Gebed voor de koning

We gaan iets nieuws toevoegen aan het feestprogramma voor de inhuldiging van (straks) koning Willem-Alexander en koningin Maxima: Een gebed voor de koning. Ik roep alle kerken, gemeenten en christenen van Nederland op om te bidden voor onze nieuwe koning en koningin en voor hun gezin, vanuit het diepe besef dat we als land en als volk voor 100 procent afhankelijk zijn van de zegen van de Here God. Het zou mooi zijn om juist op 30 april een gebedsdienst te houden.

De voorbereidingen voor de inhuldiging zijn in volle gang. Een indrukwekkend programma staat in de steigers, met onder meer een koningslied, een koningsvaas, koningsfeesten en tal van andere activiteiten en hoogtepunten. Wat we nog missen, is het gebed voor de koning.

‘Dank U, Here, dat U de Koning van alle koningen bent.
U hebt alle macht in de hemel en op de aarde.
U loven en prijzen we.

Dank U, Here voor wat U ons schonk in koningin Beatrix.
Gaat U met haar mee, zegen haar, de tijd die U haar nog geeft.

Here, wij danken U voor onze nieuwe koning, Willem-Alexander.
Geef hem geloof om U te vrezen, lief te hebben en te dienen met heel zijn hart.
Geef hem wijsheid, zoals U ooit koning Salomo wijsheid schonk.
Geef hem liefde voor ons volk.

Here, wij danken U voor koningin Maxima.
Geef ook haar geloof, wijsheid en inzicht.
Here, wij bidden U voor hun huwelijk, hun kinderen.
Bescherm hen en zegen hen.

Werk zo in hen met Uw Heilige Geest, dat het zichtbaar zal worden dat ze U kennen, liefhebben en willen dienen.
Laat de vrucht van de Geest zichtbaar worden in hen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Geef ook liefde in hun hart voor Uw volk Israel.

Here, wees ons land en ons volk genadig.
We hebben dat niet verdiend.
We belijden onze zonden.
Here, vergeef en geef bekering en terugkeer naar U.

Here, we bidden dat U de Geest van de genade en de gebeden wilt uitstorten over allen die U kennen.
Schenk een eenparig en aanhoudend gebed voor land en volk, overheid en vorstenhuis.
Dat het nieuwe vorstenpaar zal ervaren dat er voor hen gebeden wordt.

Here, het gaat om U!
Om Uw grote Naam!
We aanbidden U, prijzen U en loven U.
Geprezen zij Uw grote Naam, tot in eeuwigheid!
Amen.’

Dirk van Genderen