Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Jona naar Damascus? (18 reacties)

Geplaatst op vrijdag 30 augustus 2013, 7:45 door Dirk A A

Heel de week is de wereld al in de ban van Syrië. Alle Journaals gaan erover, de kranten staan er vol over. Zijn Westerse raketten de oplossing voor het conflict in Syrië? Ik vrees van niet. De haat zal toenemen, de gevolgen zijn onvoorspelbaar, het zal alleen maar leed en lijden teweeg brengen. Wat is dan wel de oplossing? Stuur een Jona naar Damascus, met de boodschap: ‘Bekeer u, bekeer u, verwoesting is aanstaande’.

Al enkele dagen zijn mijn gedachten en gebeden bij Syrië. Ik bid dat Gods wil zal geschieden. Ik bid om bescherming van het Syrische volk, van de Syrische christenen. Ik bid om vrede. Ik bid dat Israel niet bij een mogelijk treffen betrokken wordt.

En opeens moest ik denken aan Jona. Jona werd door God naar Ninevé gestuurd. Ninevé lag in het Assyrische rijk, waartoe ook Syrië behoorde. Ninevé lag overigens in het huidige Irak.
In Bijbelse tijden kon er opeens een profeet op het toneel verschijnen. Stel dat er vandaag een profeet als Jona zou zijn, een ware profeet van God, die, gestuurd door de Here zelf, Syrië binnen zou trekken en op weg zou gaan naar Damascus om daar Gods woorden te spreken.

Toen Jona in Ninevé aankwam, sprak hij de woorden: ‘Nog veertig dagen en Ninevé wordt ondersteboven gekeerd’ (Jona 3:4).
De reactie van de bevolking van Ninevé was opzienbarend. ‘De mensen van Ninevé geloofden in God en riepen een vasten uit en trokken rouwgewaden aan, van de grootste tot de kleinste onder hen,’ zegt vers 5.

Wanneer de koning de woorden van Jona hoort, staat hij op van zijn troon, hult zich in een rouwgewaad en gaat in het stof zitten. De koning geeft opdracht tot een algemeen rouwen en vasten. ‘Mens en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Ze moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet zal God Zich omkeren, berouw hebben en Zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen’ (vers 8 en 9).

De Here schenkt bekering en verootmoediging. In vers 10 staat: ‘Toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat Hij gezegd had hun te zullen aandoen en Hij deed het niet.’

Is zoiets vandaag, anno 2013, ook mogelijk? Is het mogelijk dat Damascus zich bekeert? Dat geloof ik zeker. ‘De Here is immers genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid, Die berouw heeft over het kwaad’ (Jona 4:2). Als het in Ninevé kon, kan het nu ook. Ninevé was een buitengewoon zondige stad. Het kwaad van de stad was opgestegen voor Gods aangezicht (Jona 1:2).

Het is mijn hoop en mijn gebed dat de Here nog een Jona naar Damascus zal sturen, dat de crisis zal leiden tot bekering.
U reageert misschien: dat is wereldvreemde taal, dat is onmogelijk. Een ander zegt misschien: De Bijbel voorzegt in Jesaja 17 dat Damascus totaal zal worden verwoest. En misschien zit u wel voor de tv te wachten op het moment dat dat gebeurt. Net als Jona, die zat te wachten op de verwoesting van Ninevé.

Ik bid voor het volk van Syrië.
Ik bid om vrede.
Ik bid om bekering.
Ik bid om verzoening.

Tegelijk bid ik om wijsheid voor de wereldleiders, dat ze geen ondoordachte beslissingen zullen nemen.
Ik bid om bescherming van de christenen.
Ik bid dat de Here Zijn beschermende armen zal blijven uitstrekken over Israel.

Ook bid ik voor alle hulpverleners ter plaatse, die zich met gevaar voor eigen leven inzetten voor de slachtoffers van de strijd. Wat mij betreft, mag onze regering wel een extra bedrag overmaken om die mensen in nood te helpen. En laten de christenen, de kerken en gemeenten in ons land praktische hulp bieden aan de getroffen christenen en kerken in Syrië.

Dirk van Genderen

18 Reacties

 1. Jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 augustus 2013 om 8:16

  Daniel 2:21
  Want Hij verandert de tijden en stonden, Hij zet de koningen af en Hij bevestigt de koningen: Hij geeft den wijzen wijsheid en wetenschap desgenen, die verstand hebben:

  Groet, Jan.

 2. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 augustus 2013 om 10:18

  Beste Dirk,

  Ik denk dat het kwaad al in een vergevorderd stadium verkeert en dat president Assad niet zal buigen voor een liefdevolle
  benadering.Het is voor Assad dan nu ook buigen of barsten.In plaats van allerlei grootse middelen in te zetten om de
  oorlog te beeindigen,kunnen zij beter de kopstukken van de oorlog uitschakelen.Want die worden geleid door demonen.
  Zie Spreuken 16:4…….De HEERE heeft alles gemaakt omwille van Zichzelf,ja,zelfs de goddeloze voor de dag van het
  onheil…..

  Groeten van San

 3. Ruurd zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 augustus 2013 om 13:23

  Allereerst moeten we echt zien dat God “geen behagen heeft in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft.” (Ezechiël 33:11)

  De VN is weinig anders meer dan wat er staat in Micha 7 – “Hooggeplaatsten zeggen wat hun het beste uitkomt, en zo houden ze het recht op aftstand.”

  En dan Israel, wat een enorme veerkracht heeft toch dat volk.

  ruurd

 4. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 augustus 2013 om 15:30

  In de Openbaring is sprake van het optreden van ‘dergelijke’ profeten. In hoofdstuk 11 zijn het er twee… vers 3 “En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed.” Ook in hoofdstuk 10:11 verschijnt er ‘zo’n’ profeet. “En ik nam dat boeksken uit de hand des engels, en ik at dat op; en het was in mijn mond zoet als honig, en als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter.
  11 En hij zeide tot mij: Gij moet wederom profeteren voor vele volken, en natien, en talen, en koningen.”

 5. Moi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 augustus 2013 om 16:10

  Heel opmerkelijk zijn ook nog bepaalde zons- en bloedrode maansverduisteringen rondom belangrijke Joodse feestdagen de komende twee jaar. U kunt het vinden op internet.
  Die zons- en maansverduisteringen rondom de Joodse feestdagen hebben ons heel wat te zeggen op profetisch en eschatologisch vlak. Juist nu ook vanwege de huidige situatie m.b.t. Syrië!

 6. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 augustus 2013 om 19:54

  Als de Heere zegt dat hij geen behagen heeft in de dood van een zondaar, maar daarin dat hij zich “bekere en leve”, dan gold dat in de tijd van Nineve zowel als nu. Nineve is ca. 400 jaar later pas vernietigd!
  De Heere laat in zijn heilig Woord zien dat hij zich laat verbidden, keer op keer. Ik voelde me zelf beschuldigd toen ik de woorden van Dirk las, want ik wist mijzelf ook op de stoel in afwachting van de vervulling van deze profetie over Damascus, en het bracht me tot mijn zinnen en de verootmoediging. Ik sta dus volledig achter dit gebed voor Syrie. In het geval van Nineve bracht de Heere Jona onder de aandacht dat er veel kinderen en veel vee in de vernietiging mee zouden gaan die het verschil niet weten tussen hun linkerhand en hun rechterhand. Het geweldige verhaal over de Sjofar in N-Korea zet je ook aan het denken, want dit ging -net als de boodschap van Jona- van de Heere zelf uit en hij zocht een volgeling die in gehoorzaamheid naar hem zou luisteren en dit uitvoeren, en vond die bij een Maori! Nu kon het uitgevoerd worden! Dus… wat is de Heere nog allemaal van plan voor N-Korea? Een blijde en opwindende gedacht, die tot vreugde en blijdschap stemt als er nog een mogelijkheid tot ware verlossing (lichaam en ziel) in het verschiet ligt voor onze broeders en zusters daar. We mogen nooit klein denken van de Heere onze God. Er zijn diverse voorbeelden dat op het gebed van een voorbidder een “postponement volgde” een opschuiving naar de toekomst. Zelfs in het geval van Hezekiah, die op zijn eigen gebed nog 15 jaar toegevoegd kreeg aan zijn leven, (en hem werd zelfs nog zoveel genade gegeven dat de straf op zijn zonde door te pochen op zijn weelde en zo de hebzicht c.q. de Babylonische overheersing aanspoorde)
  de straf hierop zich over zijn nageslacht zou voltrekken in plaats van hemzelf zou treffen. De Heere is lankmoedig en groot van goedertierenheid! Dat Syrie nog tot inkeer kome!

 7. F. Dijkstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 augustus 2013 om 19:59

  De schuld van het gebruiken van chemische wapens word Assad door het ‘westen’ in de schoenen geschoven, terwijl de rebellen hebben verklaard, dat zij het hebben gedaan, in opdracht van Saoedi-Arabie. Dat de G’d van Abraham, Izak en van Jacob ook Syrie op de knieen brengt voor het wonderbare evangelie van Yeshua ha Messias.

 8. maartje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 augustus 2013 om 22:21

  Laten wij allen bidden voor Syrie, alle Nederlanders het is ook voor de wereld vrede. Wij weten wat oorlog is op onze leeftijd bewust mee gemaakt God wil gebeden zijn.

 9. Henriët zegt:
  Geplaatst op zondag 1 september 2013 om 11:41

  Damascus wordt verwoest. De profeet Jeremia voorzegt gedetailleerd hoe de mensen in paniek Damascus ontvluchten (waarschijnlijk na een waarschuwing van Israël). Behalve de soldaten en dan wordt de stad voor vuur verwoest. (zie Jeremia 49:24-27 en Jesaja 17:1).

 10. Egbert zegt:
  Geplaatst op zondag 1 september 2013 om 13:21

  Beste Dirk,

  Wat ik mis is de toestand in Syrie zelf.De gewone mensen/burgers daar. De duizenden vluchtelingen,
  de honderden/meer dan duizend doden vanwege het gifgas enz enz. En dat alleen van de laatste weken.
  Ook daar is gebed nodig en niet alleen voor Israel lijkt me.

  Egbert

 11. Hanneke zegt:
  Geplaatst op zondag 1 september 2013 om 20:11

  Ja Dirk, wie weet wie God nog barmhartigheid wil schenken, je gebeden zijn zo recht vanuit een hart, een hart verbonden met ‘t ZIJNE!!!!!!!!
  En of er dan toch moet gebeuren wat beschreven staat, ja, maar wij kunnen en mogen nog bidden voor die mensen die nog kunnen luisteren en God wil gebeden zijn, en elk gebed telt, al zou het er maar voor een zijn.

  Dank dat je mij ertoe aangezet hebt en ik niet bij Gods uitspraken, passief blijf.
  Want ik geloof wel dat het geschreven woord zal gebeuren, hoop dat velen aangestoken zijn, ik moest even wakker geschud worden.

  dank.

 12. Thea zegt:
  Geplaatst op zondag 1 september 2013 om 20:11

  Er is ook gebed nodig voor de Congo. Waar al jarenlang ‘een oorlog’ aan de gang is met veel geweld, chaos en anarchie. Ongeveer 4 à 5 miljoen doden zijn er al gevallen. De laatste weken zijn er, ondanks een bestand, weer raketaanvallen geweest met als gevolg weer doden, gewonden en duizenden vluchtelingen. Komt nauwelijks aan bod in de media. Diep verstopt in Afrika. Ook deze mensen hebben ons gebed nodig, vooral de duizenden verkrachtte meisjes en vrouwen.

 13. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 1 september 2013 om 21:03

  Het bijzondere vind ik wel, dat het volk, dat in Ninevé woonde niet bij name wordt genoemd, dan “de bewoners van Ninevé”. Onwillekeurig denk ik dan, zou er überhaupt één volk bestaan, dat reageert op een profeet?? In Mat.12: 41 en Luc.11: 32 haalt Jezus het volgende aan: “De mannen van Ninevé zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona, en zie, meer dan Jona is hier.” Dat oordeel zal voor ons ZEER ZWAAR zijn, want de bewoners van Ninevé geloofden de profeet en wij? Zouden wij een profeet, die NU opstaat geloven??? We zouden hem ombrengen, zoals alle profeten!!!! Het oordeel zal voor ons EXTRA zwaar zijn, want WIJ hebben een Heilige Geest ontvangen, die door ons heen werkt en het geloven en het begrijpen van het Woord heel gemakkelijk maakt!! Die hulp hadden de bewoners van Ninevé NIET!!! Wij zijn rijker gezegend dan alle volken, die vóór 2000 geleden leefden!! De laatste dagen realiseer ik me steeds meer, dat zij, die Gods Woorden NIET aanvaarden eigen tegen God zeggen: “U bent een leugenaar.” Verbaast het ons dan nog dat God deze mensen voor eeuwig verwerpt??? Wilde God niet het hele volk Israël vernietigen, toen tien van de twaalf verspieders het woord “onmogelijk” in de mond namen? Slecht twee van mensen, die God op zijn Woord vertrouwden, Jozua en Kaleb, kwamen uiteindelijk in het Beloofde Land een land, overvloeiende van melk en honing!! Hebben wij nog een profeet nodig??
  God heeft 2000 jaar geleden nog één keer gesproken:
  “1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, 2 heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. 3 Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben….” Wie vertrouwt?

 14. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 1 september 2013 om 21:09

  Beste Dirk,

  Zelf ben ik van mening dat in oorlogsgebieden je heel moeilijk het geestelijk leven zoals wij dat in Nederland beleven kan
  toepassen.Daar gelden,lijkt het net,OT-geboden meer van toepassing en dan met name de oorlogswetten.Wij leven nog niet
  in het Duizendjarig Vrederijk.Het is een geestelijke strijd maar als demonen zo’n krachtige greep op de mensen hebben,
  dat zij blijven moorden,dan kan je alleen ervoor bidden dat het wordt gestopt.En dan zal God hoe dan ook ingrijpen.
  Het is niet mijn mening dat God de komende grote Anti-Christ en de valse profeet liefheeft.Gods geduld is niet oneindig.
  Dat zie je ook in het boek Exodus,als de Farao wordt gestopt door God zelf.De Farao verhardde steeds zijn hart,totdat
  hij een grens had overschreden en toen verhardde God zijn hart.Toen was zijn lot bezegeld.En de satan is de mensen-
  moorder van den beginne,en als we kijken wat Assad aan het doen is,dan is het duidelijk dat hij sowieso aan de verliezende
  hand is.Hij heeft de wereldopinie tegen zich maar wordt nog enige “bescherming” gegund door Rusland en China.En wat
  als Assad van het wereldtoneel is verdwenen? Het lijkt erop dat de moslims steeds meer terrein winnen.De enige uitkomst
  voor de mensen is dat de Here Jezus spoedig zal komen en Zijn rijk van vrede zal vestigen in het Duizendjarig Vrederijk.
  Deze dingen zijn complexe zaken waar niet een kant-en-klare oplossing voor is naar de mens gesproken.En sommige
  regeringsleiders die op macht belust zijn,deinzen voor niets terug en daar moet een halt aan toe geroepen worden.Maar
  de Here doet recht en gerechtigheid op aarde en Hij zal tot Zijn doel komen met de mensheid,al kunnen wij nu dat nog
  niet zien en kunnen wij ook niet alles begrijpen.

 15. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 september 2013 om 22:17

  Ik vind het nog veel moeilijker, San, omdat er staat: “God verhardde zijn hart”….. Je kunt je dan afvragen of dat “nodig” was. Wilde God het zo of de Farao? Lees ik de roeping van Jesaja in Jesaja 6, dan staat er in de boodschap van God: “maak hun oren doof en hun ogen blind……” Mijn conclusie is dan dat het volk toch vertikte om te luisteren…., want met “ziende ogen” zien ze niet en met geopende oren horen ze ook niets. Soms lijkt het dat God zegt, wat je ook doet, het helpt toch niks…… Zou God het dan opgegeven hebben??? Of is het “wie niet horen wil, moet het maar voelen”?? Jezus roept nog steeds: KOM tot Mij, die vermoeid en belast bent”….Wie hoort Jezus’ smeekbede?? Je kunt het net zo goed aan dovemans oren vertellen…. Allen lijken in de macht van de grote vernieler……. Verkwanselen we ons hart aan de grote vernieler? Verkwanselde Adam niet de hele schepping?? Of zijn het alleen de “Kaïns” die kapot maken wat nog overbleef?? Ik denk, dat de hele wereld moet capituleren voor Hem, dat is volledige of 100% overgave aan Hem, Die ons liefheeft en zich volledig, dat is 100%, overgaf, inclusief zijn leven, voor jou en voor mij!! Geloof je dat niet?? Is God dan een leugenaar??? Alles wat wij zonder God of op eigen houtje doen, leidt naar onze eigen ondergang!! Gods Woord probeert dat aan ons duidelijk te maken, maar wie heeft zijn ogen open om dat te lezen en te begrijpen?? Nog zijn er, die God de schuld geven, zoals Adam al deed met “de vrouw die u mij gegeven hebt”……. Zelfs niet wetend dat GOD die schuld op Zich genomen heeft…. En WIJ?? Wij gaan gewoon door met de vernietiging van mensen en de schepping er bij……. De enige oplossing voor al deze dingen is en blijft de wederkomst van Jezus Christus!!! Bid, dat Hij de dagen inkort!! Mijn hart keerde zich om bij het zien van al die dode kinderen…… en morgen gaan we weer gewoon verder.

 16. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 september 2013 om 13:17

  Beste Ernst,

  Ik heb het over mensen die willens en wetens het Evangelie afwijzen.Daar is geen hoop meer voor als zij dat vol blijven
  houden tot aan de dood.En dat laatste weet God alleen.

  Groeten van San

 17. JanRene zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 september 2013 om 10:54

  Beste Ernst,
  Gods uitverkoren volk riep al generaties lang tot hun God om verlossing uit de ca. 3 eeuwen durende slavernij.
  (Deze slavernij was vermoedelijk de straf, omdat men de opdracht van God gegeven aan Abraham, Izaak en Jacob om zich in het door God aangewezen land te vestigen niet wenste uit te voeren.)

  God gaf in zijn lankmoedigheid Farao tot 9 maal toe de kans om het kwaad dat hij al enkele eeuwen aan de Joden, Zijn uitverkoren volk, toebracht, vrijwillig ongedaan te maken, door hen te laten gaan in de staat waarin ze waren!

  Was dat nou zo’n harde eis?

  (Dat was in weze “onrechtvaardig” tegenover Zijn eigen uitverkoren volk, want zij kregen geen genoegdoening (schadeloosstelling) voor het aan hen toegebrachte leed.)

  Tot 9 keer toe verhardt Farao vrijwillig zijn hart en trekt de gegeven toestemming om te vertrekken in.

  Telkens stort God een nieuwe plaag uit over Egypte. God laat dus aanschouwelijk aan Farao (die zelf ook meende een god te zijn) zien, dat de IK BEN onbegrensde macht heeft, waar Farao niet aan kan tippen.

  En toch daagt Farao tot 9 keer toe de IK BEN uit om ten aanschouwen van de gehele wereld de IK BEN te tarten, door Zijn volk niet alleen als slaaf vast te houden, maar zelfs steeds harder te onderdrukken.

  Is dat misschien een goede reden voor de IK BEN om te handelen, zoals HIJ deed.

  Generaal Nasser vroeg tijdens een gesprek in de 70-tiger jaren aan Golda Meir,
  Mevrouw wordt het niet eens tijd, dat u de schatten teruggeeft, die jullie geroofd hebben toen jullie uit Egypte vertrokken.
  Waarop Golda Meir “grimlachend” antwoordde: Meneer, Bedankt dat u erkent, dat wij als volk blijkbaar al meer dan 3000 jaar bestaan en dus recht hebben op ons land in het MO.
  Ik stel voor, dat u een berekening laat maken van de waarde van deze geroofde schatten, dan laat ik wel berekenen welk achterstallig loon we nog van u tegoed hebben voor eeuwen onbetaald geleverde arbeid voor uw regering.

 18. JanRene zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 september 2013 om 11:59

  Wij zien voor onze ogen een rebellie om de macht tussen twee tegenstanders van de waarachtige IK BEN.
  Men gaat elkaar te lijf met onvoorstelbare wreedheid, zonder mededogen, miskenning van elke waarde voor een leven van zelfs “geloofsgenoten”. Hoe denk je dat de tegenstander met ongelovigen omgaat?

  Met berekening en uitgekiende stategien zet men doden in om zijn zin door te drijven.
  Er is in het MO zelfs een filmindustrie, (gesponsord door EU vluchtelingenhulp!) die gespecialiseerd is in het tonen van gruwelijke beelden, (vooral van kinderen) op internet en tv.

  Hiermee en op deze afschuwelijke wijze speelt men in op het sluimerende westelijke sentiment en vlinderdunne moraal.

  Dit zet christenen, (die zelf vaak twijfelen aan de waarheid van Gods Woord en daardoor veelal het eerste gebod hebben laten varen) aan om met oorverdovend lawaai handhaving van het tweede gebod te eisen van de eigen regering, de VN de EU of zelfs die vermaledijde VS.
  (Is dit een groteske poging om hun ongeloof in de enig ware GOD te overschreeuwen.)

  De HEERE laat de werkelijkheid van zijn tegenstander als een misselijk makend en afgrijselijk schouwspel aan de gehele wereld zien. Dit staat ons te wachten in het laatst der dagen.

  Het is nog steeds een ver van ons bed show.

  Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.
  En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.

  HEERE, Hoe lang nog?

  Ik verlang zo naar ZIJN Koninkrijk van recht en gerechtigheid!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden