Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Gebed voor de koning (32 reacties)

Geplaatst op donderdag 4 april 2013, 17:10 door Dirk A A

We gaan iets nieuws toevoegen aan het feestprogramma voor de inhuldiging van (straks) koning Willem-Alexander en koningin Maxima: Een gebed voor de koning. Ik roep alle kerken, gemeenten en christenen van Nederland op om te bidden voor onze nieuwe koning en koningin en voor hun gezin, vanuit het diepe besef dat we als land en als volk voor 100 procent afhankelijk zijn van de zegen van de Here God. Het zou mooi zijn om juist op 30 april een gebedsdienst te houden.

De voorbereidingen voor de inhuldiging zijn in volle gang. Een indrukwekkend programma staat in de steigers, met onder meer een koningslied, een koningsvaas, koningsfeesten en tal van andere activiteiten en hoogtepunten. Wat we nog missen, is het gebed voor de koning.

‘Dank U, Here, dat U de Koning van alle koningen bent.
U hebt alle macht in de hemel en op de aarde.
U loven en prijzen we.

Dank U, Here voor wat U ons schonk in koningin Beatrix.
Gaat U met haar mee, zegen haar, de tijd die U haar nog geeft.

Here, wij danken U voor onze nieuwe koning, Willem-Alexander.
Geef hem geloof om U te vrezen, lief te hebben en te dienen met heel zijn hart.
Geef hem wijsheid, zoals U ooit koning Salomo wijsheid schonk.
Geef hem liefde voor ons volk.

Here, wij danken U voor koningin Maxima.
Geef ook haar geloof, wijsheid en inzicht.
Here, wij bidden U voor hun huwelijk, hun kinderen.
Bescherm hen en zegen hen.

Werk zo in hen met Uw Heilige Geest, dat het zichtbaar zal worden dat ze U kennen, liefhebben en willen dienen.
Laat de vrucht van de Geest zichtbaar worden in hen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Geef ook liefde in hun hart voor Uw volk Israel.

Here, wees ons land en ons volk genadig.
We hebben dat niet verdiend.
We belijden onze zonden.
Here, vergeef en geef bekering en terugkeer naar U.

Here, we bidden dat U de Geest van de genade en de gebeden wilt uitstorten over allen die U kennen.
Schenk een eenparig en aanhoudend gebed voor land en volk, overheid en vorstenhuis.
Dat het nieuwe vorstenpaar zal ervaren dat er voor hen gebeden wordt.

Here, het gaat om U!
Om Uw grote Naam!
We aanbidden U, prijzen U en loven U.
Geprezen zij Uw grote Naam, tot in eeuwigheid!
Amen.’

Dirk van Genderen

32 Reacties

 1. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 april 2013 om 19:07

  Dirk,

  AMEN!-AMEN!-AMEN!
  Aan dit gebed voor de nieuwe Koning, wil en kan ik niets meer aan toevoegen. Leve de nieuwe Koning. Hub.

 2. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 april 2013 om 23:33

  Beste Dirk,

  Wij moeten ook beseffen dat de tijden (nog) zwaarder gaan worden, omdat de Bijbel dat voorzegt.
  De tijden waarin wij leven gaan naar een climax toe. Dat is dat de Koning der koningen op de wolken
  komt. Laten wij in alle voorbereidingen voor de aanstaande kroning dat niet uit het oog verliezen.
  Wij zijn op deze wereld en in dit land gezegend dat wij nog een regering hebben die godsdienstvrijheid
  gedoogt, alhoewel die zegen in al haar voegen steunt en kraakt en op instorten staat. Laten wij de kan-
  sen benutten die er nu nog zijn om het Evangelie door te geven op onze eigen manier. De verharding zal
  toeslaan en alles zal achteruitgaan wat wij bezitten aan verworvenheden op dit moment. Niets zal meer
  zeker zijn in financieel opzicht en een geldvrije (cashless) maatschappij zal haar intrede nemen.
  Wij leven toe naar de tijd van de Anti-Christ. Maar de grootste zegen is wel dat wij naar een hemels
  Vaderland gaan, dat op ons wacht met onze Koning.

  Groeten van San

 3. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 april 2013 om 11:24

  Laten we ook bidden voor ons land en volk. Vooral de verharding jegens de zwakkeren in de samenleving, toenemend egoïsme, de voortwoekerende economische depressie en de oplopende werkloosheid jagen mij angst aan! We zullen veel meer elkaar moeten helpen nu juist door bezuinigingen voorzieningen soberder worden, daarbij is de verharding in onze samenleving absoluut niet gewenst.

 4. Willy zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 april 2013 om 20:13

  ‘Moi’, U schrijft dat we elkaar veel meer moeten helpen in onze samenleving die zo verhard zou zijn. Nou inderdaad, dit is het IK-tijdperk waarin maar weinig mensen oog hebben voor de noden van andere mensen helaas. Gelukkig weet ik dat er een hemelse Vader is….. Verder lees ik hier in een reactie dat we toe leven naar de tijd van de Anti-Christ. Volgens mij zou die al aanwezig kunnen zijn in de vorm van de Islam…… Gelukkig heeft God toch het laatste woord!

 5. Alice zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 april 2013 om 10:05

  Beste Dirk,

  Ik vind het een prachtig gebed, dus stem er van harte mee in. Alleen hebben we in Nederland geen kroning maar een inhuldiging van een vorst(in).

 6. Wim zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 april 2013 om 14:36

  Met een vorstenhuis dat lid is van de Maltezer orde en de Bilderberg-groep en daarmee een duister pad is ingeslagen, is het meer nodig om voor bekering van dit koningshuis te bidden. Met name de Bilderberg-groep is een geheimzinnige organisatie die werkt zonder dat buiten die 120 mensen niemand weet wat daar wordt besloten. Dat kan men allerminst christelijk noemen.
  Respect moet men verdienen en niet toegeworpen krijgen.
  120 mensen die wereldwijde beslissingen nemen in het geheim, dat God ons beware voor dergelijke mensen.

 7. Johannes zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 april 2013 om 16:17

  Helemaal met de reactie van Wim eens (nr. 6).
  We moeten oppassen dat we “dergelijke mensen” een buitenmate eer toekennen en vereren (vaak uit onwetendheid). Zoals 1 Tim. 2:1-3 ons ook leert, is het goed en aangenaam voor God om voor alle mensen te bidden maar volgens mij leert het ons niet dat we koningen dan specialer moeten bebidden dan al die anderen. Het bidden voor alle mensen en hooggeplaatsten heeft een ander doel dan deze verering. Het oranje gedoe is haast een cultus aan het worden (neem bv de ING reclame!) We lezen in 1 Tim. 2 maar al te snel heen over de betekenis van het kleine woordje “opdat”. Laten we alsjeblieft nuchter blijven op 30 april!

 8. Wolter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 april 2013 om 16:47

  Bij het aftreden van de vorige paus waren er niet zoveel positieve woorden. Bij het aftreden van koninging Beatrix waren veel positieve woorden. Ik denk dat dat komt door het verschil in opvattingen. De vorige paus was conservatief en koninging Beatrix staat bekend als progressief. We kunnen bidden of God de paus en kongingin Beatrix in de waarheid wil leiden. Dat hebben we allemaal nodig. Jezus zei zoiets als: een discipel staat niet boven zijn Heer. Als je echt volgeling van Christus bent, zul je merken dat je niet zo populair meer bent.

 9. M. de Vries zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 april 2013 om 16:48

  Beste Dirk
  Weet u ook wat er tot koning Willem 3 is geprofeteerd in ongeveer 1880-1890.
  Nu met Willem-Alexander, zou hij ook nog een grotere taak ontvangen dan alleen koning van Nederland. Is ons Oranjehuis nog een nazaat uit de stam van Juda?
  Ga gerust even googlen met de steekwoorden ‘verwoerd willem alexander’.
  Gods wijsheid toegewenst
  Groeten M. d V

 10. Ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 april 2013 om 16:53

  Helemaal eens met Wim en Johannes. Gelukkig hebben we in Nederland een monarchie. Laten we ook bidden voor koningin Beatrix en voor de straks nieuwe koning en koningin. En het koningshuis verdient ons respect en onze steun. Al wordt dat wel op de proef gesteld. Denkende aan een prinses met een D66 “padvinder” als vader. En de wel erg openlijke sympathie van onze vorstin voor de Turkse premier. Gelet op diens opvattingen had dat toch wel wat minder openlijk gekund. Komt nog bij dat de vriendenkring van ons vorstenhuis zich toch wel erg aan de linkerkant bevindt. Voorzover wij dat weten tenminste. Daarmee raakt het vorstenhuis steeds verder verwijderd van het christelijke gedachtegoed. En behalve dan dat men vindt dat “Het verhaal gaat.” heeft men er niets meer mee. Jammer, want in het verleden is het toch echt anders geweest. Daarom inderdaad nuchter blijven.

 11. Elada zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 april 2013 om 16:55

  Het is goed om voorbede te doen, ongeacht de banden die het Koningshuis heeft met duistere lieden, ook wat de voorgeslachten betreft! Jahweh, de Heere God kan iets nieuws doen en harten veranderen, zou voor Hem iets te wonderlijk zijn?! Laten we bidden voor de a.s. Koning Willem Alexander en Koningin Maxima en hun kinderen!

 12. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 april 2013 om 19:54

  Beste Dirk,

  Ik ben op dit moment bezig in een boek over gebed (“EM Bounds on Prayer”) en nu al wordt duidelijk hoe belangrijk het
  gebed en de voorbede is. God kan werken als wij in gehoorzaamheid voorbede willen doen. En omdat Hij goed is jegens
  de slechten en ondankbaren, is het altijd goed om mensen te zegenen al zijn het onze vijanden. Daarom juich ik ook toe dat er voor alle hooggeplaatsten in Nederland gebeden wordt en dus ook voor de aanstaande koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Want als wij geloof hebben in onze gebeden, zal God boven al onze stoutste verwachtingen kunnen
  werken. Denk maar aan Elia. Zie Jakobus 5:16-18. Soms wil de tegenstander influisteren dat onze gebeden niet hoger reiken dan het plafond maar een ware voorbidder is standvastig en volhardend om door te gaan met gebed zoals God het leidt.
  En juist als wij het gevoel hebben dat het niet helpt, kan God in onze zwakheid een heerlijk werk doen in de levens van de mensen voor wie wij bidden.

  Groeten van San

 13. Aalt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 april 2013 om 21:37

  Er is weer genoeg over gezegd over het artikel van Dirk; nu wordt het weer tijd om onze binnenkamer in te gaan. Ik bedoel: de echte gebedsstrijd is een persoonlijke zaak, in de binnenkamer, als we écht helemaal alleen zijn met God.

 14. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 april 2013 om 22:21

  Reactie No 6. Wim, ik kan het allerminst Christelijk noemen, hoe jij over het Koningshuis oordeelt, omdat ze lid zouden zijn van De Maltezer orde en de Bilderberg-groep. Ik vind het belangrijkste, hoe de Koninklijke familie hun Christen-zijn, in hun belangrijke (voorbeeld) functies in ons land, in PRAKTIJK brengen en laten zien en horen. Vooral Koningin Beatrix heeft haar Christelijke achtergrond toch vaak daadwerkelijk laten blijken (ook in de kerst-toespraken) en bij Willem-Alexander en (vooral) Maxima is dit ook al steeds meer waarneembaar. Dus laten wij bidden dat de Koninklijke familie hun belangrijke taken voor ons land, mogen blijven uitvoeren en dit met Gods-zegen. Hub.

 15. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 april 2013 om 23:56

  Over onze nieuwe koning heb ik zo mijn eigen gedachten. Vanuit mijn beroep heb ik een simpel systeem ontwikkeld om de mensen in ontwikkelingslanden aan bacterievrij drinkwater te helpen…. Wie kon ik daarover beter een brief schrijven dan onze kroonprins? Dat deed ik in 2007!! Ik wacht tot vandaag op een antwoord……. Zelfs geen ontvangstbevestiging heb ik gehad. Aan simpele systemen valt niets te verdienen!! De problemen leveren in deze wereld veel meer geld op, want zo werkt dat in de praktijk!

 16. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 7 april 2013 om 23:00

  Lieve medegelovigen, wij kunnen niet ons vertrouwen stellen op prinsen en/of koningen doch wel voor hen bidden.
  Zodat er vanuit ons (nog) vrije Nederland arbeiders in Gods Wijngaard mogen uitgaan/ondersteuning krijgen van ons. En de late/laatste oogst binnen gehaald zal worden. Het volk wat zijn Almachtige God kent, zal opstaan en kloeke daden doen.
  Hoe ons koninklijk huis daarin ook nog een rol zal gaan vervullen? Dat weten we niet, laten wij niets uitsluiten of voor onmogelijk houden. Van het gehele Godsbestuur is het ondoorgrondelijk dit met ons kleine mensenverstand na te rekenen. Uit handen geven dus, en dan worden onze onmogelijkheden, Gods mogelijkheden/kansen.
  Wat er door de machtshebbers ook wordt beslist, God is altijd groter, en redt de Godvruchtige uit alle nood. Hij is er altijd bij, in Jes. staat: ,,Zie volkeren zijn geacht als een druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal; alle volken zijn als niets voor Hem, zij worden door Hem beschouwd als nietig en ijdel.”
  Laten wij ons geloof alleen bouwen op Hem, en een geheiligd leven hebben, zodat wij éénmaal een driemaal heilig God mogen ontmoeten.

 17. Uwlydia naam zegt:
  Geplaatst op maandag 8 april 2013 om 11:44

  Hartelijk bedank ik een ieder die mee doet aan de gebeden voor ons Koningshuis.
  Dit is een ernstige opdracht, want de vijand zit ook niet stil.
  Bescherm ons Koningsgezin, zet een Engelwacht om hen heen.
  Dank onder alle omstandigheden. Geprezen zij Zijn naam.

 18. Lydia zegt:
  Geplaatst op maandag 8 april 2013 om 12:30

  Amen! Gezegend zij de Heer en Koning en Priester, die onze Heiland is en kan meevoelen!

 19. Elada zegt:
  Geplaatst op maandag 8 april 2013 om 17:33

  En laat nu juist op Koninginnedag heel Nederland gezamenlijk optrekken en feest vieren?! Wat is dat toch mooi, heel Nederland viert feest, rangen en standen en afkomst valt weg, er is zowaar een eenheid onder het volk, prachtig toch?! En ja, ook de droeve gebeurtenissen vergeten we niet die er ook geweest zijn…

  Lydia, ja we moeten danken onder alle omstandigheden. Het is Jahweh, de Heere God Die regeert en wat als straks de Koning der Koningen terugkomt?! De Koning der Joden! Hij zal voor eeuwig heersen en aan Zijn Koningschap zal geen einde komen!

  shalom

 20. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op maandag 8 april 2013 om 18:27

  Sjalom beste mensen ,

  Ook onze Koning zal er één zijn bij de gratie G’ds.
  Laten we de Schrift laten spreken over een koning.

  Gebed voor de koning.

  Dwariem / Deuteronomium 17

  De koning
  14 Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de HERE, uw God, u geven zal, dit in bezit genomen hebt en daarin woont, en gij dan zoudt zeggen: Ik wil een koning over mij aanstellen, zoals alle volken rondom mij hebben, 15 dan zult gij over u de koning aanstellen, die de HERE, uw God, verkiezen zal; uit het midden van uw broeders zult gij een koning over u aanstellen; geen buitenlander, die uw broeder niet is, zult gij over u mogen aanstellen. 16 Maar hij zal niet veel paarden houden en het volk niet naar Egypte terugvoeren om zich veel paarden aan te schaffen; want de HERE heeft tot u gezegd: Op deze weg zult gij nooit meer terugkeren. 17 Ook zal hij zich niet vele vrouwen nemen, opdat zijn hart niet afwijke; ook zal hij zich niet te veel zilver en goud vergaren. 18 WANNEER HIJ NU OP DE KONINKLIJKE TROON GEZETEN IS, DAN ZAL HIJ VOOR ZICH EEN AFSCHRIFT LATEN MAKEN VAN DEZE WET, welke bij de levitische priesters berust. 19 DAT ZAL HIJ BIJ ZICH HEBBEN EN DAARIN LEZEN GEDURENDE HEEL ZIJN LEVEN OM TE LEREN DE HERE, ZIJN GOD, TE VREZEN DOOR AL DE WOORDEN VAN DEZE WET EN AL DE INZETTINGEN NAARSTIG TE ONDERHOUDEN, 20 opdat zijn hart zich niet verheffe boven zijn broeders, en hij van het gebod niet afwijke naar rechts of naar links, opdat hij lange tijd koning moge blijven, hijzelf en zijn zonen, te midden van Israël.

 21. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 april 2013 om 11:29

  Beste Wim

  Ondanks dat het vorstenhuis lid is van de Maltezer orde en de Bilderberg-groep is het belangrijk om voor hen te (blijven) bidden. Ook voor ons is het enkel GENADE dat we Jezus mochten leren kennen, dat moeten we niet vergeten.

 22. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 april 2013 om 14:25

  In de Charisma stond jaren geleden een profetie dat als Willem Alexander koning zou worden ons land geestelijk ten goede zou veranderen. Profetieën die van God komen, horen uit te komen, dus mijn gebed is zeker voor dit nieuwe koningspaar, want ons land moet ten goede veranderen.

 23. Christine de Gier zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 april 2013 om 20:36

  Ik ben het van harte eens met Aalt (nr. 13) Nuchter en sober.

 24. John Keller zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 april 2013 om 10:35

  Vader God, Dank U wel voor ons koninklijk huis, zegen hen in Jezus’ Naam, mogen zij ons land terugkeren naar U! Dank U wel dat Jezus onze grote Koning is – Hij regeert!! Vader, Breng ons land en onze regering terug naar U – wij belijden onze zonden die wij elke dag weer begaan! Nederland was een christelijk land met christelijke waarden en normen – geef onze nieuwe koning en onze regering de wijsheid die zij nodig hebben om ons land rechtvaardig te regeren in Uw Naam! Dat is onze taak, zonder U zijn wij een verloren natie! Dank U wel dat Uw liefde is voor ieder mens hetzelfde, koning of bedelaar! Er is geen onderscheid bij U! Och, Here God, redt onze natie van het verderf! Verderf dat begint met kindermoord – abortus – en onnatuurlijke huwelijken! Laat ons ook als natie achter Uw volk Israel staan – wie Israel zegent zal gezegend worden! Dank U wel voor Uw genade! Amen!

 25. John Keller zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 april 2013 om 10:50

  Hallelujah! De KONING komt! Wat een dag zal dat zijn! Koning Jezus, U bent welkom in ons land!
  Dank U wel, Vader God, voor onze koningin Beatrix – zegen haar voor al het goede dat zij gedaan heeft voor ons Nederland! Geef haar goede gezondheid voor zo lang zij nog onder ons mag zijn! Geef ons nieuw koninklijk paar, Willem Alexander en Maxima, de wijsheid en de sterkte Uw weg te zoeken voor ons land!
  Laat hen weten dat U God bent en geen ander! Macht komt van U! Verantwoordelijkheid daarmee geeft U een ieder in dit land! Dank U wel, in Jezus’ Naam, dat U van een ieder houdt zoals wij NU zijn!
  Wij zegenen ons koninklijk huis in de Naam van Jezus en bidden dat deze zegen hen allen raakt waar zij dit NU nodig hebben! Amen!

 26. corry heesen zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 april 2013 om 11:30

  Bidden helpt!!!
  Geweldig dat we in een land mogen wonen waar nog Godsdienstvrijheid is en dat we opgeroepen worden om voor ons koningshuis te bidden en voor onze regering, geve onze Hemelse Vader het komende koningspaar Zijn onmisbare zegen en wijsheid en voor koningin Beatrix is mijn wens dat ze zich gedragen mag weten onder Gods beschermende Hand.
  Shalom

 27. Ds alfons van vliet zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 april 2013 om 17:07

  Beste Dirk – en anderen: doen jullie mee: zorgen dat dit gebed/lied (dat ik gisteren gemaakt heb) hieronder op zondag 28 april in alle kerken en gemeenten van alle kleur en snit, éendrachtig gebeden/gezogen wordt ?
  hartelijke groeten, ds Alfons van Vliet (Leeuwarden)
  Zegt het voort…..

  Gebed voor de koning (mel. “vreugde vreugde louter vreugde”)

  God, wij willen U verhogen
  Koning tot in eeuwigheid !
  Veilig onder uwe hoede
  God die onze Vader zijt.
  U die naar ons mensen omziet
  en voorziet in onze nood,
  steeds blijft U bij ons betrokken
  zelfs tot in en na de dood .

  God wij willen U verhogen,
  Koning tot in eeuwigheid !
  In uw zorg geeft U ons mensen
  Sterke bakens in de tijd,
  die ons leiden en ons voorgaan,
  eenheid geven aan ons land,
  zo mogen zij ons iets tonen
  van uw trouwe Vaderhand

  God wij willen U verhogen,
  Koning tot in eeuwigheid !
  Vorsten komen, vorsten gaan en
  weten zich door U geleid,
  Deze dag brengt ons tot vreugde,
  samen zingen wij het uit
  U geeft ons een nieuwe koning,
  teken van uw raadsbesluit

  God wij willen U verhogen
  Koning tot in eeuwigheid,
  Laat uw Geest hem nu vervullen,
  tot getrouwe dienstbaarheid
  Geef hem wijsheid, kracht en inzicht,
  moed, dat niets hem ooit verwart,
  Zegen hem en maak hem voluit
  tot een koning naar uw hart !

 28. a.-koelmans zegt:
  Geplaatst op donderdag 11 april 2013 om 20:32

  Dit is een prachtig lied, mooie tekst, wilt u dit door sturen aan de kerken. a u b. zodat we het uit volle borst mee kennen zingen. Bedankt Ds van Vliet.

 29. R.L. du Plessis zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 april 2013 om 9:14

  AMEN

 30. Feikje de Witt zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 april 2013 om 10:35

  Dit is een prachtig lied om te laten zingen. Hier wordt de God van Hemel en aarde vereerd.
  Graag verspreiden in alle oranjeavondzangdiensten van de komende week zodat De Koning der Koningen hulde wordt gebracht.
  Feikje de Witt

 31. J. Goudappel zegt:
  Geplaatst op maandag 29 april 2013 om 17:05

  Ds. Alfonds en Dirk,

  Het prachtige Koningslied hebben we zondag in de kerk gezongen.
  We hebben ervan genoten. Heel hartelijk dank !!!!

  Janny en Jan Goudappel.

 32. Feikje zegt:
  Geplaatst op zondag 22 december 2019 om 10:27

  Iedre morgen bij ‘t ontwaken
  zingt mijn ziel tot U o Heer
  Heel de nacht wist ik uw waken
  als een deken om mijn lot.
  Als ik dan opsta en ga wanelen
  in Uw koninkrijk O Heer,
  Zingt mijn ziel tot U mijn KONING
  tot Uw Lof en tot uw eer.

  Altijd wil ik U aanbidden
  Maken uwe name groot
  Heffen op mijn Hoofd en Handen
  Ook al ben ‘k in grote nood
  Want, ik weet Uw oog is op mij
  En U slaat mijn wegen ga
  en u zult mij zachtkens leiden
  dank o God voor die Gena.

  Zingen op de melodie van: ‘K heb geloofd en daarom zing ik

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden