Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Teveel aandacht voor Israel? (51 reacties)

Geplaatst op vrijdag 12 april 2013, 9:17 door Dirk A A

Sommige mensen vinden dat ik te vaak en te veel aandacht aan Israel besteed. De Here heeft mij echter een liefde voor Zijn volk in het hart gelegd. Daar kan, mag en wil ik niet over zwijgen.

Er zijn twee zaken in het wereldgebeuren, die ik in mijn Nieuwsbrieven en in de commentaren extra aandacht geef en ook zal blijven geven. Dat betreft alles wat te maken heeft met Gods gemeente hier op aarde, het geheel van alle gelovigen, en alle ontwikkelingen betreffende Israel, het Joodse volk.

De Here verzamelt voor Zich een volk, uit Joden en heidenen, Zijn gemeente. Wat een genade als we daartoe mogen behoren, als we Hem, de Here Jezus, hebben leren kennen als Heiland en Verlosser. Dan spreekt Hij ons zalig en horen we voor altijd bij Hem. Wat een rijkdom!
Titus 2:14 zegt dit zo mooi: ‘Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.’
Aan dit grote werk van de Here, wereldwijd, zal ik aandacht blijven besteden.

Tegelijk is de Here begaan met Zijn volk Israel, het Joodse volk, waarmee Hij nog grootse plannen heeft. Daar spreekt de Bijbel duidelijk over. Zijn volk heeft niet afgedaan.
Het Joodse volk wordt echter niet automatisch gered, zoals sommigen wel veronderstellen. Ik ben er vast van overtuigd dat de Bijbel duidelijk aangeeft dat er ook voor hen slechts redding is in het vergoten bloed van de Here Jezus, onze en hun Messias. Alleen Zijn bloed reinigt van alle zonden. ‘Het Evangelie van Christus is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek’ (Romeinen 1:16).

Het is werkelijk een Godswonder dat het Joodse volk nooit ten onder is gegaan, ondanks alle gruwelijke aanslagen op het volk en ook ondanks alle oordelen die het volk van de Here heeft moeten ondergaan, vanwege hun ongehoorzaamheid aan Hem.

Net zo’n Godswonder is het dat de gemeente door Hem wordt beschermd en bewaard, hoe zwaar de aanvallen van de boze soms ook zijn. De poorten van de hel zullen Zijn gemeente nooit overweldigen (Mattheus 16:18). Wat een troost mag dat zijn voor ons allen. De Here zorgt voor de Zijnen.

Ondertussen zijn we onderweg naar de dag van de Here, naar de volheid van de tijd. Naar het moment dat de Here Jezus opnieuw naar deze aarde zal komen. Nu niet voor een periode van 33 jaar, maar om Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid te vestigen, eeuwenlang, duizend jaren (Openbaring 20).

Onderweg naar dat moment brengt God het Joodse volk terug in Israel. Vanuit de hele wereld vindt de grote exodus plaats, al een eeuw lang. Dat zal doorgaan totdat heel het volk terug is in het eigen land, beter gezegd: Gods land.
Sommigen wijzen dit af als onzin. ‘Het volk komt terug in ongeloof, dat kan toch niet van God zijn,’ zo kreeg ik onlangs nog te horen. Toch meen ik dat ook dit past in Gods plan. Meer duidelijkheid hierover geeft Ezechiël 37.

In dit hoofdstuk wordt gesproken over een vallei vol dorre doodsbeenderen. Die beenderen komen weer bij elkaar en vormen ‘een zeer, zeer groot leger’ (vers 10).
Dan vervolgt de profeet in de verzen 11 tot 13:
11 Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden!
12 Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Here HERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël.
13 Dan zult u weten dat Ik de HERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk.

Het is mijn vaste overtuiging dat wij getuige zijn van de vervulling van deze profetie, die de Here bezig is werkelijkheid te doen worden. Jazeker, nog slechts een klein deel van het Joodse volk kent de Here Jezus als de Messias Die al gekomen is en spoedig weer zal komen. Het goede nieuws is dat hun aantal groeit.

Vers 14 van Ezechiël 37 moet nog in vervulling gaan:
14 Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HERE.

Wat een wonderlijk gebeuren zal dat zijn. Dit vers lijkt de ruimte te geven voor de wederkomst van de Here Jezus voordat heel het volk terug zal zijn in het land. Hij zal Zijn Geest in hen geven lezen we hier, waarna ook de rest die dan nog niet terug is in Israel, door de Here gezet zal worden in het land.

En zeker, we mogen dit hoofdstuk, Ezechiël 37, ook toepassen op de gemeente, hoe de Here dode zondaren levend maakt. Maar dit hoofdstuk is toch allereerst bedoeld voor Israel.

Over het moment van de bekering van Israel is Zacharia 12 en 13 duidelijk. Dat zal gebeuren wanneer ze Hem zullen zien, de Here Jezus, Degene Die ze doorstoken hebben. Dan zullen ze bitter rouwklagen vanwege hun zonden, waarna ze gereinigd zullen worden door het bloed van de Here Jezus.
‘Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid’ (Zacharia 13:1). En: ‘Heel Israel zal zalig worden’ (Romeinen 11:26).

Hoe het dan verder zal gaan, vraagt u zich af. Hier wordt onder gelovigen heel verschillend over gedacht. Laten we er niet over gaan strijden hoe het precies zal gaan en er met nodige terughoudendheid over spreken. Laat het ons gebed zijn: ‘Here, geef mij wijsheid en maak het mij meer en meer duidelijk.’

Ik wil u wil – met de nodige voorzichtigheid – wel vertellen wat mijn visie hierop is. Ik meen dat de Bijbel aangeeft dat de Here dan Koning zal zijn in Israel, op de troon van David. De gelovigen van alle eeuwen zullen dan met Hem regeren. Vanuit Jeruzalem zal opnieuw het Evangelie uitgaan over de wereld, maar nu door Joodse evangelisten. De volken zullen worden gezegend of geoordeeld, al naar gelang van hoe hun houding zal zijn ten opzichte van Israel. Na duizend jaar zal dat uitlopen op een laatste grote opstand tegen de Here en Zijn gezalfde. Dan zal het laatste, grote oordeel plaatsvinden, voor de grote witte troon, waarna Openbaring 21 aanbreekt: de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem.

Ik overweeg om dit binnen afzienbare tijd verder uit te werken, waarbij ik alleen de Bijbel wil laten spreken. Het gaat er niet om wat wij denken, maar om wat Gods Woord zegt. Laat het ons gebed zijn dat de Here ons wijsheid schenkt en ons leidt door Zijn Woord en door Zijn Geest. En als u andere gedachten hebt: Laat het Woord van God spreken.

Dirk van Genderen

51 Reacties

 1. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 april 2013 om 12:05

  Beste Dirk,

  Wat een rijkdom inderdaad, dat wij de Here Jezus toebehoren! Dat alleen al, zou ons met zoveel blijdschap moet vervullen, dat wij kracht krijgen om dit leven aan te kunnen. En inderdaad wacht ons nog een toekomst dat wij met de Here Jezus zullen regeren. Ik denk dat het niet onterecht is dat je zoveel liefde voor het Joodse volk hebt. Het hele OT gaat over het Joodse volk met hier en daar toespelingen op het heilsplan van God voor de wereld via het Joodse volk. Zie ook Romeinen 11.
  Het zou ons met ontzag voor God moeten vervullen hoe Hij met het Joodse volk omgaat. En wat een oordeel wacht er hen
  die het Joodse volk haten!

  Shalom! San

 2. Thea zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 april 2013 om 14:23

  Wat een wonder dat de staat Israël er is, met instemming van de VN opgericht. Dat zou nu niet meer kunnen.

 3. Kitty zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 april 2013 om 15:12

  Dag Dirk,
  Bedankt voor je artikel. Ben het helemaal met je eens.
  Ga zo door. Gods Zegen toegebeden.

  Kitty

 4. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 april 2013 om 20:23

  Beste Dirk,

  Nog wat teksten over hoe kostbaar God Zelf het Joodse volk vindt, het staat in Jesaja 43:3,4.
  Daar staat geschreven: “Want Ik ben de Heere, uw God, de Heilige van Israel, uw Heiland. Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven, Cusj en Seba in uw plaats. Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen bent u verheerlijkt en heb Ik u liefgehad. Daarom heb ik mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw ziel.”

  Shalom! San

 5. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 april 2013 om 23:40

  Beste Dirk.
  Onze verlossing als christen-zijn…, waar Jezus zijn bloed voor gegeven heeft, hangt af hoe wij met het Joodse volk omgaan en het heilige land Israel.
  Als wij het nalaten om niet achter het Joodse volk te staan, zoals wij dat in het algemeen altijd gedaan hebben, zullen wij niet gezegend worden.
  Daarom Dirk, ben ik verheugd dat u er zoveel aandacht aan schenkt. Laat door u vele aandacht voor Israel en het Joodse volk de ogen openen van vele christenen. Ga vooral zo door. Al zal u door menigeen verketterd worden. Maar dat is bij het Joodse volk. Gods oogappel door de eeuwen heen niet anders geweest. Wij christenen moeten het goed maken met het Joodse volk.
  Hierbij bied ik mijn verontschuldigingen aan het Joodse volk voor alle vervolgingen en het uitmoorden van Gods volk door de eeuwen heen. Ik hoop dat vele christenen hierin zullen volgen.

  Rene Postma.

 6. Martin zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 april 2013 om 23:54

  helemaal mee eens Dirk!!! Ik zou zeggen: Helm op en strijden…..!

 7. Elada zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 april 2013 om 16:14

  Och Dirk, ‘t is ook nooit goed, of je spreekt teveel over Israël of te weinig… feit is dat de staat Israël 14 Mei a.s. 65 jaar bestaat; dat is niet alleen een wonder, het is een vervulde profetie!

  Israël 65 jaar; Mazzel tov!

  ps er zijn er die Israël loslaten, dat gebeurt ook, onder christenen. Bedenk dan dat Jahweh, de God van Israël jou/u niet loslaat!!!

  shalom.

  Als je Israël loslaat dan laat je Yahweh, de Heere God van het verbond je ook los, toch? Wij zijn kinderen van Abraham, de vader aller gelovigen, dat is wat ik in de Bijbel lees, het staat er zwart op wit!

 8. Wilma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 april 2013 om 17:11

  Beste Dirk,
  Blijf aub schrijven over Israel. Het is God’s uitverkoren volk en God gaat Zijn weg met Israel, dat mogen we toch dagelijks zien? Bid voor de vrede van Jeruzalem.

 9. Toine zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 april 2013 om 17:54

  Ga zo door. Dirk Gods Zegen toegebeden

 10. Jan Hartman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 april 2013 om 18:14

  Beste broeder Dirk,

  Weer een geweldige gedeelte wat je schrijft over het volk van God. Wederom heb ik het maar weer gedeeld via twitter en zo via mijn facebook pagina. Ik kan niet anders we mogen immers het Woord van God verspreiden, wat een genade!

  Gods Zegen,
  met broeder groet,
  Jan

 11. J H v Wely zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 april 2013 om 18:49

  Beste Dirk,

  Ga aub door met schrijven en vertellen over Israel!
  Nederland stond jaren geleden volkomen achter Israel! Wat is dat veranderd, het land wordt nu
  afgebrand.
  Allemaal door de LINKSE PERS! Gif komt eruit.
  Ik wens je Gods zegen toe en dat je nog lang deze brieven mag schrijven.

  Groet JH v Wely

 12. Martin meijer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 april 2013 om 19:02

  Shalom Dirk,
  Helemaal eens. Wie Israël zegent, zal gezegend worden.
  Gods zegen van harte toegewenst en ga zo door!
  Dat burgerinitiatief tegen abortus heb ik al getekend.
  Hartelijke groet van Alie en Martin Meijer.

 13. Rian de Koning zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 april 2013 om 19:03

  Beste Dirk,
  juist omdat je een warm hart heb voor onze Joodse broeders en zusters wil ik graag de nieuwsbrief ontvangen!
  In de kerkgeschiedenis hebben we Gods oogappel al veel te veel pijn en lijden bezorgd, we moeten ons schamen!
  Gelukkig is de HEERE groot van barmhartigheid en geeft Hij juist in onze tijd veel `Christenen eye-openers’ voor Zijn volk!
  Hoe kunnen we bij ze ingelijfd worden en mede erfgenamen worden zonder kennis te hebben van hun verleden en hun toekomst.
  Ga ermee door!!
  Hartelijke groet van Rian

 14. G.Pijl zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 april 2013 om 19:39

  Beste Dirk,

  A.U.B. blijven doorgaan want er is zoveel onbegrip en onkunde over Gods volk onder het kerkvolk schrikbarend dus een goede klank van Israël kan niet gemist worden .
  De Heere zegende en behoede u en de uwen.
  Goris.

 15. erik kolvoort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 april 2013 om 20:00

  We kunnen niet genoeg over Israel schrijven, dus mee door gaan.
  En laten we niet vergeten voor de vrede van Jeruzalem te bidden.
  Met br.gr Erik

 16. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 april 2013 om 21:15

  Beste mensen,
  Ben niet zo’n O.T. kenner, maar ik weet wel en zo voel ik dit ook vanuit mijn hart, dat Christenen en het Joodse-volk: Geest- en bloedverwanten broeders en zusters zijn van dezelfde God, met dezelfde grondwet: De 10 geboden! (Gods-wil).
  Het Joodse-volk, maar ook de Christenen (wereldwijd) zitten steeds meer merkbaarder, in de Grote Verdrukking. De periode voor de wederkomst van Jezus. Het is vooral nu belangrijk om samen te werken, onder leiding van onze gezamenlijke grote Leider: De Here God!
  De belangrijkste taak voor ons Christenen nu, vooral in deze grote verdrukkings-tijd is: Het Evangelie, Jezus leer, te verkondigen en Voor te Leven, in de samenleving, de politiek, via de moderne media middelen, ook dus DIRKs visie, etc. Laten wij ons Christen-zijn blijven voor-leven, en in praktijk brengen, zodat men kan zien en horen dat wij Christus-volgelingen zijn.
  Het Joodse volk zal uiteindelijk, na deze grote verdrukking, tot erkenning komen, en Jezus aanzien en aannemen als de ware Messias. Dan zullen Joden en Christenen gezamenlijk optrekken naar Gods-troon, voor het eeuwig leven. Tot die tijd zullen wij Christenen onze Joodse mede broeders en zusters in de Here, in alle opzichten moeten blijven steunen, want zij zijn nog altijd Gods oogappel. Hub.

 17. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 april 2013 om 21:16

  Met Dirk en de positieve commentaren schaar ik mij onder hen. De Vervangingstheologie heeft alle reformatorische (vanuit de RK kerk) kerken een blinddoek voorgedaan. Die moet verwijderd worden. En…. net zoals Dirk en diverse anderen schrijven: het is alleen geloofwaardig als God het zelf In Zijn Woord zegt. Daar zijn alle SOLA SCRIPTURA christenen het toch mee eens zeker! Dan doen we niet langer aan inlegkunde, uitlegkunde of wat je het ook mag noemen, en volgen we niet langer de theologie die zich tegen de meervoudige inhoud en waarheid van de letterlijk/figuurlijke/symbolische en heerlijke Woorden heeft gesteld. Als je Israel met de Kerk vervangt moet je alles naar eigen inzicht gaan uitleggen en spreekt het Woord zelf niet meer. Ja, nu wij met eigen ogen mogen zien wat God aan het vervullen/uitwerken is, mogen we allen in grote verwondering en aanbidding aanschouwen de grote werken Gods. Die nooit laat varen de werken zijner handen, en die nooit een tittel of jota teveel of te weinig heeft geschreven door zijn profeten. We laten onze hoogmoed varen en knielen in aanbidding neer. We mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem en uitzien de heerlijke heerschappij van de Grote Koning, Jezus Christus

 18. Cees van Herpen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 april 2013 om 21:38

  Hoi Dirk,

  In de Bijbel komt Gods naam; de naam JHWH 6639 keer voor, de naam Elohim (God) komt 2600 keer voor in de Bijbel. De naam Israël komt ook zo’n 2600 keer voor in de Bijbel. In Deuteronomium 7:6 – 10 lezen we waarom God Israël uitgekozen heeft. Als je de profetieën leest, gaat het eigenlijk alleen maar over de Messias en zijn volk Israël die onlosmakelijk bij elkaar horen. Als je van de Here Jezus houdt, krijg je zijn volk erbij. We mogen gelukkig nog elke dag vragen naar de vrede voor Jeruzalem en dat onze Joodse broeders de Here Jezus als Messias zullen leren kennen. En hoe zit het dan met ons, hebben wij nog de verwachting dat de Messias komt, ook voor ons? Dirk, ik wens je Gods zegen toe, en blijf schrijven over Israël, Gods oogappel.

 19. Hanneke Veldkamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 april 2013 om 21:47

  Dag Dirk, trek je niets aan van de kritiek.
  Het Joodse volk is God’s oogappel en de Here Jezus is de Koning der Joden en de Verlosser van de gehele wereld. Jezus is DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN, de Enige Weg naar God de Vader en naar het eeuwig leven. Hij is DE VREDEVORST.
  Dirk, ga door op de ingeslagen weg. Je bent een voorpost van gebed op de muur van Nederland.
  God’s Zegen toegebeden.
  Hanneke Veldkamp

 20. loes van es zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 april 2013 om 22:23

  Dank U Heer dat U zo duidelijk zich uitspreekt over Israel, het volk en het land.
  En dat Uw zoon Jezus juist onder zijn volk liet zien hoeveel U van dit volk houdt.
  Tja, hoe kan ik dan anders die U liefheb Uw volk niet liefhebben, gewoon onmogelijk
  daarbij ze hebben mij in al die maanden dat ik er mocht werken zoveel vriendelijkheid
  getoond, dat heb ik in mijn eigen omgeving nog nooit meegemaakt.
  Dus blijf ik zeggen tegen U, laat de liefde die U mij in het hart plantte alleen maar doen groeien.
  Daar wil ik diegenen die zich kritischer over Israel uiten, zeggen:
  Vraag het gewoon de Vader of jouw gevoelens wel kloppen,
  en of Hij wil laten zien en ervaren hoe U van hen houdt,
  leer mij begrijpen wat waarheid is en niet,
  en Hij zal je laten zien wat de waarheid is.
  Dank Hem dat je dit alles kunt voorleggen en Hij de waarheid toont,
  fantastisch zo’n Vader die je doet helpen op de reis achter Hem aan.
  Wees gezegend in Hem, Sjaloom Loes Zierikzee.

 21. Teus v.d.Ham zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 april 2013 om 22:28

  Dirk,
  Het is maar goed dat niet Nederland en zelfs niet Amerika of welk land ook de wereld regeert want dan had Israel er allang niet meer geweest.
  Gelukkig volvoert de Heere zijn plan.
  Ga er mee door.
  Gods zegen ook in deze.

 22. e.veltens zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 april 2013 om 23:17

  WAT ZIJN DIE ZICH CHRISTELIJK NOEMEN TOCH EEN STELLETJES ZEUR PIETEN GA ZO DOOR OVER ISRAEL TE

  PREKEN EN TE SCHIJVEN,Groeten E.Veltens Veendam.

 23. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 april 2013 om 23:33

  In de zestiger jaren had ik en Bijbelleraar, Sidney Wilson (er is nu een site van met zijn Bijbelstudies). Hij zei toen al: “Wil je een bewijs dat God bestaat? Die vraag is met één woord te beantwoorden, zei hij: “Israël”!! Want waar hebben we het over? In Israël wonen 1 promille, of 0,1% van de wereldbevolking en toch gaat er praktisch geen dag voorbij dat Israël niet op de voorpagina van elke krant staat….. Wij weten, dat op deze plek, waar 2000 jaar geleden het kruis stond, de plek waar door Jezus Christus een nieuwe tijd, de tijd van “genade” begon, ook beslist zal worden over wat Jezus de “komende eeuw” noemde!! Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en zowel Jesaja als Micha profeteerden: “De wet zal van Sion uitgaan”!!! Dus waar zouden wij onze ogen anders op kunnen richten???

 24. Linette Trapman zegt:
  Geplaatst op zondag 14 april 2013 om 7:27

  Beste Dirk,
  Dank je juist voor alle informatie over Israël en voor dit prachtige commentaar.
  Ik leer er veel van en zie uit naar meer.
  Een hartelijke groet,
  Linette Trapman

 25. Karin zegt:
  Geplaatst op zondag 14 april 2013 om 10:48

  Shalom Dirk,
  Chapeau voor je liefde en lef om niet te zwijgen over Gods oogappel: alle 12 stammen van Israël.
  HET VOLK EN DE GROND ZIJN VAN GOD, EN ALLEEN HIJ BEPAALT WIE ER WONEN MAG.
  En de Eeuwige is heel duidelijk in Zijn Woord, geen vervanginsleer, geen inlegkunde.
  De Here zegene je,
  Karin

 26. Susanne zegt:
  Geplaatst op zondag 14 april 2013 om 11:00

  Beste Dirk,
  Ik deel je liefde voor het volk! Bedankt dat je er veel over schrijft. Iedere gelovige zou iets (eigenlijk veel) met Israel moeten hebben, want het is Gods volk, Zijn oogappel en wij zijn geënt op hen, de edele olijftak.
  Ik begrijp werkelijk niet hoe gelovige mensen niets of bijna niets met Israel hebben en er liever niet(s) over horen…. Triest vind ik dat. We zijn met zijn allen al eeuwen misleid en voor de gek gehouden.
  De hele bijbel staat vol over Israel en wij kunnen daar niet om heen. Zonder dit volk, voor ons geen heil….. Israel is een zegen voor de wereld!
  Ga zo door Dirk en God bless!!

 27. Jannie zegt:
  Geplaatst op zondag 14 april 2013 om 12:23

  Shalom Dirk en alle lezer(essen)s,

  Zonder het eerste testament geen tweede testament! Toen ik tot een levend geloof kwam, kwam Israël erbij. Het is onze oudste broer en Jezus was dé Jood! Dus Dirk nogmaals: ga zo door!!! Verbonden door de God van Israël, want deze God is ook onze God (Ps. 48) Hart. gr., Jannie

 28. Jeannette Koelewijn zegt:
  Geplaatst op zondag 14 april 2013 om 12:27

  Beste Dirk,

  Ik ben ook blij dat God mijn ogen opende voor Israël door andere mensen heen. O.a. door Peter Steffens. En wat een genade dat wij door Jezus zijn ingelijfd bij Israël. En dat God trouw is heb ik vooral nu door (en in) Israël gezien. En wat een prachtige taal hebreeuws is en wat een diepgang. En wat kunnen wij veel leren van onze oudste broer. Het heeft mijn geloof verdiept en versterkt. Ik hoop dat je het ook vanuit de bijbel verder gaat uitwerken.

  Shalom,

  Jeannette

 29. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 14 april 2013 om 12:33

  Sjalom Dirk,

  Dank dat je zoveel aandacht schenkt aan mijn volk. Vanuit de Joodse Messiasbelijdende zienswijze is het moeizaam om de gelovigen in kerken te bereiken. Regelmatig moet ik mijn hoofd schudden als er een dogma van de kerk dwingend voorschrijft hoe een Schriftgedeelte gelezen en geïnterpreteerd moet worden. De daaropvolgende uitleg getuigt van een tunnelvisie die geen recht doet aan het levende woord van G’d. Een beschamende vertoning is het en blijft het wanneer men willens en wetens vast blijft houden aan de dogma’s die verstikkend werken op het geestelijk welzijn van de mens.

  Wij, het Joodse volk, moeten ons wel aan de wetten houden, dat is aan ons gewoon door G’d opgelegd. De kerk distantieert zich vervolgens daarvan en predikt gewoon dat Yeshua de wet heeft volbracht en dat zij vrijgezet zijn van de wet. Het is geen dode letter maar de wet is een toetssteen van wat wel en niet geoorloofd is.

  Het welbewust loslaten van de Bron, wat al in de eerste eeuw van de gangbare jaartelling plaats vond, blijft op de een of andere manier zeggingskracht houden in deze eeuw. De kennis van het woord van G’d is toegenomen. Echter de innige band met G’d is altijd via de Joodse Messias Yeshua. De kerk heeft op haar eigen wijze invulling gegeven aan Yeshua en daar een wereldse Jezus van gemaakt. Is dat de oorspronkelijke boodschap geweest van de Joodse evangelisten en apostelen? Zij hebben nimmer de instellingen die zij van Yeshua hebben ontvangen veranderd en zijn volkomen Joods gebleven in hun dagelijkse omgang met hun tijdgenoten.

  Ik vind het namelijk niet zo vreemd overkomen als er zoveel reacties komen als je over mijn volksgenoten schrijft of voor hen opkomt. Weet en besef dat de laatste profetieën moeten worden vervuld aan mijn volksgenoten. In Zacharia staat dat 10 mannen uit de (70) volken de 4 kwasten van een Joods man zullen vastgrijpen is dat 2.800 man. Op dit moment heeft onze G’d voldoende Joodse mannen om dit heidense karwei ter hand te nemen. Vanuit ons familieboek de Bijbel.

 30. Herma zegt:
  Geplaatst op zondag 14 april 2013 om 14:03

  Ik vind het heel fijn te horen en te lezen over Israel. Ook ik heb van de Heer liefde in mijn hart gekregen voor het Joodse volk. Ik zie uit naar jouw commentaar waarin je (wederom) Gods Woord laat spreken.

 31. Margreeth Bos zegt:
  Geplaatst op zondag 14 april 2013 om 15:43

  Shalom Dirk,

  Er staat in Gods Woord (Thora) Gen. 12:3a: Ik zal zegenen wie u zegenen.
  Dank je wel Dirk dat je Israël wekelijks onder de aandacht laat komen, dat we daardoor gericht voor Israël (Gods volk) kunnen bidden. Bidt Jeruzalem vrede toe; mogen wie u liefhebben, rust genieten.
  Psalm 122:6.
  Want de HEERE zal zijn volk niet verstoten, om der wille van Zijn grote naam. De HEERE heeft immers verkozen u tot zijn volk te maken. 1 Samuel 12:22.
  Gods onmisbare zegen toegebeden.

 32. feikje de Witt zegt:
  Geplaatst op zondag 14 april 2013 om 17:05

  Als Jezus het avonmaal viert met Zijn dicipelen (voor zijn dood) dan zegt hij
  ”dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit tot mijn gedachtenis”. Dus als wij avondmaal vieren, weet dan dat de Here Jezus dat het allereerst gezegd heeft aan de twaalf discipelen. Dat was een opdracht. Er was toen nog geen ,,heiden” te bekennen. Het was een volkomen Joodse aangelegenheid. Laten wij dat altijd goed voor ogen houden. Ik vind het fijn als Dirk over Israel (Gods verbondsvolk) schrijft. De wereld doet het niet en in de kerken hoor je het bijna niet meer.
  Dank Dank!

 33. Nel Altena. zegt:
  Geplaatst op zondag 14 april 2013 om 19:22

  Beste Dirk,
  Ga door met het schrijven over Israel. De wereld moet de steen Israel heffen en zal zich daaraan bezeren.
  Zijn wij niet geënt op de Edele Olijf (Israel)? Wat zeuren we dan nog.

 34. svanhoeve zegt:
  Geplaatst op zondag 14 april 2013 om 19:25

  Amen op vrijwel alle reacties; maar reactie nr 17 is mij bijzonder uit het
  hart gegrepen. De vervangingstheologie is nog steeds springlevend, en
  neemt alleen maar toe naar mate de tijd nadert dat de Heer terug komt
  En dat is ook wel te begrijpen. Stel je voor dat God werkelijk zijn
  Volk terugzet in hun – zijn land. Dan is het voorgoed gedaan met de kerk.
  Nee niet alleen het Pausdom maar met alle kerken die nooit zullen erkennen,
  wat op het bord stond boven het kruis van onze Heer Jezus.

 35. Elly zegt:
  Geplaatst op zondag 14 april 2013 om 19:46

  Beste Dirk,

  Als je het volk Israel niet zou betrekken in je commentaren, dan zou je een halve waarheid brengen, en een halve waarheid is een leugen. Ga zo door, er zijn nog veel christenen waarvan de ogen bedekt zijn.

  Elly

 36. Rooos Hazelzet zegt:
  Geplaatst op zondag 14 april 2013 om 20:09

  Beste Dirk, dank voor het inzicht wat je met ons deelde over Israël. Wat ik wel denk is, dat onze Heer nu allereerst met zijn Gemeente bezig is. Omdat er een paar teksten zijn die daar expliciet aanleiding voor geven, namelijk Hand. 15:13-14-15 duidelijk spreekt over de volgorde van het plan van God, zowel met de Gemeente als met Israël.
  Rom. 11:25 is er ook duidelijk over n.l. er is een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen TOTDAT de volheid van de heidenen, aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal de goddeloosheden van Jakob afwenden.

  Roos Hazelzet

 37. Theo zegt:
  Geplaatst op zondag 14 april 2013 om 20:11

  Beste Dirk
  Ga zo door met over Israël te schrijven, en stoor je niet te veel aan die kritiek.
  Bedankt voor het artikel, en ga zo door.
  Veel zegen toegewenst
  Theo

 38. Lida zegt:
  Geplaatst op zondag 14 april 2013 om 21:59

  Dankbaar voor ieder geluid dat vertelt dat God met Zijn oogappel Israel een geweldig plan heeft! Hij heeft een verbond gesloten met Abram en God zal dat verbond nooit verbreken. Hij leidde Abram uit zijn vaders huis naar een land dat Hij hem wees (Genesis 12:1) en beloofde hem in vers 7 “aan uw nageslacht geef ik dit land! Ga door met schrijven Dirk, dat is ook een Hemelse opdracht, “om Sions wil niet zwijgen”. Ik ben blij met een Bart Repko, Jan van Barneveld, Joel Rosenberg en vele anderen en raad iedereen aan om zoveel mogelijk te lezen over het plan dat God heeft met Zijn volk en met deze wereld. Hoop zelf over twee weken over de muren van Jeruzalem te lopen en Israel de vrede toe te bidden en raad iedereen aan te bidden voor de vrede van Jeruzalem!
  Sjalom.

 39. Hanneke Rijkee zegt:
  Geplaatst op maandag 15 april 2013 om 9:23

  Wij vinden het juist fijn de informatie over Israel.
  Elke week kijken we naar de nieuwsbrief uit.
  Ga zo door en Gods zegen toegewenst,
  Hanneke

 40. Alida zegt:
  Geplaatst op maandag 15 april 2013 om 12:07

  Sjalom Dirk

  Gods volk moet en mag niet vergeten worden.
  Fijn dat je dat zo aangeeft.
  Gebed is heel belangrijk voor hen.
  Gods zegen toegebeden

 41. Grada zegt:
  Geplaatst op maandag 15 april 2013 om 12:18

  Shalom Dirk,
  Houd vast aan de liefde die God jou gegeven heeft voor Israël!

  De Heer zei tegen Abram: Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, Ik zal Zegenen wie jou Zegenen, wie jou bespot, zal Ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen Gezegend te worden als jij. Gen. 12:1-4.

  Grada

 42. Jannie B. zegt:
  Geplaatst op maandag 15 april 2013 om 12:27

  Dirk,

  Het kan me niet vaak genoeg over Israël gaan. Ik heb gelukkig ook een grote liefde voor Israël gekregen mede dankzij het Holland-Koor waar ik deel vanuit mag maken.
  Ik volg de lezingen over Israël zo vaak als ik kan en bid voor alle medewerkers van Christenen voor Israël en voor jou als een gift van God voor je duidelijke en liefdevolle nieuwsbrieven om nog zoveel mogelijk mensen te bereiken over het heerlijke nieuws uit het woord van God. Ga zo door Dirk want dat hebben wij en Israël nodig, we worden daarin gezegend. We mogen nu niet zwijgen.
  Er wordt ook een mazzeltov-tour georganiseerd in de maanden april en mei voor en over Israël ivm. hun 65-jarig bestaan. Wat een geweldige opsteek voor Israël. Dat kan nog steeds en daar moeten we toch dankbaar gebruik van maken door deze mogelijkheden aan te pakken en/of te bezoeken als we dat kunnen.
  Shalom,

  Jannie B.

 43. B.Melissen zegt:
  Geplaatst op maandag 15 april 2013 om 13:42

  Beste Dirk,

  Ik ben blij dat wij grote bewondering hebben voor Israel en ik wens jou heel veel wijsheid toe
  met het schrijven van deze leerzame berichten. BEDANKT.

  Wat een klein land is Israel. De hele wereld maakt zich er druk over, dat alleen is al heel bijzonder, ook al hebben alle joden de Here nog niet aangenomen als hun Heer en GOD, het is GODS volk.
  De wereld is niet bang voor dat land en voor die mensen met die bijzondere wijsheid.
  Zouden al die vijanden van Israel toch bang zijn voor Onze Heer en GOD?
  Hij is DE VREDEVORST, wat zijn die machthebbers toch dom.

 44. J. Goudappel zegt:
  Geplaatst op maandag 15 april 2013 om 19:47

  Beste Dirk,

  Kritiek is wat Israel betreft ook bij ons bekend.
  Maar Dirk, wij staan ook achter jouw visie en waarderen dit.
  Ga zo door met dit “GEZEGENDE” werk; totdat “JEZUS” komt en alle dingen nieuw maakt !!!

  Shalom, Janny en Jan Goudappel

 45. Geertruida zegt:
  Geplaatst op maandag 15 april 2013 om 20:33

  Beste Dirk,
  Ga zo door te schrijven over Israel. Ik deel je liefde voor Israel en bid dagelijks voor Gods volk. Je stukjes over Israel vind ik altijd erg goed. Ga zo door!
  Wie Israel zegent zal gezegend worden.

  Gods zegen en nabijheid toegewenst.

  Geertruida.

 46. Willy zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 april 2013 om 19:30

  San, u eindigt met de zin: en wat een oordeel wacht er hen die het Joods volk haten! daar kon u zich nog wel eens in vergissen. God is namelijk een God van liefde. Oordeelt niet, opdat gij niet veroordeelt zult worden…..

 47. Trees zegt:
  Geplaatst op woensdag 17 april 2013 om 11:37

  Beste Dirk,
  Wat een mooie uiteenzetting over Israel! Mijn moeder heeft mij de liefde voor het Joods volk bijgebracht. Vanuit de christelijke gereformeerde kerk is er altijd voor Israel gebeden en ook vanuit andere reformatorische kerken was/is er veel liefde t.a.v. het Joodse volk. Deze liefde heb ik gedurende vele jaren gemist in Evangelische en Pinksterkerken; de laatste jaren komt hier gelukkig verandering in. Dat hoop ik ook voor vrijgemaakte kerken. Voor reactie nummer 17 breng ik deze nuancering aan waar geschreven wordt over alle reformatorische kerken.
  Shalom Trees

 48. Roos v zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 april 2013 om 0:19

  Beste Dirk Dank je wel dat je doet wat GOD in je hart legt/zegt.
  Ik heb het net pas gelezen, Ik was namelijk in Israël , en heb daar prachtige dingen beleefd.
  God waakt over zijn land. Heb het feest op straat meegemaakt van de Onafhankelijkheidsdag, geen goed woord, het land is en blijft afhankelijk van God. Maar o wat een vreugde, zoveel mensen, ouders met kleine kinders, jonge mensen, soldaten, conservatieve joden, een rabijn, ik liep er in de avond tussen, men was vrolijk en ik voelde mij volkomen veilig, in het land van God.
  Ik was in de grote Synagoge, en bij een messiaanse dienst, en overal ontmoette ik Gods geest.
  Dus JA, het is Gods wil, bid voor en zegen Zijn Volk en land.
  Dus Dirk shalom en dank voor wat je ons meegeeft.

  Roos in 1940 vernoemd naar een klein Joods meisje.

 49. Pernilla zegt:
  Geplaatst op zondag 28 april 2013 om 11:39

  Hallo Dirk, ik ben altijd blij met de stukjes die je over Israel schrijft. Dit is verfrissend en laat ons de andere kant zien van wat er in de media wordt gebracht. Dit is nodig, want de media brengt het nieuws eenzijdig en altijd in het voordeel van de vijanden van Israel. Ga hiermee door!

 50. JanRene zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 september 2013 om 21:29

  ‘Het volk Israel komt terug in ongeloof, dat kan toch niet van God zijn,….

  Een Christen heeft volgens mij maar EEN waarheid, ware toetssteen:

  Als het van GOD is, dan staat het reeds van ouds meermalen duidelijk in Gods Woord voorzegd.

  Een prima Bijbels gedocumenteerd boek hierover is m.i.: Met Israel op weg naar de eindtijd: door Jan van Barneveld.

  O.a. Het gehele hoofdstuk Ezechiel 36 gaat over de verstooiing, terugkeer en geestelijk herstel van het Joodse volk.

  De HEERE geeft ook nadrukkelijk aan, wat ZIJN bedoeling met dit alles is:

  Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere HEERE, het zij u bekend! Schaamt u en wordt schaamrood van uw wegen, gij huis Israels! Ez. 36:32

  Maar waarom dan wel?

  Dan zullen de heidenen,…., weten, dat Ik, de HEERE, de verstoorde plaatsen bebouw, en het verwoeste beplant.
  Ik, de HEERE, heb het gesproken en zal het doen. (Ez.36:36)

  Daarenboven zal Ik ….. ze (Joden) vermenigvuldigen …, alzo zullen de eenzame steden vol zijn van mensenkudden;
  en zij (heidenen) zullen weten, ………. DAT IK DE HEERE BEN (Ez. 36:37-38)

  Alles wat God doet, ook in mijn leven, is erop gericht, dat ik zal weten: dat GOD de HEERE is, opdat ik mij bekere.

  want:

  …… Hij is lankmoedig jegens u, (en mij)
  daar Hij niet wil,
  dat sommigen verloren gaan,
  doch dat allen tot bekering komen. (2 Petr. 3:9b)

 51. Tonnie Pellikaan zegt:
  Geplaatst op zondag 6 juli 2014 om 23:13

  Dag Dirk

  In Jesaja 43:8 staat dat God het blinde volk terug brengt. Heel spannend wanneer Hij hun ogen opent!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden