Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Stil voor God (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 september 2013, 10:43 door Dirk A A

Ik heb er een beetje genoeg van dat de één het vaak nog beter denkt te weten dan de ander. Dit zie je niet alleen in de politiek, maar ook in de christelijke wereld. Door wat we zeggen, wat we schrijven, door wat we doen of juist niet doen. Ik doe daar zelf ook aan mee. Er zijn momenten dat je beter stil kunt zijn. Zoals nu.

Dat kom je ook in de Bijbel tegen. Dat mensen stil zijn, stil voor de Here. Een prachtige Psalm hierover is Psalm 62.
In vers 2 zegt David: Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil.
Misschien klinkt het in de stilte van je hart: ‘Here, U alleen, U aanbid ik. Wat bent U groot!’ Hij had innerlijke rust gevonden in de Here.

David wordt belaagd. Vijanden zijn tegen hem opgestaan. Hij beseft dat er Eén is tot Wie hij de toevlucht kan nemen, de Here zelf. Hij moet zijn vijanden niet aan gaan vallen, zichzelf niet verdedigen.
In vers 6 spreekt hij zichzelf toe: Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van Hem is mijn verwachting.

Hij weet het: Ik moet het van de Here alleen verwachten. Wees stil voor God. Vertrouw op de Here alleen, hoe moeilijk en dreigend de situatie ook is. Dit had hij al eerder geleerd, onder meer in de strijd met de Filistijnse reus Goliath. In 1 Samuel 17:47 zegt David tegen hem: En deze hele gemeente zal weten dat de HERE niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de HERE. Hij zal u in onze hand geven.

Wat mooi zijn dan de volgende drie verzen van deze Psalm. Laat ze ook u troosten, bemoedigen.
7 Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil,
mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen.
8 In God is mijn heil en mijn eer;
mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God.
9 Vertrouw op Hem te allen tijde, volk;
stort uw hart uit voor Zijn aangezicht.
God is voor ons een toevlucht.

Wat een genade als je zo je vertrouwen op de Here alleen mag stellen. Dan ben je met God machtiger dan het sterkste leger op aarde. Hij is voor ons een toevlucht, een veilige schuilplaats.

Hoe mooi zijn de beide laatste verzen van deze Psalm.
12 God heeft één ding gesproken,
ik heb dit tweemaal gehoord:
dat de kracht van God is.
13 Ook de goedertierenheid is van U, Heere,
want U zult eenieder vergelden naar zijn werk.

De kracht is van God staat haaks op de wijsheid van deze wereld. We willen altijd zelf sterk zijn. Trainingen worden georganiseerd om ons sterker te maken. Weerbaar. Assertief. Gevat.
De basis van onze hoop, ons vertrouwen is dat er een kruis in deze wereld heeft gestaan. Tweeduizend jaar geleden, buiten Jeruzalem, op de kruisheuvel Golgotha. Daar riep de Here Jezus het uit: ‘Het is volbracht.’

Psalm 62 leert ons hemelse wijsheid. Zo mogen ook wij rust vinden in God en ons vertrouwen stellen op de Here Jezus. Dat geeft innerlijke vrede, Zijn vrede, in welke omstandigheden we ons bevinden. Al raast de storm, al dreigt de wereld om je heen in te storten, dan mag je het weten:
1a Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.
2 Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.
3 Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland
(Jesaja 43:1a-3b).

Dirk van Genderen

20 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 september 2013 om 12:09

  Laten we ook bidden voor onze regering en ons land. Het kabinet dat met de oppositie in de Eerste Kamer moet onderhandelen over de begroting voor volgend jaar. Een val van het kabinet is namelijk uitermate slecht voor ons land en onze economie. Ook neemt de verharding in onze samenleving zienderogen toe, mensen met een hoog inkomen die een negatieve houding hebben jegens de zwakkeren in onze samenleving. Willen we van de verzorgingsstaat een participatiesamenleving maken, dan is het cruciaal dat er goede onderlinge solidariteit is, anders worden de zwakkeren in de participatiesamenleving aan hun lot overgelaten!

  Heere God, ontfermt U zich over ons land en volk!

 2. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 september 2013 om 13:35

  Beste Dirk,

  Hartelijk dank voor je raad! Dit is wat ik nodig heb.

  Groeten van San

 3. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 september 2013 om 15:43

  Goed, stille tijd.
  Na de verontrustende berichten uit Syrië, de schokkende feiten inzake abortus,
  is het een weldaad om bewust onze toevlucht te zoeken bij Hem die de Enige wil zijn in ons allen. Amen

 4. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 september 2013 om 19:25

  Sjalom Dirk,

  Dank voor je bijdrage deze week! Vaak is het zo, dat wij ons verlanglijstje bij G’d neerleggen en maar hopen dat er een goede wending komt waarom we gevraagd hebben.

  Aan de andere kant mogen we ook leren schuilen bij G’d. In onze stille tijd krijgen we juist van G’d de gelegenheid om in alle rust dicht bij hem te zijn en te blijven. Juist in die vredige stilte ervaar je dat G’d je genegen is als je heel oprecht je last bij hem neer mag leggen. Velen gaan dan over tot de orde van de dag en zijn zich er niet van bewust dat de schuilplaats bij G’d zo heilzaam kan werken.

  We moeten(helaas)leren om dicht bij G’d te blijven om zo Zijn troost te ervaren. Dat is de kracht die in deze Psalm te vinden is.

  Daarmee zijn onze vragen niet opgelost. Laat het zo mogen zijn dat de Liefde van G’d en Zijn nabijheid die rust geeft dat onze vragen op de tweede plaats komen te staan. De vragen en zorgen zijn belangrijk, echter de troostvolle ervaring om in stilte bij G’d te verkeren, geven een glans aan ons geestelijk leven.

  Onze G’d zal zijn stralend gelaat naar ons toewenden en ons genadig zijn. Zij, dit dit verstaan, zien hun vragen, moeite en zorgen in een ander perspectief: een gevoel van Sjalom zal over hen komen.

 5. JanRene zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 september 2013 om 11:19

  Beste Dirk,

  Het zijn geweldige feiten, die je hier voor ons neerlegt, gebaseerd op Gods onfeilbare Woord.

  … Ook de goedertierenheid is van U, Heere, want U zult eenieder vergelden naar zijn — werk–.

  … En deze hele vergadering (van Joodse en Filistijnse soldaten) zal weten dat de HERE niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de HERE. Hij zal u in onze hand geven.

  WHOH, wat een getuigenis geeft deze (jongeling) David aan al die sterke soldaten van Israel en aan die geweldenaren der Filistijnen, als hij het uitschreeuwt:

  Te dezen dage (=VANDAAG) zal de HEERE u besluiten in mijn hand,

  en (= mijn werk)

  ik zal ………… u slaan
  ik zal ………… uw hoofd van u wegnemen en
  ik zal ………… de dode lichamen van der Filistijnen leger deze dag aan de vogelen des hemels… geven

  EN (=als gevolg van al dit)

  de gansche aarde zal weten, dat Israel een GOD heeft.

  Ook al die fiere Joodse soldaten zullen na afloop van deze veldslacht allemaal weten, dat zij de overwinning behaald hebben over de veel sterkere tegenstander
  UITSLUITEND
  omdat de IK BEN deze overwinning mogelijk maakt. (Aan ZIJN zegen is alles gelegen)

  Wij hebben GODS onfeilbaar woord:
  Kinderkens, gij zijt uit God, en hebt hen overwonnen; want Hij is meerder, Die in u is, dan die in de wereld is. (1 Joh.4:4)

  Onze zielen, gedachten, overleggingen, plannen moeten rusten tot (SV) GOD, zodat zij gevoed worden door HEM,
  en dan mag ik onverschrokken, zonder vrees aan het werk gaan om ZIJN werk uit te voeren.

  want dan zijn onze overleggingen in ons hart, de woorden van onze mond en onze daden een welgevallen voor de HEERE. (Ps.19:14)

  Als ik onderstaande oproep lees van mijn HEILAND:

  Daarom, aanvaardt elkander,
  zoals ook Christus ons aanvaard heeft
  tot heerlijkheid Gods.

  Dan ben ik met stomheid geslagen:

  ik ben Gods heerlijkheid (hier op aarde?)

  Oh HEERE wees mij zondaar genadig
  en
  maak mij gereed om een werktuig van U te zijn:

  onverschrokken, doelgericht en overtuigend
  om dagelijks Gods wondere daden te verkondigen
  tot behoud van velen.

 6. JanRene zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 september 2013 om 13:16

  Realiseren wij ons wat de HEERE door dit artikel van Dirk tot ons, jou en mij zegt:

  Er is op deze wereld een continue veldslacht aan de gang, gericht op
  . jouw ziel … en .. mijn ziel…

  En … alles … wat er dagelijks gebeurt,
  is onderdeel van dit gevecht
  En …. dus ….. gericht op het:
  .vernietigen .. Of .. behoud
  …………van mijn ziel!

  Onze tegenstander valt mij continue aan,
  Bij alles wat ik doe, waar ik mee bezig ben,
  Mee in aanraking kom.
  Dag en nacht.

  Hoe kan ik dat doorstaan?

  WHJG = Wat Heeft Jezus Gedaan!
  Gebruik de waarheid van Gods onfeilbare Woord…………. ER STAAT GESCHREVEN …………..

  En wat als ik nu “oprecht” (?) meen, dat de Bijbel misschien toch niet helemaal gods woord is?
  (zou toch kunnen he, of niet soms ?????????????????????????????????????????)

  Dan is er een die lacht, dan ben je …… onherroepelijk ……….. verloren.

  Uitsluitend (zie Hand.19:13-21)
  als je Gods Woord gebruikt in het volle geloof dat het ook waarheid is: dan kun je zeggen….
  Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen.

  met als resultaat:

  Toen liet de duivel van Hem af;

  Hij weet, dat hij overwonnen is aan het kruis, alleen het vonnis moet nog uitgevoerd worden (Op. 20:10)

  Daarom gaat hij rond als een briesende leeuw zoekende, wien hij zou … mogen … verslinden; (1 Petr. 5:8)

  Er staat: MOGEN (??) ………… ik laat mij dus eigenlijk VRIJWILLIG verslinden??????

  JA,

  De harde waarheid is:
  Ik stem er …. vrijwillig … mee in, dat ik verslonden WORDT!

  Jozua 24:15 roept een ieder openlijk op:
  …. Doch zo het kwaad is in uw ogen den HEERE te dienen,
  …. kiest u heden, wien gij dienen zult;

  Ik zeg het Jozua na: ……….. mij, en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen!

  JIJ TOCH OOK!

 7. loes van es zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 september 2013 om 18:01

  Inderdaad Dirk, ik verbaas mij de laatste tijd omdat ik via CIP nieuwsfeiten binnenkrijg dat er zo heftig en arrogant gereageerd wordt, ook op dat van Ooyen evangelisatie posters over troep waar we onze kinderen aan kunnen verliezen plakt.
  Zelden merk ik dat er van de goede intenties uit wordt gegaan, maar gelijk worden gelovigen die hun stem in ons land durven laten horen tegen allerlei afval, beschimpt.
  Inderdaad de werkers staan aan boord, maar de veroordelers staan aan wal, ik begin me meer af te vragen of deze gelovigen wel Jezus kennen, en de waarheid waaruit Hij handelde, Hij kreeg de Likes niet op zijn hand, maar sprak in waarheid en eenvoud.
  Hoe meer ik naar Jezus leven kijk, besef ik de diepe liefde die hij met de mens had, zo liefdevol en zo betrokken met de minsten, tegen allerlei loze wetten in zijn Vader verheerlijkende elke dag doende het Goede.
  Mag ik meer en meer op U gaan lijken Heer Jezus.

 8. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 september 2013 om 18:28

  Robbert stuurde mij de volgende reactie ter plaatsing.

  Beste JanRene dat klopt als een bus. Die veldslag is elke dag dat wij als Christenen leven De duivel probeert ons keer op keer te treffen.Het nu volgende is in het Afrikaans maar toch wel goed te begrijpen denk ik zo.Enige woorden die misschien toch moeilijk zijn:dalk =mogelijk, net= alleen, regte prys= juiste prijs, baie hoër= veel hoger, min-weinig, vra toe vir die duiwel= vroeg toen aan de duivel

  Ek dink hier is dalk vir elkeen van ons ‘n lessie om te leer …
  Daar word vertel dat die duiwel op ‘n keer bankrot gespeel het en dat hy al
  sy gereedskap sou verkoop aan enigeen wat bereid was om die regte prys te
  betaal.Op die aand van die vendusie was al die gereedskap pragtig uitgestal en het
  die hele bose lot daar gelê: Daar was jaloesie, afguns, haat, onsedelikheid,
  owerspel, moord, vyandskap, woede, en al die ander bose stukke gereedskap,
  elkeen met sy prys. Maar aan die een kant, apart van die ander gereedskap het ‘n stuk gereedskap
  gelê wat duidelik al baie gebruik was. Dit het ‘n prys gehad wat baie hoër
  was as al die ander.Iemand vra toe vir die duiwel watter stuk gereedskap dit dan was. Die
  antwoord was: Dit is Mismoedigheid. Nou waarom is dit dan so duur, wou die
  persoon weet. Omdat hy vir my baie meer nuttig is as al die ander, het die
  duiwel gesê. Met mismoedigheid kan ek iemand se bewussyn oopdwing en
  binnedring wanneer ek dit nie kan doen met enige van die ander
  gereedskapstukke nie.
  En as ek eers binne is, kan ek hom gebruik net soos dit my pas. Die stuk is
  al so gehawend, want ek gebruik dit op byna elke mens. Want sien, baie min
  mense weet dat mismoedigheid eintlik aan my behoort.
  Al wat ek kan sê is dat mismoedigheid se prys so hoog is, dat die duiwel dit
  nog nooit kon verkoop nie.. Hy besit en gebruik dit nog steeds. Op die
  vooraand van Sy kruisiging sê Jesus vir Sy dissipels in Johannes 16:33: In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, Ek het die wêreld klaar oorwin.
  Dikwels word ons so oorweldig deur ons omstandighede, ons skuldgevoelens en ons lyding dat ons ophou om te glo, dat ons moed verloor. Dinge kan soms vir
  ons so moeilik raak, die wêreld kan ons so druk dat ons nie meer wil glo in God nie Soms is dit so erg dat ons begin om God te blameer vir wat met ons
  gebeur. Dan wil ons niks meer met God te doen hê nie. Jesus het geweet dat daar sulke dae vir ons oppad is. Hy het geweet dat daar tye sal kom wanneer ons sal verval in mismoedigheid, wanneer ons met die hande in die hare sal
  sit en uitroep, Here waarom? Here, waarheen nou? Here, ek kan nie meer nie.
  Dit is waarom Hy vir ons vandag sê, Hou goeie moed! Moenie moed verloor nie.
  Moenie toelaat dat die duiwel jou wysmaak dat daar nie ‘n einde of ‘n uitweg
  is nie. Ek is hier en Ek het die wêreld reeds oorwin.
  Hy het alreeds die oorwinning vir jou behaal aan die kruis.
  Hy het alreeds jou smart, jou lyding, jou swaarkry, jou probleme, jou
  bekommernisse op Hom geneem en die prys daarvoor betaal.
  Daar is hoop vir jou, want Hy lewe! Roep Hom vandag aan en Hy sal jou laste
  opneem. Hou net goeie moed!

  Here, help ons om nooit mismoedig te word nie!!

 9. Lenie Anderiesen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 september 2013 om 18:42

  Dankjewel Dirk, voor deze bemoedigende brief, de tekst uit psalm 62, is mijn liefelingstekst. Juist op dit moment ervaar ik Gods troost hier doorheen, omdat er een huidkanker bij mij is ontdekt, die bestreden moet worden, en ik mijn vertrouwen op Hem stel in dit alles. Dank, en de Here zegene je.

 10. ria verhaag zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 september 2013 om 20:36

  Ik wil ook even doorgeven, dat er nog steeds mensen tot Jezus komen.
  Vorig jaar zijn onze zoon en zijn vrouw tot geloof gekomen. Een paar weken geleden zijn ze gedoopt door onderdompeling. Hun kinderen zijn aan de Heer opgedragen. Geweldig, onze dank aan de Here Jezus is groot!

 11. Kevin zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 september 2013 om 22:09

  Toen ik iets meer dan een jaar geleden door een crisis in een psychiatrisch opvanghuis terechtkwam,
  liet ik dit weten aan mijn gemeente. Meteen de volgende dag kwam de voorganger langs.
  Naast dat hij vroeg hoe het met me ging, stelde hij me meteen de vraag: Hoe staat het met mijn geloof?
  Ik antwoordde: ‘Ik had het me toch anders voorgesteld, na mijn bekering.’ Zijn antwoord was: ‘Je weet niet hoe je je had gevoeld, als je nu geen geloof had gehad.’ Een les die ik nooit meer zal vergeten. Daarna las hij psalm 62 voor. De rust die ik ervoer was zo ontzettend diep, het heeft me nooit meer losgelaten. Ik hoop dat dit korte getuigenis een bemoediging zal zijn voor anderen. En nogmaals bedankt Dirk, voor je bijzondere website.

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 september 2013 om 22:10

  Beste Dirk, ik hoop at jouw oproep niet verkeerd wordt opgevat, want ik zou niet graag bij de “zwijgende meerderheid” horen!! Daarom citeer ik liever Pred.3: 7 : “een tijd om te scheuren en een tijd om dicht te naaien, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken”. Jezus zei tegen Paulus: “Spreek en zwijg niet” (Hand.18: 9). De andere kant is, dat het steeds moeilijker wordt om thuis of in een stad nog “stilte” te vinden. Mensen maken vaak zoveel lawaai, alsof ze bang zijn om God te horen….. Jezus zocht voor zijn gebed steeds weer “eenzame plaatsen”, ja, ze zijn er echt nog in deze wereld!! Maar dan… na de stilte, wordt het tijd om te spreken, want wie de Heer in de stilte gehoord heeft, KÁN niet zwijgen!! Ik zeer zeker niet!! De kracht, de spanning die in mij is wil explosief naar buiten!! Joh.4: 14 “maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.” Hoe zou de wereld er uit zien als slechts 10% van de christenen in deze wereld levende fonteinen worden van het water, dat ze “in de stilte” ontvangen hebben?? HOE RIJK ZIJN WIJ??? We weten het, maar “zien” het niet!!! Velen hebben het levende water wel, maar persen er met geweld een kurk op!!! Vaak denk ik, waar halen ze de kracht vandaan om die kurk er op te houden……..? Mij lukt het tenminste nooit!! Spreek en zwijg niet en kijk dan wat er met deze donkere wereld gebeurt!! Ik denk dat de Heer tegen elke christen zegt: “Beproef Mij daarmee”…….. Geen woord van de Heer keert ledig weer!!!

 13. van zeland zegt:
  Geplaatst op zondag 29 september 2013 om 0:05

  Is het niet geweldig!!

 14. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 29 september 2013 om 8:46

  Beste Dirk,
  Ik kan heel goed jouw frustatie aanvoelen, over de verschillende meningen, met de soms stellige, persoonlijk geintrepreteerde uitleg over bijbelse citaten en verhalen. Zelf betrap ik mij hier ook wel eens op. Bijvoorbeeld over de eindtijd-profetieën, waarvan ik nu zeg: Wij moeten iedere dag ons Christen-zijn voorleven in woord en daad, zodat wij op Jezus-wederkomst iedere dag zijn voorbereid.
  Ik ben het ook met Ernst van Olffen eens: Spreek en zwijg niet (Hand. 18:9 ). Laat jouw missionairende opdracht, zien en horen (voorleven) in de maatschappij, op welke plek dan ook (zeker in de politiek, want daar worden de moralistische en ethische wetten bepaald) , met de gegeven talenten en gaven Gods.
  Zoek voor je gebed, net als Jezus eenzame (meditatie) plekken op.
  Mijn advies in deze :
  Zoek de rust en de stilte op in Moeder Natuur.
  Want in de natuur vind je de weldadige en ultieme rust,
  de mooiste kunst, de prachtigste muziek,
  Zo vrij als een vogel in de lucht en ervaar je de Schepper,
  die jou, via de Heilige Geest verder zal leiden door dit aardse leven. Hub

 15. Greetje van beesten zegt:
  Geplaatst op zondag 29 september 2013 om 19:57

  LIEVE BESTE BROEDER DIRK IN DE HEER

  wat een geweldig stukje heb je gemaild prachtig God dank dan psalm 62 God dank

  mijn ziel is stil voor God
  van HEM IS MIJN HEIL

  als alles om je heen zo is met al die meningen kan je zo in de war van zijn dat je de bijbel pakt en daar blijft lezen dat is Gods WOORD en geeft waarlijk RUST zo is het met mij gegaan God dank
  VEEL liefs van zus Greetje

 16. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 29 september 2013 om 22:03

  Vaak kunnen wij in stilte beter de stem van de Here verstaan. Hij komt niet met geraas maar zachtmoedig en nederig wil Hij
  met ons omgaan. Hij weet ook dat de mens alles alleen wil doen, zonder God erbij te betrekken omdat hij dan anders zijn
  onafhankelijkheid moet opgeven en in zijn eer is aangetast. Dat vindt hij erger dan de meest verstandige weg te kiezen en
  dat is alles in afhankelijkheid van God te doen. Ze vinden dan ons zwak en dat we steun moeten hebben als zoiets als geloof.
  Ze zeggen vaak ook dat de Bijbel een achterhaald boek is. Als ik deze dingen in de stilte overdenk, dan besef ik steeds meer
  dat de Bijbel het Woord van God is omdat de boodschap van de Bijbel haaks staat op alle menselijke wijsheid. De menselijke
  wijsheid wordt verkregen via het verstand maar de Goddelijke wijsheid via ons hart. Met het hart dat naar Jezus gericht is,
  verstaan wij pas wat de Schriftwoord ons te zeggen heeft.
  De Heilige Geest is aan ons geschonken om ons te leiden en raad te geven in dit leven. Wij zullen de persoonlijke leiding
  van God via het Woord en de Geest pas ervaren, als wij geloven dat Hij dit kan doen. En in de stilte bidden voor de zaken die
  op ons pad komen, zorgt ervoor dat de specifieke leiding van de Heilige Geest duidelijk wordt en dat God ons niet aan ons lot
  overlaat. Johannes 14:18. Ik zou eigenlijk niet weten hoe je door de Geest geleid kan worden, als je niet weet wat stil zijn voor
  God betekent. Helaas is dat vaak heel moeilijk omdat het vlees dat niet prettig vindt en het zoeken van een prikkelarme om-
  geving als onprettig wordt ervaren. Maar als wij door de zure appel heenbijten, zal de Here ons beter kunnen leiden en be-
  schermen. Hoe lief heb je de Here? Ben je bereid iedere dag die stilte op te zoeken? Dat is het beste leven en een eeuwig
  leven: namelijk een ontmoeting hebben met de levende God en Zaligmaker Jezus Christus.

  San

 17. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 29 september 2013 om 23:25

  Beste Dirk.

  Ik denk dat ik jou heel goed begrijp. Wellicht dat Ernst van Olffen het stil zijn, in een ander perspectief ziet. Soms kun je zo meegezogen worden in de hectiek van voor en tegens in het christelijke geloof. Dat je daardoor terug grijpt naar de basis van stilte en gebed. Anderzijds kun je overmoedig worden door de rust die je niet meer in je zelf vind.. en verliest. Het zou zo kunnen zijn dat je eigen ego zo overtuigd is van je eigen gelijk. Dat je het ware evangelie uit het oog verliest. En zo meer schade aanricht, dan dat je er goed mee doet.

  Vr gr Rene Postma

 18. Anja Bakker zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 oktober 2013 om 13:29

  ja dan word je ziel ook stil tot God. wat een blijschap en stille verwondering door Zijn Genade

 19. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op woensdag 2 oktober 2013 om 14:07

  jij schrijft over de assertiviteitstrainingen, en toch denk ik dat het voor kinderen belangrijk is, want als een kind wordt gepest is het nodig dat hij weet dat hij waardevol is en niet in zijn schulp kruipt van angst. mijn kind heeft geleerd op assertiviteitstraining b.v. als ze niet mee mocht spelen, om te vragen: waarom mag ik niet meespelen? i.p.v weg te gaan en gaven ze dan een reden aan, om dan rechtop en schouders naar achteren te zeggen oke en dan weg te lopen.
  nog een v.b.: je kind wordt geslagen en loopt weg, mijn dochter heeft geleerd te zeggen: jij bent van waarde maar ik ook, dus ik wil dat je me niet weer slaat.
  Met deze training heb ik geen moeite, omdat de kinderen heel hard tegen elkaar kunnen zijn, je bent dan alleen maar duidelijk tegen de ander i.p.v angstig voor die ander.
  Wat ik dan als ouder er aan toe voeg, is dat ze anderen proberen moet om lief te hebben omdat Jezus ook dit kind geschapen heeft en ervan houdt. ik zeg erbij: maar Hij houdt ook van jou en daarom mag je een ander aanspreken als die niet op een respectvolle manier met je omgaat.
  Ik heb een cursus bij de kerk gedaan over communicatie in relaties, deze cursusleider raadde ook aan dat het voor elk kind goed is om een assertiviteitscursus te volgen. hij zei er wel bij: de geloofsopvoeding moet je zelf thuis erbij geven.
  Ik ben dus wel benieuwd wat je er niet goed aan vind, omdat ik er goede ervaringen mee gehad heb.
  Vooral kinderen met pdd nos zijn anders snel het pispaaltje, en weten niet hoe ze moeten reageren. We leven nog wel in deze onvolmaakte wereld, en het is toch bid en werk, toch?

 20. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op woensdag 2 oktober 2013 om 20:20

  Psalm 62:4 Gij allen zult gedood worden;
  best een grimmig woord. Wij moeten niet vergeten dat God een doodstraf heeft ingesteld na de zondeval in de Hof van Eden.
  Het lijden en sterven van Jezus laat zien dat het God ernst is, ook wij (vandaag) hebben te maken met deze wet. Zondaren en wettelozen worden door God geoordeeld en sommigen van ons worden geroepen en toegerust om als wachters op de muren en gerechtsdienaars onze leden in dienst te stellen van de gerechtigheid.
  De wan is in Zijn hand, Hij reinigt zijn dorsvloer met onuitblusbaar vuur.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden