Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Maak u gereed om uw God te ontmoeten… (24 reacties)

Geplaatst op donderdag 21 november 2013, 16:36 door Dirk A A

Het zijn ernstige woorden die de profeet spreekt in Amos 4:12 – ‘Maak u gereed om uw God te ontmoeten.’ Het volk dat in zonde leeft, wordt dringend aangeraden zich gereed te maken voor een ontmoeting met God. Gods oordelen zijn al over het volk gekomen, maar toch hebben ze zich nog niet bekeerd.

Toen ik over deze tekst nadacht, was het alsof voor een ogenblik het gordijn werd weggeschoven en ik een blik kreeg vanuit de hemelse gewesten over deze aarde. Voor een moment gingen mijn geestelijke ogen open voor een ontstellend grote hoeveelheid zonde en ongerechtigheid: in de wereld, maar ook in onze kerken en gemeenten, in levens van mensen die zich christen noemen.

De grote ernst van de situatie raakte mij. Soms denken we dat het wel meevalt, maar het valt absoluut niet mee. Onze zonden roepen tot God in de hemel.
Zonden van immoraliteit, zoals het praktiseren van homoseksualiteit, overspel en het doden van (ongeboren) levens, maar ook zonden als haat, wrok, diefstal, occultisme, prostitutie, echtscheidingen, misbruik, geweld…

Hoe vreselijk moeten voor de Here de zonden zijn die plaatsvinden in kerken en gemeenten, die zich naar Hem noemen. Velen veroordelen elkaar, gunnen elkaar het licht in de ogen niet. In tal van gemeenten heeft de Here Jezus niet meer de centrale plaats in de verkondiging. Broeders en zusters, die de Here van harte lief hebben, maar op sommige punten, zoals de doop en de eindtijd, soms een iets andere visie hebben, worden met het grootste gemak veroordeeld en weggezet als ketters.
Hier komt nog bij dat Israel – Gods oogappel – in veel kerken en bij veel medegelovigen uit het zicht is verdwenen.

Lieve mensen, ik krimp ineen als ik besef hoe ernstig de situatie is. O, hoe dringend noodzakelijk is het dat we ons voor de Here verootmoedigen, aan Hem en aan elkaar onze schuld belijden en ons bekeren. Welke voorganger, welke predikant, gaat, door Gods genade, in ootmoed naar zijn mede-voorganger, en belijdt hem: ‘Ik heb je ten onrechte beschuldigd. Je bent mijn broeder, in de Here Jezus. Vergeef me.’

Eenmaal moeten we allen voor God verschijnen. Als we de Here Jezus hebben mogen leren kennen als Here en Heiland, zal het klinken: ‘Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld,’ (Mattheus 25:34).
Maar er zullen er ook zijn die plaats moeten nemen aan de linkerkant van de Here Jezus. Zij zullen te horen krijgen: ‘Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is,’ (Mattheus 25:41).

Dit is een zeer ernstige boodschap. Deze woorden schudden ons wakker. Dat kan ook wel eens nodig zijn. Hoe staat het er voor in ons leven?
Ik hoop en bid dat dit voor ieder die de Here Jezus nog niet kent, een aansporing is om Hem te zoeken. Bekeer u, breek met uw zonden en stel uw vertrouwen op Hem alleen. Hij wil ook uw zonden vergeven.
Als u door genade de Here Jezus mag kennen, dan bent u te feliciteren. Dan hoort u bij Hem. Ook dan blijft het nodig alert te zijn. 2 Timotheüs 2:19 zegt immers: ‘Toch blijft het vaste fundament van God staan, met dit zegel: De Here kent wie van Hem zijn, en: Ieder die de Naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid.’

Dirk van Genderen

24 Reacties

 1. San zegt:
  Geplaatst op donderdag 21 november 2013 om 23:19

  We moeten altijd klaarstaan om God te ontmoeten. Ons leven is als niets op de eeuwigheid. Zij die de Here nog niet kennen,
  krijgen misschien niet meer z`o’n kans als vandaag om een keuze voor de Here Jezus te maken. De Here is heel geduldig maar we kunnen niet doorgaan Hem op de proef te blijven stellen. Misschien raakt zelfs Zijn geduld op. Of er kan van alles gebeuren
  die wij niet hadden voorzien. Zijn wegen en Zijn daden zijn niet te doorgronden. Zijn verstand is onbeperkt, staat er geschreven.
  Hoe kunnen wij dan weten hoe morgen ons leven zal gaan? Hoe hoogmoedig kunnen mensen soms zijn als zij hun kop in
  het zand steken voor het onvermijdbare: de dood. Dat staat in principe ieder mens te wachten. Maar een blinddoek opdoen als
  er een naderende trein komt, zorgt er niet voor dat die klap met de trein niet komt. Zo kunnen wij allerlei verzinsels over wat er
  na de dood is horen en geloven maar de waarheid staat in de Bijbel geschreven. Dat zijn de gezonde woorden van de Here Jezus die de mensen werkelijk de waarheid vertellen wat er na de dood komt. Laat ieder naar deze boodschap luisteren, want wij zijn niet bezig voor onszelf. Wij hebben de volmacht om in de Naam van Jezus en het geloof gegrond op het Woord, te waarschuwen dat ieder zich bekere en zich wende tot de levende God. Want de hel duurt een eeuwigheid zonder einde. Laat het niet zover komen!

  Shalom! San

 2. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 november 2013 om 11:01

  “Zonden van immoraliteit, zoals het praktiseren van homoseksualiteit, overspel en het doden van (ongeboren) levens, maar ook zonden als haat, wrok, diefstal, occultisme, prostitutie, echtscheidingen, misbruik, geweld…”

  Met als gevolg dat de samenleving daardoor steeds harder wordt jegens de kwetsbaren die afhankelijk zijn van de zorg. We zien steeds meer dat de solidariteit met chronisch zieken en gehandicapten aan het afnemen is. Ook in bijv. de aanvullende zorgverzekeringen, gezonde jongeren willen geen aanvullende verzekeringen, waardoor zorgverzekeraars aanvullende verzekeringen uitkleden en duurder maken. Met als gevolg dat de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen onbetaalbaar wordt!

 3. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 november 2013 om 19:12

  Lezer(es), wees doordrongen van de ernst van de situatie. Terwijl Dirk en San en anderen nog door de virtuele heggen en steggen trekken met een uitnodiging, is het feest in de Bruiloftszaal reeds in volle gang! Met fantastische lof-offers, aan heilsfonteinen gelijk, strekt de Bruidsgemeente zich uit naar genezing, bevrijding, herstel van relaties.
  En let op: een lofgewaad is hierin een vereiste! Zonder lofgewaad is er geen toekomst bij de Heer!
  Ook al slieren sommige bruidsjaponnen nu nog als dweilen door de goot, herstel is mogelijk. Bekéring dient gepaard te gaan met gebed en het brengen van lof aan God, dat behaagt Hem, baant de weg en maakt u sterk om weerstand te bieden aan Satan/het beest die niet veel méér voor u in de aanbieding heeft dan een seksueel orgasme ‘in de dood’. Een triest leventje in slavernij. Daarom moeten jongelingen/jongeren nu reeds oefenen in het brengen van lof-offers. Amen

 4. J.Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 november 2013 om 15:32

  Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging zonder welke niemand de Heere Jezus Christus zal zien. Hebreeën 12:14

 5. hub.eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 november 2013 om 16:05

  Beste Dirk,
  Van deze indringende, waarschuwende boodschap moest ik toch even slikken, omdat ik terug moest denken aan mijn jeugdjaren, in de 1950-er rijke roomse jaren, als wij ‘s zondagsmorgen in de kerk, naar de “donderpreken” met het opgestoken vingertje, van de pastoor moesten luisteren.
  Maar ik weet en ken jou al jaren, dat jouw passie en missie is: eindtijd-boodschapper, ook dus over dit thema en ik sluit mij dan ook vol overtuiging bij jouw boodschap aan, aanvullend met mijn passie en missie: Wij Christenen moeten ons Christen-zijn, vooral nu in de eindtijd en de grote verdrukking, daadwerkelijk meer laten zien en horen (“Werken” voor de Here) ook in de politiek, want het is 5 VóóR 12, voor Zijn wederkomst. Hub.

 6. jenneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 november 2013 om 18:43

  Beste Dirk. Wat bedoel je met een “iets andere visie op de doop?” Dat er mensen om verketterd worden is nooit goed te praten en zo horen wij met niemand om te gaan die anders denkt, maar ik denk dat we elkaar toch zeker mogen wijzen op wat de bijbelse doop is. Graag verneem ik hoe jij dit bedoelt.
  vriendelijke groet, en bedankt voor je mooie artikelen. Jenneke

 7. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 november 2013 om 18:57

  Beste Jenneke,

  Ik denk hierbij aan de kinderdoop en de volwassendoop.

  Met vriendelijke groet,
  Dirk van Genderen

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 november 2013 om 21:07

  Is dat echt waar, dat Jezus Christus in veel gemeenten geen centrale plaats meer inneemt? Ik vraag dat, omdat ik juist in mijn eigen gemeente een tegengestelde ontwikkeling zie!! Ik was tussen tien en twintig jaar geleden bijna de enige in mijn kerk, die Jezus Christus beleed. Tien jaar geleden werd ik nog in een gespreksgroepje heftig aangevallen, omdat ik zei, dat Jezus “God” is. “Drie-eenheid” was bijna vloeken in de kerk. Na veel gebed is dat (en nog veel meer dingen) allemaal verdwenen!! Nu kan ik de mensen, die nog geloven zoals toen, op één hand tellen. Anderen komen zelfs niet meer in de kerk. Daarvoor zijn er weer velen (vooral jonge gezinnen) in de plaats gekomen. Ik geloof niet, dat het goed is, om steeds weer te kijken naar en klagen over “anderen” die zo slecht zijn! Daar komen bij mij “de tollenaar” en de “farizeeër” voor ogen!! Het probleem is “al die slechte mensen” niet, maar het probleem is “de christenen”!! De “zwijgende meerderheid”, die volgens mij onmogelijk “christenen” kunnen zijn, want wie zwijgt stemt toe!! Welke christen weet nog, dat onze opdracht (Hand.1: 8) GETUIGEN is?? Iedereen kan zeggen, dat een ieder voor zichzelf verantwoordelijk is! Maar de Heer denkt daar heel anders over! Dat “zwijgen dodelijk is” zegt God in Ez. 3:
  “16 Na verloop van zeven dagen kwam het woord des HEREN tot mij: 17 Mensenkind, u heb Ik tot wachter over het huis Israëls aangesteld. Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen uit mijn naam waarschuwen. 18 Als Ik tot de goddeloze zeg: Gij zult zeker sterven – en gij waarschuwt hem niet en spreekt niet om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen ten einde hem in het leven te behouden, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen. 19 Maar als gij de goddeloze waarschuwt en hij bekeert zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven; maar gij hebt uw leven gered.”

 9. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 november 2013 om 21:13

  Beste Dirk,

  Wat de kwestie van afwijkende leerstellige opvattingen betreft, als je weet dat iemand afwijkt van iemands eigen visie, dan is er ook het besef dat God zegt in Zijn woord, dat de vreze des Heren het begin der wijsheid is. Omwille van de vreze des Heren
  moeten wij niet iemand gaan verketteren alhoewel het wel in de mens ziet om dit te doen. Vooral als iemand van zijn eigen
  gelijk heel erg is overtuigd. Alhoewel ikzelf heel veel waarde hecht aan de gezonde leer, is dat nog geen garantie dat iemand
  dan behouden is, omdat hij rechtzinnig in de leer is. De behoudenis heeft meer te maken met hoe men staat tegenover een
  liefdevol en heilig God.Het heeft alleszins te maken met geloof in het volbrachte werk van de Here Jezus dat het ook per-
  soonlijk voor een ieder is die Jezus als Heer over zijn leven wil stellen.Een gezonde leer omarmen vereist ook genade van God. Wat jij mij dan ook meerdere malen hebt medegedeeld. Het vraagt van mij maar ook van een ieder, dat het soms een eenzame weg kan zijn. Soms moet je grote offers brengen om Jezus te kunnen volgen als een wedergeboren discipel van Hem. En meent niet dat het alleen in verre landen dat zo is. Dat geldt net zo hier in Nederland. Jezus volgen betekent, dat je alles achter je laat en zelfs je eigen leven niet meer leeft. Dat is totale overgave aan de wil van God en slechts leven voor de
  wil van God. Dat betekent Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid eerst zoeken (Mattheus 6:33). In dit proces van zoeken wordt langzamerhand duidelijk waarom dat de hoogste wijsheid is. Want alles buiten Jezus is in feite zinloos en ijdelheid. Al bezit iemand de hele wereld maar zonder Jezus, heeft dat geen enkele nut en waarde in het leven. Want God heeft de eeuw in het
  hart van de mensen gelegd (Prediker 3:11). wat zoveel wil betekenen dat de mens in zijn geweten geroepen wordt om na te denken over de zin van het leven.

  San

 10. maartje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 november 2013 om 22:58

  We moeten wel voor ogen zien dat er nu al vreselijke rampen gebeuren, waar zoveel mensenlevens weg zijn. Ik zie ook erin dat de wereld bezig is aan zijn laatste fase. Laten we dan onze lampen brandende houden en bidden voor alle volken in de wereld dat Hij Komende is. Maranatha, Jezus kom.

 11. Frens Hartgers zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 november 2013 om 23:30

  Beste Dirk,

  Wat waar dat we ons gereed moeten maken om de Heere te ontmoeten, te vaak denk ik: “dat is een zaak voor later, of zo meteen als ik tijd heb.” Het leven is korter dan we denken en kan elk moment over zijn, zeer dankbaar voor elke dag, ook als het tegen zit. Ben ik klaar om God te ontmoeten? Ik ben nog zo jong en toch kan het zomaar gebeuren óf ik sterf óf Christus komt terug, wellicht leef ik lang, maar dan nog, hoe ga ik me voorbereiden met een ontmoeting met de Levende God? Óf menselijk gezegd (want God ontmoeten, dat wordt heel wat 🙂 )wat heb je met God gehad tijdens je leven? (om de woorden van H. Binnendijk te gebruiken)

  Groeten
  Frens

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 24 november 2013 om 0:25

  Ik hoor van weinig christenen, Maartje, dat het een veel grotere ramp is, dat van de velen die sterven er maar weinig zijn die Jezus Christus kennen…… Soms zien wij allemaal niet meer dan “wat voor ogen is” (2 Kor. 10: 7)

 13. Kevin zegt:
  Geplaatst op zondag 24 november 2013 om 15:53

  Ik heb onlangs meegemaakt dat een oudere, wijze christen twijfelde om een Bijbeloverdenking over zonde en bekering te geven (aan jongvolwassenen), omdat hij bang was om ons te veroordelen en ons te beledigen. Ik was echter erg dankbaar dat hij het toch heeft gedaan. Want helaas is rechtvaardigheid en gewetensvol leven niet iets wat per definitie wordt aangeleerd; zwart rijden en illegaal downloaden werd door een aantal christenen die ik ken aangeprezen als ‘slim’, stelen wordt gerechtvaardigd door te zeggen: ‘we betalen al genoeg’ (belasting/huur etc.). Niet veroordelen, maar toch terecht wijzen, dat is denk ik de uitdaging. En beseffen dat we zelf ook zondigen…..

 14. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 24 november 2013 om 23:54

  Mensen wijzen op wat zonde is is geen veroordeling!! Dat deed Jezus ook toen hij op arde rond liep!! Veroordelen begint als ik tegen iemand zeg, omdat ik toevallig iets weet, dat hij/zij een zondaar is! Iemand er op wijzen, dat wat hij/zij doet zonde is, is zeer zeker geen veroordeling! Dat wordt bedoeld in Ez. 3!! Terechtwijzen heet dat, maar dat schijnt erg ouderwets te zijn? !

 15. Ad zegt:
  Geplaatst op maandag 25 november 2013 om 9:25

  Dirk, je column is voor 100% waar!!

 16. hub.eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 25 november 2013 om 10:40

  Ernst van Olffen,
  In uw laatste zin schrijft U: Terechtwijzen heet dat, maar dat schijnt erg ouderwets te zijn?
  Ik denk dat u met ouderwets bedoeld: Tegenwoordig mag je in ons land, niemand meer terechtwijzen of aanklagen op zijn mening met onacceptapel wooordgebruik over een Godsdienst, want de rechter heeft bepaald, dat de vrijheid van meningsuiting, vóór de vrijheid van Godsdienst gaat. Voor mij weer een bevestiging dat wij in de eindtijd leven. Hub.

 17. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op maandag 25 november 2013 om 10:49

  Vannacht overleed mijn zuster. Dat ik dit met u deel is omdat de Geest des Heeren zo duidelijk en krachtig leiding gaf aan haar afscheid en aan ons, de familie die achterbleef.
  Gedurende haar leven is er altijd een goed gevoel van liefde tussen ons geweest. Pas na mijn bekering ging ik begrijpen dat de Heer er een bijzondere bedoeling mee had. Gedurende uren voor haar heengaan was het alsof zij werd voorbereid op een leven in Heerlijkheid.
  De familie was bij haar gedurende die laatste momenten, was er voor naar Los Angeles gekomen, helemaal uit Nederland en Canada.
  Op Facebook staan de tientallen foto’s en emotionele afscheidswoorden, met u wil ik delen dat Regina in haar laatste momenten een echte koningin werd, gekroond in levende wateren.
  Dit is een werking van de wet, in opstandingskracht, wat niet meer kan worden ongedaan gemaakt, omdat zij en ik en enkele anderen mochten zijn in het koninkrijk van God – van waaruit wij de Here Jezus verwachten.
  Regina stierf in de vreze des Heeren, in de liefde van Jezus en de warmte van onze familiekring. Amen

 18. hub.eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 25 november 2013 om 20:49

  Peter Schilperoord,

  Wat een geweldig getuigenis verhaal. Ik wil u eigelijk niet condoleren, maar feliciteren met deze ervaring in het koninkrijk van God. Hub.

 19. Kevin zegt:
  Geplaatst op dinsdag 26 november 2013 om 21:49

  Beste Ernst van Olffen,
  Ik denk dat we dezelfde mening hebben. Alleen in de praktijk, zo blijkt het althans in mijn ervaring, is het juist het probleem dat wij niet zo geweldig als Jezus zijn. Zoals Hij tegen de overspelige vrouw zei, zo zouden wij het ook mogen doen in mijn ogen: ‘Ik veroordeel u ook niet. Ga heen en zondig niet meer.’
  Toch heb ik nog nooit iemand zo horen terechtwijzen en zelf heb ik het ook nog nooit zo gedaan. Dat is wat mij betreft de uitdaging. Of het ouderwets is zou ik niet durven zeggen. Ik denk dat het van alle tijden is, wat misschien ook wel de reden is dan zo’n boodschap van Jezus in alle tijden van toepassing is. Maar de boodschap die Dirk aan ons mee wil geven is duidelijk: dit mag vaker gehoord en gezien worden in kerken in Nederland. Gods zegen.

 20. Peter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 november 2013 om 14:13

  Dat alle homo’s/lesbiennes verloren zouden gaan vanwege hun geaardheid?
  Nee, Dirk, dat gaat er bij mij niet in.
  Volgens mij zijn het ook Schepselen van de Heer.

 21. Dirk zegt:
  Geplaatst op maandag 2 december 2013 om 9:07

  Reactie van Dirk van Genderen:

  Beste Peter,
  Ik zeg niet dat alle homo’s/lesbiënnes verloren zouden gaan vanwege hun geaardheid. Zeker niet. Wat is wel zeg, is dat God het praktiseren van deze geaardheid veroordeelt. Lees Romeinen 1 maar.

 22. Monique van den Doel zegt:
  Geplaatst op zondag 8 december 2013 om 9:34

  Amen Dirk,de waarheid mag niet onder de korenmaat gezet worden.
  Laat ieder zijn eigen arglistig hart onderzoeken, misschien lukt het iemand om zich te bekeren van zijn zonden of vraagt op tijd om vergiffenis en wordt gered.
  Laten we niet voorbij gaan aan het werk op het kruis en blijven zondigen.
  Strijd de goede strijd: Hij is heilig en roept ons op zo ook te zijn!
  Wat mensen zeggen of denken kan waar zijn, maar wat God zegt IS WAAR!
  Broeders en zuster neem a.u.b geen loopje met Gods woord, wees altijd nuchter en verstandig in ons vernieuwde denken door Geest en waarheid.
  Vat moet en kracht om de boze te weerstaan.

 23. Charlotte Bosch zegt:
  Geplaatst op zondag 8 december 2013 om 18:19

  In Het Zoeklicht lees ik graag de boodschap van Dirk van Genderen en ook de diensten in de Kapel, waar hij regematig de dienst leidt.
  Hartelijk dank.

 24. Sammy zegt:
  Geplaatst op maandag 9 december 2013 om 7:52

  De Heilige Geest overtuigd van zonde. Er zijn ook zonden die we vaak onbewust doen. De occulte elementen die verweven zitten in de Kerst en Paasviering bijvoorbeeld daar staan we vaak niet bij stil. Wees ervan bewust hoe God hiernaar kijkt. Onderstaande link geeft toegang tot een You Tube filmpje dat laat zien hoe door de eeuwen heen de feesten verbasterd zijn.

  https:\/\/www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h2oTIK5Nou4

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden