Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Die twee verzen uit Zacharia 7 over Israel raakten mij (18 reacties)

Geplaatst op donderdag 30 mei 2013, 14:42 door Dirk A A

Ik ben het bijbelboek Zacharia aan het bestuderen. Afgelopen week kwam ik aan bij hoofdstuk 7. Met name de laatste verzen van dat hoofdstuk raakten mij als nooit tevoren. Dat ik daar altijd overheen heb gelezen… Al een week lang lees ik elke dag deze verzen opnieuw, en elke keer weer raken ze mij.

In hoofdstuk 7 is het Tweestammenrijk en een klein deel van het Tienstammenrijk vanuit de ballingschap weer teruggekeerd in hun eigen land. Dan vragen ze de Here of ze moeten blijven treuren en moeten blijven vasten zoals ze dat ook in de ballingschap deden. Ze treurden en vastten vanwege de verwoeste tempel en de moord op Gedalia.

Echter, ze huilden en vastten omdat ze het zelf zo erg vonden en niet omdat de Here niet meer gediend en geëerd kon worden in Zijn huis. Ze toonden ook geen enkel berouw voor hun zonden, wat er de oorzaak van was geweest dat de tempel was verwoest en dat ze in ballingschap waren gevoerd.

Ze hadden hun hart als diamant zo hard gemaakt, om de woorden van de HERE van de legermachten maar niet te horen, Die Zijn Geest had gesproken door de profeten. Daarom was de HERE van de legermachten zeer verbolgen geworden (vers 12).

Dan volgen de beide verzen die mij zo raakten, de verzen 13 en 14.
13 Daarom is het gebeurd zoals Hij geroepen had maar waarnaar zij niet geluisterd hadden, evenzo riepen zij maar luisterde Ik niet, zegt de HERE van de legermachten.
14 Ik heb hen echter met een storm weggeblazen naar alle heidenvolken, die zij niet kenden. Het land werd achter hen verwoest, zodat niemand erdoorheen kon trekken of ernaar terugkeren. Zo maakten zij van het begerenswaardige land een woestenij.

De HERE van de legermachten had tot hen geroepen, maar zij hadden niet naar Hem geluisterd. Toen, in hun grote nood, in de ballingschap en de wegvoering, riepen zij tot de HERE van de legermachten, maar luisterde Hij niet.
O, wat verschrikkelijk. Gods oordeel werd voltrokken over Zijn volk. Vele malen had Hij hen ervoor gewaarschuwd, maar ze luisterden niet. En nu was dat werkelijkheid geworden in de ballingschap. Wat een drama voor Israel.

Met een storm (vers 14) had de HERE van de legermachten hen weggeblazen naar alle heidenvolken, die zij niet kenden. Storm spreekt van oordeel. Ze hadden zich niet bekeerd en nu was de maat vol.
Het volk had de roeping van de Here ontvangen om een zegen te zijn voor de wereld. Maar er was niets van terecht gekomen.

Wat mij zo raakte in deze verzen, is dat ik geloof dat ze niet alleen betrekking hebben op de tijd van de ballingschap, maar dat ze ook gelden voor de periode vanaf het jaar 70 na Christus, toen Jeruzalem werd verwoest tot het begin van de vorige eeuw, toen het volk weer terug begon te keren naar hun eigen land.

Wat mij het meest raakte waren de woorden: ‘…evenzo riepen zij, maar luisterde Ik niet, zegt de HERE van de legermachten’. Zo vaak hebben mensen al aan mij gevraagd waarom de Here niet luisterde toen Joodse mensen in concentratiekampen en toen ze de gaskamers ingingen en tot God riepen. En waarom Hij niet ingreep toen ze tijdens de kruistochten tot Hem riepen om redding. Waarom Hij dat niet deed tijdens de vervolgingen de afgelopen twintig eeuwen, waarom Hij dat niet deed toen Jeruzalem werd verwoest…

Hier was het directe antwoord. En wat een heftig antwoord van de HERE der legermachten zelf.
Zeer opmerkelijk is wat er nog meer in dat 14e vers staat: ‘Het land werd achter hen verwoest, zodat niemand erdoorheen kon trekken of ernaar terugkeren. Zo maakten zij van het begerenswaardige land een woestenij.’

Hoezeer is ook dit werkelijkheid geworden. Dat was al zo ten tijde van de ballingschap, maar zeker ook vanaf het jaar 70 tot aan het begin van de vorige eeuw. Het land werd verwoest. Woestijnen en moerassen. Een grote wildernis. Niemand kon erdoorheen trekken of ernaar terugkeren. Ook dat was het oordeel van de Here over de ongehoorzaamheid van Zijn volk. ‘Zo maakten zij van het begerenswaardige land een woestenij.’ Zij deden het, zij waren er de oorzaak van.
Het begerenswaardige land werd een woestenij. Het land Israel, wat de Here zelf had begeerd als Zijn eigen land. Lees maar, Psalm 132:13 en 14:

13 Want de HERE heeft Sion verkozen,
Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied.
14 Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid,
hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd.

En zeker, heel de geschiedenis van het volk Israel door is er een overblijfsel geweest, naar Gods eigen Woord, van Joodse mensen die de Here kenden, die met Hem leefden, die de Here Jezus mochten kennen als hun Messias. Zij hoorden Zijn stem en Hij hoorde hen.

Gelukkig stopt het boek Zacharia niet bij hoofdstuk 7. Dan zou er geen enkele hoop meer zijn geweest voor het Joodse volk, voor het volk Israel, voor het land Israel. We lezen het al direct in eerste verzen van hoofdstuk 8.

1 Het woord van de HERE van de legermachten kwam tot mij:
2 Zo zegt de HERE van de legermachten:
Ik heb Mij met grote na-ijver voor Sion ingezet,
ja, met grote grimmigheid heb Ik Mij voor haar ingezet.

3 Zo zegt de HERE:
Ik ben naar Sion teruggekeerd
en Ik zal midden in Jeruzalem wonen.
Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden,
de berg van de HERE van de legermachten ‘de heilige berg’.

4 Zo zegt de HERE van de legermachten:
Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten
op de pleinen van Jeruzalem,
ieder met zijn stok in zijn hand
vanwege de hoge leeftijd.
5 De pleinen van de stad zullen vol worden
met jongens en meisjes
die spelen op haar pleinen.

6 Zo zegt de HERE van de legermachten:
Al zou het in die dagen wonderlijk zijn in de ogen
van het overblijfsel van dit volk,
zou het ook in Mijn ogen wonderlijk zijn?
spreekt de HERE van de legermachten.

7 Zo zegt de HERE van de legermachten:
Zie, Ik ga Mijn volk verlossen
uit het land waar de zon opkomt
en uit het land waar de zon ondergaat.
8 Ik zal hen hierheen brengen,
zij zullen midden in Jeruzalem wonen.
Zij zullen Mij tot een volk zijn,
en Ík zal hun tot een God zijn,
in waarheid en in gerechtigheid.

Er komt een einde aan het lijden van Israel. Er komt het einde aan de verstrooiing. Er komt een einde aan de verwoesting van het land.
We leven nu middenin de periode van herstel. De Here zet Zich met grote ijver in voor Zijn volk. Het land wordt hersteld. Het land bloeit. De woestijn bloeit. Het volk keert terug. Er zitten weer oude vrouwen en oude mannen op de pleinen van Jeruzalem (vers 4). De jongens en de meisjes spelen weer op de pleinen.

De verlossing van het volk is in volle gang, maar de verlossing is nog niet voltooid. In een allerlaatste poging van de satan om Gods verlossingsplan met Israel en de wereld definitief kapot te maken, zal er nog een verwoestende strijd om Israel losbranden. In de grote crisissituatie die dan zal ontstaan, zal Christus terugkomen op de Olijfberg en voor Zijn volk strijden en het redden (Zacharia 14). Heel Israel zal dan zalig worden, waarna Hij Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid zal oprichten (Zacharia 13:1, Romeinen 11:26 en Openbaring 20).

Dan zal het zijn: ‘En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ik zal antwoorden, terwijl zij nog spreken, Ik zal horen’ (Jesaja 65:24).

En wat een genade, allen die de Here Jezus mogen kennen als hun Here en Heiland, uit Israel en uit de volkeren, zullen dan delen in Zijn heerlijkheid. De al gestorven heiligen zullen opstaan van tussen de doden en de nog levende gelovigen zullen op datzelfde moment een opstandingslichaam ontvangen en de Here tegemoet gaan in de lucht (1 Thessalonisenzen 4).

Wat een heerlijke toekomst ligt er voor ons! Maranatha – Onze Here, kom!

Dirk van Genderen

18 Reacties

 1. San zegt:
  Geplaatst op donderdag 30 mei 2013 om 18:36

  Beste Dirk,

  Wat je neergeschreven hebt, geeft ook aan hoezeer God te vrezen is en dat niet met Hem gespot kan worden. Ik herken dat wel
  in mijn eigen leven. Er zullen maar weinigen zijn, die God ook zo kunnen zien. Want meestal hoor je dat God alleen liefde is.
  En diegenen die een eenzijdige visie op God hebben, zullen ook niet kunnen groeien in geestelijke kennis van de Schrift.
  Wij hebben zeker hoop, want de Here komt spoedig!

  Shalom! San

 2. T.Blokland zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 juni 2013 om 13:33

  We leven toe naar en zijn misschien al heel dicht bij de Grote Morgen dat Jezus Christus verschijnt in heerlijkheid en majesteit. De ganse schepping wacht er op, zegt Paulus in de brief aan de Romeinen. Paulus in 2 Timotheüs 4 – en wij met hem – ziet met verlangen uit naar die Dag, waarop de kroon der rechtvaardigheid wordt verkregen door hem en door ieder – zegt Paulus – wie die dag van de wederkomst van Christus heeft liefgekregen. Om die kroon meteen neer te legen bij Hem Die ons heeft liefgehd. Maranata !

 3. martha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 juni 2013 om 16:29

  Een periode van herstel, dat spreekt me wel aan. Zelf zit ik in zo’n periode, van vallen en opstaan en weer verder gaan, met je ogen op Christus gezien, mag je vasthouden aan zijn beloften. Dit leven is beperkt en zo begrensd, maar met Christus mag je opstaan en weer verder gaan. Wat zou het fijn zijn als Hij binnenkort terugkomt!

 4. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 juni 2013 om 17:31

  Hoelang zal het nog duren voordat bij onze (Reformatorische) leraars en onderwijzers de ogen open gaan en zij de (nu exclusieve) geestelijke uitleg van de Bijbelse profetieen zullen (willen) aanvullen met de geweldige LETTERLIJKE vervulling van elke profetie, die vele malen meer kostbaar is in onze ogen vanwege de astronomische onmogelijkheid hiervan?? Heeft de Heere niet steeds Zijn WAARHEID bewezen en getoond door de letterlijke vervulling van Zijn openbaringen/profetieen? Heeft Hij Zichzelf niet geopenbaard als de Alpha en de Omega!! Was dit niet en is het nog steeds niet het voornaamste middel om ons van onze twijfel en ongeloof te genezen nu als in de dagen van onze Heere Jezus? Steeds weer wordt het herhaald:….”zodat de Schriften vervuld zouden worden”!! Meer dan 300 profetieen werden letterlijk vervuld in Zijn (eerste)komst, tot in het banaalste detail. Hier hebben onze professoren en dominees helemaal geen moeite mee trouwens. In tegendeel, dit is ook nu hun enige sterke wapen in het bewijs/overtuigings proces tegenover het ongeloof. Maar Gods Woord is als een diamant, en niet slechts een stuk twee-dimensionaal glas. Door het te beperken tot slechts een GEESTELIJK/BEVINDELIJKE UITLEG, hoe mooi die ook gebracht kan worden, wordt aan de “schapen” veel onthouden. Het is een levensgevaarlijke weg, want een ieder kan er zijn eigen uitleg/inzicht aan verbinden zolang hij slechts hier Bijbelse dogma’s en waarheden bij gebruikt. De prijs? Astronomical!!: Oh…. gij.. die de profeten doodt! Dit was de klacht van onze Heiland.
  Dat deden de farizeers, en dat doen onze bevindelijke dominees ook. Oh, de listen van satan, die ons vele malen te slim af is en op de lange baan grote winsten boekt! In de kerk!! Hij heeft meer dan 6.000 jaar ervaring met de stad “mensenziel”. Mijn bede is: Ontwaakt gij die slaapt, en sta op uit de dood, en laat Christus ook over u lichten. Ontdek de oorzaak van dit grote bedrog: de naam is (Vervangings)THEOLOGIE. Dat betekent God verkleinen en pasklare denkramen.

  Dat betekent God verkleinen en pasklare denkramen. Alleen de zo alom verguisde “letterlijke uitleg” houdt ons op het rechte spoor en in de juiste verwachtingsvolle zielsgestalte, dus binnen de paden en buiten het gevaar van over-geestelijk denken. Het houdt onze voeten op de grond, maar brengt onze ziel in vervoering van Hemelse verwachting.

  Hartelijk dank Dirk en Gods zegen in dit belangrijke werk in onze kringen.

 5. Harold zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 juni 2013 om 17:54

  Geliefde Dirk,

  Wat een eerlijk Woord draag je uit, bijbels juist en opbouwend, dank daarvoor!
  En zoals je weergeeft in Psalm 132 : 13 en 14 kunnen we zien dat Zionisme niet een lelijk woord is maar het Hartsverlangen van onze Heer weergeeft, net als op ruim 700 andere plaatsen in de Bijbel.
  Laat ieder die haar liefheeft rust genieten.

  Shalom vanuit Israel

 6. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 juni 2013 om 18:26

  SHALOM DIRK EN ALLEN DIE DIT LEZEN.
  BEN EEN HELE TIJD BEZIG GEWEEST MET ZIEKENHUIZEN EN DOKTERS EN OPERATIE. ALS DE EEUWIGE dit alles over Zijn volk bracht, hoeveel te meer over de goym (ook de christenen, die zich niks gelegen lieten aan hun oudste broeder in zijn ellende). Ben al vanaf februari bezig met een boodschap die ik door moest geven. Ik had het hier erg moeilijk mee.
  Tot nu. Dankzij Dirk z’n stuk doe ik het hierbij.
  Voor hen die willen zien en horen wat DE GEEST zegt… NOG HEERST DE ARROGANTIE, DE ONVERSCHILLIGHEID EN LIEFDELOOSHEID, ook in Nederland.
  Of het gezien wordt of niet, er is al EEN RECHTSGEDING over Nederland gekomen.
  Zie vervolg in volgende reactie.

 7. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 juni 2013 om 18:30

  Vervolg, nummer 2.

  Uw oudste broeder heeft iets tegen u… VERZOENING met hem vraagt UW HEER en geen offers van praise en grote samenkomsten.
  Christenen van Nederland: BEKEERT u… zo niet, dan rest DE TOORN DES HEREN…

  Om SIONS WIL Niet ZWIJGEN.

  Allen shalom in YESHUA.
  Lou

 8. Arie Kleijne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 juni 2013 om 19:28

  “Er komt een einde aan het lijden van Israel. Er komt het einde aan de verstrooiing. Er komt een einde aan de verwoesting van het land.
  We leven nu middenin de periode van herstel. De Here zet Zich met grote ijver in voor Zijn volk. Het land wordt hersteld. Het land bloeit. De woestijn bloeit. Het volk keert terug. Er zitten weer oude vrouwen en oude mannen op de pleinen van Jeruzalem (vers 4). De jongens en de meisjes spelen weer op de pleinen.De verlossing van het volk is in volle gang.”
  Beste Dirk,
  Met deze woorden uit je zeer gewaardeerd stukje, gaat er toch iets mis. Je loopt te hard vooruit, alsof je de profetie een handje wilt helpen. Deze dingen gaan pas in vervulling, straks in het Vrederijk. Er is geen herstel buiten het aanvaarden van Jezus om.

 9. Peternelle zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 juni 2013 om 20:06

  Dirk, ik kan hier alleen maar ja en amen op zeggen. Er lígt een heerlijke toekomst voor ons open. Al zal er nog veel aan vooraf moeten gaan..
  Johanna, helaas is er nog veel blindheid bij onze voorgangers, maar er zijn er wel hoor!, die de schrift letterlijk nemen. Het is net als in de tijd dat de Here Jezus op aarde rond wandelde, het was zo duidelijk voor de mensen waarvan de ogen geopend waren. Maar voor degene die met blindheid geslagen waren was de Here Jezus aanstootgevend en werd er niet in Hem geloofd. Maar ik ben het met je eens dat het een arm evangelie is als er niet over die heerlijke toekomst word gepreekt. Zou een bruid niet uitzien naar de Bruiloft?
  Een gezegende zondag,
  Peternelle

 10. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 juni 2013 om 20:56

  Een prachtig en hoopvol Bijbelgedeelte, Dirk!!!! Kijk echter naar Matt.24 en sla ik het boek Openbaring open, dan zijn we er nog (lang?) niet!!! Ik denk niet dat de seculieren, alsmede heel veel christenen – misschien hoor ik daar wel bij – er niet ongeschoren af zullen komen!! Ook voor de christenen komt er nog een hele grote en zware verdrukking!! Ook christenen zijn heel slecht voorbereid op wat komt!! Hoeveel christenen zullen “het beest” aanbidden?? Worden velen niet geleid door angst??
  Openbaring 2:
  “10 Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.”
  Ik weet heel zeker van mijzelf, dat ik het in “eigen kracht” nooit zal kunnen opbrengen!! Wat ik dagelijks merk, is dat het God Zelf is die het DOET door mij heen!! Dat kost verbazend weinig inspanning!! Dan is er geen plaats meer voor angst, dan blijft een prachtig vergezicht op mijn (onze) toekomst, Gods Koninkrijk!! Waar Jezus woont, KAN geen angst wonen!!! Dat de verdrukking komt, weet ik heel zeker!! Dat de Heer de dagen van lijden zal inkorten, weet ik ook heel zeker, maar het komt WEL!!! Col.3: 1 – 4
  “1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. 4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.”
  Wie hoort daarbij?? STA, waarvoor je staat en laat je NIET verleiden!!!

 11. Rian de Koning zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 juni 2013 om 21:57

  Beste Dirk,
  Geweldig dat je de Bijbelse Waarheid over het Joodse volk zo mag doorgeven!
  Wat zijn we gezegend hiervan kennis te hebben!
  Ga zo door en Gods zegen gewenst!
  Rian

 12. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 juni 2013 om 22:25

  Beste Dirk,

  Ik ben het met Arie Kleijne eens, dat de zegeningen voor Israel pas in het Duizendjarig Vrederijk een realiteit zullen worden
  in de vorm zoals jij die beschreven hebt. Daarvoor zal Israel voortdurend in parate staat moeten zijn voor bedreigingen van
  moslimlanden en zal de bevolking niet in alle vrede en rust kunnen wonen. De Anti-Christ zal dit wel bewerken voor 3,5 jaar
  met een schijnvrede maar dat is bedrog. En zo zal het Vrederijk nagebootst worden door de Anti-Christ zodat het Joodse
  volk zal denken dat hij de beloofde Messias is. Het volk Israel verwacht een leider die uitmunt op het natuurlijke vlak (met
  buitengewone gaven en talenten) en op het bovennatuurlijke vlak (met tekenen en wonderen). Dat zal hij ook zijn zodat het
  volk Israel misleid zal worden geholpen door de valse profeet uit het volk Israel. De Anti-Christ zal uit de volkerenzee komen.
  Zie 2 Thessalonicenzen 2:9-12. Maar het allerbelangrijkste is dat wij de Here Jezus verwachten. Dat is een gebod van de Here. Want wij leven ver in de eindtijd en het Midden-Oosten staat in brand, zodat Israel in het nauw zal komen. Als wij dat
  beseffen hoe moeten wij dan een ernst maken met onze roeping om een levende getuige te zijn van de Here Jezus!
  Wij hoeven niet veel gaven te bezitten maar getuigen kan iedereen omdat de Heilige Geest in en door ons heen werkt naar
  deze wereld toe. Dat is de Here Jezus zichtbaar doen worden in ons leven. Onze vijanden lief te hebben en hen te vergeven
  als ons iets wordt misdaan en geen kwaad met kwaad vergelden. Als wij zwak zijn, is Hij machtig. Zie 2 Korinthe 12:10.

  Groeten van San

 13. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 2 juni 2013 om 18:50

  Al meerdere keren heb ik aangegeven dat ik niet veel kennis van het Oude Testament heb. Alleen de hoofdzaken. Maar het belangrijkste voor mij is, zoals San in reactie 12 ook zegt: Dat wij de Here Jezus moeten verwachten, want wij leven ver in de eindtijd en Israël komt steeds verder in het nauw en wij Christenen ook wereldwijd. Nu is het echt noodzaak om voor ons Christen-zijn te getuigen en daadwerkelijk te laten zien en horen, ook buiten de (beschermde) Kerkmuren in het open-veld.
  Dan de strijd om Jeruzalem die steeds heftiger wordt:
  Op 25 Juli 2000 verongelukte het grootste vliegtuig: De Concorde in Parijs. Concordes zijn net als de Titanic, symbolen van de hoogmoed van de mensheid en grote verspillers van de noodzakelijke grondstoffen voor de mensheid. (ze zijn ook later uit de lucht gehaald.)
  Maar op deze zelfde dag, 25 Juli 2000 kwam er ook géén vredes-akkoord in Camp Davids tussen Israél en de palestijnen. Toen kreeg ik de volgende ingegeven boodschap welke ik toen op kladpapier vlug had geschreven en nu per toeval weer terug vond:
  De hoofdzetel van de V.N. moet verplaatst worden vanuit Amerika naar Jeruzalem. Hub.

 14. martha de Lange zegt:
  Geplaatst op maandag 3 juni 2013 om 9:49

  Het is mooi om ook op deze manier met elkaar God’s woord te bestuderen en onszelf ook te toetsen. Heel duidelijk zie ik dat, wanneer men (een land, een kerkelijke gemeente, een regering) wandelen naar de verordeningen van God, dan zal Hij Zijn zegen geven en ons voorzien van hetgeen wij echt nodig hebben, maar wanneer mensen denken het beter te weten of zelf centraal willen staan en de Bijbel niet hanteren, zal Hij zijn zegen weghouden.
  We zien het overal rondom ons gebeuren. Dank je Dirk dat jij het spiegeltje aan ons mag voorhouden!!

 15. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 3 juni 2013 om 17:03

  Martha de Lange,
  Wat bedoelt u met de zin: Wanneer mensen denken het beter te weten en de bijbel niet HANTEREN, zal Hij Zijn zegen weghouden? Ik heb geleerd en zelf ondervonden dat ieder mens, ook al heeft hij de bijbel niet (helemaal) gelezen (in mijn geval het oude testament niet) tot het Christelijk geloof kan komen, mits hij zijn zonden belijdt en Jezus aanvaardt als zijn geestelijke redder en leidsman in het verdere geestelijk leven, door Zijn-leer voor te leven en daadwerkelijk te laten zien in de maatschappij en te getuigen dat men een Christen-volgeling is. God zal dus Zijn-zegen voor NIEMAND weghouden, mits hij zijn zonden belijdt en Jezus aanvaardt als ….enz…………enz. Hub.

 16. Josina zegt:
  Geplaatst op maandag 3 juni 2013 om 18:50

  Beste Dirk,
  Je schrijft: Wat mij het meest raakte waren de woorden: ‘…evenzo riepen zij, maar luisterde Ik niet, zegt de HERE van de legermachten’. Zo vaak hebben mensen al aan mij gevraagd waarom de Here niet luisterde toen Joodse mensen in concentratiekampen en toen ze de gaskamers ingingen en tot God riepen. En waarom Hij niet ingreep toen ze tijdens de kruistochten tot Hem riepen om redding. Waarom Hij dat niet deed tijdens de vervolgingen de afgelopen twintig eeuwen, waarom Hij dat niet deed toen Jeruzalem werd verwoest…
  Ik vind dat een gevaarlijke opmerking. Kunnen wij naspeuren of God luisterde of niet? Je zegt nogal wat: tijdens de concentratie kampen en in de gaskamers riepen de mensen en God zwijgt. Maar als God zwijgt wil dat nog niet zeggen dat HIj niet luistert en meelijdt. Bovendien vind ik dat we als christenen zoveel schuld dragen aan alles wat het Joodse volk is overkomen dat het ons zeker niet toekomt om zo deze tekst uit te leggen. Het komt wel weer heel dicht in de buurt van eigen schuld dikke bult. Hoe moet God dan wel niet over de kerk oordelen?

 17. rene postma zegt:
  Geplaatst op maandag 3 juni 2013 om 23:14

  Als wij nu eens beginnen om de minste te zijn. Geloven, bidden tot de drie eenheid en uw naaste bijstaan. Jezus deed niet anders. Veel meer wordt er van ons niet verwacht. Dan volgen de zegeningen vanzelf. Niet teveel met aardse bezig zijn, want dat is vergankelijk.
  Ik zie Dirk als een leraar…. wij kunnen op elk woord wel een korreltje zout gaan leggen. Maar dat brengt de eenheid onder christenen niet verder.

  Vr gr Rene Postma

 18. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 9 juni 2013 om 20:40

  Sjalom Josina,
  Ik begrijp je moeite die je hebt met de rampen die mijn volk zijn overkomen. Maar wij, de kinderen van Israël, waren niet onkundig. In de Thora staat dat wanneer wij overtredingen plegen dat zevenvoudig op ons bordje neerkomt. Zie Leviticus 26 vers 18, 21, 24 en 28. Dat mijn volk slagen heeft gekregen is geheel volgens de Thora. Moeten we daarom zeggen dat wij een wrede G’d hebben? Nee, Hij is mild over ons. Vele slagen hebben we ontvangen en de laatste slag die we kregen was de afgelopen Sjoa. Wee hen die ons hebben geslagen en daar het grootste plezier in vonden. Nimmer is dat de bedoeling van G’d geweest, zie Zacharia 1 vers 15.
  De door de kerk zo hoog verheven Luther sprak zich zeer negatief uit tegen mijn volksgenoten. Zijn uitspraken was voor de nazi een blanco cheque om ons uit te roeien. Geen tuchtiging zoals omschreven was in de Thora. Maar ja, Luther kwam uit een kerk die al een vooroordeel had naar mijn volk. De ramp in 1492 die over mijn volk kwam werd niet begrepen door de kerk. Ook niet die van 1942 toen de gaskamers gereed waren en hier in Nederland de deportatie eenvoudig was geworden. Slechts een enkeling had oog voor de situatie. Men was ons liever kwijt dan rijk. Onbegrijpelijk is dat, want de kerk kent toch ook de uitspraak van Esther 7: 4, over de omvang van de schade die het koninkrijk zal leiden als mijn volksgenoten zouden worden uitgeroeid.
  Wij, het Joodse volk hebben schuld op ons geladen en gaan beslist niet vrijuit voor G’d. Dan de kerk die zich ongebreideld op mijn volk stortte door de eeuwen heen tot vandaag. In de kampen klonk het Sjma Israël, dat mocht niet gehoord worden, de geest van Amalek is levend en manifesteert zich in de kerken. Nog steeds is de vervangingsleer levendig aanwezig. Kerken die zich daarvan distantiëren hebben het gewoon van de agenda gehaald maar het staat wel in hun grondbeginsel. Is het daarom raar dat de kerken nu leeglopen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden