Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De missie van onze kerk (27 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 november 2013, 20:46 door Dirk A A

Veel bedrijven en organisaties werken met een zogenaamd mission statement. Een korte en krachtige omschrijving van de missie van de organisatie. Eigenlijk zou iedere kerk, iedere gemeente ook zoiets moeten hebben. Om een duidelijk doel voor ogen te hebben.

Vraag eens aan uw predikant of voorganger of hij in een paar zinnen het doel van zijn gemeente en van zijn bediening aan kan geven. Grote kans dat er een heel betoog volgt.
Zo’n mission statement kan een gemeente helpen om beter zicht te hebben op haar doel en taak in deze wereld. Wat wil je als gemeente? Er zijn tal van antwoorden mogelijk, zoals geloofsgroei, groei in aantal, evangelisatie in de directe omgeving, steun aan armen en eenzamen en het ondersteunen van zendingswerkers.

Ik weet dat veel kerkleiders aarzelen om deze weg te gaan. ‘Een kerk is toch geen bedrijf…’ En kerkenraadsleden en oudsten die in het bedrijfsleven vooraanstaande posities hebben, leggen hun leidinggevende capaciteiten helaas vaak af bij kerkdeur. Wellicht overdrijf ik wat, en zijn er gelukkig tal van positieve uitzonderingen, maar toch is dit in veel gemeenten wel de algemene gang van zaken.

Wat zet je nu als gemeente in zo’n mission statement? Is er in de Bijbel iets te vinden wat daarvoor gebruikt kan worden. Misschien kunnen de woorden van de Here Jezus uit Lucas 4, die Hij sprak in de synagoge van Nazareth, ons op weg helpen. In de verzen 18 en 19 lezen we:
18 De Geest van de Here is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn,
19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Here te prediken.

De Here Jezus tekent hier Zijn missie in deze wereld. In het verlengde hiervan zou je kunnen zeggen dat dit het is wat God voor ogen heeft met Zijn gemeente. Durven we ons dit toe te eigenen en het te zien als leidraad voor ons christen-zijn en ons gemeente-zijn in deze wereld?

Vergelijk wat de Here Jezus hier over Zichzelf zegt eens met uw eigen leven, met uw eigen gemeente. Kunt u dit nazeggen: ‘De Geest des Heren is op mij. Ik ben gezalfd om aan armen het Evangelie te brengen. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht. Om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar des Heren.’

‘Ho, ho,’ zegt u misschien, ‘dat gaat over de Here Jezus.’ Inderdaad, maar wat zegt Hij in Johannes 14:12 en 13:
12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.
13 En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.
Deze woorden van de Here Zelf zijn toch duidelijk? Zou het kunnen zijn dat wij al tevreden zijn met heel weinig, terwijl Hij ons veel meer wil geven?

Ik wil u aansporen ernst te maken met deze woorden uit Lucas 4 om het Evangelie te proclameren, gevangenen te bevrijden, blinden het gezicht te geven, verbrokenen in vrijheid heen te zenden en te verkondigen dat dit het jaar van Gods genade is. In alles geleid door Zijn Woord en door de Heilige Geest.
Het verlangen van de Here Jezus voor Zijn gemeente is dat we de bediening voortzetten die Hij begonnen is. Maak er gerust het mission statement van uw gemeente van en laat het de missie van uw leven zijn.

Wees er zeker van dat de Here het ons wil geven. Het zal ons passie voor Hem geven. Durven we het te ontvangen? Wanneer Zijn kracht meer zichtbaar zal worden, zal dat levens radicaal veranderen.

Dirk van Genderen

27 Reacties

 1. Frens Hartgers zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 november 2013 om 23:14

  Beste Dirk,

  Wat een goede en mooie tekst om bij het opstaan te proclameren en om daarna uit te leven. Heere gebruik ook mij!

  Amen!

 2. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 november 2013 om 4:42

  Beste Dirk,

  Denk jij niet dat een soort “mission statement” voor de gemeente, net als in de wereld, de wereld in de gemeente haalt?
  Want het is toch duidelijk dat er gestreefd moet worden naar doelen die te maken hebben met Gods Koninkrijk? Zaken zoals groei in aantal bijvoorbeeld kunnen wij toch niet nastreven? Maar alleen wel als het een bijprodukt is van het Zendingsbevel
  in Mattheus 28:18-20. Ik vrees voor de werken van het vlees. Het aantal leden van een gemeente zegt nog niets over het geestelijk leven van de gemeente. En wij kunnen wel iets willen en nastreven maar wat wil de Here? En past het ons niet beter om bescheiden te denken van wat wij kunnen in plaats van wat de Here wil? Als wij weten dat wij in de Here zijn, zal Hij daarom dan ons ook zegenen. “….Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden…..” (Mattheus 6:33).

  Groeten van San

 3. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 november 2013 om 6:42

  Beste Dirk

  Het is moeilijk om voor mijn gemeente te spreken maar toch herhaal ik wat ik al eerder schreef bij een ander commentaar van jou. Men zal radicaal met alle zonden moeten breken wil de Heilige Geest de volle ruimte kunnen krijgen. Het moet dus zo zijn dat de gemeenteleden maar ook de oudsten enzovoorts alle dagen met een rein hart voor God kunnen staan. Ze zullen ook verheugd moeten zijn dat wanneer ze van het pad dreigen te geraken vermaand worden door de Here. Er moet ook (en niet alleen op zondag) ernstig zaak moeten worden gemaakt van gebed voor degenen die dwalende zijn. Ik persoonlijk weet dat er een zuster is die als lichtpuntjes in een ‘dode’ PKN kerk blijft komen waar zelfs betwijfeld mag worden of de predikant die zondags voorgaat wel geloofd. Zulke mensen vinden het belangrijker om licht uit te stralen, dan elke zondag naar een kerk te gaan waar het Evangelie verkondigd wordt. Zelf draag ik in alle bescheidenheid bij door voor anderen te bidden en hun te zegenen in Jezus heilige naam. Ik geloof dat als allen die zich Kind van God mogen noemen dit zouden doen er vele wonderen kunnen gebeuren. Overigens zou ik broeders en zusters zeer zeker niet willen aanraden om naar een kerk te gaan die diensten belegd met een imam want het zou echt een stap te ver zijn om daar een voet binnen te zetten. Men zou dan immers naar een afgodsdienst gaan waar in plaats de Here God, allah alle eer wordt gebracht. Men zou uiteraard wel voor zo’n voorganger of dominee kunnen bidden dat de Here zo’n man of vrouw weer op de goede Weg brengt.

 4. Francis zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 november 2013 om 16:24

  Beste Dirk,

  Ik moet heel eerlijk zeggen, dat het idee van jou wel mooi is, en ik denk voor zover ik je “ken” dat je het heel zuiver bedoelt, maar dat ik me toch meer in de reactie van San kan vinden.

 5. A.Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 november 2013 om 16:26

  Beste Dirk,

  ALS we de Heilige Geest waarlijk hebben ontvangen en (opr)echte volgelingen van Hem zijn (NAvolgers – in woord en daad, handel en wandel) dan zal de bediening die Hij (Gods Geest) door Jezus’ heen begonnen is zich door ons heen voortzetten.
  In veel kerken/gemeenten geloven ze dat ze de Heilige Geest ‘gewoon’, als belofte, ontvangen hebben bij de wedergeboorte. Maar in veel van die kerken/gemeentes hoor of merk je weinig tot niets van Geestesgaven, in welke vorm dan ook. Natuurlijk bedoel ik de ware Gaven of Uitingen van de Geest – van God gegeven wel te verstaan – en geen namaak of imitatie (of erger: valse uitingen van de geest van de tegenstander van God; via demonen etc.).
  En om namaak, imitatie of valse geestesuitingen te kunnen onderscheiden is er minstens een zeer gedegen kennis van Gods Woord nodig, en ook dat ontbreekt bij vele gelovigen.

  Dus, het streven van “de missie van onze kerk” is mooi, maar dan wel onder Zijn Leiding, waarbij we goed moeten beseffen dat de kerk of gemeente geen (goedbedoelde) “organisatie” is of moet zijn, maar dat wij – als gemeenteleden – een (goed ge-OLIE-d) “organisme” behoren te zijn. De OLIE van Gods Geest moet eerst rijkelijk in ons aanwezig zijn, wil het überhaupt door ons heen kunnen STROMEN om tot zegen te zijn of te worden voor anderen.

  Deze reactie is NIET als kritiek bedoeld, maar vooral als een goedbedoelde OVERDENKING !!

 6. Ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 november 2013 om 17:35

  “Veel bedrijven en organisaties werken met een zogenaamd mission statement. Een korte en krachtige omschrijving van de missie van de organisatie. Eigenlijk zou iedere kerk, iedere gemeente ook zoiets moeten hebben. Om een duidelijk doel voor ogen te hebben.” Beste Dirk, geloof dat je niet op de stoel van de kerk(en) moet gaan zitten. Je zal het niet zo bedoelt hebben, maar je stukje komt nogal aanmatigend over. Of dat jij weet wat er in de kerk zoal moet verbeteren. Er is ongetwijfeld reden tot kritiek op de kerk in zijn algemeenheid. Maar het verleden heeft getoond dat de inspanningen van al die zogeheten (kerk)verbeteraars ook tot niets hebben geleid. Er gebeuren nog steeds mooie dingen ook in de kerk en dat zonder mission statement. Sluit me dan ook aan bij de mening van A. Klein.

 7. Acm maartense zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 november 2013 om 18:30

  We gaan naar een wereldse dokter, hebben een wereldse auto, kijken naar een wereldse televisie, gebruiken een wereldse computer, bellen met een wereldse telefoon, maken gebruik van werelds openbaar vervoer, kerken in een werelds gebouw….. en niemand maakt zich daar druk over. Maar als we een mission statement hebben wordt dat als te werelds afgekeurd.
  Vreemde gelovigen zijn wij.

 8. J.Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 november 2013 om 19:49

  De hogere doelstelling die veldmaarschalk der hemelse legerscharen JEZUS CHRISTUS ons gegeven heeft vinden we terug in Marcus hoofdstuk 16 de verzen 15 t/m 20:
  15.En Jezus Christus zei tot hen: Gaat heen in de gehele wereld,verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. 16. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.17/18 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen:
  in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.
  19.De Here Jezus dan werd, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God. 20. Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het Woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden.

 9. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 november 2013 om 20:33

  Ergens moet ik toch wel lachen over dat “mission statement”, hoewel het heel droevig is. Vraag eens 100, 1000 of meer christenen, wat het DOEL van hun leven als christen is? Ik denk dat de meeste christen zelfs geen antwoord hebben op wat Jezus op aarde kwam doen! Vraag het dan maar eens aan je predikant of voorganger….. Ik denk dat ook zij het goede antwoord niet weten. Jezus kwam namelijk om Gods Koninkrijk te prediken!! Matt. 4: 17 “Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.” (“Koninkrijk der hemelen” is NIET de hemel,zoals velen denken, want de hemel was er al vóór de schepping!)

  Gods Koninkrijk is het doel waarnaar wij met ons allen onderweg zijn!! Een Koninkrijk van priesters!! God heeft er altijd van gedroomd!! Ex. 19: 6: “En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult.” Nou, we weten, dat de Israëlieten er weinig van terecht brachten….., hoewel, waarschijnlijk komt het nog!! Pas in Openbaring 1: 6 komt het terug, als Jezus Zelf zegt: “– en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt – Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen.” De Koning is Jezus Christus en wij, hebben tot taak om zijn komst te bespoedigen, zodat Hij de troon van David bestijgen kan, zoals de vrienden van David hem op de troon brachten!! Petrus geeft het in zijn 2de brief ook aan. De enige Nederlandse vertaling die er wat op lijkt, vond ik in de Willibrord vertaling: 2 Pet. 3: 12 “12 Kijk vol verwachting uit naar de dag van God en bespoedig zijn komst.”. Engelse vertalingen schrijven het nog duidelijker: “Work to hasten his coming”!! Dit is voor mij het enige juiste antwoord, waarom ik christen ben!!

 10. hub.eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 november 2013 om 21:41

  Beste Dirk,
  Ik krijg de indruk dat sommige reacties-schrijvers, de symbolische vergelijking van een mission statement voor bedrijven en een mission statement voor de Kerkgemeenschappen, niet zo goed begrijpen.
  Het is in mijn visie een krachtige, symbolische vergelijking want:
  De missie van bedrijven is: Een GOED product maken en zoveel mogelijk klanten hiervoor zien te winnen en te krijgen.
  En de missie van de Kerkgemeenschappen is: Zij hebben al een heel GOED “product”, de bijbel, en door deze te verkondigen en hem voor te leven, buiten de kerkmuren in het open-veld, en hierdoor zoveel mogelijk “klanten”, zieltjes te winnen.
  Ik blijf het maar herhalen: In de kerkgebouwen worden wij onderwezen in de belangrijke THEORIE van de Bijbel. Maar buiten de Kerkmuren in het open-veld moeten wij ons Christen-zijn in Praktijk brengen en WERKEN voor Gods-vredesrijk, zoals Jezus ons oproept in:
  Johannes 14: 12
  Wie in Mij gelooft, zal de WERKEN die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar Mijn Vader. Hub.

 11. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 november 2013 om 22:39

  Beste Dirk,

  Als het gaat om het verbreiden van het Koninkrijk van God,is het goed te beseffen dat God ook nu nog spreekt. Maar dan
  door middel van de Bijbel in algemene termen en door de Geest in specifieke situaties. Die twee werken op deze manier
  samen. Woord en Geest bevestigen elkaar. Het Woord gaat nooit tegen de Geest in en vice versa ook niet. Vandaar dat ik
  eigenlijk afstand neem van (teveel) traditie. Voor een ander die gewend is aan tradities, kan het zijn dat een “mission state-
  ment” een ander licht werpt op zijn/haar geloofsleven. Dat het hem/haar helpt om zijn/haar geloof in praktijk te kunnen brengen en daadwerkelijk ook helpt om voor het geloof in de Here Jezus te leven en te werken. Dat het zijn/haar ogen opent
  voor het levende Evangelie dat nog steeds zondaars kan aanraken en tot bekering doen brengen. God werkt op ondoorgron-
  delijke manieren. En ik vermoed dat er inderdaad ook gemeentes zijn die zo’n “mission statement” nodig zouden kunnen hebben. Gemeentes die op dit moment zijn in geslapen en waar geestelijke dorheid aanwezig is. Mocht een dergelijke verkla-
  ring hen uit de geestelijke slaap doen ontwaken, wie ben ik dan om het werk van God tegen te houden?

  Shalom! San

 12. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 november 2013 om 22:49

  “In alles geleid door Zijn Woord en door de Heilige Geest.” zegt Dirk.
  Moet ik mij nu zorgen maken omdat ik bijna zeventig ben en nog altijd buitenkerkelijke?
  Deze week mocht ik een bijeenkomst meemaken met predikanten (PKN) en een rabbijn uit Jeruzalem.
  Er wordt heel wat gepraat tijdens zo’n studiedag, maar… voor mij, als geïnteresseerde, werkt de Geest des HEEREN alleen maar subliem militair en aan het eind van de dag sta ik weer alleen op straat.
  Als er al banden zijn aangegaan, dan zullen die ooit pas in de komst van het Koninkrijk verder tot ontwikkeling komen.
  Het betekent dat de Geest van waarheid en kennis (Ef. 1:17) in mij wel aanwezig is, maar dat dit helemaal niet leidt tot het lidmaatschap van een kerkelijke gemeente.
  Dit is subjectief, een “ego-christen” waardig, maar als ik de Hebreeënbrief lees, of Romeinen (of Openbaring, enz.) dan lees ik toch vooral van alles over het werk van de Geest aan de persoonlijke gelovige, met de vermelding dat het uiteindelijk de HEER Jezus Christus is die ons invoegt in Zijn lichaam. Is dat “de kerk”? Waarom voegt de Heer mij dan niet IN in die organisatie?
  Hoe het ook zij, als buitenkerkelijke onthoud ik mij verder van commentaar!

 13. Peter van Bellen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 november 2013 om 22:58

  Geliefde Dirk,
  Wat zou het gaaf zijn als dit woord wat jij schreef verder gaat landen in onze harten hier in ons eigen landje. We bidden om vrijmoedigheid om te gaan uitstappen in geloof en dit alles in de praktijk te gaan brengen om de mensen die nu nog buiten zijn, in de duisternis, hen binnen te brengen bij Christus Jezus onze Heer, onze Redder en Verlosser! Vissers van mensen te zijn. Mensen in de reddingsboot te hijsen. Dan moeten we ook niet bang zijn zelf natte of vieze kleren te krijgen en het Woord gewoon eens te gaan doen wat er staat geschreven in Lukas 4 en te stoppen met beredeneren. Laat de liefde van onze God (Agapè)het levende water door je heen stromen naar buiten. De mensen smachten ernaar! Mensen bekeer je van belemmeringen van ongeloof. Gods Geest van Pinksteren wil nog net zo krachtig werken als toen. Zijn opstandingskracht is in ons midden. We staan in deze genade en beloften en niet anders. Geloof het Woord en grijp ernaar, leef ernaar! Dan kun je het ook prima in een “Mission Statement” zetten en dan de hoofdletters erbij niet vergeten!
  broederlijke groet,
  Peter

 14. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 10 november 2013 om 0:07

  Ik heb een verzameling gemaakt van Bijbelteksten, die slaan op de wederkomst en het komende Koninkrijk van God. Voor mijn Pakistaanse contacten is deze studie in het Engels. Het zijn er beslist heel veel meer en ik weet zeker, dat ik er maar een paar vond van alle teksten, die er over gaan!! Ik zit nu al op 10 kantjes A4!!

 15. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zondag 10 november 2013 om 6:37

  Lucas 4: Dirk zegt het juist in de aanhaling van de verzen 18 en 19:
  18) De Geest van de Here is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan:

  *armen het Evangelie te verkondigen,
  *om te genezen die gebroken van hart zijn,

  19)
  *om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan
  *blinden het gezichtsvermogen, om
  *verslagenen weg te zenden in vrijheid,
  *om het jaar van het welbehagen van de Here te prediken.
  Johannes 14:12 en 13:
  12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.
  13 En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.
  Dit is de ideale kerk. Helaas is dit plaatje ver van de realiteit. De Heere weet het en kent ons:
  We zijn druk met ons leven en staan onder druk van de maatschappij met haar eisen en verantwoordelijkheden en met ons brood verdienen. Daarin staat de opvoeding van kinderen die onder zwaar satanisch beschut staan van de muziek en media, in deze razend snelle tijd van verandering. Zou het ook anders kunnen?
  De gemiddelde kerkmens komt niet veel verder dan zijn kinderen hijgend op tijd in de kerk te brengen, na eerst een zware strijd te hebben geleverd om zover te komen. In onze tijd voelen we de waarheid van wat Paulus zegt: de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wien hij zou mogen verslinden! We leven van genade uit genade in deze genadetijd. Toch moeten we uit de roeping om een zoutend zout en een lichtend licht te mogen zijn in onze omgeving voor familie, vriend en buur zoveel mogelijk betekenen met onze levenshouding en stijl om zo nog iemand te mogen toevoegen. Zo kunnen we de opdracht toch in gehoorzaamheid, al is het met groot gebrek, uitvoeren. De Heere ziet het hart aan, en het motief wat ons beweegt. Dit is mijn bescheiden bijdrage. Groeten van Johanna

 16. jochanan zegt:
  Geplaatst op zondag 10 november 2013 om 8:36

  Buiten de “mission statement” lees ik in vele reacties zaken die we zo gedachteloos en eigenmachtig 1 op 1 op ons zelf toepassen zonder hierin “de verschillen hierin te BEPROEVEN” (Fil1:10), wanneer leren we te onderscheiden wat aan Israël is en wat Paulus specifiek heeft geopenbaard aan de gelovigen uit de heidenen, dat zijn wij dus. De verkondiging van het Koninkrijk zal met grote kracht nog door Israël uitgevoerd worden. Want laten we wel wezen, hoeveel VOLKEN hebben we in de laatste 200 jaar al als geheel gediscipeld?

 17. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 10 november 2013 om 12:09

  Beste Peter Schilperoord

  M.i kan de Here IEDEREEN gebruiken, of je nu zoals jij buitenkerkelijk bent of kerkelijk. Voor God zijn er geen muurtjes. Natuurlijk is het altijd goed de gemeenschap des Heren op te zoeken (dus een kerk of gemeente) maar dit is geen criterium voor de Heilige Geest om Zijn werk door gelovige mensen te doen. Denk ook eens aan de opwekking van Wales waar mijnwerkers (nog zwart van het werk) en tieners (jongens en meisjes) het Evangelie preekten en de dominees een stapje achteruit deden.

 18. Petra zegt:
  Geplaatst op zondag 10 november 2013 om 12:25

  Hoe Johanna het onder woorden brengt is mooi gezegd. We hebben allen de opdracht gekregen om vanuit het ambt van de gelovige, te gehoorzamen aan de oproep van Christus, het evangelie van genade te verkondigen.
  Dat is een niet geringe opdracht die we uit ons zelf nooit naar behoren kunnen volbrengen. Er is zoveel tegenwerking van de antichrist, die door de satan geweldig gesteund wordt. En niet te vergeten ons eigen hart, dat is vaak onwillig om God te gehoorzamen, Paulus zegt het al: er is er niet één die God zoekt! Maar wat een genade! God zoekt ons op en schenkt ons Zijn Geest, alleen daarmee en daardoor kunnen we oprecht getuigen en voorleven wat een christen beweegt om Christus te volgen. Het is Zijn onverdiende Liefde en daarvan mogen we uitdelen, dat is onze missie!
  Bedankt Dirk, dat je ons er weer eens op gewezen hebt! Gods zegen toegewenst bij je volgende overdenking.
  Hartelijke groet aan ieder die dit leest

 19. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op zondag 10 november 2013 om 12:47

  Beste Dirk,

  Beste Johanna Peacock,

  Jij verwoordt hoe het ook in mijn leven er aan toe gaat.
  Helemaal mee eens. Het is een bescheiden bijdrage maar hij treft doel.

  Groetjes van Elisabeth

 20. J.Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zondag 10 november 2013 om 13:38

  Het is vaak frappant hoe buitenlandse niet-christenen reageren als zij voor het eerst een bijbel in handen krijgen en die zijn gaan lezen:
  De Hindoe Mahatma Gandhi (1869-1948) India
  “Jullie christenen hebben een geschrift onder jullie hoede dat genoeg dynamiet bevat om de hele beschaving op te blazen, de wereld op zijn kop te zetten en vrede te brengen aan een door oorlog verscheurde planeet. Maar jullie gaan met de Bijbel om alsof het slechts een stuk literatuur is.”

  Pastor Gary Mendes A/6, Mathura, Evershine Nagar, Malid-West, Mumbai-64 (India)
  Was van oorsprong een Moslim; leerde een Indiase vrouw kennen die Rooms-Katholiek is; trouwde met haar en hij werd om haar ook Rooms-Katholiek. Hij kreeg toen voor het eerst een bijbel in handen.
  Zijn commentaar:”Jullie christenen doen nog niet de helft van wat er in de bijbel staat.”
  Pastor Gary is een vriend van mij. Hij evangeliseert in de sloppenwijken van Mumbai (vroeger Bombay)
  met het kruis op zijn schouder. Hij is de leider van R.U.T.U. (Reach the Unreached and Touch the Untouched) en de New Life Foundation gemeente in MUMBAI.

 21. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 10 november 2013 om 14:20

  Sjalom allen,

  De indrukwekkende woorden die Yeshua aanhaalt van Jesaja 61 worden altijd gelezen in de laatste week van het Joodse jaar. De oorsprong daarvan is terug te vinden in Deuteronomium 29, waarin Mosje de kinderen van Israël oproept om zich tot G’d te keren.

  Heel treffend gaat Yeshua daarop in. Echter Hij leest niet het volledige deel wat wel gebruikelijk is. De eerste twee verzen gaat over het aanbod van genade, het tweede deel gaat over de wraak van G’d. Heel bewust laat Yeshua dit achterwege: Zijn uitgestrekte hand naar de mensheid is er nog steeds. Op een gegeven moment breekt de dag aan dat de uitgestrekte hand wordt teruggehaald. Het aangehaalde gaat gewoon een laag of wat dieper en zet G’d met zijn uitgestrekte hand in het licht. Velen hebben dat gezien en die hand vastgegrepen, tot hun behoud. Ook zijn er velen die zich heel bewust afkeren van de hand van G’d. G’d verplicht je niet om Zijn hand vast te grijpen, je mag je eigen keuze maken. Een dood lichaam is inactief en kan dan geen hand meer uitsteken.

  Ziehier het grote spanningsveld naar voren komen: de zuigkracht van deze wereld die luchtkastelen voortbrengt en uiteindelijk je volledig zal verteren. Hoe anders is het wat Yeshua predikt, Ernst van Olffen haalt het al aan: de reis naar het koninkrijk. Om daar te komen krijgen we hier al een leerschool aangeboden in koninklijk gedrag. Yeshua haalt het zo vaak aan en ook Zijn gedrag is koninklijk te noemen. Hij verlangt van ons dat we ons tenminste zullen inzetten om op weg te gaan naar dat koninkrijk. De weg naartoe is zonder opsmuk, weelde en rijkdom, want die brengen je weer terug bij je eigen luchtkasteel.

  Wie Yeshua oprecht volgen, en bereidt zijn om volgens Zijn koninklijke regels te wandelen, zullen eens aankomen. In feite grijpen ze de uitgestrekte hand van G’d al aan.

  De oproep van Mosje in Deuteronomium is tijdloos. Wat zegt het u en wat doet dat u en hoe past u dat toe?

  Eens wordt genadetijd toegesloten.

 22. Jan Hartman zegt:
  Geplaatst op zondag 10 november 2013 om 16:49

  Beste broeder Dirk en allen die mee lezen.

  Kerk/Gemeente, laten we de plaatselijke gemeente niet gaan vergelijken met een bedrijf. Uiteraard kunnen we een aantal dingen leren. Ik ben 30 jaar werkzaam geweest in een eigen bedrijf. Zaken plannen, ja dat kunnen we mee nemen voor in de kerk (op deze wijze komt er geen kerststress.)

  Mijn bedrijf was een bedrijf, geen organisme! Alleen mijn bedrijf telde! Geen oog voor mijn concurrent, zakelijk, helder. Niet helemaal, want ook in mijn bedrijf moest ik handelen met de Heere! Maar toch moest ik opkomen voor mijn bedrijf.

  Kerk/gemeente is en moet een organisme zijn. Plannen maken ook als kerk, echter niet uit op machtsgroei.

  Elkaar dienende en uitdelend van Gods Liefde. God zelf geeft de wasdom, in Zijn afhankelijkheid en bewogenheid aan het werk.

 23. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op woensdag 13 november 2013 om 3:00

  Dirk zegt: ~Zo’n mission statement kan een gemeente helpen om beter zicht te hebben op haar doel en taak in deze wereld. Wat wil je als gemeente? Er zijn tal van antwoorden mogelijk, zoals geloofsgroei, groei in aantal, evangelisatie in de directe omgeving, steun aan armen en eenzamen en het ondersteunen van zendingswerkers.

  Als betrokken buitenstaander (grapje, hoor) zou je kunnen zeggen dat Dirk iets aan het beleid wil toevoegen.
  Dan moet je bij de leiding zijn van de kerk of gemeente. Of dat nu een raad is, of een broederschap, of meeste stemmen gelden. Wie de macht heeft, bepaalt beleid.
  In de meest ideale situatie is het de Heer Zelf die leiding geeft. Dan is er niet zo’n “statement” nodig. De Schrift voorziet dan in een zendingsbevel en alle overige opdrachten.

  Berust de macht in de kerkelijke gemeente niet bij de Heer, dan kun je je afvragen wat de leiding dan voor belang heeft bij een beleidswijziging zoals voorgesteld door Dirk van Genderen.

 24. Ed zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 november 2013 om 17:13

  Ik denk dat het beste mission statement is: ‘Christus is ons Middelpunt, het Centrum van alle geestelijke dingen’. Als dat in werkelijkheid zo zou zijn, zouden kerken hun verschillende scheuringmakende verschillen en stokpaardjes achter zich laten.

 25. Jan zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 november 2013 om 18:15

  Mattheus 16:18….en op deze Petra zal ik Mijn gemeente bouwen…..
  Hand 20:28….Zo hebt dan acht op uzelven en op de gehele kudde, over welke de Heilig Geest tot opzieners gesteld heeft om de Gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.

  De missie van onze kerk.

  Groet, Jan.

 26. Sandra van Unen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 november 2013 om 14:17

  Onze Heer heeft mijn leven radicaal veranderd.
  Ik mag een doorgeefluik van Zijn liefde zijn, elke dag die ik krijg gaat niet voorbij aan Zijn missie met mij. Alle eer zij aan onze hemelse Vader. Amen.

 27. Chris Hogenkamp zegt:
  Geplaatst op woensdag 8 november 2017 om 9:06

  Jezus kwam met de missie zoals Dirk het verwoordt. Wij leven om die missie voort te zetten. Dus wat is er mis mee om dat gewoon te benoemen? Hert is absurt om dat wereldgelijkvormigheid oid te noemen. Het is andersom wat mij betreft. En al die andere aanbevelingen uit allerlei reacties? ze hebben allemaal iets goeds in relatie tot de missie van de kerk en zijn veelal aanvullend, laten we de reacties zo bekijken ipv op de goed/fout stoel te gaan zitten. Ik wens jullie allemaal veel inspiratie toe in het voortzetten van de missie van Jezus Christus.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden