Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Tienden of niet? (48 reacties)

Geplaatst op donderdag 7 februari 2013, 23:08 door Dirk A A

Sommige predikers willen ons laten geloven dat we rijk door de Here gezegend zullen worden als we maar trouw onze tienden geven. Velen doen dat ook, elke maand. Anderen voelen zich erdoor gemanipuleerd. De grote vraag is wat de Bijbel ons hierover zegt. Een zoektocht.

In Genesis 14 lezen we voor het eerst tienden. Nadat Abraham Lot had bevrijd en Kedor-Laomer en een aantal andere koningen had overwonnen, ontmoette hij Melchizedek, een priester van God. Melchizedek zegende Abraham en vervolgens schonk Abraham hem een tiende deel van de buit.
Sommigen baseren op dit gebeuren het geven van tienden. Ten onrechte, naar mijn mening. Je leest maar één keer dat Abraham een tiende geeft en niet van zijn inkomsten, maar van de buit.

In Genesis 28:22 klinken de woorden van Jakob: Van alles wat U mij geven zult, zal ik U zeker het tiende deel geven.
Je kunt je afvragen aan wie hij dat gegeven zal hebben. Er waren geen geestelijken, er was geen tempel. Misschien gaf hij het aan de armen en offerde hij een deel aan de Here. Opmerkelijk is wel dat het hier niet om een gebod van God gaat, maar om een eed van Jakob aan de Here. Evenmin kun je dus op deze tekst baseren dat je tienden aan de Here moet geven.

In Deuteronomium 14:22-26 staat:
22 Van heel de opbrengst van uw zaad, wat het veld jaar op jaar voortbrengt, moet u getrouw het tiende deel geven.
23 Voor het aangezicht van de HERE, uw God, op de plaats die Hij zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen, moet u de tienden van uw koren, van uw nieuwe wijn en van uw olie, en de eerstgeborenen van uw runderen en van uw kleinvee eten, om de HERE, uw God, te leren vrezen, alle dagen.
24 Als de weg voor u te lang is, zodat u dat alles niet kunt meenemen, omdat de plaats die de HERE, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te vestigen, te ver bij u vandaan is, dan moet u, wanneer de HERE, uw God, u gezegend heeft,
25 het te gelde maken, het geld in een buidel meenemen en naar de plaats gaan die de HERE, uw God, zal uitkiezen.
26 Daar moet u dat geld besteden aan alles wat uw ziel verlangt: runderen en kleinvee, wijn en sterke drank, ja, alles wat uw ziel maar wenst. Dan kunt u daar eten voor het aangezicht van de HERE, uw God, en u verblijden, u en uw gezin.

Dit is een bijzonder gedeelte. Eerst wordt het volk opgedragen elk jaar het tiende deel van de opbrengst te geven, waarmee wordt bedoeld: tien procent van de winst van dat hele jaar. Dus één keer per jaar moet de winst worden bepaald, en van de winst moet dan tien procent worden afgestaan. Dat is heel wat anders dan tien procent van je maandelijkse bruto inkomen, zoals vandaag wel wordt gesteld.

Elke familie moest één keer per jaar naar de tempel in Jeruzalem. Dat was vaak een lange reis. Onderweg hadden ze ook voedsel en drinken nodig. In vers 24-26 wordt toestemming gegeven om een deel van die tien procent die ze af gaan staan, daarvoor te gebruiken. Ze aten en dronken dus van hun eigen tienden, zelfs wijn en sterke drank.

Deuteronomium 14:27-29:
27 Daarbij mag u de Leviet die binnen uw poorten is, niet in de steek laten. Hij heeft immers geen aandeel of erfelijk bezit samen met u.
28 Om de drie jaar moet u alle tienden van uw opbrengst van dat jaar brengen en opslaan binnen uw poorten.
29 Dan kan de Leviet komen – hij heeft immers geen aandeel of erfelijk bezit samen met u – en de vreemdeling, de wees en de weduwe die binnen uw poorten zijn, en kunnen zij eten en verzadigd worden; opdat de HERE, uw God, u zegent in al het werk dat u doet.

Eén keer per drie jaar waren de tienden bestemd voor de plaatselijke levieten en voor de armen in hun stad, voor ondersteuning en opleiding. Dat derde jaar ging er dus niets van de tienden naar de tempel. Deuteronomium 26:12 schrijft dit eveneens voor.

In 2 Kronieken 31 lezen we dat onder Hizkia het volk de tienden bracht naar de priesters en de levieten, zodat die zich konden wijden aan de wet van de Here.

Veel mensen die geloven dat het brengen van de tienden ook vandaag nog geldt voor de gelovigen uit de volken, wijzen op Maleachi 3: 8-11:
8 Zou een mens God beroven?
Werkelijk, u berooft Mij!
En dan zegt u: Waarvan beroven wij U?
Van de tienden en het hefoffer!
9 U bent door de vloek getroffen,
omdat u Mij berooft,
als volk in zijn geheel.
10 Breng al de tienden
naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is.
Beproef Mij toch hierin,
zegt de HERE van de legermachten,
of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen,

en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn.
11 Ik zal ter wille van u de kaalvreter bestraffen,
zodat hij de vrucht van de aardbodem bij u niet te gronde richt,
en de wijnstok op het veld bij u niet zonder vrucht zal blijven,
zegt de HERE van de legermachten.

Wie het niet doet, zou God beroven. ‘Beproef de Here maar, test het maar uit en u zult zien dat de Here het zal zegenen.’

Is dit de betekenis van deze Bijbelverzen voor ons? Als u gaat lezen in Deuteronomium 12:28, Deuteronomium 28:1-6 en Leviticus 26 zult u zien dat de Here het volk Israel Zijn zegen toezegt als ze Zijn wetten en geboden houden.
Wie deze weg gaat, stelt zich onder de wet. Dan moet je de hele wet gaan houden, maar door het houden van de wet kan geen mens gered worden.

We gaan naar het Nieuwe Testament. De enige keer dat de tienden ter sprake komen, is in Mattheus 23:23 en 24:
23 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de Wet na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten.
24 Blinde leiders, die de mug uitzift maar de kameel doorslikt.

De Here Jezus noemt hier de Schriftgeleerden en de Farizeeën huichelaars. Zij geven hun tienden, terwijl ze het belangrijkste van de wet nalaten. Het zijn blinde leiders, wel muggenziften over het geven van tienden, maar het geloof, de barmhartigheid en het recht nalaten.

In de vroege Kerk was het zeker geen regel om tienden te geven. Dat ontstond pas aan het einde van de zesde eeuw. Nergens in het Nieuwe Testament lees je dat de gelovigen hun tienden gaven. Geen enkele apostel vraagt om de tienden.
Dit houdt niet in dat we niet zullen geven aan het werk in Gods Koninkrijk, integendeel. Daarover straks meer.

Heel bekend zijn de woorden in 2 Korinthe 9:6 en 7:
6 En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten.
7 Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.

Het gaat om de gesteldheid van ons hart in het geven. Geef niet met tegenzin.
Vers 7 zegt het zo mooi: God heeft de blijmoedige gever lief. Daar verheugt Hij Zich in.

Luister ook naar Spreuken 3:9 en 10:
9 Vereer de HERE met je bezit,
met de eerstelingen van heel je opbrengst,
10 dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed
en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn.

Geef het beste aan de Here. Daar zal Hij Zijn zegen over geven.

In 1 Korinthe 9:14 staat dat de Here met het oog op hen die het Evangelie verkondigen, heeft opgedragen dat zij van het Evangelie leven. Toch zegt Paulus dan in het volgende vers: Ik heb hiervan echter geen gebruik gemaakt.
Hij had hier om de tienden kunnen vragen, maar hij doet het niet, opdat de Korintiërs niet zouden kunnen zeggen dat hij hun het Evangelie bracht om er zelf beter van te worden.

Toch werd hij wel financieel ondersteund, door de gemeente van Filippi. Filippenzen 4:16 zegt: ‘Want ook in Thessalonica hebt u mij een- en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had.
Dat levert vrucht op, namelijk op uw rekening, uw hemelse rekening, zegt hij in het volgende vers. En daarna nog in vers 19: Mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.

Het gaat er dus om dat we blijmoedig geven, en tegelijk niet bijhouden of we al tien procent hebben gegeven. Dat kan ook niet, als we Mattheus 6:1-4 serieus nemen.
1 Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden; anders hebt u geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is.
2 Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al.
3 Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet,
4 zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

Wie zijn linkerhand niet laat weten wat zijn rechterhand doet (vers 4), houdt ook niet bij hoever hij of zij al is.

Het gaat niet om tien procent! Om hoeveel dan wel? Om alles! Honderd procent. Daar schrikt u misschien van. De Here wil ons leren om alles, heel ons leven, onze tijd, onze bezittingen, alles aan Hem te geven. Alles is immers van Hem. Haggaï 2:9 zegt het zo: ‘Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, spreekt de HERE van de legermachten.’
In Job 41:2 lezen we: ‘Wat onder heel de hemel is, is van Mij.’

Lucas 14:33 zegt: Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn.
Denk ook eens aan de ontmoeting van de Here Jezus met die rijke jongeman. Deze man kwam bij de Here Jezus en zei dat hij alle geboden onderhield. Zeker gaf hij ook zijn tienden. En wat zegt de Here Jezus tegen hem als hij vraagt wat hij moet doen om het eeuwige leven te beërven? Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg Mij (Lucas 18:22).

Door tienden te geven, kun je die 90 procent voor jezelf houden. De Here Jezus zegt echter: Verkoop alles wat u hebt. Laat het los. Geldzucht kan je afgod worden die je in zijn greep kan krijgen. ‘Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken'(1 Timotheüs 6:10).
Het zijn de welvaartspredikers die zeggen: ‘Zaai 10 procent van je inkomen in dit deel van Gods Koninkrijk. Het is als het ware Gods investeringsfonds. Het rendement zal groot zijn, Hij zal je rijk zegenen.’

Zo’n boodschap is manipulatie. Zo spreekt het Woord van God niet. Jazeker, Hij zegt Zijn zegen toe, maar dat is geen garantie voor voorspoed en welvaart. Maar wel de vrede van God, Zijn zegen, Zijn aanwezigheid, eeuwig leven. Dat is toch oneindig veel rijker!
‘Here, hier is mijn leven, mijn alles, het is voor U. Leidt U me maar hoe ik om mag gaan met wat U hebt gegeven en leert U me hoe ik blijmoedig mag geven.’

Dirk van Genderen

48 Reacties

 1. simonvangroningen zegt:
  Geplaatst op donderdag 7 februari 2013 om 23:53

  ik ben het wel met je eens, maar…ik ken hem voorbeelden van mensen die protesteren tegen de tienden omdat ze zo graag meer, laat staan alles willen geven. Geldgierigheid is óók in het nieuwe verbond de wortel van alle kwaad.

 2. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 7 februari 2013 om 23:56

  Beste Dirk,

  Mijn principe is dat ik iedere maand wat geef voor het werk des Heren maar dat het niet precies een
  tiende hoeft te zijn. De Here ziet het hart aan en het gaat bij Hem om de gesteldheid van je hart.
  Je geeft eigenlijk niet geld maar iets van je hart aan God. Dat is bij God het allerbelangrijkste.
  Hij heeft immers ons het geld in bruikleen gegeven opdat wij goede rentmeesters ervan zouden zijn.
  Want van Hem is al het goud en het zilver (Hag 2:9). Watchman Nee heeft gezegd dat het moeilijkste
  is om geld in Gods Koninkrijk te brengen. Wij zitten vaak meer aan geld vast dan wij denken. De Bijbel
  zegt dat als je voeding, kleding en onderdak hebt, moet je tevreden zijn (1 Tim 6:8). Maar wij in Neder-
  land bezitten veel meer dan dat. Hoezeer wij aan geld vast kunnen zitten, wordt pas duidelijk als je
  veel hebt. Het is veel moeilijker voor een rijke om verhoudingsgewijs veel te geven dan een arme.
  Het heeft te maken met het bedrog van de rijkdom (Mat 13:22). Wij baseren onze zekerheid aan de hoe-
  veelheid geld of materie die wij bezitten. Dat is bedrieglijke zekerheid. Alles wat zichtbaar is, gaat
  weer voorbij (2 Kor 4:18). En het hebben van veel geld trekt vaak de aandacht naar het zichtbare.
  Een rijke die vrij is van geldzucht in zijn hart, behoort tot de hoge uitzonderingen. Vaak kan je
  beter niet al te veel hebben maar wel rijk zijn in de Here (Jak 2:5).

  Groeten van San

 3. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 februari 2013 om 14:11

  Beste Dirk,

  Ik wil ook nog op Lukas 12:13-21 wijzen als voorbeeld van dat rijkdom en materiele voorspoed heel bedrieglijk zijn als je
  God niet kent en rijk bent in Hem.
  God is niet tegen rijkdom maar wel tegen geldzucht omdat dat laatste ons te gronde richt omdat wij het doel missen en dat
  is geestelijke genezing door de Here Jezus.

  Groeten van San

 4. A vda zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 februari 2013 om 18:26

  Lieve Dirk …ik genoot weer van wat je hier uitlegde en ik vond er helemaal in terug wat ik
  jaren geleden al voor mezelf besloten had : àlles kreeg ik van de Heer en Hij mag zeggen hoe
  ik het mag gebruiken! Dus volg ik mijn hart en deel uit waar nodig …en ik heb zelf nooit tekort!
  Vroeger wou ik tienden geven en dat lukte de ene maand wel en de andere niet en ik zat regelmatig
  met een schuldgevoel hierover. Nu heb ik vrede in mijn hart en geef ik blij. Bij Hem ervaar ik de
  rust die de wereld nergens geeft … als…ik maar eerst aan Hem vraag wat ik best doe
  en hoe ik iets best doe. Ik wens ieder kind van de Heer zo’n leven toe.

 5. Dinette zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 februari 2013 om 18:57

  Terwijl ik het commentaar las moest ik denken aan de arme weduwe uit Marcus 12. Zij gaf haar hele levensonderhoud. Het is waar wat San schrijft: Het is veel moeilijker voor een rijke om verhoudingsgewijs veel te geven dan een arme. Als je dan nog iets verder leest in Lucas 12 (vanaf vers 22) dan staat er dat je je geen zorgen hoeft te maken. Er zijn mensen die niet veel hebben maar toch gelukkig zijn. Zoek liever Zijn Koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Onze Vader weet wat we nodig hebben.

 6. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 februari 2013 om 20:12

  Beste Dirk,
  Voor mij is het bijbelse verhaal, Mattheus 6: 1, 2, 3, 4 over tienden en geven, het duidelijkst hierin.
  Wij moeten vanuit ons hart geven naar gegeven mogelijkheden en niet zo opzichtig als de huichelaars in de synagoge. En als je liefdegave geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je liefdegave in het verborgene en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Hub.

 7. Jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 februari 2013 om 22:25

  Het hoeft natuurlijk ook niet alleen geld te zijn.
  Het kan ook (vrije) tijd zijn.

  Goed artikel, nooit geweten dat men van de tienden ook sterke drank kochten.

 8. Christi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 februari 2013 om 4:01

  Een goede Bijbelstudie…..dankjewel!

 9. Bou zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 februari 2013 om 17:25

  Helaas ontkom je er door alle (overigens terechte) controles in ons land niet aan dat anderen zien wat je geeft. Denk aan penningmeesters en boekhouders. Echt in het verborgen geven lukt dus vaak niet.. Ik vraag me wel eens af hoe je dit moet zien..

 10. Gerard van der Torren zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 februari 2013 om 18:21

  Lieve allen,

  Is de tijd niet rijp om NIET in geld te denken maar om jouw creativiteit om de society anders in te richten, duurzaam, leven zonder geld? De munt is een munt metaal met een menselijke waarde eraan gegeven. Bijbels?? Laten we meer en meer echt mensgerichter denken. Dat vraagt meer en dat hoort ook zo.

  Stel, een broeder is heel rijk, hij geeft netjes z’n tienden. Is dat schoon? Stel dat hij het verdiend heeft met werken in de harde zakenwereld waar je veel ‘water bij de wijn’ moet doen. Er kan ‘bloed’ aan het geld zitten. Dan wordt het geld afgeroomd voor de tienden, BIJBELS?
  Durf eens anders te denken, wees eens creatief. Denk libertair. Gerard, shalom.

 11. marieke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 februari 2013 om 18:23

  Helemaal eens, wij zijn niet van ons zelf, we hebben niets van ons zelf, alles is van God en krijgen we van God. Waarom zou je Hem dan niet de tienden geven. Door dit te doen laat je daadwerkelijk zien dat je alles van Hem gekregen hebt. Maar doe het in geloof, niet om er beter van te worden.’Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten’, zegt Jezus.

 12. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 februari 2013 om 19:35

  Beste Dirk
  Dank voor deze Bijbelgetrouwe uitleg. Heel verhelderend. Dat we het mogen navolgen. Blijmoedig.
  Johanna

 13. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 februari 2013 om 19:38

  Aan #4 Avda:
  Ik herken mijzelf in deze strijd. Ik dacht ook nog: 10% van Bruto of Netto, dat maakt een verschil.
  Nu leef ook ik in vrijheid van geven naar vermogen. Jouw wens ik mijn wens. Groeten, Johanna

 14. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 februari 2013 om 21:30

  Ik vind het de grootste onzin en absoluut onbijbels, om te zeggen dat ons heil mogelijk zou kunnen afhangen van het geven van tienden!!! Wèl is het zo, dat we niet doen wat Jezus zei, toen hem naar het grootste gebod werd gevraagd! Kort samengevat is het grootste gebod: Heb God lief BOVEN ALLES en daaraan gelijk, je naaste als jezelf…. God lief boven “ALLES”??? Ook boven onze bankrekening??? We kunnen heel vroom zingen: “Stel je vertrouwen op God de Heer…..” maar is dat zo?? Is er ook maar “iets” in deze wereld dat “van ons” is??? Ik hoor nooit meer iemand zeggen, dat we alles “te leen” hebben. Het is “mijn” dit en “mijn” dat…. Wie zou een situatie als dat van Job kunnen doorstaan?? We konden er wel eens heel dicht bij staan……. Ook dat is ons voorspeld en het klopt hoezeer we al afhankelijk van onze creditkaart….. Eén storing of één pennenstreek van een minister en we hebben letterlijk NIETS meer…… Iedereen stelt zijn vertrouwen op de banken, terwijl die allang bewezen onbetrouwbaar te zijn….. En dan nog zeuren of over de tienden?? Wie met 90% niet uitkomt, komt ook niet met 100% uit….. En verder werkt Maleachi 3 naar TWEE kanten. Dat wil ik uit eigen persoonlijke ervaring benadrukken!!! Ik weet het wat het betekent als je ineens NIETS meer hebt…….. Toen me dat overkwam, op een moment dat de rente op een lening op 20% stond, kreeg ik onverwacht van een predikant in Duitsland een cheque met het bedrag, dat ik dat moment dringend nodig had……. Er zat een brief bij, dat hij dat geld niet gebruikt had omdat hij dat jaar niet met vakantie was geweest en ineens wist hij dat mijn vrouw en ik dat geld nodig hadden. God zet dus ook de sluizen van de hemel open op het moment dat je het nodig hebt!! Ik zou zeggen: “Betrouwbaarder dan een bank is Hij, Die ons liefheeft”!! Ik sla mijn schatten sinds 1959 op in de hemel, op duidelijk (duidelijk voor iedereen!!!) advies van mijn beste financieel adviseur: Jezus Christus…….

 15. GRETHA'S REACTIE zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 februari 2013 om 23:05

  BESTE BR.VAN GENDEREN, ERG BLIJ BEN IK MET DE WEKELIJKSE BERICHTEN/BIJBELSTUDIE, DAT GEEFT JE MEER VOLDOENING DAN DE TELEVISIE MET VEEL VUILSPUITERIJ, WAT OOK DE HEERE EEN GRUWEL IS, MAAR IK BEN DANKBAAR EN ERG BLIJ, MET DEZE BERICHTEN EN IK WIL JE ZEGENEN, BESTE BROEDER, IN DE NAAM VAN DE HEERE JEZUS, IN DE MACHTIGE NAAM VAN HEM, DIE ONS ALLER LEVEN IN ZIJN HANDEN HEEFT. IK WENS U EEN GEZEGENDE ZONDAG TOE. WE ZIJN GISTEREN NAAR DE GENEZINGSDIENST VAN BROEDER ZIJLSTRA GEWEEST EN TOCH HEB IK WEER EEN AANRAKING ONTVANGEN. GOED HE\/DE HEERE HEEFT MACHTIG GEWERKT. PRIJST ZIJN WONDERBARE NAAM WANT HIJ IS HET WAARD DAT WE HEM EREN EN AANBIDDEN. IEDEREEN DIE DIT LEEST VAN GRETHA, EEN RIJK GEZEGENDE ZONDAG EN LIEVE VRIEND OF VRIENDIN, ZOEK EEN GEMEENTE OM MEER VAN DIE HEILAND AAN DE WEET TE KOMEN, HIJ KOMT SPOEDIG EN ONS WACHT EEN ZEGENKROON AMEN EN AMEN. IEDEREEN VEEL KRACHT TOEGEWENST EN DIRK BEDANKT. GODS ZEGEN ALLEN,

 16. Mike zegt:
  Geplaatst op zondag 10 februari 2013 om 0:06

  Beste Dirk,

  Kent u het boekje wat Derek Prince hier over geschreven heeft? Heb het net nog eens gelezen. Het heet: Gods plan met uw geld. Ben een beetje in de war door wat u geschreven heeft en ook wat Derek beschrijft maakt het niet makkelijker om het ten volste goed te begrijpen.
  Heb een uitkering van 879 per maand, maakt dat ook nog uit? Je moet toch ook voor jezelf kunnen zorgen, en geld sparen voor als er eens wat stuk gaat of dat er op een andere manier slechtere tijden aan breken. Deze reactie hoeft niet perse op de site, het mag natuurlijk wel. Hoop in ieder geval op een reactie van u. Wens u gezegende zondag en Jezus vrede.

 17. Shalom zegt:
  Geplaatst op zondag 10 februari 2013 om 0:52

  God vraagt ons hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Vanzelfsprekend brengt dit met zich mee dat we onze liefde voor hem en onze naaste willen delen. Hoe en voor wie? Eigenlijk voor iedereen die op dat moment hulp nodig heeft zowel in geestelijke als materieele zin. Dit kan je buurvrouw zijn, je familie of anderszins. Persoonlijk zie ik in die zin de tienden heel ruim.

  In de bijbel lezen we dat de Levieten “verzorgd” moest worden en in die zin mogen wij ook onze voorganger ondersteunen met een `salaris`. Hij komt echt niet uit de kosten met 1/10 van mijn aardbeienopbrengst en ook kan hij er niet van leven. De gemeente dient erop toe te zien dat alle inkomsten (tienden) voor Gods werk op de juiste manier uitgegeven wordt, daar moet kritisch naar gekeken worden.
  God zorgt voor ons maar desondanks zijn we zelf verantwoordelijk voor onze uitgaven, ook in de kerk
  .

 18. Cornelia VandenWildenberg zegt:
  Geplaatst op zondag 10 februari 2013 om 5:28

  Zie Dirks visie April 2012 Ons tegoed in de Hemelse bank.

 19. Jannie zegt:
  Geplaatst op zondag 10 februari 2013 om 10:12

  L.S.,

  Iemand komt bij de voorganger/dominee en vraagt: ‘Is het waar dat je de tienden van alles moet geven?”
  “Nee,zegt de eerwaarde”, opgelucht kijkt de vraagsteller en mompelt “gelukkig”. Dan vervolgt de geestelijke zijn antwoord: “het kost je álles!” Teleurgesteld droop de vraagsteller af. Waar heb ik dit eerder gehoord/gelezen?…

 20. Frederieke zegt:
  Geplaatst op zondag 10 februari 2013 om 10:53

  Is 10% geven van ons maandelijks inkomen nu zo’n groot offer? Hoeveel geld geven we in diezelfde maand vaak niet uit aan onzinnige dingen, die we eigenlijk helemaal niet nodig hebben? Geven doe je vanuit je hart en ieder is daar persoonlijk verantwoordelijk voor. Ik heb het ook niet zo breed, maar ik sta maandelijks met liefde 10% van mijn inkomen af aan God. De rijke zegen die ik daardoor ontvang is niet in geld, maar ook niet in woorden uit te drukken. Mijn bijbel is daarvoor het richtsnoer, ondanks de tegenstellingen die ik daarin ook in tegen kom. Ik las eens de prachtige zin: ‘Geven vanuit je rijkdom is een fooi, maar geven vanuit je armoede is een offer’. Maar laten we elkaar daar wel vrij in laten….

 21. Annemieke van Dam van Delft zegt:
  Geplaatst op zondag 10 februari 2013 om 11:02

  Beste Dirk,

  Ik denk dat je op zich gelijk hebt met deze bijbelstudie. Toch heb ik een ervaring over tiende geven die mijn hele leven me bij blijft. Ik gaf altijd 10% van mijn netto inkomen. Op een bepaald moment kwam ik er echt niet meer mee uit (ik had een bijstandsuitkering). Ik wilde ermee stoppen. Toen kreeg ik Maleachi 3: 10 in mijn gedachten, telkens weer. Ik wist trouwens niet dat het in Maleachi stond, maar ik had het blijkbaar een keer ergens gehoord. Toen ben ik er weer mee begonnen en het was wonderlijk wat er toen gebeurde. Iemand ging mij maandelijks een bedrag geven als tegoedmoedkoming in mijn ziektekosten en ik kreeg nog een aantal dingen! Ik zie het als iets heel persoonlijks hoor, ik zal nooit iemand zeggen dat ze het ook moeten doen maar voor mijzelf was het zo duidelijk. Ik heb een rekening voor giften en daar gaat het elke maand heen, zodoende voel ik er eigenlijk ook niets van. En ik kan uitdelen aan wie ik maar wil. Ik geef het aan verschillende doelen dus niet alleen aan de kerk. Als ik meer heb kan ik meer geven. ik zit niet aan die 10 % vast maar het is voor mij een soort minimaal bedrag en ik voel me erg gezegend, nog steeds. Als ik bedenk dat ik dan 90% voor mezelf kan besteden dan vind ik dat nog enorm veel daarom wil ik dat geld ook op een goede manier besteden. Het geld is toch allemaal van God staat er ergens in de Bijbel. En als je kijkt naar wat wij gemiddeld te besteden hebben in Nederland en wat mensen in andere landen of mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank te besteden hebben dan is 10% toch niets?

 22. Dick zegt:
  Geplaatst op zondag 10 februari 2013 om 13:34

  Lieve broeders en zusters,

  Het geven van tiende is zeker niet het belangrijkste, het moet zeker niet op ons drukken als een last.
  Het vrij zijn in Christus en weten dat alles gekruisigd is door Zijn dood, dat is het fundament in ons leven.
  Dat betekent voor mij dat geven een vrucht en een vast vertrouwen is voor mijn leven met de wetenschap dat God in alles voorziet.
  God liet mij zien eerst te geven voordat we gaan verdienen en dat hij zo’n levenshouding rijk zal zegenen. Laten we alles verwachten van Hem die ons is voorgegaan. In dat pad moeten wij volgen om zo een lichtend voorbeeld te zijn voor de wereld waar geld een hele andere rol speelt n.l. macht.
  Onze macht is geestelijk en wij moeten vanuit die houding geven. Eerst God en dan de rest, maar dan wel in de volle overtuiging dat Hij voorziet in alles. Hem komt alle eer toe. Halleluja. Voor ons liggen de straten van goud in de hemel klaar, laten we Hem dan op aarde eren met ons geld. Niet om te laten zien wat wij doen maar ter ere van onze Redder Jezus.

 23. Thonny zegt:
  Geplaatst op zondag 10 februari 2013 om 14:05

  Dirk hartelijk dank voor dit onderwerp, het is voor mij een maandelijks dilemma hoe hier mee om te gaan, in het begin zag ik een tiende geven als een goede oefening om los te komen van wat ik als mijn bezit zag. Nu komen er inmiddels zoveel giro’s binnen dat ik iedere maand een keuze moet makken wat ik erg moeilijk vind, en heb ook iedere keer weer moeite met het idee dat het van de belasting aftrekbaar zou zijn. Zeker als je Mattheus 6:3-4 leest.
  Zou hier graag eens meer over horen.

 24. J.Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zondag 10 februari 2013 om 14:19

  In 1 Korintiërs 16 de verzen 1 en 2 staat geschreven:
  “Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, doen ook jullie, evenals ik het in de gemeenten van Galatië geregeld heb: elke eerste dag van de week legge ieder van jullie naar VERMOGEN thuis IETS weg en hij spare dit op, opdat er niet eerst na mijn komst inzamelingen gehouden moeten worden.”
  (lees: 16 wat Mike schrijft over zijn EURO 879,- per maand)

  Het woord tiende (tienden)komt in het Nieuwe testament 10 keer voor:
  zevenmaal in de Hebreeënbrief om de Joden het grote verschil te leren tussen het Oude Testament (dat berust op het bloed van bokken en stieren) en driemaal in de Nieuwe Testament (dat berust op het kostbare bloed van onze Heere Jezus Christus): Matt. 23:23, Lucas 11:42 en Lucas 18:12.

  Er zijn er die alles moeten geven, maar dan moet je volgens de Heer voldoen aan Zijn Woorden uit een bekend dagboekje (LUISTER…ZO SPREEKT DE HEER), waarin de Heer onder meer zegt:
  “Sommigen van jullie roep Ik tot een hoge roeping.
  Ik roep je tot een leven volgens Matthéüs 10.
  Leef er mee totdat je zo kunt leven.”

  Mijn conclusie? Investeer uw gaven in het Hemelse Koninkrijk van God en niet in de aardse Koninkrijken van deze wereld.

 25. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 10 februari 2013 om 15:23

  Sjalom allen,
  350 woorden zijn vaak tekort om een detail te belichten Het meest heikele punt wordt aangesneden: onze inkomsten. We moeten ons afvragen waarom G’d deze heeft ingesteld. Als eerste om ons te laten zien dat we volledig afhankelijk zijn van hem want terecht wordt er gememoreerd: wij krijgen al 100% van G’d. Kregen we niet de opdracht in het paradijs: bouwen en bewaren. De mens heeft zijn eigen agenda samengesteld, in dit geval graaien.

  G’d kent dit en weet dat deze handelingen de mensheid te gronde richten. Rijken leggen aan de armen vaak zware lasten op. In het oosten is de hoogte van de bankrekening bepalend voor je status. Juist in het midden van deze volkeren geeft G’d mijn volk een plaatsje met de opdracht getrouw aan Zijn wetten en geboden te houden. Niet graaien, geen onderlinge woeker onder je volksgenoten is een niet onbelangrijk facet van de 613 geboden en verboden. Hiermee zou er een uitstraling zijn naar de omliggende volkeren hoe onze G’d dit rentmeesterschap gestalte wil geven.

  Tienden worden in geld uitgedrukt. Dat is een verkeerde voorstelling: de stam van Levieten moest rondkomen van de opgebrachte tienden voor levensonderhoud en offerdiensten.
  Het lijkt wel of velen handelen naar de letter van de wet, naar de geest van de wet wordt vaak niet gehandeld. De gelovigen uit de volkeren weten vaak niet hoe ze een en ander moeten zien. Het eisen van tienden meent men op Bijbelse gronden af te dwingen. Velen die hun voorgangers daarin volgen begrijpen niet dat deze formaliteit onzuiver is. Wie de gebruiken niet kent die behoren bij het brengen van de tienden mist heel veel: namelijk het handelen naar de geest van de wet om aanschouwelijk onderwijs van G’d te krijgen.

  Onder mijn volk was dat ten tijde van Micha heel anders. Men nam de moeite niet eens meer om feestelijk op te gaan. Dat was een reden dat G’d de zegen Die Hij had toegezegd over mijn volksgenoten in te houden. Er waren toen volop afgodsfeesten die in dienst stond van de mens …..

 26. Rooos Hazelzet zegt:
  Geplaatst op zondag 10 februari 2013 om 16:58

  Beste Dirk,

  We kunnen wel zeggen dat je er werk van hebt gemaakt, prima!
  Maar om kort te gaan, is het goed om ons te houden aan het onderwijs van de apostelen, dus wat er in de brieven staat, over geven. Dat is mijns inziens, NAAR VERMOGEN! Er is met de beste wil van de wereld geen enkel percentage te vinden in wat de apostelen ons leren over geven, men stelt zich onder de WET
  Als de tienden MOETEN worden gedoneerd, men wordt geacht dan de gehele WET te houden.
  De eerste Gemeente hadden ALLES gemeenschappelijk….daar zijn wij nog een eind vandaan, denk ik.

  Roos Hazelzet.

 27. ANNO NIEM zegt:
  Geplaatst op zondag 10 februari 2013 om 21:56

  Mike, ik heb ook 879.00 per maand, zelf doe ik het zo: stop al het kleine geld in een potje,
  zo heb je altijd wat voor een collecte aan de deur, verder vul ik elke giro voor een goed doel
  vast in, (ik krijg er veel!) 5 euro is voor ons voldoende, die leg ik even weg, en op het
  eind van de maand kijk ik wat ik nog over heb en doe er 1 of 2 in de bus van de bank{lekker ouderwets). Soms kan ik
  niets geven, niet erg! Heb daar ook vrede mee! Veel sterkte! en Gods zegen toegewenst.

 28. Mike zegt:
  Geplaatst op zondag 10 februari 2013 om 22:20

  Zo kun je het inderdaad ook doen. Goed van jou!
  Heb nu een aantal goede doelen, zoals christenen voor Israël, Open Doors enz. die ik structureel steun en weet zo precies wat ik per maand kwijt ben. Aan de deur komt hier zelden iemand.
  Jij ook veel sterkte en ook Gods zegen gewenst.

 29. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 11 februari 2013 om 9:57

  Beste Dirk

  Ik sluit me bij de vorige schrijver aan. Dorkas, Open Doors enzovoorts zijn goede doelen en onze steun meer dan waard. De ‘goede doelen’ die de Postcodeloterij aanprijst zijn aan ons niet besteed, ook al probeert deze organisatie keer op keer ons over de streep te trekken.

 30. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 11 februari 2013 om 14:53

  Beste mensen,
  Ik lees vele vragen in de reacties over : Aan wie moeten(?) wij de tienden geven ? Aan de Here, aan de Kerk, aan de armen, aan goede doelen en welke dan? enz. enz.
  Mijn ingegeven boodschap hierover:
  Wij leven in de eindtijd en de wereld heeft hard nodig dat Jezus-woorden door zijn volgelingen daadkrachtig in praktijk gebracht worden, voor Zijn Wederkomst ! Wij Christenen zullen daarom in ÉÉNHEID met Jezus Christus, ons Christen-zijn meer moeten laten zien en horen in woorden en daden, met onze gegeven talenten en gaven Gods op welke plek wij dan ook geplaatst zijn, al is het maar door gebed en of FINANCIELE steun aan het zendelingen werk, de wereldwijde bijbelverspreidende organisaties, de Christelijke mediakerken etc. Voor mij zijn dit de “Frontsoldaten” en de “goede doelen” voor Gods-Vredesrijk dat weldra komende is en die probeer ik naar gegeven mogelijkheden te steunen in alle opzichten. Hub.

 31. verbrugghe tim zegt:
  Geplaatst op maandag 11 februari 2013 om 16:10

  wat is Gods doel als hij vraagt om te geven?

  als we kijken naar het beeld, naar de praktische uiting van het geven van geld, kunnen we zeggen dat het geven van geld nodig is om anderen te helpen. armen, alleenstaanden, ouderen, mensen met tegenslag …
  ik wil erop duiden dat we in onze lage landen 50% van ons inkomen via directe belasting en 19-21% via BTW betalen. dus méér dan 2/3 van ons inkomen vloeit weg om (onder ander) de zorgstaat te financieren.

  er staat dat Jezus de rijke jongeman aankeek en vroeg alles te verkopen en weg te geven. Jezus keek (en doorzag de man) en zag dat de man gebonden was aan zijn geld.
  het geld op zich speelt geen rol, wel de gebondenheid, het slaaf zijn van.
  Abraham was een zeer rijk man en met rijkdom is niets mis. God wil zelfs dat we het goed hebben.

  het wezenlijke doel van het geven is eerder het loskomen van het wereldse, van gebondenheid aan wereldse rijkdom.
  natuurlijk heeft de praktische uiting ook belang, maar we mogen het doel niet uit het oog verliezen.

  vanuit praktisch oogpunt:
  ik denk niet dat God verlangt van mensen die krap bij kas zitten, dat ze veel weggeven. ik denk dat God verlangt dat we elkaar graag zien en elkaar helpen. bij sommigen zal dit financieel zijn, bij anderen op andere wijze.
  het hebben van schuldgevoelens is niet wat bij Gods plan hoort. laat u aub niets wijsmaken, de slang zaait al genoeg twijfel en schuld.
  voel u vrij om te geven, wat in uw mogelijkheid is. als u niets kan geven, wees niet beschaamd.
  het geven van tienden zal u geen hemel bezorgen. ENKEL DOOR GELOOF!

 32. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 11 februari 2013 om 17:02

  Ik ben het volledig met de vorige spreker eens. Het geven van tienden zal ons geen hemel bezorgen. Natuurlijk is het heel goed om er voor de naaste te zijn (op welke wijze dan ook) en dat iedere gelovige zijn/haar gaven en talenten optimaal gebruikt en inzet. We hebben ze per slot van rekening van de Here gekregen om er iets positiefs mee te doen.

 33. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op maandag 11 februari 2013 om 20:22

  De reacties lezend, moet ik toegeven, dat er uiteraard een groot verschil is tussen een minimum inkomen of een modaal tot boven modaal inkomen!! Voor mijzelf heeft de Heer voor mij over een periode van meer dan 50 jaar, waarin ik trouw en vanzelfsprekend de tienden weggaf, de sluizen van de hemel dermate wijd opengezet, dat ik maandelijks een vijfde weg kan geven… En nog houd ik van die 80% elke maand over van mijn echt niet meer dan modale inkomen….. Nu heb ik voor mijzelf heel weinig nodig en een volle winkelwagen is mij volkomen vreemd…. Ik zou niet weten hoe sommige mensen een volle winkelwagen leeg krijgen. Ik kan van een droge boterham en een glas water meer genieten dan van een boterham met dik beleg en een of ander vies zoet drankje!! Bovendien is het 1000 maal gezonder! Dank zij het Internet weet ik hoe het in de wereld gesteld is met de honger en de armoede in landen als India, Pakistan en in vrijwel alle landen van Afrika….. Noemt Jezus het niet overduidelijk in Matt. 25: 35 – 46? Dat is een dermate overduidelijk Bijbelgedeelte, dat ik helaas niet terugvind in een van de reacties…… Want gaat het juist DAAR niet om???? Hebben we onze naaste(n) werkelijk zo lief?????

 34. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 17 februari 2013 om 10:46

  Ernst

  Denken we dat we naaste liefde kunnen afkopen met de tienden?

  Iemand zei al in de reacties dat het je alles kost.
  Tienden in de bijbel hebben een functie (oude testament)
  In het Nieuwe Testament hadden ze alles gemeenschappelijk.
  Je moet je afvragen wat God nodig heeft?
  Moeten de kerken groter?
  Moeten we een grotere auto?

  Mijn (helaas) persoonlijk ervaring is, dat degene die wel de tienden geeft ook degene zijn die het meest vast zitten aan geld.
  Een afgemeten gift, conform de bijbel.
  (niet dat jij dat doet)
  Ik ken mensen die gewoonweg niet de financiële mogelijkheid hebben tienden te geven, maar wel hun huis openstellen, altijd klaar staan.
  Deze geven veel meer dan de tienden, veel meer dan de “rijke” christenen.
  Als ik bv het Leger Des Heils zie, die in de winter de daklozen helpt, dan denk ik dat DAT God bedoelde met het geven van de tienden.

  De rijke jongeling kwam bij Jezus en deed alles wat moest (dus ook het geven van de tienden)
  Toch verlangde Jezus dat hij zijn rijkdom opgaf.

  Nogmaals het geven van tienden had een functie in het Oude Testament, zeg maar een soort van belasting.
  Onder christendom geldt: “geef aan degene die het nodig heeft”
  En dat heeft helemaal niets te maken met tienden, of zelfs alleen maar geld.
  Maar als je een extra jas hebt, en je buurman niet, geef je die jas weg.
  Als je oude buurvrouw slecht ter been is, ga je voor haar boodschappen doen.
  Als de wc in de kerk vies zijn, maak je ze schoon…. dat soort dingen.
  En soms betekent het dat je geld moet geven.

 35. Gerard van der Torren zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 februari 2013 om 19:42

  Waarom niet anders denken en doen? Gewoon duurzaam kleding en voedsel om niet weggeven? Laatst moest ik naar Den Haag. Standaard neem ik al broodjes mee om uit te delen aan de daklozen. Voor het zelfde ben ik er één van?! Toevallig ben ik getrouwd, zo niet dan zat ik op straat, of nog erger, was ik al dood! Kortom, minder zeiken, maar gewoon echt de handjes uit de mouwen. De deuren van de kerk open gooien voor daklozen en vluchtelingen. Misschien hoor jij straks ook bij die groep? Dat geeft niet. Immers, voor God is ieder mens kostbaar, toch? Jezus had ook geen dak boven z’n hoofd. Shalom, Gerard.

 36. ANNA zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 maart 2013 om 0:02

  Uit al dat “moeten geven”, opdat je gezegend wordt, is het welvaarts-evangelie geboren…..
  Ik geef aan goede doelen van Christelijke oorsprong en help regelmatig mensen.
  Ik heb al jarenlang een sponsorkind, zoals het Jobcentrum in India….
  Ik doe dat van harte…..

 37. erik zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 juni 2014 om 11:52

  We zijn al gezegend en hoeven geen zegen meer te ontvangen, ik bedoel hiermee te zeggen: het is een zegen om te geven, dus die zegen heb je al ontvangen. Je bent gezegend omdat je mag werken voor je loon, God hoeft dus je niet nog eens te zegenen voor het geven van je tiende, want je hebt zijn zegen al om te geven. Dus geven is een zegen omdat God je gezegend heeft om te geven.

 38. George zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 juni 2014 om 23:51

  Ik heb je gehoord op GrootNieuwsRadio.
  Dankzij Jezus leven we onder het Nieuwe Verbond. Zoals Jezus is, zo zijn wij. Jezus is niet arm, ziek, slap, bang, etc. in de hemel dus wij horen ook niet ziek, arm, etc. te zijn.
  Wat is dan de sleutel tot heelheid, welzijn, gezondheid en voorspoed?
  Werken voor de Heer? Tienden geven? Elke keer om vergeving vragen?
  Nee, de sleutel is geloven wat Jezus voor jou aan het kruis heeft gedaan en dat dankzij Zijn offer wij rechtvaardig zijn gemaakt en wij zijn weer erfgenamen geworden van God de Vader. Alles wat van God is, is voor ons. God wil ons het beste geven (op elk gebied in ons leven). De sleutel is geloven dat God goed voor je is. Jezus heeft ALLE straf gedragen dus God is NOOIT meer boos op je! Je bent voor eeuwig vergeven! We zijn vrij! Dat zorgt voor ZOVEEL dankbaarheid en liefde voor God, zodat je automatisch vrijgevig wordt en je eigen lokale kerk gaat steunen met bijvoorbeeld geld, je talenten, etc.
  Laten we geloven in de goedheid van God en het fantastische offer van Jezus zodat wij in alles gezegend zijn. Onze voorspoed hangt niet af van wat wij moeten doen (tienden, offers, vergeving vragen etc), maar het hangt af van het werk dat Jezus aan het kruis heeft gedaan.
  Jij bent zeer dierbaar voor God en Hij wil je alles geven, want Jezus heeft het werk volbracht!

  Abraham gaf tienden aan Melchizedek (Jezus) en het is zo dat hij dat als gewoonte heeft volgehouden, want dat is de reden dat Jacob ook tienden wil geven aan God (zij het onder een soort ‘deal’ die hij met God wilde sluiten). Voor de wet leefde men onder genade en vertrouwde men op de goedheid van God. Abrahams geloof maakte hem rechtvaardig, want hij geloofde in de goedheid van God. De periode van de wet tot aan Jezus kruisiging is de tijd dat mensen onder de wet leven. Na de kruisiging vallen we weer onder Genade zoals in de tijd van Abraham.

 39. monique zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 augustus 2014 om 20:42

  Ook ik zat er steeds mee, omdat er in de kerk gepredikt wordt dat je een dief bent als je je tiende niet geeft. Ik help mensen die mij om spullen vragen een ik koop het en in de kerk geef ik wat mijn hart mij ingeeft. Bedankt voor de uitleg.

 40. Monique zegt:
  Geplaatst op maandag 2 november 2015 om 6:16

  Beste Dirk.
  Dank je wel voor het woord.
  Ik had het nodig. Er gebeurde iets in mijn gemeente. En het ging over de tienden.
  Ik ben blij dat u het hier uitlegt. Ik zet mijn tienden trouw, tot er iets gebeurde. Ik had en huisuitzetting. Ik ging naar de master en deed mijn verhaal. Ik ben een moeder met 2 kids. Wat ik toen te horen kreeg, gaf mij een shock en dat bleef zo. Totdat er gisteren weer iets gebeurde. Ik vroeg God: bent U het, praat U zo. God zal heel gauw veel dingen openbaren door zijn oprechte dienaars.

 41. Bert Heijnen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 mei 2016 om 16:57

  Helemaal mee eens. Goed gezegd.
  Volg Jezus Christus. Als de leiding van de gemeente of kerk zegt wat Jezus Christus zegt dan is dat goed.

  Er moets maar eens een einde komen aan het manipuleren en uit de zak praten om rekeningen te betalen die de leiding zelf heeft veroorzaakt.

  Tienden geven is één ding. Echter er blijft 90 procent over voor jezelf. M.a.w.: Hoeveel mensen zijn er die tien procent geven om de andere 90 procent te kunnen houden en dan zelfs nog meer krijgen van God. Voor wie dat geldt staat als een paal boven water dat er sprake is van aardse rijkdommen waar hun hart is, zodat zij gebonden zijn aan de zogenaamde rijkdom die op de dag des Heren slechts gebakken lucht blijkt te zijn.

 42. David zegt:
  Geplaatst op woensdag 3 augustus 2016 om 15:34

  Ik ben nu twee jaar zelfstandige en heb ongeveer 10 opdrachten gedaan. Telkens weer moeizaam, getouwtrek om die laatste factuur. Het is ook geen vetpot. Toen vertelde iemand me laatst dat ‘Geeft en u zal gegeven worden’ een universele wet in de schepping is. Geen lieve, algemene quote.

  Ik ben toen terug gaan kijken hoe mijn klussen tot nu toe tot stand kwamen, hoe ze betaald werden en hoe mijn ‘gift-gedrag’ is. Ik zie een hele duidelijke en pijnlijke correlatie! Die ene keer dat ik een gift in 8 kleine tranches overmaakte, kreeg ik mijn factuur zelfs in 8 kleine tranches betaald! Dit is gewoon eng om te zien.

  Op aanraden van een rabbijn geef ik sinds kort 10% van mijn omzet weg (stelregel voor Joden is 10 à 20% van het netto-inkomen) en de zaken vliegen sky high de lucht in. Voor mij is tienden geven vanaf nu geen moeten meer, maar een willen.

  Dirk, je haalt 2 Korinthe 9:6 en 7 aan, maar je bespreekt alleen vers 7. Natuurlijk is geven geen moeten, maar in de blauwdruk van de schepping staat een natuurwet: wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie veel zaait, zal veel oogsten. Dit is een universele wet en geldt ook voor ongelovigen. Dit is ook een sleutel tot het ongekende succes van (seculiere) Joden in de wereld. Zij geven!

 43. David zegt:
  Geplaatst op woensdag 3 augustus 2016 om 15:35

  Wij doen vaak water bij de bijbelse wijn, maar vergeet niet: als je later in de hemel God aanspreekt op bijbelteksten, zal Hij nooit zeggen “Oh, die tekst, ja, dat heb ik nooit zo bedoeld!”

 44. Martijn Stitselaar zegt:
  Geplaatst op donderdag 11 augustus 2016 om 14:39

  Jezus de leidsman in geloof gaf op aarde het beste wat Hij had (zijn leven), en bewerkstelligde daarmee een weg om de door zonden verbroken relatie met God te herstellen.
  Merk hierbij op dat Zijn verlangen uitgaat maar de bekering van elk mens, maar dat Hij onze keuzes tegen Hem nooit zal veroordelen. (Hij dwingt ons niet tot bekering)
  Letterlijk gaf Hij zonder er iets voor terug te verwachten. En ik geloof met heel mijn hart dat alles wat wij op die manier investeren aan geld, tijd, diensten de enige juiste manier van geven is.
  Wij denken in hoeveelheden, en God denkt in oneindigheid.
  Als je werkelijk gelooft/beseft dat God hemel en aarde heeft geschapen wat zou Hij van ons dan nodig hebben?
  God zegt middels het boek Hosea ‘niet in brandoffer heb Ik welbehagen, maar in uw liefde’

 45. Robert Severin zegt:
  Geplaatst op zondag 23 oktober 2016 om 19:34

  Tiende geven is geen wet-wet, maar wel een hemelse “wet”. Voordat de wet bestond deed Abraham het en Jacob, dat is niet voor niets, niet toevallig – een heilzame gewoonte. En Mozes heeft het dus in de wet gezet.
  Ik heb het altijd gedaan (40 jaar lang), meestal met vreugde, en heb hele bijzondere wonderen daardoor meegemaakt. Ik heb trouwens minstens 25 jaar op bijstandsniveau gezeten en 5 kinderen grootgebracht, maar God heeft altijd voorzien!
  Ik ken iemand die gemanipuleerd was om tienden te geven en daarna in allerlei financiële problemen terechtkwam. “Daar moet je ook in de gemeente van getuigen”, zei ik haar, maar dat durfde ze niet… Als ik even merk dat er op dat gebied gemanipuleerd wordt, geef ik daar niets in ieder geval.
  Het kan zijn dat Paulus niets zei over tienden omdat het heel gewoon was en dat de collectes waar hij het over had daar gewoon overheen kwamen.
  Hoe het ook zij, God zegent ons als we geven!

 46. M.M. Tsai zegt:
  Geplaatst op donderdag 9 maart 2017 om 21:18

  De twee voorbeelden van Abraham en Jacob zijn “VERY VERY wrong”.
  Van Abraham was het de tiende van een buit van een oorlog die hij had gewonnen.
  Volgens de bijbel was het de eerste en laatste tiende die hij gaf.
  Jacob vroeg aan God om een verdrag met hem te sluiten dat als het voorspoedig met hem ging hij een tiende van al zijn winst aan God zou geven. VOORBEELD: Ik vraag aan God om een deal met mij te sluiten – Laat me de lotto winnen en ik geef U 50%. Ja, ja zo kan het ook!

 47. Minerva Tsai zegt:
  Geplaatst op zondag 6 augustus 2017 om 21:58

  KUNT U MIJ HELPEN AAN EEN KERK WAAR DE TIENDE NIET VERPLICHT IS WAAR IK KAN GEVEN WAT MIJN HART TOEGEEFT EN MET EEN BLIJ HART WANT GOD HEEFT EEN GULLE GEVER LIEF. IN DE BUURT VAN NIJMEGEN. IK GEEF WAT IK KAN MISSEN, WIE KARIG ZAAIT ZAL KARIG OOGSTEN WIE OVERVLOEDIG ZAAIT ZAL OVERVLOEDIG OOGSTEN, IK DANK U BIJ VOORBAAT MINERVA TSAI

 48. Roberto zegt:
  Geplaatst op donderdag 7 juni 2018 om 15:53

  Heerlijk, ik geef mijn tienden aan de lokale kerk waar ik mijn geestelijk voedsel vandaan haal. God de Vader gaf Jezus ook als zijn eerstgeborene (eersteling), dat was zijn offer. In Hem zijn we allemaal gezegend. Mijn tienden zijn een fundament, daarnaast zegen ik ook andere goede doelen.

  De zegen is geen motivatie, maar een beloning van de gehoorzaamheid. Het Hebreeuwse woord voor tiende = Maaser. In dit woord zit het woord Aser verscholen, wat betekent rijkdom. In de tiende zit veel rijkdom.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden