Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Geen kerkmuren… (30 reacties)

Geplaatst op donderdag 18 april 2013, 17:04 door Dirk A A

Het mooie van deze website is dat hier geen kerkmuren zijn. Lezers uit alle kerken en gemeenten, uit Nederland en waar ook ter wereld, zijn hier welkom om één te zijn in de Naam van de Here Jezus, zoals een prachtig lied zingt. Wat een genade van God dat de huidige techniek het mogelijk maakt elkaar zo te ontmoeten, te bemoedigen, te troosten en soms te vermanen, als dat nodig is.

Het is bemoedigend om te weten dat het voor de Here niet uitmaakt tot welke kerk of gemeente we behoren. En ik weet dat er ook lezers zijn die niet bij een gemeente zijn aangesloten.
Het gaat erom dat we de Here Jezus kennen. Dat is het allerbelangrijkste. Het is heerlijk en verrijkend om geestelijke verbondenheid te ervaren met broeders en zusters uit zoveel verschillende kerken en gemeenten, van de Gereformeerde Gemeenten tot de Pinkstergemeenten aan toe, om er maar eens twee te noemen. Dan vallen kerkmuren weg.
Tussen twee haakjes: na dit leven, als we voor altijd bij de Here mogen zijn, dan zijn er gegarandeerd zeker geen kerkmuren meer. Dat mag ons hier al wel wat bescheidener doen zijn.

In de huidige samenleving hebben we elkaar steeds meer nodig als christenen. Overal. In de media, de politiek, het kerkelijke leven, het onderwijs, de zending, evangelisatie, hulpverlening, de wetenschap, het zakenleven. Of het nu om de koopzondagen, het verbod op smadelijke godslastering, het dreigende verbod op zogenaamde ‘weigerambtenaren’ of steun aan Israel betreft.
Christen-zijn in het open veld. De tijd is aangebroken dat we ons niet langer de luxe kunnen permitteren om gescheiden op te trekken. En toch doen we dat nog veel te vaak!

We hebben elkaar nodig, ook als een getuigenis naar de wereld toe. Het wekt alleen maar weerstand wanneer de christenen, kerken en gemeenten elkaar de tent uitvechten. En dat komt voor, helaas. Ik weet het van sommigen van u, van de pijn en het verdriet wat daardoor is veroorzaakt.

Geestelijke eenheid kunnen we onmogelijk zelf tot stand brengen. De Here Jezus wist dat al, Hij bad in Johannes 17 tot Zijn Vader, dat allen die in Hem geloven, ‘opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.’

Sommigen beweren in hun eentje te kunnen geloven en geen kerk of gemeente nodig te hebben. Omstandigheden kunnen ertoe hebben geleid dat je een tijdje niet bij een gemeente bent aangesloten, toch geloof ik dat we elkaar nodig hebben.
Prachtig is het te lezen wat Paulus schrijft in Efeze 3:18 en 19: ‘…opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.’

Eerst bidt Paulus in Efeze 3 dat de (pasbekeerde) gelovigen in Efeze naar de rijkdom van Gods heerlijkheid met kracht gesterkt zullen worden, door Zijn Geest, in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in hun harten zal wonen en dat zij in de liefde geworteld en gefundeerd zullen zijn.
Dan zullen we, samen met alle heiligen, al Gods kinderen uit zowel het Joodse volk als de heidense volken, de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte van de liefde van Christus kennen. We hebben elkaar nodig. De één ziet dit, een ander dat en met elkaar gaan we meer zien en proeven van Gods volheid.

Daarom is het zo bijzonder dat duizenden gelovigen uit zoveel verschillende kerken en gemeenten, uit tal van landen, wereldwijd, elkaar ontmoeten op deze website en ook de bijbehorende Nieuwsbrief lezen. Paulus bad dit gebed ook voor ons. En hier, op dit ontmoetingspunt op internet, wordt zijn gebed een beetje verder vervuld.

Ik ervaar dat als een gave van God. Het doet mij de Here aanbidden als iemand vertelt de Here Jezus beter te hebben leren kennen door wat hij/zij gelezen heeft. Weer iemand anders laat weten bemoedigd te zijn door een reactie op de site en weer een ander schrijft dat de Here een bepaalde tekst op het juiste moment heeft gegeven via de Nieuwsbrief of de website.

David Stern, een gelovige uit de Joden, schrijft in zijn verklaring ‘Jewish New Testament Commentary’ bij dit vers: ‘De breedte van Jezus’ liefde zie je in de Evangelieverhalen. De lengte wijst erop dat Zijn liefde altijd zal bestaan. Omdat Zijn liefde ook hoogte heeft, kan het iemands geest in Gods tegenwoordigheid brengen en vanwege de diepte is Gods liefde er ook in ons meest verschrikkelijke leed.’ Dat is zo mooi gezegd!

Het kennen van de liefde van Christus gaat de kennis te boven, zegt vers 19. En met kennis verwijst Paulus hier wellicht naar de gnostiek, die in Paulus’ dagen een grote invloed had. In de gnostiek kreeg gnosis de speciale betekenis van mystieke kennis over de verborgen aard van de werkelijkheid, van God en van de mens. Slechts een select gezelschap zou over die kennis beschikken.

De Bijbel leert echter dat de volheid van God de Vader in Jezus Christus woont, aldus Kolossenzen 1:19 en 2:9. En omdat Christus in de gelovigen woont en gelovigen in Christus zijn, hebben ook zij de volheid van God ontvangen. Wat een geestelijke rijkdom!
Dan ga je Hem loven met de woorden uit de volgende twee verzen: ‘Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen’ (Efeze 3:20 en 21).

Dirk van Genderen

30 Reacties

 1. San zegt:
  Geplaatst op donderdag 18 april 2013 om 17:45

  Beste Dirk,

  Het is waar dat wij elkaar steeds meer nodig hebben.Maar dat wil de Here ook. Wij zijn leden van het Lichaam van Christus (zie 1 Korinthe 12:13, 14). En het is ook zo dat de kerkmuren niet de eenheid bepalen maar de Geest die in ons woont. Daarom kunnen wij broederliefde voor elkaar opbrengen, omdat de liefde van Christus in ons woont. Wij geven het beste van onszelf aan elkaar, zodat de Gemeente opgebouwd wordt. De Here gaat met ieder ook een eigen persoonlijke weg en het ons behoud zit niet in uiterlijkheden als meer in een verbroken en verbrijzeld hart, wat de Here een welgevallige offerande is. Zie Psalm 51:19 en Lucas 18:13. De Here heeft veel meer te geven dan wat de wereld ons te bieden heeft, zegt een lied van Johannes de Heer. En alhoewel wij van het leven mogen genieten, wacht ons een mooier en beter toekomst dan wat wij op aarde ooit kunnen ervaren. Zijn genade is beter dan het leven. En wij mogen in dit leven al een voorsmaak hebben van de toekomende heerlijkheid. Daarin kunnen wij ons verblijden dat wij onze God en Here zullen zien, als Hij komt op de wolken. En wij mogen daarop hopen, omdat Hij ons nooit zal teleurstellen. Zie Romeinen 10:11.

  Groeten van San

 2. angela zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 april 2013 om 10:07

  Ik heb altijd gedacht bij het gebed over een zijn in Johannes 17, dat daar werd bedoeld dat Joden en gelovigen uit de heidenen een zouden zijn, zoals Jezus een is met Zijn Vader. Wat wij de afgelopen jaren zien, is hoe Joodse mensen hier over God komen vertellen en Jood en christen samen optrekken, lijkt dan op een verhoring van dit gebed.

 3. Ted zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 april 2013 om 21:44

  Tja, waar vind je nog een kerk/gemeente die aan Het Woord van God vasthoudt? Of ze besprenkelen baby’s of ze gebruiken titels bij het dopen of ze hebben een vrouwelijke prediker. Of men aanbidt een mens; de paus. Men zet de Heilige Geest buiten werking door bijvoorbeeld de kerkenraad. Men durft zonden niet meer zonden te benoemen (zoals homofilie, roken, drinken, mannen in vrouwenkleding en andersom, mannen met lang haar, vrouwen met kort haar). Waar durft men het nog van de kansel te zeggen? Waar vermaant men nog? In deze tijd kan het niet meer, want men zegt dat je oordeelt… Waar is de heiligheid voor God?

  Doet mij denken aan Openbaring 3; waar men Jezus letterlijk buiten de deur heeft gezet. Hij klopt om binnengelaten te worden. De tijd is nabij mensen! Zeer nabij. We leven echt in het einde der tijden. Maar het was reeds voorzegt. ‘Zal ik nog geloof vinden als ik terugkom?’, vroeg Jezus zich af.
  Het is zoals in de tijd van Noach; slechts weinig zielen werden gered! Vlucht weg uit babylon. Ga in de ark, ga in Jezus, Hij redt! Ditmaal zal het geen water zijn, maar vuur!
  Houd toch niet vast aan tradities, maar blijf bij Het Woord! Jezus = Het Woord (John 1).

 4. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 april 2013 om 12:09

  Beste Dirk

  Jaren, ja zelfs eeuwenlang hebben we ons de luxe kunnen veroorloven om gescheiden op te trekken. Ik denk dat de huidige tijd ons letterlijk dwingt om tot elkaar te komen met daarbij in acht nemend verschillen van inzicht en (godsdienst)beleving, maar wél als dat ene lichaam. Uiteraard kunnen kerken en gemeenten die dwaalleren verkondigen zich níet bij dit geheel aansluiten.
  Het is wel onze taak als lichaam om ook deze mensen (weer) op het rechte spoor te krijgen door hen te vermanen op de wijze zoals dat in Gods Woord staat beschreven.

 5. Astrid Mathot zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 april 2013 om 13:53

  Dag Dirk,

  Sinds vierenhalf jaar zit ik in een christelijk gereformeerde gemeente, die een behoorlijke evangelische tik heeft, te Amsterdam. Van beide richtingen het beste. Je kunt je baby er laten dopen, of opdragen. Je kunt belijdenis doen, of groot gedoopt worden. Maakt niet uit. Verder mag er geprofeteerd worden, al is het zo dat dit niet zo veel gebeurt. Er komen sinds het 6 jarig bestaan steeds nieuwe gelovigen bij, uit alle volken. We zijn multi-cultureel en dat gaat prima. We moesten vorig jaar zelfs een tweede dienst beginnen (het gebouw is niet supergroot). Kortom, het is mogelijk om in deze tijd een goed lopende kerk te hebben, die niet star en dogmatisch is en nieuwe mensen bereikt.

 6. Aliyah zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 april 2013 om 14:33

  Dirk, als het even mag, eerst een reactie over de toenemende werkeloosheid en hoe moeilijk dat is geen betaalde baan te hebben en hoe gemakkelijk mensen ontslagen worden; in Jahweh’s Koninkrijk ben je nooit werkeloos er is áltijd werk en wat je voor Jahweh, de Heere God doet heeft eeuwigheidswaarde.

  Bij dreigen van ontslag, bij werkeloosheid: vertrouw erop dat de Schepper je niet zal verlaten, of laten vallen, Hij zal voorzien!
  Geld brengt geen geluk, maar geld is wel een middel waardoor dingen bereikbaar voor je zijn, gewoon de dingen die je nodig hebt en dan spreek ik nog niet eens over luxe! Niet het vele is goed, maar het goede is veel!

  Laat alle mensen in deze graaicultuur en het alsmaar willen hebben, hebben en hebben, hier eens bij stilstaan en wat zegt de Bijbel hierover?
  Moeilijke omstandigheden: voor christenen die het heel moeilijk hebben: geloof en geluk hangen níet af van de omstandigheden waarin je leeft, hoe moeilijk de omstandigheden kunnen zijn, maar bedenk dat geloof je geluk is!!!

  Shalom

 7. Hendrik zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 april 2013 om 14:48

  Ook Karel van Oordt zag met groot verlangen uit naar de eenheid van de kerk (zie Israël actueel). Hij was gestempeld door het Reveil. Laten we tot God bidden om een nieuw Reveil. Waarin dan ook Israël in de kerk de plaats krijgt die haar toebehoort. Ik kerk zelf bij de HHK in Staphorst, bid ook voor onze gemeente dat ze de plaats die God aan Israël heeft gegeven mogen zien. God zegene u allen.

 8. Wolter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 april 2013 om 15:35

  Hallo,
  Bij het zoeken van een juiste kerk moet je letten op goede prediking, de juiste bediening van de sacramenten en op de historie van de betreffende kerk. Bij dat laatste bedoel ik dat een kerk in de historie een goede weg moet zijn gegaan. Het maakt, mijns inziens, dus wel degelijk uit van welke kerk iemand lid is.

 9. J.Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 april 2013 om 16:34

  De tijd is nabij dat de Heilige Geest de menselijke “waarheden” van de diverse denominaties gaat wegnemen om die te vervangen door die ene echte goddelijke WAARHEID, namelijk Jezus Christus, die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
  William Booth (1829-1912) heeft tijdens zijn leven ondermeer de volgende uitspraak gedaan:
  “Wat is het grootste gevaar? Een Christendom zonder de Heilige Geest, een Christendom zonder Jezus Christus, vergeving zonder bekering, verlossing zonder wedergeboorte, wèl een hemel maar geen hel.”

 10. Peter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 april 2013 om 17:30

  Dirk, als reisleider van een christelijke organisatie heb ik eens een gedicht voorgelezen, waarin staat dat we allemaal door de “doodsrivier” naar de “overkant” gaan. (vgl: Jordaan) We nemen niets mee, laten onze “brevier”, onze “ballast”, onze “kerk” enz. achter ons. We stappen het water in en we komen in witte klederen aan de overkant. We kunnen niets meenemen. Alle verschillen tussen de diverse kerken vallen weg en we worden door de Heer Jezus aan de overkant ontvangen. Al onze “ballast” blijft in de rivier achter: we nemen niets mee. Er is te weinig ruimte om dit gedicht te plaatsen. Helaas waren enkelen die mij kwalijk namen dat de geschriften van Calvijn enz. en de overleveringen hiermee
  verdwenen. Ik liet het maar zo. We gaan allemaal, als de Heer niet komt, naar de “overkant” en kunnen niets meenemen, want alles blijft achter in de rivier.

 11. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 april 2013 om 18:07

  Sjalom Dirk,

  Geen kerkmuren meer? Wel, christelijk Nederland poldert er maar op los en iedereen zoekt zijn eigen weg daarin. De ene zegt: bij mij moet je wezen, de andere roept: kom je in die gemeente …! Het roer is nog steeds niet om en iedereen vaart maar lekker door elkaar heen. Met een vaantje in top kan je direct herkennen bij welke kleur het beste bij je past. Een veelkleurig pallet van gelovigen die een doel hebben: de overkant bereiken. Daarbij stel ik de vraag: waar is die overkant als iedereen door elkaar heen vaart en haar kleur bekent?

  Is de luxe om gescheiden op te trekken wel geboden? Zegt Yeshua zelf niet dat wij allen een moeten zijn. Dat een zijn wordt zo vaak door velen gebruikt om in afzondering van de rest door te varen. Nee, die andere hoort niet bij onze kleur of smaak. Het vooroordeel komt uit op een uitsluiting van de ander. Is dat wat Yeshua bedoelde? Ik denk het niet. Wat heeft Hij moeite gedaan om mijn volksgenoten op te zoeken omdat de leiders van mijn volk in die dagen een andere boodschap verkondigden. Toen was dat niet zo verheffend te noemen.

  Gelukkig merkt Angela terecht op dat mijn Joodse broertjes hier de Bijbel komen uitleggen. Voor velen onder u is dat geheel nieuw, onwennig omdat het zo typisch Joods is. Maar ja, wij putten uit ons eigen familieboek de Bijbel. Als gastspreker verbaas ik mij telkens weer over de reacties die ik krijg wanneer ik vanuit de systematische Joodse Messiasbelijdende hermeneutiek een preek mag houden….

  Bij de bestudering van de Bijbel komen zaken aan het licht uit de diepte van de Hebreeuwse grondtekst. Iedere prediker moet zich bewust worden dat de diepte in de tekst altijd een herontdekking is van het Woord van G’d wat in de context is verweven.

  Mijn respect gaat uit naar een collega predikant, die mij toevertrouwde dat de Messiasbelijdende Joden een grote voorsprong hebben vanuit hun Bijbelkennis. Heel eerlijk vertelde hij mij dat zijn universitaire opleiding daar onvoldoende kennis van heeft…. Veel dank voor deze eerlijke bekentenis…

 12. Jenny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 april 2013 om 19:03

  Beste lezers, al ruim 30 jaar ontmoeten christenvrouwen uit allerlei bijbelgetrouwe gemeenten en daarbuiten elkaar in plaatselijke afdelingen en op landelijke ontmoetingsdagen. Daar beleven we een stukje hemel op aarde: geen kerkmuren meer. Daar zijn we één in de Here Jezus Christus en bemoedigen we elkaar vanuit het Woord. Zie onze website: De christenvrouw!

 13. Antoon Koornstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 april 2013 om 19:18

  Beste br. Dirk, heel hartelijk dank voor je pleidooi voor de Eenheid van de Gemeente, maar we mogen
  daarbij niet voorbij gaan aan een aantal belangrijke punten waarover Ted schrijft! Ik moet hierbij denken aan wat Paulus schrijft aan de gemeente van Efeze 2: 19 – 21. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoesteen is. In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend op tot een tempel in de Here, in wien ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods! Het luister zeer nauw, in 1 Cor. 3:10. Maar een ieder zie wel toe hoe hij daarop voortbouwt. Ik heb steeds meer de indruk dat men vandaag, goed bedoeld, aan bovenstaande opdracht en
  waarschuwing vanwege de drang naar een georganiseerde eenheid hieraan voorbij gaat. Veelal niet beseffend dat aan ‘s Heren zegen alles geleden is!

 14. Aalt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 april 2013 om 20:18

  Beste lezers, Vanwege het ontstaan van de PKN ben ik lid geworden van de Gereformeerde Gemeente.
  In het dorp waar ik woon, gaan mensen van verschillende kerken heel goed met elkaar om. Ik ervaar de muren niet als een probleem. We kunnen toch nooit met z’n allen in één gebouw. We moeten niet teveel roepen over kerkmuren en zo. Zodoende accentueer je het juist. En dan geef je het júist veel negatieve aandacht. Zeg gewoon: wat fijn dat er zo veel gemeenten zijn waar Gods Woord wordt gepreekt. Heb meer geloof in de macht van God, en in de kracht van Zijn Woord, en in de kracht van het Evangelie van Jezus Christus. Hem is immers gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij zorgt dat Zijn gemeente thuiskomt!!!! Ga gewoon iedere dag van de week, ook de zondag, op een goede, christelijke manier om met je buren, de mensen in je straat, de mensen die je tegenkomt in de winkel. Praat over de bijbel en over Christus. Laat zien dat je een gelukkig leven hebt als christen. Dan gaat het echt niet meer over de instituten.
  Kom op, mensen, niet in dat piekeren over de soorten gemeenten e.d. blijven hangen. Hoofd omhoog.
  Veel lezen in de Bijbel, en veel bidden. In de binnenkamer!

 15. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 april 2013 om 20:25

  Beste Dirk,

  Het is goed dat wij beseffen dat wij maar beperkte mensen blijven. Daarom heeft niet een gelovige voor 100% bij het rechte eind. God wil voorkomen dat wij menen dat wij de wijsheid in pacht hebben en zijn om die reden ook op elkaar aangewezen. De een krijgt op het ene meer licht dan een andere. Er staat in de Bijbel dat wij niet eigenwijs moeten zijn en bereid zijn om ons te laten corrigeren in de goede richting. Laten wij daarom ook niet vasthouden aan menselijke instellingen maar gehoorzaam zijn aan het Woord. Dan vallen als vanzelf de scheidingen van een denominatie weg. Belangrijk is dat wij ons laten leiden door de Geest. De Here zal later niet vragen of wij menselijke instellingen hebben nageleefd maar of wij naar onze naaste hebben omgezien. De hele Bijbel wijst naar Jezus en Hij heeft toen Hij op aarde rondliep het goede voorbeeld gegeven aan liefde en barmhartigheid. Het is een karaktertrek van God: barmhartig-zijn want God is liefde. Wij kunnen als gelovigen een tegencultuur opwerpen tegen de hardheid van deze wereld die alleen nog maar harder wordt, door een te zijn en de ander uitnemender te achten dan onszelf. Zie Filippenzen 2:3. Vaak merk ik ook dat veel gelovigen aan elkaar klitten in hun eigen gemeente en niets van andere denominaties willen hebben. Dat hoort niet zo te zijn. Want de hele wereld dient de afgoden van deze tijd zoals: geld en status en als God gelijk willen zijn. Zie Genesis 3:5. Dat zijn belemmeringen voor de eenheid in de Geest. De Here zegt om die dingen uit ons leven weg te doen. En een verbroken en verbrijzeld hart te hebben.

  Groeten van San

 16. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 april 2013 om 21:14

  Beste Dirk…als ik de reactie van Ted lees dan zal er niet snel een eenheid zijn. Wij zijn allemaal in zonde geboren. Het lijkt mij dat hij te snel oordeelt. Om alles gelijk te vermanen, sluit je een ieder uit. Inclusief jezelf, want niemand is zonder zonde. Belangrijker is degene te overtuigen de juiste leer te bewandelen. Het is makkelijk om onze zondes in praktijk te vermengen met christelijke waarden. Overtuigen en getuigen. Daar is geduld, bidden en de heilige geest voor nodig.

 17. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 april 2013 om 21:58

  Het was dit stukje Bijbel: de brief aan de gemeente van Sardis, die mij deed beseffen dat “de ware gemeente” dwars door ALLE denominaties heen gaat.
  Openbaring 3:
  “2 Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven, want Ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. 3 Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen. 4 Doch gij hebt enkele personen te Sardes, die hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn.
  5 Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.
  6 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.”

  Hier gaat het om een gemeente (waarschijnlijk ook “gemeenten”!!!) die niet “VOL” worden bevonden, “wijze maagden” die wel hun kannetje vol hebben, maar OOK (!!!!) slapen! Wie daar niet aan meedoen, hebben tot taak onze medechristenen “wakker te schudden”!! Tot taak hebben om anderen te bemoedigen en af te houden van ons huidige “doemdenken”!! Huil niet mee met de wolven is de boodschap, want wij zijn de schapen, nu moeten we nog de herders bemoedigen dat “wij” (de schapen!!) er ook nog zijn!!! Wie bidt er tenminste nog voor zijn voorganger of predikant??? WIJ zijn de kerk of de gemeente!!! Wijs nooit naar anderen, want dan wijzen drie vingers naar jezelf!!
  Hierin zie ik een verwijzing naar Hemelvaart!! Joh. 17, het hogepriesterlijk gebed:
  “24 Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt – Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld.” De volgende twee prachtige verzen konden hier helaas niet meer bij.

 18. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zondag 21 april 2013 om 0:40

  Ik ben het helemaal eens mat #14 Aalt. Alle leden tesamen vormen 1 lichaam, het oor hoort, het oog ziet, de handen helpen, de voeten lopen, enz…. misschien is dat de bedoeling want er is geen ding eender in het Koninkrijk Gods en ook niet in de schepping. Eens zal de Heere alles volmaken.

 19. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 21 april 2013 om 8:31

  Beste Dirk,

  Dit verhaal en pleidooi van jou, om ons Christen-zijn, meer gezamenlijk (uit welke Christelijke kerkgemeenschappen wij dan ook zijn), te laten zien en horen buiten de kerkmuren in het Open-veld, is mij uit het hart gegrepen. Maar dit is jou wel bekend. Voor mij is dit een “ingegeven” taak, zie google: 31 Oktober 1999, mijn bevrijdingsdag.
  De oecumenische gedachte begint voor ons Christenen, door eerst vanuit ons hart, schuld te erkennen en woordelijk ons Christen-zijn te BELIJDEN in de diverse kerkgebouwen. Maar GETUIGEN van ons Christus-zijn, moeten wij toch gezamenlijk, daadwerkelijk laten zien en horen en in praktijk brengen buiten de kerkmuren in de maatschappij, in het gezin, op het werk, de politiek (CDA, CU, SGP fuseren, vooral nu de Christelijke politiek zo aan het afbrokkelen is). In de grote wereldwijde hulporganisaties is de oecumenische gedachte al heel goed merkbaar, want daar doen alle kerkgenoodschappen en ook niet kerkelijken aan mee.
  Een oecumenisch denkende Christen met een “taak” Hub.

 20. martha zegt:
  Geplaatst op zondag 21 april 2013 om 9:02

  Wat fijn dat je schrijft over dit onderwerp!
  De volheid in Christus, daar mogen wij vol van zijn.
  Als vrienden een andere kerkkeuze maken ga ik ook twijfelen. Na ziekte ga ik twijfelen, zit ik wel goed? Maar we mogen weten dat de kerk geen muren heeft!!

  Dat is een grote troost, waar Jezus bidt ‘opdat zij allen een zijn’ mogen wij ons best doen en steeds meer samen werken in het werk wat er te doen is hier op aarde. Dat is nogal wat!

  Terwijl ik aan het genezen ben en vrijwilligerswerk zoek, merk ik dat er zoveel te doen is!
  God wil ons een innerlijk geven dat op Hem lijkt. Wij mogen liefhebben en Zijn liefde doorgeven in woord en daad.

 21. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 21 april 2013 om 21:23

  Wij christenen hier in Nederland moeten gezamenlijke bidstonden houden waarin gebeden wordt voor ons land, ons volk, voor onze overheid en ook voor Israël. Want de tijden zijn buitengewoon ersntig: oplopende werkloosheid, de economische depressie die erger wordt, een niet-christelijk VVD/PvdA-kabinet, spanningen in het Midden-Oosten, enz.!

  Alleen bekering en terugkeer tot de Heere God redt ons uit de crisis!

 22. Willy zegt:
  Geplaatst op maandag 22 april 2013 om 19:20

  ‘Moi’, U schrijft dat we hier een niet-christelijk VVD/PvdA kabinet hebben. U had natuurlijk het CDA aan de macht willen hebben, alsof die het zo goed hadden gedaan…. Het CDA dat Moslims binnen zijn partij heeft, en zich daar ongeloofwaardig mee heeft gemaakt. Bovendien wilde het CDA samen gaan met Moslims, die het bestaan van Jezus als Gods Zoon ontkennen……

 23. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 23 april 2013 om 12:25

  Beste Dirk

  Ik reageer even op wat Willy schreef naar aanleiding van Moi z’n reactie. Ik ben het helemaal met Willy eens. Het CDA kan je niet (meer) als christelijke partij beschouwen sinds ze het nodig vonden om moslims binnen hun gelederen toe te laten. De afgod allah kan volgens het CDA moeiteloos (een beetje oneerbiedig gezegd) door één deur met de Here God. De ChristenUnie heeft dit niet gedaan en zal dat hopelijk ook nooit doen. Toch heb ik gemerkt dat toen de fusie van RPF en GPV een feit was er toch wel iets veranderde. De RPF was al heel lang wat linkser dan het GPV en in mijn beleving (maar ik kan het natuurlijk mis hebben) overheerste na de fusie dat linkse karakter. De SGP is onverminderd dezelfde en zal dit ook blijven.

 24. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op woensdag 24 april 2013 om 14:16

  Als ik de Reacties lees van Willy en Robbert, dan zijn wij nog veraf van de oecumenische gedachte en de vermaning van Jezus in Joh. 17: Opdat zij allen één zullen zijn…………. dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U mij gezonden hebt. De oecumenische gedachten is in mijn visie: Het woordelijk BELIJDEN van ons Christelijk geloof doen wij in de verschillende kerkgebouwen of gemeenschappen, maar het GETUIGEN van ons Christen zijn, zullen wij toch GEZAMENLIJK in éénheid, ieder op zijn plek met gegeven capaciteiten, daadwerkelijk moeten laten zien en horen in de maatschappij, ook in de politiek. Als lid zijnde van het CDA heb ik al diverse keren de C. (van Christelijk) bij het hoofdbestuur laten horen, ook om de fusie met CU en SGP. Willy en Robbert, Uw oordeel over het CDA, dat het geen Christelijke partij meer is, vind ik ook niet Christelijk. Wat doet U aan Jezus oproep: Dat zij allen één mogen zijn? Vooral nu in de afbrokkelende Christelijke politiek. Hub.

 25. Robbert zegt:
  Geplaatst op woensdag 24 april 2013 om 20:27

  Beste Hub

  U zult toch ook wel toegeven dat het christelijke karakter van het CDA nog maar weinig voorstelt. Wie laat er nu toch moslims die de afgod allah aanbidden toe in een zichzelf christelijk noemende partij? Dat we ons christelijk geloof belijden in verschillende kerkgebouwen en gemeenschappen daar is niets op tegen. Waar ik wel op tegen ben is het feit dat er soms zonder enige scrupules diensten belegd worden waarbij bijvoorbeeld een hindoe priester, een iman en een dominee voorgaan.

 26. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 25 april 2013 om 12:14

  Robbert,
  Ik ben nu al 13 jaar lang CDA-bestuurslid op lokaal niveau en van het begin af, heb ik mij als mede-samensteller van het verkiezingsprogramma genoemd: De waakhond van de C. van onze partij.
  Ik heb vele “mistoestanden” aan de kaak gesteld, ook bij het hoofdbestuur. Maar na al die jaren zijn de Christelijke normen en waarden in de maatschappij en ook in het CDA tot een dieptepunt gedaald. Ik voel mij dan ook nu steeds vaker: Een “blaffende” in de woestijn.
  Maar ik ervaar ook steeds meer, dat de oecumenische gedachte steeds meer ter sprake komt en in praktijk wordt gebracht. Gemeenschappen en Christelijke websites, die hun Christen-zijn daadwerkelijk laten zien en horen, buiten de kerkmuren in de maatschappij en ook in de Christelijke politiek. Robbert ik blijf dus doorgaan met “blaffen” binnen het CDA en ervaar dit als een ingegeven “opdracht” om als frontsoldaat te werken voor Gods-vredesrijk dat weldra komende is. Hub.

 27. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 25 april 2013 om 16:21

  Beste Hub

  Dat ‘blaffen’ kan ik alleen maar toejuichen. Hopelijk herkend het CDA ook dit geluid zodat ze van hun dwaalweg af zullen raken.

 28. Willy zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 april 2013 om 20:08

  Helemaal met je eens Robbert, dat er geen diensten kunnen worden gehouden waarin een imam en een dominee voorgaan. Het is gewoon waar: Allah is niet onze God, Islam ontkent het bestaan van Jezus als Gods Zoon. Jezus Zelf zegt immers: IK ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door MIJ. Het gegeven dat het CDA geen Christelijke partij is, daar hebben ze het zelf naar gemaakt door Moslims binnen hun partij te hebben. Men kan nu eenmaal niet twee heren dienen. Hub, u hebt misschien een missie, maar die heb ik ook, ik laat nooit Jezus verloochenen, zoals het CDA dat doet en dat heeft niets met oordelen over het CDA te maken. Joh. 17: opdat zij allen één zullen zijn……. Is hier op niet van toepassing, was het maar waar……

 29. k kramer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 mei 2013 om 18:30

  Een vraag: waar kan ik in de BIJBEL lezen dat DE HEERE op de Olijfberg terug komt. Ik lees in de BIJBEL
  dat HIJ op de wolken komt en ieder oog zal hem zien.

 30. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 mei 2013 om 20:11

  Reactie van Dirk van Genderen:

  Dat kunt u lezen in de eerste verzen van Zacharia 14.
  In vers 4 lezen we: ‘Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan.’

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden