Een gebed

De vakantieperiode is een goed moment om stil te staan, ons te bezinnen. Om achterom te kijken en vooruit. Hoe staat het ervoor met u? In het leven van elke dag, en ook geestelijk. Laten we dit doen voor Gods aangezicht.

‘Trouwe God en Vader in de hemel,
We komen tot U
Danken U voor Uw trouw, Uw genade
U bent zeer te prijzen.

U kent ons, beter dan wij onszelf kennen
U ziet onze moeiten, onze pijn, ons verdriet.
Here, ontferm U over ons
Voorzie in al onze noden.

In ons naderen tot U
Verootmoedigen wij ons
Het zijn onze zonden die scheiding maken tussen U en ons
O Here, vergeef, wees ons genadig.

Wij danken U voor Uw werk in onze kerken en gemeenten
Voor gemeenschap van gelovigen
Voor allen die U kennen
Voor geloofsgroei, gebedsverhoring, genezing en bevrijding.

Niet altijd begrijpen we Uw weg
Soms doet ons leven pijn
Hebben we enkel vraagtekens
En lijkt de hemel van koper.

We klemmen ons vast aan U
Aan de beloften in Uw Woord
Gaan we door het water of door het vuur
U bent daar en zorgt voor ons.

Here, we belijden onze verdeeldheid
U kent ons verlangen naar eenheid
Samen zijn we Uw lichaam
Maak ons één.

We hebben verleerd te geloven
Een goed gevoel vinden we vaak belangrijker
Leer ons opnieuw geloven
Ook al zien we niets.

We bidden voor de media in ons land
Om ruimte voor U
Opdat velen de Boodschap zullen horen
En binnen mogen gaan in bij U.

We bidden voor de politiek
Om trouw en moed voor allen die U kennen
Dat ze zullen spreken en niet zwijgen
Volk, volk, volk, luister naar het Woord van de Here.

We zien op naar U
Vervul ons met Uw Geest
Zet ons in vuur en vlam voor U
Onblusbaar.

Help ons om te laten zien en horen
Dat we bij U horen
In woord en in daad
Tot eer van U en tot zegen van velen.

We bidden U voor onze geliefden
Speciaal voor onze kinderen en kleinkinderen
Voor hen die U de rug hebben toegekeerd
Bekeer hen, breng hen terug bij U.

Here Jezus, we buigen ons voor U neer
Belijden onze zonden en die van ons volk
We keerden U de rug toe
Breng ons terug bij U.

In vele kerken wordt Uw stem niet meer gehoord
Herstel Uw gemeente
Doe Uw aangezicht over ons lichten
Wees ons genadig.

Vader, we bidden U voor de wereld
Voor allen die vervolgd worden om hun geloof
Vervul Uw beloften aan Uw volk Israel
Geef verzoening tussen vijanden.

De wereld staat in brand
Het leven is niet kostbaar meer
Open onze ogen
Opdat we U zullen zien.

We bidden U voor allen die U niet kennen
Om hen te zien zoals U ze ziet
Dat ze U in ons zullen zien
Uw liefde en Uw bewogenheid.

Laat Uw Rijk van vrede en gerechtigheid komen
U komt toe alle lof, eer en aanbidding
Geprezen zij Uw heilige Naam
Voor eeuwig. Amen.’

Dirk van Genderen