Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 22 maart 2013, 8:38 door Dirk A A

Aanstaande week is het Goede Vrijdag. Dan gedenken we dat de Here Jezus werd gekruisigd, is gestorven en begraven. Hoe zwaar het lijden voor Hem ook was, het is terecht deze dag ‘Goed’ te noemen. Omdat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat vanaf het kruis naar beneden druppelde op de aarde, ons reinigt van alle zonde (1 Johannes 1:7).

Om het belang te begrijpen van het bloed van de Here Jezus, gaan we eerst naar het Oude Testament, naar Leviticus 16. Daar lezen we dat de hogepriester één keer per jaar, op de Grote Verzoendag, het heilige der heiligen binnenging. Daar moest het bloed op het verzoendeksel van de ark worden gesprenkeld, en ook voor het verzoendeksel.
‘Zo moest over het heiligdom verzoening worden gedaan vanwege de onreinheden van de Israëlieten en vanwege hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden’ (vers 16).

Dit bloed werkte maar tijdelijk, want elk jaar opnieuw moest de hogepriester op deze manier verzoening doen voor zijn eigen zonden en voor de zonden van het hele volk. Ook moest er bloed van de jonge stier en van de bok worden gesprenkeld op het horens van het altaar, ter reiniging en heiliging van de onreinheden van de Israëlieten.
Daarna werd één van de twee bokken de woestijn ingezonden, nadat de hogepriester zijn handen op de kop van de bok had gelegd en al de ongerechtigheden van de Israëlieten beleden had, al hun overtredingen, overeenkomstig hun zonden. Zo droeg die bok alle ongerechtigheden weg.

Het bloed, dat de hogepriester sprenkelde in het heilige der heiligen, op en voor het verzoendeksel, wees heen naar het bloed van het Offerlam, de Here Jezus Christus.
Hij, de Here Jezus, bracht het volmaakte offer; Hij was het volmaakte offer.

Hebreeën 9 spreekt daar zo rijk over, vers 11-14:
11 Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is.
12 Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.
13 Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees,
14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!

En verderop vers 24-26:
24 Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons,
25 en dat niet om Zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hogepriester elk jaar in het heiligdom binnengaat met bloed dat niet van hemzelf is.
26 Want dan had Hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is Hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door Zijn offer.

De hogepriester nam in de tempel het bloed van bokken en kalveren mee, maar de Here Jezus ging het heiligdom – de hemel (vers 24) – binnen met Zijn eigen bloed. Het bloed gesprenkeld door de hogepriester voor een reiniging, bracht vergeving voor maximaal één jaar. Het bloed van de Here Jezus bracht een eeuwige verzoening teweeg. Wat een kracht is er in het bloed van Hem!

Deze reiniging door het bloed van de Here Jezus is een voortdurend proces. Het staat in 1 Johannes 1:7 in de praesensvorm van het werkwoord ‘katharizō’. Christenen mogen leven binnen de werkingssfeer van het reinigende bloed van Jezus Christus, de Zoon van God. Wanneer er zonde in ons leven is of komt, laten we dan zo snel mogelijk naar Hem rennen, om ons te laten reinigen door Hem.

Het bloed van Christus wast ons schoon, hoe onrein we ook zijn. Al zijn we de grootste van de zondaren. Zelf zijn we niet in staat ook maar één zonde weg te wissen. Al zouden we heel ons leven boete doen, huilen, op onze knieën naar Jeruzalem kruipen. Maar Zijn bloed reinigt van alle zonde. Zijn bloedrode bloed maakt ons witter dan sneeuw.

In de Bijbel wordt op veel plaatsen gesproken over het bloed van Christus. In Efeze 1:7 lezen we: ‘In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade.’

In Openbaring 5:9 staat: ‘En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.’

Ook de inzettingswoorden van de Here Jezus in Mattheus 26:28 verwijzen naar Zijn bloed: ‘Want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.’

Wij hadden de vloek van God verdiend, door onze zonde. De vloek moest voltrokken worden. Die vloek kwam neer op Christus. Denkt u Zich eens in: de toorn van God richtte Zich op Hem. Onze zonden werden in Hem gestraft. Daarom was het lijden en het sterven voor Hem ook zo onuitsprekelijk zwaar.

Galaten 3:13 zegt: ‘Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt.’

Zijn lijden was zo afschuwelijk. In Mattheus 26:38 zegt de Here Jezus: ‘Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe.’ Zo voelde Hij de toorn van God over onze, over mijn zonde. Bedenk daarbij dat Hij volkomen Onschuldig, Heilig was.
1 Petrus 1:18 en 19 zegt: ‘In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.’

Gods toorn brandde tegen Hem, toen Hij daar hing aan het kruis. Tussen hemel en aarde. Drie uur lang was het aardedonker. Wat zal dat vreselijk geweest zijn voor Hem, Die het licht van de wereld is. Wij kunnen ons daar geen voorstelling van maken.

Alleen zo kon Hij ons van Gods oordeel, van de kwelling van de hel verlossen. Beseffen we dat?
Jesaja 53:6 zegt: ‘Maar de HERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.’
En in Jesaja 53:10 lezen we: ‘Het behaagde de Here Hem te verbrijzelen.’
‘Het is de Here der heerlijkheid die zij gekruisigd hebben,’ zegt 1 Korinthe 2:8.

De Zoon van God werd het Lam van God.
Het kruis werd het altaar.
Wat betaald moest worden, werd betaald.
Onschuldig bloed was nodig.
Onschuldig bloed werd geofferd, voor eens en voor altijd.
Het is volbracht!

Wat doen we met het bloed van Christus? Zijn we nog als degenen die het bloed van het verbond onrein achten (Hebreeën 10:29). Daar staat: ‘Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de Geest van de genade gesmaad heeft?’

Stel uw vertrouwen op Hem. Laat u (voortdurend) door Hem reinigen. Hij heeft Zijn leven gegeven, Zijn bloed gestort, om u te redden. Hij verlangt ernaar ook u genadig te zijn.
Geen zonde is te groot om niet gereinigd te kunnen worden door Zijn bloed.
Belijd uw zonden, bekeer u, ga naar de Here Jezus en laat u schoon wassen door Zijn bloed.

Hoe kostbaar is het bloed van de Here Jezus! Vroeger mocht de hogepriester slechts één keer per jaar het heilige der heiligen binnengaan. Alleen met bloed.
Maar wij mogen, als we de Here Jezus kennen, omdat Hij éénmaal Zijn bloed heeft gestort, voortdurend het heilige der heiligen van Gods tegenwoordigheid binnengaan (Hebreeën 4:16). Door het bloed van het Lam (Openbaring 7:14).

Eenmaal komt het moment dat wij daadwerkelijk het heiligdom binnen mogen gaan. Aan het einde van ons leven of – dat kan ook – als de Here Jezus wederkomt. Zijn komst is aanstaande… Dan zullen we Hem zien van aangezicht tot aangezicht. Wat een dag zal dat zijn…

Dirk van Genderen

15 Reacties

 1. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 maart 2013 om 9:20

  Beste Dirk,

  Het bloed van Jezus is de enige grond waarop wij kunnen pleiten bij God in geval van zonde. Het heeft een goddelijke werking als het ons reinigt van alle zonden. Daarom zijn het ook heilige momenten als wij onze zonden belijden. Daarvoor is Jezus gestorven. Opdat de weg naar de Vader weer geopend zou worden. Te weten dat onze zonden vergeven en vergeten zijn bij God als wij ze belijden, kan grote blijdschap geven. Mensen kunnen hun zonden niet vergeten maar God vergeet onze zonden wel. Zie Micha 7:19. Dat is de goddelijke wijsheid en kracht van God die gelegen is in de kruisdood van Jezus en dat Hij Zijn leven voor ons gegeven heeft, opdat wij via Zijn bloed weer de vrije toegang tot de Vader mogen hebben. Er is maar een weg tot de Vader en dat is via Jezus (zie Johannes 14:6).
  Daarom dat het bloed noodzakelijk is, omdat zonder bloedstorting geen vergeving geschiedt (zie Hebreeen 9:22).

  Groeten van San

 2. Hans zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 maart 2013 om 16:16

  * U schrijft: Obama bezoekt Israel
  Het is de vraag of ooit eerder iemand zo’n grandioos warm welkom kreeg als de Amerikaanse president Obama afgelopen week tijdens zijn bezoek aan Israel. Hij werd binnengehaald als een soort messias, hoewel veel Israëli’s toch reserves hebben bij Obama.

  Ondanks deze lovende gebaren van Israël, heeft hij (Obama)geen woord gezegd over de raketten die op Israël zijn gevallen tijdens zijn bezoek. Wel heeft hij achter de schermen scherp aangedrongen Israël te verdelen en Oost-Jerusalem aan de Palestijnen te geven. Ook wenste deze meneer niet naar de klaagmuur te gaan en zo zijn nog meer zaken waar Israël te schande is gezet door deze president. Nee, ook deze president is als een gebroken rietstaf waar Israël niet op kan vertrouwen en ik ben bang dat dit spoedig zal blijken. Israël staat alleen…. het heeft alleen nog een leger bidders achter zich.

  Onder grote druk van dezelfde president Obama heeft Netanyahu deze onderstaande schandelijke verklaring ten overstaan van de hele wereld moeten afleggen. Wat moet het volk van God toch zwaar door het stof. Ik denk dat de Hemel schreidt. We leven in een vreselijke tijd voor deze goddeloze wereld.

  De Israëlische premier Benjamin Netanyahu bood vrijdag zijn excuses aan voor de negen Turkse doden die vielen door de aanval van Israëlische militairen in 2010 op een internationaal hulpkonvooi dat op weg was naar de Palestijnse Gazastrook.

 3. Chr. Levi Zoutendijk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 maart 2013 om 19:53

  Het niet-vieren van de Feesten van Jahweh (God) is toch weer zonde…

 4. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 maart 2013 om 20:54

  Aan Hans #2: Ook ik huil om Israel en de positie waarin ze verkeren. Het schijnt inderdaad zover te zijn gekomen dat de hele beschaafde wereld tegen Israel is en dat de irrationele leugens die al jaren verspreid worden in het propaganda apparaat, hun vruchten hebben afgeworpen. Men (ik bedoel hiermee meer en meer landen, regeringen en zelfs hele denominaties en kerken met een andere eindtijd visie zoals het A-milleniumisme en aanhangers van de Vervangingstheologie) geeft hieraan dus de voorkeur. Hierdoor zijn ze hun onschuld verloren, omdat het tegen hun gewetens moet ingaan. Alle tegenstanders weten beter, maar willen aan de leugens de voorkeur geven, een ieder heeft zo zijn eigen redenen en/of belangen hierbij. Dit was enige jaren geleden iets wat onmogelijk leek in onze ogen. De Bijbel heeft weer gelijk gekregen. Zeg Hans, waar heb je je informatie o.a. dat Bibi zijn excuses moest aanbieden, en over het aandringen van de verdeling van Jeruzalem, vandaan gekregen? Ik lees diverse websites van en over Israel, maar ben dit nog niet tegen gekomen.
  Groeten, Johanna

 5. F. Dijkstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 maart 2013 om 21:20

  De Here Jezus heeft drie dagen in het graf gelegen, de Heer heeft dat als een teken gegeven aan de schriftgeleerden (Matteus 12:40).
  De kruisigingsdag was op woensdag en de opstandingsdag op het eind van de wekelijkse sabbat.
  De donderdag was de jaarlijkse sabbat, de vrijdag de tweede dag en de sabbat tegen zonsondergang de derde en opstandingsdag.
  Tussen goede vrijdag en de zondag passen geen drie dagen.
  Ook Daniel vermeldde dat de Messias midden in de week zou worden uitgeroeid, terwijl er niks tegen Hem was. Als voorbeeld haalde de Here Jezus Jona aan, die verbleef drie dagen en drie nachten in de buik van de vis.

 6. Moi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 maart 2013 om 21:23

  Het Bloed van de Heere Jezus, vergoten aan het Kruis van Golgotha, reinigt mij van alle zonden. Ik dank U Heere Jezus dat U ook voor mij Uw bloed hebt vergoten aan het Kruis van Golgotha tot vergeving voor mijn zonden! En dat U ook mij daardoor hebt verlost van het eeuwig oordeel dat ook mij te wachten stond.

  Het is van cruciaal belang dat er in de kerken veel meer gewaarschuwd wordt voor het voor eeuwig verloren gaan indien men zich niet bekeert, bekering door het aannemen van de Heere Jezus als Verlosser en Zaligmaker voor je eigen zonden. Niet alleen maar vanwege het eeuwig oordeel, maar ook vanwege de oordelen van de Grote Verdrukking die zullen losbarsten, nadat de Gemeente is opgenomen. En dit zal op korte termijn al gebeuren, gezien de huidige ontwikkelingen in de wereld.

  Donderpreken over het oordeel waarbij de Heere Jezus wordt verkondigd als de Verlosser doen mensen vluchten naar de Heere Jezus toe door Hem te vragen voor vergeving van zonden en redding voor het oordeel!

 7. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 maart 2013 om 23:01

  Beste Dirk,

  De Here Jezus heeft heel zwaar moeten lijden naar geest, ziel en lichaam. Als ik bedenk dat Hij nog dieper is gegaan dan mijn zwartste momenten, dan kan ik alleen bewondering en blijdschap opbrengen dat Hij het weet en dieper is gegaan dan welk mens ook of ook zou kunnen. Hij werd gekruisigd uit zwakheid maar Hij leeft in de kracht Gods. Zie 2 Korinthiers 13:4.
  Wij mogen om niet pleiten op het kostbare bloed van Jezus, als wij te maken hebben met strijd in de hemelse gewesten.
  Doordat Jezus Zichzelf geofferd heeft aan het kruis en Zijn bloed vergoten heeft, is de Naam van Jezus een Naam boven
  alle namen geworden. In die Naam zit kracht om behouden te worden voor de eeuwigheid. Die Naam staat garant voor het
  eeuwig leven. Zie Romeinen 10:9-11 en Handelingen 4:12. De grootste openbaring van God is Zijn Zoon die Hij in deze
  wereld heeft gezonden om ons te redden. Wij mensen stellen niets voor maar er is een God die ons zo waardevol vindt,dat Hij Zijn Zoon gezonden heeft. Immers, Hij heeft ons geschapen en Hij wacht totdat de laatste binnen is. Daar mogen wij naar uitkijken. Dan komt Hij en dan zullen wij voor eeuwig bij Hem zijn. Dat is onze hoop en wapenrusting: De helm des heils. Zie Efeze 6:17.

  Groeten van San

 8. Frederieke zegt:
  Geplaatst op zondag 24 maart 2013 om 10:42

  De lijdensgeschiedenis van mijn Here Jezus kan ik nog steeds niet met droge ogen lezen, terwijl ik al zestig jaar christen ben. Dat Zijn bloed moest vloeien voor al mijn ongerechtigheden, raakt mij nog steeds tot op het bot. Dat Hij dat vreselijke lijden voor mij wilde doorstaan, stemt mij elke dag weer tot grote dankbaarheid. Een dankbaarheid die ik op geen enkele manier kan verwoorden. Want door Zijn verschrikkelijke lijdensweg stelde Hij mij in staat om het leven aan te kunnen. Een leven dat zich kenmerkt door heel veel verdriet, ziekte, pijn en lijden. Maar door Zijn pijn, lijden en opstanding mag ik met vreugde mijn weg gaan. Op Goede Vrijdag heb ik dan ook geen agenda, ontvang ik geen bezoek,doe geen boodschappen, zet geen radio, tv, of computer aan, behalve dan het luisteren naar een CD van de Mattheüs Passion. Daarnaast probeer ik om mij zoveel mogelijke terug te trekken in de stilte om te bidden en te danken. Daarna ga ik het avondmaal vieren met medegelovigen. Want Goede Vrijdag is nóg steeds de belangrijkste dag in mijn christenleven.

 9. Maggie van Namen zegt:
  Geplaatst op zondag 24 maart 2013 om 17:24

  Lieve broeders en zusters

  Wanneer ik denk aan de tekst uit Johannes 3:16 en 17 waarin staat dat God ons zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven om ons te redden, dan schieten onze woorden toch te kort. Een Vader die zijn enige Zoon geeft, onschuldig, om schuldige mensen te redden door Hem te offeren? Wat zouden wij doen als wij onze geliefden (kinderen) zouden moeten geven voor de redding van schuldige mensen. Laten wij dan onze dank en lof met grote vrijmoedigheid kenbaar maken bij onze God maar ook aan onze schuldige naasten, opdat zij gered zullen worden voor de eeuwigheid.
  Ik wens jullie allen een goede vrijdag toe en een heerlijk Opstandingfeest.

  Maggie

 10. Peter zegt:
  Geplaatst op zondag 24 maart 2013 om 17:57

  Toen mijn grootmoeder vroeg aan haar schoondochter of ze wel gewassen is door het bloed van Jezus, kreeg haar schoondochter enge gedachten: “Wassen in het bloed”. Ze begreep er niets van. “Vies gedoe”. Nu is het haar duidelijk: Jezus heeft 7 x zijn bloed gegeven: beide handen, beide voeten, rug gegeseld, doornenkroon en de spies in zijn zijde = 7 x. Nu weet ze, en wij weten het ook, dat de Heer zijn bloed gegeven heeft. Wees voorzichtig met wat je zegt over het “gewassen zijn in het bloed van Jezus” aan ongelovigen. Leg het uit!

 11. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 24 maart 2013 om 22:19

  Frederieke,
  Net als jou, vind ik ook Goede Vrijdag nog steeds de belangrijkste dag in mijn Christelijk leven en deze dag vul ik in door onderstaand persoonlijk verhaal:
  Op Goede vrijdag houden wij als Heemkunde-vereniging ‘s avonds om 20.00 uur, voor de 18e keer een wegkruiswandeling langs 14 wegkruisen in onze gemeente. Bij ieder kruis wordt een meditatie-thema (wat ik mag doen) voorgelezen en gebeden, waarover men kan nadenken, overwegen en eventueel van gedachten kan wisselen met medewandelaars.
  De kruisweg bidden langs 14 staties (vroeger gebeurde dit in de kerk) op Goede vrijdag is hier in het zuiden een eeuwenoude Christelijke traditie, die samen met de Opstanding van Jezus met Pasen, de KERN van het Christelijk geloof is. Immers Zijn lijden en kruisdood is onze verlossing van de zonden. En Zijn Opstanding met Pasen, ons beloofde eeuwig leven na de dood. Op menig wegkruis staat dan ook de spreuk: Zijn Kruis ons Heil. Of: Zijn dood ons leven etc.
  Deze belijdenis en traditie op Goede Vrijdag, willen wij als Heemkundevereniging in ere blijven houden, maar de belangstelling hiervoor neemt ieder jaar verder af. Ook hier dus een teken dat wij in de Grote Verdrukking leven.
  Verder ben ik geen oude testament kenner, maar met sommige wrede, bloederige, gruwelijke verhalen uit het oude testament heb ik nog altijd moeite mee, b.v. het offeren van jonge bokken, stieren, tot kinderen toe. Het hoofd van Johannes de Doper, stenigen, besnijdenissen, Herodes laat alle jongetjes onder 2 jaar doden etc.etc. Nou weet ik wel dat wij dat moeten zien in de tijdgeest van 4000 jaar geleden en de verhalen over Jezus lijden en dood zijn ook nog op dezelfde gruwelijke wijze gebeurd. Hij is als een lam op de “slachtbank” geofferd tot vergeving van onze zonden. Laten wij Hem daar eeuwig dankbaar voor zijn, door Zijn leer daadwerkelijk in praktijk te brengen tegen de grote verdrukking in, maar met Gods zegen. Hub.

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 24 maart 2013 om 22:55

  Onze toekomst begint VANDAAG!
  Filippenzen 3:
  10 (Dit alles) om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, 11 zou mogen komen tot de opstanding uit de doden.

  12 Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ík ook door Christus Jezus gegrepen ben. 13 Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, 14 maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.

 13. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 maart 2013 om 17:28

  Beste Dirk

  Ik dacht gelijk toen ik je stukje gelezen had aan het refrein van het mooie lied uit de Johannes de Heer zangbundel: Jezus, Uw naam zij d’hoogste eer
  GEEN ANDERE PLEITGROND HEBBEN WIJ, NIETS MAAKT NAAST HEM ONS VRIJ. HET IS GENOEG DAT JEZUS STIERF, JA STIERF VOOR U EN MIJ.

  Met andere woorden: er is niets of niemand die ons vrij kan maken dan Jezus alleen. Wat een groot goed en wat geweldig dat dit realiteit is!

 14. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 31 maart 2013 om 17:44

  Sjalom,

  Yeshua gaf zijn leven op de 14e Nissan. Echter de kerk heeft deze datum en de intentie van dit Joodse feest willens en wetens volledig uitgebannen. Geloofsgemeenschappen die de Bijbelse feesten veronachtzamen kunnen vanuit de Bijbel de consequenties die G’d daaraan verbindt nalezen.

  Velen hebben de klok horen luiden en weten niet waar de klepel hangt. Dat is wrang om op te merken en vast te stellen. Maar we kunnen nog terug, want G’d zegt zelf dat Hij de Bijbels feesten heeft ingesteld op de daarvoor bestemde dagen. Wie bent u dan o mens om deze tijden te veranderen en een eigen invulling te gaan geven.

 15. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 31 maart 2013 om 23:00

  Allen gevallen in Adam.

  Er worden verschillende kalenders gehanteerd.
  We hebben de Joodse kalender, de oosters kerk hanteert de Juliaanse kalender, in het westen de Gregoriaanse kalender.

  Dan hebben we nog Romeinen 14:5 en Galaten hoofdstuk 4, zie vers 10

  Het bloed van Christus verkondigt dat de schuld is betaald, een schuld die door geen bergen goud of dagen voldaan kon worden. Het bloed waardoor onze schuld is betaald bracht God zelf! God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende. Bij gemis van dit bloed zijn al Gods beloften zonder betekenis.

  Te gemakkelijk om de kerk dan de schuld te geven.

  Groet, Jan.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden