Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Ik verlang naar U… (14 reacties)

Geplaatst op donderdag 4 juli 2013, 10:11 door Dirk A A

De afgelopen week kreeg ik twee bijzondere e-mails. Deze twee mensen hadden hetzelfde verlangen: voor 100 procent gericht te zijn op de Here Jezus, met het diepe verlangen Hem meer en beter te leren kennen. Ze hadden besloten een aantal ingrijpende maatregelen te nemen, om zo min mogelijk afgeleid te worden van het doel.

Wat een prachtig verlangen is dit. Er is zoveel wat ons afleidt van de Here Jezus. Dat kan de stortvloed aan e-mails zijn die je binnenkrijgt, dat kan de stapel tijdschriften en kranten zijn, dat kan de tv zijn, het internet, de social media, je hobby. Op zich goede dingen misschien, maar het kan je afleiden van de Here Jezus.

In de Bijbel kom je dit verlangen om de Here Jezus meer en beter te leren kennen, ook verscheidene keren tegen. In Filippenzen 3:8-14 schrijft Paulus:

8 Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Here, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen,
9 en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof;
10 opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word,
11 om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden.
12 Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen.
13 Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb,
14 maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.

Lieve mensen, ik vind dit zo mooi. Dit is ook mijn verlangen, om de Here Jezus nog meer en beter te leren kennen, hoewel ik hierin veel radicaler zou moeten zijn. Ik verspil nog zoveel tijd met dingen die absoluut geen waarde hebben voor de eeuwigheid.

Ook David, de dichter van Psalm 27, kende dit verlangen. In vers 4 lezen we:
Eén ding heb ik van de HERE verlangd,
dát zal ik zoeken:
dat ik wonen mag in het huis van de HERE,
al de dagen van mijn leven,
om de lieflijkheid van de HERE te aanschouwen
en te onderzoeken in Zijn tempel.

Ook Petrus brengt dit mooi onder woorden in zijn brief, 2 Petrus 3:18a:
…groei in de genade en kennis van onze Here en Zaligmaker Jezus Christus.

Ik bid dat dit verlangen ons allen zal stempelen. Dat het ons grote, ons allergrootste verlangen zal zijn, om de Here Jezus beter te leren kennen. Hem, Die we zo lief hebben, Die Zijn leven gegeven heeft aan het kruis om ons te redden.

Wat een wonder van genade. Wij zullen ernaar jagen de HERE te kennen, zegt Hosea 6:3. Dan ga je niet met je armen over elkaar zitten wachten tot het zover is. Nee, dan zal het niet gebeuren. Maar dan zeg je met Paulus: ‘…mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.’

We verspillen zo onnoemelijk veel tijd met dingen die je nooit mee kunt nemen de eeuwigheid in. En ik weet het, we hebben onze taak en onze roeping op aarde. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor allen die ons lief zijn of voor wie we verantwoordelijkheid dragen of kunnen dragen. En laten we dat zo goed mogelijk doen, ook in het in praktijk brengen van ons christen-zijn.

Begrijp me goed: ik leg de zweep er niet overheen en zeg niet: je mag je niet meer ontspannen en je moet altijd met de dingen van de Here bezig zijn. Nee, dat zal geen zegen voortbrengen. Dan wordt het wettisch, als de nadruk op ‘moeten’ ligt.

Wel hoop en bid ik dat de Here door Zijn Geest een diep verlangen in ons aanwakkert om Hem te kennen, Hem beter te leren kennen. Dan is het niet zo dat je daarmee bezig moet zijn, nee, dan wordt het een voorrecht dat je er mag zijn voor Hem. Dat je met Hem mag leren wandelen, mag leven.
Dan is één dag met de Here Jezus je oneindig veel meer waard dan duizend dagen zonder Hem. Omdat je Hem liefheft en er wilt zijn voor Hem. Dan gaat het je erom Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding.

Dan vraag je misschien wel met Mozes: HERE, toon mij Uw heerlijkheid (Exodus 33:18). Zo verlang je naar Hem, je Heiland en Here. Je wilt bij Hem zijn, Zijn aanwezigheid ervaren, Zijn stem horen.
Nu klinkt vanuit de Hebreeënbrief de uitnodiging om in te gaan in het heiligdom. Wat een heerlijkheid, wat een voorrecht. O, laten we die weg gaan, laten we heiligdom ingaan.

19 Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,
20 langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees,
21 en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God,
22 laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water
(Hebreeën 10:19-22).

‘Here, hier is mijn leven, het is voor U, voor U alleen. Met alles wat ik heb, wat ik ben. Ontsteek in mij, door Uw Heilige Geest. een diep verlangen naar U.’

Dirk van Genderen

14 Reacties

 1. San zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 juli 2013 om 11:01

  Beste Dirk,

  Wat ik mij afvroeg, is of wij altijd weten wat eeuwigheidswaarde heeft? Wat voor de een geen eeuwigheidswaarde heeft,
  kan dat voor een ander wel hebbend. Het belangrijkste is dat wij in Zijn wil zijn. Zie Prediker 12:13.Zo mogen wij ook genieten
  van het leven, mits dat geen doel op zich wordt. Anders lopen wij te veel psychische spanningen op. Zie 1 Timotheus 6:17.
  Wat eeuwigheidswaarde heeft, is de agape-liefde. Dat is de liefde van God. Zelf ga ik er vanuit dat het van het geweten afhangt,
  hoe onze werken geoordeeld zullen worden en welk geestelijk loon wij zullen ontvangen. Want wij leven niet meer voor ons
  behoud maar wij mogen werken voor eeuwig loon. Daarom heeft het zin om naar heiliging te streven. Want dat is ook Zijn
  wil. En als wij geestelijke mensen zijn, zullen wij des te meer beseffen hoe belangrijk is dat wij leven voor de zaken van
  eeuwigheidswaarde. Zie 1 Korinthe 3:12-15.

  Gods zegen en wijsheid toegewenst!
  San

 2. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 juli 2013 om 13:44

  Er is zo veel zonde (= misdaad) om ons heen, dat het méér is dan “heerlijk” om in de Geest van Jezus te leven.
  Het is noodzakelijk.
  Emotie en verlangens zijn niet genoeg, in een traag en te kort schietend christendom kan Satan gemakkelijk ons bedriegen en de macht handhaven.
  Dank zij het bloed – en in de Wetten van Christus – en onder de leiding van Jezus, kunnen wij Satans macht (over ons leven) breken en / of uitschakelen en (Hallelujah!) verder komen in het koninkrijk van God.
  Voor wie serieus wil leven met God in Christus, is er het gebed. Daarin mogen wij gerust wat feller van leer trekken tegen onze Vader. Hij weet dat ‘ingaan door de enge poort’ niet alleen maar een hoog geestelijk ideaal is, maar keiharde noodzaak.

 3. berend zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 juli 2013 om 18:40

  In het boek “De ongetemde man” wordt beschreven hoe mannen zich soms neerleggen bij een saai leven en niet komen tot (bv.) spannende activiteiten die ze eigenlijk zouden willen doen of oplossing zoeken in relationele problemen. Ook ervaringen uit het verleden kunnen je tegenhouden. Sommige dingen moet je aanpakken. Een van de risico’s die je loopt is geconfronteerd worden met je eigen zondigheid. Doe deze activiteiten met de Heer, Hij vormt je verder.
  Ook al is dit een keuze, alles is genade.

 4. Cees van Herpen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 juli 2013 om 16:52

  Hoi Dirk en alle andere lezers,

  Vanaf april dit jaar tot oktober heb ik aan mijn collega oudsten van onze gemeente een half jaar studieverlof gevraagd. Ik bemerkte bij mezelf een enorm verlangen om met Gods Woord bezig te zijn, ik had ook een zware tijd achter de rug met problemen in de naaste familie, moeilijkheden met een collega op het werk en ook een zware tijd in het pastoraat van de gemeente. Ik kan de discipline opbrengen om zo’n 3 tot 4 avonden per week met de Bijbel bezig te zijn. Ik begon met de gedachte; “ik wil meer van de Eeuwige en de Here Jezus leren, maar ik heb ook veel over mezelf geleerd (wat nou niet zo de bedoeling was eigenlijk), maar Gods Woord snijdt aan twee kanten. (Hebr. 4:12). Wat ik de afgelopen 4 maanden geleerd is het volgende: De Eeuwige, onze Vader, is een God van ontmoeting. Hij wil alles van ons weten, en is zeer met ons begaan. Het tweede wat ik geleerd heb is dat we veel meer genade nodig hebben dan we vaak zelf denken en weten. De afgelopen 4 maanden heb ik als zeer verkwikkend ervaren, voor mijn geest dan tenminste. Lichamelijk komt de vermoeidheid er uit, en dat is een goede zaak. Resumerend zou ik willen zeggen: Het Woord dat de Here Jezus zegt: “zoekt eerst het Koninkrijk van God, en alles zal u bovendien geschonken worden” is Waarheid. Kan het iedereen van harte aanbevelen.

 5. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 juli 2013 om 22:04

  Een prachtig stukje Dirk!! Ik denk dat we hiermee heel dicht bij de essentie en het doel van het evangelie komen! Inderdaad, het “verlangen” is geen plicht!! Maar met Paulus ken ik persoonlijk ook dat onuitsprekelijke verlangen, zoals Paulus schrijft in de Filippenzenbrief. Alleen heb ik een opmerking bij de geciteerde tekst! Paulus was een farizeeër en geloofde altijd al (ook vóór zijn bekering) in de opstanding VAN de doden! De nieuwere vertalingen (ook de HSV dus) verliezen helaas heel veel aan kracht en nauwkeurigheid!! De NBG51 heeft het tenminste nog over het verlangen naar de opstanding UIT de doden!! Dat is heel wat anders!! De Engelse vertalingen gebruiken het woordje “FROM the dead” FROM the dead, is anders da wat Paulus als farizeeër geloofde!! Kijken we nu in het boek Openbaring 20: 6, “Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren.” dan zien we dat er dus TWEE opstandingen zijn!! Het deel hebben aan die eerste opstanding is het grote verlangen van Paulus!! De overigen staan namelijk pas op als laatsten (tweede opstanding) voor het Laatste Oordeel.

 6. martha de Lange zegt:
  Geplaatst op zondag 7 juli 2013 om 8:47

  Wat een fantastisch onderwerp heb je weer genoemd Dirk. Altijd fijn om zulke richtingaanwijzers te ontvangen.
  Ook ik wil heel graag de Heer steeds heel dichtbij mij hebben. Ik weet (en heb ook zo vaak ervaren) dat Hij voor mij zorgt en met mij meereist, maar ik schiet zelf nog zo vaak tekort. Het is heel moeilijk om in het leven, met zovelen om je heen, toch steeds op Hem gericht te zijn. Zoveel mensen geloven niet of niet meer daar sta ik midden in. Zij weten wel hoe ik in het leven sta. Ik heb de God van Israel lief en daarom houd ik ook van Zijn volk Israel. Dat volk heeft Zijn Woord voor de wereld bewaard en God zal ook met dat volk en vanuit Jeruzalem alles weer goedmaken op aarde. Maar ik moet ook met mensen in mijn omgeving communiceren en schiet dan zo vaak tekort. Maar mij terugtrekken op een eilandje is toch absoluut niet de bedoeling van mijn leven. Ik vind het soms wel moeilijk.

 7. Henk zegt:
  Geplaatst op zondag 7 juli 2013 om 11:30

  Om dicht bij God te zijn, hoef je je niet in allerlei bochten te wringen en aan bepaalde eisen te voldoen. Ik bedoel, als je van iemand houd, wil je bij hem/haar zijn.
  Als je God liefhebt wil je bij Hem zijn en steeds meer van Hem weten.

  Er ligt een gevaar op de loer, dat we Z’n liefde willen claimen, omdat we toch zoveel voor Hem doen en dan wordt het wettisch. We denken, dat we er recht op hebben. Dan komen we er vroeg of laat achter, dat we afgedwaald zijn i.p.v., dat we dichter bij Hem leven.

  Wat betreft bovenstaande, kwam er enkele jaren geleden een spreuk in m’n gedachten:

  Ren niet, maar wandel met MIJ, anders loop je MIJ voorbij.

 8. berend zegt:
  Geplaatst op zondag 7 juli 2013 om 14:53

  Toch is het wel weer zo, dat God niet altijd nadrukkelijk aanwezig is. In het paradijs kon Hij
  komen en gaan. Bij Zijn “afwezigheid”, begraaf je talenten niet bv. vanwege Zijn (vermeende) strengheid.

 9. Jopie zegt:
  Geplaatst op maandag 8 juli 2013 om 12:04

  80 Jaar heb ik hier op aarde rondgelopen. 40 Jaar met DE HEER. Wat een rijkdom is dat. Een grote zondaar ben ik, maar Jezus heeft me door genade vrij gekocht uit deze wereld. Diep ontroerd werd ik van dit stuk, mede omdat ik een stukje tegen kwam van de tekst die bij mijn overlijden op de kaart komt te staan. Dit gedicht nl.
  Ik ben niet dood.
  De HEER heeft mij geroepen, bij hem te wonen in zijn glanzend huis.
  Ik hoef geen rust en vrede meer te zoeken.
  Ik heb ze nu, want veilig ben ik thuis.
  Wat een uitzicht. Wat een genade. De HEER zij geprezen.

 10. Aliyah zegt:
  Geplaatst op maandag 8 juli 2013 om 12:10

  Twee mensen hebben het verlangen om 100% gericht te zijn op Jezus. Het feit is dat iedere christen die ‘drive’ zou moeten hebben/behoord te hebben, kijk maar naar de apostel Paulus.

  100% gericht op Jezus, bedenk dat Jeshua, de Heere Jezus ook alles gaf, wat mag het jou/u kosten? De prijs van discipelschap
  In openbaringen staat dat iemand koud lauw of heet/vurig is, aan u de keus.

  shalom

 11. Lieuwe zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 juli 2013 om 12:50

  Mooi stukje weer Dirk,
  Bedankt.
  Dat gaan we vanavond aan tafel lezen

  Gods zegen.

 12. San zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 juli 2013 om 15:41

  Beste Dirk,

  Soms kan het leven best moeilijk zijn en dan kan ik verlangen om bij de Here te zijn. Vooral als je met behulp van de Bijbel
  gaat begrijpen, hoe het leven in elkaar steekt. Dan is het van onnoemelijke waarde dat wij de Goddelijke natuur deelachtig
  zijn (2 Petrus 1:4) en dat wij niet in de zinloze kringloop van de zondige natuur gevangen zitten. Zie Prediker 1:9.
  Dat wij de weg gaan met
  Jezus die steeds meer omhoog voert (1 Korinthe 12:31 NBG). Een weg die steeds meer gaat schijnen naarmate wij ons
  einddoel naderen. Zie Spreuken 4:18. En wij mogen zo ons doel naderen waar wij naar jagen (Filippenzen 3:13,14).
  En dan zal Hij ons belonen naar onze werken die in de Here zijn gedaan. Zie 1 Korinthe 10:31. En er zal geen hoogmoed
  of trots meer zijn onder de mensen maar zullen wij het Lam zien dat voor ons is geslacht. Zie Openbaringen 5:12.

  Shalom! San

 13. berend zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 juli 2013 om 15:46

  Als Dirk me nog eenmaal toelaat: Ef. 5:14 Ontwaak uit uw slaap, sta op de dood en Christus zal over u stralen (“De nieuwe Bijbelvertaling”, trouwens in diezelfde vertaling Hebr. 3:6b Wij vormen dit huis, mits we trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop wij hopen).

 14. Ad zegt:
  Geplaatst op donderdag 11 juli 2013 om 9:57

  Wat een fijn commentaar! Bedankt!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden