Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De Here spreekt, ook vandaag (16 reacties)

Geplaatst op donderdag 7 maart 2013, 19:30 door Dirk A A

Kennen we de stilte, om de stem van de Here te kunnen horen? Wat een wonder, wat een genade, dat Hij tot ons wil spreken, door Zijn Woord en door de Heilige Geest. ‘Ik zal horen wat God, de HERE spreken zal, want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstelingen van vrede spreken,’ lezen we in Psalm 85:9.

De jonge Samuel was door zijn moeder in de tempel in Silo gebracht toen hij nog heel jong was, om daar de HERE te dienen. ‘Het woord van God was echter schaars in die dagen. Er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam’ (1 Samuel 3:1).
Het gebeurde op een zekere nacht dat de HERE Samuel riep. Samuel dacht echter dat Eli, de priester onder wiens toezicht hij diende, hem riep. Samuel moest nog leren de stem van de HERE te onderscheiden.

Ook Eli had niet door dat het de HERE was die Samuel had geroepen en zei tegen Samuel dat hij het zich wel zou hebben ingebeeld. Pas nadat Samuel voor de derde keer die stem had gehoord, begreep Eli dat het de HERE moest zijn die tot Samuel had gesproken. Hij zei toen tegen Samuel: ‘Als Hij weer roept, zeg dan: Spreek HERE, want Uw dienaar luistert’ (1 Samuel 3:9).

Nadat Samuel weer op zijn bed was gaan liggen, riep de HERE hem opnieuw. ‘Samuel, Samuel’. En dan begint de HERE te spreken. En de HERE blijft spreken, ook in Samuels verdere leven: ‘En de HERE bleef in Silo verschijnen; ja, de HERE openbaarde Zich aan Samuel in Silo door het woord van de HERE.’

Wonderlijk toch! God leeft en Hij spreekt. Toen en nu en tot in eeuwigheid. Hebt u Zijn stem wel eens gehoord? Zou u Zijn stem herkennen, als Hij tot u spreekt?
Of zegt u misschien: ‘Dat gebeurde vroeger, in de tijd van het Oude Testament, maar nu niet meer.’

Denk eens aan Hebreeën 1:1. Daar lezen we: ‘Nadat God vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon.’ Wat Hij gesproken heeft, vinden we in de Bijbel. Dat is Zijn Woord, daardoor spreekt Hij. ‘Let er dan op, dat u Hem Die spreekt, niet verwerpt’ (Hebreeën 12:25).

De Here kan ook tot ons spreken door de Heilige Geest. ‘Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt’ (Openbaring 3:22).
De leiding van de Heilige Geest kom je telkens tegen in het Bijbelboek Handelingen. Zo lezen we in Handelingen 8:29 dat de Geest tegen Filippus zegt: ‘Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen.’
De Here Jezus spreekt in Handelingen 9 rechtstreeks tegen Saulus: ‘Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? (…) Ik ben Jezus, Die u vervolgt’ (vers 4 en 5).

Ook in Handelingen 9:11 lezen we dat de Here tegen Ananias spreekt: ‘En de Here zei tegen hem: Sta op en ga naar de straat die de Rechte genoemd wordt, en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, uit Tarsus, want zie, hij bidt.’
In Handelingen 10 hoort Petrus een stem: ‘Sta op, Petrus, slacht en eet. (…) Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden’ (vers 13 en 15).
En dan in vers 19: ‘Terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de Geest tegen hem: Zie, drie mannen zoeken u; sta daarom op, ga naar beneden, en reis met hem mee. Twijfel niet, want Ik heb hen gestuurd.’

In Handelingen 13:2 staat: ‘En terwijl zij de Here dienden en vastten, zei de Heilige Geest: Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb.’
Denk ook eens aan het visioen dat Paulus kreeg in Troas: ‘En Paulus kreeg ’s nachts een visioen te zien: er stond een Macedonische man, die hem dringend vroeg: Kom over naar Macedonië en help ons.
Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Here ons geroepen had aan hen het Evangelie te verkondigen.’

Zomaar enkele voorbeelden uit het boek Handelingen. Gaat u het maar lezen, er staan er nog veel meer in. De Here spreekt, door Zijn Woord, soms Zelf en soms door de Heilige Geest. Hij kan tot u spreken door uw geweten te laten spreken. Soms spreekt Hij tot u door andere mensen, soms door de omstandigheden.

Tegelijk moeten we voorzichtig zijn. Sommigen komen met de éne na de andere openbaring die ze van de Heilige Geest zouden hebben ontvangen, soms met boodschappen die haaks staan op Gods geopenbaarde Woord in de Bijbel. De Geest van God is heilig en zal daar nooit tegen ingaan. Als dat zo is, weet je dat het niet van Hem is.
Laten we dan ook alles toetsen aan Gods Woord, zoals 1 Johannes 4:1 ook aangeeft: ‘Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.’

We moeten wel stil zijn om Zijn stem te kunnen verstaan. Zet de muziek eens uit, de tv, uw mobiel, laptop. Leg de krant eens weg. Laat het eens stil zijn in de kerk, in de gemeente. Spreek tot de Here, met de Here, aanbid Hem, misschien wel zonder woorden…
En open Zijn Woord. Lees daarin. Het zijn Zijn woorden tot u. Dan kan het gebeuren dat u een tekst leest, die u niet eerder speciaal aansprak, maar nu opeens wel. Dan spreekt Hij. O, wat een bijzonder moment.

Dirk van Genderen

16 Reacties

 1. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 7 maart 2013 om 22:32

  Beste Dirk,

  Het is een groot geheimenis om de stem van de Here te kunnen verstaan. Basiskennis van het Woord moeten
  wij wel hebben, om allerlei dwalingen te kunnen vermijden. Ook in de geestelijke strijd leren wij om de
  stem van de Here te verstaan. De boze kan ook met Bijbelteksten aankomen. Maar als wij onrust ervaren
  en geen vrede in ons hart, dan weten wij dat het niet van God is. De boze haalt de Bijbelteksten altijd
  uit hun context. Dat kunnen wij lezen bij de tweede verzoeking van de Here Jezus (Mattheus 4:5-7).
  En zo komen allerlei dwalingen in omloop (1 Timotheus 4:1). Mijn ervaring met de leiding van God is,
  dat God heel vaak via Zijn woord, de Bijbel, tot mij spreekt. Omdat stemmen horen ook een ziektebeeld
  kan zijn, ben ik heel erg aangewezen op het kennen van de Bijbel. Leiding van God ontvang ik voor 90%
  via de Bijbel. Dat is zo mijn inschatting. De Bijbel geeft ook algemene richtlijnen aan: het basisplan
  voor elke gelovige. Als wij binnen dat kader functioneren, zullen wij niet zo makkelijk door de boze
  misleid kunnen worden.
  Volgens Watchman Nee in “The Spiritual Man”, is de leiding van de Geest intuitief te verstaan. Die er-
  varing met leiding van de Geest, is nodig voor alles waar de Bijbel niet iets specifieks over zegt.
  God is heel creatief in het iemand duidelijk maken wat Zijn wil is. En vaak als het niet op de ene
  manier kan, dan gebruikt Hij een andere weg om iemand duidelijk te maken. Hij zal Zijn kinderen niet
  aan hun lot overlaten en Hij wil zeker Zijn wil bekend maken. Zie Psalm 32:8. Maar willen wij ook Zijn
  weg gaan, als het niet de weg is die wij op het eerste gezicht willen gaan? Een open houding voor de
  wil van God is wel nodig bij het zoeken naar leiding. Dan kan de Here vrijuit spreken en leiding
  geven en tot ons hart spreken.

  Groeten van San

 2. Ruurd de Vries zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 maart 2013 om 11:10

  De balans ligt hierin, dat God zich soms ook tergend lang doof kan houden.
  Ook al leef je dicht bij Zijn Woord en sta je er helemaal open voor.
  Davids Psalm 28.

 3. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 maart 2013 om 14:39

  Beste Dirk,

  Ten overvloede wil ik nog vermelden dat een actief gebedsleven of gebedshouding gedurende de dag
  noodzakelijk is om geleid te worden door God. Zie bijvoorbeeld Spreuken 3:6. Natuurlijk leidt God
  sowieso maar Hij wil een diepere relatie met Zijn kinderen aangaan, opdat zij Zijn liefde zullen kennen.
  God is getrouw en Hij zal ons nooit loslaten, maar willen wij doorgroeien naar volwassenheid in Chris-
  tus, dan moeten wij ook een gebedsleven cultiveren die gelijkt op die van de Here Jezus. Hij was totaal
  afhankelijk van de Vader, want zonder Hem kon Hij niets doen (zie Johannes 5:19). En de Here Jezus wil
  ons rust geven (Mattheus 11:28-30), zodat wij staande blijven in de druk en pressie van deze maat-
  schappij. Nogmaals, dat betekent niet dat wij de hele dag aan God denken maar onze houding is een van
  totale afhankelijkheid van de Vader en de Zoon. Alleen op deze manier kunnen wij steeds putten uit
  de krachtbron van het Woord en de Geest.

  Groeten van San

 4. Henk de vries zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 maart 2013 om 15:10

  Beste Ruurd,
  de Here is niet doof en ook nooit doof geweest. Ja, sommige dingen kunnen lang duren, althans voor ons gevoel en besef. Maar staat er ook niet dat wij altijd moeten bidden. Je staat er helemaal open voor ?
  Mooi, dan zijn we dat eens. Maar als je dicht bij Zijn Woord leeft, heeft dat Woord dan nog nooit of bijna nooit tot jouw gesproken ? Onderzoek jezelf daar op, lieve broeder, lees niet maar bestudeer dat Woord. Antwoorden plenty. Psalm 28 toont eerst een roeper in nood, dan in vers 6 etc. zien we een hoorder, een verlosser en de hoop die daar in is. Laat je weiden, leiden, tot in eeuwigheid.
  Henk de Vries

 5. Aalt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 maart 2013 om 20:03

  Beste Dirk,

  Heel goed dat je het volgende er ook bij geschreven hebt:
  Tegelijk moeten we voorzichtig zijn. Sommigen komen met de éne na de andere openbaring die ze van de Heilige Geest zouden hebben ontvangen, soms met boodschappen die haaks staan op Gods geopenbaarde Woord in de Bijbel. De Geest van God is heilig en zal daar nooit tegen ingaan. Als dat zo is, weet je dat het niet van Hem is.

  En als iemand schrijft dat God Zich tergend lang doof kan houden, dan is dat een wezenlijk onderdeel uit het christenleven. Het is eerlijk, om dit toe te geven. Alleen zou ik zelf het woordje ‘tergend’ niet gebruiken. Dan zou het lijken alsof God dit doet om ons te tergen.
  Hij kán Zich wel als doof houden, om als het ware te testen of we wel echt volhouden.
  En anderzijds is Hij ook soeverein, vrijmachtig, vrij om ons wel of niet aan te horen; en dát is ook een onderdeel van het christenleven om te leren dat we nérgens recht op hebben. En om het toe te geven: Heere, ik ben het helemaal niet waard dat U naar mij zou luisteren… Maar dan komt het, net als bij de Kananese vrouw: tóch blijven vragen: Nee, ik ben het niet waard, maar alstublieft…. Iemand zei wel eens: Je moet de Heere vrijlaten, maar niet loslaten.
  En in Psalm 665 staat: Hij hoort het gebed. Gelukkig wel!
  En als iemand aangeeft dat het lijkt alsof God niet hoort, moeten we direkt gaan zeggen dat zo iemand zich moet gaan onderzoeken, en ook niet te belerend zeggen dat zo iemand zich moet laten leiden of weiden. Probeer er eerst achter te komen, waarom iemand zoiets zegt.
  Bestudeer ook het gesprek tussen de Heere Jezus en de Kananese vrouw.
  Allemaal een gezegende zondag toegewenst. En laten we veel bidden om hulp voor degenen die ons het Woord gaan verkondigen.

 6. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 maart 2013 om 21:32

  Als we zover zijn dat wij de Heere helemaal toegeweid zijn en zo de “wet” vervullen als vrucht op bekering en in dankbaarheid, dan wil de Heere ons beslist gebruiken en onze gebeden verhoren. Dat betekent dan dat er niets meer in de weg staat qua obstakels vanuit een nog zonde-koesterend hart. Ik geloof dat wij allemaal een boezemzonde hebben en die heel moeilijk opgeven. Het is voor de een dit en voor de ander dat, maar wat ze gemeen hebben is dat het een OBSTAKEL is. Dat is een les, een proces, wat de Heere ons leert tijdens dit leven. Als we dit herkennen, beamen en in vertrouwend gebed kunnen opgeven, dan is er een vordering gemaakt in ons geestelijk leven. De Heere spreekt vaak via een tekst om ons dit duidelijk te maken, een tekst die we steeds weer in onze gedachten krijgen, of horen via een preek of Bijbelles. Zo wordt er een begin gemaakt in de dialoog die de Heere met ons wil. Dit spreek ik uit persoonlijke ervaring en in alle nederigheid, maar ook in dankbaarheid. Zo heb ik bevonden dat de Heere in alle dingen (h)erkend en gediend wil worden. Dan zien we Zijn liefdevolle hand in alle kleine dingen van ons leven. Het is heerlijk om zo te mogen leven, met een blik naar boven en in volle verwachting. Dit wil ik dus doorgeven aan alle broeders en zusters die deze kolom meelezen, om hen te bemoedigen in het volhouden. Elke keer als ik zo’n tekst ontving, heb ik de dag gemarkeerd, als een mijlpaal, en de datum in mijn geheugen gegrift. Sommige medechristenen houden een dagboek bij en kunnen dan hierop teruggrijpen als het nodig is of als ze ontmoedigd zijn. Een ander voordeel is dat het zo bewaard blijft voor familieleden en vrienden. Het is ook handig om een gebedenboek bij te houden, om zo de Heere te kunnen danken voor verhoorde gebeden die wij anders misschien al vergeten zouden zijn. Hierin kom ikzelf tekort en er zitten helaas veel hiaten in mijn dagboek. Goede moed toegewenst.

 7. maartje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 maart 2013 om 22:41

  Zo zien wij iedere keer dat het christenen zijn die aangevallen worden. Op tv worden ook de programma’s van de EO al ingekort. Zachtjes aan gaat komen dat wij er allemaal tegen moeten protesteren. Laten wij allemaal veel bidden, ook voor Israel en ons geloof vasthouden en er voor uitkomen. Gij zult Mijn getuigen zijn.

 8. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 10 maart 2013 om 7:18

  Beste Dirk,

  Een heel leerzaam en geloofsverdiepend thema:
  De Here spreekt, ook vandaag….. en kennen wij de stilte om de stem van de Here te kunnen horen?
  De Here spreekt tot ons, door Zijn woord (de bijbel), soms Zelf en soms door de Heilige Geest, soms ook door andere mensen. Niet via je oren maar tot je hart en geweten.
  Dirk, uit eigen ervaring spreekt jouw laatste zin in het commentaar mij het meest aan:
  Wij moeten wel stil zijn om Zijn stem te kunnen verstaan. Zet de muziek uit, de T.V., het mobiel, laptop, de krant weg etc. Mijn aanvullend advies in deze:
  Zoek de stilte en de schoonheid van Moeder Natuur op.
  Want in de Natuur vind je de weldadige en ultieme rust.
  De mooiste kunst en de prachtigste muziek.
  Je voelt je zo vrij als een vogel in de lucht
  en ervaar je de grootheid van de Schepper
  en soms spreekt de Here, zonder woorden tot je. Hub.

 9. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op zondag 10 maart 2013 om 7:44

  Sjalom beste mensen ,

  Als u wilt spreekt G’d elke dag tot u door Zijn woord.
  In het Avinoe, onze Vader, wordt gebeden “Uw WIL geschiede” of Uw Torah wordt gehoorzaamd.
  Zijn wil is dat we Zijn geboden gehoorzamen, het is goed voor de mens en je laat zien dat je Hem liefhebt.

  Tot en met het laatste Bijbelboek geldt, gehoorzaam de geboden van de Eeuwige.

  Mattitjahoe 5

  17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.
  18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.

  Openbaring 14
  12 Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus.

  Doe hier niets van af en voeg er niets aan toe.

  Yeshua, de G’d van Israel die in mens gedaante onder ons woonde, en de Torah, de 2 pijlers van ons geloof.
  En dan niet alleen ja en amen, maar ook -proberen- te doen .

  Onze G’d spreekt, maar wie luistert / gehoorzaamt?

  halleloeJah !

 10. jenneke zegt:
  Geplaatst op zondag 10 maart 2013 om 9:12

  En vergeet vooral niet om naar je binnen kamer te gaan. Een plaats waar je iedere dag bewust God zoekt in Woord en gebed. Waar je niet gestoord wordt. Ik hoor vaak dat mensen daar geen tijd voor hebben/nemen en het voldoende vinden om de hele dag “schietgebedjes” te verzenden, maar het woord roept ons op om als we bidden de binnen kamer in te gaan. Matt. 6:6 en de deur te sluiten; ons afzonderen van alles wat ons kan afleiden.
  Wij vinden het ook niet fijn als degene die van ons houdt wel wil dat we overal mee helpen, er voor hem zijn, maar niet de tijd neemt om eens bij ons te gaan zitten om elkaar écht te ontmoeten.
  Liefde is ook tijd nemen voor elkaar. Hoe veel te meer voor onze Heer, die alles voor ons gegeven heeft.

  groetjes, Jenneke

 11. Ruurd de Vries zegt:
  Geplaatst op zondag 10 maart 2013 om 16:36

  Het oordeel in reactie 4 is veel te voorbarig en niet doordacht.
  Wees daar juist als christen heel voorzichtig mee.
  U bezit immers geen kennis van de omstandigheden en over het geloofsleven van de ander, laat dat maar mooi aan God over.
  Ik zeg bovendien ook niet dat God doof is, maar zich doof kan houden, goed lezen!
  Dat is David zijn ervaring en dat is ook mijn ervaring, meer niet.
  Geloven is meestal ook gewoon knokken, dat is wat ik wilde bovenhalen. En dat kunnen de meeste christenen ook wel beamen, denk ik.

 12. Eladah zegt:
  Geplaatst op zondag 10 maart 2013 om 16:41

  Beste MHJochanan, wie is G’d? Ik ken die naam niet, is dat een menselijk bedenksel?

 13. jenneke zegt:
  Geplaatst op zondag 10 maart 2013 om 22:26

  En vergeet vooral niet om naar je binnen kamer te gaan. Een plaats waar je iedere dag bewust God zoekt in Woord en gebed. Waar je niet gestoord wordt. Ik hoor vaak dat mensen daar geen tijd voor hebben/nemen en het voldoende vinden om de hele dag “schietgebedjes” te verzenden, maar het woord roept ons op om als we bidden de binnen kamer in te gaan. Matt. 6:6 en de deur te sluiten; ons afzonderen van alles wat ons kan afleiden.
  Wij vinden het ook niet fijn als degene die van ons houdt wel wil dat we overal mee helpen, er voor hem zijn, maar niet de tijd neemt om eens bij ons te gaan zitten om elkaar écht te ontmoeten.
  Liefde is ook tijd nemen voor elkaar. Hoe veel te meer voor onze Heer, die alles voor ons gegeven heeft.

 14. dag zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 maart 2013 om 23:15

  Vandaag twee ijzersterke voordrachten beluisterd: 1 rabbijn Brodman 2 Henk Binnendijk. Twee volkomen verschillende getuigenissen en toch beiden erg herkenbaar.
  Het geheim schuilt niet in datgene wat wij in het gebed voor onszelf vragen. Maar in onze toerusting, om de wil van de Heer te kunnen verstaan en uitvoeren. Hij heeft een plan met ons en de wereld.
  God is de wet. Zijn wij bij machte om Hem in zijn wetten te dienen? Nee!
  Van nature niet. Wij, mensen, zijn wetteloos. Zonde maakt ons onbruikbaar.
  De komst van Messias is iets wat wij ieder moment kunnen verwachten. Zijn wij daar klaar voor? Of zullen de barensweeën van Zijn komst ons in zonden verscheuren? In de komst van de Heer komt Zijn gehele Koninkrijk mee, tot heil van ons die zijn heil verwachten. Zijn wet zal onze kracht zijn en onze Heerlijkheid.
  Ook zal het een tijd zijn van grote angsten en benauwdheden.

  Dit kon alleen maar door een Nieuwe Schepping te worden, dus in gemeenschap met anderen, in het lichaam van Christus.

 15. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 maart 2013 om 9:41

  Wij hebben een nieuwe Paus: Franciscus I. Een Paus die gefascineerd is door de ideeën van Fransiscus van Assisi: Eenvoud en opkomen voor de armen. De Heilige Fransiscus zag de NATUUR als Gods-schepping. Hij zag de planten, de dieren, de mensen als broertjes en zusjes van elkaar. Wij zijn allemaal schepselen van God. Het besef dat je maar een onderdeel van de natuur bent, en niet de koning ervan, leidt tot soberheid, tot eenvoud, verantwoordelijkheids-gevoel, tot zorg voor de schepping en voor elkaar. Ik ben hoopvol gestemd met deze Paus Franciscus I met, Gods-zegen, en ben er van overtuigd dat de Heilige Geest werkzaam is geweest in de harten van de Kardinalen bij de verkiezingen. Hub.

 16. Shalom zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 maart 2013 om 19:31

  We ervaren allemaal tegenslag in het leven, voorbeelden genoeg. Als je nu door de Geest wandelt en je maakt Gods Woord je eigen, dan brengt de Geest ons te binnen wat Jezus gezegd heeft – lees Matth. 6: “Wees niet bezorgd over je leven…” enz. t/m “maak u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben”.
  De Geest brengt ons ook vaak te binnen wat Petrus zegt: “Werp al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 1 Petr. 5:7: “Wandelen door de Geest, brengt deze uitspraken in je hart en in je gedachten als een dragende kracht. De Geest geeft kracht om nee te zeggen tegen alle andere gedachten die zich aandienen of die je angstig maken. De Heilige Geest heeft beloofd om in ons te wonen na onze bekering en doop. Wat een heerlijke wetenschap.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden