Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Bidden tijdens de kerkdienst (17 reacties)

Geplaatst op donderdag 17 januari 2013, 16:43 door Dirk A A

Deze week wil ik uw aandacht graag richten op enkele bidders. Niet om hen persoonlijk in de schijnwerpers te zetten, maar om het verlangen in u te ontbranden naar wat de Here kan, wil en zal doen op de gebeden van Zijn kinderen. Vaak kunnen we zoveel leren van medegelovigen.

In deze internationale week van gebed luisteren we hier naar bidders uit vroeger tijden, zoals Charles Haddon Spurgeon, George Müller, Reuben Archer Torry en Jonathan Edwards.

Toen eens aan Spurgeon werd gevraagd wat het geheim was van de grote zegen op zijn arbeid, werd de vragensteller meegenomen naar een ruimte onder het podium in de Tabernacle, de grote kerk waarin Spurgeon preekte. Tijdens elke samenkomst zat daar een groep mensen te bidden. En de Here hoorde hen. Ik weet trouwens van gemeenten in ons land waar dit ook gebeurt. Ik zou alle gemeenten in ons land wel willen aansporen om dit voorbeeld te volgen.

Diezelfde Spurgeon leidde iedere maandagavond een bidstond, die bijna nooit minder dan duizend tot twaalfhonderd deelnemers telde.
Over predikers merkte hij eens op: ‘Een prediker onderscheidt zich vooral als een man van gebed. Wanneer u als prediker geen biddend mens bent, bent u te beklagen. Al onze bibliotheken en studeervertrekken zijn niets, vergeleken met de binnenkamers waar we bidden. Nooit staat de poort naar de hemel wijder open, nooit zijn onze harten dichter bij de heerlijkheid, dan wanneer we biddend in het heiligdom verschijnen.’

Iemand die eveneens veel zegen op het gebed ontving, was George Müller, de Duitse zendeling, die Gods roepstem volgde om naar Engeland te gaan.
Hij onderhield honderden weeskinderen en bouwde ook voorzieningen voor hen. Hij vroeg niemand om geld en hield nooit een collecte, maar toch had hij nooit gebrek.
Hij bad ruim 63 jaar voor de bekering van een vriend. ‘Ik heb nu 63 jaar en acht maanden voor hem gebeden en hij is nog niet bekeerd. Maar het zal zeker gebeuren.’ Hij was nog maar net gestorven, of zijn vriend kwam tot bekering, zelfs nog voor de begrafenis.

Wanneer George Müller een gebed op z’n hart had, zocht hij eerst de Bijbel erop na of er een belofte was voor dit gebedsverzoek. Soms las hij dagenlang in de Schrift, voordat hij ermee naar God ging.
Dan, als hij de belofte gevonden had, zoals dat de Here niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering zullen komen (2 Petrus 3:9), bad hij met een open Bijbel voor zich en zijn hand op de belofte, om bij God daarop te pleiten. Zo ontving hij wat hij vroeg.

De prediker Reuben Archer Torrey moest vijftien jaar voor de bekering van zijn oudste broer bidden voordat die tot bekering kwam.
In het boek ‘De macht van het gebed’ schrijft Torrey: ‘De machtige Godsmannen, die door de eeuwen heen grote dingen tot stand hebben gebracht, zijn de mensen die veel gezwoegd hebben in hun gebed. Neem bijvoorbeeld David Brainard, die lichamelijk zwakke, maar geestelijk machtige man Gods. Jarenlang leed hij aan tuberculose, waaraan hij ten slotte op jonge leeftijd is overleden. Brainard voelde zich door God geroepen om als pionier onder de indianen in Noord-Amerika te gaan werken. In de winternacht ging hij soms het bos in om te gaan bidden. God verhoorde zijn gebeden en zond zo’n opwekking als nooit tevoren onder de Noord-Amerikaanse indianen.
Ook zijn schoonvader, Jonathan Edwards, wellicht één van de grootste denkers die Noord-Amerika heeft voortgebracht, veranderde in een vurige evangelist. Hij preekte door de kracht van de Heilige Geest zo vurig over het thema ‘Zondaren in de handen van een toornige God’, dat de sterke mannen onder de toehoorders hun armen om de pilaren sloegen en tot God riepen om genade.
Hadden we maar meer mensen die konden bidden zoals David Brainard, dan zouden we meer predikers krijgen zoals Jonathan Edwards,’ aldus Torrey.

Torrey zou met broeder Alexander een maand op campagne naar Wales gaan. De aankondiging werd een jaar van tevoren gedaan en over heel Engeland, Schotland en Wales begonnen mensen te bidden om een opwekking.
Toen ze in Cardiff aankwamen, bemerkten ze dat er al een jaar lang elke morgen van zes tot zeven uur een gebedssamenkomst was in het voorstadje Penard. Eerst ging het werk moeizaam. Toen riepen ze een dag van vasten en gebed uit, die in heel Wales werd gehouden. Kort daarna breidde het opwekkingsvuur zich uit over heel Wales.

De kracht van het gebed zien we ook in de levens van vier eenvoudige Ieren, die elkaar beloofden om elke zaterdagavond samen te komen om te bidden voor een opwekking. Ze bleven de gehele nacht in gebed. Nadat deze mannen enige tijd gebeden hadden, gingen ze de straat op en probeerden ze te preken, maar die poging mislukte en dus gingen ze door met bidden. En God hoorde hun gebeden.
Het werk van God kwam met zo’n geweldige kracht in Ierland, dat gerechtshoven gesloten werden omdat er geen zaken meer te behandelen waren. Vele beruchte en verharde zondaren kwamen tot bekering en werden totaal veranderd.

Gebed ging eveneens vooraf aan de grote opwekking in 1857 in Amerika. Een eenvoudige evangelist in New York, Landfear, was erg bedroefd over de staat waarin de kerk verkeerde. Hij begon met twee gelijkgezinde mannen te bidden om een opwekking.
Ze startten met lunchtijd-gebedssamenkomsten. Al snel groeide de belangstelling en kwamen er grote drommen mensen naar de samenkomsten. Overal in de stad kwamen mensen samen om te bidden. Het vuur breidde zich uit over het hele land.

Een van de meest opmerkelijke mannen in de geschiedenis van Schotland was Johan Welch. Hij was het die bad: ‘Geef me Schotland of ik sterf.’ Hij beschouwde een dag als verloren als hij niet zo’n zeven tot acht uur had doorgebracht in stil gebed.

Ik hoop en bid dat het voorgaande u zal aansporen tot gebed, alleen en met elkaar. Als de Here Jezus regelmatig nachten doorbracht in gebed, zouden wij dan met minder toe kunnen? Nee toch?
Waarschijnlijk zullen velen van ons schrikken als ze zich eens zouden realiseren hoe weinig ze bidden. Wat leven we geestelijk toch vaak karig, terwijl de Here ons zoveel aanbiedt. ‘U krijgt niet omdat u niet bidt’, lezen we in Jakobus 4:2.

Ter afsluiting enkele teksten over het gebed.
‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.
En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.
Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen’ (Johannes 14:12-14).

‘Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan;
en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is’ (1 Johannes 3:21 en 22).

‘En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.
En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen’ (1 Johannes 5:14 en 15).

Dirk van Genderen

17 Reacties

 1. San zegt:
  Geplaatst op donderdag 17 januari 2013 om 21:49

  Beste Dirk,

  Dat is een goede ingeving om het Woord en gebed aan elkaar te koppelen. Inderdaad als wij bidden naar Zijn wil, zal Hij op een of andere manier dat verhoren. Op die manier pleiten bij God, is welgevallig bij God. Hij zal ons serieus nemen als wij Hem ook serieus willen nemen dat Hij het wil en zal verhoren. Welke prioriteiten stellen wij in ons leven? Denken wij dat er nog zoveel vermaak in deze wereld te vinden is, dat belangrijker is dan tijd doorbrengen met de Allerhoogste? Wij hebben in deze samenleving nog te veel afleiding waardoor onze ogen verblind zijn voor de geestelijke wereld waarin wij leven. Nood leert bidden, is een bekende uitspraak. In dat opzicht is materiele armoede als gevolg van de crisis geestelijk gezond.
  De Here roept ons om Hem aan te roepen voor onze noden en vooral de geestelijke nood die er onder de mensen is.
  Een eeuwigheid zonder God is niet voor te stellen en iedere seconde gaan weer mensen de eeuwigheid in zonder God.
  Beseffen wij dat wel? Willen wij gehoor geven aan God om een instrument in zijn handen te zijn voor het evangelie?
  Ten diepste moeten onze affecties liggen bij God en mensen. Als ons hart op de juiste plaats is (bij God) dan wil de Here ons geestelijk genezen om een visie te ontvangen voor de verlorenen. Zelf denk ik dat de Here ons rekenschap zal vragen van wat wij met onze tijd hebben gedaan. Het leven is kort en wij moeten zorgen dat wij onze tijd goed gebruiken.

  Groeten van San

 2. Christi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 januari 2013 om 15:45

  Beste Dirk,
  Dank voor dit bemoedigende schrijven!
  En ja, wat een geweldige belofte in Johannes 14:13…..en dan zo’n voorbeeld als George Muller.
  “Staand op de beloften van mijn Here en mijn God”……een prachtig Lied.

 3. Moi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 januari 2013 om 16:31

  @San:
  “In dat opzicht is materiële armoede als gevolg van de crisis geestelijk gezond.”

  Laten we ook bidden dat de huidige crisis en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen en oplopende werkloosheid er toe mogen leiden dat velen tot geloof komen. En dat chronisch zieken en gehandicapten niet aan hun lot overgelaten moeten worden, zij krijgen weer de zwaarste klappen.

 4. Jolanda zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 januari 2013 om 19:28

  Bidden met de Bijbel en de beloften van God erbij vind ik ook erg mooi. Bedankt weer voor dit stuk.

 5. Ed zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 januari 2013 om 12:50

  Voorbeelden werken altijd inspirerend. Ook een man als Tozer zei dat het goed was om veel biografiën te lezen. Daarbij waren het allemaal gewone mensen zoals u en ik. En soms is er een crisis in een mensenleven nodig waardoor dan een radicale ommezwaai gemaakt wordt. Bijvoorbeeld in het gebedsleven. God kan zo veel doen door gewone mensen, als we Hem daarvoor toestemming geven. Heel indrukwekkend is John Welch (of Welsh zoals hij ook wel genoemd werd). Hij had geen veelbelovende start in zijn leven, maar wel een goed einde. Zo kan het met ons allemaal gaan.

 6. anke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 januari 2013 om 19:08

  Ook ik kan mee getuigen over vele vele vele gebeden waarin God mij tot verheerlijking van Zijn Naam) wilde verhoren!! Wat een machtig God hebben wij! Ik hoop en Bid! dat er veel bidders in Nederland zullen zijn de komende week! Zonder gebed is ons land sterk in verval. Helaas. Maar met een hand vol gelovigen kan een heel land tot inkeer komen, als we maar geloven en bidden naar onze machtige God!

  Anke Snoek

 7. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 januari 2013 om 22:16

  Gebed wordt door velen gezien als een monoloog, terwijl het juist een dialoog is!! We spreken met God en wanneer Hij in je woont (als het goed is!!!!) dan kan het niet anders dan een dialoog worden. Hebben we die ervaring niet, dan antwoordt God via het Woord of nog beter via beide kanalen!! Jac.5: 16
  “Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.” Morgen heb ik (lector) als Schriftlezing Psalm 139… Deze Psalm is een getuigenis op zich, met een prachtig slot als gebed:
  23 Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
  peil mij, weet wat mij kwelt,
  24 zie of ik geen verkeerde weg ga,
  en leid mij over de weg die eeuwig is.

 8. Frens Hartgers zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 januari 2013 om 23:52

  Beste Dirk, goed stuk om te lezen, ik ga het zondag gelijk toepassen in de eredienst. Zo kan je al biddend en aanbiddend God eren en God vragen om bekering van “gasten” in de gemeente.

  Mvg, Frens Hartgers

 9. Antoon Koornstra zegt:
  Geplaatst op zondag 20 januari 2013 om 14:19

  Bedankt Dirk dat je ons herinnert aan de vele Geloofsbidders van uit het verleden! Ik onderschrijf
  dat het Bidden vaak een Sluitpost is, terwijl het een Hoofdpost moet zijn. Maar daar tegenover ervaar ik dat de dagelijkse Omgang door de Heilige Geest met God, ook als een Bidden kan worden ervaren ! Door Geloofsvertrouwen ben ik Bescheidener geworden in het Vragen, tenzij ik Zeker weet dat mijn Gebed naar Zijn Wil is ! Uw Vader weet wat gij van Node hebt. (Matth. 6:8) Vertrouwen neemt de Bezorgdheid weg; Weest in geen ding Bezorgd, maar laten bij Alles, uw wensen door Gebed en Smeking met Dankzegging (Vertrouwen) bekend worden bij God ! En de Vrede Gods die Alle verstand te boven gaat, doet mijn Hart en Gedachten steeds weer Richten op Hem !!( Filip.4:67) Ten diepste weten we vaak niet wat de Wil van God is, Paulus worstelde hier ook mee; Wij weten niet wat wij Bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf Pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen (Rom.8:26). Wij leven in Profetische Tijden, deze crisis vraagt om Geloofsvertrouwen, hieraan worden we getoetst; geloven dat God Alle dingen doet medewerken ten Goede ! Daar ligt de Basis voor Gebed en een Geloofwaardige Getuigenis naar Anderen ! Hierin mogen we laten zien dat “Wij Geheel Anders Zijn, “een Brief van Jezus Christus, waardoor we ons niet schamen voor het Evangelie ! Vol verwachting zie ik uit naar de Gebedsweek, “Wandelen met God”!

 10. Herbert zegt:
  Geplaatst op zondag 20 januari 2013 om 14:22

  Gebed zou de motor van de samenleving moeten zijn.

 11. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 20 januari 2013 om 16:03

  Bidden TOT God voor bekeringen en opwekkingen is een heel goede zaak, vooral nu in de internationale bidweek en nu Christelijk Nederland in de grote verdrukking verkeert. Maar wij zullen ook moeten “werken” VOOR God, door Gods-woord daadwerkelijk te laten zien en horen in de praktijk op welke plek wij dan ook geplaatst zijn. Gods-woord moeten wij zaaien in goede aarde, zodat hieruit veel “bekeerlingen” zullen groeien tot hemelse hoogten.
  Mijn oproep is dan ook:
  Bid TOT God; maar Werk ook, als Frontsoldaten, VOOR Gods-Vredesrijk dat komende is. Hub.

 12. San zegt:
  Geplaatst op zondag 20 januari 2013 om 17:17

  Beste Dirk,

  In Hebreeen 10:35 staat om onze vrijmoedigheid niet prijs te geven (NBG). Wij behoren te allen tijde een biddende hart te hebben dat waakzaam is in de geestelijke strijd. Want zelfs zegt ons gezond verstand dat wij niet hoeven te bidden voor een zaak, het is altijd goed om tot de Vader te bidden. Hij staat klaar om naar ons te luisteren want Hij is een liefdevolle Vader. Zelf heb ik mijn vader verloren toen ik jong was en daarom ben ik blij met deze hemelse Vader, die veel beter voor ons kan zorgen dat onze aardse vaders. Welke vader wil niet naar zijn kind luisteren? Des te meer wil de hemelse Vader naar ons luisteren.Hij kent ons beter dan wij onszelf kennen (Mat 6:8). Wij kunnen niet iets verkeerds zeggen bij Hem, want Hij doorgrondt en kent ons. Zie Psalm 139:1. Dat is geen vreesachtige relatie (Rom 8:15). “Abba,Vader”, wil zoiets zeggen als “Papa, Vader”. Wij hebben een vertrouwelijke relatie met God. Dat is een intiem kennen op geestelijk niveau en niet een veraf kennen met vrees (in de betekenis van angst). Wij hoeven niet bang te zijn voor God de Vader. Hij staat niet klaar om ons te straffen met de hel, als wij een zonde onbewust hebben begaan. Dat is een erfenis van menselijk geestelijk denken.
  Zijn liefde kan alleen gekend worden door Zijn Zoon in de Geest van God. Dat is een geestelijke ervaring. Wij doen God
  verdriet als wij Hem als een strenge en dreigende God zien. In Christus hebben wij de vrije toegang tot het Heilige der
  Heiligen. Wat een kostbare positie hebben wij verkregen!

  Shalom! San

 13. T vd Have zegt:
  Geplaatst op maandag 21 januari 2013 om 17:28

  Beste Dirk ,
  Al jaren is het verlangen in mijn hart ontstoken om tijdens de preek te bidden en te smeken om genade voor heel de gemeente en voor de voorganger. En dat is enkel en alleen uit genade, het is de Heilige Geest die dat in mij werkt.

 14. dag zegt:
  Geplaatst op maandag 21 januari 2013 om 18:41

  Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken. Spreuken 3:6
  Bidden in overeenstemming met Gods wil leidt tot zondebesef. Ook ga je zien wat er dient te geschieden.
  Dat is soms helemaal niet leuk! Maar wel noodzakelijk. En uiteindelijk leidt het tot de overwinning.

 15. B.Melissen zegt:
  Geplaatst op maandag 21 januari 2013 om 22:08

  Aanstaande 15 Februari hoop ik met 6 mensen naar India te gaan.
  Daar hebben we contact met br. Ujwal, een jonge br. die in een korte tijd een gemeente heeft gesticht,
  waar vele mensen komen, want in India is grote honger naar het Evangelie. Ik ben daar 4 jaar geleden ook geweest.
  Hij verkondigt daar met een team van jonge mannen het rijke woord van onze GOD ook in afgelegen dorpen, Mijn vraag aan ieder die dit leest: bid a.u.b. voor dat werk en ook voor de 6 mensen. Wij gaan naar Mumbay en Puna en omgeving. De Here GOD is veel Groter dan wij maar kunnen bevatten.
  Onze broeder zegt altijd: stuur geen mensen om hier het woord door te geven, want wij hebben mensen genoeg. Stuur ons wat geld b.v 50 euro. Dat vermenigvuldig je met 8, zoveel meer kunnen zij met ons geld doen. God is Geweldig bezig daar. Blijft u ook mee bidden, als wij daar zijn ook voor de mensen daar??

 16. Hanneke Veldkamp zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 januari 2013 om 16:59

  Ik zeg hier volledig AMEN op. Gebed is de MOTOR. God kan niet Niets doen, als Zijn kinderen bidden.
  Bedankt Dirk voor de bemoediging. Er zijn veel gebedsinitiatieven in Alphen aan den Rijn.

 17. Jannie zegt:
  Geplaatst op woensdag 23 januari 2013 om 9:02

  Shalom Dirk en alle lezers,

  C.H. Spurgeon schreef een dagboek: “Het chequeboek van de bank des geloofs”. Een belofte van God kan worden vergeleken met een cheque. De belofte moet worden ondertekend en voor waar worden aangenomen en de HEERE in geloof aanbieden en vol verwachting blijven uitzien. De moeder van alle beloften staat al in Genesis 3:15. Wat is de wil van God? Dit is het goede, welgevallige en volkomene (Rom. 12:2). Door gebed en bijbellezen krijgen we meer onderscheidingsvermogen. Hart. groeten, Jannie

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden