Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Bid voor uw voorganger (17 reacties)

Geplaatst op donderdag 20 juni 2013, 21:35 door Dirk A A

Soms schrik ik ervan hoe negatief en kritisch mensen spreken over hun predikant of voorganger en over de kerkenraad of de oudstenraad. Daar kan de zegen van de Here niet op rusten. Stop daarmee en ga krachtig voor hen bidden, bestorm de hemel met uw ootmoedige, vurige en onophoudelijke gebeden. Dan zult u eens zien wat er gaat gebeuren.

Het is opmerkelijk dat Paulus de gelovigen in de verschillende gemeenten verscheidene keren op hartstochtelijke wijze smeekt om voor zijn bediening te bidden. Als Paulus het gebed al zo nodig had, dan geldt dat ook voor alle voorgangers en predikanten nu. Lees maar.

Romeinen 15:30-33:
30 En ik roep u ertoe op, broeders, door onze Here Jezus Christus en door de liefde van de Geest, om samen met mij te strijden in de gebeden tot God voor mij,
31 dat ik verlost mag worden van de ongehoorzamen in Judea en dat mijn dienstbetoon, namelijk dat aan Jeruzalem, de heiligen welgevallig is,
32 zodat ik met blijdschap naar u toe kom door de wil van God en bij u tot rust zal mogen komen.
33 En moge de God van de vrede met u allen zijn. Amen.

1 Thessalonicenzen 5:25
Broeders, bid voor ons.

2 Thessalonicenzen 3:1 en 2
1 Verder, broeders, bid voor ons dat het Woord van de Here zijn loop mag hebben en verheerlijkt mag worden, zoals ook bij u,
2 en dat wij verlost mogen worden van de slechte en boosaardige mensen. Want niet allen hebben het geloof.

Kolossenzen 4:2-4
2 Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.
3 Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben,
4 opdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken.

Efeze 6:19 en 20
19 Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken,
20 waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken.

Ziet u hoe belangrijk het om te bidden voor hen die het Woord van Here mogen doorgeven, mogen verkondigen. Als Paulus zo aandringt op het gebed van de gelovigen, dan hebben onze voorgangers en predikanten dat zeker ook nodig.
Soms wordt wel eens gemakkelijk gezegd: ‘De Here heeft ons gebed niet nodig.’ O ja? Lees dan maar eens wat Jakobus schrijft over het gebed: Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand (Jakobus 5:16).

Ik pleit ervoor dat er ook tijdens onze samenkomsten gebeden wordt door bidders. Ik ken een paar gemeenten waar dat gedaan werd en waar dat nog gebeurt. De Here geeft daar Zijn zegen over. Praktisch is dat ook heel goed uitvoerbaar, door tijdens de dienst enkele mensen in een aparte ruimte te laten bidden.

Ons geestelijk leven is vaak zo arm omdat we zo weinig of helemaal niet bidden. Mag ik u eens vragen: Als u naar de samenkomst van uw gemeente gaat, hoe gaat u dan? Hebt u dan gebeden om een ontmoeting met de Here? Hebt u gebeden voor de voorganger, dat de Here hem zal vullen met Zijn Heilige Geest, zijn lippen zal zalven en door hem heen zal spreken, woorden van eeuwig leven? Dat is belangrijk hoor, om vol verwachting naar de samenkomst te gaan. Het kan net dat éne woord zijn dat de Here gebruikt om u in uw hart aan te spreken.

En voor degenen die geen gemeente hebben – dat kan, ook in Nederland, dat je in een gebied woont, waar geen gemeente is waar het Woord van God in alle getrouwheid wordt gebracht – geldt evenzeer het belang van het gebed. Misschien heb je dan nog wel meer gebed nodig om staande te kunnen blijven en geestelijk te kunnen groeien.

Er kunnen ook verhinderingen zijn om te bidden. Onderzoek dat eens in uw eigen leven. Een verhindering kan zijn dat er (verborgen) zonden in ons leven zijn. Breek daarmee en belijd ze aan de Here. Dan mag u Zijn vergeving ontvangen.
Ook als u conflicten met anderen hebt, is dat een verhindering voor het gebed. O, wat komt dit vaak voor, in kerken en gemeenten, maar ook tussen gelovigen onderling, in families en gezinnen.

Mattheus 5:23 en 24 zegt:
23 Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft,
24 laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave.

Het kan ook zijn dat we wel bidden, maar dat het ten diepste om onszelf gaat, om onze eigen eer. Dat kan heel subtiel zijn. Dit gevaar ligt zeker ook bij voorgangers en predikanten op de loer. Laten we de Here de eer geven en niet zelf de gevierde prediker worden.

Wat een grote genade is het voor een gemeente wanneer ze een biddende predikant, een biddende voorganger heeft. Denk eens aan de Here Jezus Die regelmatig de nacht doorbracht in gebed. Hoeveel te meer hebben wij het dan nodig.
Bidders winnen mensen voor Christus en bidders doen kerken ontwaken, omdat er ruimte komt voor het werk van de Here, door Zijn Woord en door de Heilige Geest.

Dirk van Genderen

17 Reacties

 1. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 juni 2013 om 22:47

  Beste Dirk,

  Het is een vleselijk denken als er niet onderscheiden wordt hoe belangrijk de voorbede is. Want het is
  ook een geestelijke strijd omdat het vlees, de wereld en de boze de voorbede tegenwerken. Geen wonder
  dan ook dat de kracht van de voorbede vreselijk onderschat wordt. Want de duivel kent ook de Schrift en
  hij is een expert in het verdraaien van de Schrift. Hij is ervaren in mensen te prikkelen tot actie en uit de rust van God te trekken. Maar als wij bidden naar Gods wil, staat hij machteloos. Wat velen ook
  afschrikt in getrouwe voorbede, is wel het psychisch ongemak en lijden. De Bijbel leert dat het soms
  worstelen is in de gebeden. Zie Kolossenzen 4:12 (NBG). De HSV heeft het over strijden in de gebeden.
  Voorbede doen is ook een wapen in de geestelijke strijd. Ons geestelijk leven wordt zwak als wij geen
  voorbede doen. Niets bevrijdt ons van onszelf dan in de voorbede te gaan. Het kan het verschil uit-
  maken in het winnen van zielen voor Christus. Gods plan gaat in vervulling maar Hij zoekt getrouwe
  medewerkers voor de totstandkoming van Zijn werk. Naar mijn mening moeten wij in de kracht van God
  voorbede doen. Het moeilijkste van de voorbede, is het begin. Een bepaalde weerstand moet doorbroken
  worden. Als het niet lukt, kan het zijn dat later op de dag het wel lukt. Dat is tenminste mijn erva-
  ring. Ik vrees echter voor de werken van het vlees als men gaat bidden in eigen kracht. De Here moet
  ook de leiding hebben in de voorbede. En dan wordt voorbede doen een taak van onuitsprekelijke
  blijdschap. Gezegend is hij die de Here wil gehoorzamen!

  Groeten van San

 2. j.c de visser zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 juni 2013 om 9:58

  Beste Dirk en San Tjoa, Allebei heldere en duidelijke taal!! Neemt het allen ter harte! Groet, Sjaak

 3. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 juni 2013 om 14:37

  Beste Dirk,

  Mijn notitie-gebedenboekje raakt aardig vol, waar ik allemaal nog voor moet bidden.
  Natuurlijk moeten wij ook bidden voor de voorgangers en predikers, wel wil ik extra aandacht vragen ook voor de predikers via de moderne media-kerken, (al meer als 10 jaar kijk ik zondagsmorgen naar de TV-uitzending van Hour of Power met wisselende predikers, die heeft mijn R.K.Kerk-gang zondagsmorgen al jaren vervangen), dan de Christelijke web-sites (denk aan deze site). Niet alleen de “preek” van Dirk is altijd leerzaam maar ook de vele (verschillende) reacties zijn vaak geloofsverdiepend.
  Maar in deze eindtijd moet er ook “gewerkt” worden. Wij moeten in actie komen en Jezus-leer daadwerkelijk in praktijk brengen, zoals HIJ het ons 2000 jaar geleden heeft verkondigd en voorgeleefd. Zijn Geest heeft HIJ ons nagelaten en zal ons verder leiden door dit aardse leven naar Gods-Vredesrijk dat weldra komende is.
  Mijn samenvatting over dit thema:
  BID tot de HERE, en WERK voor de HERE ! Hub.

 4. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 juni 2013 om 14:53

  Beste Dirk,

  Bidden. Ja, maar kan ik bidden? Bij mij komt boven wat er in Romeinen 8: 26 en 27 staat. Namelijk: En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij. Is het een knop omdraaien en we gaan bidden? Nee, ik denk het niet. Ik denk en ervaar dat God geeft wat wij bidden zullen. Alles naar Zijn wil. Wij, van onszelf weten niet wat we bidden zullen. Een predikant kan zeggen dat je de liefde van Christus uit moet stralen of moet bidden. Maar God is het die bepaalt of wij die Geest van liefde of voorbidding krijgen. Dat is geen knop die wij aan- of uitzetten!! Je kan wel om die Geest vragen maar weer is het God die bepaalt of je het krijgt. Wij zijn maar zwakke, lege vaten die gevuld moeten worden. En het is God die vult. En als het gebeurt is het zuivere genade!

 5. Roos Hazelzet zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 juni 2013 om 15:17

  Beste broeder Dirk,
  ik ben het geheel eens om te bidden, maar dan wel voor, ALLE heiligen, daar schreef Paulus nl. zijn brieven aan… wij zijn toch ALLEN broeders en priesters?
  Wat mij betreft, ik zou het verschil tussen een oudste en een gemeentelid willen minimaliseren, omdat wij ALLEN, onze bijzondere plaats van God in het Lichaam hebben gekregen, en wij ALLEN een mond gekregen hebben om de grote daden Gods te verkondigen, ook in onze bijeenkomsten, naar 1 Kor 14:26 enz.
  Hoe staat het dan broeder?
  Telkens als je samenkomt, heeft er iemand iets?
  Een psalm of een lering of een tong of een uitlegging; dat alles moet tot stichting gebeuren…
  Dit is het kader waarbinnen de bijeenkomsten mogen gaan werken, zodat meerderen door de Geest, de gemeente mogen stichten, vermanend of bemoedigend middels o.a. profetie of getuigenis.
  Dus geen, een mans bediening meer, maar de leden van het Lichaam mogen gaan functioneren, dat is wat Paulus hier bedoelt, zo leerde hij het in alle gemeenten en ook voor nu, geldt dit Schrift Woord!!
  Gods Woord is niet vervallen.
  Niet alleen komen om naar een preek te luisteren, maar ook bidden: Heer, wat mag ik van U ontvangen om door te geven, daar zou ruimte voor moeten komen.
  Mijn gebed is: Heer, brengt U ALLES/ALLEN, weer op de juiste plaats in Uw Lichaam, waarvan U het Hoofd bent en de Inspirator, door Uw Geest…

  Dirk, we bidden ook voor jou en voor alles wat je mag doen, in Zijn Naam!

  Zegen & groet,

  Roos Hazelzet

 6. Dick zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 juni 2013 om 15:29

  Beste broeders en zusters,

  Wordt het niet eens tijd om tegen elkaar te gaan zeggen dat wij meer dan overwinnaars zijn in Christus.
  Waarom nou telkens overal zout op leggen. De ene keer zijn we dit en de andere keer weer wat anders.
  Wij zijn de bruid van Christus, laten we dat maar veel tegen elkaar zeggen.
  Wij zijn een lichtend licht en een zoutend zout. Als kinderen van Hem hebben wij zijn Geest ontvangen want God wil niet liever dat je Zijn Geest ontvangt als je Jezus hebt aangenomen in je leven als je Redder. Wij zijn zeker geen zwakke, lege vaten. Wij hebben ontvangen de gave van de Geest en dat is Goed.
  Toch vind ik wel dat we onze voorgangers mogen aanspreken over wat ze zeggen tegen de gemeente. Niet met hoogmoed maar uit Liefde. Vaak merk ik op dat voorgangers een visie hebben die aansluit bij de regels van de kerk.
  Ik geloof dat als Jezus je zaligmaker is geworden je overwinnaar bent. Alleen daar is vertrouwen voor nodig, niet met ons verstand maar vanuit je Geest.
  Dit wens ik een ieder toe.
  Laten we het oude desem weg doen en zijn als nieuw deeg.
  Christus is voor ons gestorven Hem alle eer.
  Wij zijn Zijn medewerkers; de voorgangers en wij!!

 7. Aalt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 juni 2013 om 18:59

  Zeker een heel goede opwekking, Dirk. Door dat negatief en kritisch spreken over kerk, kerkenraad, dominee, preek, is er al ontzettend veel beschadigd en kapot gemaakt. Ja, ga allemaal biddend op de knieën; steeds maar de binnenkamer in. Wil zo zijn als Aäron en Hur die Mozes ondersteunden. Onze dominee vraagt er in het gebed in de kerkdienst vaak om, of de Heere ook Aärons en Hurs wil geven. Er is dus genoeg te bidden.

 8. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 juni 2013 om 19:06

  Misschien is het wel geestelijk om wat de Heer Jezus gezegd heeft de “voorgangers” voor te houden:

  Matt. 23:8 Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want Eén is uw Meester, namelijk Christus; en u bent allen broeders.
  9 En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is.
  10 En u mag niet meesters genoemd worden, want Eén is uw Meester, namelijk Christus.
  11 Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn.
  12 En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden; en wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.
  Voorgangers zijn geen dominees maar hen die in het geloof voorgaan.
  Alle gelovigen zijn priesters en vormen het huis van God in de Geest.
  De meeste christenen hebben geen flauw benul wat dat inhoudt omdat ze dat door “de voorgangerdominees” natuurlijk niet verteld wordt.
  Ga uw bijbel nu eens lezen in de 1e Korinthebrief en Hebreeën en bid dan voor uw voorgangers.

 9. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 juni 2013 om 22:23

  Beste Dirk,

  Ik denk dat wij die mensen in de voorbede moeten houden, waar wij visie voor hebben om voorbede te
  doen. Die mensen legt God op ons hart. Het wordt een last die wij alleen kwijt kunnen door in gebed
  aan de Here voor te leggen. Wat bidden voor voorgangers en oudsten betreft, er moet zeker voor hen
  gebeden worden omdat zij verantwoording zullen moeten afleggen van hoe zij de kudde hebben geleid.
  Het is bepaald geen makkelijke taak om leiding te geven aan een gemeente en de duivel heeft het
  vooral gemunt op diegenen die in functie zijn om de gemeente te leiden omdat dat de Naam van de Here
  Jezus schade aanbrengt. Hoeveel Amerikaanse TV-dominees zijn wel niet gevallen doordat zij geen stand hielden in de verzoekingen. En dat wordt vaak opgepikt door mensen die niets van de waarheid willen
  weten door die TV-dominees als voorbeeld aan te halen, dat het geloof in de Here Jezus niets is om na
  te volgen. Daar gebruikt God het wel voor. Namelijk in hoeverre iemand op zoek is naar de waarheid.
  Zo’n iemand laat zich niet afschrikken door dergelijke oppervlakkige negatieve berichtgevingen maar
  zal blijven zoeken naar de waarheid. Diegenen die het geloof loslaten om die reden, hebben nooit hun
  wortels in het geloof gehad maar zijn net als het onkruid dat tussen het tarwe is gezaaid. De Here
  gebruikt het kwaad om ons te beproeven wat er in ons hart leeft. Hij brengt niemand in verzoeking
  maar wel in beproeving. Niet zozeer dat God het wil weten, alsmeer dat wij het (ook) te weten komen.
  En willen wij deze test kunnen doorstaan, zullen wij dicht bij de Here moeten blijven om stand te
  kunnen houden en ons niet laten afleiden door de mensen om ons heen. Vandaar dat de Bijbel ons op-
  roept om zonder ophouden te bidden, wat zomeer betekent als je contact met de hemelse lijn altijd
  vierentwintig uur per dag open te houden, zodat wij kunnen reageren op een aandrang van de Geest
  en bevestigd worden via het Woord.

  Shalom! San

 10. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 juni 2013 om 23:06

  HELEMAAL WAAR, Dirk!! Ik spreek uit eigen ervaring, want 20 jaar lang maakte ik ruzie met iedereen in mijn kerk en de verschillende (vrijzinnige) voorgangers in die tijd!! Altijd was ik bezig met “OVERtuigen” terwijl mijn opdracht in Hand.1: 8 is: GEtuigen!!! 20 jaar lang was ik een christen zonder vruchten!! 10 jaar geleden ontdekte ik opnieuw mijn belijdenistekst, de laatste woorden van Jezus op deze aarde!! 10 jaar geleden begon ik met bidden voor mijn kerk en de voorganger!! 10 jaar geleden af en toe 2 kinderen voor de kindernevendienst en kerkdiensten waar je met een gerust hart een kanonskogel doorheen kon schieten!! 10 jaar geleden werd gezegd, dat we “over 10 jaar” de kerk wel konden sluiten, omdat we hard inslonken op de financiële middelen!! 10 jaar geleden begon ik te bidden en verder NIETS anders te doen dan te GETUIGEN. Nergens meer tegen zijn!! Het “tegen zijn” leverde alleen het “tegendeel” en verzet op!! Wel in mijn getuigenis steeds weer vertellen WAT IK GELOOF!! In die laatste 10 jaar is mijn kerk uit zijn slaap ontwaakt!! Nu komen steeds meer mensen en vooral jonge gezinnen (ook enkelen uit andere kerken) in de kerk, de kindernevendienst wordt steeds voller, momenteel elke zondag 12 à 15 kinderen!! Ruzies binnen de gemeente komen vrijwel niet meer voor!! Slechts enkelen weten dat ik samen met nog iemand van buiten de kerk elke week voor deze kerk en de predikant bid!! De veranderingen zijn onvoorstelbaar!!! God werkt, ik zie God “gebeuren” in deze kerk!! De dingen waar ik altijd zo fel “tegen” liet God vanzelf verdwijnen, of ze voelen zich er niet thuis en blijven vanzelf weg!! Ik heb ontdekt, dat zelf vechten NIETS uitwerkt!! Bidden en getuigen doen wonderen!! Want uiteindelijk: “DE KERK ZIJN WIJ!!!”

 11. hadassa zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juni 2013 om 15:48

  Wat een mooi getuigenis en wat een bemoediging van Ernst. Fijn dat je dat met ons wilde delen. Ik ben daardoor weer aangemoedigd om te gaan bidden.

 12. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juni 2013 om 18:19

  shalom dirk en alle brs en zrs.

  Het is waar dirk, gedenk jullie voorgangers die HET WOORD tot jullie hebben gebracht.
  Jij Dirk zie ik als mijn voorganger. Door mijn ziekzijn kom ik niet meer in een gemeente.
  Ten dele is dit waar. Volgens de Schriften zijn wij allen (die wedergeboren zijn) lid van de kahal
  van YESHUA HAMASSJIACH en elkaars leden. Waar er twee of drie in ZIJN NAAM zijn is HIJ.
  Hierbij een Woord door de Ruach Ha Kodesj gegeven om door te geven.

  Profeteer wat IK in uw hart fluister; ROEP het uit.
  Ja profeteer aan een ieder DIE DE GEEST aanwijst.

  Israel is is MIJN OOGAPPEL; wie hen aanraakt raakt aan MIJ IK ZAL HET VERGELDEN, ZEGT DE HEERE

  Roep op tot gebed voor MIJN VOLK; opdat kan worden uitgestort DE GEEST DER GENADE en GEBEDEN over MIJN volk.
  Heb hen lief met MIJN liefde zegt UW VADER die ook Vader van Israel is.
  MIJN kinderen sta op de bres. Geef MIJ uw Hart en uw wil om te gaan in MIJN kracht.

  Door HET BLOED van HET LAM DE GELIEFDE. Houdt je niet stil, gun je geen rust totdat IK KOM
  en JERUZALEM stel tot lof op aarde.
  Profeteer MIJN kinderen profeteer. Zo spreekt DE HEERE (door DE RUACH HA KODESJ)
  Land, land, land. Hoort DES HEREN WOORD.
  Wie oren heeft die hore wat DE GEEST tot de gemeenten zegt.

  Allen shalom en Baruch in YESHUA HA MASSJIACH. HIJ KOMT Spoedig.

  Lou.

 13. lydia switters zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juni 2013 om 19:27

  Lieve broeders en zusters
  Wat is het fijn dat wij elkaar kennen in en door Jezus onze Heer en Heiland.
  Dat wij gezamenlijk ons mogen bedekken onder Zijn bloed,

  JEZUS heeft het uit geroepen: Het is volbracht! Halleluja.
  Lydia

 14. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 23 juni 2013 om 22:15

  Sjalom allen,

  Laten we de oproep van Dirk in de juist context zetten, dan krijgen we meer inzicht. De Joodse Paulus bezoekt primair de Joodse gelovigen in de verstrooiing. Onder hen zijn er velen die trouw elk jaar naar Jeruzalem gaan om volgens het Thoragebod minstens een feest bij te wonen. Het zijn de rijken onder hen die zich dat kunnen veroorloven. Zij komen thuis met de boodschap van Yeshua die is opgestaan uit de dood. Gelovig of niet, de getuigenverklaring van de 500 is zo sterk dat het voor waar wordt aangenomen. Deze verhalen meenemend naar de plaats waarin zij in ballingschap verkeren wordt lang niet alles zonder meer aangenomen. De plaatselijke rabbijnen verzetten zich en menigeen sluit zich daarbij aan.

  Overal waar Paulus komt zie je hetzelfde patroon naar voren komen. Als zijn eigen volksgenoten het niet willen horen richt Paulus zich tot hen die het wel willen horen. De ene is daar ontvankelijk voor de ander verzet zich als een spotter.

  Zij die het Yeshua van harte aannemen, Jood en heiden krijgen beide een unieke kans om zo zuiver mogelijk het woord te verkondigen. Dat is beslist niet naar de christelijke instelling in deze dagen. De heiden werd onderwezen zoals Paulus dat ook deed: niet de Thora afschaffen maar leven naar het principe van de Thora. Het kleine Joodse deel in de nieuw gestichte gemeente had een grondige kennis in huis om daarmee de diepte van het evangelie gestalte te geven. Een zeer kostbare taak kregen onze Joodse voorouders toebedeeld.

  Echter Paulus zag dat de kleine Joodse minderheid moest opboksen tegenover een groeiende meerderheid die haar eigen koers ging bepalen en zelf voorgangers verkozen en benoemden. Dat was al in de eerste eeuw. Wat een armoe is daar al zichtbaar geworden, die voortwoekert tot op de dag van vandaag. De Joodse minderheid koos haar eigen weg en is in de loop van de daaropvolgende eeuwen door de kerk zwaar afgestraft.

  Het moet voor menig voorganger een worsteling zijn vanaf de eerste eeuw tot op de huidige dag.

  Gebed om herstel naar de 1e eeuw is dus noodzakelijk.

 15. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 24 juni 2013 om 13:47

  Ernst,
  Een geweldig praktijk voorbeeld-getuigenis voor ons allen. Vooral jouw samenvatting hierover: Bidden en getuigen doet wonderen! Want uiteindelijk: De kerk zijn Wij allen!
  Zelf was mijn samenvatting over dit thema in reac. 3: Bid tot de Here en “werk” voor de Here.
  Ernst, jij verwoordt het duidelijker en begrijpelijker, maar wij bedoelen eigenlijk hetzelfde: Getuigen van je Christen-zijn doe je: Door je Christen-zijn daadwerkelijk te laten zien en horen en in praktijk te brengen. En ik bedoelde daarmee: “Werken” voor de Here.
  Bedankt voor jouw duidelijke en begrijpelijke uitleg en getuigenis. Hub

 16. GRETHA'S REACTIE zegt:
  Geplaatst op maandag 24 juni 2013 om 23:52

  GEPREZEN ZIJ DES HEILANDS NAAM, EEN GEWELDIGE SITE OM VAAK TE LEZEN EN TE HERLEZEN, VOORAL WANNEER JE VEEL VERDRIET HEBT EN DE ONDERLAAG SCHIJNT TE HEBBEN, MAAR WE ZIJN RIJK, JA ZEER RIJK, EN WAT ER OOK ZAL GEBEUREN, WE HOUDEN STAND TOT IN ALLE EEUWIGHEID, WE ZIJN GELUKKIG AL OP REIS NAAR KONING JEZUS, OM DAAR TE ZIJN. WAT ZAL DAT ZALIG ZIJN, LIEVER GISTEREN DAN VANDAAG NAAR ONZE HEILAND EN ZALIGMAKER. DIRK, WAT EEN GEWELDIG GOEDE SITE HEB JE, IK HOOR JE SOMS OVER FAMILY7 ALLEEN DE MUZIEK VIND IK NIET ZO, WAAROM GEEN FIJNE KOREN EN ZO? GROETJES WANT HET IS AL LAAT, VAN GRETHA

 17. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 juni 2013 om 11:39

  Dick,

  Spreek voor jezelf Dick, jij voelt je of bent geen leeg of zwak vat. De Heere Jezus zegt: “Mijn Kracht wordt in uw zwakheid volbracht”. Duidelijke taal lijkt me. Ik voel me vaak een leeg vat en tot niets in staat. Maar als de Heere Jezus mij met Zijn Kracht vervult, kan ik leven. Hij is mijn Leven.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden