Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Kerken, gooi de deuren open… (17 reacties)

Geplaatst op donderdag 25 juli 2013, 16:46 door Dirk A A

Ons kerkgebeuren speelt zich grotendeels binnen de muren van ons kerkgebouw af. Misschien verstoppen we ons wel teveel. Vandaar mijn oproep: kerken, gemeenten, gooi uw deuren open. Ga naar buiten, de straat op, naar de mensen toe. Dat is de weg die de Bijbel ons wijst.

Laten we eens in de Bijbel kijken naar de wijze waarop de Here gediend werd en hoe de boodschap van het Evangelie werd doorgegeven.
In het Oude Testament lezen we dat voor de zondeval van Eva en Adam de Here met hen sprak, gewoon in het open veld, in het Paradijs. Ook na de zondeval zocht Hij hen op en riep tot Adam: ‘Waar bent u?’ (Genesis 3:9). In Genesis 4:26 lezen we dat men in de tijd van Enos, de zoon van Seth, de Naam van de HERE begon aan te roepen. Dat zal ook wel in de openlucht zijn gebeurd.

We maken een hele grote sprong naar de tijd dat het volk van Israel tijdens de woestijnreis de tabernakel had, waar de Here in die tent van de samenkomst sprak met de geestelijke leiders van het volk. Maar de samenkomsten vonden in de openlucht plaats. Later kwam de tempel in plaats van de tabernakel, als plaats waar de Here Zich aan het volk openbaarde en waar de dienst van de verzoening plaatsvond.

De profeten lieten hun stem klinken op het open veld, op de straten. Iedereen moest het horen. Dat deden ze niet in een kerkgebouw of in de tempel, maar juist daarbuiten.
Wanneer er een nationale terugkeer plaatsvond tot de Here na een periode van zonde en afdwaling van God, vond de openbare schuldbelijdenis vaak plaats in het openbaar, als nationale schuldbelijdenis (Ezra, Nehemia).

Let ook op de bediening van de Here Jezus. Hij sprak soms in de tempel, maar vaker in de openlucht. Iedereen moest Zijn boodschap kunnen horen.
Die lijn zien we doorgaan in het Bijbelboek Handelingen. Ook daar vindt de verkondiging van het Evangelie vaak plaats in de openlucht.

Denk eens aan de uitstorting van de Heilige Geest, op het Pinksterfeest. Petrus houdt dan zijn Pinksterpreek, in de kracht van de Heilige Geest, in de openlucht. Vele duizenden luisteren naar zijn boodschap en drieduizend mensen komen dan tot geloof in de Here Jezus (Handelingen 2:41).

De apostelen blijven niet bij elkaar zitten in de kerk, nee, ze gaan de straat op. Daar geeft de Here allerlei mogelijkheden om Zijn almacht te tonen door de apostelen heen en het Evangelie te verkondigen. Denk maar de kreupele die wordt genezen (Handelingen 3), aan Petrus en Johannes, wanneer ze worden opgepakt en getuigenis afleggen van de hoop die in hen is (Handelingen 4).

Kennelijk hadden de eerste christenen in de tijd van Handelingen weinig angst. Ze werden immers vervolgd en toch verstopten ze zich niet. Ze konden worden uitgelachen, belachelijk worden gemaakt, opgepakt worden, gedood. Stefanus werd gestenigd (Handelingen 6), Jakobus werd onthoofd (Handelingen 12).
En toch spraken ze vrijmoedig over de Here Jezus, tot iedereen die het wilde horen. En ze verheugden zich erover dat ze waardig waren geacht om smaadheid te lijden omwille van de Naam van de Here Jezus (Handelingen 5:41).

En de Here zegende hen, zegende hun getuigenis. ‘En het Woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe; en een menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam’ (Handelingen 6:7).

Wat was hun geheim? Was hen hun eigen moed, hun eigen kracht? Hun eigen tactiek, misschien? Hun geheim lezen we in Handelingen 4:13: ‘Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen waren geweest.’
Kennen wij dat geheim? Dat is noodzakelijk, hoor. Dat we de Here Jezus kennen, bij Hem zijn, in Zijn nabijheid. Dat merken de mensen om ons heen.

We zien nog meer in het Bijbelboek Handelingen. Petrus krijgt van de Here de opdracht om niemand onrein te achten (Handelingen 10). En Paulus kreeg een visioen om over te steken naar Macedonië om ook daar het Evangelie te verkondigen (Handelingen 16).
Het Evangelie is niet alleen voor de Joden, maar ook voor de heidenen. Niet alleen voor de Nederlanders, maar ook voor alle andere culturen in ons land. Zij gingen erop uit om het Evangelie door te geven, zo mogen ook wij eropuit gaan met de Beste Boodschap die er in deze wereld is.

Paulus ging naar Athene, naar de Areopagus, om aan de wijsgeren daar de éne God te verkondigen Die hemel en aarde gemaakt heeft (Handelingen 17). Leest u het hele boek Handelingen maar eens. Wellicht hebt u daar in deze vakantie de tijd voor.

Soms komen de mensen uit de wereld ´vanzelf´ onze kerken en gemeenten binnen, door God geleid, gestuurd door de Heilige Geest. Zo groot is de Here ook. Zeker, laten we Zijn almacht niet inperken.
Maar het is ook onze taak, onze roeping om, zoals we ook in Handelingen lezen, Zijn getuigen te zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde (Handelingen 1:8).

Zet de deuren van uw kerk maar alvast open. Opdat mensen naar binnen zullen komen – dat ook – maar dat de gemeenteleden erdoor naar buiten zullen gaan. Met het Evangelie de straat op, de openlucht in, biddend, getuigend, helpend. Tot eer van de Here en tot zegen van velen.

Stel je de gemeente eens voor die er maandelijks (of vaker) op uittrekt, met de Bijbel, met een pan soep, een thermoskan koffie, met broodjes, om er te zijn voor mensen die zelf de weg naar de kerk niet kunnen vinden. En dan niet 10 van de 200 mensen, maar de gehele gemeente. Wie op pad kan gaan, gaat mee, wie niet mee kan, blijft in de kerk achter om te bidden. Dat gaat er wat gebeuren… Omdat we een machtig God hebben…

Dirk van Genderen

17 Reacties

 1. San zegt:
  Geplaatst op donderdag 25 juli 2013 om 18:42

  Beste Dirk,

  Je hebt gelijk dat wij de boodschap niet voor onszelf mogen houden. Maar de praktijk van straatevangelisatie is dat niet
  verouderd met de huidige technologie? Als wij op straat gaan staan, dan kan er heel wat op ons afkomen. Zelfs kunnen
  mensen zo’n aversie van het geloof hebben, dat zij niet geestelijk geholpen willen worden. En ik denk dat getuigen van de
  Here Jezus de meeste vruchten zal opleveren. Dat is in Handelingen 1:8 de weg die de Here Jezus voorgeschreven heeft
  en niet straatevangelisatie. Alleen diegenen die ertoe geroepen zijn, mogen hiervan afwijken. Het gaat per slot van rekening
  om de Here gehoorzaam te zijn. Diegenen die op een zeepkistje het Evangelie verkondigt zal niet zo gauw serieus genomen
  worden. Wij hoeven ons voor de Here niet te schamen, maar uit ervaring heb ik ondervonden dat de meeste diepgang zit
  in relaties met mensen voor Jezus uit te komen. Mensen kunnen tegenwoordig gauw agressief worden en wij hoeven wat
  dat betreft geen paarlen voor de zwijnen te werpen maar getuigen met ons leven. Dat sorteert volgens mij meer effect.

  Shalom! San

 2. rene postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 25 juli 2013 om 22:57

  Ik kan mij daarin wel vinden. Het wordt tijd, het is tijd. Nu kan het nog. Morgen is wellicht te laat. Laten wij het evangelie maar verkondigen. Laten ze ons maar zien en horen, nu het nog kan.
  Iedereen laat zich horen, behalve wij. Het is onze taak. De heilige geest zal met ons zijn, het lijden zal ons niet ontgaan.

 3. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 juli 2013 om 9:01

  De kerk heeft altijd een liefdevolle Jezus gepredikt, die vergevingsgezind is en barmhartig. De werking van de wet, echter, daar branden wij ons liever niet aan.
  De HEER Jezus heeft in een gruwelijke dood een weg gebaand waarin wij, mensen, kunnen ontkomen aan een door God ingestelde doodstraf. In Genesis 3:22-24 stelt God deze doodstraf in.
  Anno 2013 zien wij dat deze (doodstraf) nog altijd onverminderd van kracht is. Dankzij een bijzondere toerusting, wordt in het komende Koninkrijk deze straf ook werkelijk voltrokken, door de overwinnaars, langs geestelijke wegen, door de werking van het Woord. In schalen der bedwelming en rotsen der ergernis.
  Jezus’ liefde is Eeuwig en onvergankelijk, dus als mensen volharden in het kwaad, dan blijft er geen andere weg over dan hun vernietiging. Waartoe vast besloten is, stort zich dan uit over wat woest is.
  Gelukkig voor ons gebeurt dit in een tijdgeest die als een dwaling de zinnen betovert, zodat er verder ook gewoon eigenlijk helemaal niets aan de hand is.
  Met deze boodschap naar buiten gaan, lijkt mij levensgevaarlijk.

 4. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 juli 2013 om 12:01

  Beste Dirk,

  Wat wij nodig hebben, is een diep werk in de mensen die niet geloven, dat zij een radicale bekering zullen meemaken.
  Wie onder de mensen wil zich daarvoor beschikbaar stellen om de mensen het Evangelie aan te zeggen van redding en
  behoud? De satan weet dat hij weinig tijd heeft en probeert de kinderen Gods van de hoofdzaken af te halen en bezig te
  doen zijn met bijzaken. Dat kan in Nederland allemaal nog en ik denk dat de mensen niet zitten te wachten op hoogge-
  schoolde Christenen die hun stem en ijver voor het Evangelie hebben verloren. De wereld vindt dat prachtig maar daarom
  is de Gemeente krachteloos. Wij missen het perspectief op de eeuwigheid en beseffen te weinig hoe gruwelijk het is om
  een eeuwigheid zonder einde in de hel te zitten. Wat wij nodig hebben, zijn voorbidders en discipelen van Jezus die zich
  beschikbaar stellen voor de zaak des Heren. Ook de crisis legt zware lasten op de mensen. Wij zouden daardoor naar
  God toe gedreven moeten worden. Er zit zoveel zegen in het dienen van God en er is veel blijdschap en vrede te vinden
  in het bestuderen en gehoorzamen aan het Woord van God, de Bijbel. Wij moeten terugkeren naar de eenvoud van het
  Woord en gebed. Dan zal de Here ons perspectief geven voor de verlorenen. Eerst Jezus zoeken, dan komt de rest wel.

  Shalom! San

 5. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 juli 2013 om 13:49

  Beste Dirk,
  Jouw oproep: Kerk, gemeentes, gooi uw deuren open, Ga naar buiten, de straat op, naar de mensen toe. Dat is de weg die de bijbel ons wijst, is mij uit het hart gegrepen, maar dat weet jij inmiddels wel. Dan zegt San in reactie No.1: Is straat-evangelisatie niet verouderd met de moderne technologie? Nee San daar ben ik het niet mee eens: In de kerken bidden en zingen wij gezamenlijk tot de Here en worden door de prekers onderwezen over de bijbel (de theorie dus), maar buiten de kerkmuren in het Open-Veld, daar moeten wij ons Christen-zijn toch laten zien en horen en in PRAKTIJK brengen, door de bijbel VOOR te LEVEN op welke plek dan ook, waar God ons geplaatst heeft. (Kan dus ook op een zeepkist zijn). “Op de zeepkist” moeten wij symbolisch zien, denk aan de toespraken van de nieuwe Paus Fransiscus, nu in Brazilie, hij leeft de eenvoud voor en predikt de naastenliefde, wij zullen nog veel van hem leren over de Christelijke deugden. In mijn visie moeten wij Christenen ons ook in de Christelijke politiek meer laten horen en zien, want in de politiek worden veel moralistische en ethische wetten gemaakt. Ik verwijs nogmaals even terug naar het vorige Dirks-commentaar, over E.U. en de Nederlandse standpunten inzake Iserael. Wij kunnen wel blijven de lauwheid van de Kerkgemeenschappen en de Christelijke politiek (met name het CDA) aan de kaak stellen inzake ethische kwesties etc, maar wij zullen onze Christen-stem toch ook moeten laten horen in deze politiek. (ik heb vaak genoeg verteld welke teleurstellingen in deze ik heb ervaren, maar ik blijf mijn C. stem laten horen). Kortom, evangeliseren doe je in het Open-Veld, net zoals Jezus het ons 2000 jaar geleden heeft verkondigd en Voor-Geleefd en laten wij Jezus belangrijkste gebod: De Naastenliefde, daadwerkelijk in praktijk brengen, door vooral de lichamelijk en/of geestelijk, hulpbehoevende mensen op te zoeken en te helpen en zeker in onze naaste omgeving. Hub.

 6. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 juli 2013 om 23:00

  Beste Dirk, beste San.
  Het schrijven van Dirk en de reactie van u San, staan elkaar niet in de weg. Het is niet aan ons om te bepalen hoe wij als christen leven en daar een getuige van zijn. Apostel Paulus gaf daar een mooi voorbeeld van. Door de Heilige Geest ingegeven heeft een ieder zo zijn talenten om een getuige van de Here te zijn. Met zijn allen zijn wij 1 gemeente. In die gemeente hebben wij allemaal een taak te vervullen. In die gemeente neem je daar deel aan. Zo kan ik Dirk heel goed begrijpen om zichtbaar te zijn, en dat wordt ook tijd. Zichtbaar in de samenleving, het evangelie verkondigen. Natuurlijk zullen wij verketterd worden en satan zal er misbruik van maken. En ook onder deze christenen zal de haan drie keer kraaien. Maar dat is ook niet voor iedereen weggelegd. Ook jouw visie, beste San, is een ware getuigenis. Terug keren naar het eenvoud van woord en gebed. Terugkeren naar de eenvoud van het geloof zoals de eerste christen gemeenten. Dat betekent dan ook, dat je je niet moet laten leiden door de huidige technologie, zogenaamde hooggeschoolde christenen. Dan ben je meer met marketing bezig en dat is menselijk, en niet goddelijk. Wij moeten allemaal ons steentje bijdragen om een getuige te zijn en dat kan op vele manieren. Als u San, op uw wijze bijdraagt en Dirk op zijn wijze, en we ons niet teveel bezig houden met menselijke en wereldse gebeuren dan dragen wij allemaal bij om een broeder te zijn van Jezus. Want een ieder die in mij gelooft, zei Jezus, is mijn broeder of zuster.
  Het is tijd…wij hebben niet zoveel tijd meer. Gebruik uw talent door God gegeven.

 7. angela zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juli 2013 om 10:05

  Met het gesprek over boycotten van Israel, hebben we allemaal een open deur naar supermarkt personeel om te getuigen. Stel een pakketje samen met wat de bijbel leert over Israel en hoe laat het is op Gods klok,een artikel over Israels rechtmatig bezit van deze gebieden, een artikel wat voor veel goeds Israel in de wereld doet, wat verwijzingen naar websites en boeken en geef het onder een vriendelijk gesprek af.

 8. Jan Hartman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juli 2013 om 15:03

  Er zijn zoveel manieren om het heerlijke Evangelie van de Here Jezus te laten klinken in deze wereld. Op de markt/open veld daar heb ik meerdere keren mogen werken.Gesprekken met de mensen op de straat en traktaat meegegeven. Verkondigen via de “grote witte tent”, deur aan deur werk.
  Op uitnodiging via een markt evangelisatie mogen spreken in een feesttent.
  De buurvrouw nodigde mij eens uit om te vertellen van de God waarin ik geloof.

  Laten we zaaien beste broeders en zusters en niet alleen je kerk bouwen, maar werken aan de Gemeente van de Here Jezus. Nog is het tijd!

 9. Heleen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juli 2013 om 15:03

  Beste Dirk,
  Shalom.
  Helemaal mee eens.
  Als je op onze website kijkt, http://www.uituwhand.nl, zie je dat mijn man Bijbelse onderwerpen schildert en dat we al op diverse plaatsen hebben mogen meewerken aan een open kerkdag. Je vindt daar ook diversen filmpjes van. Op één van die dagen, de kerk stond naast een muziekpodium en een biertent, kwamen diverse jongelui met bier in hun hand binnen.Er zijn hele goede, indringende gesprekken geweest en aan het eind van de middag kwamen er een stel een Bijbel vragen.
  We verkopen geen originele schilderijen, want die willen we inzetten voor evangelisatie.
  Er zijn wel reproducties te koop en ander materiaal voor een goed doel, t.w. twee projecten in Israël. Een andere keer heeft een kerk in het centrum van een grote stad zijn deuren open gedaan op koopzondag en mochten ook daar goede gesprekken zijn, n.a.v. de schilderijen. Daar hadden we uiteraard geen verkoop bij op zondag, gij geheel anders. Gods zegen gewenst, Heleen.

 10. Irene zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juli 2013 om 18:18

  Dirk, en allen met hart voor evangelisatie, kijk eens op de website ekzit.nl. Eenvoudig Evangeliseren, Alex van Nes geeft daar workshops over. Een dag, wat oefenen en je kan aan de slag.
  Bijzonder is dat vele jonge mensen willen luisteren, vele ouderen niet

 11. Marloes Schouten zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juli 2013 om 19:16

  Angela, wat een geweldig idee. Ik wil het graag ten uitvoer brengen, maar vind het moeilijk om zo’n gedegen pakketje samen te stellen. Kun je me een beetje op weg helpen en mij het een en ander mailen? Mailadres: M.Schouten22@kpnplanet.nl Heel veel dank! Marloes

 12. Peter Liefhebber zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juli 2013 om 23:18

  Ook al valt het niet mee in Nederland om mensen te interesseren, de moed mag je niet zo maar verliezen. Het resultaat van het zaad dat geplant wordt zal vaak niet meteen zichtbaar zijn. Als het buiten je gezichtsveld ontkiemt en er een ziel mee gered wordt is het toch de moeite waard geweest. Ook al zie je het zelf niet, het wordt zeker opgemerkt.

 13. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op maandag 29 juli 2013 om 0:05

  Handelingen 1: 8 was mijn belijdenistekst in 1959. Misschien, dat ik het mede daardoor als mijn persoonlijke opdracht opvat, maar geldt dat niet voor iedereen, die zich christen noemt? Het waren de laatste woorden van de opgestane Jezus op deze aarde!! Die woorden waren niet alleen voor de discipelen bestemd, maar voor allen die zeggen Jezus lief te hebben! In Hand.18: 9 spreekt de Heer tegen Paulus: “En de Here zeide in de nacht door een gezicht tot Paulus: Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet;” Geldt dat dan alleen voor Paulus???? Ik denk van niet!! Wie spreken kan moet spreken!! Onze daden moeten daarmee ook in overeenstemming zijn!! En wie spreekt dan gedt 1 Petr.4: 11: “Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen.”

 14. Gerard van der Torren zegt:
  Geplaatst op maandag 29 juli 2013 om 16:07

  Shalom,

  Gewoon de liefde verspreiden, Shalom!
  Deel kleding, voedsel uit…
  Neem eens een kijkje…www.kledingbankwageningen.nl
  Graag vertel ik meer….shalom…Gerard.

 15. a. visser zegt:
  Geplaatst op maandag 29 juli 2013 om 18:28

  Angela, prachtig plan!! Zou graag zo’n pakketje als voorbeeld van jou willen ontvangen. Kan dat?
  Mailadres: annettevisser13@hotmail.com

 16. Corrie Ravensbergen zegt:
  Geplaatst op woensdag 21 augustus 2013 om 9:05

  Zeg nee tegen Israëlboycot en mijdt winkels die dit wel kenbaar hebben gemaakt.

 17. JanRene zegt:
  Geplaatst op zondag 22 september 2013 om 21:48

  Beste allemaal,

  Hoe ziet jullie voordeur eruit?

  We hebben een kaart van Open Doors op de deur hangen met de ranglijst van landen met Christenvervolging.

  Daarnaast hangt een flyer met de tekst: Islam, de godsdienst van de WREDE:
  Sura 5:33, etc

  Daaronder hangt de uitdagende tekst: Evolutietheorie: de farce van de EEUW; zie Creation.com

  Daarnaast hangt een klein Mozaiekje van de KERSTSTAL.

  Twee weken geleden kwam er een verkoper van NUON aan de deur.
  Voordat ik open doe, laat ik zo iemand eerst rustig even wachten, zodat hij alles goed kan lezen. (iets anders heeft hij dan toch niet te doen; en hij wil weten met wie hij te maken heeft)

  Binnen enkele minuten waren we uitgesproken over het “zakelijke deel”.
  We hebben daarna nog bijna een uur buiten aan de deur staan praten over allerlei algemene Christelijke zaken en wat hij daarvan vond.
  Toen ik het koud kreeg zo aan de deur heb ik hem uitgenodigd om binnen een kop koffie te komen drinken. En toen hebben we nog bijna 45 minuten gesproken over evolutietheorie.

  De ONMOGELIJKHEID van
  – het ontstaan van chemische elementen;
  – het ontstaan van sterren, (plus diverse voor evolutie onoplosbare problemen in de sterrenkunde)
  – de formatie van de eerste levende zichzelf reproducerende cel; (De waarschijnlijkheid daarvan is ongeveer een 1 met 22.000 nullen)
  – de ontwikkeling van een enkele cel via dieren tot mens (fossielen laten zien, dat alle leven volledig compleet en in dezelfde periode aanwezig is!)

  Tot slot heb ik hem in 30 seconden wiskundig aangetoond, dat de huidige wereldbevolking van ruim 7 miljard bereikt is vanuit enkele mensen die ca. 4500 jaar geleden geleefd hebben. (conform de Bijbel)

  In het gesprek heb ik zo veel mogelijk verwezen naar bijpassende bijbelverzen.

  Het was vermoedelijk de eerste keer in zijn leven, dat er iemand op aannemelijke en logische gronden uitlegde, dat evolutie ONMOGELIJK is en dat de Bijbelse “zienswijze” de meest logische is.

  Hij was volkomen ontdaan, dat van zijn wereldvisie geen spaan heel bleef.

  HEERE wilt u zich over hem verder ontfermen, opdat hij Uw waarheid leert kennen.

  Vaya con DIOS

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden