Bid voor uw voorganger

Soms schrik ik ervan hoe negatief en kritisch mensen spreken over hun predikant of voorganger en over de kerkenraad of de oudstenraad. Daar kan de zegen van de Here niet op rusten. Stop daarmee en ga krachtig voor hen bidden, bestorm de hemel met uw ootmoedige, vurige en onophoudelijke gebeden. Dan zult u eens zien wat er gaat gebeuren.

Het is opmerkelijk dat Paulus de gelovigen in de verschillende gemeenten verscheidene keren op hartstochtelijke wijze smeekt om voor zijn bediening te bidden. Als Paulus het gebed al zo nodig had, dan geldt dat ook voor alle voorgangers en predikanten nu. Lees maar.

Romeinen 15:30-33:
30 En ik roep u ertoe op, broeders, door onze Here Jezus Christus en door de liefde van de Geest, om samen met mij te strijden in de gebeden tot God voor mij,
31 dat ik verlost mag worden van de ongehoorzamen in Judea en dat mijn dienstbetoon, namelijk dat aan Jeruzalem, de heiligen welgevallig is,
32 zodat ik met blijdschap naar u toe kom door de wil van God en bij u tot rust zal mogen komen.
33 En moge de God van de vrede met u allen zijn. Amen.

1 Thessalonicenzen 5:25
Broeders, bid voor ons.

2 Thessalonicenzen 3:1 en 2
1 Verder, broeders, bid voor ons dat het Woord van de Here zijn loop mag hebben en verheerlijkt mag worden, zoals ook bij u,
2 en dat wij verlost mogen worden van de slechte en boosaardige mensen. Want niet allen hebben het geloof.

Kolossenzen 4:2-4
2 Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.
3 Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben,
4 opdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken.

Efeze 6:19 en 20
19 Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken,
20 waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken.

Ziet u hoe belangrijk het om te bidden voor hen die het Woord van Here mogen doorgeven, mogen verkondigen. Als Paulus zo aandringt op het gebed van de gelovigen, dan hebben onze voorgangers en predikanten dat zeker ook nodig.
Soms wordt wel eens gemakkelijk gezegd: ‘De Here heeft ons gebed niet nodig.’ O ja? Lees dan maar eens wat Jakobus schrijft over het gebed: Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand (Jakobus 5:16).

Ik pleit ervoor dat er ook tijdens onze samenkomsten gebeden wordt door bidders. Ik ken een paar gemeenten waar dat gedaan werd en waar dat nog gebeurt. De Here geeft daar Zijn zegen over. Praktisch is dat ook heel goed uitvoerbaar, door tijdens de dienst enkele mensen in een aparte ruimte te laten bidden.

Ons geestelijk leven is vaak zo arm omdat we zo weinig of helemaal niet bidden. Mag ik u eens vragen: Als u naar de samenkomst van uw gemeente gaat, hoe gaat u dan? Hebt u dan gebeden om een ontmoeting met de Here? Hebt u gebeden voor de voorganger, dat de Here hem zal vullen met Zijn Heilige Geest, zijn lippen zal zalven en door hem heen zal spreken, woorden van eeuwig leven? Dat is belangrijk hoor, om vol verwachting naar de samenkomst te gaan. Het kan net dat éne woord zijn dat de Here gebruikt om u in uw hart aan te spreken.

En voor degenen die geen gemeente hebben – dat kan, ook in Nederland, dat je in een gebied woont, waar geen gemeente is waar het Woord van God in alle getrouwheid wordt gebracht – geldt evenzeer het belang van het gebed. Misschien heb je dan nog wel meer gebed nodig om staande te kunnen blijven en geestelijk te kunnen groeien.

Er kunnen ook verhinderingen zijn om te bidden. Onderzoek dat eens in uw eigen leven. Een verhindering kan zijn dat er (verborgen) zonden in ons leven zijn. Breek daarmee en belijd ze aan de Here. Dan mag u Zijn vergeving ontvangen.
Ook als u conflicten met anderen hebt, is dat een verhindering voor het gebed. O, wat komt dit vaak voor, in kerken en gemeenten, maar ook tussen gelovigen onderling, in families en gezinnen.

Mattheus 5:23 en 24 zegt:
23 Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft,
24 laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave.

Het kan ook zijn dat we wel bidden, maar dat het ten diepste om onszelf gaat, om onze eigen eer. Dat kan heel subtiel zijn. Dit gevaar ligt zeker ook bij voorgangers en predikanten op de loer. Laten we de Here de eer geven en niet zelf de gevierde prediker worden.

Wat een grote genade is het voor een gemeente wanneer ze een biddende predikant, een biddende voorganger heeft. Denk eens aan de Here Jezus Die regelmatig de nacht doorbracht in gebed. Hoeveel te meer hebben wij het dan nodig.
Bidders winnen mensen voor Christus en bidders doen kerken ontwaken, omdat er ruimte komt voor het werk van de Here, door Zijn Woord en door de Heilige Geest.

Dirk van Genderen