Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Hemel op aarde… (16 reacties)

Geplaatst op donderdag 19 september 2013, 13:38 door Dirk A A

Het gebeurde in Gazaland, in het Oost-Afrikaanse Mozambique, ongeveer honderd jaar geleden. Naar dat land stuurde God zendeling Rees Howells uit het Engelse Wales, die het diepe verlangen had dat de opwekking die in Wales plaatsvond, ook in Afrika zou uitbreken.

Een opwekking zien wij als iets heel bijzonders. Maar realiseren we ons dat de eerste gemeente, de Handelingen-gemeente, een opwekkingsgemeente was? Er was eenheid, er was verbondenheid, men kwam in de huizen bijeen, brak het brood, bad gezamenlijk, loofde God en stond in de gunst bij het hele volk.

We roemen over deze gemeente, maar zien hem tegelijk als een onbereikbare ideaalgemeente, een soort utopie. Is dit wel terecht? Zouden we die gemeente niet veel meer als de ‘normale’ christelijke gemeente moeten zien? Als onze gemeente niet is zoals die gemeente, kunnen we ons dan wel een christelijke gemeente noemen?

Ik moest hieraan denken ton ik het verhaal las over de Engelse zendeling Rees Howells. Een tijdlang werkte hij in Gazaland, aan het begin van de vorige eeuw. Howells verlangde naar een opwekking onder die Afrikaanse volk, maar het woord opwekking kende men niet eens.
Hij vertelde de christenen die er al waren over Pinksteren, hoe God toen met Zijn Geest in de harten van de mensen kwam. Hij benadrukte dat God datzelfde ook bij hen wilde doen als ze bereid waren hun zonden te belijden en God om vergeving zouden vragen. Hij leerde hun het lied: ‘Heer, geef een opwekking en begin bij mij.’

‘Terwijl we op onze knieën tot God riepen, sprak Hij tot mij, en zei dat de gebeden waren verhoord en dat de opwekking zou komen. We bleven bidden en in de avond kwam de Heilige Geest. Ik zal het nooit vergeten. Binnen vijf minuten knielden alle aanwezigen neer en riepen tot God. Het was alsof God de hemel scheurde en in donder en bliksem neerdaalde. Ik had dit zelfs in de opwekking bij ons in Wales niet eerder gezien. Ik had slechts gehoord dat God dit ook had gedaan tijdens de opwekking bij Finney.
De volgende dag gebeurde dit opnieuw, en de volgende weer… Op de zesde dag, terwijl de aanwezigen weer geknield lagen en hun zonden beleden, schonk de Here Jezus hun vergeving van hun zonden.’

De opwekking breidde zich uit over de hele omgeving. Howells beschrijft de grote vreugde die het gevolg was van de vergeving en de diepe reiniging die de mensen ervaarden. ‘Dit was de hemel op aarde.’

Ik schrijf dit niet opdat we ons zullen vergapen aan deze opwekking en ons verbazen over Gods almacht. Hopelijk ontsteekt dit in ons een diep verlangen om dit ook mee te mogen maken.
De sleutels ertoe zijn wellicht eenvoudiger dan we denken. De geschiedenis heeft het al talloze keren bewezen. Waar Gods mensen bij elkaar kwamen, zich verootmoedigden en tot de Here riepen om genade en om Zijn komst, daar kwam Hij.

Ik bid dat God de Geest van de genade en van de gebeden in ons wil uitstorten. Meestal – en ik zeg dit ook tegen mezelf – verwachten wij veel te weinig van het gebed.
Aan de opwekking in Handelingen 2 ging een dagenlang gebed vooraf. Hetzelfde gold voor de opwekking in Gazaland, evenals de opwekking in Zuid-Korea aan het begin van de vorige eeuw. Zendeling Erlo Stegen vertelde mij dat dit ook het geheim was van de opwekking onder de Zoeloes, in de tweede helft van de vorige eeuw.

Wat weerhoudt ons ervan ook deze weg te gaan? Waar zijn de Nederlandse bidders die deze weg van aanhoudend gebed, verootmoediging en belijdenis van zonden willen gaan? Ik ken er nog te weinig… En ondertussen zien we vol verwachting uit naar wat de Here gaat doen.

Dirk van Genderen

16 Reacties

 1. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 september 2013 om 8:32

  Toch heb ik hier moeite mee, roept het vraagtekens bij me op. Het citaat bijvoorbeeld dat op de zesde dag de Heilige Geest vergeving zou hebben geschonken. Zou de Heer hen hebben vergeven op de zesde dag? Is Hij niet juist haastig te willen vergeven? De Heer stond Zijn verloren zoon toch al op te wachten, snelde naar hem toe? I Johannes 1:9 zegt: “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid”.
  Ik weet er niet alles van, maar dat het in bepaalde kringen gebruikelijk is tot de Heilige Geest te bidden is mij wel bekend. Maar voor mij is het de Heer die mij vergeving schenkt, Zijn Heilige Geest die mij wil leiden. Met Wie Hij mij gezalfd en verzegeld heeft en Die Hij als onderpand in mijn hart gegeven heeft. Dit is maar even heel in het kort, maar deze en vergelijkbare verhalen maken mij iedere keer weer op een onaangename manier ook onrustig. Gelukkig is de Heer groot en gebruikt Hij vaak genoeg ook kromme stokken om recht te slaan. Dat troost mij onder alle omstandigheden. Dat het niet van mij en mijn vaak zo gebrekkige inzicht afhangt.

 2. Dirk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 september 2013 om 8:41

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste ‘toevallige voorbijganger’,
  U hebt helemaal gelijk. Het is niet de Heilige Geest Die vergeving schenkt, maar de Here Jezus. Alleen op grond van het offer dat Hij heeft gebracht aan het kruis van Golgotha. Ik heb het aangepast.

 3. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 september 2013 om 9:32

  Beste Dirk,

  Is “de hemel op aarde” een bepaalde ervaring? Wat doen wij er dan mee? Als wij dat bijvoorbeeld in onze persoonlijke
  Stille Tijd ervaren, dan zou dat ons moeten leiden tot meer liefde voor onze naaste. Een bepaalde ervaring wordt gegeven
  met een bepaald doel: om de Here Jezus beter te leren kennen. En meer uit geloof te leven en niet geleid te worden door
  gevoelens. Ook dat wij leren om barmhartigheid te betonen aan onze naaste. Het gebod van God is ook om onze naaste
  lief te hebben als onszelf. De liefde is de vervulling van de wet en de liefde doet de naaste geen kwaad. Op deze manier
  maken wij ons een met onze gebeden om een opwekking. De voorbede om een opwekking moet niet losstaan van hoe wij
  leven. Dan bedriegen wij onszelf.Het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Let op dat er wordt gesproken over een
  rechtvaardige! Dat blijkt uit onze houding en onze daden en niet alleen uit onze gebeden!!

  Groeten van San

 4. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 september 2013 om 18:01

  Die “opwekkingspredikanten” hebben mij niets te zeggen! In de tientallen jaren heb ik er al heel wat vol vuur zien komen, maar nooit meer teruggezien. Helaas.

 5. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 september 2013 om 19:59

  Beste Peter (reactie 4),

  De fout ligt bij de predikanten en niet bij de boodschap! Vaak werkt God in het ongeziene. Hij wil voorkomen dat mensen de
  eer krijgen van Zijn werk. En meestal doordat er bidders waren die de Here getrouw zijn en waarvan niemand het weet.
  Maar er komt ook nog een opwekking als de 144000 Joodse evangelisten en de Twee Getuigen in het boek Openbaring
  hun werk moeten doen, die God hen geeft te doen. En dat is het evangelie aan de gehele schepping kenbaar te maken.
  Ook zal er vanuit de hemel klinken om God te aanbidden. Zie Openbaring 11 en Openbaring 14. Ik laat dan in het midden
  wanneer dat precies gebeurt, maar het staat wel geschreven dat er een ontelbare schare uit de Grote Verdrukking behouden
  zal worden. Zie Openbaring 7:14. En als dat geen opwekking is…………….?

  Groeten van San

 6. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 september 2013 om 20:40

  Sjalom allen,

  Predikanten zijn zij, die voorbijgaan. Vaak worden ze op een voetstuk gezet, vergetend dat ook zij een eenvoudige dienaar van G’d zijn. Mensen rondom hen heen roemen de voorganger. Het werk van G’d,wat zij gezaaid hebben is in een vruchtbare aarde terecht gekomen. Moet dat als een opwekking geëtiketteerd worden? Eerder wil ik spreken van de grote daden van G’d, die de harten van mensen aanraakt en hen in beweging zet.

  Overigens was de eerste gemeente in Israël die openlijk erkende dat Yeshua de Messias is. Vele tienduizenden kwamen tot geloof, in die zin dat zij zagen dat de schrift vervuld was. De meeste priesters waren daarvan overtuigd. We zaten toen met het sanhedrin die er een heel andere mening op na hield en hun invloed zagen verminderen. Dan was er nog een categorie aanwezig die op grond van de 500 getuigen erkenden dat Yeshua uit de dood was opgestaan.

  We mogen dan ook niet spreken van een opwekking, eerder een zeer scherp zien wat de werkelijkheid was in die dagen. Voor velen van mijn volksgenoten was dat een grote vreugde dat zij dit mochten zien en beleven. Koning David en met hem vele anderen keken uit naar die dag. Zij moesten het hebben met de verwachting. Het aanschouwen was voor een andere generatie bestemd. Zij kregen de duidelijke opdracht om getuigen te zijn, verkondigers van hetgeen zij met eigen ogen hebben gezien. Die opdracht hebben zij aanvaard en zijn inderdaad de wereld ingegaan. Nog steeds was er een Joods getuigenis, die uiteindelijk door de gelovigen uit de volken op een heel andere wijze is ingevuld. Kijk maar naar de verdeeldheid die zichtbaar is: ik ben van die kerk en volg deze voorganger. Ik kan en wil ze lang niet allemaal opwekkingspredikers noemen. Echter een stukje ijdelheid is hen ook niet vreemd.

  Nog steeds is het mogelijk om je in te leven en de boodschap te vertellen alsof je er ooggetuige van geweest bent. Je moet daarvoor de Joodse cultuur kennen en de dynamiek hebben om het gewoon uit te leggen.

 7. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 september 2013 om 11:09

  Beste Peter

  Die ‘opwekkingspredikanten’ zoals u ze noemde zijn ook mensen met hun fouten, gebreken en misschien ook wel ijdelheden. Wie zal het zeggen. Ook zij zullen geheel zuiver moeten zijn en indien dat niet het geval is hun zonden moeten belijden voor het aangezicht van de Here. We moeten ook niet vergeten/uit het oog verliezen dat de Here een God van wonderen is die ieder die Zijn wil doet wil helpen. Er zijn dan niet altijd predikanten of voorgangers nodig. Kijkt u ook eens naar de opwekking van Wales waar heel jonge mensen en mijnwerkers die zo uit de mijn kwamen, de kansel beklommen. Er waren toen zelfs dominees die zwegen. De Here God kon dit alles gebruiken voor die grote opwekking.

 8. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 september 2013 om 11:45

  Gedenkt uw voorgangers, hun die u het woord Gods verkondigd hebben; volgt hun geloof na, lettend op het uiteinde van hun wandel. Hebr. 13:7
  Een goede spreker (Corrie ten Boom was een spreekster!) is als een gids die het gehoor bij de hand neemt en leert. Als er dan twee of drie in Jezus’ Naam zijn vergaderd, dan is de Heer in ons midden en dat verdient publiek dat hongert en dorst naar de waarheid! De waarheid is dat wij nog altijd leven in een conflict, er zijn ook dwaalleraars (Judas 1:12, 13) met een zgn. christelijke boodschap. Moet je die, in hun occulte macht, serieus nemen?
  Een betrouwbare leraar (voorganger, predikant) kennen wij dus aan “het uiteinde van hun wandel”. Wandelt hij in de wegen des HEEREN, dan mag hij ons de weg wijzen..

 9. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 september 2013 om 22:29

  Beste Peter

  Dit is een waar woord wat je hier opschrijft. We moeten zeker niet de vele dwaalleraars volgen

 10. Bert en Toos Vos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 september 2013 om 23:17

  Het is verbazend en opvallend dat dergelijke opwekkingen meestal geen eeuw oud werden!
  Vooral in Engelstalige landen zijn er veel geweest, waar nu niets van is terug te vinden. Zijn de opvolgers niet meer zo vol van de Heilige Geest? Of trekt De Geest Zich terug, omdat Hij niet meer zoveel enthousiasme bij de opvolgers vindt?
  Om dichter bij huis te blijven, de verdeeldheid is de boosdoener, of is het de vervangingstheologie, nu meer de vervullingstheologie. Zo ver als ik het begrepen heb werd Israël altijd buiten deze opwekkingen gehouden. De eerste opwekking van Pinksteren waren enkel gelovigen uit Israël.
  Maar de volgende waren het meestal gelovigen uit de heidenen. Die de Joden buiten de deur hielden en houden. Hoewel zij onze oudste broer zijn!
  Het is bekend dat velen uit die opwekkingen wel geloofden van in de bekering Israël, maar zich dan bij de kerk zouden aansluiten, maar niet dat Israël als oudste broer de hierin eerste zou zijn.
  Maar op de lange duur geen stand kon houden!
  hartelijke groeten, Gods zegen, Bert en Toos Vos
  Shalom!

 11. Maggie van Namen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 september 2013 om 23:19

  Beste medechristenen
  In Handelingen 1:14 staat dat de discipelen bleven volharden in gebed en smeking, wachtende op de belofte van de Vader. Elke opwekking begint met gebed en verwachting van wat God wil gaan doen en vervolgens komt de prediking, want hoe kunnen mensen gaan geloven als zij het evangelie niet horen.
  Het mankement van ons christenen vandaag is dat we te weinig bidden met volharding en dan ook nog twijfelen of God zal gaan doen wat Hij beloofd heeft.Geen wonder dat we dan ook weinig zegen zullen ervaren.Gelukkig dat God toch vaak zegent ondanks de onvolmaakte predikers.

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 22 september 2013 om 0:14

  We kunnen ons in allerlei bochten wringen, we kunnen predikanten dwaalleraars noemen en de schuld van alles geven, maar “de kerk” zijn WIJ!!!!!! Wie spreken kan moet spreken!! Maar wie spreekt hoeft zich slechts aan één voorwaarde te houden:
  1 Pet. 4: 11
  “Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen.”
  Christenen hebben de onhebbelijke gewoonte om snel te zijn in het aan anderen de schuld te geven en zelf te zwijgen!! Eén christen kan de hele wereld veranderen, want Hij Die in ons woont is machtiger dan wie ook!!! Wie dat gelooft en belijdt, kan bergen verzetten!!! Begin toch eens bij “mea culpa” als het anders gaat dan je wenst!!! Dan is het God Zelf, die het doet, door ons heen!! Als je Jezus liefhebt, Hij je Koning is en je door Hem laat leiden in volkomen overgave, zal Hij je gebruiken!! God zoekt en zoekt naar je!!!! Ez. 22

  “30 Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden. 31 Daarom heb Ik mijn gramschap over hen uitgestort; met het vuur van mijn verbolgenheid heb Ik hen verteerd; hun wandel heb Ik op hun hoofd doen neerkomen – luidt het woord van de Here HERE.” Laat je vinden!!! Het was Jesaja die zei: (hoofdstuk 6):
  “8 Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zei: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zei: Hier ben ik, zend mij.”

 13. Loes zegt:
  Geplaatst op zondag 22 september 2013 om 7:54

  Zou niet een ieder in onze eigen omgeving een Hemel op Aarde kunnen hebben, door meer open te staan voor een ander en mensen bij je thuis uit te nodigen om met elkaar te bidden en ons te verdiepen in de weg te gaan, die Jezus ons heeft voorgeleefd.
  Het bovenstaande roept bij mij een verlangen op om dit te gaan doen.
  In het verleden toen we nog in het buitenland woonden en net tot geloof waren gekomen, hadden we elke week een avond bij ons thuis vol lofprijzing, gezang,een avond waar ieder weer naar uit keek.
  Ik weet zeker, dat we dan met elkaar een Hemel op Aarde kunnen creëren.

  In alle oprechtheid hebben waarschijnlijk de predikanten en voorgangers hun boodschap gebracht en laat ons niet worden als de schrift geleerden en farizeérs.

 14. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 september 2013 om 20:24

  Beste Dirk,
  Op jouw vraag : Waar zijn de Nederlandse bidders, die de weg van aanhoudend gebed, verootmoediging en belijdenis van zonden willen gaan? Ik ken er nog te weinig……….
  Dirk, ik heb hier geen antwoord op, maar wel misschien een oorzaak: Ik zie voorlopig geen massale opwekkingen in ons (individualiserend) land komen, waar de kerken steeds verder leeglopen, maar toch veel zoekende blijven naar een “houvast” (God) in hun leven. Zelf ben ik 40 jaar zoekende geweest, door het zelf lezen van de bijbel, al 30jaar E.O.-lid, Hour of Power op T.V. kijken en op 31 Oktober 1999 (Hervormingsdag) ben ik tot geloof gekomen en heb een persoonlijke opwekking ervaren en een opdracht, waarmee ik wil zeggen: Misschien werkt de Heilige Geest nu meer individueel met een persoonlijke opdracht, dan in massa bijeenkomsten. Hub.

 15. JanRene zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 september 2013 om 0:00

  Soms lees ik de openingen van de brieven aan de gemeenten door.

  Romeinen: ….. geroepenen van Jezus Christus!…..
  geliefden Gods, geroepen heiligen, ….
  uw geloof wordt verkondigd in de gehele wereld.

  Corinthe: … in alles rijk geworden in Hem, in alle rede en alle kennis;
  …… getuigenis van Christus bevestigd onder u;
  … gene gave ontbreekt, verwachtende de openbaring …..
  ….. om onstraffelijk te zijn in den dag van onzen Heere Jezus Christus.
  ….. geroepen zijt tot gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onzen Heere.

  Efeze: ……. twee hoofdstukken zijn nodig om alles te beschrijven, dat zij ontvangen hebben in de HEERE.

  Petrus somt in zijn eerste brief diverse zekerheden op voor de gemeenten:

  Wat kun je daar intens blij om worden.

  Maar tot vermaan staat er ook om nooit te vergeten:

  …………… weest heilig , want IK BEN heilig.

  Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling;
  …………….. Maar door het dierbaar bloed van Christus, ;

  Sluit af met de vermaningen aan 5 gemeenten in Openbaring 2 en 3;
  Op.2:4 Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten;
  Op.2:14 Maar Ik heb … tegen u, dat gij….. de lering van Balaam houdt….
  Op.2:20 Maar Ik heb …tegen u, dat gij … een profetes .. laat leren,
  ……… en Mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoereren en afgodenoffer eten.
  Op.3:1 Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en
  ……… gij zijt dood.
  Op.3:17 gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek;
  ………en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt.

  Gelukkig zijn er die heerlijke lichtpuntjes:

  Op.2:10 Zijt getrouw tot den dood, Ik zal u geven de kroon des levens.
  Op.3:10 Omdat gij het woord bewaard hebt, zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking,

  Mijn opdracht:
  Christus is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
  Gaat ….. onderwijst al de volken, hen dopende …leert hen alles onderhouden.
  Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

 16. JanRene zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 september 2013 om 17:58

  Beste Dirk,

  Beschouw ik het als een eer en opdracht om door de HEERE zelf uitverkoren te zijn, om ZIJN boodschap uit te mogen dragen!
  Wat heb ik er voor over om de Blijde Boodschap te mogen brengen!
  Doe ik er alles aan om mij te verdiepen in Gods Woord!
  Blijkt uit mijn leven, dat ik een volgeling van de HEERE ben!
  Loopt mijn mond over van de heerlijkheid van de HEERE, omdat Hij (zichtbaar) regeert in mijn leven!
  Kan ik op een effectieve wijze mijn geloof onder woorden brengen!
  Ben ik naarstig op zoek naar mogelijkheden om het evangelie te delen met anderen!

  Onze Heiland geeft in Lucas 14:28 een praktische marsroute:
  Als je een toren wilt bouwen, bereken eerst de kosten, of je het werk kunt volbrengen?

  Als je in Nederland een toren wilt bouwen, dan zijn er duizend-en-een obstakels te overwinnen.
  En daar kun je knap druk mee zijn en daar kan al je energie, aandacht en geld aan opgaan.

  Daarom heb ik de keuze gemaakt, om ook persoonlijk betrokken te raken bij een effectief zendingsproject (bramkrol.nl). De afgelopen 35 jaar zijn diverse stammen in Congo, Ivoorkust, Nepal en India bereikt met het evangelie. De velden zijn juist daar rijp om geoogst te worden. We kunnen in die landen de honger naar Gods woord niet gestild krijgen, omdat het ons aan middelen ontbreekt.

  Maar het is verbazingwekkend en bemoedigend om mee te maken, hoe de Heere het werk in Zijn Koninkrijk zegent. En dat motiveert en stimuleert om in je eigen omgeving naar openingen voor Gods Woord te zoeken.

  Zoekt en gij zult vinden, klopt en u wordt opengedaan.
  Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Al wat gij den Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u geven.

  Kinderkens haast u, zegt Johannes, het is de laatste ure.

  De Heere is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

  Vaya con DIOS

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden