Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Als in de dagen van Lot… (45 reacties)

Geplaatst op donderdag 6 juni 2013, 8:37 door Dirk A A

Toen de Here Jezus onderwijs gaf over Zijn wederkomst, vergeleek Hij de tijd waarin Hij zou komen met de tijd van Lot. Hoe het toen was, zo zal het zijn bij Zijn wederkomst. Laten we eens nagaan wat de kenmerken waren van de tijd van Lot.

In Lucas 17 komen we Lot tegen, in het gedeelte waar de Here Jezus spreekt over de tijd waarin Hij terug zal komen. Na een eerste verwijzing naar de dagen van Noach in vers 26 komen we Lot tegen in vers 28:
26 En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen.
28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden.
29 Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om.
30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.
31 Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet.
32 Denk aan de vrouw van Lot.

Zoals het was op de dag waarop Lot uit Sodom wegging, en het vuur en zwavel uit de hemel regende en hen allen ombracht, zo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. Het staat er letterlijk.
De totale verwoesting van Sodom en Gomorra was een oordeel van God. Voor de inwoners van de beide steden kwam de verwoesting totaal onverwacht. Ze aten, dronken, kochten, verkochten, plantten en bouwden. Het moet een verschrikkelijke verwoesting zijn geweest, door vuur. Iedereen die wel eens in Israel bij de Dode Zee is geweest, wordt nog geconfronteerd met dat vreselijke oordeel.

Uit 2 Petrus 3, de verzen 10 en 12, blijkt duidelijk dat bij de komst van de Here Jezus de oordelen wereldwijd zullen plaatsvinden, ook door vuur.
10 Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.
11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.

De zonde van Sodom lezen we in Genesis 19:4-11.
4 Nog voor zij zich te slapen legden, omsingelden de mannen van die stad, de mannen van Sodom, van jong tot oud, het huis; heel het volk, niemand uitgezonderd.
5 Zij riepen naar Lot en zeiden tegen hem: Waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben.
6 Toen ging Lot naar buiten, naar hen toe, bij de deuropening, en sloot de deur achter zich,
7 en hij zei: Mijn broeders, doe toch geen kwaad!
8 Zie toch, ik heb twee dochters, die met geen man gemeenschap gehad hebben; laat mij die toch bij u brengen en doe met hen wat goed is in uw ogen. Alleen, deze mannen moet u niets aandoen, want om die reden zijn ze onder de bescherming van mijn dak gekomen.
9 Toen zeiden zij: Ga opzij! Ook zeiden ze: Deze ene is gekomen om hier als vreemdeling te verblijven en nu wil hij zeker rechter over ons zijn! Nu zullen we u meer kwaad aandoen dan hun. Zij drongen erg op de man, op Lot, aan en kwamen dichterbij om de deur open te breken.
10 Maar die mannen staken hun hand uit, trokken Lot naar zich toe het huis in en sloten de deur.
11 Zij sloegen de mannen die bij de deuropening van het huis waren, van klein tot groot, met blindheid, zodat zij tevergeefs moeite deden om de deuropening te vinden.

Uit dit gedeelte blijkt duidelijk dat de zonde van Sodom homoseksualiteit was. Agressief en gewelddadig. De mannen van Sodom eisten van Lot dat hij zijn beide mannelijke bezoekers, twee engelen, naar buiten zou brengen, opdat zij gemeenschap met hen zouden hebben. Schokkend is het te lezen dat Lot zelfs bereid was zijn beide dochters aan hen te geven, maar de mannen van Sodom wilden geen vrouwen maar mannen.

Het zal zijn als in de dagen van Lot, zegt de Here Jezus. We zien het om ons heen… Het praktiseren van homoseksualiteit wordt gepromoot. In steeds meer landen wordt het homohuwelijk wettelijk geregeld. Gods oordelen zullen erover komen.

Ik zal u enkele Bijbelteksten uit het Nieuwe Testament geven, die duidelijk laten zien hoe de Here spreekt over het praktiseren van homoseksualiteit. Het Oude Testament laat ik nu maar achterwege. Velen vinden het Oude Testament verouderd en achterhaald, wat beslist niet het geval is. Het is evenzogoed Gods Woord.

In Romeinen 1:26-28 staat:
26 Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.
27 En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf.
28 En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen.

In 1 Korinthe 6:9 en 10 komen nog de volgende woorden tegen:
9 Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven?
10 Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.

Onze wereld gaat steeds meer lijken op hoe het was ten tijde van Lot. De tijd van Lot herleeft. Wereldwijd. Ook in Israel. Daar vindt deze week in Tel Aviv een groot homo-evenement plaats. Uit de hele wereld komen duizenden en nog eens duizenden mensen om het feest mee te beleven.
De Messiaanse kibboets Yad Hashmonah werd eerder dit jaar aangeklaagd omdat ze geen toestemming gaf aan een lesbisch stel om in hun zalencentrum hun bruiloft te vieren.

In het Bijbelboek Judas worden Sodom en Gomorra tot een waarschuwend voorbeeld gesteld.
Vers 7: Evenzo is het met Sodom en Gomorra, en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan.

En in 2 Petrus 2 lezen we nog meer over Lot, in de verzen 6-9.
6 …en als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven;
7 en als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft
8 (want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden);
9 dan weet de Here ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden.

Lot wordt hier nadrukkelijk een rechtvaardige genoemd. Hij leed onder de losbandige wandel van de normloze mensen. Ik vind dat zeer herkenbaar. Je kunt zo lijden over de losbandige, de zondige levenswandel van mensen die zich niet storen aan God noch gebod. Lot kwelde zijn rechtvaardige ziel dag en nacht bij het horen en zien van hun wetteloze daden.
Weet u, dit heb ik ook, en u wellicht ook. Soms zou je wel weg willen rennen, je ogen willen sluiten en je oren dicht willen stoppen om het niet langer te horen en te zien.
Tegelijk ga ik op m’n knieën voor ons land en voor ons volk en smeek de Here om genade en ontferming. ‘Here, wij hebben gezondigd, vergeef ons, schenk terugkeer, schenk bekering.’

Het is hachelijk hierover te schrijven. Al snel word je beschuldigd van homohaat. Dat is beslist niet mijn bedoeling. Het gaat mij om de eer van de Here God, om de heiligheid van Hem, van Zijn Naam en van Zijn Woord. In mijn ogen is er in heel de Bijbel dan op geen enkele manier ruimte te vinden voor het praktiseren van homoseksualiteit.

Wie eenvoudig de Bijbel wenst na te spreken, en zegt dat het huwelijk door de Here is ingesteld voor één man en één vrouw, die samen een eenheid vormen, wordt anno 2013 door velen meewarig aangekeken. En wie zich als man aangetrokken voelt tot andere mannen, of als vrouw tot andere vrouwen, maar vanuit zijn of haar geloof in de Here Jezus ervoor kiest om alleen te blijven, moet wel van een andere wereld komen, wordt gezegd of gedacht.

Laten we er alert op zijn dat we in ons denken en doen niet worden geïnfecteerd door de geest van Sodom en Gomorra. Laten we bidden voor allen die worstelen met homoseksuele gevoelens. Misschien hebt u wel zulke gevoelens, of één van uw kinderen of iemand anders die u kent.
Verhef u niet boven mensen die zo zijn. Ga niet veroordelen, u worstelt wellicht met andere zonden of zwakheden. Laat de Here Jezus schitteren. Hij is bij machte verandering te geven en ons allen te vormen naar het beeld van de Here Jezus.

Laten we ons heilig en rein bewaren, in Gods kracht en in Zijn genade, daar wij weten dat de komst van de Zoon des mensen nabij is. Die dag, waarop we Hem tegemoet zullen gaan, verwachten wij met groot verlangen.

Dirk van Genderen

45 Reacties

 1. Peter zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 juni 2013 om 17:02

  Laten we als christenen het verschil maken, nu het nog kan!
  God wil dat niemand verloren gaat.
  Een geur van Christus (leren) zijn, dat is mijn verlangen.

  zegen Dirk in alles!

 2. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 juni 2013 om 20:42

  Inderdaad Dirk, de tijden van Lot en Sodom en Gomorra zijn al goed zichtbaar in deze maatschappij.
  Wij eten veel te veel, 20 tot 30 % wordt weggegooid (verspilling). Wij drinken (alcohol) te veel, steeds meer drugs-verslaving, Gokverslaving, seksverslaving, internet pornoverslaving, TV-verslaving, wegwerp kleding, miljoenen kostende PRIVE-huizen bouwen etc. Net als in de tijd van Lot.
  Bijna 14 jaar geleden heb ik Jezus als mijn redder en leidsman in mijn hart gesloten en sindsdien probeer ik Jezus-leer, met mijn gegeven capaciteiten en talenten te verkondigen en voor te leven in de praktijk. Ook dus in de politiek, het CDA. Door een actie, om geen gescheiden wethouder als lijsttrekker te kiezen ben ik in het CDA gekomen. Maar nu na 14 jaar is het aantal echtscheidingen alleen maar explosief toegenomen met alle ellende en problemen, vooral voor de kinderen. Abortus en euthanasie wordt steeds makkelijker gemaakt. Dan het homo-huwelijk (wordt het zo genoemd in de wet?)
  In mijn visie kan een homo-huwelijk niet, want het doel van een huwelijk is: zorgen voor het nageslacht en deze kinderen opvoeden tot ze “op eigen benen kunnen staan”. Maar een wettelijke verbintenis van homo’s, heb ik niets op tegen, want zij zijn ook schepselen van God. De homo-huwelijken(?) zijn de laatste jaren ook extra toegenomen.
  Ik wil hier alleen maar mee aangeven, dat in deze 14 (CDA)jaren de Christelijke normen en waarden alleen maar verder gedaald zijn en begint het hier ook steeds meer op Sodom en Gomorra te gelijken.
  Wel wil ik nog even vertellen dat mijn moeder in mijn jeugdjaren (1950’er jaren) al eens hoorde zeggen:
  Het is hier net als in Sodom en Gomorra! En dan MOEST weer een paartje trouwen of de boer had met de hulp in het hooi gelegen etc. Nu begrijp ik wel wat zij daarmee bedoelde.
  Maar net als Peter zou ik ook zeggen: God wil dat niemand verloren gaat, laten wij dus voor al deze medemensen bidden en eventueel “bemoedigen” dat zij een goede keuze maken en ook Jezus aanvaarden als hun redder en leidsman. Hub.

 3. rene postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 juni 2013 om 21:30

  DIRK, ik kan mij er helemaal in vinden wat je schrijft. Ook wij voelen ons in dit onderwerp vaak alleen staan. Zondes in het algemeen worden tegenwoordig heel normaal gevonden. En daar sta je dan als christen, proberend uit te leggen dat dit niet gewoon is. Laten wij bidden voor deze mensen met vele talenten door God gegeven. Als zij nu toch eens wisten hoe bijzonder ze zijn in de ogen van de Here. Als wij onze zondes niet onder controle hebben en niet belijden, zal het kwaad er mee op de loop gaan en in zijn macht krijgen. HIJ ZAL DE ZONDE GEBRUIKEN OM ZIJN MACHT TE VERGROTEN. En zo zijn wij net zoals in de dagen van Lot, vaak een roepende in de woestijn. Het oude testament is nog net zo actueel, als de dagen van nu.

  Vr gr rene postma

 4. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 juni 2013 om 22:32

  Beste Dirk,

  Waarom wij volgens mij in de dagen van Lot leven?
  De zonden van de mensheid stapelen zich op tot aan de hemel totdat bij God de maat ook vol is. De
  zonden in de dagen van Lot, zijn de zonden van deze tijd maar dan alleen nog veel erger. Nederland zal
  zwaarder geoordeeld worden, omdat wij het evangelie kennen en in de dagen van Lot was dat nog niet het
  geval. Alleen een ommekeer naar God kan het tij van de wetteloosheid tegengaan.
  Doordat mensen de Bijbel niet kennen, hebben zij ook een besef van wat goed en natuurlijk is verloren.
  God heeft in Genesis de mensen als man en vrouw geschapen. Dat is de natuurlijke gang. Maar het denken
  van de mens is ziek, als zij de Bijbel en God niet kennen. Alleen “het medicijn” van de gezonde woorden
  van de Here Jezus kan hen genezen door het evangelie aan te nemen. Want het is een kracht Gods voor een ieder die gelooft. Zie Romeinen 1:16.
  Mensen zijn recalcitrant. Zij denken het beter te weten dan de autoriteiten die boven hen staan.
  En in het bijzonder het Goddelijk gezag dat in Nederland via de overheid werkt. Mensen lappen steeds
  meer de wetten van het land aan hun laars en uitspattingen van geweld, moord en doodslag zullen toe-
  nemen. De Bijbel heeft dit al lang geleden voorspeld. De liefde zal verkillen in de gemeente en
  buiten de gemeente en de wetteloosheid zal toenemen. Zie Mattheus 24:12. Wat blijft er dan over
  als taak van de gemeente? Niet alleen bidden voor Nederland en de regering opdat zij geen
  wetten uitvaardigen die de zwakken pakken. Dat is het werk van de duivel. Maar ook in ons eigen
  leven vrucht tonen van de bekering. Het is niet genoeg om alleen op zondag en tijdens de bidstond
  op een doordeweekse dag Gods aangezicht te zoeken. In ieder aspect van ons leven moet de Here Jezus
  Heer zijn. Want wij moeten bereid zijn dat christenen in Nederland vervolgd zullen worden. Dan zal
  blijken wie de toets kan doorstaan.

  Groeten van San

 5. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 juni 2013 om 10:58

  Wat ook een groot probleem was in Sodom en Gomorra was dat de zwakkeren in de samenleving aan hun lot werden overgelaten, ook dat riep om oordeel. Wanneer de zonde in een land welig tiert, heeft dat ook negatieve gevolgen voor hoe de samenleving omgaat met hulpbehoevenden en armen. Want zonde maakt mensen egoïstisch.

 6. Ed zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 juni 2013 om 11:43

  Dag Dirk,

  Ik moet denken aan een boek van G. H. Pember dat ik las, dat ging dan vooral over de dagen van Noach, maar beiden worden door Jezus gebruikt in Zijn eindtijdrede. Kijk maar eens naar Genesis 4:19 en 22 naar de namen van een aantal vrouwen: Ada (dit betekent genoegen), Silla (dit betekent bescherming, bedekking, maskeren, camouflage, denk aan cosmetica), en Naäma (dit betekent liefelijk, aangenaam). Zij waren mooi, ijdel, en frivool (mondain, lichtzinnig, werelds). Kijk eens naar de vrouwen van vandaag. Zij geven enorme sommen geld uit aan cosmetica. Hoeveel vrouwen zijn er tegenwoordig niet ijdel; zij zijn te weinig ernstig, oneerbiedig, en zij zijn veel te vrijmoedig en onbeschroomd in hun gedrag. Dat is een teken voor gelovigen dat de dagen van Noach zijn aangebroken.

  Denk ook aan het verval van de Gemeente. Voor de zondvloed waren er twee geslachtslijnen: (a) Kaïn (vertegenwoordiger van de wereldse mensen) en Set (vertegenwoordiger van de Gemeente). Van het zaad van Set werd er echter maar één man, Henoch, opgenomen, terwijl de overigen niet met God wandelden maar zich vermengden met de wereld waardoor zij verslagen werden. Vandaag vermengt de Gemeente zich ook met de wereld; zij is gevallen. Wie vandaag de vervallen toestand van de Gemeente niet ziet, is zelf gevallen.

 7. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 juni 2013 om 18:44

  Vervolg reactie No. 2
  Ben nog een actueel punt vergeten. n.l. de ontheiliging van de zondag (rustdag): Alle gemeenten in Nederland mogen zelf beslissen of zij alle winkels op zondag openhouden en ook de openingstijden. Reeds eerder heb ik al eens verteld dat ze in onze gemeente alle winkels mogen open houden, alleen het CDA was ertegen en toen wij een amendement indienden om in ieder geval de openingstijd, niet om 10.00 uur maar om 12.00 uur te doen, uit respect voor de kerkgangers, werd dit ook verworpen door de meerderheid van de gemeenteraad. Hub.

 8. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 juni 2013 om 22:58

  Beste Dirk,

  Waarom ik denk dat deze generatie de laatste generatie is die de genadetijd nog mee zal maken, komt
  doordat wij nu in het bezit zijn van kernwapens die de aarde zoveel maal kunnen vernietigen. De wereld verkeert
  in een labiel evenwicht en er zal iemand zijn die het lef heeft om te beginnen met een kernoorlog, de
  gevolgen zijn dan niet te overzien. En dat is wat zal gebeuren in de Grote Verdrukking: de gevolgen zijn
  niet te overzien. Laten wij daarom ons hoofd opheffen want onze verlossing genaakt (zie Lucas 21:28).

  Groeten van San

 9. Marloes Schouten zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 juni 2013 om 13:37

  Ik worstel met het volgende: hoe om te gaan met/ te handelen in een situatie waarin een geliefd, ongelovig familielid homoseksualiteit praktiseert? Uiteraard bid ik voor deze persoon. Maar… moet ik naar hem toegaan en hem waarschuwen, terwijl hij de Here Jezus (nog) niet kent? Of moet ik vertrouwen dat de Heilige Geest hem zal overtuigen van zonde, oordeel, gerechtigheid en de Here Jezus aan hem zal openbaren? Mijn ‘tactiek’ tot op heden is: liefdevol met hem omgaan, en hem niet bevestigen in zijn homoseksualiteit: bijvoorbeeld post alléén naar hem sturen en niet naar hem en degene met wie hij samenleeft, et cetera.

  Verder een reactie op hetgeen Hub. Eussen zegt over de heiliging van de zondag. Enkele jaren geleden worstelde ik met de vraag: wèlke dag bedoelt de Heer nu als speciale dag voor aanbidding van Zijn Naam en als dag van rust? Ik nam een periode om dit te onderzoeken en was er eigenlijk snel uit: lees het vierde gebod in Exodus 20 en Deuteronomium 5, en in aansluiting daarop: Mattheüs 5:17-19, waar Jezus zegt dat Hij niet kwam om de Wet en de Profeten te ontbinden (…) en wee degene die anders leert… Neem dan nog het feit in aanmerking dat de zondag (een afgodische naam, evenals alle andere namen van onze dagen: hoe afschuwelijk…) pas in de vierde eeuw na Christus werd ingesteld door Constantijn, die het in acht nemen van de door God ingestelde rustdag daarmee verbood, en voor mij was de kwestie duidelijk. Ik ‘heilig’ de sjabbat en ondervind hierop een enorme zegen.

  Marloes Schouten

 10. jan hendriks zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 juni 2013 om 13:46

  hallo Dirk,
  Bedankt voor dit goede artikel, het is denk ik goed voor ieder christen (in ieder geval voor mij) ,om toch weer met deze feiten geconfronteerd te worden zodat we toch vooral niet in slaap gesust worden.

  vr gr, Jan.

 11. Aliyah zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 juni 2013 om 13:51

  De komst van de Mensenzoon (lezen: Matthëus 24 )

  Bidden en vasten.

  Beste mensen, ik heb onlangs 3 dagen en 3 nachten gevast en mij verootmoedigd tegenover de Schepper, mijn Vader in de hemel, wat er gebeurde is het volgende, de tweede dag ‘s avonds terwijl het heel zwaar voor mij was was, begon ik te zingen… ik zong: omdat Hij leeft ben ik niet bang voor morgen (Because He lives I can face tomorrow ). Terwijl ik dat lied zong, helemaal in m’n eentje, zag ik plotseling vanuit het niets een beeld voor me; ik zag een heleboel mensen als in een soort ‘optocht’ een massa mensen, die voorwaarts ging en waar ik deel van was op dat moment, het was in de schemeravond, wanneer het zonlicht zo mooi warm oranje kan ondergaan, ik zag niet hun gezichten maar ik wist dat die mensen heel blij waren en plotseling begonnen deze mensen mee te zingen, hetzelfde lied wat ik zong! En ik wist dat dit de schare was uit de verdrukking… ik was zo verbaasd en zo verheugd, want ik was niet meer alleen…. ook kreeg ik de boodschap dat zij een nieuw lied zongen, zowel het lied wat ik zong; omdat Hij leef en een nieuw lied wat nog niet hoorbaar was.

  Er zat bij deze gebeurtenis zowel een persoonlijke boodschap in als wel een boodschap voor de huidige tijd waarin wij leven; persoonlijk voelde ik me niet meer alleen (ik kan geen gemeente vinden waar ik me veilig en geborgen voel). De andere boodschap is de hoop die uit deze boodschap spreekt dat ondanks dat je als christen onder verdrukking lijdt (ja dat gebeurt, ook hier in Nederland, ik ervaar dit persoonlijk) je tóch verder kan, omdat- en dat is ook weer persoonlijk – ik ervaar hoe Jahweh, de Heere God mij leidt!

  groet en shalom
  Aliyah

 12. Aliyah zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 juni 2013 om 13:59

  Vervolg
  Jeshua, de Heere Jezus zei vlak voordat Hij terug ging naar de hemel tegen Zijn discipelen: in deze wereld zult gij verdrukking lijden, maar heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen! Dit betekent dus dat iedere discipel/leerling van Jeshua verdrukking ervaart….

  De Mensenzoon.
  Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt, want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken en trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat de vloed kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt!

  Ik las onlangs dat er donkere wolken boven Nederland hangen, dat Jahweh, de Heere God een rechtsgeding voert tegen Nederland, ik zeg het weer anders; ik roep de noodtoestand uit over Nederland, een GEESTELIJKE NOODTOESTAND welteverstaan… Jahweh, de Heere God zoekt voorbidders, net zoals in de dagen van Noach zoekt de Heere God rechtvaardigen!

  hartelijke groet en shalom
  Aliyah

 13. Willy zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 juni 2013 om 14:36

  Ed, vrouwen die ijdel zijn en van cosmetica houden zijn niet per definitie: te weinig ernstig, oneerbiedig, vrijmoedig en onbeschroomd. Integendeel, zij kunnen juist vrijmoedig en onbeschroomd over Jezus en hun geloof praten…….

 14. Els zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 juni 2013 om 17:31

  Marloes, waarom leg je dat stel niet ongecompliceerd uit hoe jij er vanuit de bijbel over denkt?
  Ik vraag me af of ze de hint die je op deze manier probeert te geven wel zullen kunnen begrijpen. Het kan ook heel kwetsend overkomen, hoe anders je het wellicht ook bedoelt. Wie weet hoe de Heer het zal gebruiken als je duidelijk durft te zijn vanuit Zijn liefde.
  Dan de zondag, de eerste dag van de week. De opstandingsdag. Een mooie dag om samen te komen rondom de Heer Jezus. Handelingen 20:7: ‘En op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken…’ Zondag, een dag om aan Hem te wijden, maar niet onder de wet.
  Mijn waarachtige rust vind ik in het volbrachte werk van de Heer.
  Kol. 2:16, 17
  ‘Laat dus niemand u veroordelen inzake eten en drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus`.
  Dan Galaten 4: 10, 11:
  `U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik mij misschien tevergeefs voor u heb ingespannen’

 15. Peter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 juni 2013 om 20:04

  Had Lot zijn lot kunnen voorkomen? Ja: Bij de scheiding tussen Abraham en Lot had hij de keuze aan zijn oom moeten laten. Helaas: hij sloeg zijn ogen op en zag dat de streek van de Jordaan rijk aan water was: dus koos Lot…en vestigde zich in de steden van de Streek…(Gen. 13) In Gen. 14: Lot woonde in Sodom. In Gen. 19: Lot zat in de poort…Terwijl God aan Abraham de belofte gaf dat Hij hem het gehele land voor altoos zal geven, noemde Lot zijn medeburgers “Mijn vrienden” (Gen. 19:7).
  Ziet u de gevolgen van de eerste keuze? Hij zag…, vestigde zich in de streek… woonde in Sodom, zat in de poort temidden van zijn “vrienden”. Wat een barmhartige en genadige God hebben wij, die Lot redde, als door vuur heen, uit de ondergang van Sodom e.o. En Lot? Hij heeft in die periode zijn ziel gekweld door het zien en horen van de meest verschrikkelijke dingen en zwaar te lijden gehad van het losbandige leven van zijn medeburgers. Een goede les voor ons: laat de eerste keuze een goede zijn. Bid, zoekt en klopt en God zal u helpen een juiste keuze te maken. Laat de Heer Jezus hierbij uw leidsman zijn.

 16. Karin zegt:
  Geplaatst op zondag 9 juni 2013 om 11:54

  Vrouwen die “ijdel” zijn en cosmetica, enz. gebruiken, kunnen dit ook doen uit onzekerheid, druk van de wereld óf om hun man te behagen. Laat men aub niet zo meteen zo hard oordelen.
  Ik kleed me verzorgd en gebruik cosmetica omdat ik dat gewend ben en me anders nogal bloot voel.
  Maar God heeft mijn hart verzorgd/veranderd en ik spreek vrijuit over het wonder van het Evangelie van de Here Jezus. Met mascara en lippenstift 😉

 17. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 9 juni 2013 om 12:15

  Marloes Schouten,
  Joden en Christenen zijn geestverwante broeders en zusters van dezelfde Here-God.
  Joden wachten nog steeds op de langverwachte Messias. Christenen wachten op de WEDERKOMST van deze Messias.
  Joden en Christenen hebben dezelfde “grondwet”: De 10 geboden en het 4e gebod luid, kort samengevat: Gij zult de dag des Heren Heiligen en rusten.
  De Joden houden de dag des Heren op de Sjabbat en de Christenen op de zondag, maar beiden houden ze zich aan het 4e gebod en of dit nu op een zaterdag of zondag is, samen handelen ze naar de Geest van het 4e gebod. Eenvoudiger kan ik het niet uitleggen. Een oecumenisch denkende mede-broeder in dezelfde Here. Hub.

 18. Simonida zegt:
  Geplaatst op zondag 9 juni 2013 om 13:13

  @ Marloes, ik begrijp je worsteling om je houding te vinden t.o.v. een ongelovig, homosexueel praktiserend familielid. Het allerergste is dat iemand Jezus niet kent als Leidsman. Daarom zal zo iemand ook nooit je argumenten tegen homosexualiteit begrijpen en alleen meer afkeer van je krijgen. Ze moeten eerst Jezus kennen voordat er begrip kan worden opgebracht. Daarom denk ik dat je houding een getuigende houding moet zijn. Je kunt wel uitdrukkelijk zeggen dat je met zijn houding moeite hebt vanuit je geloof in God. Dat is geen beschuldiging naar hem toe. Maar ook de partner kun je wat mij betreft een kaartje sturen. Ook hij mag in aanraking komen met de liefde en rechtvaardigheid van God door jouw houding. Eerst Jezus aanvaarden, dan breken met zonde. Dat is de goede volgorde. Als je begint met het bestrijden van de zonde, begin je aan de verkeerde kant.

  Ook wat betreft je inzicht in “sabbat” kan ik met je meegaan. Maar we leven in een samenleving waarin de zondag vast verankerd is. Maar dat is niet bijbels. Tegenwoordig wordt er in onze kerken een moderne versie van de tien geboden voorgelezen, waarbij de sabbat vervangen wordt door de zondag. Ik heb daartegen bezwaar gemaakt en gelukkig luisterde de kerkenraad daarnaar. Hoewel het af en toe nog wel eens gebeurt met gastpredikanten.

  In het artikel van Dirk vond ik de vergelijking van het gebeuren in Sodom en Gomarra met de aanklacht tegen de Messiaanse kibboets Yad Hashmonah treffend. De duisternis eist dat je meedoet.
  Laten we biddend standhouden, voorzien van Gods wapenrusting!

 19. Marianne zegt:
  Geplaatst op zondag 9 juni 2013 om 14:06

  Homoseksualiteit vind ik een ontzettend moeilijk onderwerp. Zeker in deze tijd van homohuwelijken en weiger-ambtenaren. Dat mensen homo zijn en samenwonen, daar kan ik nog wel enigszins mee leven, maar het feit dat ze willen trouwen en dan ook nog kinderen willen…………….

 20. Gerda B zegt:
  Geplaatst op zondag 9 juni 2013 om 15:30

  Bedankt Dirk. God zegent jou. Ook de anderen. Wat mij vooral ook opviel, is dat het bij Noach en Lot
  allebei draait om die deur (De Deur). God sloot de deur achter Noach en de engelen sloten de deur
  achter Lot.
  Waar de mens vol wellust/eigenlust zit, wordt de Deur niet gevonden. Achter de Deur ben je veilig.

 21. Ed zegt:
  Geplaatst op zondag 9 juni 2013 om 18:07

  @Willy, in mijn bericht spreek ik over wereldse, ongelovige vrouwen, en de genoemde namen schetsen een beeld van de vrouwen in Noachs tijd, ik heb het niet over vrouwen die over Jezus spreken. Maar nu je dat noemt: ik herinner mij een bandopname van de beroemde evangelist Bakht Singh, die tegen vrouwen in het publiek zei dat zij ‘de make-up van hun gezicht moesten vegen, omdat zij daarmee niet de Here Jezus verheerlijkten, maar zichzelf’. En ik neig er meer naar te luisteren naar een man waaraan de Here Jezus zich overduidelijk verbond met zegeningen en wonderen, dan naar andere stemmen.

 22. Marloes Schouten zegt:
  Geplaatst op zondag 9 juni 2013 om 19:17

  Hub.Eussen, Els en Simonida, hartelijk dank voor jullie reacties. Els, de Bijbelteksten die je geeft ter staving van het feit dat het niet belangrijk is welke dag voor God geheiligd wordt, ken ik. Volgens mij ‘overkoepelen’ de woorden van Jezus in Mattheüs 5:17-19 deze teksten voor wat betreft het houden van de sabbat. Hij zegt nadrukkelijk dat Hij niet kwam om de Wet (en de Profeten) te ontbinden en voegt eraan toe: ‘wee degene die anders leert.’ De sabbat in de teksten die je noemt, kan ook slaan op een Joodse Feestdag die als sabbat diende te worden aangemerkt, zoals bijvoorbeeld Grote Verzoendag (Leviticus 23:32). Zowel Jezus als Paulus als àlle eerste christenen hielden de sabbat. Door menselijke wetten daartoe gedwongen, is dit later veranderd. Dit is in Daniël 7:25 voorzegd. In 321 na Christus vaardigde Constantijn de volgende wet uit: “Laten de magistraten en de mensen die in de steden woonachtig zijn, rusten op de eerbiedwaardige dag van de zon, (…)” De ‘eerbiedwaardige dag van de zon’ komt uit het mithraïsme en heeft zeker geen Bijbelse basis. Alle gerespecteerde historici zijn het erover eens dat deze wet een overwinning van het heidendom over het christendom betekende. Wel moeten we goed in het oog houden dat Jezus Heer over de sabbat is. Dat betekent dat de liefde altijd prevaleert. Als mijn buurvrouw ernstig ziek is op sabbat en iets uit een winkel nodig heeft, dan ga ik dat kopen, terwijl ik normaal niet in een winkel kom op die dag. Zomaar een voorbeeld.

  Dan nog aan Hub.Eussen en Moi: beiden zijn jullie lid van het CDA. Zonder me in een dialoog over politiek te willen begeven, wil ik jullie iets ter overweging geven. Dit las ik enkele weken geleden: “In een rapport dat een commissie van het CDA onder voorzitterschap van oud-minister Ben Bot vorig jaar opstelde, is te lezen dat ‘de koran kan bijdragen aan actualisering en concretisering van de CDA-politiek’. Angstig! Wat doen jullie in deze ontwikkeling, is mijn oprecht bezorgde vraag?

  Warme zustergroet,
  Marloes

 23. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 9 juni 2013 om 21:45

  De dagen van Lot?

  De dagen van het ontwaken van Israël lijkt mij beter op zijn plaats. Niet om de titel, maar meer om de juiste context neer te zetten. Daarvoor moeten wij terug naar de eerste bladzijden van de Bijbel waarin G’d de mens een opdracht geeft in de hof van Eden: het bouwen en bewaren van deze aarde. Man en vrouw schiep hij ons. Beide brengen kinderen voort volgens de scheppingsorde.

  Als volwassene werd Adam geschapen en had zo veel verstand van G’d gekregen dat hij alles naar zijn aard kon benoemen. Het menselijk geheugen is zo groot dat het data kan opslaan van minimaal 100.000 jaar volgens berekeningen uit de jaren 80 van de vorige eeuw.

  Wat is daarvan overgebleven in de loop van de eeuwen. Vertroebeld door een degeneratieproces en desinteresse waardoor er zoveel kennis verloren is gegaan.
  In deze moderne tijd tracht men te herstellen wat verloren is gegaan aan kennis on de eerste eeuwen. Snerend worden onze voorouders neergezet als dom en ongeletterd. Natuurlijk zijn er altijd tijden geweest die beïnvloed zijn door machten die wilden heersen en een groot deel van de bevolking bewust van educatie onthielden. Velen waren onbewust van dit feit en elke afbraak daartoe werd gevoed door het eigenbelang van een enkeling. Zorg voor kleine lettertjes, want die worden toch niet gelezen. Zij die ze opstellen weten exact wat er staat.

  Abraham, de 19e generatie van Adam had directe kennis van de dagen voor de zondvloed en ook van het verval wat wereldwijd zichtbaar werd. G’d zette Abraham apart van alle volken van deze aarde. Uit de nakomelingen van Abraham zou de voorzegde Messias geboren worden. De lijn moest zo zuiver mogelijk bewaard worden. Als volk kregen we (met een gering aantal vreemdelingen) van G’d de Thora. Universeel is deze voor de mensheid. Deze spelregels van G’d waren bedoeld om het goede te zoeken en te behouden. Daarin zit ook het bouwen en bewaren opgesloten. Herontdekkingen door het Joodse volk is G’ds zegen voor de mensheid. Dienstbaar aan G’d voor de medemens.

 24. Aliyah zegt:
  Geplaatst op maandag 10 juni 2013 om 9:30

  Charme is bedrieglijk en schoonheid vergaat maar een vrouw met ontzag voor de Heere moet worden geprezen (geldt ook voor de man!) Spreuken 31:30.

  * de Heere Jezus is NIET gekomen om de wet en de profeten te ontbinden maar om te vervullen.

 25. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op maandag 10 juni 2013 om 11:48

  Sjalom beste mensen ,

  Ik heb het al vaak gemeld , zonde is overtreden van G’ds Wil [ Uw wil geschiede….. ] van de Wet / Torah .
  Het Briet Chadasja / het verniewde verbond [ ten onrechte het nieuwe testament genoemd ] is een beschrijving wat al in de Tenach/ Torah wordt beschreven [ Weet u nog , Yeshua meldde ” in de wet/Torah en de profeten is over mij geschreven”].
  Adonai wil dat we met hart en ziel gehoorzaam proberen te zijn , ook over homoseksualiteit zoals o.a aan de orde wordt gesteld , aan de de gehele Torah.

  2Thes.

  Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. 11 Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. 12 Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft maar behagen schept in onrecht, worden veroordeeld.

  Mat 7
  21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” 23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters / Toraverkrachters * !”
  * In het Grieks anomian , waarmee de wet of de Tora wordt bedoeld.

  Ook het laatste Bijbelboek , Openbaring van Yeshua aan Jochanan , vermeldt 14: 12 Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus.

  Zijn G’ds Torah geboden afgeschaft ?

  PROBEERT U MET HART EN ZIEL ZIJN WIL , TORAH, TE GEHOORZAMEN ?

  Zo laat u zien dat u uw Schepper liefhebt en de geboden zijn een zegen voor u.

 26. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 10 juni 2013 om 11:56

  Dirk, mag ik de vrijheid nemen om Marloes-vraag te beantwoorden?

  Marloes,
  Van dit Ben Bot-rapport heb ik wel al van gehoord maar nog niet gelezen. Wel hoor ik ook steeds meer stemmen opgaan binnen het CDA om de letter C. te gaan vervangen en als dit gaat gebeuren dan is het voor mij einde oefening met het CDA, want ik ben al bijna 14 jaar lang als lokaale-bestuurs afgevaardigde, de “waakhond” van de C. bij alle fractie-vergaderingen en ik blijf “blaffen” en mijn Christelijke stem laten horen, om dit te voorkomen, maar in mijn eentje zal ik het niet redden. Daarom mijn oproep: CDA-leden, laat zien en horen dat de letter C. hoog in het vaandel van het CDA moet blijven staan. Hub.

 27. Peter zegt:
  Geplaatst op maandag 10 juni 2013 om 15:11

  Even een reactie op enkele opmerkingen: Wat ik begrijp over de sabbat: (Marlous) is n.a.v. 2 kor. 3:15, waar staat: “Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt (= de wet) een bedekking over hun hart (= Israël), maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen.” We leven niet meer onder de wet, maar onder de Genade, zowel “Joden als Grieken enz.”
  Met respect voor allen die het CDA steunen (Hub): wij zijn overgegaan naar de ChristenUnie. Ik wil gen politiek debat voeren, maar zoals Lot langzaam is afgegleden naar een verkeerde situatie, zie ik het Christen Democratisch Appel afglijden naar een soort Centraal Demografisch Aspect. Hoe kunnen moslims in vertegenwoordigende functies achter het Christelijke principe staan: “En gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen”. Moet een moslim mijn christelijke principes in de 2e Kamer verdedigen?
  Over de homo-opmerkingen: “Laat de Bijbel maar spreken”. Ik ben blij dat ik er niet mee geconfronteerd wordt, maar ik kan me voorstellen dan anderen er heel veel moeite mee hebben, zeker als het familie betreft. Veel wijsheid en sterkte hiermee.

 28. Willy zegt:
  Geplaatst op maandag 10 juni 2013 om 18:05

  Over homo-sexualiteit gesproken, kunnen deze mensen er iets aan doen dat ze homofiel zijn? Bovendien zijn dit vaak hele lieve mannen. Ik heb op tv gezien dat er onderzoek in de hersenen naar is gedaan. Bij mensen die homofiel zijn, waren de hersenen duidelijk anders. Wij kunnen vanuit ons geloof niets anders doen dan deze mensen Liefdevol te bejegenen, en zeker niet als twee mensen samenzijn, een kaartje sturen en daar dan èèn naam opzetten, dat is pas wreed. Het is niet aan ons om te oordelen. Ik vind dat op dit forum ‘de zonde’ vaak een te grote plaats inneemt. U zult het niet willen geloven, maar God denkt niet zo.
  God denkt niet zo, God ziet het hart van de mens aan. God overziet het geheel.

 29. Marloes Schouten zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 juni 2013 om 6:59

  Dirk, ook ik vraag toestemming om nog even te reageren. Willy, je moet goed begrijpen dat het er mij om gaat dat zowel mijn familielid als degene met wie hij leeft, gered worden. Dát is mijn insteek. Als ik fouten maak in de omgang met hen, word ik daar graag op gewezen. De reden dat ik met mijn worsteling in deze kwestie op de site ben gekomen,is juist dat ik graag aanwijzingen krijg voor de omgang met hen. De zonde maar zonde laten is geen optie voor mij. De Bijbel windt er geen doekjes om hoe het mensen zal vergaan die homoseksualiteit bedrijven. ‘Dwaal niet! Ontuchtplegers, (…), mannen die met mannen slapen, (…) zullen het Koninkrijk van God niet beërven’ (1 Korinthe 6:10). Het is een tendens van deze tijd om de woorden van God, die levend en krachtig zijn als een tweesnijdend zwaard (Hebreeën 4:12) te verzwakken. Levensgevaarlijk! God is liefde, ja. Maar vanuit deze liefde gaf Hij Jezus, die gruwelijk geleden heeft voor onze zonden, waartoe ook homoseksualiteit behoort. Als de zonden niet zo vreselijk waren, had Jezus niet hoeven lijden. Ik heb de Heer vergeving gevraagd voor het geval ik werkelijk wreed ben geweest, en smeek Hem om de juiste weg te vinden om mijn zo geliefde familielid en degene met wie hij samenleeft, te benaderen. Opdat zij gered zullen worden.

  Hub.Eussen, dank voor je beantwoording voor wat betreft het CDA.

  Peter, wat betreft sabbat: de woorden van Jezus in Mattheüs 5:17-19 in gedachten hebbende, denk ik dat telkens als de bedekking over het hart van een Israëliet wordt weggenomen omdat hij zich bekeerd heeft, hij gaat inzien dat hij door het houden van de Thora niet gered kan worden, maar dat hij vervolgens uit liefde voor Hem, de Thora vrijwillig gaat volgen. Bevestiging voor deze gedachte vind ik in het feit dat tot bekering gekomen Joden zich beijveren om uit liefde voor Adonai en Yeshua, de Thora te volgen. Omdat ze het graag willen, en niet uit dode verplichting.

  Marloes

 30. Aliyah zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 juni 2013 om 7:59

  Als een roepende in de woestijn, de mensen slaan geen acht op de tekenen…

  Dirk dit moest me even van het hart.

  ps of we nou in de dagen van Lot leven of als in de dagen van Noach, feit blijft dat je wakker moet zijn, nuchter en waakzaam!

  Laat je niet betoveren door de wet en Schriftgeleerden, niet alleen Jeshua/de Heere Jezus waarschuwde daarvoor maar ook de apostel Paulus in Galaten. Luister niet naar de Schriftgeleerden en Farizëers van deze tijd, maar laat je leiden door Jahweh’s Geest en volg de Goede Herder!

  shalom

 31. Elly zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 juni 2013 om 8:59

  Nadert tot GOD en HIJ zal tot u naderen.
  ZIJN Heilige Geest zal ons alles leren.

 32. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 juni 2013 om 9:42

  Beste Dirk

  Naar aanleiding van je stukje kan ik alleen maar concluderen dat wat recht is krom is en wat krom recht is, in de ogen van degenen die al deze ‘vernieuwing’, ‘verrijking’ en ‘progressie’ willens en wetens er door willen drukken. De mensen die hier tegen zijn worden opeens als weigerambtenaar en wellicht als zonderling of misschien wel kluizenaar betiteld. Ziedaar het modernisme wat geheel ontdaan is van de Bijbelse heilzame normen en waarden die immers al die ‘heerlijkheid’ danig in de weg staan. Modernisme is heden ten dage de regel!

  Weg met die Zondagsrust en Zondagsheiliging en mensen die niet met hun tijd meegaan horen geen ambtenaar te zijn.

 33. duinsnip zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 juni 2013 om 12:08

  In Rom. 6-8 wordt duidelijk de onmacht van een mens aangetoond om de zonde in het vlees te overwinnen, op grond waarvan ook de onmacht van de Wet wordt aangetoond om een mens daarvan te bevrijden. God heeft de zonde echter geoordeeld in Zijn Zoon, Jezus Christus, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Een christen is iemand die gelooft in Jezus, en de Heilige Geest ontvangen heeft. En nu is deze gehouden om zich voor de zonde dood te houden. In Rom. 7 zien we de worsteling in het vlees om dat te volbrengen, maar het kan niet. De overwinning behalen we alleen door de kracht van Heilige Geest en gebed. Iemand die in de zonde leeft, dus beweert dat het moet kunnen omdat God daar wel begrip voor heeft, kan de Geest niet ontvangen hebben. Wie de Geest ontvangen heeft kan wel in zonden vallen, maar zal dit altijd belijden en God om vergeving vragen. En strijd tussen de zondige begeerten van het vlees en de wandel in de Geest zal er altijd zijn, zolang het lichaam niet verlost is. Maar de zonde accepteren getuigt van het niet hebben ontvangen van de Geest, want Die zegt: “Houdt u voor de zonde dood”. Daar is geen woord Spaans bij.

 34. Willy zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 juni 2013 om 13:25

  marloes, hoewel ik denk dat je het ongetwijfeld goed voor hebt met deze mensen, denk ik dat je er mee moet ophouden om hun te willen ‘redden’. Daar heeft God Zijn eigen wegen voor. Hoe meer je hen zult willen pogen te ‘redden’ hoe meer zij zich zullen verzetten. Zo werkt het namelijk niet. Je kunt iemand niet iets opdringen. Je moet mensen in hun waarde laten. Geloven is een genade van God. Alsmaar de zonde voorop stellen helpt niet. Zij kunnen het niet helpen dat ze zo zijn. Wat is er verkeerd aan als twee mensen van elkaar houden? God houdt net zo goed ook van hen. (IK laat niet varen de werken mijner handen) We hoeven de wereld niet te redden, daar hebben we Jezus al voor.

 35. Cootje zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 juni 2013 om 21:47

  Dáárom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven. Waarom? Omdat iedereen God kan kennen vanuit de wonderbaarlijke schepping. Wat kan mijn duim zolang er geen sein komt vanuit de hersenen? Dus kan het nooit langzaam, in miljoenen jaren, zijn ontstaan, maar moet het tegelijk als een wonder door een Schepper zijn neergezet. O.a. mijn hele lichaam in één keer. Wie dat ontkent en dus de Schepper niet vereert, wordt met verblinding geslagen en wordt zelfs zijn geloof (Kuitert c.s.) hem afgenomen. Dan zegt God: Als je dat met je verstand kunt weten, zul je Mij moeten verheerlijken en danken. Als mensen denken in de hemel te kunnen komen omdat ze ‘geen vlieg’ hebben kwaad gedaan, dan vraag ik of ze God ooit op hun knieën hebben gedankt voor zijn wonderbare schepping? God neemt dat de mensheid zó kwalijk, dat Hij hen straft met overgave aan hun hartstochten en onreinheid. Het zijn de gevolgen van het evolutiegeloof i.p.v. geloven in de schepping in 6 dagen. Laten we niet denken dat ons geloof/standpunt hierin niet belangrijk is. Want het maakt dat zelfs de vraag: Waar kom ik vandaan, waar ga ik naar toe en waarom ben ik hier, kunnen worden afgedaan met: alles is toeval. Met gevolg, een ieder is zijn eigen god. Ni Dieu, Ni Maître!

 36. rene postma zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 juni 2013 om 21:57

  Ik voel mij christen, doe mijn best om zo te leven, zoals het in schrift beschreven staat. Ongeveer 10 jaar geleden ben ik tot geloof gekomen. Ik ben nu 48 jaar. 38 jaar geleefd zonder het besef van de liefde van de Here Jezus. Ik kende toen geen zonde. Na de eerste 3 maanden in mijn geloof, had ik een rust in mij, die ik daarvoor nog nooit had ervaren. Mijn hart brandde en ik las achter elkaar 3 keer de bijbel door. Ik was er vol van. Maar toen begon het pas, want ik dacht dat ik in warm bad terecht kwam. Broers en zusters die van mij hielden. Ik stelde mij open en liep menige kerk af en verwachte in een christelijke eenheid terecht te komen. Maar dat was niet zo. Ik had een te bevooroordeeld beeld van christenen. Ik was af en toe zwaar teleurgesteld in christenen… ik was naief. Maar de Here stelde mij op de proef. Hij heeft mij laten voelen, en laten groeien in het geloof. Want ik begon pas net. Hij heeft mij geleerd, dat ik niet in mensen moet geloven. Maar een relatie moet onderhouden die puur in het teken staat in het volle geloof van de drie-eenheid.
  En daar hoort ook het besef van de zonde onder, om maar even op de reacties te reageren. Hoe meer je groeit in je geloof, des te beter onderken je de zonden. In het begin denk je alleen aan de liefde. Maar de liefde kan niet bloeien als je je eigen zonden niet erkent en belijdt. De Here raakt je aan met zijn liefde. Hij neemt je bij de hand, en kneed je tot een volmaakter mens. Niks menselijks is mij vreemd, als het over zonden gaan en het leven als een ongelovige. Wij kunnen niet iedereen redden, ook al hebben wij het gevoel dat wij een roepende zijn in de woestijn. Maar wij moeten wel blijven hopen en bidden. Want wij hebben de plicht om niemand verloren te laten gaan.
  De Here Jezus zei: Vader vergeef het hun, want ze weten niet beter.

 37. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op donderdag 13 juni 2013 om 13:52

  Beste Dirk,

  Mijn overtuiging is dat we in de dagen vlak voor de wederkomst leven. Deze dagen zullen ook verkort worden voor de gelovigen. Waarom? Omdat het voor Gods kinderen niet uit te houden is in een wereld die langzamerhand een voorportaal van de hel aan het worden is. Als je in 2 Timotheüs 3 leest en daar staat: en weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. En waarom zware tijden? Daarom: want de mensen zullen zijn (en dan komt er een heel rijtje): liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.
  In deze wereld leef ik anno 2013 en kwel mijn ziel dagelijks aan de bovengenoemde kenmerken. Het is loodzwaar. Maar……….. Hij komt terug! En daar kijk ik naar uit! Mijn Verlosser leeft!
  Ik moet mijn hoofd opheffen van Jezus want Mijn Koning gaat komen en mijn verlossing is aanstaande.
  Maranatha!!

 38. kees van zonneveld zegt:
  Geplaatst op donderdag 13 juni 2013 om 17:06

  Fijn Dirk!

  Alsof ik weer adem kan halen: iemand komt op voor de eer van Jezus! Ik blijf het ook doen, het gaat niet om mijn geaardheid maar om zijn woord.
  Ik huiver als ik mensen zich hoor verheffen boven wat God zegt in zijn woord. Mijn vrees voor God wordt steeds groter. Als ik nu maar geen Bijbelteksten uitstreep uit de Bijbel. Gods oordeel komt.
  Maar iedere zondaar – en wat voor zonde dan ook, kan nu nog vergeven worden – wat een genade.
  Shalom ! Kees

 39. Klara zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 juni 2013 om 9:11

  Beste Dirk.
  Bedankt voor je mooie onderwijs.
  Iedere week zie ik er weer naar uit en leer er veel van.

  Gods zegen op je werk.

 40. petervg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 juni 2013 om 15:26

  Het valt mij op dat zelfs onder (sommige) christenen homosexualiteit als “normaal” geaccepteerd wordt en ook verbaas ik mij over de homo-promotie bij een zich evangelisch noemende omroep.
  De homo-issue blijkt straks DE accreditatie te zijn of we nog mee mogen doen.
  In ieder geval niet de gewetensbezwaarde ambtenaar. Het staat toch in de wet dat we het homo”huwelijk” mogelijk hebben gemaakt… En als het in de wet staat MOET jij het ook doen. Befehl ist befehl. (waar ken ik die kreet ook weer van? Niet bekend? Het sloeg op ons idee van de foute duitser.)
  Geen vrijheid meer van geweten en geen vrijheid om gewetensvol te handelen, maar dictaat..dictatuur…verdrukking…

 41. Robbert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 juni 2013 om 20:25

  Nee Petervg, ik geloof niet dat de EO meedoet aan ‘homopromotie’. Het zou ook een heel slechte zaak zijn. Dat anderen wat krom is recht praten en wat recht is krom praten dat moeten zij dan maar weten.

 42. rineke zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 augustus 2013 om 3:14

  Vragen die ik mij stel met betrekking tot homosexualiteit:
  Als kleuterjuf zag ik al jongetjes die sterk aangetrokken waren tot barbies, poppenhoek en meisjesdingen. Ik wist gewoon dat hier later homofilie zou kunnen zijn.
  God zag dat toch ook, een kindje van vier draagt dan al het anders zijn met zich mee.
  Juist deze kinderen waren lief, zachter, gevoelig en creatiever.
  Hoe help je ze? Hoe begeleid je ze?
  Ik kom er maar niet uit. Ik respecteer ieder schepsel van God.

  Vraag twee is: Hoe gaat het nu met bekeerde homosexuelen, die toch trouwden en kinderen kregen.
  Hoe overleven ze het gevecht, als ze net een beetje zwakker zijn dan anders.
  Ik las ooit van een die het een dagelijks gevecht bleef vinden.

  Ik heb zo’n respect voor de solitair levende personen, of de durvers die toch uit de homosexualiteit stapten. Want het vechten tegen die natuur dag in dag uit lijkt me zooooo vermoeiend. Christen of niet christen, ik zou mezelf geen kans durven geven en me opsluiten of zo.
  Wat een angst.
  Laten we heel heel heel lief zijn voor iedereen die er mee geboren is.
  Of wordt je het gemaakt??
  Nogmaals ik kom er niet uit.

 43. petervg zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 september 2013 om 16:27

  @ Robbert, misschien is promotie wat te hard aangezet, laten we het dan houden op “het werken aan acceptatie”.
  @ Rineke, een integere reactie. Inderdaad een lastige issue omdat oorzaak niet eenduidig is aangetoond, m.i. groot aandeel in de opvoeding als het gaat om ontwikkeling van de sexualiteit/identiteit bij kinderen in het verloop van de pubertijd en referentie in de zin van ouderschap man/vader versus vrouw/moeder. Tegenwoordig zijn er weer de nodige boeken op de markt mbt de invulling van het vader-zijn in het gezin. (!)
  Paulus spreekt over het Niet erkennen dat God Dé Schepper is… en dat Hij daarom heeft overgegeven aan een verwerpelijk denken/verlangen. Dat, God (niet) erkennen als de schepper en dat wat er daarna op volgt, heeft dus blijkbaar alles met elkaar te maken.

 44. Robert Jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 augustus 2016 om 15:40

  Please leave the evil things, they will not last. Go for eternity and you’ll find rest. Welcome the Holy Man, the Son of God. He loves the sinners, like Jacob, Lot. WHO let’s the sun come down or rise the moon, pray for your souls now. The Son comes soon! Marc 13: 32 N.T.

  Here God, Almachtige Vader in de Hemel. U redde mij van een leven wat geen leven te noemen is. Door een verkeerde aanraking in mijn jeugd, heb ik jarenlang gedacht: “Ik ben homo!” “Nee!”, zei U toen U ingreep in mijn leven. Nu laat U mij zien, dat satan op veel te jonge leeftijd lust in mijn leven heeft gebracht door een aanranding van een man, toen ik nog heel jong was. Ik begon toen sexuele dromen te krijgen over die man. Ik heb hier veel te lang niet over gesproken, en nu zeg ik, mede door deze gebeurtenis ben ik scheefgegroeid en kwam in de wereld van homofilie. Ik bleef maar volhouden dat ik homo was, maar het was één grote leugen. Na een poging tot zelfmoord, doordat ik naar drugs greep met een toenmalige jongen die ook al drugs gebruikte, heeft U gelukkig toch nog ingegrepen. En U redde toch nog mijn leven! Dank U wel lieve Here God, dank U wel lieve Here Jezus. Ik weet dat U mijn Redder, Verlosser en Geneesheer bent. En U helpt mij wanneer satan opnieuw probeert mij weer in zijn netten van lust te vangen. Maar ik heb ook de Heilige Geest ontvangen, die mij waarschuwt voor de gevaren. Houd mij vast in Uw beschermende armen Here Jezus. Wilt U doen voor de ongeredde medemens, die nog gebonden is aan lust, wat U voor mij heeft gedaan: Redt zijn of haar ziel voor de eeuwigheid. U regeert en daarom vraag ik U Here God! Schijn met Uw Licht in de harten van velen die morgen naar de Gay parade gaan in Amsterdam. Met U zijn nog steeds alle dingen mogelijk (Mattheus 19: 26 N.T.) Ik vertrouw op U Here God, Halleluja! Amen.

 45. Rosa zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 december 2019 om 10:30

  In welke woestijn is de vrouw van Lot? In de Negef of in de Judea woestijn?

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden