Stil voor God

Ik heb er een beetje genoeg van dat de één het vaak nog beter denkt te weten dan de ander. Dit zie je niet alleen in de politiek, maar ook in de christelijke wereld. Door wat we zeggen, wat we schrijven, door wat we doen of juist niet doen. Ik doe daar zelf ook aan mee. Er zijn momenten dat je beter stil kunt zijn. Zoals nu.

Dat kom je ook in de Bijbel tegen. Dat mensen stil zijn, stil voor de Here. Een prachtige Psalm hierover is Psalm 62.
In vers 2 zegt David: Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil.
Misschien klinkt het in de stilte van je hart: ‘Here, U alleen, U aanbid ik. Wat bent U groot!’ Hij had innerlijke rust gevonden in de Here.

David wordt belaagd. Vijanden zijn tegen hem opgestaan. Hij beseft dat er Eén is tot Wie hij de toevlucht kan nemen, de Here zelf. Hij moet zijn vijanden niet aan gaan vallen, zichzelf niet verdedigen.
In vers 6 spreekt hij zichzelf toe: Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van Hem is mijn verwachting.

Hij weet het: Ik moet het van de Here alleen verwachten. Wees stil voor God. Vertrouw op de Here alleen, hoe moeilijk en dreigend de situatie ook is. Dit had hij al eerder geleerd, onder meer in de strijd met de Filistijnse reus Goliath. In 1 Samuel 17:47 zegt David tegen hem: En deze hele gemeente zal weten dat de HERE niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de HERE. Hij zal u in onze hand geven.

Wat mooi zijn dan de volgende drie verzen van deze Psalm. Laat ze ook u troosten, bemoedigen.
7 Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil,
mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen.
8 In God is mijn heil en mijn eer;
mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God.
9 Vertrouw op Hem te allen tijde, volk;
stort uw hart uit voor Zijn aangezicht.
God is voor ons een toevlucht.

Wat een genade als je zo je vertrouwen op de Here alleen mag stellen. Dan ben je met God machtiger dan het sterkste leger op aarde. Hij is voor ons een toevlucht, een veilige schuilplaats.

Hoe mooi zijn de beide laatste verzen van deze Psalm.
12 God heeft één ding gesproken,
ik heb dit tweemaal gehoord:
dat de kracht van God is.
13 Ook de goedertierenheid is van U, Heere,
want U zult eenieder vergelden naar zijn werk.

De kracht is van God staat haaks op de wijsheid van deze wereld. We willen altijd zelf sterk zijn. Trainingen worden georganiseerd om ons sterker te maken. Weerbaar. Assertief. Gevat.
De basis van onze hoop, ons vertrouwen is dat er een kruis in deze wereld heeft gestaan. Tweeduizend jaar geleden, buiten Jeruzalem, op de kruisheuvel Golgotha. Daar riep de Here Jezus het uit: ‘Het is volbracht.’

Psalm 62 leert ons hemelse wijsheid. Zo mogen ook wij rust vinden in God en ons vertrouwen stellen op de Here Jezus. Dat geeft innerlijke vrede, Zijn vrede, in welke omstandigheden we ons bevinden. Al raast de storm, al dreigt de wereld om je heen in te storten, dan mag je het weten:
1a Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.
2 Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.
3 Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland
(Jesaja 43:1a-3b).

Dirk van Genderen