikel in de Telegraaf stond dat een grote hoeveelheid jongeren dit jaar Kerst in de kerk willen vieren. Halleluja!

 8. Frans de Vries zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 december 2012 om 18:46

  Dat dat Kerst kind de Zoon van de Almachtige God is, onvoorstelbaar maar waar.
  Dat Hij door Zijn Geest in mijn hart woont.
  Kan ik dat begrijpen? Neen. Kan ik dat aanvaarden?
  Ja, in dank en verwondering.
  Kan ik Hem liefhebben?
  Ja met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met heel mijn
  kracht met al mijn verlangen. En mijn naaste als mij zelf.
  Dank zij Hem.
  Dat heerlijke eerste gebod. Shalom, Amen.

 9. Emma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 december 2012 om 20:14

  Naar aanleiding van punt 6: Als we feest willen vieren laten we het dan goed doen. JHWH heeft zo duidelijk in de Thora (Lev.23) aangegeven wat Zijn feesten zijn. Als kerst zo belangrijk is dan had het zeker in het rijtje gestaan. Zoals Dirk schrijft waarschijnlijk was het september. Wat wordt er in september gevierd: Loofhuttenfeest!! De kerk heeft dit feest helemaal opzij gezet. In Zacheria 14 staat dat wij dat feest straks allemaal gaan vieren. Zo belangrijk is dit dus. We hebben dus nog iets in te halen. Kerst is een compleet heidens feest. Laten we daarom alles wat niet zuiver is afleggen om rein voor JHWH te staan.

 10. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 december 2012 om 20:57

  Beste Dirk,

  Ik ben het met je visie op Kerst eens. Ikzelf vier ook geen Kerst maar wel Nieuwjaar omdat er weer
  een jaar voorbij is gegaan dat wij dichter bij de komst van de Here Jezus op de wolken zijn en de
  Gemeente dan bij hem zal zijn. En eens zal het er dan nog van komen. Het Woord roept op om Hem te ver-
  wachten. Het is een gebod van de Here. Dan zullen wij in alle wijsheid onze dagen op aarde doorbrengen.
  En dit naarmate de dag steeds dichterbij komt ( Hebr 10:25).

  Shalom! San

 11. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 december 2012 om 21:32

  Wie zich bezighoudt met een Kind in de kribbe, hoe waar ook gebeurd, is niet bezig met een
  hemelse wandel. Ons burgerschap is in de hemelen, zoals Paulus zegt en het besef daar van is weinig.
  De gemeenten zoals gesticht door Paulus in opdracht van de Heer, hielden zich er niet mee bezig.

  2 Kor. 5:16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees.

  Fil. 3:20 Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, 21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.

  De gemeente is een geestelijk huis om geestelijke offeranden te brengen, maar we luisteren alleen naar preken, en dat is een “levietendienst”. Opgevoed worden tot priesters is er niet bij.

  1 Petr. 2:5 Zo wordt gij ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.

  De eerste gemeenten hadden een andere prioriteit.

  Priesterdienst
  Hebr. 10:19 Daar wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, 20 Op een verse en levende weg, welke Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees; 21 En daar wij hebben een grote Priester over het huis Gods;
  22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.

  Hand. 20:7 En op de eerste dag der week, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, (priesterdienst) handelde Paulus met hen, zullende de volgende dag vertrekken; en hij strekte zijn rede uit tot de middernacht. (Levietendienst)

  Maar ja, een kind in de kribbe geeft ons vlees een goed gevoel, dus wie zeurt daar nu over?

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 december 2012 om 22:49

  Eigenlijk heb ik alleen maar een aanvulling, omdat ik hierover gesproken heb in een Kerstviering vandaag, en wel Jesaja 9, voor mij de allermooiste Adventstekst!!
  1 Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. 2 Gij hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt; het verheugt zich voor uw aangezicht als met de vreugde bij de oogst, zoals men juicht bij het verdelen van de buit. 3 Want het juk dat het drukte, en de stang op zijn schouder, de roede van zijn drijver, hebt Gij verbroken als op Midjansdag. 4 Want elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel, in bloed gewenteld, zal verbrand worden, een prooi van het vuur. 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 6 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen.

 13. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 23 december 2012 om 8:09

  Beste mensen,
  Met kerstmis herdenken en vieren wij de geboorte van Jezus, onze verlosser en vredevorst.Daar is niets mis mee, want dat mag feestelijk gevierd worden.
  De mens is geschapen naar Gods-beeld en gelijkenis. Wij hebben dus allemaal iets goddelijks in ons, de Ziel en Jezus is in mijn visie, de meest Goddelijke mens, die ooit geleefd heeft. Hij is de Wil van Zijn Vader op deze aarde komen verkondigen en voor-leven tot de kruisdood toe, waardoor onze zonden weer vergeven kunnen worden. Zijn belangrijkste gebod en les is samengevat ;
  Onderhoud de geboden van mijn Vader en breng Mijn belangrijkste gebod:
  Heb elkander lief; Deel lief en leed; Goed maar vooral overvloed met elkaar,
  en vergeef elkander 70X7 keer, Actief en Praktijk.
  Deze zin loopt als een rode draad door alle lessen en symbolische verhalen van Jezus, heen in de bijbel. Heel simpel en voor ieder mens te begrijpen, maar o zo moeilijk om in praktijk te brengen. het is steeds weer een keuze maken tussen egoïsme en naastenliefde, goed en kwaad. Maar wij ontvangen er wel de hulp van Boven bij.
  Mijn voorstel dan ook: Laten wij ons wat meer verdiepen in deze lessen van Jezus b.v.: De Bergrede en de symbolische verhalen van Jezus, b.v. De barmhartige Samaritaan, De verloren zoon etc.
  Op 21-12-2012, mijn verjaardag (toevallig) zou de wereld vergaan, wel volgens menselijke voorspellingen. Volgens mijn “gevoel”, is het ‘t begin van een GEESTELIJK KEERPUNT in deze wereld, want de wereld heeft dit keerpunt HARD nodig.
  Ik wens U allen toe: Bezinningsvolle kerstdagen en een HOOPVOL 2013. Hub

 14. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 23 december 2012 om 12:29

  Sjalom allen,
  Ik wil u niets afnemen, vier gewoon uw feest zoals u het gewend bent of traditie u voorschrijft. Ik zal u daarbij niet in de weg staan. Maar het kerstfeest sluit totaal niet aan bij de realiteit van vandaag, dat is kopen en consumeren.
  Grondige schriftstudie geeft aan de geboortetijd van Yeshua uitkomt op het Loofhuttenfeest. Al die nachten is het paar graden lager dan op de dag. Naar Torahgebod leeft men buitenshuis tijdens het Loofhuttenfeest. Hiermee verdwijnt ook de illusie van ongastvrije herbergier. Overigens zijn er dan volop schapen in de weide die als offerdier zullen dienen ten tijde van het feest.
  Gedurende 7 dagen mocht men de woning niet betreden. Dat betekent dat er voor 7 dagen brood wordt gebakken die, om het vers te houden, in doeken wordt gewikkeld en gelegd in een broodmand (krib).

  Ziet u het: een Romeinse keizer die gebruik wil maken van zijn economische koopkracht zal dat altijd doen wanneer de laatste oogst is binnengehaald. G’d gebruikt deze keizer in Zijn plan tijdens het Loofhuttenfeest. De economische schade is dan nihil, er wordt dan immers niet gewerkt in Israël. Hiermee zien we dat G’d terdege omziet naar Zijn volk.

  Juist in die tijd heeft G’d beslist dat Hij Yeshua laat geboren worden.

  Vanwege feestelijke voorschriften was er geen plaats meer in de herberg. Vanwege diezelfde feestelijke voorschriften was er geen gelegenheid om een kinderbedje uit een woning te halen. De broodmand moest worden geleegd om daar Yeshua in te leggen. Bethlehem betekent broodhuis; Yeshua zegt later van zichzelf dat Hij het Brood des Levens is.

  Geen stinkende stal waar dieren in zitten die er bij geromantiseerd zijn. Geen kerstboom of onnodige versieringen. Heel eenvoudig was het in die dagen. Men luisterde naar de aloude verhalen uit de Bijbel en men had volop tijd voor elkaar. Daar werd ook aanschouwelijk onderwijs gegeven: de herders kregen de opdracht een kind in een broodmand was een ongebruikelijke noodmaatregel. Verachte herders konden gericht zoeken en maakten daar haast bij. Zij komen terecht bij de Goede Herder Yeshua. U ook? Welkom thuis!

 15. Bert en Marianne zegt:
  Geplaatst op maandag 24 december 2012 om 19:35

  Beste Dirk dank je wel voor dit mooie stuk.
  Maar wat jij ook verwoordt:
  Inderdaad een dubbel gevoel
  Ene kant ontzettend dankbaar dat Jezus ook voor ons gekomen is
  eerst natuurlijk voor Gods eigen volk en daarna ook voor ons
  Dat wij er bij mogen
  Maar aan de andere kant dat kerstfeest niet het feest is wat in de Bijbel staat
  En het heidense ervan
  Maar laten we dan toch maar dankbaar zijn

 16. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op woensdag 26 december 2012 om 0:02

  Tenminste nog één dag in het hele jaar dat veel “niet-christenen” stilstaan bij: “Wat is dit?” Dat zou ik voor geen goud willen missen!!!!!! De beste kans om te getuigen van Hem en voor OPEN HARTEN, harten die voor de rest van het jaar weer bij de kerstversiering worden ingepakt……..

 17. maggie van namen zegt:
  Geplaatst op woensdag 26 december 2012 om 0:24

  Lieve broeders en zusters.

  Zijn wij vergeten dat wij nog steeds heidenen zijn die tot bekering zijn gekomen door de genade van Jezus Christus. Nergens in de Bijbel wordt ons, heidenen, opgelegd om de feesten van Israël te vieren. We mogen ze meevieren als we dat willen. Het is juist, omdat wij christen-heidenen zijn, dat wij de boodschap van het evangelie moeten brengen in de cultuur van de heidenen. Op deze manier kunnen wij wegen vinden, zelfs door het kerstfeest te vieren, om onze naasten bekend te maken met het evangelie door onze handel en wandel: Licht brengen in de duisternis, troosten waar verdriet en eenzaamheid is, de arme en de vreemdeling niet vergeten en voor waarheid en gerechtigheid opkomen. Wanneer we zo leven zullen ook onze woorden doel treffen. Kortom een leven dat lijkt op het leven van onze Verlosser, Jezus Christus.
  Voor allen een goed en vreugdevol Nieuwjaar toegewenst. Maggie

 18. Aliyah zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 december 2012 om 18:18

  Beste mensen, Kerstfeest, de geboorte van de Redder en Verlosser vieren en gedenken, is níet heidens! Als toch zelfs een hele schare engelen jubelden en zongen bij dit Heilsfeit!!! Want Hij, Yeshua, de Heere Jezus kwam om zondaars te redden. Diezelfde engelen vieren Feest in de hemel als een zondaar zich bekeert!

  Kerstmis/feest is bij velen verworden tot een commercieel eetfestijn, dit neemt echter niet weg, dat de Heilsboodschap van de Redder en Verlosser dwars door alles heengaat en harten open maakt, ontvankelijk maakt voor de Liefde van Yahweh, de Heere God!

 19. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 december 2012 om 20:50

  Emma
  Ik (denk dat je nog “zoekende” bent.)

  Natuurlijk staat Christus geboorte “feest” niet in het rijtje van de joodse aardse feesten. De joodse feesten zijn gegeven aan Israel en zijn voor een aards volk. Een volk die door de Here God afgezonderd was om de wereld te laten zien wie de Ware Enige Here God was. Maar, het volk diende de afgoden. Dit volk heeft wetten gekregen en feesten die ophielden en dan op een andere tijd moest er weer een andere feest gevierd worden Het was een “MOETEN” doen!!

  Maar Christus geboorte feest is neer gedaald rechtstreeks uit de Hemel. Het is een Hemels feest die door de Here Zelf is geproclameerd. De Here Zelf kwam uit de hemel met Zijn Legermacht en bracht de boodschap : Heden is U de Heiland geboren. Lucas en Matt. schrijven er uitgebreid over. Het was voorzegt in het OT op vele wijze. En …In de volheid des tijds is het geschied. Gal 4 vers 4.

  Nee het is geen heidens feest. Het is een Hemels feest. Neergedaald op aarde. En…Heden is nu: Heden indien gij Hem vindt en Zijn Stem hoort, verhardt uw harten niet maar laat u leiden!!!

  Een nieuwe start. Een Nieuw begin. Een Altijd durende feest die geopend is in de velden van Bethlehem door de Here Zelf. De Here Zelf gaf de start schot!!!
  En de Herders hebben het begrepen en waren de eerste evangelisten om dit feest te verkondigen aan allen die het maar horen wilde. En dat gaat door… Van land tot land.

  Maar nooit zal een mens dit Hemels feest, Christus geboorte Feest kunnen verwijderen. De satan wil dat graag….Maar op Gods Tijd zal ook weer in de volheid van deze tijd dit Kind, de Zoon , weer terug komen om Zijn Gemeente/Levende Lichaam tot Zich te nemen in de lucht.

  Dan gaat het feest door in de Hemel. Want Het begon in de velden van Bethlehem Met Hem, Christus Jezus de Heere en het zal door gaan met Hem!!! in de Hemel… Alle tegen spraak ten spijt.

  W/lelie

 20. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 december 2012 om 20:51

  Sjalom beste mensen ,

  De vastgestelde tijden gegeven door de G’d van Israel aan de mens staan in Wajikra / leviticus 23.
  Pesach/ongezuurde broden, wekenfeest, bazuinenfeest, grote verzoendag, loofhuttenfeest en de laatste grote dag.

  Laten we geen verchristelijkte heidense feesten vieren .

 21. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 december 2012 om 21:39

  Jochanan
  We vieren geen verchristelijk feest. We vieren HET feest van Christus=Gezalfde= DE Profeet De Priester en de Konings feest!

  Het is een Koninklijke feest van DE KONING!! die geboren is in mensengestalte.

  Het staat uitgebreid in Lucas en Mattteus. Dus niets verchristelijks.
  In de volheid des tijds. En dat was de juiste tijd = de Tijd van de Here God. Vanuit de Hemel (tijdloos) gegeven en begonnen in Bethlehem velden. En het zal hier op aarde eindigen voor de gelovigen als ze in de lucht zullen worden meegenomen naar het Hemels Jeruzalem. Daar gaat het feest door…..maar dan van Aangezicht tot Aangezicht.

  Je weet het toch van ons: wij vieren/gedenken ”alle” dagen de geboorte van Christus Jezus de Heere in ons hart. Tegelijkertijd met Zijn lijden en sterven en “OPSTANDING” en “Hemelvaart”
  En.. er is niks mis met het gezamenlijk vieren op een bepaalde vastgestelde datum van AL deze HEILS FEITEN!!!
  Jij zegt het zelf: niemand weet de preciese datum. En daar heeft de Here God voor gezorgd. Zodat het mogelijk is om zelf een dag te bepalen…om gezamenlijk als gelovigen deze heilsfeiten te vieren… en te gedenken.

  De Heere God geeft ons daar de VRIJHEID toe.
  Mooi he!

  Er zijn geen roomse dagen. Je weet toch dat alle dagen van de Heer zijn. En je zegt het zelf. Men weet de datum van Christus geboorte niet. Zelfs de deskundigen weten het niet. Nu wat wil je dan.
  Dan kan het toch elke dag gevierd/herdacht worden.
  Wees er maar dankbaar voor dat het nog in alle vrijheid kan. We vieren alle heisfeiten elke dag in ons hart, en op gezette dagen gezamenlijk als gelovigen. Dat is een voorrecht. Spoedig zal dan niet meer kunnen..
  W/lelie

 22. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op zondag 30 december 2012 om 16:20

  @Waterlelie ,

  laten we G’ds Torah gehoorzamen en Zijn vastgestelde tijden gedenken / vieren [ Leviticus 23 ] en zeker niet het zonnewende feest vieren en doen alsof Yeshua dan zou zijn geboren.
  De datum van Zijn geboorte is niet precies bekend [ zegt ook al iets ] maar zou volgens deskundigen ca eind september / begin oktober hebben plaatsgevonden , wellicht op het bazuinenfeest [ aankondiging van de 1e komst ? ] op grote verzoendag [ Yeshua brengt een mogelijkheid om ons met Hem te verzoenen ? ]
  Dus als je Zijn geboorte in een mens al zou willen vieren , dan op de juiste tijd en zeker niet op een heidense/ roomse feestdag

 23. svanhoeve zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 januari 2013 om 23:15

  Uit gewoonte doe ik maar gewoon mee; twee snipperdagen voor Jezus geboortedag
  maar als hij mij vraagt waar Hij dat bevolen heeft, wat zal ik dan moeten zeggen?
  Wel weet ik dat ik iedere dag zijn wederkomst moet verwachten en waar mag ik Hem
  verwachten? Op de olijfberg [dus niet inde kerk want haar genadetijd is dan voorgoed voor
  voorbij]. Kortom het evangelie van genade voor kerk en heiden wereld is [de deur gesloten]
  en israel gaat dan onder leiding van hun vredevorst het evangelie van zijn koninkrijk
  verkondigen gr kerkganger uit zaamslag

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden