Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Oog en hart voor mensen in nood (28 reacties)

Geplaatst op donderdag 3 januari 2013, 20:03 door Dirk A A

In veel christelijke kerken en gemeenten, die zich Bijbelgetrouw noemen, wordt vaak – terecht – grote nadruk gelegd op het geestelijke heil. Het gaat erom dat mensen de Here Jezus kennen als hun Heiland en Verlosser, hun Koning en Here.
Maar soms wordt vergeten dat er mensen om ons heen in nood zijn, hulpbehoevend, arm, zwak. We sluiten onze ogen en ons hart voor hen, kijken de andere kant op. We kennen het Bijbelse verhaal over de barmhartige Samaritaan, maar zijn we zelf wel zo’n barmhartige Samaritaan?

Wat zijn we toch vaak op onszelf gericht. Als het ons maar goed gaat. We maken ons al grote zorgen als we denken dat onze inkomsten er misschien er paar procent op achteruit gaan.
Tegelijkertijd zijn er veel mensen om ons heen – onder wie ook gelovigen – die nauwelijks of helemaal niet rond kunnen komen. Die ’s avonds niet weten wat ze hun kinderen de volgende dag voor moeten zetten.

Ik kan me nog herinneren dat ik eens bij een gezin kwam waar echte armoede heerste. Het was een groot gezin. De moeder vertelde dat ze ’s avonds soms niet wist wat ze haar kinderen de volgende dag aan eten voor moest zetten, omdat ze geen geld meer had om nog eten te kopen. Voor ze gingen slapen, gingen ze op de knieën en legden de situatie voor aan de Here, in het vertrouwen dat Hij zou zorgen.
Het ontroert mij nog als ik aan dat gesprek terugdenk. ‘Toen ik de volgende morgen opstond en de gordijnen opendeed, zag ik een grote zak voor de deur staan. De Here had voor ons gezorgd, er zal allemaal voedsel in.’

Armoede komt ook in Nederland voor. Vergis u maar niet. Ook in onze kerken en gemeenten. Hebben wij oog voor hen die in nood zijn? Ik vrees van niet of onvoldoende. Weten degenen, die verantwoordelijk zijn voor de hulpverlening, wie in de gemeente financieel in de problemen zit?
De meeste mensen zullen er zich voor schamen en vragen niet zomaar om hulp. Daarom is het belangrijk om de mensen te kennen en er zo nodig naar te informeren en er in ieder geval voor te zorgen dat er geen hoge drempels voor mensen zijn om aan te kloppen om hulp.

Ik hoorde van een groep christenen die zich door de Here geleid wisten om tijdens de afgelopen kerstdagen een speciaal pakket te schenken aan bewoners van een bejaardentehuis. Die mensen waren zeer verrast toen ze die pakketten persoonlijk kregen aangeboden. Sommigen waren zo geraakt door de vrijgevigheid van deze christenen en door de boodschap van het Evangelie, dat ze tot geloof zijn gekomen. Wat een wonder van genade!

Ik denk aan wat we lezen in 1 Johannes 3:17: ‘Wie dan de goederen van de wereld heeft, en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven?’

Er zijn gelovigen die het goed hebben, die overvloed hebben. Wanneer zo iemand ziet dat een medegelovige – daar duidt het woord broeder op – gebrek lijdt, maar zijn hart toesluit, niets doet, niets geeft, hoe kan dan de liefde van God in hem blijven?

Jesaja 58:10 en 11 zegt: ‘Als u uw hart opent voor de hongerigen, en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid als de middag zijn.
En de HERE zal u voortdurend leiden, Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven; u zult zijn als een bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit ontbreekt.’

Wie mededeelzaam is, gedreven door Gods liefde, zal door de Here gezegend worden. Handelingen 20:35 zegt: ‘Het is zaliger te geven dan te ontvangen.’

Ook Mattheus 25:31-46 spreekt voor zich: ‘En de Koning zal hun antwoorden: Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid.
En voor Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt.
En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand.
Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.
Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.
Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.
Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven?
Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed?
Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen?
Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.

Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.
Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u hebt Mij niet te drinken gegeven;
Ik was een vreemdeling en u hebt Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht.
Dan zullen ook dezen Hem antwoorden: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben U niet gediend?
Dan zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan.
En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.’

Dit zijn ernstige woorden. Het gaat er bij het eindoordeel om wat wij gedaan hebben voor de geringste broeders van de Koning, de Here Jezus. Sommigen stellen dat het hier om het Joodse volk gaat. Toch denk ik niet dat dit de betekenis van deze woorden is.
Zowel ‘broeder’ (Mattheus 12:48-49) als ‘kleinste’ of ‘geringste’ (o.a. Mattheus 11:25 en 18:6, 10, 14) geeft duidelijk aan dat de Here Jezus Zijn discipelen bedoelt, de gelovigen.

Het is een duidelijke lijn in de Bijbel, dat we worden opgeroepen en aangespoord om onze goederen/bezittingen niet alleen voor onszelf te houden, maar ze ook in te zetten voor mensen die onze hulp nodig hebben, allereerst voor medegelovigen, volgelingen van de Here Jezus.

Dat blijkt duidelijk uit de geciteerde Bijbelgedeelten. Ter afsluiting nog een tekst uit Galaten. ‘Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof’ (Galaten 6:10).

Dirk van Genderen

28 Reacties

 1. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 januari 2013 om 20:57

  Beste Dirk,

  Het is zeer goed dat je dit probleem onder de aandacht brengt. Er is veel leed onder de mensen.
  De crisis treft zowel de ongelovigen als de gelovigen. Zelf denk ik dat de geciteerde teksten uit
  Mattheus 25 gelden voor zowel de Joden (aan het einde van de grote Verdrukking) als de gelovigen.
  Ik denk dat je de lijn zelfs verder kan trekken, dat het in het algemeen geldt dat mensen helpen,
  door God beloond wordt omdat het een getuigenis naar de wereld toe is. En het is God die het hart
  aanziet. In mijn ogen kunnen mensen die de ogen toesluiten om anderen te helpen, geen echte gelovigen
  zijn. Als het niet blijkt uit de werken, dat je gelooft, heb je een dood geloof, zegt Jacobus. Zie Jac
  2:14-26. En dan heb ik het over de goede werken die wij allen moeten hebben (Efez 2:10). Dat is Gods
  liefde zichtbaar maken aan een wereld die haar ondergang tegemoet gaat. We moeten de nadruk gaan
  leggen op de dingen waar het om gaat. Dan zullen wij tevreden zijn met kleding, voedsel en een dak
  boven ons hoofd (zie 1 Tim 6:8). De meeste mensen in deze wereld hebben dat nog niet eens! En omdat
  wij teveel in luxe leven, kunnen wij de tijden waarin wij leven niet verstaan. Dat is het grootste
  probleem van de christenheid in het rijke Westen. En blijven we geestelijk arm daardoor. Maar met het
  oog op de eeuwigheid kan je beter materieel arm zijn dan geestelijk arm!

  Shalom! San

 2. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 januari 2013 om 11:44

  Beste Dirk,
  Net als San Tjoa, vind ik het ook heel goed en sluit mij volledig aan bij jouw eerste commentaar in het nieuwe jaar, over de belangrijkste les en gebod van Jezus, via het bijbelverhaal, de barmhartige Samaritaan:
  Heb u naasten lief gelijk u zelf! (ook u vijanden).
  Laten wij deze belangrijke les en gebod van Jezus, daadwerkelijk in praktijk brengen, vooral nu wij Christenen onder grote druk leven in de maatschappij. Laat zien, horen en leef “de barmhartige Sameritaan” vóór, op welke plek u ook bent.
  Om frontsoldaten voor Gods-vredesrijk te mogen worden, zullen wij eerst, Barmhartige Samaritanen moeten worden, want dit is wat Jezus bedoelt met dit symbolisch bijbelverhaal volgens mij.
  Een bezinningsvol 2013 met Gods-zegen. Hub

 3. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 januari 2013 om 16:06

  Beste Dirk

  Ik kan me zeker in je commentaar vinden. Mensen hebben zowel geestelijk- als ‘normaal’ voedsel nodig. Het volstaat niet om alleen een van tweeën te geven.

 4. Moi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 januari 2013 om 16:15

  Met wat dit betreft, zijn de woorden van Jacobus 2:14-26 erg actueel. Jacobus zegt zelfs dat een geloof zonder goede werken t.b.v. de zwakkeren helemaal geen geloof is! Juist nu er verder op de zorg en de sociale zekerheid bezuinigd wordt, wordt dit steeds belangrijker. Laten we ook bidden dat de kerken zich zullen aantrekken van de nood van de zwakkeren in onze samenleving en ook die mensen gaan helpen. Van de overheid zullen we het veel minder moeten verwachten, daarom zullen de kerken daarin een steeds belangrijkere rol in gaan spelen.

  Bij mij in de baptistengemeente zamelden we met Kerst levensmiddelen in t.b.v. een Kerstpakket voor de minstbedeelden in onze gemeente en ik heb zelf daar ook wat aan bijgedragen. Verder deed ik een gift aan Stichting Dorcas voor de Winterhulpactie t.b.v. de ouderen in Oost-Europa die geen geld hebben voor voedsel of verwarming, daar heerst echt schrijnende armoede.

 5. jochanan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 januari 2013 om 16:23

  Wat een mooie oproep. Ik hoop dat het veel harten zal doen ontdooien. Want er is veel leed, heel veel leed. En ik kan uit eigen ervaring zeggen dat broeders en zusters vaak mooie woorden hebben, maar daden blijven vaak uit. Overigens valt dat ook niet altijd mee!
  Ik wil kort mijn verhaal met u delen, ik denk één van de vele verhalen. Ook denk ik dat zonder letterlijk te benoemen hoe nijpend zaken kunnen zijn, men de ogen niet opent.
  Ik ben manisch depressief. Hoe ga je daar mee om? Daar begint de ellende al. A.g.v. van depressiviteit zit ik in de WAO. Heb mijn huis (al 6 jaar) proberen te verkopen, dat lukt niet eens meer, want de restschuld ligt nu al rond de ton! Verhuizen is pure noodzaak, ik heb a.g.v. mijn bekering op sociaal vlak helemaal niets meer in mijn huidige woonplaats. Door geldgebrek ook geen auto meer. Ben bang voor groepen van mensen, openbaar vervoer is daardoor vaak een ware verzoeking. Ik kan nog rondkomen, maar vraag niet hoe! Dat is de praktische kant. Maar veel belangrijker en ernstiger waarom ik dit schrijf is de eenzaamheid (niet alleen die van mijzelf). Ik ben er van overtuigd, dat naast alle financiële ellende onder de christenen er ook een grote groep is die eenzaam is. (En echt niet alleen de ouderen!) En ook hier wordt vaak te snel naar de andere kant gekeken.
  Laat ons niet in de kou staan!

 6. Astrid Mathot zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 januari 2013 om 16:52

  Dag Dirk, ik denk dat met “de minste mijner broeders” niet alleen discipelen wordt bedoeld door Jezus, maar alle mensen. Jezus is gekomen voor alle mensen. Anders zou Hij wel gezegd hebben: voor de minste mijner discipelen of volgelingen. Ook in het geval van de Barmhartige Samaritaan, kende de Samaritaan de overvallen man niet en was dat niet noodzakelijkerwijs een gelovige.

 7. N. Van Maastricht. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 januari 2013 om 17:00

  Beste Dirk,
  Ben het helemaal eens met je stuk. Ik mag door genade van de Here God oog hebben voor de minder bedeelde maar laat de rechterhand niet zien wat de linkerhand geeft. We leven in een tijd dat mensen door omstandigheden ineens bij de voedselbank terecht komen. Als De Vader op je hart legt om deze mensen te helpen dan is het goed. Laten we de Heer danken dat Hij ten allen tijde ons nabij is.
  Ik wens u en de uwen een gezegend 2013 toe.
  Nel.

 8. Dik van den Dool, Spijkenisse zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 januari 2013 om 18:44

  Beste Dirk,
  een mooi en goed geschreven stuk. Ik wens je Gods zegen voor 2013 en ga door met dit werk.

 9. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 januari 2013 om 19:34

  Ywee jaar geleden dit gedicht gemaakt.

  Een priester daalde af van Jeruzalem naar Jericho
  Hij dacht: daar ben ik zo..

  Hij had voor onderweg olie en wijn
  die had hij nodig , mocht het zo zijn..

  dat hij werd overvallen door rovers uit het struikgewas
  dan komt de olie en wijn goed van pas.

  Plots, aan de overzijde
  een verwonde man, die ijlde!!

  Snel gingen zijn voeten en met gebogen hoofd
  snelde hij voorbij, hij moest naar Jericho , dat had hij zich zelf beloofd.

  De verwonde mand bloedt uit zijn zij
  De priester snelde aan de overkant voorbij.

  Daar komt een leviet met rasse schreden
  de verwonde man, denkt aan zijn verleden…!

  De verwonde man bloedde uit zijn zij
  Maar ook de leviet gaat snel voorbij

  Hij is op weg naar Jericho,
  Daar is hij zo..

  Opeens, alsof door een wonder
  voelt de verwonde man een arm geslagen onder….

  zijn hoofd, en een stem die fluistert: “drink van de Wijn
  je zult geborgen zijn

  Ik giet Olie op je bloedende wond
  Daarvan wordt je totaal gezond”

  Ik draag je op Mijn eigen rijdier
  naar..
  de dichtst bijzijnde herbergier”

  De verwonde man kijkt in de ogen van de Barmhartige Samaritaan
  en wist: ik ben geborgen , nu en voortaan.

  Twee schellingen worden de herbergier ter hand gesteld
  Voor deze gevonden man, daardoor wordt hij totaal hersteld.

  De rovers achter de slechte bomen
  zij sidderen, zij weten wat er van hen terecht zal komen.

  De Priester en de Leviet op weg naar Jericho
  die waren daar zo…

  Hun handel verliep heel vlot
  ze dachten even niet aan hun dienst voor God

  Snel liepen hun voeten weer terug langs dezelfde weg met olie en de wijn…
  om te kunnen gebruiken , mocht dat zo zijn…

  dat zij werden overvallen door de rovers uit het struikgewas
  dan komt de olie en de wijn immers goed van pas.

  waterlelie

 10. Anna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 januari 2013 om 19:39

  Van een kleine uitkering moet ik rondkomen, maar ben gezegend! met kinderen en kleinkinderen, totaal 19, ze komen veel! maar hebben geen idee hoe het is om rond te komen van een uitkering.
  Maar ik mag alles doen met God! Hij geeft wijsheid in alle dingen, ook in het kopen of niet kopen.
  En ik red het! zonder lenen. Heb geen schulden, heb zelfs een oud autootje waarmee ik naar de kerk kan, 13 km verderop.
  Kan niet anders zeggen, DE HEERE IS GOED!! Het heeft me nog aan niets ontbroken!
  Vlak voor kerst lag er zomaar een envelop met 100!!euro op de mat, en kreeg ik van een broeder een rollade van een halve meter! Zo mocht ik toch mijn kinderen die met kerst kwamen voorzien van een goede maaltijd. Vertrouw op de Heere! en Hij zal geven wat je nodig hebt!
  Een dankbaar! mens.

 11. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 januari 2013 om 20:20

  Beste Astrid Mathot,
  Ik ben het met je eens, dat wij iedere mens in nood moeten helpen. In onze grondwet staat zelfs dat wij verplicht zijn om iedere mede burger die in (levens)gevaar verkeert, te helpen. Maar laten wij Christenen ook de mens, in onze directe omgeving, die in Geestelijke nood verkeert, proberen te “helpen” zover onze gegeven missionairende talenten en mogelijkheden. Deze “hulp” is zeker met Gods-zegen. Hub.

 12. Shalom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 januari 2013 om 20:36

  Beste Dirk,ook een gezegend 2013 voor jou en je gezin.
  Ik geloof van ganser harte dat de meeste Christenen zich realiseren dat ze oog en hart dienen te hebben voor de mens in nood, helaas schieten we(sommigen/ik?) hierin tekort. Misschien heeft de overkill aan leer over “geestelijk heil” ons misschien wel verblind voor de werkelijkheid van alle dag.
  Godzijdank is er nog het trouwe Leger des Heils, waar je zonder aanziens des persoons bij nacht en ontij mag aankloppen (als er een plaats is….ja zover is’t al). Toch ontkomen we niet aan de confrontatie van de toenemende werkloosheid, ook in christelijke gezinnen, met alle gevolgen van dien. Mensen zullen naast hun familie ook terugvallen op de kerk. We zien dit al in Oost-Europese landen waar mensen bij de kerk in de rij staan voor een maaltijd. Het bevreemdt mij dan ook niet als we in Nederland straks in de kerken voedselpakketten uitdelen. Ook geloof ik dat daarmee een signaal gegeven wordt naar buiten toe waardoor mensen de Here Jezus gaan herkennen als hun Heiland en Verlosser, hun Koning en Here.

 13. Geralda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 januari 2013 om 21:41

  Ik ben het met Astrid eens, er zijn voor alle mensen die hulpbehoevend, arm en kwetsbaar zijn, en dat valt in de praktijk van alle dag niet altijd mee. Geven voor goede doelen kan een manier zijn om mensen te helpen of zelf actief zijn bij een project.
  Jochanan, ik las je stuk en vind het moedig dat je je verhaal vertelt, hoop dat jouw situatie mag veranderen, zal voor je bidden.

 14. Moi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 januari 2013 om 22:03

  @Shalom:
  “Het bevreemdt mij dan ook niet als we in Nederland straks in de kerken voedselpakketten uitdelen. Ook geloof ik dat daarmee een signaal gegeven wordt naar buiten toe waardoor mensen de Here Jezus gaan herkennen als hun Heiland en Verlosser, hun Koning en Here.”

  Sommige kerken, waaronder ook de baptistengemeente in mijn woonplaats, doen dat al via de Voedselbank. Het zou een goed idee wezen dat er in de kerken en supermarkten kratten geplaatst worden om voedsel te doneren. Zo houdt de Voedselbank dan nog voldoende aanbod.

 15. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 januari 2013 om 23:07

  Beste Dirk,

  In de psychologie heb je de behoeftenhierarchie van A Maslow die zegt dat als mensen de basale zaken zoals voediing,
  kleding en onderdak missen,ze voor andere zaken geen interesse hebben. Mensen gaan pas denken aan hogere zaken,
  als ze zich veilig voelen in de basale behoeften. Daarom noemt de Bijbel dat in 1 Timotheus 6:8. Het gaat erom dat wij ons geloof kunnen vasthouden.Het Leger des Heils heeft het begrepen en past de barmhartigheid dan ook toe door voedsel
  en kleding uit te delen. In principe wordt de weg dan vrijgemaakt om het Evangelie aan te nemen. Daarom vraagt de Here
  volgens mij niet om grootse dingen maar meer in alle eenvoud te helpen in de meest elementaire zaken. Het vrije Westen is zo complex geworden, dat wij dreigen deze eenvoudige benadering van geloofszaken over het hoofd te zien. Eerlijk gezegd heeft de doorsnee mens volgens mij geen belangstelling voor diepzinnige preken maar meer voor de aandacht en liefde van christenen die bereid zijn de liefde van God in praktijk te brengen. Wij leven nu nog in de genadetijd waarin de liefde van God nog over deze wereld is. Daarom moeten wij de gelegenheden benutten om de liefde van God te verspreiden in praktische zaken. Het Leger des Heils heeft een bekende uitspraak: S S S (Soup Soap Salvation). Dat geeft in het kort weer hoe eenvoudig maar doeltreffend goede werken kunnen zijn.

  Shalom! San

 16. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 januari 2013 om 23:31

  Als aan Jezus gevraagd wordt wat het belangrijkste dan “de wet” is dan is Hij zeldzaam duidelijk, zo duidelijk,dat “wettische mensen” er een puntje aan kunnen zuigen….. “God boven alles en je naaste gelijk jezelf”…. Zo is het geloof gelijk aan het kruis!! De verticale balk van het kruis staat symbool voor onze lijn met de Vader en de horizontale balk symboliseert de lijn met je naaste. De uitgestrekte, zegenende en liefdevolle armen van Jezus, is het beeld van Gods liefde bij uitstek!! Soms mogen we kritiek hebben op de grote verschillen tussen de verticale lijn en de horizontale lijn, maar wie ogen heeft, heeft ze gekregen om te zien en wie oren heeft ze gezien om te horen!!! …….ook als dat soms geld kost, want hoeveel van ons geld behoort aan ons?? Hebben we het niet allemaal te leen gekregen?? Verder valt er nog HEEL VEEL te leren uit Maleachi 3……. Wie durft het met god te wagen?? Hij daagt ons uit om het met Hem te wagen, door het geven van de tienden!!! Ik had die uitdaging vijftig jaar geleden aangenomen en sindsdien heb ik NOOIT meer gebrek geleden!!! Eén keer (1980) had ik alleen lege bankrekeningen en lege spaarbankboekjes… Al jaren ervoor zorgde de Heer er voor, dat ik elke dag eten op tafel had en dat die periode van korte duur was……
  Maleachi 3
  “In de tienden en de heffing. 9 Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. 10 Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de HERE der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.” Ik heb de Heer beproefd en Hij stortte zijn zegeningen over mij uit!! Dat is echt geen welvaartsleer, maar simpele persoonlijke ervaring.

 17. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 6 januari 2013 om 7:16

  Beste San,
  Ik ben het volledig met jouw Christelijke praktijk-zienswijze eens. Wij moeten de bijbel niet blijven VOOR-LEZEN met diepzinnige preken en interpretaties hierover, maar door de bijbel VOOR te LEVEN, door de Christelijke deugden, daadwerkelijk in praktijk te brengen, vooral de Christelijke werkwoorden : DELEN – GEVEN en VERGEVEN. ( Nog even en deze Christelijke werkwoorden worden door deze seculiere regering uit het woordenboek gehaald.)
  Het eenvoudige en voor iedereen te begrijpen bijbelverhaal : De barmhartige Samaritaan, blijft voor mij, les 1 (en belangrijkste) van Jezus lessen in de bijbel. Hub.

 18. Henk zegt:
  Geplaatst op zondag 6 januari 2013 om 9:38

  Beste Dirk,

  Ik deel je bezorgdheid en wil opmerken dat je woordje “soms” in je inleiding eigenlijk nog voorzichtig is uitgedrukt. Het resultaat van deze houding vertaalt zich in kerkverlating zoals vorige week onder de aandacht is gebracht. Het wordt de hoogste tijd niet alleen met de dagelijkse bekering bezig te zijn maar je geloof ook uit te leven door dit in werken te tonen. De ervaring leert dat het makkelijker is met je mond te belijden dan met je handen. Laten we bidden om de werking van de Heilige geest. Die kan ons in vuur en vlam zetten voor onze Zaligmaker en onze naaste.

  Met hartelijke groet,

  Henk

 19. Thea zegt:
  Geplaatst op zondag 6 januari 2013 om 16:00

  Laten we niet vergeten de zwaksten te steunen: de kinderen!! Via de media weten wij van de miljoenen weeskinderen in Afrika, kinderprostitutie in Azie, kinderarbeid in India. Voor deze kinderen is er geen kinderbijslag.

 20. arie zegt:
  Geplaatst op zondag 6 januari 2013 om 17:44

  Ga ook eens langs bij de buren die zich erg eenzaam voelen en een hartelijk woord doet al veel.

 21. Anna zegt:
  Geplaatst op zondag 6 januari 2013 om 20:27

  Beste Dirk,

  Dank voor deze les.
  Wij hebben dit persoonlijk mogen ervaren deze decemberperiode! Begin december zag het er weer niet goed uit qua financieen, gebeden dat God zal zorgen… 5 december stond er een voedselpakket zonder naam voor de deur, met kerst en tegen oud en nieuw weer!!! Met een prachtige kaart dat we allemaal broeders en zusters zijn en lief en leed met elkaar moeten delen. Dit heeft ons erg ontroerd.

  Aan Hem alle eer. Gods zegen.

  Een dankbare groet!

 22. Edith Vermeulen-Vegter zegt:
  Geplaatst op maandag 7 januari 2013 om 14:21

  Ik lees uw brieven graag.
  Naast mijn verbondenheid met het joodse volk, heeft God mij veel liefde voor moslims gegeven. God heeft mij een vrijwilligerswerk geven via mijn Turks buren om voor te lezen aan Turkse kinderen. Van het ene komt het ander.
  Ik ben ook in de gelegenheid geweest met drie Turkse jongens naar het Corrie ten Boom Huis te gaan. Zij waren onder de indruk. Zou u voor mij en mijn twee medewerkers willen bidden?

 23. dag zegt:
  Geplaatst op maandag 7 januari 2013 om 15:11

  De grote, valse wereldkerk zal er alles aan doen om de “schaapjes” het goede gevoel te geven “zinvol” bezig te zijn.
  Het gemis, geen relatie met Christus, wordt dan opgevuld met vrome praat en goede werken.
  Wie zichzelf op deze manier bedriegen wil, wordt steeds verder bedrogen.
  Het heeft mij vijftig jaar gekost (!) om met mijn zuster, de dochter van mijn moeder, in een normale, geestelijke relatie te komen. Vijftig jaren!
  Het was een goddeloze bende in de Nederlands Hervormde kerk waar wij lid van waren. Wij liepen daar vast in vijandelijke macht, een geestelijke overmacht.
  Was die macht niet deftig? O ja, uiterst beschaafd en “netjes”, maar er was voor ons, tieners, geen doorkomen aan.
  Wel ontvingen wij in onze armoede afdragertjes van de diaconie, maar doorstromen naar een relatie met Jezus was er niet bij, werd verhinderd, was niet mogelijk. dag

 24. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 7 januari 2013 om 23:52

  Sjalom Dirk,

  Een goede weergave van een Torahgebod, namelijk het omzien naar elkaar in materieel opzicht. Is de arme een gelovige, dan zal G’d de gever gebruikt om de nood te lenigen. Het gebed van deze arme is verhoord.

  Maar een rijke, die niets wil geven, is in principe straatarm. Een rijke kan heel sociaal en vriendelijk overkomen; zijn toenemend bezit is een opeenstapeling van leegte. Vandaar dat de rijke nooit genoeg heeft aan zijn dode kapitaal of verzameling van aardse schatten.
  Rijkdom heeft ook meerdere aspecten, een paar wil ik benoemen: geestelijke rijkdom. Wat doen we hiermee als we dit bezitten? Houden we dat voor onszelf of zijn we bereid om daarvan uit te delen. De invulling daarvan is laagdrempelig, het hoeven geen grote woorden te zijn, een luisterend oor aan een ziek- of sterfbed zal een zegen zijn.

  Zijn we trouw aan de weduwe/weduwnaar die het moeilijk heeft gekregen. Veel van hen zullen niet te koop lopen met hun armoede. Met grote zorgvuldigheid dient men het vertrouwen te winnen als men hulp aanbiedt. Kom niet gelijk aan: ik zal het wel even voor je opknappen en opruimen.

  De langdurige werkloze, die met grote moeite probeert om rond te komen en het gezin waarvoor hij verantwoordelijk is te voeden, loopt niet te koop met zijn schuldenlast. Ongemerkt kan door een anonieme gever een stukje van de schulden worden voldaan, dat valt vaak niet op maar heeft een zeer groot effect.

  Het voedselpakket is innovatief en direct zichtbaar. Ik denk dat vele armen de supermarkt zo min mogelijk bezoeken omwille van de omstanders die achter hen in de rij staan. Velen plakken de arme een etiket op “wat een arme sloeber, daar hebben we al zoveel van in ons land”. We laden achter de arme onze boodschappentassen vol. We hebben haast om naar de volgende winkel te gaan om nog meer kleding te kopen voor onze uitpuilende kledingkasten. Wat een contrast het lijkt veel op een verzameling van aardse schatten. We geven gelukkig onze weinig gedragen kleding aan een goed doel en ons geweten is daarmee gerust gesteld.

 25. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 januari 2013 om 10:01

  Sjalom beste mensen ,

  De hele Torah staat vol met voorschriften van de G’d van Israel hoe we met onze naaste om dienen te gaan.
  Laten we OOK over dit onderwerp de Koninklijke levenswijze / Torah van JHWH gehoorzamen , dat is het beste voor de mens en zo laat je zien dat je Yeshua lief hebt en je medemens.

  Een van de vele voorbeelden Dwariem / Deuteronomium 15

  7 Zou er in een van de steden in het land dat de HEER, uw God, u zal geven toch iemand uit uw eigen volk gebrek lijden, dan mag dat u niet koud laten. U mag uw hand niet op de zak houden, 8 maar u moet diep in de buidel tasten en hem lenen zo veel als hij nodig heeft. 9 Wees niet zo berekenend om bij uzelf te denken: Het zevende jaar, het jaar van de kwijtschelding, komt eraan – waardoor u zich afsluit voor de ellende van uw volksgenoot en hem met lege handen laat gaan. Als hij dan de HEER zijn nood klaagt om wat u hem hebt aangedaan, zal het u als zonde worden aangerekend. 10 Geef hem dus ruimhartig en zonder spijt, en de HEER, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u doet en onderneemt. 11 Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom druk ik u op het hart om vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is.

 26. Willy zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 januari 2013 om 20:02

  Ik las uw reactie JOCHANAN, en ik vond hem heel herkenbaar. Ik heb ook een biopolaire stoornis. Mensen hebben er vaak geen weet van hoe erg dit is, want aan de buitenkant is immers niets te zien. Het is een ware lijdensweg, die eigenlijk alleen begaanbaar is met de Heer. Ik ben dan ook dankbaar dat ik Hem ken. Het is waar wat u schrijft, om eenzaam te zijn, hoef je niet oud te zijn. Ik heb net als u ook bijna niemand, kan ook praktisch nergens heen…… Wel doe ik vrijwilligerswerk in verpleeg en verzorgingstehuizen, daar heb ik ook mijn angst voor groepen overwonnen. Mijn ervaring door de jaren heen is wel zo, dat ik opgemerkt heb, dat er helaas maar een enkeling naar je om ziet……

 27. dag zegt:
  Geplaatst op donderdag 10 januari 2013 om 12:50

  @26. Willy
  U reageert op @5. jochanan
  (er is ook een @25. MHJochanan).

 28. Gerard van der Torren zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 februari 2013 om 18:00

  Hoe kan je nu het Woord verkondigen als je iemand honger ziet lijden of geen kleding meer heeft? Persoonlijk spreek ik als ervaringdeskundige als founder van de Kledingbank Wageningen e.o. we dienen naar buiten te gaan, OM NIET! Niet omdat het moet, maar puur uit het oogpunt zoals jij behandeld wilt worden.

  Doen en nog eens doen. Gooi de dure kerkdeuren open met de banken zo hebben we onderdak voor uitgeprocedeerde asielzoekers en vele anderen, daklozen, waar jij straks ook bij kan horen.. Parkeerplaatsen van dure auto’s zijn overbodig geworden omdat die statussymbolen weggedaan zijn. Immers, bij een ander hart geef je daar toch niet meer om? Leef om niet geef om niet? Kom niet met Ja maar…het kan wel…ik spreek uit ervaring. Door enorme strijd ga ik door en door. Stel je huis open voor hen in niet. What would Jesus do??? Ik schrijf dit met een keppeltje op.

  Shalom to Israël, shalom! Laten we democratisch blijven austublieft. Gerard

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden