Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Verblijd en verheug u… (27 reacties)

Geplaatst op donderdag 27 december 2012, 16:17 door Dirk A A

Veel christenen in ons land maken zich zorgen over de toekomst. We zullen het moeilijker gaan krijgen. We schrijven erover in onze kranten en bladen, we kaarten het aan in de politiek, in onze kerken en gemeenten. Ik zeg niet dat dit onterecht is, begrijp mij goed.
Maar door deze opstelling zijn we een kreunende en steunende groep aan het worden, waar meewarig naar gekeken en over geschreven en gesproken gaat worden.
Laat onze reactie totaal anders zijn: Verblijd en verheug u, want uw loon zal groot zijn in de hemelen.

En zeker, ook ik ben ervan overtuigd dat de vrijheid voor christenen om hun geloof zichtbaar en hoorbaar te laten worden, onder druk staat. Geen misverstand daarover.
En zeker, we mogen ons inzetten om een keer in deze situatie te brengen. De één in de politiek, een ander in de media en weer een ander op de kansel.

Maar waar zijn de christenen die op de knieën liggen en tot de Here roepen om genade, om ontferming? Waar zijn de christenen, die verheugd en verblijd zijn, omdat hun loon groot zal zijn in de hemelen?

Als iets tot me doorgedrongen is de afgelopen dagen toen ik hierover nadacht, is het wel dat wij geen enkel recht hebben op vrijheid om ons geloof te belijden en in de praktijk te brengen.
Ik moest denken aan de tijd dat de Here Jezus hier op aarde rondwandelde en Zijn boodschap drie jaar lang in het openbaar bracht. Die tijd was niet zoveel anders dan de tijd waarin wij leven. Grote scharen volgden Hem, sommigen geloofden, maar velen vonden dat Zijn mond gesnoerd moest worden.
Als Hij geslagen werd, deed Hij Zijn mond niet open, maar Hij keerde Zijn andere wang toe. Hij had Zijn vijanden lief. Hij zegende wie Hem vervolgde.

Denk eens aan wat we lezen in het Bijbelboek Handelingen. De apostelen brachten het Evangelie. God werkte zo door hen heen dat zieken werden genezen. Velen kwamen tot geloof in de Here Jezus.
De vijandschap tegen hen nam toe. Ze werden opgepakt, geslagen. Hun werd te verstaan gegeven dat hun boodschap ongewenst was. En wat deden ze? Gingen ze protesteren? Organiseerden ze handtekeningenacties of protestmarsen?

Niets van dat alles. Handelingen 5:40b-42 zegt het zo treffend: ‘…en toen zij de apostelen bij zich geroepen hadden, geselden zij hen en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de Naam van Jezus, en zij lieten hen gaan.
Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de Raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren, omwille van Zijn Naam smaadheid te lijden.
En zij hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen.’

Wat een les voor ons. Juist dit aspect mis ik in het huidige debat over deze ontwikkeling, zeker nu ook in de seculiere media deze zaak ruim aandacht krijgt. Kranten als de NRC en de Volkskrant constateren eveneens dat de vrijheid van christenen om hun getuigenis in woord en daad zichtbaar te laten horen en zien onder druk staat.

Wat zou er een krachtig getuigenis van de christelijk geloof uitgaan wanneer onze reactie meer zou zijn zoals die van de apostelen in Handelingen 5.

Vandaar mijn pleidooi, om niet alleen te letten op de dreiging die er uitgaat van de huidige ontwikkelingen in de maatschappij. Het klinkt voor u misschien vreemd, maar ik geloof dat we ook mogen leren om ons te verheugen over deze ontwikkeling. Niet omdat we het fijn vinden om te moeten lijden vanwege ons geloof, maar omdat de Here ons waardig acht om te mogen lijden omwille van Zijn Naam.

Dat is iets wat we moeten leren. Daar mogen we de Here ook om bidden. Dat gaat echt niet vanzelf. Het is een voorrecht als we mogen lijden voor Hem.
Hij, onze geliefde Here en Heiland, bereidde ons er toch al op voor, toen Hij tegen Zijn discipelen zei: ‘In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen’ (Johannes 16:33).

We hoeven deze weg niet alleen te gaan, laten we dat nooit vergeten. We hoeven echt niet voor onszelf te strijden. In het laatste vers van het Mattheüs-Evangelie klinken de woorden van de Here Jezus: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld’ (Mattheüs 28:20).

En vanuit de Bergrede klinken Zijn woorden ons toe: ‘Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.
Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn’ (Mattheüs 5:10-12).

Wat een bemoediging, om zo een nieuw jaar in te gaan. Met deze woorden van de Here Jezus. Zijn wederkomst is aanstaande. Er komt een einde aan het lijden, aan vervolging.
Wanneer Hij komt, zullen we Hem ontmoeten in de lucht, om voor altijd bij Hem te zijn, de Vredevorst, de koning van Israel (Johannes 1:50).

Ik vergeet Israel niet, zeker niet. Israel zal zeker volop delen in deze rijke zegen. Heel Israel zal zalig worden (Romeinen 11:26). Dan wordt Zijn shalom werkelijkheid.

Van harte wens ik u allen Gods rijke zegen en Zijn nabijheid toe voor het nieuwe jaar.

Dirk van Genderen

27 Reacties

 1. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 27 december 2012 om 17:06

  Dirk ,
  Een wijze en bemoedigende les voor het nieuwe jaar. Inderdaad, laten wij blij en verheugd zijn, om als “frontsoldaten” te mogen strijden voor Gods-vredesrijk dat komende is. Want het ” SOLDIJ” zal groot zijn. Hub.

 2. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 27 december 2012 om 18:18

  Beste Dirk,

  Ik geloof dat het een geheimenis is om ons te kunnen verheugen in het lijden voor de Naam van Jezus.
  Normaal gesproken gaat het tegen alle rede in om ons te verheugen in lijden. Maar dat is ook zo. Alleen
  wij lijden niet voor onszelf maar hebben deel aan het lijden van Jezus (Filip 3:10). Dit een-zijn
  met onze Heiland, geeft heel veel vreugde. Zoals Hij was, zo zijn wij ook in deze wereld. Als zij Jezus
  niet gespaard hebben, zullen ze ons ook niet sparen. Wij moeten geen aanstoot geven maar wel in de
  waarheid van ons geloof blijven. In dat spanningsveld zijn er alle schakeringen mogelijk van lijden.
  Het heeft geen zin om het lijden op te zoeken, als daardoor de weg tot verder contact geblokkeerd wordt.
  Bijvoorbeeld moeten wij met alle fijngevoeligheid en kennis onderscheiden waarop het aankomt. Zie
  Filip 1:9-11. Dat betekent niet als een olifant in een porseleinkast lopen, maar gevoelig zijn voor
  de leiding van de Geest, die ons in alle dingen inzicht wil geven om Zijn wil te verstaan. Want God
  alleen weet wie en hoe de mensen benaderd moeten worden. Gehoorzaamheid is beter dan offerande. Zie
  1 Sam 15:22 en soortgelijke teksten. In het verleden vertelde ik iedereen die ik tegenkwam en een
  gelegenheid was om te spreken het Evangelie. Maar ik raakte mijn rust kwijt en ik kreeg veel tegenstand. Omdat het nog onwetendheid was met deze wereld, heb ik daarvan geleerd om de weg van de
  geleidelijkheid te bewandelen. Niet iedereen is geroepen tot evangelist en ieder moet het op die
  manier doen die bij hem of haar past. God legt ons niets op maar wil wel dat wij voor Hem uitkomen.
  Wat mensen van ons geloof denken, moet ons niets doen als wij maar vrede met God hebben en een zuiver
  geweten. Dan zal de Here de mensen op ons pad sturen, die het moeten horen al komen zij niet direct
  tot geloof.

  Shalom! San

 3. dag zegt:
  Geplaatst op donderdag 27 december 2012 om 19:21

  Laat dit lijden een aansporing zijn om onszelf te onderzoeken. Er is nog een belofte dat wij mogen ingaan. Strijdt dan om in te gaan. Is er nog zonde die ons in de weg staat?
  De Here Jezus is onze Hogepriester. Ook in Zijn komst als Koning, weldra, zal Hij ook altijd een priester zijn die vol ontferming is bewogen met ons lot.
  Hebreeën 12
  1 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is;
  2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter hand des troons van God.
  3 Want aanmerkt Dezen, Die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen.
  4 Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde;
  5 En gij hebt vergeten de vermaning, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren, en bezwijkt niet, als gij van Hem bestraft wordt;
  6 Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, die Hij aanneemt.

 4. rene postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 27 december 2012 om 22:09

  Beste Dirk.

  Helemaal mee eens, en naar mijn inziens moeten wij ook weer terug naar de tijd van de eerste christen gemeenten, zoals in de tijd van Apostel Paulus.
  De verworvenheden, die wij hadden in christelijk Europa, brokkelt met de dag af. En wij moeten daar niet zo rouwig over zijn. Want vaak heeft het meer stuk gemaakt, dan dat het goed deed.
  Het is nu weer aan de ware christen. Wandelen in Jezus voetsporen.
  Niet om de waarheid heen draaien. Geen compromissen sluiten. Maar vertellen waarvoor je staat. Het woord verkondigen, zoals dat in de bijbel omschreven staat. Wel in alle nederigheid, en met een blijmoedig hart.
  Wij moeten in alle nederigheid voor Gods aangezicht ons lijdend kruis dragen. En niet alleen voor onze eigen eeuwigheid…. maar ook voor onze kinderen, familie en alle anderen.
  Het is aan ons, om stelling te nemen tegen de verloedering, in de samenleving. Niet om er tegen aan te schoppen. Dat wij onze verworvenheden aan het kwijt raken zijn. Nee, wij kennen het goede nieuws. En dat is Jezus. Hij was het die voor ons aan het kruis is gestorven, voor onze zonden. En net zo, moeten wij ook dat lijdend-kruis oppakken en dragen. En laten wij dat in alle vreugde doen, om het goede nieuws. Dit leven is tijdelijk. Gelukkig mogen wij uitzien naar iets moois… iets hemels… iets eeuwigs. God zal ons belonen, hij komt zijn beloften altijd na.
  Laten wij het nieuwe jaar strijdend beginnen met het ware woord, in al zijn nederigheid en blijmoedigheid. Waarom, omdat wij de waarheid kennen. En de waarheid (Jezus), mag je niet verloochenen.

  Vriendelijke groet Rene Postma.

 5. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 december 2012 om 14:12

  Sjalom allen,
  Vergelijk ik het verleden met het heden dan zien we terdege een afbrokkeling plaats vinden. Grote steden in voorgaande eeuwen konden in hun kerken beslist niet de gehele christelijke achterban bergen. Er is altijd een deel van de christenen naar de kerk gegaan en randkerkelijke vielen gewoon niet op. Wat nu zichtbaar wordt is de categorie die een christelijke achtergrond heeft en het nauwelijks praktiseert. Waarom zou je naar de kerk gaan? Wat heb je daar te zoeken vraagt de onkerkelijke. Je handelt toch net als ons en je bent een goede collega die niet uit de toon valt. Wat heb je als christen te bieden. Dan is het aan de kant van de christen stil en weten we door gebrek aan kennis een goed antwoord te formuleren.

  Ik denk, dat in het formuleren van een goed antwoord, de zienswijze van de ander positief beïnvloed ten opzichte van de christen. Een halfslachtig antwoord heeft geen argument in zich zitten. Juist in deze tijd waarin de mensheid door ontwikkeling mondiger wordt is het zaak dat ook de christen mee in ontwikkeld.

  Het mag beslist geen krampachtigheid worden of een spagaathouding die de christen heeft tegen de oprukkende secularisatie. Ik kom christenen tegen die zich in een ivoren toren wanen en contact weigeren met de buitenwacht. Dat geeft een slecht getuigenis af.

  G’d heeft u een plaatsje in deze wereld met een opdracht om een getuige van G’d te zijn en de blijde boodschap van Yeshua te verkondigen. Om deze dankbare taak te vervullen hoeft u beslist geen voorganger te zijn. Individueel krijgt u te maken met uw naaste op uw levenspad. Deelt u dan uit van de geestelijke bagage die u van G’d ontvangen hebt?

  Het putten uit de Levensbron begint laagdrempelig door zelf te drinken uit die Bron van Levend water. Een moeilijke opgave? Nee toch, dit is het meest elementaire wat nodig is om uw mening, gevoed met het Levende water, aan anderen die op uw levenspad komen aan te bieden. Het is niet uw water, maar wel uw Levensbron.

  Veel wijsheid toegewenst!

 6. cor ijsselstijn zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 december 2012 om 16:32

  Toch wel een beetje somber al de reacties. Natuurlijk we mogen aan Zijn hand verder gaan, dag in dag uit. Heerlijk. Maar als ik denk aan onze broeders en zusters in verschillende moslimlanden, die op elk moment van de dag in elkaar geslagen kunnen worden, die hun bijbels moeten verstoppen , die gevangen zitten en beroofd worden van werk en bezit, dan leven wij toch in een vrij en goed georganiseerd land met gelukkig nog steeds godsdienst vrijheid. Iets minder ruimte dan vroeger, maar in vergelijk met andere culturen en regimes, mogen we de Heere dankbaar zijn dat onze diensten elke zondag gehouden worden en dat onze kerken niet verbrand worden. Tel uw zegeningen en bid voor de gevangenen en verdrukten , die om Jezus naam moeten lijden.
  Met broedergroet.

 7. bas van Duijn zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 december 2012 om 17:16

  Beste Dirk
  Een knecht zal niet minder lijden als zijn Heer zegt onze Heiland. Paulus en Silas zongen in de gevangenis, na geseling. Wij zullen als gelovige Christenen, het steeds moeilijker krijgen. Een zuiver evangelisch geluid kan je haast al niet meer kwijt, de duisternis wordt steeds sterker, en toch mogen we ons verblijden in onze opgestane HEER.
  VEEL ZEGEN TOEGEWENST!!!!!!!!!!

 8. Shalom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 december 2012 om 18:05

  Christenen, maar ook niet christenen zijn zich terdege bewust van de onzekere tijd waarin we leven. Volgens peilingen zien veel mensen de toekomst niet rooskleurig in. Persoonlijk vind ik het voor niet-gelovige jonge gezinnen heel treurig, waar halen zij hun kracht en hoop vandaan om hun kinderen een toekomst voor te schotelen? Godzijdank mogen wij christenen vertrouwen op Gods Woord en zijn beloften. Maar dat maakt ons ook verantwoordelijk mededeelzaam te zijn zoals Rene Postma schrijft : “Niet om de waarheid heen draaien – geen compromissen – vertellen waar je voor staat” . Dan mogen wij 2013 met vertrouwen in gaan. Hier in het Westen wordt ons geen strobreed in de weg gelegd! Wat let ons dan? De ene kerk sluit na de andere en merkwaardig genoeg groeit de vraag naar een Bijbel in de landen van vervolgde christenen. In China zijn ze zelfs niet aan te slepen! Het komt er op aan dat we blijven volharden en wel tot het einde aan toe en niet te vrezen. Het nieuws brengt ons elke dag dichter bij de Waarheid van Gods Woord. Halleluja!

 9. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 december 2012 om 21:05

  Beste Dirk,

  Mijn indruk is ook dat de intolerantie ten opzichte van een zuiver en heilig geloof steeds groter
  wordt. Ook leven wij in een crisisperiode nog steeds waar het einde daarvan voorlopig niet in zicht is.
  Ik begrijp eerlijk gezegd niet hoe je zonder geloof in een dergelijke tijd je kan handhaven. Vooral als
  je in de hoek zit waar de klappen vallen door de grote bezuinigingen van de regering. Dan kan een situ-
  atie uitzichtloos lijken aards gezien. Door de bezuinigingen raken steeds meer mensen hun baan kwijt en
  die dan wel moeten werken, worden overbelast zodat de kans op een burnout groter is. De wereld zit in
  een financiele klem die steeds nauwer wordt aangedraaid. Voor meer mensen wordt het zelfs in Neder-
  land een opdracht om te overleven. De mensen die bij de voedselbank zich melden, nemen in aantal toe.
  Maar de media hebben de neiging dit te verdoezelen, terwijl je al blij mag zijn, als je nog alles kan
  kopen wat je nodig hebt. Door deze ontwikkelingen kunnen ook christenen psychische spanningen krij-
  gen waar ze dan helemaal door in beslag genomen worden. Ik denk dat wij in de voorlopers verkeren
  van de Verdrukking, die over de gehele wereld zal komen. De Here heeft dit zo gewild, opdat de weg
  wordt vrijgemaakt voor de definitieve Anti-Christ. Als alle steunpunten van deze aarde worden weg-
  genomen, is dit Gods manier aan de mensen in Nederland om eens te bezinnen waar ze mee bezig zijn
  en terug te keren naar God. Maar zoals het in de Verdrukking ook zal plaatsvinden, zullen zij niet
  willen bekeren van hun zonden. Mijn ervaring is dat veel mensen geen oor ernaar hebben om het Evan-
  gelie te horen. Zij blijven liever in de leugen geloven omdat hun werken boos zijn. Zie Joh 3:19.
  De meeste mensen achten zichzelf in eigen oordeel wijs en verstandig en zij vinden dat zij God niet
  nodig hebben, want zij maken zichzelf tot hun eigen god en denken het beter te weten dan God zelf.

  Shalom! San

 10. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 december 2012 om 21:37

  Sjalom beste mensen ,

  Onzekere em moeilijke tijden zouden ons niet moeten verbazen, zij zijn door heel de schrift voorzegd.

  Blijf een vriend van Yeshua [ Hij kan U redden ] en gehoorzaam de Torah [ dit geeft u een goed leven en laat zien dat je van Yeshua , de G’d van Israel houdt en wie wil dat niet ?

  Openbaring 14
  Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.

  1 Jochanan 5
  3 Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last.

  Heeft U de G’d van Israel lief ? dan dus de Sjabbat ipv de zondag , vier / gedenk de vastgestelde tijden uit Wajikra / Leviticus 23 / eet geen voedsel dat volgen Uw G’d onrein is etc………

  Wees geen dus wetsverkrachter en maar probeer met alles wat u kunt Zijn wil / geboden / torah te gehoorzamen want Uw G’d zegt :

  Mattitjahoe 7
  21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” 23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”

  Keer u toch om ! Tesjoewa !

 11. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 december 2012 om 21:45

  @toevallige voorbijganger, reactie 10 is tevens HET antwoord op de vraag over De brief aan de Galaten 3.

  Gehoorzamen aan de torah, rechtvaardigt / redt je niet, Zijn wil gehoorzamen zorgt voor een goed leven en laat zien dat je Hem liefhebt.
  Redding vindt plaats door het bedekkende bloed van G’d in mensgedaante, Yeshua [ heil/redding].

  Als je Hem echt liefhebt wil je niets anders dan Hem gehoorzamen om te laten zien dat je Hem liefhebt.

  HalleluJah !

 12. Antoon Koornstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 december 2012 om 21:47

  Beste Dirk en medelezers, ik ervaar deze Tijd als een Uitdaging en de meest Vreugdevolle ! Wij zijn de Generatie die na bijna 2000 jaar, de Profetiën in Vervulling zien gaan betreffende Godsvolk Israël en de spoedige Wederkomst van Jezus Christus om Zijn Gemeente Thuis te halen !
  Er voltrekt zich binnen vele Protestantse denominaties een scheiding van de Geest ! Juist in de snel
  dichterbij komende Turbulente, Onzekere en Angstige Tijd, hebben wederomgeboren christenen een WOORD
  VOOR DE WERELD ! Wie Volhard tot het Einde, de Opname, zal met Jezus Christus mee gaan op de wolken naar de Vader ! (1 Thes. 4:13-18) VERTROOST EN BEMOEDIGT ELKAAR MET DEZE WOORDEN, HALLELUJA AMEN !

 13. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 december 2012 om 22:31

  Fijn, dat je dit aan de orde stelt, Dirk!! De meeste christenen zijn sneller met ach en oh, dan met gebed…. Andere christenen steken hun wijsvinger omhoog, vergeten dat dan drie vingers naar henzelf wijzen. Jezus’ laatste woorden op deze aarde waren een belofte en een opdracht. Het hele boek Handelingen is een verslag van die belofte en opdracht…. Hand. 1: 8
  “8 Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.”
  Wat doen wij echter??? In het beste geval gaan we “overtuigen” en discussies voeren. Dat is te veel van het goede en staat er dus niet en heeft nog nooit vrucht afgeworpen. Anderen zwijgen, houden geloof voor een privé-zaak en doen NIETS met deze opdracht. Weer anderen geven “de kerk” de schuld, waarbij deze mensen vergeten dat zij ZELF “de kerk” zijn…. Nog weer anderen lopen weg uit de kerk, de weg van de minste weerstand, want als je de kerk steunt kost dat geld… Je kunt ook de predikant of predikanten of voorgangers de schuld geven, maar wie van hen bidt er voor hun predikant of voorganger??? Heel veel christenen hebben zojuist gekozen voor een seculiere regering….. Ons eigen belang (en ons geloof in leugenachtige beloftes) gaat voor, dus boven Gods belang….. Ik vraag mij echt af of wij het recht wel hebben om nu te klagen, want wij hebben er zelf voor gekozen. Mijn enige troost is, dat de martelaren het zaad van de kerk zijn!! Dat christenen het steeds moeilijker gaan krijgen, ligt niet aan de verdrukkers maar aan onszelf….. We kunnen niet meer en ook niet wat anders oogsten dan wat we zelf zaaien…. En dan mogen we zeer zeker niet de kracht van ons aanhoudend gebed onderschatten…. Neem dat mee naar bed en sta er weer mee op…… Jezus vergeleek het voorbeeld van de onrechtvaardige rechter…… “aanhoudend gebed” waarvan Jezus in dezelfde gelijkenis zei: “zal Ik als Ik kom, nog DAT geloof vinden op aarde”??

 14. Shalom zegt:
  Geplaatst op zondag 30 december 2012 om 0:07

  Met alle respect voor de opmerking over de sabbat. Onlangs heb ik me er wat meer in verdiept en kwam toen op de volgende bijbelteksten. Jezus verwacht gehoorzaamheid van ons. “Wat noemt gij mij Here Here en doet niet hetgeen Ik zeg” (Lucas 6:46). Als we Jezus Heer noemen dan verwacht de Here Jezus ook dat we Hem als Heer gehoor­zamen.

  We moeten daders van het woord zijn (Jak. 1:22). We moeten doen wat in de bijbel staat. Geloof en gehoorzaamheid horen bij elkaar (5). In het onderwijs van de apostelen worden 9 van de 10 geboden van de wet van Mozes herhaald en bekrachtigd. Alleen het sabbatsgebod ontbreekt. Dat komt omdat het sabbatsgebod speciaal het teken was van het verbond van Mozes . Wij staan als christenen niet onder dit verbond en daarom vinden we in het Nieuw Testament geen enkele opdracht om de sabbat te houden. Integendeel er wordt juist gewaarschuwd tegen het verplicht houden van de sabbat (Kol. 2:16,17; zie ook Romeinen 14:5).
  De leefregel voor ons christenen wordt gevormd door de geboden van Jezus, door het onderwijs van de apostelen, en de leiding van de Heilige Geest.

  Ik wens iedereen een door God gezegend nieuw jaar, met een hoopvolle en vreugdevolle blik op de toekomst. Dank u Heer.

 15. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 30 december 2012 om 14:12

  Verblijd en verheug u.

  Mijn hele leven reeds een gelovige. Bergen en dalen meegemaakt, zoals bij het leven van ieder mens gaat. Toch kan ik zeggen, dat ik blij ben en mij verheug. Altijd al gedaan. Omdat…het uitzicht die ik en velen met mij heb zo geweldig is. Uitzicht op het Hemels Jeruzalem. Elke dag een dag dichterbij…

  Het valt mij op dat juist mensen die zich zo nauwgezet aan de wet en geboden enz houden, zo pessimistisch zijn en vaak negatief en somber reageren op dingen die gebeuren.

  Paulus ging “zingen” toen hij gevangen zat in de donkere kerker met de ijzeren ketenen aan de voeten.

  Hij had alle recht om zijn vijanden te beschimpen en over hen te klagen of zwart te maken.
  Maar dat deed hij niet. Hij ZONG!!

  Voor mij een groot voorbeeld deze Paulus en zijn metgezel!!

  W-lelie

 16. Wolter zegt:
  Geplaatst op zondag 30 december 2012 om 18:50

  Beste Dirk, Je schrijft in je artikel dat de Here Jezus zijn vijanden de andere wang toekeerde. Dat deed Hij daarentegen niet toen Hij met een zweep de geldwisselaars wegjoeg. Toen mensen Hem van een berghelling wilden duwen liet Hij dat ook niet gebeuren. Jezus kwam niet met een nieuw idee van geweldloosheid, maar Hij zei dat de Wet van Mozes van kracht bleef. Verschillende situaties vragen om een verschillende reaktie. In de tijd van de overheersing door de Spanjaarden kwamen de Hollanders in verzet met wapens. Wij moeten daarom nadenken over onze reaktie op de wetgeving door de seculiere meerderheid. Als die meerderheid bijvoorbeeld christelijk onderwijs onmogelijk gaat maken, dan kan het tijd worden voor opstand.

 17. rene postma zegt:
  Geplaatst op maandag 31 december 2012 om 1:43

  Beste Dirk.

  Medegelovigen, het idee ontschoot mij op dit late uur.
  Na aanleiding van dit artikel, om ons geloof toch zichtbaar en hoorbaar te maken..
  Verblijd u en verheug u over het goede nieuws. Wij mogen ons nu weer verheugen om het paasfeest te vieren binnenkort.
  Wellicht is het mogelijk om naar het paasfeest het kruis te dragen. En dan bedoel ik echt dragen.
  Wij hebben 11 provincies in Nederland en 11 hoofdsteden. Het lijkt mij mogelijk voor een Christen om zeg maar 1km (kan ook 100 meter zijn) het kruis te dragen. Te beginnen in Den Haag, en zo de hoofdsteden langs.
  Het moet naar mijn inziens in alle nederigheid gebeuren.
  Wellicht kan dit een krachtig getuigenis in Nederland bewerkstelligen.
  Als het een slecht idee is, dan merk ik het wel. Ik wou het toch even met medegelovigen delen.

  Vr gr Rene Postma.

 18. Jannie zegt:
  Geplaatst op maandag 31 december 2012 om 8:40

  Beste René,
  Morgen de 27ste verjaardag van onze 12de provincie: Flevoland! Twaalf is symbolisch ook een mooi getal.(Denk o.a. aan de 12 discipelen) Met vr.gr.,Jannie

 19. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 31 december 2012 om 11:48

  Spagaathouding in optima forma over de Sjabbat. Wie zich verdiept vindt het antwoord in de Bijbel. De kerk lonkt naar eerste gemeente. Deze bestond uit 100% Messiasbelijdende Joden die zich keurig volgens voorschrift hielden aan de Sjabbat. Geen enkele Jood zal de Sjabbat voor de zondag inruilen. Het onderwijs van de apostelen zorgde voor vele tienduizenden Joden die in de Messias geloofden. Zij bleven trouw aan de geboden die G’d aan mijn volk had gegeven. Daarmee vervulden zij de opdracht van Yeshua die hen zeer ernstig voorhield om het Torahgebod te blijven houden. Iedereen die zich bij deze Joodse Messiasbelijdende gemeenschap voegde bracht zijn/haar invloed mee. De geestelijke voeding kwam niet uit de kerkvorsten! De uitleg van de Hebreeuwse schriften werd door het Joodse deel uitgelegd en verklaard. Door de sterke groei was er snel een overheersing. De Joodse bijdrage: de uitleg kwam gewoon in gedrang door kerkvorsten met de insteek: ik weet het beter! Nog brutaler was hun toegevoegde arrogantie van onfeilbaarheid. Hier moet de Joodse Messiasbelijdende gemeenschap niets van hebben. Deze kloof is te groot ondanks het respect dat er gelovigen uit de volkeren zijn die oprecht van hart zijn. Zij handelen volgens hun leermeesters. Je moet doen wat in de Bijbel staat en de kerkelijke dogma’s volgen.
  Het grondig bestuderen van de Torah leert dat het Sjabbat wel terdege voor de heidenen geldig is. G’d ruste op de 7e dag en noemde die Sjabbat. Een aanzienlijk deel uit de heidenvolken was met ons aanwezig bij de doortocht door de woestijn en aanwezig toen G’d Zijn leefregels gaf. Wij, de kinderen van Israël, waren een priestervolk om de heiden te onderwijzen. Dat hebben we (vaak) verzuimd. Die omkeer is gekomen nadat Yeshua ons de opdracht gaf. De groeiende christengemeenschap in de 1e eeuw meende het beter te weten. Wat is daarvan overgebleven? Lege kerken en koude harten. Met grote dankbaarheid mag ik vaststellen dat velen belangstelling hebben om terug te keren tot de bron en de correcte uitleg van de Bijbel. Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft blijft actueel.

 20. Shalom zegt:
  Geplaatst op maandag 31 december 2012 om 12:26

  Beste Rene, dank voor je geweldig goede suggestie! Ik ga dit plan indienen bij onze raad van oudsten en hoop dat we in Flevoland op die manier de betekenis van het kruis mogen uitdragen. Er zullen zich vele dragers melden, dat weet ik nu al. Ik herinner me dat deze aktie ook dit jaar veel indruk heeft gemaakt in Nederland op gelovige en NIET-gelovigen. Zo kunnen we ook Evangeliseren in deze tijd, zelfs zonder woorden!

 21. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 31 december 2012 om 14:00

  Beste Dirk

  Erg goed om op de drempel van het oude met het nieuwe jaar zulk bemoedigend commentaar te posten. We hoeven het inderdaad niet alleen te doen, dat is ons beloofd. Wees gezegend jij en je gezin en we hopen dat we nog lang Dirk’s Visie mogen lezen.

 22. Rivka zegt:
  Geplaatst op maandag 31 december 2012 om 14:06

  Yeshuä en zijn Malachiem/ boodschappers/ apostelen hielden allen de Torah met de daarbij horende Feesten G’DS. Door Yochanan werdt een oproep gedaan naar teshuva, terug keer!! Een terug keren van het volk G’DS naar zijn geboden , verorderingen, inzettingen, waarvan zij waren afgedwaald, zij waren de goden der volkeren nagelopen, G’d die een verbond had gesloten, Israel kon het verbond van G’D met hen, terug hersteld krijgen door en via Yeshua, op Pinksterdag zien we dat duizenden Israelieten deze boodschap begrepen hebben, onze oudste broer die Teshuva deden, en wedergeboren werden in hun Vadershuis; de heidenen kregen hierdoor door aan te sluiten bij de Vaderskinderen deel aan het verbond dat G’D via Avraham had gegeven, één G’d voor allen. Hierin is de genade G’DS overvloedig geworden, éérst de jood en dan de griek; Verblijd U allen want een zoon is ons gegeven. Om op te groeien in het éne huis waar de wetten , geboden en inzettingen van G’d overvloedig mogen wezen. Shalom Vrede aan allen.

 23. Aliyah zegt:
  Geplaatst op maandag 31 december 2012 om 14:46

  Wat een vreugde en blijdschap dat we niet meer onder de wet leven, maar door genade! door het volbrachte werk van Yeshua, de Heere Jezus, door Zijn volmaakte Offer aan het kruis, níet meer het juk van de wet! De Heere Jezus zegt: komt tot Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht!
  https:\/\/www.frissewateren.nl/archief/14/Zachtmoedigheid%20en%20nederigheid.html

  Want Ik zal u rust geven! Als het goed is, heb je als christen innerlijke vrede die alle menselijke verstand te boven gaat, een rust en vrede die de wereld niet bieden kan!

  groet en shalom,
  Aliyah

 24. Jedidja zegt:
  Geplaatst op maandag 31 december 2012 om 16:55

  Zo God vóór ons is, wie zal tégen ons zijn???
  Ik ga vol vertrouwen dit nieuwe jaar in, omdat Hij ook míjn God wil zijn en is!
  Hij is erbij, wát er ook gebeurt.
  Ik vertrouw mijzelf volledig aan Hem toe.

 25. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op maandag 31 december 2012 om 17:12

  De wet en de profeten gaan tot Johannes de Doper. Daar stopt het. Want…Het Lam , Christus Jezus de Heere is geboren in Betlehem om:
  blinden (bedekking) het gezicht te geven
  Gevangenen loslating (van de kromme weg) te verkondigen
  Verbrokenen heen te zenden in…….VRIJHEID!!
  om te verkondigen het aangename jaar des Heren!!! (geboorte,lijden en sterven en Opstanding van Christus Jezus de Heere) Wat een ….FEEEST!

  Johannes was de heraut om de kromme weg, waar wetten en geboden nodig waren, weer recht te maken.

  Christus Jezus de Heere is de Rechte Weg. Daar hebben we het Kruis Nodig. Op deze Smalle rechte Weg wappert de Kruisvlag die Rood gekleurd is. OP deze smalle Weg wordt vergeving en steeds reiniging van zonden geschonken.

  Weest blij in de Heer en zing verheugd Amen Haleluja.

  W-lelie

 26. Lies zegt:
  Geplaatst op maandag 31 december 2012 om 17:24

  Shalom,
  Graag wil ik nog een aanvulling geven op hetgeen wat je schrijft d.d. 30 december 2012 om 0:07. In Handelingen 15 vers 19 en 20 staat: Daarom ben ik van oordeel, dat men hen, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet verder moet lastig vallen, maar hun aanschrijven, dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed. In deze verzen wordt geen gebod gegeven aan de heidenen dat zij de sabbat moeten houden.

 27. Daniel zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 januari 2013 om 11:50

  Beste Br. Dirk en allen,

  als eerst een gezegende nieuw jaar. Mogen in de huidige tijd de woorden van de Here in goede aarde vallen en mogen we daarin volharden (Lucas 8:15).

  Gods zegen,

  Daniel

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden